Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ATryn (antithrombin alfa) – ženklinimas - B01AB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasATryn
ATC kodasB01AB02
Sudėtisantithrombin alfa
GamintojasGTC Biotherapeutics UK Limited

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ (1, 10 ar 15 FLAKONŲ)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ATryn 1750 TV milteliai infuziniam tirpalui antitrombinas alfa (rDNR)

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename flakone yra 1750 TV antitrombino alfa*. Ištirpinus, 1 ml tirpalo yra 175 TV antitrombino alfa.

* rekombinantinis žmogaus antitrombinas.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos:

Glicinas

Natrio chloridas

Natrio citratas

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai infuziniam tirpalui (1750 TV) 1 flakonas

10 flakonų

25 flakonai

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į veną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Vienkartinio vartojimo preparatas.

Nesuvartotą vaistinį preparatą reikia sunaikinti laikantis vietinių reikalavimų.

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

GTC Biotherapeutics UK Limited

10 Norwich Street

London EC4A 1BD, Anglija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/06/355/001

EU/1/06/355/002

EU/1/06/355/003

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas paaiškinimas nenurodyti informacijos Brailio raštu

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Flakono etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

ATryn 1750 TV milteliai infuziniam tirpalui antitrombinas alfa (rDNR)

Leisti į veną.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1750 TV antitrombino alfa

6.KITA

Laikyti šaldytuve.

GTC Biotherapeutics UK Limited, London, Anglija

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai