Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Preparato charakteristikų santrauka - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAcomplia
ATC kodasA08AX01
Sudėtisrimonabant
Gamintojassanofi-aventis

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ACOMPLIA 20 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra 20 mg rimonabanto.

Pagalbinės medžiagos:

Tabletėje yra maždaug 115 mg laktozės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

Tabletės abipus išgaubtos ašaros formos, baltos, vienoje pusėje įspaustas skaičius „20“.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Papildomas nutukusių (KMI 30 kg/m2) pacientų ar antsvorio turinčių (KMI > 27 kg/m2) pacientų, kai yra rizikos veiksnių, pavyzdžiui, 2 tipo cukrinis diabetas ar dislipidemija, gydymas greta dietos bei fizinio aktyvumo (žr. 5.1 skyrių).

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

neberegistruotas

 

Suaugusiems žmonėms rekomenduojama paros dozė – viena 20 mg tabletė, ji geriama ryte prieš pusryčius.

Šiuo preparatu gydomas pacientas privalo laikytis šiek tiek sumažinto kalorijų kiekio dietos. Ilgiau nei dvejus metus vartojamo rimonabanto saugumas ir veiksmingumas netirtas.

Ypatingos pacientų grupės

preparatas

Senyvi pacientai

Vaistinis

 

Senyviems pacientams dozės keisti nereikia (žr. 5.2 skyrių). Vyresni kaip 75 metų pacientai ACOMPLIA turi vartoti atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Pacientai, sergantys kepenų funkcijos nepakankamumu

Pacientams, sergantiems lengvu ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimu, dozės keisti nereikia. Jei kepenų funkcijos sutrikimas vidutinio sunkumo, ACOMPLIA turi būti vartojamas atsargiai. Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu, ACOMPLIA vartoti nerekomenduojama (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).

Pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Jei inkstų funkcijos sutrikimas lengvas ar vidutinio sunkumo, dozės keisti nereikia (žr. 5.2 skyrių). Pacientams, sergantiems sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu, ACOMPLIA vartoti nerekomenduojama (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).

Vaikai

ACOMPLIA nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Žindymo laikotarpis.

Yra didžiosios depresijos sutrikimas ir (arba) pacientas gydomas nuo depresijos (žr. 4.4 skyrių).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Depresiniai sutrikimai

Iki 10 % rimonabanto vartojusių pacientų atsirado depresinių sutrikimų ar nuotaikos svyravimų su depresijos simptomais, o iki 1 % ligonių atsirado minčių apie savižudybę (žr. 4.8 skyrių). Ligoniams, kuriems yra minčių apie savižudybę ir (arba) kuriems anksčiau buvo minčių apie savižudybę arba

depresinių sutrikimų, rimonabanto negalima vartoti, išskyrusneberegistruotasindividualiais atvejais, jei manoma, kad

gydymo nauda bus didesnė nei galima rizika (žr. 4.3 ir 4.8 skyrius). Nutukimas yra būklė, kuri gali būti susijusi su depresiniais sutrikimais. Depresiniai sutrikimai gali būti susiję su padidėjusia minčių apie savižudybę, savęs žalojimo bei savižudybės rizika.

Jai pacientui anksčiau buvo depresinių sutrikimų, rimonabanto skiriantis gydytojas tokį ligonį turi atidžiai ištirti ir įvertinti galimą gydymo rimonabantu riziką.

Depresinių reakcijų gali atsirasti pacientams, neturintiems aiškių rizikos veiksnių, išskyrus nutukimą. Po vaistinio preparato pasirodymo rinkoje daugiau kaip pusei pacientų, kuriems pasireiškė toks sutrikimas, depresinių reakcijų atsirado per mėnesį po gydymo pradžios, o maždaug 80% - per 3 mėnesius.

Pradėjus gydymą, būtina aktyviai stebėti, ar pacientui neatsiranda psichikos sutrikimo, ypač depresijos, požymių ir simptomų. Jei gydymo rimonabantu metu diagnozuojama depresija, rimonabanto vartojimą būtina nutraukti. Tokį ligonį būtina tinkamai stebėti ir gydyti.

Pacientus (ypač tuos, kuriems buvo depresinių sutrikimų ar nuotaikos svyravimų) bei jų giminaičius ir kitus susijusius žmones būtina perspėti, kad reikia stebėti, ar neatsiranda minėtų simptomų, o jiems atsiradus būtina nedelsiant kreiptis į medikus.

Kitokie psichikos sutrikimai

Pacientus, kuriems yra nekontroliuojamapreparataspsichikos liga, rimonabantu gydyti nerekomenduojama.

Jei gydymo rimonabantu metu diagnozuojama psichikos liga, rimonabanto vartojimą būtina nutraukti.

Traukuliai

Kaip rimonabantas veikiaVaistinisligonius, gydomus nuo epilepsijos, netirta. Klinikinių tyrimų duomenimis,

rimonabanto ir placebo grupėse traukulių dažnumas nesiskyrė. Visgi tokius pacientus rimonabantu būtina gydyti atsargiai (taip pat žr. 5.3 skyrių).

Kepenų funkcijos sutrikimas

Rimonabantas metabolizuojamas kepenyse, todėl pacientus, kuriems yra vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, vaistiniu preparatu būtina gydyti atsargiai. Rimonabanto farmakokinetika bei saugumas esant sunkiam kepenų funkcijos sutrikimui netirti, todėl tokiems ligoniams preparato rekomenduojama nevartoti.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Duomenų apie vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu sergančius pacientus yra nedaug, o apie pacientus, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, visai nėra. Rimonabanto nerekomenduojama vartoti, jei yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

Senyvi pacientai

Vyresnių kaip 75 metų pacientų gydymo rimonabantu veiksmingumas bei saugumas gerai neištirti. Tokius pacientus rimonabantu būtina gydyti atsargiai (žr. 5.2 skyrių)

Rasė

Klinikinis rimonabanto poveikis (svorio sumažėjimas) juodaodžiams esti silpnesnis nei baltaodžiams. Galima to priežastis – mažesnę ekspoziciją lemiantis didesnis rimonabanto klirensas juodaodžių organizme, palyginti su baltaodžių (žr. 5.2 skyrių).

Cukriniu pacientu sergantys ligoniai

Dėl rimonabanto poveikio gliukozės koncentracijai kraujyje, todėl cukriniu diabetu sergantiems pacientams, vartojantiems rimonabanto, gali pasireikšti hipoglikemija (žr. 4.8 skyrių). Tokiems ligoniams rekomenduojama stebėti gliukozės koncentraciją tokių ligonių kraujyje.

Vaistinių preparatų sąveika

Rimonabantu reikia atsargiai gydyti kartu su stipriais CYP3A4 inhibitoriais (pvz.: ketokonazolu, itrakonazolu, ritonaviru, telitromicinu, klaritromicinu, nefazodonu) (žr. 4.5 skyrių).

Laktozė

 

neberegistruotas

Kadangi ACOMPLIA tabletėse yra laktozės, šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams,

kuriems nustatyta retų paveldimų sutrikimų: galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius ar gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Pacientui būtina paaiškinti, kad nedidintų ACOMPLIA dozės.

Pacientai, kuriems mažiau negu prieš 6 mėnesius buvo širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų (miokardo infarktas, insultas ir kt.), nebuvo įtraukti į rimonabanto tyrimus.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

In vitro rimonabantas metabolizuojamaspreparatasveikiant CYP3A ir amidohidrolazei (daugiausia kepenų). Jei kartu vartojama CYP3A4 inhibitorių, ekspozicija rimonabantui gali padidėti, o jei CYP3A4

sužadinančių preparatų – tikėtina, kad ji sumažės.

Kitų vaistinių preparatų gebėjimas daryti poveikį rimonabantui

Kartu vartojant ketokonazolo (stipraus CYP3A4 inhibitoriaus), rimonabanto AUC padidėja 104%

(95% prognozės intervalas– 40–197%). Panašus ekspozicijos padidėjimas tikėtinas ir vartojant kitų

stiprių CYP3A4 inhibitorių. ACOMPLIA kartu su stipriais CYP3A4 inhibitoriais (pvz.: ketokonazolu,

itrakonazolu, ritonaviru, telitromicinu, klaritromicinu, nefazodonu) būtina vartoti atsargiai. karbamazepino, jonažolVaistinisės preparatų) poveikis rimonabantui netirtas, tikėtina, kad kartu vartojant

Nors CYP3A4 sužadinančių vaistinių preparatų (pvz.: rifampicino, fenitoino, fenobarbitalio,

stiprių CYP3A4 sužadinančių vaistinių preparatų, gali sumažėti rimonabanto koncentracija plazmoje, taigi ir jo veiksmingumas.

Kartu vartojami orlistatas, etanolis, lorazepamas reikšmingo poveikio rimonabanto koncentracijai plazmoje nedarė.

Rimonabanto gebėjimas daryti poveikį kitiems vaistiniams preparatams

CYP2C8 slopinimas in vivo netirtas, o in vitro duomenimis, rimonabantas CYP2C8 nesmarkiai slopina. Atrodo, kad gebėjimas slopinti CYP2C8 in vivo yra nedidelis. Rimonabantas in vitro kitų CYP fermentų bei P-glikoproteino (P-gp) neslopina ir nesužadina. Tai patvirtinta specifiniais bandomaisiais tyrimais su midazolamu (CYP 3A4 substratu), varfarinu (CYP 2C9 substratu) ir digoksinu (P-gp substratu).

Kartu su rimonabantu vartojamų sudėtinių geriamųjų kontraceptikų, turinčių etinilestradiolio ir levonorgestrelio, farmakokinetika nusistovėjus pusiausvyrinei koncentracijai reikšmingai nepakito.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Tinkamų gerai kontroliuojamų nėščiųjų tyrimų neatlikta. Tyrimų su gyvūnais duomenimis, galimas žalingas poveikis embriono ar vaisiaus raidai, bet galutinių išvadų, remiantis šiais duomenimis, daryti negalima (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas. Nėštumo laikotarpiu preparato vartoti nerekomenduojama. Jei ACOMPLIA vartojimo laikotarpiu pacientė pastoja, apie tai turi pasakyti gydytojui.

Rimonabanto rasta žiurkių piene. Šis vaistinis preparatas gali slopinti žindymo refleksą. Ar rimonabanto patenka į moters pieną, nežinoma. ACOMPLIA žindymo laikotarpiu vartoti draudžiama (žr. 4.3 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta.

Klinikinės farmakologijos tyrimų metu atlikta pažinimo funkcijos analize nenustatyta nei reikšmingo rimonabanto poveikio pažinimo funkcijai, nei raminamojo poveikio.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

ACOMPLIA 20 mg tyrimuose, kurių metu tirtas preparato saugumas, dalyvavo maždaug 2500 nutukusių ar antsvorio turinčių pacientų, kuriems buvo vertinamas metabolinis bei svorį mažinantis poveikis, ir maždaug 3800 pacientų, kuriems vaistinio preparato skirta pagal kitas indikacijas. Placebu kontroliuojamų tyrimų metu dėl nepageidaujamų reakcijų rimonabanto vartojimą nutraukė 15,7% pacientų. Dažniausios nepageidaujamos preparato vartojimo nutraukimą lėmusios reakcijos buvo pykinimas, nuotaikos pokytis su depresijos simptomais, depresiniai sutrikimai, nerimas ir galvos svaigimas.

 

 

neberegistruotas

3,2 % nutukusių ar antsvorį turinčių pacientų, kuriems buvo rizikos veiksnių ir kurie vartojo 20 mg

< 1%).

preparatas

 

rimonabanto dozę, atsirado depresinių sutrikimų. Dauguma jų buvo lengvi ar vidutinio sunkumo, visais atvejais pradėjus koreguojamąjį gydymą ar rimonabanto vartojimą nutraukus jie praėjo, o sutrikimų pobūdis nesiskyrė nuo pasireiškusių kontrolinėje grupėje.

Toliau lentelėje (1 lentelė) pateiktos visos placebu kontroliuojamų tyrimų metu gydant pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos (tirti pacientai, vartoję preparato svoriui mažinti ar metaboliniams sutrikimams gydyti), kurių dažnumas buvo statistiškai reikšmingai didesnis nei placebą vartojusių

Labai dažni (10%); dažni (≥ 1, < 10%); nedažni (0,1, < 1%); reti (0,01, < 0,1%); labai reti (< 0,01%), dažnumas nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

tiriamųjų grupėje (kai dažnumas buvo 1%) arba kurie laikyti kliniškai svarbiais (kai dažnumas buvo Tikėtino nepageidaujamoVaistinispoveikio dažnumo klasifikacija:

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

1 lentelė

Organų sistemų

Labai dažni

 

Dažni

Nedažni

Reti

klasė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infekcijos ir

Viršutinių

 

Gastroenteritas

 

 

infestacijos

kvėpavimo takų

 

 

 

 

infekcija

 

 

 

 

Metabolizmo ir

 

 

 

Hipoglikemija*

 

mitybos sutrikimai

 

 

 

 

 

Psichikos

 

 

Depresiniai

Panikos

Haliucinacijos

sutrikimai

 

 

sutrikimai

simptomai

 

 

 

 

Parestezijaneberegistruotas

 

 

 

 

Nuotaikos pokytis

Pyktis

 

 

 

 

su depresijos

Disforija

 

 

 

 

simptomais

Emociniai

 

 

 

 

Nerimas

sutrikimai

 

 

 

 

Irzlumas

Mintys apie

 

 

 

 

Nervingumas

savižudybę

 

 

 

 

Miego sutrikimai

Agresyvumas

 

 

 

 

Nemiga

Agresyvus

 

 

 

 

Parasomnija

elgesys

 

 

 

 

 

 

 

Nervų sistemos

 

 

Atminties

Letargija

 

sutrikimai

 

 

netekimas

Tremoras

 

 

 

 

Galvos svaigimas

 

 

 

 

 

Hipoestezija

 

 

 

 

 

Išialgija

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraujagyslių

 

preparatas

 

 

 

 

Paraudimas dėl

 

 

sutrikimai

 

 

hiperemijos

 

 

Kvėpavimo

 

 

 

Žagsulys

 

sistemos, krūtinės

 

 

 

 

 

ląstos ir tarpusienio

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Virškinimo trakto

Pykinimas

 

Viduriavimas

 

 

sutrikimai

 

 

Vėmimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Odos ir poodinio

Vaistinis

 

Niežulys

Naktinis

 

 

 

 

audinio sutrikimai

 

 

Hiperhidrozė

prakaitavimas

 

 

 

 

 

 

 

Raumenų, kaulų ir

 

 

Tendinitas

 

 

jungiamojo audinio

 

 

Raumenų

 

 

sutrikimai

 

 

mėšlungis

 

 

 

 

 

Raumenų spazmai

 

 

Bendri sutrikimai

 

 

Astenija/nuovargis

 

 

 

 

 

Gripas

 

 

Sužalojimai,

 

 

Griuvimas

 

 

apsinuodijimai ir

 

 

Kontūzija

 

 

procedūrų

 

 

Sąnarių

 

 

komplikacijos

 

 

patempimas

 

 

*dažnumas apskaičiuotas tik pagal duomenis, gautus iš nutukusių ar antsvorį turinčių cukriniu diabetu sergančių ligonių.

Svorio reguliavimas

5.1 Farmakodinaminės savybės

4.9 Perdozavimas

Klinikinių tyrimų, kai vaistiniu preparatu gydyta pagal kitas indikacijas, metu dažnai pasireiškė šios papildomos nepageidaujamos reakcijos:

infekcijos ir infestacijos: sinusitas;

metabolizmo ir mitybos sutrikimai: anoreksija, apetito sumažėjimas;

virškinimo trakto sutrikimai: nemalonūs pojūčiai skrandyje, burnos džiūvimas.

Po vaistinio preparato pasirodymo rinkoje gauti duomenys

Po vaistinio preparato pasirodymo rinkoje, gauta duomenų toliau išvardytas nepageidaujamas reakcijas (dažnis nežinomas):

Psichikos sutrikimai: psichikos sutrikimai, įskaitant haliucinacijas, deliuziją (jausmų apgaulę) ir

 

paranoją.

neberegistruotas

skiriamos simptominės bei palaikomosios priemonės.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai: išbėrimas.

 

Nervų sistemos sutrikimai: traukuliai, dėmesio sutrikimas, galvos skausmas.

Virškinimo trakto sutrikimai: pilvo skausmas.

 

Su laboratoriniais tyrimais susiję nepageidaujami reiškiniai

ACOMPLIA poveikio laboratorinių tyrimų rezultatams nepastebėta.

Duomenų apie rimonabanto perdozavimą maža. Vienkartinės dozės toleravimo tyrimu nustatyta, kad dozės iki 300 mg nedideliam skaičiui tiriamųjų sukėlė tik lengvų simptomų. Pasireiškė galvos skausmas, euforija, nuovargis ir nemiga. Farmakokinetikos analizė rodo, kad ekspozicija pastovi tampa vartojant 180 mg dozę. Specifinio priešnuodžio prieš rimonabantą nėra, todėl perdozavimo atvejais būtinos tinkamos simptominės priemonės. Taikomos perdozavimo atvejais įprastos bendrosios

priemonės: palaikomas kvėpavimo takų praeinamumas, stebima širdies ir kraujagyslių sistemos veikla,

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBpreparatasĖS

Farmakoterapinė grupė – vaistinis preparatas nuo nutukimo, ATC kodas – A08AX01.

Endokanabinoidinė sistema – fiziologinė sistema, esanti smegenyse bei periferiniuose audiniuose

Rimonabantas yra selektyvaus poveikio kanabonoidinių 1 tipo receptorių (CB1) antagonistas, in vitro ir in vivo slopinantis farmakologinVaistinis į kanabinoidų agonistų poveikį.

(įskaitant adipocitus), daranti poveikį energijos pusiausvyrai, gliukozės ir lipidų metabolizmui bei kūno svoriui. Mezolimbinės sistemos neuronuose ji moduliuoja potraukį vartoti labai skanų, saldų arba riebų maistą.

Klinikinių tyrimų rezultatai

Antros bei trečios fazės klinikiniuose tyrimuose dalyvavo daugiau kaip 6800 pacientų. Trečios fazės tyrimuose dalyvavę pacientai tyrimo metu laikėsi griežtos dietos (ją jiems skyrė dietologas), be to, jiems buvo rekomenduota padidinti fizinį aktyvumą. Tyrimo pradžioje pacientų KMI buvo ≥ 30 kg/m² arba KMI > 27 kg/m², jie sirgo hipertenzija ir (arba) hiperlipidemija. Maždaug 80% tiriamųjų buvo moterys, 87% baltosios ir 9% juodosios rasės. Tyrimuose vyresnių nei 75 metų ligonių ir rytiečių bei azijiečių dalyvavo nedaug.

Trimis tyrimais, kuriuose dalyvavo cukriniu diabetu nesergantys pacientai, nustatyta, kad ACOMPLIA 20 mg vartojusiems pacientams (lyginta su placebu) po metų vidutinis svoris statistiškai reikšmingai sumažėjo, palyginti su buvusiu iki tyrimo pradžios. Vidutiniškai svoris per metus, palyginti su buvusiu iki tyrimo, sumažėjo 6,5 kg ACOMPLIA 20 mg grupėje ir 1,6 kg placebo grupėje (skirtumas -4,9 kg, PI95% -5,3;-4,4, p< 0,001).
2 lentelėje pateikta procentinė pacientų dalis, kuriems po vienerių metų gydymo svoris, palyginti su pradiniu, sumažėjo 5 % ir 10 %.
2 lentelė

 

Tyrimai, kuriuose dalyvavo

Tyrimai, kuriuose dalyvavo

 

cukriniu diabetu nesergantys

cukriniu diabetu sergantys

 

 

pacientai

 

 

 

pacientai

 

Placebas

ACOMPLIA

Placebas

ACOMPLIA

 

 

 

20 mg

 

20 mg

nITT

 

Svoris tyrimo

 

pradžioje (kg)

19,7%

 

50,8%

14,5%

49,4%

Pacientų dalis,

 

kuriems svoris

 

 

 

 

 

 

sumažėjo 5%

 

 

 

 

 

 

Skirtumas (PI 95%)

31,1% (28%; 34%)

 

34,9% (28%; 41%)

Pacientų dalis,

7,8%

 

27,0%

2,0%

16,2%

kuriems svoris

 

 

 

neberegistruotas

 

sumažėjo 10%

19,2% (17%; 22%)

 

Skirtumas (PI 95%)

 

14,2% (10%; 19%)

 

preparatas

 

 

 

 

 

 

 

Dažniausiai svoris sumažėjo per pirmuosius devynis gydymo mėnesius. ACOMPLIA 20 mg

veiksmingai išlaikė sumažėjusį svorį iki dvejų metų. Po dvejų metų svoris pacientams, kurie vartojo

ACOMPLIA 20 mg, buvo sumažėjęs 5,1 kg, o vartojusiems placebą – 1,2 kg (skirtumas -3,8 kg; PI95% -4,4, -3,3; p< 0,001).

20 mg rimonabanto dozė sumažino numesto svorio didėjimo pavojų. Metus ACOMPLIA 20 mg vartoję pacientai iš naujoVaistinisbuvo suskirstyti į atsitiktines imtis ir vartojo arba ACOMPLIA 20 mg, arba

placebo. Po dvejų metų vidutiniškai svoris pacientams, kurie toliau vartojo rimonabanto, buvo sumažėjęs 7,5 kg, o antraisiais metais placebą vartojusiems ligoniams – 3,1 kg. Po dvejų metų ACOMPLIA ir placebą vartojusių pacientų svorio sumažėjimas skyrėsi -4,2 kg (PI95% -5,0;-3,4, p<0,001).

Gydant rimonabantu reikšmingai sumažėjo liemens apimtis (pripažintas pilvo riebalų kiekio žymuo).

Poveikis vyrų ir moterų svoriui nesiskyrė. Nedideliam skaičių tirtų juodosios rasės pacientų svoris nukrito mažiau (vidutinis skirtumas, palyginti su vartojusiais placebą, -2,9 kg). Išvadų apie poveikį vyresniems nei 75 metų žmonėms ir azijiečiams bei rytiečiams daryti negalima dėl per mažo tirtųjų skaičiaus.

Svorio reguliavimas ir papildomi rizikos veiksniai

Tyrimais, kuriuose dalyvavo cukriniu diabetu nesergantys pacientai, tarp kurių buvo ir turinčių dislipdemiją, ir jos neturinčių (pagydytų), po metų nustatyta, kad DTL-C kiekis padidėjo, o trigliceridų

– sumažėjo. DTL-C koncentracija 20 mg rimonabanto vartojusiems pacientams padidėjo vidutiniškai 16,4% (DTL-C koncentracija iki tyrimo buvo 1,24 mmol/l), o placebą – 8,9% (DTL-C koncentracija iki tyrimo buvo 1,21 mmol/l). Skirtumas statistiškai reikšmingas (skirtumas 7,9%, PI95% 6,6%, 9,2%, p< 0,001). Trigliceridų koncentracija 20 mg rimonabanto vartojusiems pacientams sumažėjo vidutiniškai 6,9% (TG kiekis iki tyrimo buvo 1,62 mmol/l), o placebą – padidėjo 5,8% (TG kiekis iki tyrimo buvo 1,65 mmol/l). Skirtumas statistiškai reikšmingas (skirtumas -13,3%, PI95% -16,5, -10,2%, p< 0,001). Nustatyta, kad vartojant 20 mg rimonabanto, maždaug pusė DTL-C bei trigliceridų koncentracijos pagerėjimo įvertinimų buvo didesni, negu būtų galima tikėtis vien numetus svorio.

ACOMPLIA 20 mg statistiškai reikšmingai bendrosios cholesterolio bei MTL-C koncentracijos

nepaveikė.

neberegistruotas

 

Tyrimu (RIO-Diabetes), kuriame dalyvavo 2 tipo cukriniu diabetu sergantys antsvorio turintys ar nutukę pacientai, vartoję metformino ar sulfonkarbamidų, nustatyta, kad pagerėjo HbA1c rodmenys ir sumažėjo kūno svoris. Po metų absoliutus HbA1c pokytis buvo -0,6 20 mg rimonabanto vartojusių ligonių grupėje (pradinis rodmuo – 7,3%) ir +0,1 placebo grupėje (pradinis rodmuo – 7,2%). Skirtumas statistiškai reikšmingas (skirtumas -0,7%, PI95% -0,80, -0,5, p< 0,001).

Po metų ACOMPLIA 20 mg grupėje kūno svoris sumažėjo vidutiniškai 5,3 kg, placebo grupėje – 1,4 kg (skirtumas -3,9 kg, PI95% -4,6;-3,3, p< 0,001). Procentinė pacientų, kurie po 1 metų gydymo neteko 5% ir 10% kūno svorio, palyginti su buvusiu prieš tyrimą, dalis parodyta 2 lentelėje.

Antro tyrimo (Serenade), kuriame dalyvavo 2 tipo cukriniu diabetu sergantys negydyti nutukę pacientai, metu absoliutus HbA1c pokytis (pradinis rodmuo abiejose grupėse buvo 7,9%) 6 mėnesį 20 mg ribonabanto vartojusių pacientų grupėje buvo -0,8, vartojusių placebo -0,3 (skirtumas -0,51 PI95% -0,78, -0,24 p<0,001). Procentinė dalis pacientų, kurių HbA1c tapo <7%, buvo 51%

rimonabanto grupėje ir 35% placebo grupėje. Vidutinis kūno svorio pokyčio skirtumas tarp 20 mg rimonabanto ir placebo grupės buvo preparatas3,8 kg (PI95% -5,0, -2,6 p<0,001).

Šios populiacijos tiriamiesiems DTL-C ir TG koncentracijos pakito panašiai kaip cukriniu diabetu nesergančių asmenų grupėje. Nustatyta, kad vartojant 20 mg rimonabanto maždaug pusė HbA1c vidutinių pagerėjimo įvertinimų buvo didesni, negu būtų galima tikėtis vien numetus svorio.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Rimonabanto farmakokinetika tiesiogiai proporcinga dozei iki 20 mg. Vartojant didesnes nei 20 mg dozes, AUC didėja mažiau negu dozė.

Absorbcija

Vaistinis

 

In vitro rimonabantas pasižymi gera skvarba ir nėra P-glikoproteino substratas. Koks absoliutus biologinis rimonabanto prieinamumas, nenustatyta. Sveikiems žmonėms vartojant kartotines 20 mg dozes (kartą per parą nevalgius), didžiausia rimonabanto koncentracija plazmoje susidarė maždaug per 2 valandas, o pusiausvyrinė koncentracija – per 13 dienų (Cmax = 196 ± 28,1 ng/ml;

Cmin = 91,6 ± 14,1 ng/ml; AUC0-24 = 2960 ± 268 ng.val/ml). Pusiausvyrinės koncentracijos laikotarpiu ekspozicija rimonabantui yra 3,3 karto didesnė, nei būna po pirmos dozės suvartojimo. Populiacijos farmakokinetikos analizė rodo, kad didėjant svoriui mažiau svyruoja didžiausia bei mažiausia koncentracijos, o pusiausvyrinė AUC nekinta. Svoriui padidėjus nuo 65 kg iki 200 kg, tikėtina, kad Cmax sumažės 24%, o Cmin padidės 5%. Nutukusių pacientų organizme laikas, per kurį nusistovi pusiausvyrinė koncentracija, ilgesnis (25 dienos); tai susiję su didesniu pasiskirstymo tūriu tokių pacientų organizme. Populiacijos farmakokinetikos analizė rodo, kad rimonabanto farmakokinetika sveikų rūkančių ir nerūkančių žmonių organizme yra panaši.

Maisto poveikis

Ištyrus rimonabanto farmakokinetiką nevalgiusių bei riebaus maisto pavalgiusių sveikų žmonių organizme nustatyta, kad valgiusių žmonių organizme Cmax padidėjo 67%, o AUC 48%. Klinikinių tyrimų metu ACOMPLIA 20 mg buvo geriamas ryte, paprastai prieš pusryčius.

Pasiskirstymas

In vitro su žmogaus plazmos baltymais susijungia didelė rimonabanto dalis (> 99,9%); vartojant įvairias dozes jungimasis nebūna įsotinamas. Tariamasis periferinis rimonabanto pasiskirstymo tūris priklauso nuo kūno svorio: nutukusių pacientų organizme pasiskirstymo tūris didesnis nei nenutukusių.

Biotransformacija

neberegistruotas

In vitro rimonabantas metabolizuojamas veikiant CYP3A ir amidohidrolazei (daugiausia kepenų). Apytakoje esantys metabolitai farmakologinio poveikio nedaro.

Eliminacija

Rimonabantas daugiausia šalinamas vykstant metabolizmui ir tolesnei metabolitų ekskrecijai su tulžimi. Tik maždaug 3% rimonabanto dozės pasišalina su šlapimu, o maždaug 86% išsiskiria su išmatomis nepakitusiu ir metabolitų pavidalu. Nutukusių pacientų organizme pusinės eliminacijos laikas ilgesnis (maždaug 16 dienų), palyginti su nenutukusiais (maždaug 9 dienos), kadangi nutukusių žmonių organizme pasiskirstymo tūris didesnis.

Ypatingos pacientų grupės

Rasė

Vienkartinės bei kartotinių dozių tyrimų duomenimis, rimonabanto Cmax ir AUC sveikų japonų kilmės

asmenų bei baltaodžių žmonių organizmepreparatasnesiskyrė, bet pusinės eliminacijos laikas japonų kilmės žmonių organizme buvo trumpesnis (3–4 dienos), palyginti su baltaisiais (maždaug 9 dienos). Pusinės

eliminacijos laikas skyrėsi dėl nevienodo periferinio pasiskirstymo tūrio (tai lėmė mažesnis japonų kilmės žmonių svoris).

Juodaodžių žmonių organizme Cmax gali būti mažesnė iki 31%, o AUC – 43%, palyginti su kitų rasių.

Lytis

Rimonabanto farmakokinetika vyrų ir moterų organizme nesiskiria.

Senyvi pacientai

asmens organizme Cmax bus 21%, o AUC – 27% didesni nei 40 metų ligonio.

Senyvų pacientų organizmoVaistinisekspozicija būna šiek tiek didesnė, palyginti su jaunesniais. Remiantis populiacijos farmakokinetikos analize (amžiaus ribos – 18–81 metų) apskaičiuota, kad 75 metų

Pacientai, sergantys kepenų funkcijos nepakankamumu

Lengvas kepenų funkcijos sutrikimas ekspozicijos rimonabantui nekeičia. Kad būtų galima įvertinti farmakokinetiką esant vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimui, duomenų nepakanka. Sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu sergantys pacientai netirti.

Pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Specifinių tyrimų įvertinti inkstų funkcijos poveikį rimonabanto farmakokinetikai neatlikta. Remiantis populiacijos farmakokinetikos tyrimais, esant lengvam inkstų funkcijos sutrikimui rimonabanto farmakokinetika neturėtų kisti. Negausūs duomenys rodo, kad esant vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimui, padidėja pacientų organizmo ekspozicija (AUC padidėja 40%). Sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu sergantys pacientai netirti.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Toliau išvardytos nepageidaujamos reakcijos, kurios galbūt reikšmingos klinikiniu požiūriu. Klinikinių tyrimų metu jos nepasireiškė, tačiau pastebėtos atliekant tyrimus su gyvūnais, kai preparato ekspozicija buvo panaši į tą, kuri būna vartojant preparatą klinikiniais tikslais.

Tyrimų su graužikais bei makakomis metu pavieniams gyvūnams atsirado traukulių. Trijų mėnesių tyrimų su šunimis metu traukulių nebuvo. Kai kada (bet ne visais atvejais) traukulių priepuolio pradžia buvo susijusi su procedūriniu stresu, pvz.: gyvūnų paruošimu procedūrai. Traukulius sukeliantis rimonabanto poveikis pasireiškė ir vieno iš dviejų farmakologinių saugumo tyrimų metu. Tiriant žiurkių EEG, nepageidaujamo rimonabanto poveikio nepastebėta.

Tiriant graužikus pastebėta, kad padidėjo klinikinių požymių, rodančių taktilinę hiperesteziją, dažnumas ir (arba) sunkumas. Negalima atmesti tiesioginioneberegistruotasrimonabanto poveikio.

Ilgalaikių tyrimų su žiurkėmis metu nustatyta, kad padažnėjo kepenų steatozė bei nuo dozės priklausoma skilčių centro audinio nekrozė. Negalima atmesti tiesioginio rimonabanto poveikio.

Įprastinių poveikio vislumui tyrimų su žiurkių patelėmis (dvi savaites iki poravimosi duotos toksinį poveikį patelei sukeliančios rimonabanto dozės: 30 mg/kg per parą ir 60 mg/kg per parą) duomenimis, nenormaliai pakito polinkio poruotis ciklas ir sumažėjo geltonkūnių bei vislumo indeksas. Kai preparato iki poravimosi buvo duodama ilgesnį laiką (9 savaites), t. y. patelės galėjo atsigauti po pradinio rimonabanto poveikio, nepastebėta nepageidaujamo poveikio nei vislumui, nei poravimosi ciklui. Pagal reprodukcinius parametrus skirtumo tarp 30 mg/kg kūno svorio dozę gavusių bei kontrolinės grupės gyvūnų nebuvo, o duodant 60 mg/kg dozę, poveikis buvo (sumažėjo geltonkūnių, implantacijų bei gyvybingų vaisių).

Pavienių sklaidos sutrikimų (anencefalijos, mikroftalmijos, smegenų skilvelių paplatėjimo ir omfalocelės atvejų) nustatyta toksiniopreparataspoveikio gemalui ir vaisiui tyrimų su triušiais metu (duotos dozės, nuo kurių ekspozicija buvo panaši į tą, kuri būna preparatą vartojant klinikiniais tikslais). Nors

duodant tokias dozes pasireiškė toksinis poveikis vaikingoms patelėms, negalima atmesti tiesioginio preparato poveikio vaisiui. Su gydymu susijusių sklaidos sutrikimų tiriant žiurkes nenustatyta.

Rimonabanto poveikis prenatalinei ir postnatalinei raidai vertintas tyrimais su žiurkėmis – jos gavo dozes iki 10 mg/kg per parą. Nustatyta, kad su gydymu buvo susijęs didesnis jauniklių gaištas per laikotarpį iki atsijunkymo. Gali būti, kad jauniklių gaištas padidėjo dėl patelės negebėjimo maitinti,

rimonabanto patekimo į organizmą su pienu ir (arba) žindymo reflekso slopinimo (literatūroje aprašoma, kad toks poveikisVaistinispasireiškia pelių jaunikliams, vykstant endokanabinoidiniam impulso perdavimui per CB1 receptorius). Literatūroje yra duomenų, kad ir graužikų, ir žmonių

besiformuojančiose smegenyse kinta CB1 receptorių erdvinis pasiskirstymas ir jų tankis; šio reiškinio svarba vartojant CB1 antagonistų nežinoma. Prenatalinės ir postnatalinės raidos tyrimo su žiurkėmis duomenimis, rimonabanto veiktų vaisių bei žinduklių mokymasis ir atmintis nesutriko, bet po rimonabanto ekspozicijos pastebėtas abejotinas poveikis jauniklių motoriniam aktyvumui bei reagavimui į garsinį dirgiklį.

Šiam vaistiniam preparatui specialių
3 metai.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės branduolio: kukurūzų krakmolas, laktozės monohidratas, povidonas K 30 (E1201),
kroskarmeliozės natrio druska (E468), natrio laurilsulfatas (E487), mikrokristalinė celiuliozė (E460), magnio stearatas.

Tabletės dangalo: laktozės monohidratas,

hipromeliozė 15 mPa.s (E464), titano dioksidas (E171), makrogolis 3000.

Tabletės lako: karnaubo vaškas (E903)

6.2

Nesuderinamumas

neberegistruotas

Duomenys nebūtini.

6.3

Tinkamumo laikas

 

 

6.4 Specialios laikymo sąlygos

preparataslaikymo sąlygų nereikia.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

PVC ir aliuminio lizdinVaistinisė plokštelė. Pakuotėje yra 14, 28, 30, 56, 84, 90 arba 98 plėvele dengtos

tabletės.

PVC ir aliuminio vienadozė perforuota lizdinė plokštelė. Pakuotėje yra 70 plėvele dengtų tablečių. Nepermatomas baltas DTPE butelis, kuriame yra 28, 98 arba 500 plėvele dengtų tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

sanofi-aventis

174 Avenue de France F-75013 Paris Prancūzija

8. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

(-IAI)
EU/1/06/344/001-011

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

2006 m. birželio 19 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

{MMMM-mm}

Naujausią išsamią informaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros (EMEA) interneto svetainėje http://www.emea.europa.eu/.

 

preparatas

neberegistruotas

Vaistinis

 

 

 

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai