Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Accofil (filgrastim) – Preparato charakteristikų santrauka - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAccofil
ATC kodasL03AA02
Sudėtisfilgrastim
GamintojasAccord Healthcare Ltd

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Accofil 30 MV/0,5 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas užpildytame švirkšte

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename mililitre tirpalo yra 60 milijonų vienetų (MV) (atitinka 600 mikrogramų [μg]) filgrastimo.

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,5 ml injekcinio / infuzinio tirpalo, kuriame yra 30 MV (atitinka 300 mikrogramų) filgrastimo.

Filgrastimas yra rekombinantinis metionilintas žmogaus granulocitų kolonijas stimuliuojantis faktorius, gaminamas Escherichia coli (BL21) ląstelėse, panaudojant rekombinantinę DNR technologiją.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:

kiekviename tirpalo mililitre yra 50 mg sorbitolio (E420).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis ar infuzinis tirpalas

Skaidrus, bespalvis tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Accofil skirtas neutropenijos trukmei ir febrilinės neutropenijos dažniui mažinti pacientams, gydomiems įprastiniais citotoksiniais chemoterapiniais preparatais nuo vėžio (išskyrus lėtinę mieloidinę leukemiją ir mielodisplazinius sindromus), bei neutropenijos trukmei mažinti pacientams, kuriems, persodinus kaulų čiulpus po mieloabliacinio gydymo, yra didesnė ilgalaikės sunkios neutropenijos rizika. Accofil saugumas ir veiksmingumas suaugusiesiems ir vaikams, gydomiems citotoksine chemoterapija, yra panašūs.

Accofil skirtas periferinio kraujo kamieninių ląstelių (PKKL) mobilizacijai.

Accofil skirtas ilgalaikio gydymo metu neutrofilų kiekiui didinti bei su infekcija susijusių reiškinių dažniui bei trukmei mažinti sunkia įgimta, cikline arba idiopatine neutropenija sergantiems suaugusiesiems ar vaikams, kurių absoliutus neutrofilų skaičius (ANS) yra ≤ 0,5 x 109/l ir kuriems buvo sunkios arba pasikartojančios infekcinės ligos.

Accofil skirtas nuolatinei neutropenijai (ANS mažesnis arba lygus 1,0 x 109/l) gydyti pacientams, sergantiems progresavusia ŽIV infekcija, siekiant sumažinti bakterinių infekcijų riziką tuo atveju, jei kiti neutropenijos gydymo būdai netinka.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą filgrastimu galima pradėti tik bendradarbiaujant su onkologijos centru, kurio personalas turi patirties ir gydymo granulocitų kolonijas stimuliuojančiu faktoriumi (G-KSF), ir hematologijoje, bei kuris turi būtinas diagnostines priemones. Mobilizacijos ir aferezės procedūros turi būti atliekamos bendradarbiaujant su onkologijos-hematologijos centru, kurio personalas turi pakankamai patirties šioje srityje ir kuriame gali būti tinkamai atliekamas kraujodaros kamieninių ląstelių stebėjimas.

Dozavimas

Įprastinė citotoksinė chemoterapija

Rekomenduojama filgrastimo dozė yra 0,5 MV/kg kūno svorio per parą (5 mikrogramai/kg kūno svorio per parą). Pirmąją Accofil dozę reikia vartoti ne anksčiau kaip praėjus 24 valandoms po citotoksinės chemoterapijos. Atsitiktinių imčių klinikiniuose tyrimuose buvo vartojama 230 mikrogramų/m2/per parą (4,0 iki 8,4 mikrogramų/kg kūno svorio per parą) poodinė dozė.

Filgrastimą reikia vartoti kasdien, kol praeis numatomas didžiausias neutrofilų skaičiaus sumažėjimas ir jų kiekis vėl taps normalus. Tikėtina, kad po įprastinės solidinių navikų, limfomų ir limfoidinės leukemijos chemoterapijos šie kriterijai bus pasiekti per 14 gydymo dienų. Po indukcinio ir konsolidacinio ūminės mieloidinės leukemijos gydymo šiuo vaistu gali tekti gydyti daug ilgiau (iki 38 dienų), priklausomai nuo vartotų citotoksinių chemoterapinių preparatų grupės, dozės ir schemos.

Pacientams, kuriems taikoma citotoksinė chemoterapija, laikinas neutrofilų skaičiaus padidėjimas paprastai stebimas praėjus 1-2 dienoms nuo gydymo filgrastimu pradžios. Vis dėlto norint pasiekti ilgalaikį terapinį atsaką, gydymo filgrastimu negalima nutraukti, kol nepraeis didžiausias neutrofilų skaičiaus sumažėjimas ir vėl nesunormalės neutrofilų kiekis. Per anksti, t. y. nesulaukus tikėtino didžiausio neutrofilų skaičiaus sumažėjimo, gydymą filgrastimu nutraukti nerekomenduojama.

Pacientams, kuriems prieš kaulų čiulpų transplantaciją taikomas mieloabliacinis gydymas

Rekomenduojama pradinė filgrastimo dozė yra 1,0 MV/kg kūno svorio per parą (10 mikrogramų/kg kūno svorio per parą). Pirmąją filgrastimo dozę reikia skirti praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms nuo citotoksinės chemoterapijos ir ne mažiau kaip 24 valandoms nuo kaulų čiulpų infuzijos.

Kai tik didžiausias neutrofilų skaičiaus sumažėjimas praeina, filgrastimo paros dozę reikia nustatyti atsižvelgiant į neutrofilų atsaką.

Absoliutus neutrofilų skaičius (ANS)

Filgrastimo dozės koregavimas

ANS > 1,0 x 109/l 3 dienas iš eilės

Sumažinti iki 0,5 MV/kg kūno svorios per parą

 

(5 mikrogramai/kg kūno svorio per parą)

Po to, jei ANS išlieka > 1,0 x 109/l dar

Filgrastimu nebegydyti

3 dienas iš eilės

 

Jei gydymo laikotarpiu ANS sumažėja iki < 1,0 x 109/l, filgrastimo dozė vėl didinama taip, kaip nurodyta pirmiau

Periferinio kraujo kamieninių ląstelių (PKKL) mobilizacija

Pacientams, kuriems po mielosupresinės arba mieloabliacinės terapijos atliekama autologinių PKKL transplantacija

Rekomenduojama filgrastimo dozė PKKL mobilizacijai, kai gydoma tik juo, yra 1,0 MV/kg kūno svorio per parą (10 mikrogramų/kg kūno svorio per parą) 5-7 dienas iš eilės. Leukaferezės atlikimo laiką galima pakoreguoti iki 1 ar 2 leukaferezių 5-ąją ir 6-ąją gydymo dieną, kurių dažnai pakanka. Kitomis aplinkybėmis gali prireikti papildomų leukaferezių. Filgrastimo dozavimo negalima keisti iki paskutinės leukaferezės.

Rekomenduojama filgrastimo dozė PKKL mobilizacijai po mielosupresinės chemoterapijos yra 0,5 MV/kg kūno svorio per parą (5 mikrogramai/kg kūno svorio per parą). Ją reikia vartoti kasdien nuo pirmosios dienos po chemoterapijos pabaigos iki tol, kol praeis tikėtinas didžiausias neutrofilų kiekio sumažėjimas ir jų skaičius taps normalus. Leukaferezė turi būti atliekama tuo laikotarpiu, kai ANS didėja nuo < 0,5 x 109/l iki > 5 x 109/l. Pacientams, kuriems nebuvo taikyta ekstensyvi chemoterapija, dažnai pakanka vienos leukaferezės. Kitomis aplinkybėmis rekomenduojama atlikti papildomas leukaferezes.

Sveikiems donorams PKKL mobilizacijai prieš alogeninių PKKL transplantaciją

Sveikų donorų PKKL mobilizacijai prieš alogeninę PKKL transplantaciją filgrastimo dozė yra 1,0 MV/kg kūno svorio per parą (10 mikrogramų/kg kūno svorio per parą) 4-5 dienas iš eilės. Leukaferezę reikia pradėti 5-ąją dieną ir, jei reikia, tęsti iki 6-osios dienos, siekiant surinkti 4 x 106 CD34+ ląstelių/kg recipiento kūno svorio.

Pacientams, sergantiems sunkia lėtine neutropenija (SLN)

Įgimta neutropenija

Rekomenduojama pradinė dozė yra 1,2 MV/kg kūno svorio per parą (12 mikrogramų/kg kūno svorio per parą). Ji suleidžiama per vieną kartą ar per kelis kartus.

Idiopatinė ar ciklinė neutropenija

Rekomenduojama pradinė dozė yra 0,5 MV/kg kūno svorio per parą (5 mikrogramai/kg kūno svorio per parą). Ji suleidžiama per vieną kartą ar per kelis kartus.

Dozės koregavimas. Filgrastimo reikia injekuoti po oda kasdien, kol neutrofilų skaičius taps ir išliks didesnis nei 1,5 x 109/l. Pasireiškus tokiam atsakui, reikia nustatyti mažiausią veiksmingą dozę, palaikančią šį lygį. Pakankamam neutrofilų kiekiui palaikyti reikalingas ilgalaikis kasdienis gydymas. Po vienos ar dviejų gydymo savaičių pradinę dozę galima du kartus padidinti arba sumažinti, atsižvelgiant į paciento atsaką. Toliau dozė turi būti individualiai koreguojama kas

1-2 savaites, kad vidutinis neutrofilų skaičius išliktų tarp 1,5 x 109/l ir 10 x 109/l. Greičiau dozę galima didinti pacientams, sergantiems sunkia infekcine liga. Klinikinių tyrimų metu 97% pacientų, kuriems pasireiškė atsakas, visišką atsaką sukėlė ≤ 2,4 MV/kg kūno svorio per parą

(24 mikrogramai/kg kūno svorio per parą) dozė. Nenustatyta, ar saugu ilgai vartoti didesnę kaip 2,4 MV/kg kūno svorio per parą (24 mikrogramai/kg kūno svorio per parą) filgrastimo dozę pacientams, sergantiems SLN.

ŽIV infekuotiems pacientams

Neutropenijos gydymas

Rekomenduojama pradinė filgrastimo dozė yra 0,1 MV/kg kūno svorio per parą (1 mikrogramas/kg kūno svorio per parą). Ją reikia vartoti kasdien ir didinti iki didžiausios 0,4 MV/kg kūno svorio per parą (4 mikrogramai/kg kūno svorio per parą) dozės kol pasiekiamas normalus absoliutus neutrofilų skaičius ir toliau palaikomas (ANS> 2,0 x 109/l). Klinikinių tyrimų duomenimis, daugiau nei 90% pacientų pasireiškė atsakas į šias dozes, o neutropenija išnyko per laikotarpį, kurio mediana buvo

2 dienos. Nedideliam skaičiui pacientų (< 10%) reikėjo iki 1,0 MV/kg kūno svorio per parą (10 mikrogramų/kg kūno svorio per parą) dozės, kad atsistatytų normalus neutrofilų skaičius.

Normalaus neutrofilų skaičiaus palaikymas

Neutropeniją pašalinus, reikia nustatyti mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozę normaliam neutrofilų skaičiui palaikyti. Rekomenduojama pradėti gydyti kas antra diena vartojama 30 MV (300 mikrogramų) paros doze. Ją gali tekti koreguoti, atsižvelgiant į paciento ANS, kad neutrofilų kiekis išliktų > 2,0 x 109/l. Klinikinių tyrimų metu ANS > 2,0 x 109/l. palaikyti reikėjo vartoti 30 MV

(300 mikrogramų) paros dozę 1-7 dienas per savaitę. Dozės vartojimo dažnio mediana buvo 3 dienos per savaitę. Gali tekti ilgai gydyti šiuo vaistiniu preparatu, kad ANS išliktų > 2,0 x 109/l.

Specialių grupių pacientai

Senyvi pacientai

Klinikiniuose filgrastimo tyrimuose dalyvavo tik nedaug senyvo amžiaus pacientų, tačiau specialių tyrimų neatlikta šioje grupėje, todėl specifinių dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Pacientai, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi

Filgrastimo poveikio pacientams, kuriems yra sunkus inkstų arba kepenų funkcijos sutrikimas, tyrimai parodė, kad jų organizme vaistinio preparato farmakokinetikos ir farmakodinamikos pobūdis yra panašus kaip ir pacientų, kurių inkstų ar kepenų funkcija normali. Minėtiems pacientams dozės keisti nebūtina.

Vaikai, sergantys SLN ir vėžiu

Šešiasdešimt penki procentai pacientų, gydytų filgrastimu pagal SLN tyrimų programą, buvo jaunesni nei 18 metų. Gydymo veiksmingumas šio amžiaus grupės pacientams, kurių dauguma sirgo įgimta neutropenija, buvo neabejotinas. Vaikams, gydomiems dėl SLN vaistinio preparato saugumo pobūdis nesiskyrė.

Vaikų klinikinių tyrimų duomenys rodo, kad filgrastimo saugumas ir veiksmingumas suaugusiesiems ir vaikams, gydomiems citotoksine chemoterapija, yra panašūs.

Dozavimo rekomendacijos vaikams yra tokios pat, kaip ir suaugusiesiems, gydomiems mielosupresine citotoksine chemoterapija.

Vartojimo metodas

Įprastinė citotoksinė chemoterapija

Filgrastimo galima kasdien leisti po oda arba kasdien per 30 minučių suleisti infuzija į veną, praskiedus 50 mg/ml (5%) gliukozės tirpalu. Vaistinio preparato skiedimo prieš infuziją instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje. Daugumoje atvejų vaistinį preparatą pageidautina leisti po oda. Kai kurie vienkartinės dozės tyrimo rezultatai rodo, kad į veną suleistas vaistinis preparatas gali veikti trumpiau. Klinikinė šių duomenų reikšmė, gydant kartotinėmis dozėmis, neaiški. Vartojimo būdą reikia rinktis pagal individualias klinikines aplinkybes. Atsitiktinių imčių klinikinių tyrimų metu po oda buvo leidžiama 23 MV/m2 kūno paviršiaus per parą (230 mikrogramų/m2 kūno paviršiaus per parą) dozė arba 4-8,4 mikrogramai/kg kūno svorio per parą dozė.

Pacientams, kuriems prieš kaulų čiulpų transplantaciją taikoma mieloabliacinė terapija

Filgrastimą galima vartoti trumpalaike 30 minučių infuzija į veną arba nepertraukiama 24 valandų infuzija po oda arba į veną, kiekvienu atveju praskiedus 20 ml 50 mg/ml (5%) gliukozės tirpalu. Skiedimo 50 mg/ml (5%) gliukozės tirpalu prieš infuziją instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

Pacientams, kuriems atliekama PKKL mobilizacija

Gydant tik filgrastimu PKKL mobilizacijai:

Filgrastimą galima vartoti 24 valandų nepertraukiama infuzija po oda arba injekcija po oda. Infuzijai skirtą filgrastimą reikia praskiesti 20 ml 5% gliukozės tirpalu (žr.6.6 skyrių).

Gydant filgrastimu PKKL mobilizacijai po mielosupresinės chemoterapijos: Filgrastimą reikia injekuoti po oda.

Sveikiems donorams PKKL mobilizacijai prieš alogeninių PKKL transplantaciją

Filgrastimą reikia injekuoti po oda.

Pacientams, kuriems yra SLN

Įgimta, idiopatinė ar ciklinė neutropenija: filgrastimą reikia injekuoti po oda.

Pacientams, kuriems yra ŽIV infekcija

Kad praeitų neutropenija ir būtų palaikomas normalus neutrofilų skaičius ŽIV infekuotiems pacientams, filgrastimas leidžiamas po oda.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Specialūs įspėjimai

Filgrastimo negalima vartoti norint padidinti citotoksinių chemoterapinių vaistų dozes daugiau negu nurodyta nustatytose dozavimo schemose.

Filgrastimu negalima gydyti pacientų, sergančių sunkia įgimta neutropenija, kuriems pasireiškia leukemija arba yra leukemijos progresavimo požymių.

Gydymo filgrastimu pradžioje ar jį tęsiant buvo gauta pranešimų apie pacientų padidėjusio jautrumo, įskaitant anafilaksines, reakcijas. Gydymą filgrastimu reikia nutraukti visam laikui, jei pacientui pasireiškia kliniškai svarbi padidėjusio jautrumo reakcija. Filgrastimo skirti negalima pacientams, kuriems kada nors buvo padidėjęs jautrumas filgrastimui arba pegfilgrastimui.

Kaip ir vartojant visus gydomuosius baltymus, filgrastimas gali sukelti imunogeniškumą. Antikūnų gamyba prieš filgrastimą paprastaiyra maža. Kaip tikėtina su visomis biologinėmis medžiagomis, pasitaiko surišančių antikūnų: tačiau šio metu jie nėra susiję su su neutralizuojančiu aktyvumu.

Specialios atsargumo priemonės pacientams, sergantiems ūmine mieloidine leukemija (ŪML)

Piktybinių ląstelių dauginimasis

G-KSF gali skatinti mieloidinių ląstelių dauginimąsi in vitro, galima pastebėti panašų poveikį in vitro ir kai kurioms nemieloidinėms ląstelėms.

Gydymo filgrastimu saugumas ir veiksmingumas pacientams, sergantiems mielodisplazijos sindromu arba lėtine mieloidine leukemija, neištirti. Todėl šiomis ligomis sergančių pacientų filgrastimu gydyti negalima. Būtina ypač atidžiai diferencijuoti lėtinės mieloidinės leukemijos blastinę transformaciją nuo ūminės mieloidinės leukemijos.

Kadangi nepakanka saugumo ir veiksmingumo duomenų, pacientams, sergantiems antrine ŪML, filgrastimą reikia skirti atsargiai. Filgrastimo saugumas ir veiksmingumas, gydant de novo ŪML sergančius < 55 metų pacientus su palankiais citogenetikos rodikliais [t(8;21), t(15;17) ir inv(16)], neištirti.

Kitos specialios atsargumo priemonės

Pacientams, sergantiems osteoporozę sukeliančia kaulų liga ir be pertraukos ilgiau kaip 6 mėnesius gydomiems filgrastimu, gali prireikti tirti kaulų tankį.

Po G-KSF vartojimo nustatytos plaučių nepageidaujamos reakcijos, ypač intersticinė pneumonija. Pacientams, kuriems neseniai buvo infiltratų plaučiuose ar kurie neseniai sirgo plaučių uždegimu, tokių reakcijų rizika gali būti didesnė. Plaučių sutrikimo simptomai, pvz., kosulys, karščiavimas ir dusulys, kartu su rentgenu nustatomais plaučių infiltratais bei kvėpavimo funkcijos pablogėjimu gali būti pirmieji suaugusiųjų kvėpavimo sutrikimo sindromo (SKSS, angl., Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS)) požymiai. Tokiais atvejais filgrastimo vartojimą reikia nutraukti ir skirti tinkamą gydymą.

Skyrus granuliocitų koloniją stimuliuojantį faktorių, pastebėtas kapiliarų pralaidumo sindromas, kuriam būdinga hipotonija, hipoalbuminemija, edema ir hemokoncentracija. Pacientus, kuriems pasireiškia kapiliarų pralaidumo sindromas, reikia atidžiai stebėti ir skirti įprastą simptominį gydymą, gali prireikti ir intensyvios priežiūros (žr. 4.8 skyrių).

Specialios atsargumo priemonės pacientams, sergantiems vėžiu

Po filgrastimo vartojimo nedažnai gauta pranešimų apie splenomegalijosir blužnies plyšimo atvejus. Kai kurie blužnies plyšimo atvejai buvo mirtini. Filgrastimo vartojantys asmenys, kurie skundžiasi skausmu viršutinės pilvo dalies kairėje pusėje arba peties viršutinėje dalyje, turi būti patikrinti dėl blužnies padidėjimo ar blužnies plyšimo.

Leukocitozė

100 x 109/l ar didesnis leukocitų skaičius buvo nustatytas mažiau kaip 5% pacientų, vartojusių didesnes kaip 0,3 MV/kg kūno svorio per parą (3 μg/kg kūno svorio per parą) filgrastimo dozes. Nepageidaujamo poveikio, tiesiogiai susijusio su šio laipsnio leukocitoze, nepastebėta. Tačiau, atsižvelgiant į galimą riziką, susijusią su sunkia leukocitoze, gydant filgrastimu reikia reguliariai tikrinti leukocitų skaičių. Jei leukocitų skaičius viršija 50 x 109/l, po tikėtino didžiausio neturofilų skaičiaus sumažėjimo gydymą filgrastimu būtina nedelsiant nutraukti. Tačiau filgrastimu gydant PKKL mobilizacijos laikotarpiu, jo vartojimą reikia nutraukti ar sumažinti dozę tuo atveju, jei leukocitų skaičius padidėja iki > 70 x 109/l.

Rizika, susijusi su chemoterapinių preparatų dozės didinimu

Ypatingo atsargumo reikia laikytis gydant pacientus didelėmis chemoterapinių vaistinių preparatų dozėmis, nes neįrodyta, kad toks gydymas pagerintų naviko pasekmes, o didesnės chemoterapinių vaistinių preparatų dozės gali sustiprinti toksinį poveikį, įskaitant poveikį širdžiai, plaučiams, nervų sistemai ir odai (vadovaukitės konkretaus naudojamo chemoterapinio preparato skyrimo informacija).

Gydymas vien filgrastimu neapsaugo nuo mielosupresinės chemoterapijos sukeliamos trombocitopenijos ir anemijos. Dėl galimai didesnių chemoterapinių preparatų dozių (pvz., visos paskirtos gydymo schemos dozės) pacientui gali kilti didesnė trombocitopenijos ir anemijos rizika. Rekomenduojama reguliariai tikrinti trombocitų skaičių ir hematokrito rodiklį. Specialių apsaugos priemonių reikia skiriant monoterapiją ar kompleksinį gydymą chemoterapiniais vaistiniais preparatais, sukeliančiais sunkią trombocitopeniją.

Įrodyta, kad vartojant filgrastimu mobilizuotas PKKL, sumažėja po mielosupresinės ar mieloabliacinės chemoterapijos pasireiškiančios trombocitopenijos sunkumas ir trukmė.

Kitos specialios atsargumo priemonės

Pacientams, kuriems labai sumažėjęs mieloidinių kamieninių ląstelių kiekis, filgrastimo poveikis netirtas. Filgrastimas pirmiausiai veikia neutrofilų kamienines ląsteles, skatindamas jas didinti neutrofilų kiekį. Vadinasi, pacientams, kuriems kamieninių ląstelių kiekis sumažėjęs (pvz., taikant ekstensyvų spindulinį arba chemoterapinį gydymą arba tada, kai navikas infiltruoja kaulų čiulpus), neutrofilų atsakas gali būti mažesnis.

Pacientams, kuriems skirta didelių dozių chemoterapija ir po jos atlikta transplantacija, retai pasitaikė kraujagyslių sutrikimų, įskaitant venų okliuzinę ligą, ir skysčių tūrio pokyčius.

Yra duomenų apie transplantato prieš šeimininką ligos (TpŠL) ir mirties atvejus pacientams, gydytiems G-KSF po alogeninių kaulų čiulpų transplantacijos (žr. 4.8 ir 5.1 skyrių).

Kaulų čiulpų hemopoezinio aktyvumo padidėjimas dėl reakcijos į gydymą augimo faktoriumi siejamas su laikinais nenormaliais kaulų pokyčiais vaizdiniuose tyrimuose. Į tai reikia atsižvelgti vertinant kaulų vaizdinių tyrimų rezultatus.

Specialios atsargumo priemonės pacientams, kuriems taikoma PKKL mobilizacija

PKKL mobilizacija

Dviejų rekomenduojamų mobilizacijos metodų (vartojant vien filgrastimą arba kartu skiriant mielosupresinę chemoterapiją) palyginimų perspektyviniu atsitiktiniu būdu toje pačioje pacientų populiacijoje nėra atlikta. Skirtumų tarp atskirų pacientų ir CD34+ ląstelių laboratorinių tyrimų rodiklių laipsnis rodo, kad tiesiogiai palyginti skirtingus tyrimus sudėtinga. Todėl sunku rekomenduoti optimalų metodą. Renkantis mobilizacijos metodą, reikia atsižvelgti į bendrus konkretaus paciento gydymo tikslus.

Ankstesnė citotoksinių vaistinių preparatų ekspozicija

Pacientams, kuriems buvo taikomas labai ekstensyvus mielosupresinis gydymas, PKKL mobilizacija gali būti nepakankama, kad būtų užtikrintas mažiausias rekomenduojamas jų kiekis (≥ 2,0 x 106 CD34+ ląstelių/kg) arba trombocitų atsistatymo iki tokio pat lygio pagreitėjimas.

Kai kurie citotoksiniai vaistiniai preparatai pasižymi ypatingu toksiniu poveikiu hemopoezinėms kamieninėms ląstelėms, todėl gali neigiamai veikti kamieninių ląstelių mobilizaciją. Vaistiniai preparatai, tokie kaip melfalanas, karmustinas (BCNU) ir karboplatina, vartojami ilgai prieš kamieninių kraujo ląstelių mobilizaciją, gali sumažinti gaunamą kamieninių ląstelių kiekį. Tačiau nustatyta, kad melfalano, karboplatinos arba BCNU derinys su filgrastimu veiksmingai skatina kamieninių ląstelių mobilizaciją. Numatant atlikti periferinio kraujo kamieninių ląstelių transplantaciją, patariama kamieninių ląstelių mobilizaciją planuoti gydymo kurso pradžioje. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į mobilizuotų kamieninių ląstelių skaičių tokiems pacientams prieš gydymą didelėmis chemoterapinių preparatų dozėmis. Jei pagal pirmiau nurodytus kriterijus mobilizuotų ląstelių skaičius yra nepakankamas, reikia apsvarstyti alternatyvius gydymo būdus, kuriems nereikia kamieninių ląstelių.

Mobilizuotų kamieninių ląstelių kiekio įvertinimas

Apskaičiuojant mobilizuotų kamieninių ląstelių kiekį filgrastimu gydytiems pacientams, ypatingą dėmesį reikia skirti skaičiavimo metodui. CD34+ ląstelių skaičiaus nustatymo srovine citometrija rezultatai priklauso nuo naudojamo tikslaus metodo, todėl rekomenduojamą skaičių, paremtą kitose laboratorijose atliktais tyrimais, reikia interpretuoti atsargiai.

Atlikus ryšio tarp reinfuzuotų CD34+ ląstelių skaičiaus ir trombocitų atsistatymo greičio po didelių dozių chemoterapijos statistinę analizę, nustatytas sudėtingas, bet tolygus ryšys.

Rekomenduojamas mažiausias CD34+ ląstelių kiekis ≥ 2,0 x 106 ląstelių/kg yra paremtas paskelbta klinikine patirtimi, lemiančia pakankamą kraujo sudėties atsistatymą. Atrodo, kad didesnis už minėtą mažiausią kiekis koreliuoja su greitesniu atsistatymu, o mažesnis – su lėtesniu.

Specialios atsargumo priemonės sveikiems donorams, kuriems taikoma periferinio kraujo kamieninių ląstelių mobilizacija

Sveikiems donorams PKKL mobilizacija tiesioginės klinikinės naudos neduoda, ir ji taikytina tik planuojant atlikti alogeninių kamieninių ląstelių transplantaciją.

PKKL mobilizaciją galima atlikti tik donorams, kurie atitinka įprastus klinikinius ir laboratorinius tinkamumo kamieninių ląstelių donorystei kriterijus. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į kraujo rodiklius ir infekcines ligas. Filgrastimo saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 16 metų ir vyresniems kaip 60 metų sveikiems donorams neįvertinti.

Filgrastimo vartojantiems pacientams labai dažnai gauta pranešimų apie trombocitopeniją. Todėl būtina atidžiai stebėti trombocitų skaičių.

Laikina trombocitopenija (trombocitų skaičius < 100 x 109/l) buvo stebėta 35% tirtų asmenų po filgrastimo vartojimo ir leukaferezės. Iš jų dviem asmenims, turbūt dėl leukaferezės procedūros, trombocitų kiekis sumažėjo iki < 50 x 109/l. Jeigu reikia daugiau nei vienos leukaferezės, ypatingą dėmesį reikia skirti donorams, kurių trombocitų skaičius prieš leukaferezę yra < 100 x 109/l. Paprastai leukaferezės negalima atlikti, jeigu trombocitų skaičius yra < 75 x 109/l.

Leukaferezės negalima atlikti donorams, gydomiems antikoaguliantais arba turintiems hemostazės sutrikimų. Jei leukocitų skaičius padidėja iki > 70 x 109/l, reikia nutraukti gydymą filgrastimu arba sumažinti jo dozę. Donorus, kurie G-KSF gydomi dėl PKKL mobilizacijos, reikia stebėti tol, kol sunormalėja kraujo rodikliai.

Sveikiems donorams buvo stebėti laikini citogenetiniai pakitimai po G-KSF vartojimo. Šių pakitimų reikšmė nėra aiški. Tačiau negalima atmesti piktybinio mieloidinio klono skatinimo rizikos. Aferezės centrams rekomenduojama sistemingai registruoti ir stebėti kamieninių ląstelių donorus bent

10 metų, kad būtų galima užtikrinti ilgalaikio saugumo duomenų kontroliavimą.

Po gydymo G-KSF sveikiems donorams ir pacientams buvo dažnų, bet paprastai besimptomių, splenomegalijos atvejų ir nedažnų blužnies plyšimo atvejų. Kai kurie blužnies plyšimo atvejai baigėsi mirtimi. Todėl būtina atidžiai stebėti blužnies dydį (pvz., tiriant kliniškai bei ultragarsu). Reikia pagalvoti apie blužnies plyšimo diagnozę donorams ir (arba) pacientams, besiskundžiantiems skausmu viršutinės pilvo dalies kairėje pusėje arba peties viršutinėje dalyje.

Sveikiems donorams pastebėta dažnų dusulio atvejų, o apie kitus nepageidaujamus plaučių reiškinius (atsikosėjimą krauju, kraujavimą iš plaučių, plaučių infiltratus ir hipoksiją) pranešta nedažnai. Įtarus ar nustačius nepageidaujamus plaučių reiškinius, reikia spręsti dėl gydymo filgrastimu nutraukimo ir skirti tinkamą medicininę priežiūrą.

Specialios atsargumo priemonės alogeninių PKKL, mobilizuotų filgrastimu, recipientams

Šiuo metu turimi duomenys rodo, kad alogeninių PKKL ir recipiento imunologinė sąveika gali būti susijusi su didesne ūminės ir lėtinės TpŠL rizika, lyginant su kaulų čiulpų transplantacija.

Specialios atsargumo priemonės pacientams, sergantiems SLN

Bendras kraujo tyrimas

Filgrastimo vartojantiems pacientams labai dažnai gauta pranešimų apie trombocitopeniją.. Reikia atidžiai stebėti trombocitų skaičių, ypač pirmąsias gydymo filgrastimu savaites. Jeigu pacientams pasireiškia trombocitopenija, t. y., trombocitų skaičius nuolat būna < 100 000/mm3, reikia apsvarstyti, ar reikia laikinai nutraukti gydymą filgrastimu, ar sumažinti jo dozę.

Galimi ir kitokie kraujo ląstelių kiekio pokyčiai, įskaitant anemiją ir trumpalaikį mieloidinių kamieninių ląstelių kiekio padidėjimą, todėl reikia atidžiai stebėti kraujo ląstelių skaičių.

Transformacija į leukemiją arba mielodisplazinį sindromą

Ypač atidžiai reikia diagnozuoti sunkią lėtinę neutropeniją, siekiant atskirti šią ligą nuo kitų kraujodaros ligų, pvz., aplazinės anemijos, mielodisplazijos ir mieloidinės leukemijos. Prieš gydymą turi būti atliktas bendras kraujo tyrimas, įskaitant leukocitų formulės bei trombocitų skaičiaus

nustatymą, ir įvertinta kaulų čiulpų morfologija bei kariotipas.

Klinikinių tyrimų metu filgrastimu gydytiems pacientams, sergantiems SLN, retai (maždaug 3%) pasireiškė mielodisplazijos sindromas (MDS) ar leukemija. Tai pastebėta tik pacientams, sergantiems įgimta neutropenija. MDS ir leukemija yra įprastos šios ligos komplikacijos ir jų ryšys su gydymu filgrastimu abejotinas. Maždaug 12% pacientų, kuriems pradinio citogenetinio tyrimo rezultatai buvo normalūs, vėliau kartotinio įprastinio įvertinimo metu buvo nustatyti pokyčiai, įskaitant 7-osios chromosomos monosomiją. Jei pacientams, sergantiems SLN, atsiranda citogenetinių pokyčių, reikia atidžiai įvertinti tolesnio gydymo filgrastimu naudą ir riziką; jei pasireiškia MDS arba leukemija, gydymą filgrastimu reikia nutraukti. Dar nežinoma, ar ilgalaikis pacientų, sergančių SLN, gydymas gali sukelti citogenetinių pokyčių, MDS arba leukeminę transformaciją. Tokiems pacientams rekomenduojama reguliariai (maždaug kas 12 mėnesių) atlikti morfologinius ir citogenetinius kaulų čiulpų tyrimus.

Kitos specialios atsargumo priemonės

Reikia paneigti trumpalaikės neutropenijos priežastis, pvz., virusinę infekciją.

Po filgrastimo vartojimo labai dažnai gauta pranešimų apie splenomegalijos atvejus ir dažnai – apie blužnies plyšimo atvejus. Filgrastimo vartojantys asmenys, kurie skundžiasi skausmu viršutinės pilvo dalies kairėje pusėje arba peties viršutinėje dalyje, turi būti patikrinti dėl blužnies padidėjimo ar blužnies plyšimo..

Splenomegalija yra tiesioginis gydymo filgrastimu poveikis. Tyrimų metu trisdešimt vienam procentui (31%) pacientų nustatyta čiuopiama splenomegalija. Blužnies tūris, matuojamas radiografijos metodu, padidėjo gydymo filgrastimu pradžioje ir paskui beveik nekito. Pastebėta, kad sumažinus dozę, blužnies didėjimas sulėtėja arba sustoja, o 3% pacientų blužnį reikėjo pašalinti. Blužnies dydį reikia vertinti reguliariai. Norint aptikti nenormalų blužnies tūrio padidėjimą, pakanka pilvo palpacijos.

Buvo dažna hematurija ir nedideliam skaičiui pacientų pasireiškė proteinurija. Norint stebėti šią komplikaciją, būtina reguliariai tirti šlapimą.

Vaistinio preparato saugumas ir veiksmingumas naujagimiams ir pacientams, sergantiems autoimunine neutropenija, neištirti.

Specialios atsargumo priemonės ŽIV infekuotiems pacientams

Po filgrastimu vartojimo dažnai gauta pranešimų apie splenomegalijos atvejus. Filgrastimo vartojantys asmenys, kurie skundžiasi skausmu viršutinės pilvo dalies kairėje pusėje arba peties viršutinėje dalyje, turi būti patikrinti dėl blužnies padidėjimo ar blužnies plyšimo..

Bendras kraujo tyrimas

Reikia atidžiai stebėti ANS, ypač pirmąsias gydymo filgrastimu savaites. Kai kuriems pacientams gydymo atsakas pasireiškia labai greitai ir neutrofilų skaičius ženkliai padidėja jau po pradinės filgrastimo dozės. Pirmąsias 2-3 gydymo filgrastimu dienas rekomenduojama kiekvieną dieną nustatyti ANS. Toliau ANS rekomenduojama matuoti ne rečiau kaip du kartus per savaitę pirmąsias dvi gydymo savaites ir bent kartą per savaitę arba kas antrą savaitę palaikomojo gydymo metu. Vartojant su pertraukomis 30 MV (300 mikrogramų) filgrastimo paros dozę, ilgainiui paciento ANS gali labai svyruoti. Norint nustatyti paciento mažiausią ANS arba ANS didžiausio sumažėjimo metu, kraujo mėginius ANS nustatyti rekomenduojama imti prieš pat kiekvieną numatytą filgrastimo dozės suleidimą.

Rizika, susijusi su didelėmis mielosupresinių vaistinių preparatų dozėmis

Gydymas vien filgrastimu neapsaugo nuo mielosupresinių vaistinių preparatų sukeliamos

trombocitopenijos ir anemijos. Vartojant filgrastimą pacientui gali būti paskirta daugiau šių vaistinių preparatų ar didesnės jų dozės, todėl yra didesnė trombocitopenijos ir anemijos rizika. Rekomenduojama reguliariai stebėti kraujo ląstelių skaičių (žr. anksčiau).

Infekcijos ir piktybiniai navikai, sukeliantys mielosupresiją

Neutropenija gali pasireikšti dėl kaulų čiulpus infiltruojančios oportunistinės infekcijos, pvz., Mycobacterium avium komplekso, arba piktybinių navikų, pvz., limfomos. Pacientams, kuriems nustatyta kaulų čiulpus infiltruojanti infekcija ar piktybinis procesas, kartu su neutropenijai gydyti vartojamu filgrastimu reikia skirti tinkamą esamos ligos gydymą. Filgrastimo poveikis neutropenijai, atsiradusiai dėl kaulų čiulpus infiltruojančios infekcijos ar piktybinių navikų, nenustatytas.

Specialios atsargumo priemonės sergant pjautuvine anemija

Pjautuvine anemija sergantiems tiriamiesiems filgrastimo vartojimas sukėlė ligos krizę, kuri kartais buvo mirtina. Gydytojai pjautuvine anemija sergantiems pacientams filgrastimą turi skirti labai atsargiai, tik gerai įvertinę galimą gydymo naudą ir riziką.

Visi pacientai

Accofil sudėtyje yra 50 mg/ml koncentracijos pagalbinės medžiagos sorbitolio (E420). Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas.

Užpildyto švirkšto adatos dangtelio sudėtyje yra sausos natūralios gumos (latekso darinio), kuri gali sukelti alerginių reakcijų.

Siekiant pagerinti granulocitų kolonijas stimuliuojančių faktorių (G-KSF) atsekamumą, suvartoto vaistinio preparato prekinis pavadinimas turi būti tiksliai užrašytas paciento ligos dokumentuose.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Filgrastimo, vartojamo tą pačią dieną kaip ir mielosupresinė citotoksinė chemoterapija, saugumas ir veiksmingumas galutinai neištirti. Dėl greitai besidalijančių mieloidinių ląstelių jautrumo mielosupresinei citotoksinei chemoterapijai filgrastimo nerekomenduojama vartoti 24 valandas prieš chemoterapiją ir 24 valandas po jos. Preliminarūs nedidelio pacientų, vienu metu gydytų filgrastimu ir 5-fluorouracilu, skaičiaus duomenys rodo, kad gali pasunkėti neutropenija.

Galima sąveika su kitais hemopoeziniais augimo faktoriais ir citokinais klinikiniais tyrimais dar neištirta.

Litis skatina neutrofilų išsiskyrimą, todėl tikėtina, kad jis gali stiprinti filgrastimo poveikį. Nors ši sąveika oficialiai neištirta, nėra duomenų, kad ji būtų kenksminga.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie filgrastimo vartojimą nėštumo metu nėra arba jų nepakanka. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai. Esant didelei kartotinei klinikinei ekspozijai ir toksiniam poveikiui patelei, triušiams padidėjo embriono netekimo dažnis (žr. 5.3 skyrių). Literatūroje yra duomenų apie filgrastimo prasiskverbimo per placentos barjerą atvejus nėštumo metu.

Filgrastimo nėštumo metu vartoti nerekomenduojama.

Žindymas

Duomenų, rodančių, kad filgrastimas ir(arba) jo metabolitai išsiskiria į motinos pieną nėra. Negalima atmesti pavojaus naujagimiams ir(arba) kūdikiams. Nuspręsti nutraukti žindymą ar nutraukti/sustabdyti gydymą filgrastimu reikia atsižvelgus į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą moteriai.

Vaisingumas

Filgrastimas neveikė žiurkių repordukcinės elgsenos ar jų patinų ir patelių vaisingumo (žr. 5.3 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Atliekant klinikinius tyrimus, kuriuose dalyvavo filgrastimu gydomi vėžiu sergantys pacientai, dažniausias nepageidaujamas poveikis buvo skeleto ir raumenų skausmas, kuris buvo silpnas ar vidutinio stiprumo ir pasireiškė atitinkamai 10% ir 3% pacientų.

Taip pat nustatyta transplantato prieš šeimininką ligos (TpŠL) atvejų.

Atliekant PKKL mobilizaciją sveikiems donorams, dažniausiai nustatytas nepageidaujamas poveikis buvo skeleto ir raumenų skausmas. Donorams taip pat nustatyta leukocitozė ir po filgrastimo vartojimo bei leukaferezės pasireiškusi trombocitopenija. Taip pat nustatyta splenomegalijos ir blužnies plyšimo atvejų. Kai kurie blužnies plyšimo atvejai baigėsi mirtimi.

SLN sergantiems pacientams dažniausias nustatytas filgrastimui priskiriamas nepageidaujamas poveikis buvo kaulų skausmas, bendras skeleto ir raumenų skausmas bei splenomegalija. Filgrastimu gydomiems pacientams, sergantiems įgimta neutropenija, pasireiškė mielodisplaziniai sindromai (MDS) arba leukemija (žr. 4.4 skyrių).

Kapiliarų pralaidumo sindromas, galintis sukelti pavojų gyvybei, jei gydymas uždelsiamas, retai (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100) pastebimas tarp sergančiųjų vėžiu, kuriems atliekama chemoterapija, ir sveikų donorų, kuriems po granuliocitų koloniją stimuliuojančio faktoriaus paskyrimo atliekama periferinio kraujo kamieninių ląstelių mobilizacija (žr. 4.8 skyrių ir skyriaus C punktą).

Klinikinių tyrimų metu filgrastimą vartojantiems ŽIV sergantiems pacientams vienintelis nepageidaujamas poveikis, kuris visada buvo laikomas susijęs su filgrastimo vartojimu, buvo skeleto ir raumenų skausmas, kaulų skausmas bei raumenų skausmas.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Toliau lentelėse pateikiamos nepageidaujamos reakcijos, nustatytos klinikinių tyrimų metu ir naudojantis spontanine atvejų registravimo sistema. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka. Atskirai pateikiami duomenys apie vėžiu sergančius pacientus, PKKL mobilizaciją sveikiems donorams, SLN sergančius pacientus ir ŽIV infekuotus pacientus, parodant skirtingas nepageidaujamas reakcijas šiose populiacijose.

Nepageidaujamų poveikių įvertinimas paremtas šiais dažniais:

Labai dažni: ≥ 1/10

Dažni: nuo ≥ 1/100 iki < 1/10

Nedažni: nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100

Reti: nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000

Labai reti: < 1/10 000

Dažnis nežinomas: negali būti įvertintas pagal turimus duomenis.

Vėžiu sergantys pacientai

MedDRA

 

Nepageidaujamos reakcijos

 

organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

Retos

Labai retos

sistemų

 

 

 

 

 

klasė

 

 

 

 

 

Kraujo ir

 

 

Pjautuvinės

 

 

limfinės

 

 

anemijos krizėa

 

 

sistemos

 

 

Splenomegalijaa

 

 

sutrikimai

 

 

Blužnies

 

 

 

 

 

plyšimasa

 

 

Imuninės

 

Padidėjęs

Transplantato

 

 

sistemos

 

jautrumas

prieš šeimininką

 

 

sutrikimai

 

vaistuia

ligab

 

 

Metabo-

Padidėjęs

 

Pseudopodagrab

 

 

lizmo ir

šlapimo

 

 

 

 

mitybos

rūgšties kiekis

 

 

 

 

sutrikimai

kraujyje

 

 

 

 

 

Laktatdehidro-

 

 

 

 

 

genazės kiekio

 

 

 

 

 

padidėjimas

 

 

 

 

 

kraujyje

 

 

 

 

 

Sumažėjęs

 

 

 

 

 

apetitasa

 

 

 

 

Nervų

Galvos

 

 

 

 

sistemos

skausmasa

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Krauja-

 

Hipotenzija

Venų okliuzinė

 

 

gyslių

 

 

ligad

 

 

sutrikimai

 

 

Skysčių tūrio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokyčiai

 

 

 

 

 

Kapiliarų

 

 

 

 

 

pralaidumo

 

 

 

 

 

sindromas a

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvėpavi-

Burnos ir

Skrepliavi-

Ūminis

 

 

mo

ryklės

mas su

kvėpavimo

 

 

sistemos,

skausmasa

kraujue

distreso

 

 

krūtinės

Kosulysa

 

sindromasa

 

 

ląstos ir

 

Kvėpavimo

 

 

tarpu-

 

 

 

 

plaučio

Dispnėja

 

nepakankamu-

 

 

sutrikimai

 

 

masa

 

 

 

 

 

Plaučių edemaa

 

 

 

 

 

Intersticinė

 

 

 

 

 

plaučių ligaa

 

 

 

 

 

Plaučių

 

 

 

 

 

infiltracijaa

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

Nepageidaujamos reakcijos

 

organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

Retos

Labai retos

sistemų

 

 

 

 

 

klasė

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraujavimas iš

 

 

 

 

 

plaučių

 

 

Virškini-

Viduriavimasa

 

 

 

 

mo trakto

Vėmimasa

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Vidurių

 

 

 

 

 

užkietėjimasa

 

 

 

 

 

Pykinimasa

 

 

 

 

Kepenų,

Padidėjęs

 

 

 

 

tulžies

gama-glutamil

 

 

 

 

pūslės ir

-transferazės

 

 

 

 

latakų

kiekis

 

 

 

 

sutrikimai

Padidėjęs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šarminės

 

 

 

 

 

fosfatazės

 

 

 

 

 

kiekis

 

 

 

 

Odos ir

Išbėrimasa

 

Sweet'o

 

 

poodinio

Alopecijaa

 

sindromas

 

 

audinio

 

Odos vaskulitas

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Skeleto,

Skeleto ir

 

Reumatoidinio

 

 

raumenų

raumenų

 

artrito

 

 

ir

skausmasc

 

pasunkėjimas

 

 

jungiamo-

 

 

 

 

 

jo audinio

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Inkstų ir

 

Dizurija

Šlapimo takų

 

 

šlapimo

 

 

anomalija

 

 

takų

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Bendrieji

Astenijaa

Krūtinės

Skausmasa

 

 

sutrikimai

Nuovargisa

skausmasa

 

 

ir

 

 

 

 

vartojimo

Gleivinės

 

 

 

 

vietos

 

 

 

 

pažeidima

uždegimasa

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

aŽr. 4.8 skyrių „Parinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas“

bYra duomenų apie transplantato prieš šeimininką ligos (TpŠL) ir mirties atvejus pacientams po alogeninių kaulų čiulpų transplantacijos (žr. 4.8 skyrių „Parinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas“).

cĮeina kaulų skausmas, nugaros skausmas, artralgija, mialgija, galūnių skausmas, skeleto ir raumenų skausmas, skeleto ir raumenų krūtinės srityje skausmas, kaklo skausmas

dAtvejai nustatyti po vaistinio preparato patekimo į rinką, vartojant filgrastimą pacientams, kuriems atlikta kaulų čiulpų transplantacija arba PKKL mobilizacija

eAtvejai nustatyti klinikinių tyrimų metu vartojant filgrastimą

PKKL mobilizacija sveikiems donorams

MedDRA

Nepageidaujamos reakcijos

organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

Retos

Labai

sistemų

 

 

 

 

retos

klasė

 

 

 

 

 

Kraujo ir

Trombocito-

Splenomegalijaa

Blužnies plyšimas

 

 

limfinės

penija

 

Pjautuvinės anemijos

 

 

sistemos

Leukocitozė

 

krizėa

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Imuninės

 

 

Anafilaksinė reakcija

 

 

sistemos

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Metabo-

 

Padidėjęs

Hiperurikemija

 

 

lizmo ir

 

laktatdehidroge-

 

 

 

mitybos

 

nazės kiekis

(padidėjęs šlapimo

 

 

sutrikimai

 

kraujyje

rūgšties kiekis

 

 

 

 

 

kraujyje)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervų

Galvos

 

 

 

 

sistemos

skausmas

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Kraujagys

 

 

Kapiliarų pralaidumo

 

 

lių ligos

 

 

sindromasa

 

 

Kvėpav-

 

Dispnėja

Kraujavimas iš

 

 

imo

 

 

plaučių

 

 

sistemos,

 

 

Skrepliavimas su

 

 

krūtinės

 

 

 

 

ląstos ir

 

 

krauju

 

 

tarpu-

 

 

Plaučių infiltracija

 

 

plaučio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

Hipoksija

 

 

 

 

 

 

 

Kepenų,

 

Padidėjęs

Padidėjęs

 

 

tulžies

 

šarminės

aspartataminotrans-

 

 

pūslės ir

 

fosfatazės kiekis

ferazės kiekis

 

 

latakų

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Skeleto,

Skeleto ir

 

Pasunkėjęs

 

 

raumenų

raumenų

 

reumatoidinis artritas

 

 

ir

skausmas*

 

 

 

 

jungiamo-

 

 

 

 

 

jo audinio

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

ažr. 4.8 skyrių „Parinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas“

*Įeina kaulų skausmas, nugaros skausmas, artralgija, mialgija, galūnių skausmas, skeleto ir raumenų skausmas, skeleto ir raumenų krūtinės srityje skausmas, kaklo skausmas

SLN sergantys pacientai

MedDRA

 

Nepageidaujamos reakcijos

 

 

organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

Retos

Labai retos

sistemų klasė

 

 

 

 

 

Kraujo ir

Splenomegalija

Trombocitopenija

Pjautuvinės

 

 

limfinės

 

Blužnies plyšimas

anemijos

 

 

sistemos

Anemija

 

krizėa

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Metabolizmo

Hiperurikemija

 

 

 

 

ir mitybos

Sumažėjęs gliukozės

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

kiekis kraujyje

 

 

 

 

MedDRA

 

Nepageidaujamos reakcijos

 

 

organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

Retos

Labai retos

sistemų klasė

 

 

 

 

 

 

Padidėjęs

 

 

 

 

 

laktatdehidrogenazės

 

 

 

 

 

kiekis kraujyje

 

 

 

 

Nervų

Galvos skausmas

 

 

 

 

sistemos

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Kvėpavimo

Kraujavimas iš nosies

 

 

 

 

sistemos,

 

 

 

 

 

krūtinės

 

 

 

 

 

ląstos ir

 

 

 

 

 

tarpuplaučio

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Virškinimo

Viduriavimas

 

 

 

 

trakto

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Kepenų,

Hepatomegalija

 

 

 

 

tulžies pūslės

Šarminės fosfatazės

 

 

 

 

ir latakų

 

 

 

 

sutrikimai

kiekio padidėjimas

 

 

 

 

Odos ir

Išbėrimas

Odos vaskulitas

 

 

 

poodinio

 

Alopecija

 

 

 

audinio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Skeleto,

Skeleto ir raumenų

Osteoporozė

 

 

 

raumenų ir

skausmas*

 

 

 

 

jungiamojo

Artralgija

 

 

 

 

audinio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Inkstų ir

 

Hematurija

Proteinurija

 

 

šlapimo takų

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Bendrieji

 

Reakcija

 

 

 

sutrikimai ir

 

injekcijos vietoje

 

 

 

vartojimo

 

 

 

 

 

vietos

 

 

 

 

 

pažeidimai

 

 

 

 

 

aŽr. 4.8 skyrių

„Parinktų nepageidaujamų

reakcijų aprašymas“

 

 

 

*Įeina kaulų skausmas, nugaros skausmas, artralgija, mialgija, galūnių skausmas, skeleto ir raumenų skausmas, skeleto ir raumenų krūtinės srityje skausmas, kaklo skausmas

ŽIV infekuoti pacientai

MedDRA organų

 

Nepageidaujamos reakcijos

 

sistemų klasė

Labai

Dažnos

Nedažnos

Retos

Labai

 

dažnos

 

 

 

retos

 

 

 

 

 

 

Kraujo ir limfinės

 

Splenomegalija

Pjautuvinės

 

 

sistemos sutrikimai

 

 

anemijos

 

 

 

 

 

krizėa

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeleto, raumenų ir

Skeleto ir

 

 

 

 

jungiamojo audinio

raumenų

 

 

 

 

sutrikimai

skausmas*

 

 

 

 

aŽr. 4.8 skyrių „Parinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas“

*Įeina kaulų skausmas, nugaros skausmas, artralgija, mialgija, galūnių skausmas, skeleto ir raumenų skausmas, skeleto ir raumenų krūtinės srityje skausmas, kaklo skausmas

Atskirų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Yra duomenų apie TpŠL ir mirties atvejus pacientams, gydytiems G-KSF po alogeninių kaulų čiulpų transplantacijos (žr. 4.4 ir 5.1 skyrius).

Skyrus granuliocitų koloniją stimuliuojantį faktorių, poregistraciniu laikotarpiu pastebėta kapiliarų pralaidumo sindromo atvejų. Paprastai jie pasitaiko sergantiems pažengusios stadijos piktybinėmis ligomis, sepsiu, vartojantiems kelių rūšių chemoterapijos vaistus arba tiems, kuriems atliekama aferezė (žr. 4.4 skyrių).

Vėžiu sergantys pacientai

Atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamų klinikinių tyrimų metu filgrastimas nepadidino nepageidaujamo poveikio, susijusio su citotoksine chemoterapija, dažnio. Šių klinikinių tyrimų metu nepageidaujamas poveikis, pasireiškęs vienodai dažnai vėžiu sergantiems pacientams, gydytiems filgrastimu ir chemoterapija arba placebu ir chemoterapija, buvo pykinimas ir vėmimas, alopecija, viduriavimas, nuovargis, anoreksija, mukozitas, galvos skausmas, kosulys, odos išbėrimas, krūtinės skausmas, bendras silpnumas, gerklės skausmas, vidurių užkietėjimas ir skausmas.

Po vaistinio preparato patekimo į rinką filgrastimu gydytiems pacientams nustatyti odos vaskulito atvejai. Vaskulito pasireiškimo filgrastimą vartojantiems pacientams mechanizmas nežinomas. Pagal klinikinių tyrimų duomenis dažnis vertinamas kaip nedažnas.

Po vaistinio preparato patekimo į rinką nustatyti Sweet’o sindromo (ūminės febrilinės dermatozės) atvejai. Pagal klinikinių tyrimų duomenis dažnis vertinamas kaip nedažnas.

Klinikinių tyrimų metu ir po vaistinio preparato patekimo į rinką pastebėtas nepageidaujamas poveikis plaučiams, įskaitant intersticinę plaučių ligą, plaučių edemą ir plaučių infiltraciją, kurie kai kuriais atvejais sukėlė kvėpavimo nepakankamumą arba ūminio kvėpavimo distreso sindromą (ŪKDS, angl., acute respiratory distress syndrome (ARDS)), kuris gali baigtis mirtimi (žr.

4.4 skyrių).

Po filgrastimo vartojimo nedažnai gauta pranešimų apie splenomegalijos ir blužnies plyšimo atvejus. Kai kurie blužnies plyšimo atvejai buvo mirtini (žr. 4.4 skyrių).

Klinikinių tyrimų metu ir po vaistinio preparato patekimo į rinką pacientams gydymo pradžioje arba vėlesnio gydymo metu pasireiškė padidėjusio jautrumo tipo reakcijos, tarp jų anafilaksija, išbėrimas, urtikarija, angioneurozinė edema, dispnėja ir hipotenzija. Apskritai tokios reakcijos dažniau nustatytos suleidus vaistinio preparato į veną. Kai kuriais atvejais simptomai pasikartojo, vėl pradėjus vartoti preparatą; tai gali rodyti priežastinį ryšį. Pacientams, kuriems pasireiškė sunki alerginė reakcija, filgrastimo vartojimą reikia nutraukti visam laikui.

Po vaistinio preparato patekimo į rinką buvo pavienių pjautuvinės anemijos krizės atvejų pjautuvine anemija sergantiems pacientams (žr. 4.4 skyrių). Pagal klinikinių tyrimų duomenis dažnis vertinamas kaip nedažnas.

Buvo pranešta apie pseudopodagros atvejus vėžiu sergantiems pacientams, kurie buvo gydomi filgrastimu, o pagal klinikinių tyrimų duomenis dažnis vertinamas kaip nedažnas.

PKKL mobilizacija sveikiems donorams

Pacientams ir sveikiems donorams po filgrastimo vartojimo nustatyta dažnų, bet paprastai besimptomių splenomegalijos atvejų ir nedažnų blužnies plyšimo atvejų (žr. 4.4 skyrių).

Nustatyti nepageidaujami plaučių reiškiniai, pvz., skrepliavimas su krauju, kraujavimas iš plaučių, plaučių infiltratai, dispnėja ir hipoksija (žr. 4.4 skyrių).

Nedažnai nustatytas artrito simptomų paūmėjimas.

Po filgrastimo vartojimo 41% donorų nustatyta leukocitozė (leukocitų skaičius > 50 x 109/l) ir laikina trombocitopenija (trombocitų skaičius < 100 x 109/l) ir leukaferezė nustatyta 35% donorų.

SLN sergantiems pacientams

Nepageidaujamas poveikis buvo splenomegalija, kuri retais atvejais gali progresuoti, ir trombocitopenija (žr. 4.4 skyrių).

Nepageidaujamas poveikis, galimai susijęs su gydymu filgrastimu ir paprastai pasireiškiantis < 2% SLN sergančių pacientų, buvo reakcija injekcijos vietoje, galvos skausmas, hepatomegalija, artralgija, alopecija, osteoporozė ir išbėrimas.

Ilgalaikio vartojimo metu 2% SLN sergančių pacientų nustatytas odos vaskulitas.

ŽIV infekuotiems pacientams

Splenomegalija, susijusi su gydymu filgrastimu, nustatyta < 3% pacientų. Visais atvejais ŽIV infekuotiems pacientams splenomegalija, tiriant fiziniais tyrimo būdais, buvo nedidelė arba vidutinė, o jos klinikinė eiga gerybinė. Nė vienam pacientui nebuvo diagnozuotas hipersplenizmas ir nė vienam nebuvo atlikta splenektomija. Kadangi splenomegalija dažnai pasireiškia ŽIV infekuotiems pacientams, taip pat daugumai AIDS pacientų nustatomas vienokio ar kitokio laipsnio blužnies padidėjimas, šio reiškinio ryšys su gydymu filgrastimu yra neaiškus (žr. 4.4 skyrių).

Vaikų populiacija

Vaikų klinikinių tyrimų duomenys rodo, kad filgrastimo saugumas ir veiksmingumas suaugusiesiems ir vaikams, gydomiems citotoksine chemoterapija, yra panašūs; taigi su amžiumi susijusių filgrastimo farmakokinetikos skirtumų nėra. Vienintelis nuolat nustatytas nepageidaujamas reiškinys buvo kaulų ir raumenų skausmas, kuris nesiskyrė nuo patirties suaugusiųjų populiacijoje. Pakankamų duomenų, kad būtų galima smulkiau įvertinti filgrastimo vartojimą pediatriniams asmenims, nėra.

Kitos specialios pacientų grupės

Senyvi pacientai

Bendrųjų vaisto saugumo ir veiksmingumo savybių skirtumų tarp vyresnių kaip 65 metų asmenų ir jaunesnių suaugusių (> 18 metų) asmenų, kuriems skirta citotoksinė chemoterapija, nenustatyta, o klinikinė patirtis taip pat nerodo atsako skirtumo senyviems ir jaunesniems suaugusiems asmenims. Duomenų, leidžiančių įvertinti Accofil vartojimą senyviems asmenims kitų patvirtintų Accofil indikacijų atvejais, nepakanka.

Pediatriniai SCN pacientai

Gauta pranešimų apie sumažėjusio kaulų tankio ir osteoporozės atvejus pediatriniams pacientams, kuriems dėl sunkios lėtinės neutropenijos buvo taikomas ilgalaikis gydymas filgrastimu. Pagal klinikinių tyrimų duomenis dažnis įvertintas kaip “dažnas“.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Accofil perdozavimo poveikis neištirtas. Nutraukus gydymą filgrastimu, cirkuliuojančių neutrofilų skaičius per 1-2 dienas sumažėja 50% ir per 1-7 dienas vėl tampa normalus.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – citokinai, ATC kodas – L03AA02

Accofil yra panašus biologinis vaistinis preparatas. Išsami informacija pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje: http://www.ema.europa.eu.

Farmakodinaminis poveikis

Žmogaus G-KSF yra glikoproteinas, reguliuojantis neutrofilų gamybą ir funkcionuojančių neutrofilų išskyrimą iš kaulų čiulpų. Accofil , kurio sudėtyje yra rekombinantinio metionilinto žmogaus G-KSF (filgrastimo), per 24 valandas ženkliai padidina neutrofilų skaičių periferiniame kraujyje ir šiek tiek padidina monocitų skaičių. Kai kuriems SLN sergantiems pacientams filgrastimas taip pat gali šiek tiek padidinti kraujyje cirkuliuojančių eozinofilų ir bazofilų skaičių, palyginti su pradiniu. Kai kuriems šių pacientų eozinofilija arba bazofilija galėjo būti jau prieš gydymą. Gydant rekomenduojama doze, neutrofilų skaičiaus padidėjimas priklauso nuo dozės. Dėl filgrastimo poveikio žmogaus organizme atsiradę nauji neutrofilai pasižymi normalia arba sustiprėjusia funkcija, kurią patvirtina chemotaksinio ir fagocitinio aktyvumo tyrimai. Užbaigus gydymą filgrastimu, per 1-2 dienas cirkuliuojančių neutrofilų skaičius sumažėja 50% ir tampa normalus per 1-7 dienas.

Filgrastimo vartojimas pacientams, kuriems taikoma citotoksinė chemoterapija, lemia reikšmingą neutropenijos ir febrilinės neutropenijos dažnio, sunkumo ir trukmės sumažėjimą. Gydymas filgrastimu reikšmingai sumažina febrilinės neutropenijos, antibiotikų vartojimo ir hospitalizavimo (po indukcinės chemoterapijos sergant ūmine mieloidine leukemija ar po mieloabliacinio gydymo ir po to atliktos kaulų čiulpų transplantacijos) trukmę. Karščiavimo ir dokumentuotos infekcijos dažnis nesumažėjo nė vienu iš šių atvejų. Karščiavimo trukmė nesutrumpėjo pacientams, kuriems po mieloabliacinio gydymo buvo atliekama kaulų čiulpų transplantacija.

Gydant vien filgrastimu arba juo po chemoterapijos, kraujodaros kamieninės ląstelės mobilizuojamos į periferinę kraujotaką. Šios autologinės PKKL gali būti surenkamos ir suleidžiamos po gydymo didelėmis citotoksinių vaistų dozėmis vietoj kaulų čiulpų transplantacijos arba derinant su kaulų čiulpų transplantacija. Infuzuotos PKKL greitina hemopoezės atsistatymą, mažindamos hemoraginių komplikacijų rizikos trukmę bei trombocitų transfuzijų poreikį. Filgrastimu mobilizuotų alogeninių PKKL recipientams kraujas atsistato reikšmingai greičiau ir dėl to reikšmingai sutrumpėja laikas iki nepalaikomo trombocitų kiekio sunormalėjimo, palyginti su pacientais, kuriems persodinti alogeniniai kaulų čiulpai.

Vieno Europoje atlikto retrospektyvinio tyrimo, vertinusio gydymą G-KSF ūmia leukemija sergantiems pacientams po alogeninių kaulų čiulpų transplantacijos, duomenimis, gydant G-KSF, padidėja TpŠL, su gydymu susijusio mirtingumo (GSM) ir mirtingumo rizika.

Atskiro tarptautinio retrospektyvinio tyrimo, kuriame dalyvavo ūmia ir lėtine mieloidine leukemija sergantys pacientai, duomenimis, poveikio TpŠL, GSM ar mirtingumo rizikai nepastebėta. Alogeninių transplantatų tyrimų, įskaitant devynis perspektyvinius atsitiktinių imčių tyrimus,

8 retrospektyvinius tyrimus ir 1 atvejo-kontrolės tyrimą, metaanalizės duomenimis, didesnės ūmios TpŠL, lėtinės TpŠL arba ankstyvo, su gydymu susijusio, mirtingumo rizikos nepastebėta.

TpŠL ir GSM santykinė rizika (95% PI)

po gydymo G-KSF po kaulų čiulpų transplantacijos

Publikacija

Tyrimo

 

N

II-IV laipsnio

Lėtinė TpŠL

GSM

 

laikotarpis

 

ūminė TpŠL

 

 

Metaanalizė

1986-2001

a

1 198

1,08

1,02

0,70

 

(2003)

 

 

(0,87; 1,33)

(0,82; 1,26)

(0,38;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,31)

Europos

1992-2002

b

1 789

1,33

1,29

1,73

 

retrospektyvinis

 

 

(1,08; 1,64)

(1,02; 1,61)

(1,30;

 

 

 

tyrimas (2004

 

 

 

 

 

2,32)

m.)

 

 

 

 

 

 

Tarptautinis

1995-2000

b

2 110

1,11

1,10

1,26

 

retrospektyvinis

 

 

(0,86; 1,42)

(0,86; 1,39)

(0,95;

 

 

 

tyrimas (2006

 

 

 

 

 

1,67)

m.)

 

 

 

 

 

 

aĮ analizę buvo įtraukti tyrimai, apimantys šiuo laikotarpiu atliktą kaulų čiulpų transplantaciją; kai kurių tyrimų metu buvo gydoma GM-KSF

bĮ analizę įtraukti pacientai, kuriems šiuo laikotarpiu buvo atlikta kaulų čiulpų transplantacija

Filgrastimo vartojimas sveikų donorų PKKL mobilizacijai prieš alogeninių PKKL transplantaciją

Sveikiems donorams suleidus 10 mikrogramų/kg kūno svorio per parą dozę 4-5 dienas iš eilės po oda, iš daugumos jų po dviejų leukaferezių galima surinkti ≥ 4 x 106 CD34+ ląstelių/kg recipiento kūno svorio.

Suaugusiesiems, sergantiems SLN (sunkia įgimta, cikline ar idiopatine neutropenija), filgrastimo vartojimas sukelia ilgalaikį ANS periferiniame kraujyje padidėjimą ir infekcijos bei su ja susijusių būklių dažnio sumažėjimą.

Filgrastimu gydant ŽIV infekuotus pacientus, palaikomas normalus neutrofilų skaičius, todėl galima pagal planą taikyti antivirusinį ir (arba) kitokį mielosupresinį gydymą. Nėra duomenų, kad ŽIV infekuotiems pacientams gydymas filgrastimu padidintų ŽIV replikaciją.

Kaip ir kiti hematopoetiniai augimo faktoriai, taip ir G-CSF in vitro pasižymėjo žmogaus endotelines ląsteles stimuliuojančiomis savybėmis.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Suleidus po oda rekomenduojamą dozę, didesnė kaip 10 ng/ml koncentracija kraujo serume išsilaikė 8-16 valandų.

Pasiskirstymas

Pasiskirstymo tūris kraujyje yra apie 150 ml/kg.

Eliminacija

Suleidus į veną ar po oda, filgrastimo klirensas vyksta pagal pirmos eilės farmakokinetiką. Filgrastimo pusinės eliminacijos iš serumo laikas yra apie 3,5 valandos, esant apie 0,6 ml/min/kg klirenso greičiui. Pacientams po autologinės kaulų čiulpų transplantacijos nepertraukiamai iki 28 dienų laikotarpiu lašinant į veną Accofil , vaistas organizme nesikaupė, o pusinės eliminacijos laikas buvo panašus.

Tiesinis pobūdis

Leidžiant į veną ir po oda pastebima teigiama tiesinė koreliacija tarp filgrastimo dozės ir koncentracijos serume. Po oda suleidus rekomeduojamas vaisto dozes, serumo koncentracijos išlieka virš 10 ng/ml nuo 8 iki 16 valandų. Pasiskirstymo kraujyje tūris yra maždaug 150 ml/kg.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Buvo atlikti metus laiko trunkantys filgrastimo kartotinių dozių toksinio poveikio tyrimai, kurių duomenys rodo lauktus farmakologinius poveikius, įskaitant leukocitų kiekio padidėjimą, mieloidinę hiperplaziją kaulų čiulpuose, ekstramedulinę hemopoezę ir blužnies padidėjimą. Nutraukus gydymą šie pokyčiai išnyko.

Filgrastimo poveikis vaisiaus vystymuisi buvo tirtas su žiurkėmis ir triušiais. Organogenezės laikotarpiu triušiams į veną sušvirkštus (80 µg/kg kūno svorio per parą) filgrastimo, pasireiškė toksinis poveikis patelei ir padidėjo savaiminių persileidimų ir gemalo netekimo po implantacijos skaičius bei sumažėjo vidutinis atsivestų gyvų jauniklių skaičius ir vaisiaus svoris.

Remiantis paskelbtais duomenimis apie kitą filgrastimo produktą, panašų į Accofil, panašūs duomenys bei padidėjęs vaisiaus apsigimimų skaičius buvo pastebėtas skiriant 100 µg/kg kūno svorio paros dozę, kuri buvo toksiška vaikingai patelei, ir atitiko maždaug 50-90 kartų didesnę ekspoziciją už tą, kuri būna pacientams, gydomiems 5 µg/kg kūno svorio per parą klinikinėmis dozėmis. Šio embriotoksinio ir toksinio poveikio vaisiui tyrimo metu dozė , kurią vartojant nepasireiškė toksinis poveikis (angl NOAEL), buvo 10 µg/kg kūno svorio per parą, kas atitinka maždaug 3-5 kartus didesnę ekspoziciją už tą, kuri būna pacientams, gydomiems klinikinėmis dozėmis.

Vaikingoms žiurkėms vartojant 575 µg/kg kūno svorio per parą toksinio poveikio patelei ar vaisiui nepastebėta. Žiurkių, kurioms filgrastimas buvo skiriamas vaikingumo ir žindymo laikotarpiu, jaunikliams pastebėta uždelsta išorinė diferencijacija ir augimo atsilikimas (≥20 µg/kg kūno svorio per parą) ir šiek tiek sumažėjęs išgyvenamumas (100 µg/kg kūno svorio per parą).

Filgrastimas nesukėlė pastebimo poveikiožiurkių patinų ar patelių vaisingumui.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Acto rūgštis, ledinė

Natrio hidroksidas

Sorbitolis (E420)

Polisorbatas 80

Injekcinis vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Accofil negalima skiesti fiziologinio skysčio tirpalais.

Praskiestas filgrastimas gali adsorbuotis ant stiklinių ir plastikinių medžiagų.

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus nurodytus 6.6 skyriuje.

6.3 Tinkamumo laikas

36 mėnesiai.

Praskiesto infuzinio tirpalo, laikomo 2°C–8°C temperatūroje, cheminės ir fizikinės savybės nekinta 24 valandas. Mikrobiologiniu požiūriu tirpalą reikia vartoti nedelsiant. Jei tirpalas nėra nedelsiant vartojamas, laikymo trukmę ir sąlygas prieš vartojimą atsako vartotojas, tačiau negalima laikyti ilgiau negu 24 valandas 2°C–8°C temperatūroje, nebent buvo skiedžiama kontroliuojamomis ir patvirtintomis aseptinėmis sąlygomis.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2°C-8°C). Negalima užšaldyti.

Atsitiktinis vienkartinis tirpalo atšaldymas iki užšaldymo temperatūros Accofil stabilumui įtakos neturi. Jeigu tirpalas buvo laikomas ilgiau kaip 24 valandas arba buvo užšaldytas daugiau nei vieną kartą, Accofil naudoti NEGALIMA.

Ambulatoriniam gydymui pacientas preparatą iš šaldytuvo gali išimti vienintelį kartą ir laikyti kambario temperatūroje (ne aukštesnėje kaip 25°C) ne ilgiau kaip 15 dienų. Šiam laikotarpiui pasibaigus, vaistinio preparato vėl į šaldytuvą dėti negalima, jį reikia sunaikinti.

Švirkštą laikyti dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Užpildytas švirkštas su injekcine adata, kuri turi arba neturi apsauginę priemonę.

Pakuotėse yra po vieną, tris, penkis, septyni arba dešimt užpildytų švirkštų su lizdine pakuote arba be jos ir alkoholiu suvilgytais tamponais. Pakuotėse be lizdinės pakuotės nėra adatos apsauginės priemonės. Lizdinės pakuotės yra skirtos vienam švirkštui su pridėta adatos apsaugine priemone. Užpildyti švirkštai pagaminti iš I tipo stiklo, ant jų galo stacionariai pritvirtinta nerūdijančio plieno adata, ant švirkštų cilindrų pažymėtos 1/40 padalos, žyminčios nuo 0,1 ml iki 1 ml. Užpildyto švirkšto adatos dangtelio sudėtyje yra sausos natūralios gumos (žr. 4.4 skyrių). Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,5 ml tirpalo.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Jei reikia, Accofil galima praskiesti 5% gliukozės. Niekuomet nerekomenduojama skiesti iki galutinės mažesnės nei 0,2 MV (2 μg) vienam ml koncentracijos.

Prieš vartojant tirpalą reikia apžiūrėti. Galima vartoti tik skaidrų tirpalą, kuriame nėra dalelių.

Jeigu pacientas gydomas filgrastimu, praskiestu iki mažesnės kaip 1,5 MV/ml (15 μg/ml) koncentracijos, reikia pridėti tiek žmogaus serumo albumino (ZSA), kad galutinė koncentracija būtų 2 mg/ml. Pavyzdys galutiniam 20 ml injekcinio tirpalo tūriui, kai bendra filgrastimo dozė yra mažesnė nei 30 MV (300 μg), reikia pridėti 0,2 ml 200 mg/ml (20%) žmogaus albumino tirpalo.

Accofil sudėtyje nėra konservantų. Atsižvelgiant į galimą mikrobiologinio užteršimo riziką, Accofil užpildyti švirkštai yra skirti tik vienkartiniam naudojimui.

Praskiedus 5% gliukozės, Accofil yra suderinamas su pakuote pagaminta iš stiklo ar plastiko įskaitant PVC, poliolefino (polipropileno ir polietileno kopolimero) bei polipropileno pakuotę.

Užpildyto švirkšto, kurio adata turi apsauginę priemonę, naudojimas

Apsauginė adatos priemonė uždengia adatą po injekcijos, kad ji neįdurtų. Tai nedaro įtakos normaliam švirkšto naudojimui. Lėtai ir tolygiai stumkite stūmoklį tol, kol bus sušvirkšta visa dozė ir toliau stumti stūmoklio negalėsite. Tebespausdami stūmoklį, ištraukite adatą iš paciento. Kai atleisite stūmoklį, apsauginė adatos priemonė uždengs adatą.

Užpildyto švirkšto su adata, neturinčia apsauginės priemonės, naudojimas

Sušvirkškite dozę, kaip nurodyta įprastiniame protokole.

Tvarkymas

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/946/001

EU/1/14/946/002

EU/1/14/946/005

EU/1/14/946/006

EU/1/14/946/007

EU/1/14/946/008

EU/1/14/946/009

EU/1/14/946/010

EU/1/14/946/017

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2014 m. rugsėjo mėn. 18 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Accofil 48 MV/0,5 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas užpildytame švirkšte

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename mililitre tirpalo yra 96 milijonų vienetų (MV) (atitinka 960 mikrogramų [μg]) filgrastimo.

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,5 ml injekcinio / infuzinio tirpalo, kuriame yra 48 MV (atitinka 480 mikrogramų) filgrastimo.

Filgrastimas yra rekombinantinis metionilintas žmogaus granulocitų kolonijas stimuliuojantis faktorius, gaminamas Escherichia coli (BL21) ląstelėse, panaudojant rekombinantinę DNR technologiją

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:

kiekviename tirpalo mililitre yra 50 mg sorbitolio (E420).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinis ar infuzinis tirpalas

Skaidrus, bespalvis tirpalas.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Accofil skirtas neutropenijos trukmei ir febrilinės neutropenijos dažniui mažinti pacientams, gydomiems įprastiniais citotoksiniais chemoterapiniais preparatais nuo vėžio (išskyrus lėtinę mieloidinę leukemiją ir mielodisplazinius sindromus), bei neutropenijos trukmei mažinti pacientams, kuriems, persodinus kaulų čiulpus po mieloabliacinio gydymo, yra didesnė ilgalaikės sunkios neutropenijos rizika. Accofil saugumas ir veiksmingumas suaugusiesiems ir vaikams, gydomiems citotoksine chemoterapija, yra panašūs.

Accofil skirtas periferinio kraujo kamieninių ląstelių (PKKL) mobilizacijai.

Accofil skirtas ilgalaikio gydymo metu neutrofilų kiekiui didinti bei su infekcija susijusių reiškinių dažniui bei trukmei mažinti sunkia įgimta, cikline arba idiopatine neutropenija sergantiems suaugusiesiems ar vaikams, kurių absoliutus neutrofilų skaičius (ANS) yra ≤ 0,5 x 109/l ir kuriems buvo sunkios arba pasikartojančios infekcinės ligos.

Accofil skirtas nuolatinei neutropenijai (ANS mažesnis arba lygus 1,0 x 109/l) gydyti pacientams, sergantiems progresavusia ŽIV infekcija, siekiant sumažinti bakterinių infekcijų riziką tuo atveju, jei kiti neutropenijos gydymo būdai netinka.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą filgrastimu galima pradėti tik bendradarbiaujant su onkologijos centru, kurio personalas turi patirties ir gydymo granulocitų kolonijas stimuliuojančiu faktoriumi (G-KSF), ir hematologijoje, bei kuris turi būtinas diagnostines priemones. Mobilizacijos ir aferezės procedūros turi būti atliekamos bendradarbiaujant su onkologijos-hematologijos centru, kurio personalas turi pakankamai patirties šioje srityje ir kuriame gali būti tinkamai atliekamas kraujodaros kamieninių ląstelių stebėjimas.

Dozavimas

Įprastinė citotoksinė chemoterapija

Rekomenduojama filgrastimo dozė yra 0,5 MV/kg kūno svorio per parą (5 mikrogramai/kg kūno svorio per parą). Pirmąją Accofil dozę reikia vartoti ne anksčiau kaip praėjus 24 valandoms po citotoksinės chemoterapijos. Atsitiktinių imčių klinikiniuose tyrimuose buvo vartojama 230 mikrogramų/m2/per parą (4,0 iki 8,4 mikrogramų/kg kūno svorio per parą) poodinė dozė.

Filgrastimą reikia vartoti kasdien, kol praeis numatomas didžiausias neutrofilų skaičiaus sumažėjimas ir jų kiekis vėl taps normalus. Tikėtina, kad po įprastinės solidinių navikų, limfomų ir limfoidinės leukemijos chemoterapijos šie kriterijai bus pasiekti per 14 gydymo dienų. Po indukcinio ir konsolidacinio ūminės mieloidinės leukemijos gydymo šiuo vaistu gali tekti gydyti daug ilgiau (iki 38 dienų), priklausomai nuo vartotų citotoksinių chemoterapinių preparatų grupės, dozės ir schemos.

Pacientams, kuriems taikoma citotoksinė chemoterapija, laikinas neutrofilų skaičiaus padidėjimas paprastai stebimas praėjus 1-2 dienoms nuo gydymo filgrastimu pradžios. Vis dėlto norint pasiekti ilgalaikį terapinį atsaką, gydymo filgrastimu negalima nutraukti, kol nepraeis didžiausias neutrofilų skaičiaus sumažėjimas ir vėl nesunormalės neutrofilų kiekis. Per anksti, t. y. nesulaukus tikėtino didžiausio neutrofilų skaičiaus sumažėjimo, gydymą filgrastimu nutraukti nerekomenduojama.

Pacientams, kuriems prieš kaulų čiulpų transplantaciją taikomas mieloabliacinis gydymas

Rekomenduojama pradinė filgrastimo dozė yra 1,0 MV/kg kūno svorio per parą (10 mikrogramų/kg kūno svorio per parą). Pirmąją filgrastimo dozę reikia skirti praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms nuo citotoksinės chemoterapijos ir ne mažiau kaip 24 valandoms nuo kaulų čiulpų infuzijos.

Kai tik didžiausias neutrofilų skaičiaus sumažėjimas praeina, filgrastimo paros dozę reikia nustatyti atsižvelgiant į neutrofilų atsaką.

Absoliutus neutrofilų skaičius (ANS)

Filgrastimo dozės koregavimas

ANS > 1,0 x 109/l 3 dienas iš eilės

Sumažinti iki 0,5 MV/kg kūno svorio per parą

 

(5 mikrogramai/kg kūno svorio per parą)

Po to, jei ANS išlieka > 1,0 x 109/l dar

Filgrastimu nebegydyti

3 dienas iš eilės

 

Jei gydymo laikotarpiu ANS sumažėja iki < 1,0 x 109/l, filgrastimo dozė vėl didinama taip, kaip nurodyta pirmiau

Periferinio kraujo kamieninių ląstelių (PKKL) mobilizacija

Pacientams, kuriems po mielosupresinės arba mieloabliacinės terapijos atliekama autologinių PKKL transplantacija

Rekomenduojama filgrastimo dozė PKKL mobilizacijai, kai gydoma tik juo, yra 1,0 MV/kg kūno svorio per parą (10 mikrogramų/kg kūno svorio per parą) 5-7 dienas iš eilės. Leukaferezės atlikimo laiką galima pakoreguoti iki 1 ar 2 leukaferezių 5-ąją ir 6-ąją gydymo dieną, kurių dažnai pakanka. Kitomis aplinkybėmis gali prireikti papildomų leukaferezių. Filgrastimo dozavimo negalima keisti iki paskutinės leukaferezės.

Rekomenduojama filgrastimo dozė PKKL mobilizacijai po mielosupresinės chemoterapijos yra 0,5 MV/kg kūno svorio per parą (5 mikrogramai/kg kūno svorio per parą). Ją reikia vartoti kasdien nuo pirmosios dienos po chemoterapijos pabaigos iki tol, kol praeis tikėtinas didžiausias neutrofilų kiekio sumažėjimas ir jų skaičius taps normalus. Leukaferezė turi būti atliekama tuo laikotarpiu, kai ANS didėja nuo < 0,5 x 109/l iki > 5 x 109/l. Pacientams, kuriems nebuvo taikyta ekstensyvi chemoterapija, dažnai pakanka vienos leukaferezės. Kitomis aplinkybėmis rekomenduojama atlikti papildomas leukaferezes.

Sveikiems donorams PKKL mobilizacijai prieš alogeninių PKKL transplantaciją

Sveikų donorų PKKL mobilizacijai prieš alogeninę PKKL transplantaciją filgrastimo dozė yra 1,0 MV/kg kūno svorio per parą (10 mikrogramų/kg kūno svorio per parą) 4-5 dienas iš eilės. Leukaferezę reikia pradėti 5-ąją dieną ir, jei reikia, tęsti iki 6-osios dienos, siekiant surinkti 4 x 106 CD34+ ląstelių/kg recipiento kūno svorio (KM).

Pacientams, sergantiems sunkia lėtine neutropenija (SLN)

Įgimta neutropenija

Rekomenduojama pradinė dozė yra 1,2 MV/kg kūno svorio per parą (12 mikrogramų/kg kūno svorio per parą). Ji suleidžiama per vieną kartą ar per kelis kartus.

Idiopatinė ar ciklinė neutropenija

Rekomenduojama pradinė dozė yra 0,5 MV/kg kūno svorio per parą (5 mikrogramai/kg kūno svorio per parą). Ji suleidžiama per vieną kartą ar per kelis kartus.

Dozės koregavimas Filgrastimo reikia injekuoti po oda kasdien, kol neutrofilų skaičius taps ir išliks didesnis nei 1,5 x 109/l. Pasireiškus tokiam atsakui, reikia nustatyti mažiausią veiksmingą dozę, palaikančią šį lygį. Pakankamam neutrofilų kiekiui palaikyti reikalingas ilgalaikis kasdienis gydymas. Po vienos ar dviejų gydymo savaičių pradinę dozę galima du kartus padidinti arba sumažinti, atsižvelgiant į paciento atsaką. Toliau dozė turi būti individualiai koreguojama kas

1-2 savaites, kad vidutinis neutrofilų skaičius išliktų tarp 1,5 x 109/l ir 10 x 109/l. Greičiau dozę galima didinti pacientams, sergantiems sunkia infekcine liga. Klinikinių tyrimų metu 97% pacientų, kuriems pasireiškė atsakas, visišką atsaką sukėlė ≤ 2,4 MV/kg kūno svorio per parą

(24 mikrogramai/kg kūno svorio per parą) dozė. Nenustatyta, ar saugu ilgai vartoti didesnę kaip 2,4 MV/kg kūno svorio per parą (24 mikrogramai/kg kūno svorio per parą) filgrastimo dozę pacientams, sergantiems SLN.

ŽIV infekuotiems pacientams

Neutropenijos gydymas

Rekomenduojama pradinė filgrastimo dozė yra 0,1 MV/kg kūno svorio per parą (1 mikrogramas/kg kūno svorio per parą). Ją reikia vartoti kasdien ir didinti iki didžiausios 0,4 MV/kg kūno svorio per parą (4 mikrogramai/kg kūno svorio per parą) dozės kol pasiekiamas normalus absoliutus neutrofilų skaičius ir toliau palaikomas (ANS > 2,0 x 109/l). Klinikinių tyrimų duomenimis, daugiau nei 90% pacientų pasireiškė atsakas į šias dozes, o neutropenija išnyko per laikotarpį, kurio mediana buvo

2 dienos. Nedideliam skaičiui pacientų (< 10%) reikėjo iki 1,0 MV/kg kūno svorio per parą (10 mikrogramų/kg kūno svorio per parą) dozės, kad atsistatytų normalus neutrofilų skaičius.

Normalaus neutrofilų skaičiaus palaikymas

Neutropeniją pašalinus, reikia nustatyti mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozę normaliam neutrofilų skaičiui palaikyti. Rekomenduojama pradėti gydyti kas antra diena vartojama 30 MV (300 mikrogramų) paros doze. Ją gali tekti koreguoti, atsižvelgiant į paciento ANS, kad neutrofilų kiekis išliktų > 2,0 x 109/l. Klinikinių tyrimų metu ANS > 2,0 x 109/l. palaikyti reikėjo vartoti 30 MV

(300 mikrogramų) paros dozę 1-7 dienas per savaitę. Dozės vartojimo dažnio mediana buvo 3 dienos per savaitę. Gali tekti ilgai gydyti šiuo vaistiniu preparatu, kad ANS išliktų > 2,0 x 109/l.

Specialių grupių pacientai

Senyvi pacientai

Klinikiniuose filgrastimo tyrimuose dalyvavo tik nedaug senyvo amžiaus pacientų, tačiau specialių tyrimų neatlikta šioje grupėje, todėl specifinių dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Pacientai, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi

Filgrastimo poveikio pacientams, kuriems yra sunkus inkstų arba kepenų funkcijos sutrikimas, tyrimai parodė, kad jų organizme vaistinio preparato farmakokinetikos ir farmakodinamikos pobūdis yra panašus kaip ir pacientų, kurių inkstų ar kepenų funkcija normali. Minėtiems pacientams dozės keisti nebūtina.

Vaikai, sergantys SLN ir vėžiu

Šešiasdešimt penki procentai pacientų, gydytų filgrastimu pagal SLN tyrimų programą, buvo jaunesni nei 18 metų. Gydymo veiksmingumas šio amžiaus grupės pacientams, kurių dauguma sirgo įgimta neutropenija, buvo neabejotinas. Vaikams, gydomiems dėl SLN vaistinio preparato saugumo pobūdis nesiskyrė.

Vaikų klinikinių tyrimų duomenys rodo, kad filgrastimo saugumas ir veiksmingumas suaugusiesiems ir vaikams, gydomiems citotoksine chemoterapija, yra panašūs.

Dozavimo rekomendacijos vaikams yra tokios pat, kaip ir suaugusiesiems, gydomiems mielosupresine citotoksine chemoterapija.

Vartojimo metodas

Įprastinė citotoksinė chemoterapija

Filgrastimo galima kasdien leisti po oda arba kasdien per 30 minučių suleisti infuzija į veną, praskiedus 50 mg/ml (5%) gliukozės tirpalu. Dėl išsamesnės Vaistinio preparato skiedimo prieš infuziją instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje. Daugumoje atvejų vaistinį preparatą pageidautina leisti po oda. Kai kurie vienkartinės dozės tyrimo rezultatai rodo, kad į veną suleistas vaistinis preparatas gali veikti trumpiau. Klinikinė šių duomenų reikšmė, gydant kartotinėmis dozėmis, neaiški. Vartojimo būdą reikia rinktis pagal individualias klinikines aplinkybes. Atsitiktinių imčių klinikinių tyrimų metu po oda buvo leidžiama 23 MV/m2 kūno paviršiaus per parą (230 mikrogramų/m2 kūno paviršiaus per parą) dozė arba 4-8,4 mikrogramai/kg kūno svorio per parą dozė.

Pacientams, kuriems prieš kaulų čiulpų transplantaciją taikoma mieloabliacinė terapija

Filgrastimą galima vartoti trumpalaike 30 minučių infuzija į veną arba nepertraukiama 24 valandų infuzija po oda arba į veną, kiekvienu atveju praskiedus 20 ml 50 mg/ml (5%) gliukozės tirpalu. Skiedimo 50 mg/ml (5%) gliukozės tirpalu prieš infuziją instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

Pacientams, kuriems atliekama PKKL mobilizacija

Gydant tik filgrastimu PKKL mobilizacijai:

Filgrastimą galima vartoti 24 valandų nepertraukiama infuzija po oda arba injekcija po oda. Infuzijai skirtą filgrastimą reikia praskiesti 20 ml 5% gliukozės tirpalu (žr.6.6 skyrių).

Gydant filgrastimu PKKL mobilizacijai po mielosupresinės chemoterapijos: Filgrastimą reikia injekuoti po oda.

Sveikiems donorams PKKL mobilizacijai prieš alogeninių PKKL transplantaciją

Filgrastimą reikia injekuoti po oda.

Pacientams, kuriems yra SLN

Įgimta, idiopatinė ar ciklinė neutropenija: filgrastimą reikia injekuoti po oda.

Pacientams, kuriems yra ŽIV infekcija

Kad praeitų neutropenija ir būtų palaikomas normalus neutrofilų skaičius ŽIV infekuotiems pacientams, filgrastimas leidžiamas po oda.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Specialūs įspėjimai

Filgrastimo negalima vartoti norint padidinti citotoksinių chemoterapinių vaistų dozes daugiau negu nurodyta nustatytose dozavimo schemose.

Filgrastimu negalima gydyti pacientų, sergančių sunkia įgimta neutropenija, kuriems pasireiškia leukemija arba yra leukemijos progresavimo požymių.

Gydymo filgrastimu pradžioje ar jį tęsiant buvo gauta pranešimų apie pacientų padidėjusio jautrumo, įskaitant anafilaksines, reakcijas. Gydymą filgrastimu reikia nutraukti visam laikui, jei pacientui pasireiškia kliniškai svarbi padidėjusio jautrumo reakcija. Filgrastimo skirti negalima pacientams, kuriems kada nors buvo padidėjęs jautrumas filgrastimui arba pegfilgrastimui.

Kaip ir vartojant visus gydomuosius baltymus, filgrastimas gali sukelti imunogeniškumą. Antikūnų gamyba prieš filgrastimą yra maža. Kaip tikėtina su visomis biologinėmis medžiagomis, pasitaiko surišančių antikūnų: tačiau šio metu jie nėra susiję su su neutralizuojančiu aktyvumu.

Specialios atsargumo priemonės pacientams, sergantiems ūmine mieloidine leukemija (ŪML)

Piktybinių ląstelių dauginimasis

G-KSF gali skatinti mieloidinių ląstelių dauginimąsi in vitro, galima pastebėti panašų poveikį in vitro ir kai kurioms nemieloidinėms ląstelėms.

Gydymo filgrastimu saugumas ir veiksmingumas pacientams, sergantiems mielodisplazijos sindromu arba lėtine mieloidine leukemija, neištirti. Todėl šiomis ligomis sergančių pacientų filgrastimu gydyti negalima. Būtina ypač atidžiai diferencijuoti lėtinės mieloidinės leukemijos blastinę transformaciją nuo ūminės mieloidinės leukemijos.

Kadangi nepakanka saugumo ir veiksmingumo duomenų, pacientams, sergantiems antrine ŪML, filgrastimą reikia skirti atsargiai. Filgrastimo saugumas ir veiksmingumas, gydant de novo ŪML sergančius < 55 metų pacientus su palankiais citogenetikos rodikliais [t(8;21), t(15;17) ir inv(16)], neištirti.

Kitos specialios atsargumo priemonės

Pacientams, sergantiems osteoporozę sukeliančia kaulų liga ir be pertraukos ilgiau kaip 6 mėnesius gydomiems filgrastimu, gali prireikti tirti kaulų tankį.

Po G-KSF vartojimo nustatytos plaučių nepageidaujamos reakcijos, ypač intersticinė pneumonija. Pacientams, kuriems neseniai buvo infiltratų plaučiuose ar kurie neseniai sirgo plaučių uždegimu, tokių reakcijų rizika gali būti didesnė. Plaučių sutrikimo simptomai, pvz., kosulys, karščiavimas ir dusulys, kartu su rentgenu nustatomais plaučių infiltratais bei kvėpavimo funkcijos pablogėjimu gali būti pirmieji suaugusiųjų kvėpavimo sutrikimo sindromo (SKSS, angl., Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS)) požymiai. Tokiais atvejais filgrastimo vartojimą reikia nutraukti ir skirti tinkamą gydymą.

Skyrus granuliocitų koloniją stimuliuojantį faktorių, pastebėtas kapiliarų pralaidumo sindromas, kuriam būdinga hipotonija, hipoalbuminemija, edema ir hemokoncentracija. Pacientus, kuriems pasireiškia kapiliarų pralaidumo sindromas, reikia atidžiai stebėti ir skirti įprastą simptominį gydymą, gali prireikti ir intensyvios priežiūros (žr. 4.8 skyrių).

Specialios atsargumo priemonės pacientams, sergantiems vėžiu

Po filgrastimo vartojimo nedažnai gauta pranešimų apie splenomegalijos ir blužnies plyšimo atvejus. Kai kurie blužnies plyšimo atvejai buvo mirtini. Filgrastimo vartojantys asmenys, kurie skundžiasi skausmu viršutinės pilvo dalies kairėje pusėje arba peties viršutinėje dalyje, turi būti patikrinti dėl blužnies padidėjimo ar blužnies plyšimo.

Leukocitozė

100 x 109/l ar didesnis leukocitų skaičius buvo nustatytas mažiau kaip 5% pacientų, vartojusių didesnes kaip 0,3 MV/kg kūno svorio per parą (3 μg/kg kūno svorio per parą) filgrastimo dozes. Nepageidaujamo poveikio, tiesiogiai susijusio su šio laipsnio leukocitoze, nepastebėta. Tačiau, atsižvelgiant į galimą riziką, susijusią su sunkia leukocitoze, gydant filgrastimu reikia reguliariai tikrinti leukocitų skaičių. Jei leukocitų skaičius viršija 50 x 109/l, po tikėtino didžiausio neturofilų skaičiaus sumažėjimo gydymą filgrastimu būtina nedelsiant nutraukti. Tačiau filgrastimu gydant PKKL mobilizacijos laikotarpiu, jo vartojimą reikia nutraukti ar sumažinti dozę tuo atveju, jei leukocitų skaičius padidėja iki > 70 x 109/l.

Rizika, susijusi su chemoterapinių preparatų dozės didinimu

Ypatingo atsargumo reikia laikytis gydant pacientus didelėmis chemoterapinių vaistinių preparatų dozėmis, nes neįrodyta, kad toks gydymas pagerintų naviko pasekmes, o didesnės chemoterapinių vaistinių preparatų dozės gali sustiprinti toksinį poveikį, įskaitant poveikį širdžiai, plaučiams, nervų sistemai ir odai (vadovaukitės konkretaus naudojamo chemoterapinio preparato skyrimo informacija).

Gydymas vien filgrastimu neapsaugo nuo mielosupresinės chemoterapijos sukeliamos trombocitopenijos ir anemijos. Dėl galimai didesnių chemoterapinių preparatų dozių (pvz., visos paskirtos gydymo schemos dozės) pacientui gali kilti didesnė trombocitopenijos ir anemijos rizika. Rekomenduojama reguliariai tikrinti trombocitų skaičių ir hematokrito rodiklį. Specialių apsaugos priemonių reikia skiriant monoterapiją ar kompleksinį gydymą chemoterapiniais vaistiniais preparatais, sukeliančiais sunkią trombocitopeniją.

Įrodyta, kad vartojant filgrastimu mobilizuotas PKKL, sumažėja trombocitopenijos po mielosupresinės ar mieloabliacinės chemoterapijos pasireiškiančios trombocitopenijos sunkumas ir trukmė.

Kitos specialios atsargumo priemonės

Pacientams, kuriems labai sumažėjęs mieloidinių kamieninių ląstelių kiekis, filgrastimo poveikis netirtas. Filgrastimas pirmiausiai veikia neutrofilų kamienines ląsteles, skatindamas jas didinti neutrofilų kiekį. Vadinasi, pacientams, kuriems kamieninių ląstelių kiekis sumažėjęs (pvz., taikant ekstensyvų spindulinį arba chemoterapinį gydymą arba tada, kai navikas infiltruoja kaulų čiulpus), neutrofilų atsakas gali būti mažesnis.

Pacientams, kuriems skirta didelių dozių chemoterapija ir po jos atlikta transplantacija, retai pasitaikė kraujagyslių sutrikimų, įskaitant venų okliuzinę ligą, ir skysčių tūrio pokyčius.

Yra duomenų apie transplantato prieš šeimininką ligos (TpŠL) ir mirties atvejus pacientams, gydytiems G-KSF po alogeninių kaulų čiulpų transplantacijos (žr. 4.8 ir 5.1 skyrių).

Kaulų čiulpų hemopoezinio aktyvumo padidėjimas dėl reakcijos į gydymą augimo faktoriumi siejamas su laikinais nenormaliais kaulų pokyčiais vaizdiniuose tyrimuose. Į tai reikia atsižvelgti vertinant kaulų vaizdinių tyrimų rezultatus.

Specialios atsargumo priemonės pacientams, kuriems taikoma PKKL mobilizacija

PKKL mobilizacija

Dviejų rekomenduojamų perspektyviai randomizuotų mobilizacijos metodų (vartojant vien filgrastimą arba kartu skiriant mielosupresinę chemoterapiją) palyginimų perspektyviniu atsitiktiniu būdu toje pačioje pacientų populiacijoje nėra atlikta. Skirtumų tarp atskirų pacientų ir CD34+ ląstelių laboratorinių tyrimų rodiklių laipsnis rodo, kad tiesiogiai palyginti skirtingus tyrimus sudėtinga. Todėl sunku rekomenduoti optimalų metodą. Renkantis mobilizacijos metodą, reikia atsižvelgti į bendrus konkretaus paciento gydymo tikslus.

Ankstesnė citotoksinių vaistinių preparatų ekspozicija

Pacientams, kuriems buvo taikomas labai ekstensyvus mielosupresinis gydymas, PKKL mobilizacija gali būti nepakankama, kad būtų užtikrintas mažiausias rekomenduojamas jų kiekis (≥ 2,0 x 106 CD34+ ląstelių/kg) arba trombocitų atsistatymo iki tokio pat lygio pagreitėjimas.

Kai kurie citotoksiniai vaistiniai preparatai pasižymi ypatingu toksiniu poveikiu hemopoezinėms kamieninėms ląstelėms, todėl gali neigiamai veikti kamieninių ląstelių mobilizaciją. Vaistiniai preparatai, tokie kaip melfalanas, karmustinas (BCNU) ir karboplatina, vartojami ilgai prieš kamieninių kraujo ląstelių mobilizaciją, gali sumažinti gaunamą kamieninių ląstelių kiekį. Tačiau nustatyta, kad melfalano, karboplatinos arba BCNU derinys su filgrastimu veiksmingai skatina kamieninių ląstelių mobilizaciją. Numatant atlikti periferinio kraujo kamieninių ląstelių transplantaciją, patariama kamieninių ląstelių mobilizaciją planuoti gydymo kurso pradžioje. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į mobilizuotų kamieninių ląstelių skaičių tokiems pacientams prieš gydymą didelėmis chemoterapinių preparatų dozėmis. Jei pagal pirmiau nurodytus kriterijus mobilizuotų ląstelių skaičius yra nepakankamas, reikia apsvarstyti alternatyvius gydymo būdus, kuriems nereikia kamieninių ląstelių.

Mobilizuotų kamieninių ląstelių kiekio įvertinimas

Apskaičiuojant mobilizuotų kamieninių ląstelių kiekį filgrastimu gydytiems pacientams, ypatingą dėmesį reikia skirti skaičiavimo metodui. CD34+ ląstelių skaičiaus nustatymo srovine citometrija rezultatai priklauso nuo naudojamo tikslaus metodo, todėl rekomenduojamą skaičių, paremtą kitose laboratorijose atliktais tyrimais, reikia interpretuoti atsargiai.

Atlikus ryšio tarp reinfuzuotų CD34+ ląstelių skaičiaus ir trombocitų atsistatymo greičio po didelių dozių chemoterapijos statistinę analizę, nustatytas sudėtingas, bet tolygus ryšys.

Rekomenduojamas mažiausias CD34+ ląstelių kiekis ≥ 2,0 x 106 ląstelių/kg yra paremtas paskelbta klinikine patirtimi, lemiančia pakankamą kraujo sudėties atsistatymą. Atrodo, kad didesnis už minėtą mažiausią kiekis koreliuoja su greitesniu atsistatymu, o mažesnis – su lėtesniu.

Specialios atsargumo priemonės sveikiems donorams, kuriems taikoma periferinio kraujo kamieninių ląstelių mobilizacija

Sveikiems donorams PKKL mobilizacija tiesioginės klinikinės naudos neduoda ir ji taikytina tik

planuojant atlikti alogeninių kamieninių ląstelių transplantaciją.

PKKL mobilizaciją galima atlikti tik donorams, kurie atitinka įprastus klinikinius ir laboratorinius tinkamumo kamieninių ląstelių donorystei kriterijus. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į kraujo rodiklius ir infekcines ligas. Filgrastimo saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 16 metų ir vyresniems kaip 60 metų sveikiems donorams neįvertinti.

Filgrastimo vartojantiems pacientams labai dažnai gauta pranešimų apie trombocitopeniją. . Todėl būtina atidžiai stebėti trombocitų skaičių.

Laikina trombocitopenija (trombocitų skaičius < 100 x 109/l) buvo stebėta 35% tirtų asmenų po filgrastimo vartojimo ir leukaferezės. Iš jų dviem asmenims, turbūt dėl leukaferezės procedūros, trombocitų kiekis sumažėjo iki < 50 x 109/l. Jeigu reikia daugiau nei vienos leukaferezės, ypatingą dėmesį reikia skirti donorams, kurių trombocitų skaičius prieš leukaferezę yra < 100 x 109/l. Paprastai leukaferezės negalima atlikti, jeigu trombocitų skaičius yra < 75 x 109/l.

Leukaferezės negalima atlikti donorams, gydomiems antikoaguliantais arba turintiems hemostazės sutrikimų. Jei leukocitų skaičius padidėja iki > 70 x 109/l, reikia nutraukti gydymą filgrastimu arba sumažinti jo dozę. Donorus, kurie G-KSF gydomi dėl PKKL mobilizacijos, reikia stebėti tol, kol sunormalėja kraujo rodikliai.

Sveikiems donorams buvo stebėti laikini citogenetiniai pakitimai po G-KSF vartojimo. Šių pakitimų reikšmė nėra aiški. Tačiau negalima atmesti piktybinio mieloidinio klono skatinimo rizikos. Aferezės centrams rekomenduojama sistemingai registruoti ir stebėti kamieninių ląstelių donorus bent

10 metų, kad būtų galima užtikrinti ilgalaikio saugumo duomenų kontroliavimą.

Po gydymo G-KSF sveikiems donorams ir pacientams buvo dažnų, bet paprastai besimptomių, splenomegalijos atvejų ir nedažnų blužnies plyšimo atvejų. Kai kurie blužnies plyšimo atvejai baigėsi mirtimi. Todėl būtina atidžiai stebėti blužnies dydį (pvz., tiriant kliniškai bei ultragarsu). Reikia pagalvoti apie blužnies plyšimo diagnozę donorams ir (arba) pacientams, besiskundžiantiems skausmu viršutinės pilvo dalies kairėje pusėje arba peties viršutinėje dalyje.

Sveikiems donorams pastebėta dažnų dusulio atvejų, o apie kitus nepageidaujamus plaučių reiškinius (atsikosėjimą krauju, kraujavimą iš plaučių, plaučių infiltratus ir hipoksiją) pranešta nedažnai. Įtarus ar nustačius nepageidaujamus plaučių reiškinius, reikia spręsti dėl gydymo filgrastimu nutraukimo ir skirti tinkamą medicininę priežiūrą.

Specialios atsargumo priemonės alogeninių PKKL, mobilizuotų filgrastimu, recipientams

Šiuo metu turimi duomenys rodo, kad alogeninių PKKL ir recipiento imunologinė sąveika gali būti susijusi su didesne ūminės ir lėtinės TpŠL rizika, lyginant su kaulų čiulpų transplantacija.

Specialios atsargumo priemonės pacientams, sergantiems SLN

Bendras kraujo tyrimas

Filgrastimo vartojantiems pacientams labai dažnai gauta pranešimų apie trombocitopeniją. . Reikia atidžiai stebėti trombocitų skaičių, ypač pirmąsias gydymo filgrastimu savaites. Jeigu pacientams pasireiškia trombocitopenija, t. y., trombocitų skaičius nuolat būna < 100 000/mm3, reikia apsvarstyti, ar reikia laikinai nutraukti gydymą filgrastimu, ar sumažinti jo dozę.

Galimi ir kitokie kraujo ląstelių kiekio pokyčiai, įskaitant anemiją ir trumpalaikį mieloidinių kamieninių ląstelių kiekio padidėjimą, todėl reikia atidžiai stebėti kraujo ląstelių skaičių.

Transformacija į leukemiją arba mielodisplazinį sindromą

Ypač atidžiai reikia diagnozuoti sunkią lėtinę neutropeniją, siekiant atskirti šią ligą nuo kitų

kraujodaros ligų, pvz., aplazinės anemijos, mielodisplazijos ir mieloidinės leukemijos. Prieš gydymą turi būti atliktas bendras kraujo tyrimas, įskaitant leukocitų formulės bei trombocitų skaičiaus nustatymą, ir įvertinta kaulų čiulpų morfologija bei kariotipas.

Klinikinių tyrimų metu filgrastimu gydytiems pacientams, sergantiems SLN, retai (maždaug 3%) pasireiškė mielodisplazijos sindromas (MDS) ar leukemija. Tai pastebėta tik pacientams, sergantiems įgimta neutropenija. MDS ir leukemija yra įprastos šios ligos komplikacijos ir jų ryšys su gydymu filgrastimu abejotinas. Maždaug 12% pacientų, kuriems pradinio citogenetinio tyrimo rezultatai buvo normalūs, vėliau kartotinio įprastinio įvertinimo metu buvo nustatyti pokyčiai, įskaitant 7-osios chromosomos monosomiją. Jei pacientams, sergantiems SLN, atsiranda citogenetinių pokyčių, reikia atidžiai įvertinti tolesnio gydymo filgrastimu naudą ir riziką; jei pasireiškia MDS arba leukemiją, gydymą filgrastimu reikia nutraukti. Dar nežinoma, ar ilgalaikis pacientų, sergančių SLN, gydymas gali sukelti citogenetinių pokyčių, MDS arba leukeminę transformaciją. Tokiems pacientams rekomenduojama reguliariai (maždaug kas 12 mėnesių) atlikti morfologinius ir citogenetinius kaulų čiulpų tyrimus.

Kitos specialios atsargumo priemonės

Reikia paneigti trumpalaikės neutropenijos priežastis, pvz., virusinę infekciją.

Po filgrastimo vartojimo labai dažnai gauta pranešimų apie splenomegalijos atvejus ir dažnai – apie blužnies plyšimo atvejus. Filgrastimo vartojantys asmenys, kurie skundžiasi skausmu viršutinės pilvo dalies kairėje pusėje arba peties viršutinėje dalyje, turi būti patikrinti dėl blužnies padidėjimo ar blužnies plyšimo..

Splenomegalija yra tiesioginis gydymo filgrastimu poveikis. Tyrimų metu trisdešimt vienam procentui (31%) pacientų nustatyta čiuopiama splenomegalija. Blužnies tūris, matuojamas radiografijos metodu, padidėjo gydymo filgrastimu pradžioje ir paskui beveik nekito. Pastebėta, kad sumažinus dozę, blužnies didėjimas sulėtėja arba sustoja, o 3% pacientų blužnį reikėjo pašalinti. Blužnies dydį reikia vertinti reguliariai. Norint aptikti nenormalų blužnies tūrio padidėjimą, pakanka pilvo palpacijos.

Buvo dažna hematurija ir nedideliam skaičiui pacientų pasireiškė proteinurija. Norint stebėti šią komplikaciją, būtina reguliariai tirti šlapimą.

Vaistinio preparato saugumas ir veiksmingumas naujagimiams ir pacientams, sergantiems autoimunine neutropenija, neištirti.

Specialios atsargumo priemonės ŽIV infekuotiems pacientams

Po filgrastimo vartojimo dažnai gauta pranešimų apie splenomegalijos atvejus. Filgrastimo vartojantys asmenys, kurie skundžiasi skausmu viršutinės pilvo dalies kairėje pusėje arba peties viršutinėje dalyje, turi būti patikrinti dėl blužnies padidėjimo ar blužnies plyšimo..

Bendras kraujo tyrimas

Reikia atidžiai stebėti ANS, ypač pirmąsias gydymo filgrastimu savaites. Kai kuriems pacientams gydymo atsakas pasireiškia labai greitai ir neutrofilų skaičius ženkliai padidėja jau po pradinės filgrastimo dozės. Pirmąsias 2-3 gydymo filgrastimu dienas rekomenduojama kiekvieną dieną nustatyti ANS. Toliau ANS rekomenduojama matuoti ne rečiau kaip du kartus per savaitę pirmąsias dvi gydymo savaites ir bent kartą per savaitę arba kas antrą savaitę palaikomojo gydymo metu. Vartojant su pertraukomis 30 MV (300 mikrogramų) filgrastimo paros dozę, ilgainiui paciento ANS gali labai svyruoti. Norint nustatyti paciento mažiausią ANS arba ANS didžiausio sumažėjimo metu, kraujo mėginius ANS nustatyti rekomenduojama imti prieš pat kiekvieną numatytą filgrastimo dozės suleidimą.

Rizika, susijusi su didelėmis mielosupresinių vaistinių preparatų dozėmis

Gydymas vien filgrastimu neapsaugo nuo mielosupresinių vaistinių preparatų sukeliamos trombocitopenijos ir anemijos. Vartojant filgrastimą pacientui gali būti paskirta daugiau šių vaistinių preparatų ar didesnės jų dozės, todėl yra didesnė trombocitopenijos ir anemijos rizika. Rekomenduojama reguliariai stebėti kraujo ląstelių skaičių (žr. anksčiau).

Infekcijos ir piktybiniai navikai, sukeliantys mielosupresiją

Neutropenija gali pasireikšti dėl kaulų čiulpus infiltruojančios oportunistinės infekcijos, pvz., Mycobacterium avium komplekso, arba piktybinių navikų, pvz., limfomos. Pacientams, kuriems nustatyta kaulų čiulpus infiltruojanti infekcija ar piktybinis procesas, kartu su neutropenijai gydyti vartojamu filgrastimu reikia skirti tinkamą esamos ligos gydymą. Filgrastimo poveikis neutropenijai, atsiradusiai dėl kaulų čiulpus infiltruojančios infekcijos ar piktybinių navikų, nenustatytas.

Specialios atsargumo priemonės sergant pjautuvine anemija

Pjautuvine anemija sergantiems tiriamiesiems filgrastimo vartojimas sukėlė ligos krizę, kuri kartais buvo mirtina. Gydytojai pjautuvine anemija sergantiems pacientams filgrastimą turi skirti labai atsargiai, tik gerai įvertinę galimą gydymo naudą ir riziką.

Visi pacientai

Accofil sudėtyje yra 50 mg/ml koncentracijos pagalbinės medžiagos sorbitolio (E420). Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas.

Užpildyto švirkšto adatos dangtelio sudėtyje yra sausos natūralios gumos (latekso darinio), kuri gali sukelti alerginių reakcijų.

Siekiant pagerinti granulocitų kolonijas stimuliuojančių faktorių (G-KSF) atsekamumą, suvartoto vaistinio preparato prekinis pavadinimas turi būti tiksliai užrašytas paciento ligos dokumentuose.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Filgrastimo, vartojamo tą pačią dieną kaip ir mielosupresinė citotoksinė chemoterapija, saugumas ir veiksmingumas galutinai neištirti. Dėl greitai besidalijančių mieloidinių ląstelių jautrumo mielosupresinei citotoksinei chemoterapijai filgrastimo nerekomenduojama vartoti 24 valandas prieš chemoterapiją ir 24 valandas po jos. Preliminarūs nedidelio pacientų, vienu metu gydytų filgrastimu ir 5-fluorouracilu, skaičiaus duomenys rodo, kad gali pasunkėti neutropenija.

Galima sąveika su kitais hemopoeziniais augimo faktoriais ir citokinais klinikiniais tyrimais dar neištirta.

Litis skatina neutrofilų išsiskyrimą, todėl tikėtina, kad jis gali stiprinti filgrastimo poveikį. Nors ši sąveika oficialiai neištirta, nėra duomenų, kad ji būtų kenksminga.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie filgrastimo vartojimą nėštumo metu nėra arba jų nepakanka. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai. Esant didelei kartotinei klinikinei ekspozijai ir toksiniam poveikiui patelei, triušiams padidėjo embriono netekimo dažnis (žr. 5.3 skyrių). Literatūroje yra duomenų apie filgrastimo prasiskverbimo per placentos barjerą atvejus nėštumo metu.

Filgrastimo nėštumo metu vartoti nerekomenduojama.

Žindymas

Duomenų, rodančių, kad filgrastimas ir(arba) jo metabolitai išsiskiria į motinos pieną nėra. Negalima atmesti pavojaus naujagimiams ir(arba) kūdikiams. Nuspręsti nutraukti žindymą ar nutraukti/sustabdyti gydymą filgrastimu reikia atsižvelgus į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą moteriai.

Vaisingumas

Filgrastimas neveikė žiurkių repordukcinės elgsenos ar jų patinų ir patelių vaisingumo (žr. 5.3 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Atliekant klinikinius tyrimus, kuriuose dalyvavo filgrastimu gydomi vėžiu sergantys pacientai, dažniausias nepageidaujamas poveikis buvo skeleto ir raumenų skausmas, kuris buvo silpnas ar vidutinio stiprumo ir pasireiškė atitinkamai 10% ir 3% pacientų.

Taip pat nustatyta transplantato prieš šeimininką ligos (TpŠL) atvejų.

Atliekant PKKL mobilizaciją sveikiems donorams, dažniausiai nustatytas nepageidaujamas poveikis buvo skeleto ir raumenų skausmas. Donorams taip pat nustatyta leukocitozė ir po filgrastimo vartojimo bei leukaferezės pasireiškusi trombocitopenija. Taip pat nustatyta splenomegalijos ir blužnies plyšimo atvejų. Kai kurie blužnies plyšimo atvejai baigėsi mirtimi.

SLN sergantiems pacientams dažniausias nustatytas filgrastimui priskiriamas nepageidaujamas poveikis buvo kaulų skausmas, bendras skeleto ir raumenų skausmas bei splenomegalija. Filgrastimu gydomiems pacientams, sergantiems įgimta neutropenija, pasireiškė mielodisplaziniai sindromai (MDS) arba leukemija (žr. 4.4 skyrių).

Kapiliarų pralaidumo sindromas, galintis sukelti pavojų gyvybei, jei gydymas uždelsiamas, retai (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100) pastebimas tarp sergančiųjų vėžiu, kuriems atliekama chemoterapija, ir sveikų donorų, kuriems po granuliocitų koloniją stimuliuojančio faktoriaus paskyrimo atliekama periferinio kraujo kamieninių ląstelių mobilizacija (žr. 4.8 skyrių ir skyriaus C punktą).

Klinikinių tyrimų metu filgrastimą vartojantiems ŽIV sergantiems pacientams vienintelis nepageidaujamas poveikis, kuris visada buvo laikomas susijęs su filgrastimo vartojimu, buvo skeleto ir raumenų skausmas, kaulų skausmas bei raumenų skausmas.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Toliau lentelėse pateikiamos nepageidaujamos reakcijos, nustatytos klinikinių tyrimų metu ir naudojantis spontanine atvejų registravimo sistema. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka. Atskirai pateikiami duomenys apie vėžiu sergančius pacientus, PKKL mobilizaciją sveikiems donorams, SLN sergančius pacientus ir ŽIV infekuotus pacientus, parodant skirtingas nepageidaujamas reakcijas šiose populiacijose.

Nepageidaujamų poveikių įvertinimas paremtas šiais dažniais:

Labai dažni: ≥ 1/10

Dažni: nuo ≥ 1/100 iki < 1/10

Nedažni: nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100

Reti: nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000

Labai reti: < 1/10 000

Dažnis nežinomas: negali būti įvertintas pagal turimus duomenis.

Vėžiu sergantys pacientai

MedDRA

 

Nepageidaujamos reakcijos

 

organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

Retos

Labai retos

sistemų

 

 

 

 

 

klasė

 

 

 

 

 

Kraujo ir

 

 

Pjautuvinės

 

 

 

 

anemijos krizėa

 

 

limfinės

 

 

Splenomegalijaa

 

 

sistemos

 

 

Blužnies

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

plyšimasa

 

 

Imuninės

 

Padidėjęs

Transplantato

 

 

sistemos

 

jautrumas

prieš šeimininką

 

 

sutrikimai

 

vaistuia

ligab

 

 

Metaboliz

Padidėjęs

 

Pseudopodagrab

 

 

mo ir

šlapimo

 

 

 

 

mitybos

rūgšties kiekis

 

 

 

 

sutrikimai

kraujyje

 

 

 

 

 

Laktatdehidrog

 

 

 

 

 

enazės kiekio

 

 

 

 

 

padidėjimas

 

 

 

 

 

kraujyje

 

 

 

 

 

Sumažėjęs

 

 

 

 

 

apetitasa

 

 

 

 

Nervų

Galvos

 

 

 

 

sistemos

skausmasa

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Kraujagys

 

Hipotenzija

Venų okliuzinė

 

 

lių

 

 

ligad

 

 

sutrikimai

 

 

Skysčių tūrio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokyčiai

 

 

 

 

 

Kapiliarų

 

 

 

 

 

pralaidumo

 

 

 

 

 

sindromasa

 

 

Kvėpavi-

Burnos ir

Skrepliavima

Ūminis

 

 

mo

ryklės

s su kraujue

kvėpavimo

 

 

sistemos,

skausmasa

 

distreso

 

 

krūtinės

Kosulysa

 

sindromasa

 

 

ląstos ir

 

Kvėpavimo

 

 

tarpu-

 

 

 

 

plaučio

Dispnėja

 

nepakankamum

 

 

sutrikimai

 

 

asa

 

 

 

 

 

Plaučių edemaa

 

 

 

 

 

Intersticinė

 

 

 

 

 

plaučių ligaa

 

 

 

 

 

Plaučių

 

 

MedDRA

 

 

Nepageidaujamos reakcijos

 

organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

Retos

Labai retos

sistemų

 

 

 

 

 

klasė

 

 

 

 

 

 

 

 

infiltracijaa

 

 

 

 

 

Kraujavimas is

 

 

 

 

 

plaučių

 

 

Virškini-

Viduriavimasa

 

 

 

 

mo trakto

Vėmimasa

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Vidurių

 

 

 

 

 

užkietėjimasa

 

 

 

 

 

Pykinimasa

 

 

 

 

Kepenų,

Padidėjęs

 

 

 

 

tulžies

gama-glutamil

 

 

 

 

pūslės ir

-transferazės

 

 

 

 

latakų

kiekis

 

 

 

 

sutrikimai

Padidėjęs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šarminės

 

 

 

 

 

fosfatazės

 

 

 

 

 

kiekis

 

 

 

 

Odos ir

Išbėrimasa

 

Sweet'o

 

 

poodinio

Alopecijaa

 

sindromas

 

 

audinio

 

Odos vaskulitas

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Skeleto,

Skeleto ir

 

Reumatoidinio

 

 

raumenų

raumenų

 

artrito

 

 

ir

skausmasc

 

pasunkėjimas

 

 

jungiamo-

 

 

 

 

 

jo audinio

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Inkstų ir

 

Dizurija

Šlapimo takų

 

 

šlapimo

 

 

anomalija

 

 

takų

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Bendrieji

Astenijaa

Krūtinės

Skausmasa

 

 

sutrikimai

Nuovargisa

skausmasa

 

 

ir

 

 

 

 

vartojimo

Gleivinės

 

 

 

 

vietos

 

 

 

 

pažeidima

uždegimasa

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

aŽr. 4.8 skyrių „Parinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas“

bYra duomenų apie transplantato prieš šeimininką ligos (TpŠL) ir mirties atvejus pacientams po alogeninių kaulų čiulpų transplantacijos (žr. 4.8 skyrių „Parinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas“).

cĮeina kaulų skausmas, nugaros skausmas, artralgija, mialgija, galūnių skausmas, skeleto ir raumenų skausmas, skeleto ir raumenų krūtinės srityje skausmas, kaklo skausmas

dAtvejai nustatyti po vaistinio preparato patekimo į rinką, vartojant filgrastimą pacientams, kuriems atlikta kaulų čiulpų transplantacija arba PKKL mobilizacija

eAtvejai nustatyti klinikinių tyrimų metu vartojant filgrastimą

PKKL mobilizacija sveikiems donorams

MedDRA

 

Nepageidaujamos reakcijos

 

 

organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

Retos

Labai

sistemų

 

 

 

 

retos

klasė

 

 

 

 

 

Kraujo ir

Trombocitope

Splenomegalijaa

Blužnies plyšimas

 

 

limfinės

nija

 

Pjautuvinės anemijos

 

 

sistemos

Leukocitozė

 

krizėa

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Imuninės

 

 

Anafilaksinė reakcija

 

 

sistemos

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Metabo-

 

Padidėjęs

Hiperurikemija

 

 

lizmo ir

 

laktatdehidrogena

 

 

 

mitybos

 

zės kiekis

(padidėjęs šlapimo

 

 

sutrikimai

 

kraujyje

rūgšties kiekis

 

 

 

 

 

kraujyje)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervų

Galvos

 

 

 

 

sistemos

skausmas

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Kraujagys

 

 

Kapiliarų pralaidumo

 

 

lių ligos

 

 

sindromas a

 

 

Kvėpavi-

 

Dispnėja

Kraujavimas iš

 

 

mo

 

 

plaučių

 

 

sistemos,

 

 

Skrepliavimas su

 

 

krūtinės

 

 

 

 

ląstos ir

 

 

krauju

 

 

tarpu-

 

 

Plaučių infiltracija

 

 

plaučio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

Hipoksija

 

 

 

 

 

 

 

Kepenų,

 

Padidėjęs

Padidėjęs

 

 

tulžies

 

šarminės

aspartataminotransfer

 

 

pūslės ir

 

fosfatazės kiekis

azės kiekis

 

 

latakų

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Skeleto,

Skeleto ir

 

Pasunkėjęs

 

 

raumenų

raumenų

 

reumatoidinis artritas

 

 

ir

skausmas*

 

 

 

 

jungiamo-

 

 

 

 

 

jo audinio

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

ažr. 4.8 skyrių „Parinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas“

*Įeina kaulų skausmas, nugaros skausmas, artralgija, mialgija, galūnių skausmas, skeleto ir raumenų skausmas, skeleto ir raumenų krūtinės srityje skausmas, kaklo skausmas

SLN sergantys pacientai

MedDRA

 

Nepageidaujamos reakcijos

 

 

organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

Retos

Labai retos

sistemų klasė

 

 

 

 

 

Kraujo ir

Splenomegalija

Trombocitopenija

Pjautuvinės

 

 

limfinės

 

Blužnies plyšimas

anemijos

 

 

sistemos

Anemija

 

krizėa

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Metabolizmo

Hiperurikemija

 

 

 

 

ir mitybos

 

 

 

 

 

MedDRA

 

Nepageidaujamos reakcijos

 

 

organų

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

Retos

Labai retos

sistemų klasė

 

 

 

 

 

sutrikimai

Sumažėjęs gliukozės

 

 

 

 

 

kiekis kraujyje

 

 

 

 

 

Padidėjęs

 

 

 

 

 

laktatdehidrogenazės

 

 

 

 

 

kiekis kraujyje

 

 

 

 

Nervų

Galvos skausmas

 

 

 

 

sistemos

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Kvėpavimo

Kraujavimas iš nosies

 

 

 

 

sistemos,

 

 

 

 

 

krūtinės

 

 

 

 

 

ląstos ir

 

 

 

 

 

tarpuplaučio

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Virškinimo

Viduriavimas

 

 

 

 

trakto

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Kepenų,

Hepatomegalija

 

 

 

 

tulžies pūslės

Šarminės fosfatazės

 

 

 

 

ir latakų

 

 

 

 

sutrikimai

kiekio padidėjimas

 

 

 

 

Odos ir

Išbėrimas

Odos vaskulitas

 

 

 

poodinio

 

Alopecija

 

 

 

audinio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Skeleto,

Skeleto ir raumenų

Osteoporozė

 

 

 

raumenų ir

skausmas*

 

 

 

 

jungiamojo

Artralgija

 

 

 

 

audinio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Inkstų ir

 

Hematurija

Proteinurija

 

 

šlapimo takų

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Bendrieji

 

Reakcija

 

 

 

sutrikimai ir

 

injekcijos vietoje

 

 

 

vartojimo

 

 

 

 

 

vietos

 

 

 

 

 

pažeidimai

 

 

 

 

 

aŽr. 4.8 skyrių „Parinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas“

*Įeina kaulų skausmas, nugaros skausmas, artralgija, mialgija, galūnių skausmas, skeleto ir raumenų skausmas, skeleto ir raumenų krūtinės srityje skausmas, kaklo skausmas

ŽIV infekuoti pacientai

MedDRA organų

 

Nepageidaujamos reakcijos

 

sistemų klasė

Labai

Dažnos

Nedažnos

Retos

Labai

 

dažnos

 

 

 

retos

 

 

 

 

 

 

Kraujo ir limfinės

 

Splenomegalija

Pjautuvinės

 

 

sistemos sutrikimai

 

 

anemijos

 

 

 

 

 

krizėa

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeleto, raumenų ir

Skeleto ir

 

 

 

 

jungiamojo audinio

raumenų

sutrikimai

skausmas*

aŽr. 4.8 skyrių „Parinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas“

*Įeina kaulų skausmas, nugaros skausmas, artralgija, mialgija, galūnių skausmas, skeleto ir raumenų skausmas, skeleto ir raumenų krūtinės srityje skausmas, kaklo skausmas

Atskirų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Yra duomenų apie TpŠL ir mirties atvejus pacientams, gydytiems G-KSF po alogeninių kaulų čiulpų transplantacijos (žr. 4.4 ir 5.1 skyrius).

Skyrus granuliocitų koloniją stimuliuojantį faktorių, poregistraciniu laikotarpiu pastebėta kapiliarų pralaidumo sindromo atvejų. Paprastai jie pasitaiko sergantiems pažengusios stadijos piktybinėmis ligomis, sepsiu, vartojantiems kelių rūšių chemoterapijos vaistus arba tiems, kuriems atliekama aferezė (žr. 4.4 skyrių).

Vėžiu sergantys pacientai

Atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamų klinikinių tyrimų metu filgrastimas nepadidino nepageidaujamo poveikio, susijusio su citotoksine chemoterapija, dažnio. Šių klinikinių tyrimų metu nepageidaujamas poveikis, pasireiškęs vienodai dažnai vėžiu sergantiems pacientams, gydytiems filgrastimu ir chemoterapija arba placebu ir chemoterapija, buvo pykinimas ir vėmimas, alopecija, viduriavimas, nuovargis, anoreksija, mukozitas, galvos skausmas, kosulys, odos išbėrimas, krūtinės skausmas, bendras silpnumas, gerklės skausmas, vidurių užkietėjimas ir skausmas.

Po vaistinio preparato patekimo į rinką filgrastimu gydytiems pacientams nustatyti odos vaskulito atvejai. Vaskulito pasireiškimo filgrastimą vartojantiems pacientams mechanizmas nežinomas. Pagal klinikinių tyrimų duomenis dažnis vertinamas kaip nedažnas.

Po vaistinio preparato patekimo į rinką nustatyti Sweet’o sindromo (ūminės febrilinės dermatozės) atvejai. Pagal klinikinių tyrimų duomenis dažnis vertinamas kaip nedažnas.

Klinikinių tyrimų metu ir po vaistinio preparato patekimo į rinką pastebėtas nepageidaujamas poveikis plaučiams, įskaitant intersticinę plaučių ligą, plaučių edemą ir plaučių infiltraciją, kurie kai kuriais atvejais sukėlė kvėpavimo nepakankamumą arba ūminio kvėpavimo sdistreso sindromą (ŪKDS, angl., acute respiratory distress syndrome (ARDS)), kuris gali baigtis mirtimi (žr.

4.4 skyrių).

Po filgrastimo vartojimo nedažnai gauta pranešimų apie splenomegalijos ir blužnies plyšimo atvejus. . Kai kurie blužnies plyšimo atvejai buvo mirtini (žr. 4.4 skyrių).

Klinikinių tyrimų metu ir po vaistinio preparato patekimo į rinką pacientams gydymo pradžioje arba vėlesnio gydymo metu pasireiškė padidėjusio jautrumo tipo reakcijos, tarp jų anafilaksija, išbėrimas, urtikarija, angioneurozinė edema, dispnėja ir hipotenzija. Apskritai tokios reakcijos dažniau nustatytos suleidus vaistinio preparato į veną. Kai kuriais atvejais simptomai pasikartojo, vėl pradėjus vartoti preparatą; tai gali rodyti priežastinį ryšį. Pacientams, kuriems pasireiškė sunki alerginė reakcija, filgrastimo vartojimą reikia nutraukti visam laikui.

Po vaistinio preparato patekimo į rinką buvo pavienių pjautuvinės anemijos krizės atvejų pjautuvine anemija sergantiems pacientams (žr. 4.4 skyrių). Pagal klinikinių tyrimų duomenis dažnis vertinamas kaip nedažnas.

Buvo pranešta apie pseudopodagros atvejus vėžiu sergantiems pacientams, kurie buvo gydomi filgrastimu, o pagal klinikinių tyrimų duomenis dažnis vertinamas kaip nedažnas.

PKKL mobilizacija sveikiems donorams

Pacientams ir sveikiems donorams po filgrastimo vartojimo nustatyta dažnų, bet paprastai besimptomių splenomegalijos atvejų ir nedažnų blužnies plyšimo atvejų (žr. 4.4 skyrių).

Nustatyti nepageidaujami plaučių reiškiniai, pvz., skrepliavimas su krauju, kraujavimas iš plaučių, plaučių infiltratai, dispnėja ir hipoksija (žr. 4.4 skyrių).

Nedažnai nustatytas artrito simptomų paūmėjimas.

Po filgrastimo vartojimo 41% donorų nustatyta leukocitozė (leukocitų skaičius > 50 x 109/l) ir laikina trombocitopenija (trombocitų skaičius < 100 x 109/l) ir leukaferezė nustatyta 35% donorų.

SLN sergantiems pacientams

Nepageidaujamas poveikis buvo splenomegalija, kuri retais atvejais gali progresuoti, ir trombocitopenija (žr. 4.4 skyrių).

Nepageidaujamas poveikis, galimai susijęs su gydymu filgrastimu ir paprastai pasireiškiantis < 2% SLN sergančių pacientų, buvo reakcija injekcijos vietoje, galvos skausmas, hepatomegalija, artralgija, alopecija, osteoporozė ir išbėrimas.

Ilgalaikio vartojimo metu 2% SLN sergančių pacientų nustatytas odos vaskulitas.

ŽIV infekuotiems pacientams

Splenomegalija, susijusi su gydymu filgrastimu, nustatyta < 3% pacientų. Visais atvejais ŽIV infekuotiems pacientams splenomegalija, tiriant fiziniais tyrimo būdais, buvo nedidelė arba vidutinė, o jos klinikinė eiga gerybinė. Nė vienam pacientui nebuvo diagnozuotas hipersplenizmas ir nė vienam nebuvo atlikta splenektomija. Kadangi splenomegalija dažnai pasireiškia ŽIV infekuotiems pacientams, taip pat daugumai AIDS pacientų nustatomas vienokio ar kitokio laipsnio blužnies padidėjimas, šio reiškinio ryšys su gydymu filgrastimu yra neaiškus (žr. 4.4 skyrių).

Vaikų populiacija

Vaikų klinikinių tyrimų duomenys rodo, kad filgrastimo saugumas ir veiksmingumas suaugusiesiems ir vaikams, gydomiems citotoksine chemoterapija, yra panašūs; taigi su amžiumi susijusių filgrastimo farmakokinetikos skirtumų nėra. Vienintelis nuolat nustatytas nepageidaujamas reiškinys buvo kaulų ir raumenų skausmas, kuris nesiskyrė nuo patirties suaugusiųjų populiacijoje. Pakankamų duomenų, kad būtų galima smulkiau įvertinti filgrastimo vartojimą vaikams, nėra.

Kitos specialios pacientų grupės

Senyvi pacientai

Bendrųjų vaisto saugumo ir veiksmingumo savybių skirtumų tarp vyresnių kaip 65 metų asmenų ir jaunesnių suaugusių (> 18 metų) asmenų, kuriems skirta citotoksinė chemoterapija, nenustatyta, o klinikinė patirtis taip pat nerodo atsako skirtumo senyviems ir jaunesniems suaugusiems asmenims. Duomenų, leidžiančių įvertinti Accofil vartojimą senyviems asmenims kitų patvirtintų Accofil indikacijų atvejais, nepakanka.

Pediatriniai SCN pacientai

Gauta pranešimų apie sumažėjusio kaulų tankio ir osteoporozės atvejus pediatriniams pacientams, kuriems dėl sunkios lėtinės neutropenijos buvo taikomas ilgalaikis gydymas filgrastimu. Pagal klinikinių tyrimų duomenis dažnis įvertintas kaip “dažnas“.

.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Accofil perdozavimo poveikis neištirtas. Nutraukus gydymą filgrastimu, cirkuliuojančių neutrofilų skaičius per 1-2 dienas sumažėja 50% ir per 1-7 dienas vėl tampa normalus.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – citokinai, ATC kodas – L03AA02

Accofil yra panašus biologinis vaistinis preparatas. Išsami informacija pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje: http://www.ema.europa.eu.

Farmakodinaminis poveikis

Žmogaus G-KSF yra glikoproteinas, reguliuojantis neutrofilų gamybą ir funkcionuojančių neutrofilų išskyrimą iš kaulų čiulpų. Accofil , kurio sudėtyje yra rekombinantinio metionilinto žmogaus G-KSF (filgrastimo), per 24 valandas ženkliai padidina neutrofilų skaičių periferiniame kraujyje ir šiek tiek padidina monocitų skaičių. Kai kuriems SLN sergantiems pacientams filgrastimas taip pat gali šiek tiek padidinti kraujyje cirkuliuojančių eozinofilų ir bazofilų skaičių, palyginti su pradiniu. Kai kuriems šių pacientų eozinofilija arba bazofilija galėjo būti jau prieš gydymą. Gydant rekomenduojama doze, neutrofilų skaičiaus padidėjimas priklauso nuo dozės. Dėl filgrastimo poveikio žmogaus organizme atsiradę nauji neutrofilai pasižymi normalia arba sustiprėjusia funkcija, kurią patvirtina chemotaksinio ir fagocitinio aktyvumo tyrimai. Užbaigus gydymą filgrastimu, per 1-2 dienas cirkuliuojančių neutrofilų skaičius sumažėja 50% ir tampa normalus per 1-7 dienas.

Filgrastimo vartojimas pacientams, kuriems taikoma citotoksinė chemoterapija, lemia reikšmingą neutropenijos ir febrilinės neutropenijos dažnio, sunkumo ir trukmės sumažėjimą. Gydymas filgrastimu reikšmingai sumažina febrilinės neutropenijos, antibiotikų vartojimo ir hospitalizavimo (po indukcinės chemoterapijos sergant ūmine mieloidine leukemija ar po mieloabliacinio gydymo ir po to atliktos kaulų čiulpų transplantacijos) trukmę. Karščiavimo ir dokumentuotos infekcijos dažnis nesumažėjo nė vienu iš šių atvejų. Karščiavimo trukmė nesutrumpėjo pacientams, kuriems po mieloabliacinio gydymo buvo atliekama kaulų čiulpų transplantacija.

Gydant vien filgrastimu arba juo po chemoterapijos, kraujodaros kamieninės ląstelės mobilizuojamos į periferinę kraujotaką. Šios autologinės PKKL gali būti surenkamos ir suleidžiamos po gydymo didelėmis citotoksinių vaistų dozėmis vietoj kaulų čiulpų transplantacijos arba derinant su kaulų čiulpų transplantacija. Infuzuotos PKKL greitina hemopoezės atsistatymą, mažindamos hemoraginių komplikacijų rizikos trukmę bei trombocitų transfuzijų poreikį. Filgrastimu mobilizuotų alogeninių PKKL recipientams kraujas atsistato reikšmingai greičiau ir dėl to reikšmingai sutrumpėja laikas iki nepalaikomo trombocitų kiekio sunormalėjimo, palyginti su pacientais, kuriems persodinti alogeniniai kaulų čiulpai.

Vieno Europoje atlikto retrospektyvinio tyrimo, vertinusio gydymą G-KSF ūmia leukemija sergantiems pacientams po alogeninių kaulų čiulpų transplantacijos, duomenimis, gydant G-KSF, padidėja TpŠL, su gydymu susijusio mirtingumo (GSM) ir mirtingumo rizika.

Atskiro tarptautinio retrospektyvinio tyrimo, kuriame dalyvavo ūmia ir lėtine mieloidine leukemija sergantys pacientai, duomenimis, poveikio TpŠL, GSM ar mirtingumo rizikai nepastebėta.

Alogeninių transplantatų tyrimų, įskaitant devynis perspektyvinius atsitiktinių imčių tyrimus, 8 retrospektyvinius tyrimus ir 1 atvejo-kontrolės tyrimą, metaanalizės duomenimis, didesnės ūmios TpŠL, lėtinės TpŠL arba ankstyvo, su gydymu susijusio, mirtingumo rizikos nepastebėta.

TpŠL ir GSM santykinė rizika (95% PI)

po gydymo G-KSF po kaulų čiulpų transplantacijos

Publikacija

Tyrimo

 

N

II-IV laipsnio

Lėtinė TpŠL

GSM

 

laikotarpis

 

ūminė TpŠL

 

 

Metaanalizė

1986-2001

a

1 198

1,08

1,02

0,70

 

(2003)

 

 

(0,87; 1,33)

(0,82; 1,26)

(0,38;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,31)

Europos

1992-2002

b

1 789

1,33

1,29

1,73

 

retrospektyvinis

 

 

(1,08; 1,64)

(1,02; 1,61)

(1,30;

 

 

 

tyrimas (2004

 

 

 

 

 

2,32)

m.)

 

 

 

 

 

 

Tarptautinis

1995-2000

b

2 110

1,11

1,10

1,26

 

retrospektyvinis

 

 

(0,86; 1,42)

(0,86; 1,39)

(0,95;

 

 

 

tyrimas (2006

 

 

 

 

 

1,67)

m.)

 

 

 

 

 

 

aĮ analizę buvo įtraukti tyrimai, apimantys šiuo laikotarpiu atliktą kaulų čiulpų transplantaciją; kai kurių tyrimų metu buvo gydoma GM-KSF

bĮ analizę įtraukti pacientai, kuriems šiuo laikotarpiu buvo atlikta kaulų čiulpų transplantacija

Filgrastimo vartojimas sveikų donorų PKKL mobilizacijai prieš alogeninių PKKL transplantaciją

Sveikiems donorams suleidus 10 mikrogramų/kg kūno svorio per parą dozę 4-5 dienas iš eilės po oda, iš daugumos jų po dviejų leukaferezių galima surinkti ≥ 4 x 106 CD34+ ląstelių/kg recipiento kūno svorio.

Suaugusiesiems, sergantiems SLN (sunkia įgimta, cikline ar idiopatine neutropenija), filgrastimo vartojimas sukelia ilgalaikį ANS periferiniame kraujyje padidėjimą ir infekcijos bei su ja susijusių būklių dažnio sumažėjimą.

Filgrastimu gydant ŽIV infekuotus pacientus, palaikomas normalus neutrofilų skaičius, todėl galima pagal planą taikyti antivirusinį ir (arba) kitokį mielosupresinį gydymą. Nėra duomenų, kad ŽIV infekuotiems pacientams gydymas filgrastimu padidintų ŽIV replikaciją.

Kaip ir kiti hematopoetiniai augimo faktoriai, taip ir G-CSF in vitro pasižymėjo žmogaus endotelines ląsteles stimuliuojančiomis savybėmis.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Suleidus po oda rekomenduojamą dozę, didesnė kaip 10 ng/ml koncentracija kraujo serume išsilaikė 8-16 valandų.

Pasiskirstymas

Pasiskirstymo tūris kraujyje yra apie 150 ml/kg.

Eliminacija

Suleidus į veną ar po oda, filgrastimo klirensas vyksta pagal pirmos eilės farmakokinetiką. Filgrastimo pusinės eliminacijos iš serumo laikas yra apie 3,5 valandos, esant apie 0,6 ml/min/kg klirenso greičiui. Pacientams po autologinės kaulų čiulpų transplantacijos nepertraukiamai iki

28 dienų laikotarpiu lašinant į veną Accofil , vaistas organizme nesikaupė, o pusinės eliminacijos laikas buvo panašus.

Tiesinis pobūdis

Leidžiant į veną ir po oda pastebima teigiama tiesinė koreliacija tarp filgrastimo dozės ir koncentracijos serume. Po oda suleidus rekomeduojamas vaisto dozes, serumo koncentracijos išlieka virš 10 ng/ml nuo 8 iki 16 valandų. Pasiskirstymo kraujyje tūris yra maždaug 150 ml/kg.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Buvo atlikti metus laiko trunkantys filgrastimo kartotinių dozių toksinio poveikio tyrimai, kurių duomenys rodo lauktus farmakologinius poveikius, įskaitant leukocitų kiekio padidėjimą, mieloidinę hiperplaziją kaulų čiulpuose, ekstramedulinę hemopoezę ir blužnies padidėjimą. Nutraukus gydymą šie pokyčiai išnyko.

Filgrastimo poveikis vaisiaus vystymuisi buvo tirtas su žiurkėmis ir triušiais. Organogenezės laikotarpiu triušiams į veną sušvirkštus (80 µg/kg kūno svorio per parą) filgrastimo, pasireiškė toksinis poveikis patelei ir padidėjo savaiminių persileidimų ir gemalo netekimo po implantacijos skaičius bei sumažėjo vidutinis atsivestų gyvų jauniklių skaičius ir vaisiaus svoris.

Remiantis paskelbtais duomenimis apie kitą filgrastimo produktą, panašų į Accofil, panašūs duomenys bei padidėjęs vaisiaus apsigimimų skaičius buvo pastebėtas skiriant 100 µg/kg kūno svorio paros dozę, kuri buvo toksiška vaikingai patelei, ir atitiko maždaug 50-90 kartų didesnę ekspoziciją už tą, kuri būna pacientams, gydomiems 5 µg/kg kūno svorio per parą klinikinėmis dozėmis. Šio embriotoksinio ir toksinio poveikio vaisiui tyrimo metu dozė , kurią vartojant nepasireiškė toksinis poveikis (angl NOAEL), buvo 10 µg/kg kūno svorio per parą, kas atitinka maždaug 3-5 kartus didesnę ekspoziciją už tą, kuri būna pacientams, gydomiems klinikinėmis dozėmis.

Vaikingoms žiurkėms vartojant 575 µg/kg kūno svorio per parą toksinio poveikio patelei ar vaisiui nepastebėta. Žiurkių, kurioms filgrastimas buvo skiriamas vaikingumo ir žindymo laikotarpiu, jaunikliams pastebėta uždelsta išorinė diferencijacija ir augimo atsilikimas (≥20 µg/kg kūno svorio per parą) ir šiek tiek sumažėjęs išgyvenamumas (100 µg/kg kūno svorio per parą).

Filgrastimas nesukėlė pastebimo poveikio žiurkių patinų ar patelių vaisingumui.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Acto rūgštis, ledinė

Natrio hidroksidas

Sorbitolis (E420)

Polisorbatas 80

Injekcinis vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Accofil negalima skiesti fiziologinio skysčio tirpalais.

Praskiestas filgrastimas gali adsorbuotis ant stiklinių ir plastikinių medžiagų.

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus nurodytus 6.6 skyriuje.

6.3 Tinkamumo laikas

36 mėnesiai.

Praskiesto infuzinio tirpalo, laikomo 2°C–8°C temperatūroje, cheminės ir fizikinės savybės nekinta 24 valandas. Mikrobiologiniu požiūriu tirpalą reikia vartoti nedelsiant. Jei tirpalas nėra nedelsiant vartojamas, laikymo trukmę ir sąlygas prieš vartojimą atsako vartotojas, tačiau negalima laikyti ilgiau negu 24 valandas 2°C–8°C temperatūroje, nebent buvo skiedžiama kontroliuojamomis ir patvirtintomis aseptinėmis sąlygomis.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2°C-8°C). Negalima užšaldyti.

Atsitiktinis vienkartinis tirpalo atšaldymas iki užšaldymo temperatūros Accofil stabilumui įtakos neturi. Jeigu tirpalas buvo laikomas ilgiau kaip 24 valandas arba buvo užšaldytas daugiau nei vieną kartą, Accofil naudoti NEGALIMA.

Ambulatoriniam gydymui pacientas preparatą iš šaldytuvo gali išimti vienintelį kartą ir laikyti kambario temperatūroje (ne aukštesnėje kaip 25°C) ne ilgiau kaip 15 dienų.. Šiam laikotarpiui pasibaigus, vaistinio preparato vėl į šaldytuvą dėti negalima, jį reikia sunaikinti.

Švirkštą laikyti dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Užpildytas švirkštas su injekcine adata, kuri turi arba neturi apsauginę priemonę.

Pakuotėse yra po vieną, tris, penkis, septyni arba dešimt užpildytų švirkštų su lizdine pakuote arba be jos ir alkoholiu suvilgytais tamponais. Pakuotėse be lizdinės pakuotės nėra adatos apsauginės priemonės. Lizdinės pakuotės yra skirtos vienam švirkštui su pridėta adatos apsaugine priemone, Užpildyti švirkštai pagaminti iš I tipo stiklo, ant jų galo stacionariai pritvirtinta nerūdijančio plieno adata, ant švirkštų cilindrų pažymėtos 1/40 padalos, žyminčios nuo 0,1 ml iki 1 ml. Užpildyto švirkšto adatos dangtelio sudėtyje yra sausos natūralios gumos (žr. 4.4 skyrių). Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,5 ml tirpalo.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Jei reikia, Accofil galima praskiesti 5% gliukozės. Niekuomet nerekomenduojama skiesti iki galutinės mažesnės nei 0,2 MV (2 μg) vienam ml koncentracijos.

Prieš vartojant tirpalą reikia apžiūrėti. Galima vartoti tik skaidrų tirpalą, kuriame nėra dalelių.

Jeigu pacientas gydomas filgrastimu, praskiestu iki mažesnės kaip 1,5 MV/ml (15 μg/ml) koncentracijos, reikia pridėti tiek žmogaus serumo albumino (ZSA), kad galutinė koncentracija būtų 2 mg/ml. Pavyzdys galutiniam 20 ml injekcinio tirpalo tūriui, kai bendra filgrastimo dozė yra mažesnė nei 30 MV (300 μg), reikia pridėti 0,2 ml 200 mg/ml (20%) žmogaus albumino tirpalo.

Accofil sudėtyje nėra konservantų. Atsižvelgiant į galimą mikrobiologinio užteršimo riziką, Accofil užpildyti švirkštai yra skirti tik vienkartiniam naudojimui.

Praskiedus 5% gliukozės, Accofil yra suderinamas su pakuote pagaminta iš stiklo ar plastiko, įskaitant PVC, poliolefino (polipropileno ir polietileno kopolimero) bei polipropileno pakuotę.

Užpildyto švirkšto, kurio adata turi apsauginę priemonę, naudojimas

Apsauginė adatos priemonė uždengia adatą po injekcijos, kad ji neįdurtų. Tai nedaro įtakos normaliam švirkšto naudojimui. Lėtai ir tolygiai stumkite stūmoklį tol, kol bus sušvirkšta visa dozė ir toliau stumti stūmoklio negalėsite. Tebespausdami stūmoklį, ištraukite adatą iš paciento. Kai atleisite stūmoklį, apsauginė adatos priemonė uždengs adatą.

Užpildyto švirkšto su adata, neturinčia apsauginės priemonės, naudojimas

Sušvirkškite dozę, kaip nurodyta įprastiniame protokole.

Tvarkymas

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. REGISTRUOTOJAS

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Jungtinė Karalystė

8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/946/003

EU/1/14/946/004

EU/1/14/946/011

EU/1/14/946/012

EU/1/14/946/013

EU/1/14/946/014

EU/1/14/946/015

EU/1/14/946/016

EU/1/14/946/018

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 201 m. rugsėjo mėn. 18 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai