Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abasaglar (Abasria) (insulin glargine) – ženklinimas - A10AE04

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAbasaglar (Abasria)
ATC kodasA10AE04
Sudėtisinsulin glargine
GamintojasEli Lilly Regional Operations GmbH

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ - užtaisas. 1, 2, 5 ir 10 užtaisų pakuotės

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ABASAGLAR 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užtaise

Insulinas glarginas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename mililitre yra 100 vienetų insulino glargino (atitinka 3,64 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: cinko oksidas, metakrezolis, glicerolis, vandenilio chlorido rūgštis ir natrio hidroksidas (pH koregavimui), injekcinis vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas

1 užtaisas, kuriame yra 3 ml.

2 užtaisai, kuriuose yra po 3 ml.

5 užtaisai, kuriuose yra po 3 ml.

10 užtaisų, kuriuose yra po 3 ml.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Šiuos užtaisus galima naudoti tik su Lilly 3 ml švirkštikliais.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Išmesti, praėjus 28 paroms po pavartojimo pirmą kartą.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš vartojimą

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Vartojimo laikotarpiu

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Regional Operations GmbH.

Kölblgasse 8-10

1030, Vienna

Austrija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/944/001 1 užtaisas

EU/1/14/944/002 2 užtaisai

EU/1/14/944/003 5 užtaisai

EU/1/14/944/009 10 užtaisų

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

ABASAGLAR

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ (be mėlynos dėžutės), sudėtinės pakuotės dalis - užtaisas

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ABASAGLAR 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užtaise

Insulinas glarginas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename mililitre yra 100 vienetų insulino glargino (atitinka 3,64 mg).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: cinko oksidas, metakrezolis, glicerolis, vandenilio chlorido rūgštis ir natrio hidroksidas (pH koregavimui), injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas

Sudėtinė pakuotė. 5 užtaisai, kuriuose yra po 3 ml. Sudėtinės pakuotės dalių negalima parduoti atskirai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Šiuos užtaisus galima naudoti tik su Lilly 3 ml švirkštikliais.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Išmesti, praėjus 28 paroms po pavartojimo pirmą kartą.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš vartojimą

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Vartojimo laikotarpiu

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Regional Operations GmbH.

Kölblgasse 8-10

1030, Vienna

Austrija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/14/944/004

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

ABASAGLAR

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (su mėlyna dėžute), sudėtinė pakuotė - užtaisas

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ABASAGLAR 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užtaise

Insulinas glarginas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename mililitre yra 100 vienetų insulino glargino (atitinka 3,64 mg).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: cinko oksidas, metakrezolis, glicerolis, vandenilio chlorido rūgštis ir natrio hidroksidas (pH koregavimui), injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas

Sudėtinė pakuotė. 10 (2 pakuotės po 5 užtaisus) kuriuose yra po 3 ml.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Šiuos užtaisus galima naudoti tik su Lilly 3 ml švirkštikliais.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Išmesti, praėjus 28 paroms po pavartojimo pirmą kartą.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš vartojimą

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Vartojimo laikotarpiu

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Regional Operations GmbH.

Kölblgasse 8-10

1030, Vienna

Austrija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/14/944/004

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

ABASAGLAR

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ - KwikPen. 1, 2 ir5 švirkštiklių pakuotės

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ABASAGLAR 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Insulinas glarginas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename mililitre yra 100 vienetų insulino glargino (atitinka 3,64 mg).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: cinko oksidas, metakrezolis, glicerolis, vandenilio chlorido rūgštis ir natrio hidroksidas (pH koregavimui), injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas. KwikPen

1 švirkštiklis, kuriame yra 3 ml.

2 švirkštikliai, kuriuose yra po 3 ml.

5 švirkštikliai, kuriuose yra po 3 ml.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Dabar galima nustatyti iki 80 vienetų.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Švirkštiklį išmesti, praėjus 28 paroms po pavartojimo pirmą kartą.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš vartojimą

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Vartojimo laikotarpiu

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Po pavartojimo, švirkštiklį vėl uždenkite dangteliu, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Regional Operations GmbH.

Kölblgasse 8-10

1030, Vienna

Austrija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/944/005 1 švirkštiklis

EU/1/14/944/006 2 švirkštikliai

EU/1/14/944/007 5 švirkštikliai

EU/1/14/944/010 1 švirkštiklis

EU/1/14/944/011 2 švirkštikliai

EU/1/14/944/012 5 švirkštikliai

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

ABASAGLAR

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ (be mėlynos dėžutės), sudėtinės pakuotės dalis – KwikPen

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ABASAGLAR 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Insulinas glarginas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename mililitre yra 100 vienetų insulino glargino (atitinka 3,64 mg).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: cinko oksidas, metakrezolis, glicerolis, vandenilio chlorido rūgštis ir natrio hidroksidas (pH koregavimui), injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas. KwikPen

Sudėtinė pakuotė. 5 švirkštikliai, kuriuose yra po 3 ml. Sudėtinės pakuotės dalių negalima parduoti atskirai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Dabar galima nustatyti iki 80 vienetų

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Švirkštiklį išmesti, praėjus 28 paroms po pavartojimo pirmą kartą.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš vartojimą

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Vartojimo laikotarpiu

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Po pavartojimo, švirkštiklį vėl uždenkite dangteliu, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Regional Operations GmbH.

Kölblgasse 8-10

1030, Vienna

Austrija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

ABASAGLAR

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (su mėlyna dėžute), sudėtinė pakuotė – KwikPen

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ABASAGLAR 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Insulinas glarginas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename mililitre yra 100 vienetų insulino glargino (atitinka 3,64 mg).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: cinko oksidas, metakrezolis, glicerolis, vandenilio chlorido rūgštis ir natrio hidroksidas (pH koregavimui), injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas. KwikPen

Sudėtinė pakuotė. 10 (2 pakuotės po 5 švirkštiklius) švirkštiklių, kuriuose yra po 3 ml.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Dabar galima nustatyti iki 80 vienetų.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Švirkštiklį išmesti, praėjus 28 paroms po pavartojimo pirmą kartą.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš vartojimą

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Vartojimo laikotarpiu

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Po pavartojimo, švirkštiklį vėl uždenkite dangteliu, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Regional Operations GmbH.

Kölblgasse 8-10

1030, Vienna

Austrija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

ABASAGLAR

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽTAISO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

ABASAGLAR 100 vienetų/ml, injekcinis tirpalas

Insulinas glarginas

Leisti po oda

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml

6.KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

TEKSAS ETIKETĖJE – KwikPen

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

ABASAGLAR 100 vienetų/ml, injekcinis tirpalas

KwikPen

Insulinas glarginas

Leisti po oda

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai