Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zurampic (lesinurad) – áletranir - M04AB05

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsZurampic
ATC-kóðiM04AB05
Efnilesinurad
FramleiðandiGrünenthal GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA

1.HEITI LYFS

Zurampic 200 mg filmuhúðaðar töflur lesinurad

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 200 mg lesinurad

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil fyrir nánari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

100 x 1 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6 52078 Aachen Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1080/001 10 filmuhúðaðar töflur

EU/1/15/1080/002 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/15/1080/003 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/15/1080/004 98 filmuhúðaðar töflur

EU/1/15/1080/005 100 x 1 filmuhúðuð tafla (stakskammtur)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

zurampic 200 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

<Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.>

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC: {númer} SN: {númer} NN: {númer} >

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÓRIFGÖTUÐ ÞYNNA (10 TÖFLUR) RIFGÖTUÐ STAKSKAMMTAÞYNNA DAGATALSÞYNNA (14 TÖFLUR)

1. HEITI LYFS

Zurampic 200 mg töflur lesinurad

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Grünenthal GmbH

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Mán. Þri. Mið. Fim. Fös. Lau. Sun.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf