Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – ženklinimas - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAerivio Spiromax
ATC kodasR03AK06
Sudėtissalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
GamintojasTeva B.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Aerivio Spiromax 50 mikrogramų / 500 mikrogramų/dozėje įkvepiamieji milteliai Salmeterolum / Fluticasoni propionas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje išmatuotoje dozėje yra 50 mikrogramų salmeterolio (salmeterolio ksinafoato pavidalu) ir 500 mikrogramų flutikazono propionato.

Kiekvienoje suvartojamojoje dozėje (iš kandiklio įkvėptoje dozėje) yra 45 mikrogramai salmeterolio (salmeterolio ksinafoato pavidalu) ir 465 mikrogramai flutikazono propionato.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės. Daugiau informacijos pateikiama pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Įkvepiamieji milteliai

1 inhaliatorius, kuriame yra 60 dozių.

3 inhaliatoriai, kiekviename iš jų yra 60 dozių.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį.

Įkvėpti.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Vartokite taip, kaip nurodė gydytojas.

Priekinis skydelis: Nėra skirtas vartoti vaikams ir paaugliams.

Šoninis skydelis: Skirtas vartoti tik 18 metų ir vyresniems suaugusiesiems. Nėra skirtas vartoti vaikams arba paaugliams iki 18 metų.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Išėmus iš folijos apvalkalo, suvartoti per 3 mėnesius.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Nuėmus folijos apvalkalą, laikyti kandiklio dangtelį uždengtą.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Aerivio Spiromax 50 mcg/500 mcg

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

<2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.>

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FOLIJA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Aerivio Spiromax 50 mikrogramų / 500 mikrogramų/dozėje įkvepiamieji milteliai

Salmeterolum / Fluticasoni propionas

Įkvėpti

2.VARTOJIMO METODAS

Perskaitykite pakuotės lapelį.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 inhaliatorius

6.KITA

Išėmus iš folijos apvalkalo, laikyti kandiklio dangtelį uždengtą ir suvartoti per 3 mėnesius.

Teva B.V.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

INHALIATORIUS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Aerivio Spiromax 50 µg/500 µg/dozėje Įkvepiamieji milteliai

Salmeterolum / Fluticasoni propionas

Įkvėpti

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

60 dozių

6. KITA

Tik suaugusiesiems.

Sudėtyje yra laktozės.

Pradžia:

Teva B.V.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai