Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerius (desloratadine) – ženklinimas - R06AX27

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAerius
ATC kodasR06AX27
Sudėtisdesloratadine
GamintojasMerck Sharp

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90, 100 TABLEČIŲ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Aerius 5 mg plėvele dengtos tabletės desloratadinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 5 mg desloratadino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 plėvele dengta tabletė

2 plėvele dengtos tabletės

3 plėvele dengtos tabletės

5 plėvele dengtos tabletės

7 plėvele dengtos tabletės

10 plėvele dengtų tablečių

14 plėvele dengtų tablečių

15 plėvele dengtų tablečių

20 plėvele dengtų tablečių

21 plėvele dengta tabletė

30 plėvele dengtų tablečių

50 plėvele dengtų tablečių

90 plėvele dengtų tablečių

100 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Nuryti tabletę nekramtytą, užgeriant vandeniu.

Vartoti per burną

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEK Ų TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/00/160/001 1 tabletė

EU/1/00/160/002 2 tabletės

EU/1/00/160/003 3 tabletės

EU/1/00/160/004 5 tabletės

EU/1/00/160/005 7 tabletės

EU/1/00/160/006 10 tablečių

EU/1/00/160/007 14 tablečių

EU/1/00/160/008 15 tablečių

EU/1/00/160/009 20 tablečių

EU/1/00/160/010 21 tabletė

EU/1/00/160/011 30 tablečių

EU/1/00/160/012 50 tablečių

EU/1/00/160/036 90 tablečių

EU/1/00/160/013 100 tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

aerius 5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90, 100 TABLEČIŲ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Aerius 5 mg tabletė desloratadinas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

MSD

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ SU 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 BURNOJE DISPERGUOJAMŲJŲ TABLEČIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Aerius 2,5 mg burnoje disperguojamosios tabletės desloratadinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje burnoje disperguojamosios tabletės dozėje yra 2,5 mg desloratadino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra manitolio ir aspartamo.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

5 burnoje disperguojamosios tabletės

6 burnoje disperguojamosios tabletės

10 burnoje disperguojamųjų tablečių

12 burnoje disperguojamųjų tablečių

15 burnoje disperguojamųjų tablečių

18 burnoje disperguojamųjų tablečių

20 burnoje disperguojamųjų tablečių

30 burnoje disperguojamųjų tablečių

50 burnoje disperguojamųjų tablečių

60 burnoje disperguojamųjų tablečių

90 burnoje disperguojamųjų tablečių

100 burnoje disperguojamųjų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/00/160/037

5 burnoje disperguojamosios tabletės

 

EU/1/00/160/038

6 burnoje disperguojamosios tabletės

 

EU/1/00/160/039

10 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

 

EU/1/00/160/040

12 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/041

15 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/042

18 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/043

20 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/044

30 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/045

50 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/046

60 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/047

90 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/048

100 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Aerius 2,5 mg burnoje disperguojamoji tabletė

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Aerius 2,5 mg burnoje disperguojamosios tabletės desloratadinas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

MSD

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ SU 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 BURNOJE DISPERGUOJAMŲJŲ TABLEČIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Aerius 5 mg burnoje disperguojamosios tabletės desloratadinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje burnoje disperguojamosios tabletės dozėje yra 5 mg desloratadino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra manitolio ir aspartamo.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

5 burnoje disperguojamosios tabletės

6 burnoje disperguojamosios tabletės

10 burnoje disperguojamųjų tablečių

12 burnoje disperguojamųjų tablečių

15 burnoje disperguojamųjų tablečių

18 burnoje disperguojamųjų tablečių

20 burnoje disperguojamųjų tablečių

30 burnoje disperguojamųjų tablečių

50 burnoje disperguojamųjų tablečių

60 burnoje disperguojamųjų tablečių

90 burnoje disperguojamųjų tablečių

100 burnoje disperguojamųjų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/00/160/049

5 burnoje disperguojamosios tabletės

 

EU/1/00/160/050

6 burnoje disperguojamosios tabletės

 

EU/1/00/160/051

10 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

 

EU/1/00/160/052

12 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/053

15 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/054

18 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/055

20 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/056

30 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/057

50 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/058

60 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/059

90 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

EU/1/00/160/060

100 burnoje disperguojamųjų tablečių

 

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Aerius 5 mg burnoje disperguojamoji tabletė

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Aerius 5 mg burnoje disperguojamosios tabletės desloratadinas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

MSD

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML BUTELIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Aerius 0,5 mg/ml geriamasis tirpalas desloratadinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename geriamojo tirpalo ml yra 0,5 mg desloratadino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra propilenglikolio ir sorbitolio.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

geriamasis tirpalas 30 ml su 1 šaukštu 50 ml su 1 šaukštu 60 ml su 1 šaukštu 100 ml su 1 šaukštu 120 ml su 1 šaukštu 150 ml su 1 šaukštu

150 ml su 1 geriamuoju švirkštu

225 ml su 1 šaukštu

300 ml su 1 šaukštu

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima užšaldyti. Laikyti gamintojo pakuotėje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/00/160/061

 

30 ml su 1 šaukštu

 

 

EU/1/00/160/062

 

50 ml su 1 šaukštu

 

 

EU/1/00/160/063

60 ml su 1 šaukštu

 

 

EU/1/00/160/064

100 ml su 1 šaukštu

 

 

EU/1/00/160/065

120 ml su 1 šaukštu

 

EU/1/00/160/066

150 ml su 1 šaukštu

 

EU/1/00/160/069

150 ml su 1 geriamuoju švirkštu

EU/1/00/160/067

225 ml su 1 šaukštu

 

EU/1/00/160/068

300 ml su 1 šaukštu

 

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

aerius 0,5 mg/ml

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML BUTELIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Aerius 0,5 mg/ml geriamasis tirpalas desloratadinas

2.VARTOJIMO METODAS

Vartoti per burną

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300 ml

6.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra propilenglikolio ir sorbitolio.

Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

8. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima užšaldyti. Laikyti gamintojo pakuotėje.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai