Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alprolix (eftrenonacog alfa) – Preparato charakteristikų santrauka - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAlprolix
ATC kodasB02BD04
Sudėtiseftrenonacog alfa
GamintojasSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

ALPROLIX 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

ALPROLIX 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

ALPROLIX 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

ALPROLIX 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

ALPROLIX 3000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

ALPROLIX 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Kiekviename flakone nominaliai yra 250 TV eftrenonakogo alfa (eftrenonacogum alfa). Kiekviename ml paruošto injekcinio tirpalo yra maždaug 50 TV eftrenonakogo alfa.

ALPROLIX 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Kiekviename flakone nominaliai yra 500 TV eftrenonakogo alfa (eftrenonacogum alfa). Kiekviename ml paruošto injekcinio tirpalo yra maždaug 100 TV eftrenonakogo alfa.

ALPROLIX 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Kiekviename flakone nominaliai yra 1000 TV eftrenonakogo alfa (eftrenonacogum alfa). Kiekviename ml paruošto injekcinio tirpalo yra maždaug 200 TV eftrenonakogo alfa.

ALPROLIX 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Kiekviename flakone nominaliai yra 2000 TV eftrenonakogo alfa (eftrenonacogum alfa). Kiekviename ml paruošto injekcinio tirpalo yra maždaug 400 TV eftrenonakogo alfa.

ALPROLIX 3000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Kiekviename flakone nominaliai yra 3 000 TV eftrenonakogo alfa (eftrenonacogum alfa). Kiekviename ml paruošto injekcinio tirpalo yra maždaug 600 TV eftrenonakogo alfa.

Vaistinio preparato poveikio stiprumas (tarptautiniais vienetais) nustatomas atliekant Europos farmakopėjos vienos stadijos krešėjimo tyrimą pagal vidinį standartą, suderintą su Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) IX faktoriaus standartu. Specifinis ALPROLIX aktyvumas yra 55-84 TV/mg baltymo.

Eftrenonakogas alfa (rekombinantinis žmogaus IX krešėjimo faktorius, Fc sulietas baltymas (rFIXFc)) turi 867 aminorūgštis. Tai yra didelio grynumo faktoriaus vaistinis preparatas, gaminamas rekombinantinės

DNR technologijos būdu žmogaus embriono inkstų (angl. human embryonic kidney, HEK) ląstelių linijoje, nepridedant jokio iš žmogaus ar gyvūno gauto baltymo į ląstelių kultūrą, gryninimo metu ar į galutinę farmacinę formą.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: viename flakone yra 0,3 mmol (6,4 mg) natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui.

Milteliai: liofilizuoti, balti arba balkšvi milteliai arba gumulėlis.

Tirpiklis: tirpalas yra skaidrus arba bespalvis.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Pacientų, sergančių hemofilija B (įgimtu IX faktoriaus trūkumu), kraujavimo gydymas ir profilaktika.

ALPROLIX galima vartoti visoms amžiaus grupėms.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydyti reikia prižiūrint gydytojui, kuris turi hemofilijos gydymo patirties.

Anksčiau negydyti pacientai

ALPROLIX saugumas ir veiksmingumas anksčiau negydytiems pacientams dar neištirti. Duomenų nėra.

Gydymo stebėjimas

Gydymo laikotarpiu rekomenduojama tinkamai nustatinėti IX faktoriaus lygius, kad pagal juos būtų galima apskaičiuoti skiriamas dozes ir kartotinių injekcijų dažnį. Atskirų pacientų atsakas į IX faktorių gali skirtis, parodydamas skirtingą pusinio gyvavimo laiką ir sveikimą. Dozę, nustatomą pagal kūno svorį, gali reikėti koreguoti per mažai arba per daug sveriantiems pacientams. Vykdant didesnes chirurgines intervencijas, labai svarbu atidžiai stebėti pakeičiamąjį gydymą, atliekant krešėjimo (IX faktoriaus aktyvumo plazmoje) analizę.

Naudojant in vitro tromboplastino laiku (aPTT) paremtą vienos stadijos krešėjimo tyrimą IX faktoriaus aktyvumui pacientų kraujo mėginiuose nustatyti, IX faktoriaus aktyvumo plazmoje rezultatus gali reikšmingai veikti tyrime naudojamas aPTT reagento tipas ir etaloninis standartas. Tai yra ypač svarbu, kai keičiami tyrimą atliekanti laboratorija ir (arba) tyrime naudojami reagentai.

Tikėtina, kad matuojant vienos stadijos krešėjimo tyrimu, naudojant aPTT reagentą kaolino pagrindu, aktyvumo lygis bus įvertintas nepakankamai.

Dozavimas

Pakeičiamojo gydymo dozė ir trukmė priklauso nuo IX faktoriaus trūkumo sunkumo, kraujavimo vietos ir apimties bei klinikinės paciento būklės.

Skiriamo rekombinantinio IX Fc faktoriaus vienetų skaičius išreiškiamas tarptautiniais vienetais (TV), kurie nustatomi remiantis šiuolaikiniais PSO standartais, taikomais IX faktoriaus vaistiniams preparatams. IX faktoriaus aktyvumas plazmoje išreiškiamas arba procentais (lyginama su sveiko žmogaus plazma), arba tarptautiniais vienetais (lyginama su IX faktoriaus plazmoje tarptautiniu standartu).

Vienas rekombinantinio IX Fc faktoriaus aktyvumo tarptautinis vienetas (TV) atitinka tokį IX faktoriaus kiekį, kuris yra viename sveiko žmogaus plazmos mililitre.

Gydymas pagal poreikį

Reikiama rekombinantinio IX Fc faktoriaus dozė nustatoma, remiantis empiriniu rezultatu, kad

1 tarptautinis vienetas (TV) IX faktoriaus vienam kg kūno svorio padidina IX faktoriaus aktyvumą plazmoje 1 % normalaus aktyvumo (TV/dl). Reikiama dozė nustatoma naudojant šią formulę:

Reikiami vienetai = kūno svoris (kg) x pageidaujamas IX faktoriaus padidėjimas (%) (TV/dl) x {stebimo atstatymo kraujo plazmoje atvirkštinis dydis (TV/kg vienam TV/dl)}

Vaistinio preparato kiekis ir vartojimo dažnis visada turi būti nustatomas, atsižvelgiant į klinikinį veiksmingumą konkrečiu atveju. Jei kraujavimui suvaldyti reikia vartoti kartotinę dozę, reikia atsižvelgti į ilgesnį ALPROLIX pusinės eliminacijos laiką (žr. 5.2 skyrių). Nėra tikėtina, kad pailgėtų laikas iki didžiausio aktyvumo.

Pasireiškus toliau nurodytiems kraujavimo reiškiniams, IX faktoriaus aktyvumas neturi tapti mažesnis už nurodytą aktyvumą plazmoje (%, palyginti su sveiko žmogaus plazma arba TV/dl) atitinkamu laikotarpiu. 1 lentelė gali būti naudojama kaip dozavimo kraujavimo epizodų ir operacijų metu orientyras.

1 lentelė. ALPROLIX dozavimo orientyras kraujavimo epizodų ir operacijų metu

Kraujavimo sunkumo

Reikiamas

Vartojimo dažnis (valandos) / trukmė

laipsnis / chirurginės

IX faktoriaus kiekis

(dienos)

procedūros tipas

(%) (TV/dl)

 

Kraujavimas

 

 

Ankstyva hemartrozė,

20-40

Kartokite injekciją kas 48 valandas, kol praeis

kraujavimas į raumenis arba

 

kraujavimo epizodas, kurį rodo skausmas,

iš burnos

 

arba kol užgis pažeidimas.

Stipresnė hemartrozė,

30-60

Kartokite injekciją kas 24-48 valandas, kol

kraujavimas į raumenis arba

 

praeis skausmas ir ūminė negalia.

hematoma

 

 

Gyvybei pavojingas

60-100

Kartokite injekciją kas 8-24 valandas, kol

kraujavimas

 

praeis pavojus.

 

 

 

Operacija

 

 

Mažos apimties operacija,

30-60

Kartokite injekciją po 24 valandų pagal

įskaitant danties traukimą

 

poreikį, kol užgis 1.

 

 

 

Didelės apimties operacija

80-100

Kartokite injekciją kas 8–24 val. (pagal

 

(prieš operaciją ir po

poreikį), kol tinkamai užgis žaizda, po to

 

jos)

tęskite gydymą dar mažiausiai 7 paras, kad

 

 

palaikyti 30–60 % (TV/dl) IX faktoriaus

 

 

aktyvumą.

1 Kai kuriems pacientams ir kai kuriomis aplinkybėmis intervalą tarp dozių galima pailginti iki 48 valandų (farmakokinetikos duomenys pateikiami 5.2 skyriuje).

Profilaktika

Ilgalaikei kraujavimo profilaktikai rekomenduojamas pradinis režimas yra:

50 TV/kg kartą per savaitę, dozę koreguokite pagal individualų atsaką arba

100 TV/kg kartą per 10 dienų, intervalą koreguokite pagal individualų atsaką.

Profilaktikai didžiausia rekomenduojama dozė yra 100 TV/kg

Senyvų žmonių populiacija

≥ 65 metų pacientų gydymo patirtis yra nedidelė.

Vaikų populiacija

Jaunesniems nei 12 metų vaikams gali reikėti skirti didesnes dozes arba jas vartoti dažniau, rekomenduojama pradinė dozė yra 50-60 TV/kg kas 7 dienas. 12 metų ir vyresniems paaugliams taikomos tokios pat dozavimo rekomendacijos kaip suaugusiesiems. Žr. 5.1 ir 5.2 skyrius.

Profilaktikai didžiausia rekomenduojama dozė yra 100 TV/kg

Vartojimo metodas

Leisti į veną.

Jei vaistinį preparatą leidžiasi pats pacientas arba jam leidžia globėjas, juos reikia atitinkamai apmokyti.

ALPROLIX reikia leisti į veną per kelias minutes. Leidimo greitis turi būti nustatomas pagal paciento komforto lygį ir neturi viršyti 10 ml/min.

Vaistinio preparato ruošimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai (rekombinantiniam žmogaus krešėjimo IX faktoriui ir (arba) Fc domenui) arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Padidėjęs jautrumas

Vartojant ALPROLIX gali pasireikšti alerginės padidėjusio jautrumo reakcijos. Pacientai turi būti informuoti, kad pasireiškus padidėjusio jautrumo simptomams, būtina nedelsiant nutraukti vaistinio preparato vartojimą ir kreiptis į gydytoją. Pacientai turi būti informuoti apie ankstyvuosius padidėjusio jautrumo reakcijų požymius, įskaitant dilgėlinę, išplitusią dilgėlinę, ankštumą krūtinėje, švokštimą, hipotenziją ir anafilaksiją.

Anafilaksinio šoko atveju reikia taikyti standartinį medicininį šoko gydymą.

Inhibitoriai

Po kartotinio gydymo žmogaus krešėjimo IX faktoriaus vaistiniais preparatais reikia stebėti, ar pacientams neatsiranda neutralizuojančių antikūnų (inhibitorių), kuriuos reikia matuoti Bethesda vienetais (BV), taikant atitinkamą biologinį tyrimą.

Literatūroje aprašomi atvejai, rodantys koreliaciją tarp IX faktoriaus inhibitoriaus atsiradimo ir alerginių reakcijų. Todėl reikia įvertinti, ar pacientams, kuriems pasireiškia alerginės reakcijos, nėra inhibitoriaus. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pacientams, kuriems yra IX faktoriaus inhibitorių, toliau vartojant

IX faktorių gali būti padidėjusi anafilaksijos rizika.

Dėl galimų alerginių reakcijų IX faktoriaus preparatams, gydytojo skiriamą gydymą IX faktoriumi būtina pradėti medicinos įstaigoje, kur pacientą galima stebėti ir, prireikus, tinkamai gydyti alergines reakcijas..

Tromboembolija

Dėl galimos trombozinių komplikacijų rizikos vartojant IX faktoriaus preparatus, kai šis preparatas skiriamas pacientams, sergantiems kepenų liga, pacientams po operacijos, naujagimiams arba pacientams, kuriems yra trombozės reiškinių arba diseminuoto intravaskulinio krešėjimo (DIK) rizika, reikia pradėti klinikinę ankstyvųjų trombozinės ir sunaudojimo koagulopatijos požymių stebėseną, atliekant atitinkamus biologinius tyrimus. Bet kurioje iš minėtų situacijų būtina palyginti gydymo ALPROLIX naudą ir šių komplikacijų riziką.

Širdies ir kraujagyslių reiškiniai

Pacientus, kuriems yra širdies ir kraujagyslių reiškinių rizikos veiksnių, pakeičiamasis gydymas FIX gali didinti širdies ir kraujagyslių reiškinių riziką.

Su kateteriu susijusios komplikacijos

Jei reikalingas centrinės venos kateteris (CVK), reikia atsižvelgti į su CVK susijusių komplikacijų, įskaitant vietines infekcijas, bakteremiją ir trombozę kateterio vietoje, riziką.

Serijos numerio registravimas

Primygtinai rekomenduojama kiekvieną kartą pacientui suleidus ALPROLIX, užrašyti preparato pavadinimą ir serijos numerį tam, kad būtų išlaikyta sąsaja tarp paciento ir vaistinio preparato serijos.

Vaikų populiacija

Išvardyti įspėjimai ir atsargumo priemonės taikomi suaugusiesiems ir vaikams.

Įspėjimai dėl pagalbinės medžiagos

Šio vaistinio preparato flakone yra 0,3 mmol (arba 6,4 mg) natrio. Būtina atsižvelgti pacientams, kurių dietoje kontroliuojamas natrio kiekis.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

ALPROLIX sąveikos su kitais vaistiniais preparatais nenustatyta. Sąveikos tyrimų neatlikta.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas ir žindymas

ALPROLIX poveikio reprodukcijai tyrimų su gyvūnais neatlikta. Buvo atliktas prasiskverbimo pro placentą tyrimas su pelėmis (žr. 5.3 skyrių). Kadangi hemofilija B moterys serga retai, IX faktoriaus vartojimo nėštumo ir žindymo metu patirties nėra. Todėl nėštumo ir žindymo metu IX faktorių vartoti galima tik neabejotinai būtinais atvejais.

Vaisingumas

Duomenų apie vaisingumą nėra. ALPROLIX poveikio vaisingumui tyrimų su gyvūnais neatlikta.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

ALPROLIX gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Retai nustatytos padidėjusio jautrumo arba alerginės reakcijos (įskaitant angioneurozinę edemą, deginimą ir gėlimą infuzijos vietoje, drebulį, paraudimą, išplitusią dilgėlinę, galvos skausmą, dilgėlinę, hipotenziją, letargiją, pykinimą, neramumą, tachikardiją, ankštumą krūtinėje, dilgčiojimą, vėmimą, švokštimą), kurios kai kuriais atvejais gali progresuoti iki sunkios anafilaksijos (įskaitant šoką). Kai kuriais atvejais šios reakcijos progresavo į sunkią anafilaksiją, jų pasireiškimas laiko požiūriu buvo susijęs su IX faktoriaus inhibitorių atsiradimu (taip pat žr. 4.4 skyrių). Buvo pranešta, kad pamėginus sužadinti hemofilija B sergančių pacientų, kurių organizme atsirado IX faktoriaus inhibitorių ir kurie anksčiau patyrė alerginių reakcijų, imuninę toleranciją, jiems pasireiškė nefrozinis sindromas.

Pacientams, sergantiems hemofilija B, gali atsirasti IX faktorių neutralizuojančiųjų antikūnų (inhibitorių). Jei atsirado tokių inhibitorių, būklė pasireikš kaip nepakankamas klinikinis atsakas. Tokiais atvejais rekomenduojama kreiptis į specializuotą hemofilijos centrą.

Po IX faktoriaus preparatų vartojimo galima tromboembolijos epizodų rizika, ši rizika yra didesnė vartojant mažo grynumo vaistinius preparatus. Mažo grynumo IX faktoriaus vaistinių preparatų vartojimas buvo susijęs su miokardo infarkto, diseminuoto intravaskulinio krešėjimo, venų trombozės ir plaučių embolijos atvejais. Didelio grynumo IX faktoriaus vartojimas retai yra susijęs su tromboembolijos komplikacijomis.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Toliau lentelėje nurodytas dažnis nustatytas iš viso 153 pacientams, kuriems III fazės klinikinių tyrimų ir tęstinio tyrimo metu nustatyta sunki hemofilija B. Visas ekspozicijos dienų skaičius buvo 17 080, mediana buvo 100 (1 - 351 intervalas) ekspozicijos dienų vienam tiriamajam.

Toliau esančioje 2 lentelėje pateikiama informacija pagal MedDRA organų sistemų klasifikaciją (OSK ir tinkamiausios išraiškos lygį).

Dažnis įvertintas pagal šį susitarimą: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo

≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti (< 1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka.

2 lentelė. Klinikinių tyrimų metu nustatytos nepageidaujamos reakcijos į ALPROLIX

MedDRA organų sistemų klasė

Nepageidaujamos

Dažnio kategorija

 

reakcijos

 

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Sumažėjęs apetitas

Nedažni

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos skausmas,

Dažni

 

galvos svaigimas,

Nedažni

 

disgeuzija

Nedažni

Širdies sutrikimai

Stiprus bei greitas širdies

Nedažni

 

plakimas

 

Kraujagyslių sutrikimai

Hipotenzija

Nedažni

Virškinimo trakto sutrikimai

Burnos gleivinės

Dažni

 

parestezija,

 

 

kvapas iš burnos

Nedažni

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

Obstrukcinė uropatija,

Dažni

 

hematurija,

Nedažni

 

inkstų dieglys

Nedažni

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Nuovargis,

Nedažni

 

skausmas infuzijos vietoje

Nedažni

Vaikų populiacija

Tikėtina, kad vaikams pasireiškusių nepageidaujamų reakcijų dažnis, tipas ir sunkumas bus panašus į nustatytą suaugusiesiems. Saugumo vaikams duomenų bazės apimties ir amžiaus apibūdinimas pateikiamas 5.1 skyriuje.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Didesnių už rekomenduojamas ALPROLIX dozes poveikis neapibūdintas.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – antihemoraginiai vaistiniai preparatai, IX kraujo krešėjimo faktorius, ATC kodas

– B02BD04.

Veikimo mechanizmas

IX faktorius yra vienos grandinės glikoproteinas, kurio molekulinė masė yra maždaug 68 000 daltonų. Tai yra nuo vitamino K priklausomas krešėjimo faktorius. IX faktorių aktyvina XIa faktorius vidinėje krešėjimo sistemoje ir VII faktoriaus / audinių faktoriaus kompleksas išorinėje sistemoje. Aktyvintas

IX faktorius kartu su aktyvintu VIII faktoriumi aktyvina X faktorių. Aktyvintas X faktorius paverčia protrombiną trombinu. Tada trombinas paverčia fibrinogeną fibrinu ir krešulys susiformuoja. Hemofilija B yra su X chromosoma susijęs paveldimas kraujo krešėjimo sutrikimas, kuris atsiranda dėl sumažėjusio

IX faktoriaus kiekio ir sukelia kraujavimą į sąnarius, raumenis arba vidaus organus, kuris įvyksta spontaniškai arba dėl atsitiktinės ar chirurginės traumos. Taikant pakeičiamąjį gydymą, padidėja IX faktoriaus kiekis plazmoje, tai leidžia laikinai pašalinti faktoriaus trūkumą ir polinkį kraujuoti.

ALPROLIX (eftrenonakogas alfa) yra ilgai veikiantis, visiškai rekombinantinis, sulietas baltymas, kurį sudaro rekombinantinis žmogaus krešėjimo IX faktorius, kovalentiškai sujungtas su žmogaus imunoglobulino G1 Fc domenu, ir yra gaminamas DNR rekombinantinės technologijos būdu.

Žmogaus imunoglobulino G1 Fc regionas jungiasi su neonataliniu Fc receptoriumi. Šio receptoriaus raiška aptinkama visą gyvenimą kaip dalis natūraliai egzistuojančio kelio, kuris saugo imunoglobulinus nuo lizosomų irimo, cikliškai grąžindamas šiuos baltymus į kraujotaką, tai sąlygoja ilgą jų pusinio gyvavvimo laiką plazmoje.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

ALPROLIX saugumas, veiksmingumas ir farmakokinetika buvo vertinami atliekant 2 tarptautinius, atviruosius, pagrindinius tyrimus; 3 fazės tyrimą, vadinamą I tyrimu, ir 3 fazės vaikų tyrimą, vadinamą II tyrimu (žr. „Vaikų populiacija“).

I tyrimo metu buvo lyginamas kiekvieno iš 2 profilaktinio gydymo režimų (fiksuotas savaitinis intervalas ir individualizuotas intervalas) ir gydymo pagal poreikį veiksmingumas. Tyrime dalyvavo iš viso

123 anksčiau gydyti pacientai vyrai (12-71 metų), sergantys sunkia hemofilija B (≤ 2 % endogeninio IX faktoriaus [FIX] aktyvumas). Visi pacientai buvo gydomi ALPROLIX ir stebimi ne ilgiau kaip 77 savaites.

Fiksuoto savaitinio intervalo grupėje tiriamieji vartojo ALPROLIX įprastinei profilaktikai, pradedant nuo 50 TV/kg. Individualizuoto intervalo grupėje tiriamieji vartojo fiksuotą 100 TV/kg ALPROLIX dozę įprastinei profilaktikai, taikant pradinį 10 dienų intervalą tarp dozių. Taip pat I tyrimo metu buvo vertinamas kraujavimo stabdymo veiksmingumas gydant kraujavimo epizodus ir nustatytas kraujavimo stabdymo veiksmingumas perioperacinio gydymo metu tiriamiesiems, kuriems atliekamos didesnės chirurginės procedūros.

Profilaktinis gydymas, taikomas fiksuotais savaitiniais ir individualizuotais intervalais

Tarp tinkamų vertinti tiriamųjų, priskirtų I tyrimo profilaktinio gydymo fiksuotais savaitiniais intervalais grupei, savaitinės dozės mediana buvo 45,17 TV/kg (38,1-53,7 tarpkvartilinis intervalas). Tarp tinkamų vertinti tiriamųjų, priskirtų I tyrimo profilaktinio gydymo individualizuotais intervalais grupei, intervalo mediana buvo 12,53 dienos (10,4-13,4 tarpkvartilinis intervalas).

Per metus pasireiškusio kraujavimo dažnio (AKD) mediana tiriamiesiems, kurie buvo tinkami veiksmingumui įvertinti, buvo 2,95 (1,01-4,35 tarpkvartilinis intervalas) profilaktinio gydymo fiksuotais savaitiniais intervalais tiriamiesiems, 1,38 (0,00-3,43 tarpkvartilinis intervalas) gydymo individualizuotais intervalais tiriamiesiems ir 17,69 (10,77-23,24 tarpkvartilinis intervalas) tiriamiesiems gydymo pagal poreikį grupėje. Kraujavimo epizodų nepasireiškė 42 % tiriamųjų taikant individualizuotą profilaktinį gydymą ir 23,0 % tiriamųjų taikant savaitinį profilaktinį gydymą. Gydymo individualizuotais intervalais grupėje buvo mažiau tiriamųjų, kuriems pradinio įvertinimo metu buvo ≥ 1 kraujavimo veikiamas sąnarys, nei savaitinio profilaktinio gydymo grupėje (atitinkamai 27,6 % ir 57,1 %).

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad AKD nėra lygintinas tarp skirtingų faktorių koncentratų ir tarp skirtingų klinikinių tyrimų.

Kraujavimo gydymas. Iš 636 kraujavimo reiškinių, nustatytų I tyrimo metu, 90,4 % buvo suvaldyti

1 injekcija ir iš viso 97,3 % –2 arba mažiau injekcijų. Vienos injekcijos vidutinės dozės mediana vienam kraujavimo epizodui gydyti buvo 46,07 (32,86-57,03 tarpkvartilinis intervalas) TV/kg. Visos dozės mediana vienam kraujavimo epizodui gydyti buvo 51,47 TV/kg (35,21-61,73 tarpkvartilinis intervalas)

savaitinio profilaktinio gydymo grupėje, 49,62 TV/kg (35,71-94,82) profilaktinio gydymo individualizuotais intervalais grupėje ir 46,58 TV/kg (33,33-59,41) gydymo pagal poreikį grupėje.

Vaikų populiacija

II tyrime dalyvavo iš viso 30 anksčiau gydytų pacientų berniukų, sergančių sunkia hemofilija B (≤ 2 % endogeninio FIX aktyvumas). Tiriamieji buvo jaunesni nei 12 metų (15 buvo < 6 metų ir 15 buvo nuo 6 iki < 12 metų). Visi pacientai buvo gydomi ALPROLIX ir buvo stebimi ne ilgiau kaip 52 savaites.

Visi 30 pacientų buvo gydomi ALPROLIX taikant profilaktinio gydymo individualizuotais intervalais režimą, pradedant nuo 50-60 TV/kg kas 7 dienas, pakoreguojant dozę iki ne daugiau kaip 100 TV/kg ir intervalą tarp dozių – iki ne mažiau kaip kartą per savaitę ir ne daugiau kaip du kartus per savaitę.

Profilaktinio gydymo indivdualizuotais intervalais režimas

Vidutinės savaitinės ALPROLIX dozės mediana buvo 59,40 TV/kg ir (nuo 52,95 iki 64,78 TV/kg tarpkvartilinis intervalas) < 6 metų tiriamiesiems ir 57,78 TV/kg (nuo 51,67 iki 65,01 TV/kg tarpkvartilinis intervalas) nuo 6 iki < 12 metų tiriamiesiems. Absoliuti intervalo tarp dozių mediana buvo 6,99 dienos (6,94-7,03 tarpkvartilinis intervalas), intervalo tarp dozių mediana tarp amžiaus kohortų nesiskyrė. Išskyrus vieną pacientą, kuriam paskutinė skirta dozė buvo 100 TV/kg kas 5 dienas, kitiems 29 pacientams paskutinės skirtos dozės buvo iki 70 TV/kg kas 7 dienas. 33 % tiriamųjų vaikų kraujavimo epizodų nepasireiškė.

Per metus pasireiškusio kraujavimo dažnio mediana < 12 metų tiriamiesiems, kurie buvo tinkami veiksmingumui įvertinti, buvo 1,97 (0,00-3,13 tarpkvartilinis intervalas).

Kraujavimo epizodų gydymas: Iš 60 kraujavimo reiškinių, nustatytų II tyrimo metu, 75 % buvo suvaldyti 1 injekcija ir iš viso 91,7 % kraujavimo epizodų buvo suvaldyti 2 arba mažiau injekcijų. Vienos injekcijos vidutinės dozės mediana vienam kraujavimo epizodui gydyti buvo 63,51 (48,92-99,44) TV/kg. Visos dozės mediana vienam kraujavimo epizodui gydyti buvo 68,22 TV/kg (50,89-126,19 tarpkvartilinis intervalas).

Perioperacinis gydymas (chirurginis profilaktinis gydymas)

I tyrimo ir tęstinio tyrimo metu iš viso buvo atliktos 29 didesnės chirurginės procedūros ir įvertinti 19 tiriamųjų (17 suaugusiųjų, 1 paaugliui ir 1 < 12 metų pacientui vaikui). 24 (82,8 %) iš 29 didesnių chirurginių procedūrų reikėjo skirti vieną dozę prieš operaciją, siekiant palaikyti hemostazę operacijos

metu. Vienos injekcijos vidutinės dozės mediana hemostazei operacijos metu palaikyti buvo 94,7 TV/kg (intervalas: 49-152 TV/kg). Operacijos dieną visa dozė svyravo nuo 51 iki 318 TV/kg, visa dozė 14 dienų perioperaciniu laikotarpiu buvo 60-1 947 TV/kg.

5.2Farmakokinetinės savybės

Visi ALPROLIX farmakokinetikos tyrimai buvo atliekami anksčiau gydytiems pacientams, sergantiems hemofilija B. Šiame skyriuje pateikiami duomenys buvo gauti atliekant vienos stadijos krešėjimo tyrimą, naudojant aPTT reagentą silicio pagrindu, kalibruotą pagal IX faktoriaus plazmos standartus.

Farmakokinetikos duomenys buvo vertinami 22 tiriamiesiems (≥ 19 metų), kuriems buvo leidžiamas ALPROLIX (rFIXFc). Po mažiausiai 120 valandų (5 dienų) išplovimo laikotarpio tiriamiesiems buvo leidžiama viena 50 TV/kg ALPROLIX dozė. Farmakokinetikos mėginiai buvo imami iki dozės vartojimo, tada 11 laiko taškų iki 240 valandų (10 dienų) po dozės vartojimo. Nekamerinės analizės farmakokinetikos rodikliai po 50 TV/kg ALPROLIX dozės pateikiami 3 lentelėje.

3 lentelė. ALPROLIX (50 TV/kg dozės) farmakokinetikos rodikliai

Farmakokinetikos rodikliai1

ALPROLIX

(95 % PI)

 

 

N = 22

Laipsniškas atsatymas (TV/dl vienam TV/kg)

0,92

(0,77-1,10)

 

AUC/dozė

31,58

(TV*val./dl vienam TV/kg)

(28,46-35,05)

Cmax (TV/dl)

46,10

(38,56-55,11)

 

KL (ml/val./kg)

3,17

(2,85-3,51)

 

t½ (val.)

77,60

(70,05-85,95)

 

t½α (val.)2

5,03

(3,20-7,89)

 

t½β (val.)2

82,12

(71,39-94,46)

 

MRT (val.)

95,82

(88,44-106,21)

 

Vss (ml/kg)

303,4

(275,1-334,6)

 

Laikas iki 1 % (dienos)2

11,22

(10,20-12,35)

 

1Farmakokinetikos rodikliai pateikiami geometriniu vidurkiu (95 % PI)

2Šie farmakokinetikos rodikliai gauti nekamerinės analizės metu

Santrumpos: PI = pasikliautinasis intervalas; Cmax = maksimalus aktyvumas; AUC = plotas po FIX aktyvumo per laiką kreive; t ½α = pusinio pasiskirstymo laikas; t½β = pusinės eliminacijos laikas; t½ = galutinis pusinės eliminacijos laikas; KL = klirensas; Vss = pasiskirstymo tūris esant pusiausvyrinei apykaitai; MRT = vidutinis buvimo kraujyje laikas.

ALPROLIX pusinės eliminacijos laiką (82 valandos) veikia Fc regionas, kurį, kaip rodo gyvūnų modeliai, veikia neonatalinio Fc receptoriaus ciklinis keliai.

Buvo sukurtas populiacijos farmakokinetikos modelis, remiantis bet kurio amžiaus (2-76 metų)

161 tiriamojo, sveriančio 12,5-186,7 kg, FIX aktyvumo duomenimis trijų klinikinių tyrimų metu

(12 tiriamųjų 1/2a fazės tyrimo metu, 123 tiriamųjų I tyrimo metu ir 26 tiriamųjų II tyrimo metu). Tipinio 70 kg sveriančio suaugusiojo ALPROLIX KL vertė yra atitinkamai 2,30 dl/val., ALPROLIX pasiskirstymo tūris esant pusiausvyrinei apykaitai yra 194,8 dl. Nustatytas vidutinis (SN) aktyvumo per laiką profilis po vienos ALPROLIX dozės pacientams, sergantiems sunkia hemofilija B, parodytas toliau (žr. 4 lentelę).

4 lentelė. Nustatytas vidutinis (SN) FIX aktyvumas [TV/dl] po vienos ALPROLIX1 dozės ≥ 12 metų pacientams

Dozė

10 min.

1 val.

3 val.

6 val.

24 val.

48 val.

96 val.

(TV/kg)

val.

val.

val.

val.

val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,9

34,5

28,7

25,1

15,1

9,7

5,0

3,4

3,2

2,6

2,1

ND

(30,6)

(7,3)

(6,7)

(5,1)

(3,9)

(3,0)

(1,6)

(1,1)

(1,9)

(1,0)

(0,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ND

77,1

ND

36,7

21,8

10,1

ND

4,81

ND

2,86

2,30

(24)

(12,8)

(8,0)

(4,8)

(2,6)

(1,67)

(0,98)

(0,94)

 

 

 

 

 

1 Žr. 4.2 skyrių; ND: nėra duomenų

Vaikų populiacija

ALPROLIX farmakokinetikos rodikliai buvo nustatyti paaugliams I tyrimo metu (farmakokinetikos pavyzdžiai atrinkti iki dozės vartojimo, po to įvertinti keliuose laiko taškuose iki 336 valandų (14 dienų) po dozės vartojimo), ir vaikams II tyrimo metu (farmakokinetikos pavyzdžiai atrinkti iki dozės vartojimo, po to įvertinti 7 laiko taškuose iki 168 valandų (7 dienų) po dozės vartojimo). 5 lentelėje pateikiami farmakokinetikos rodikliai, apskaičiuoti pagal 35 jaunesnių nei 18 metų tiriamųjų duomenis.

5 lentelė. ALPROLIX (rFIXFc) FK rodiklių palyginimas pagal amžiaus kategoriją

 

 

II tyrimas

 

I tyrimas

FK rodikliai1

< 6 metai

 

Nuo 6 iki < 12 metų

Nuo 12 iki < 18 metų

(2, 4)

 

(6, 10)

(12, 17)

 

N = 11

 

N = 13

N = 11

 

 

 

 

 

 

LS

0,5989

 

0,7170

0,8470

(TV/dl vienam

 

(0,5152; 0,6752)

 

(0,6115;

0,8407)

(0,6767; 1,0600)

TV/kg)

 

 

 

 

 

 

AUC/dozė

22,71

 

28,53

29,50

(TV*val./dl vienam

 

(20,32; 25,38)

 

(24,47;

33,27)

(25,13; 34,63)

TV/kg)

 

 

 

 

 

 

t½ (val.)

66,49

 

70,34

82,22

(55,86; 79,14)

 

(60,95;

81,17)

(72,30; 93,50)

 

 

MRT (val.)

83,65

 

82,46

93,46

(71,76; 97,51)

 

(72,65;

93,60)

(81,77; 106,81)

 

 

KL (ml/val./kg)

4,365

 

3,505

3,390

(3,901; 4,885)

 

(3,006;

4,087)

(2,888; 3,979)

 

 

Vss (ml/kg)

365,1

 

289,0

316,8

(316,2; 421,6)

 

(236,7;

352,9)

(267,4; 375,5)

 

 

1 FK rodikliai, gauti atlikus neblokinę analizę, pateikiami geometriniu vidurkiu (95 % PI)

Santrumpos: PI = pasikliautinasis intervalas; LS = laipsniškas sveikimas; AUC = plotas po FIX aktyvumo per laiką kreive; t½ = galutinis pusinės eliminacijos laikas; MRT = vidutinis buvimo kraujyje laikas; KL = klirensas;

Vss = pasiskirstymo tūris esant pusiausvyrinei apykaitai

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Trombogeniškumo tyrimo su triušiais (Veslerio stazės modelis) ir kartotinių dozių toksiškumo ikiklinikinių tyrimų (kurie apėmė vietinio toksinio poveikio, poveikio vyriškos lyties reprodukcijos organams ir elektrokardiografijos rodikliams įvertinimą) su žiurkėmis ir beždžionėmis duomenys specifinio pavojaus

žmogui nerodo. Genotoksiškumo, kancerogeniškumo, toksinio poveikio reprodukcijai ar embriono ir vaisiaus vystymuisi tyrimų neatlikta. Prasiskverbimo pro placentą tyrimu nustatyta, kad pelėms nedideli ALPROLIX kiekiai prasiskverbia pro placentą.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1.Pagalbinių medžiagų sąrašas

Milteliai

Sacharozė

L-histidinas

Manitolis

Polisorbatas 20

Natrio hdroksidas (pH reguliuoti)

Vandenilio chlorido rūgštis (pH reguliuoti)

Tirpiklis

Natrio chloridas

Injekcinis vanduo

6.2.Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

Reikia naudoti tik pateikiamą infuzinį rinkinį, nes prie kai kurios kitos injekcinės įrangos vidinių paviršių IX krešėjimo faktorius gali adsorbuotis ir gydymas gali būti nesėkmingas.

6.3.Tinkamumo laikas

Neatidarytas flakonas: 4 metai

Per tinkamumo laiką preparatą galima laikyti kambario temperatūroje (iki 30 °C) vieną ne ilgesnį nei

6 mėnesių laikotarpį. Datą, kada preparatas buvo išimtas iš šaldytuvo, reikia užrašyti ant dėžutės. Palaikius preparatą kambario temperatūroje, į šaldytuvą jo dėti nebegalima. Ant flakono nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus arba praėjus šešiems mėnesiams po dėžutės išėmimo iš šaldytuvo (priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė), šio vaistinio preparato vartoti negalima.

Paruošus

Cheminės ir fizinės savybės išlieka 6 valandas, laikant kambario temperatūroje (iki 30 °C). Jei vaistinis preparatas nesuvartojamas per 6 valandas, jį reikia išmesti. Dėl galimo mikrobiologinio užteršimo paruoštą vaistinį preparatą reikia nedelsiant vartoti. Jei vaistinis preparatas nėra vartojamas nedelsiant, už laikymo trukmę ir sąlygas atsako vartotojas. Saugoti vaistinį preparatą nuo tiesioginės saulės šviesos.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti. Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Paruošto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys bei speciali vartojimo įranga

Kiekvienoje pakuotėje yra:

-milteliai I tipo stiklo flakone su chlorobutilo gumos kamščiu;

-5 ml tirpiklio I tipo stiklo užpildytame švirkšte su bromobutilo gumos stūmoklio kamščiu;

-stūmoklio kotas;

-sterilus flakono adapteris, skirtas ruošimui;

-sterilus infuzinis rinkinys;

-alkoholiu suvilgytas (-i) tamponas (-ai);

-pleistras (-ai);

-marlės tamponas (-ai).

Pakuotėje yra 1 rinkinys.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Kiekviename flakone esančius injekcinius miltelius reikia ištirpinti pateikiamame tirpiklyje (natrio chlorido tirpale), esančiame užpildytame švirkšte naudojant sterilų flakono adapterį, skirtą ruošimui.

Flakoną reikia švelniai pasukioti, kol milteliai visiškai ištirps.

Papildoma informacija apie ruošimą ir vartojimą pateikiama pakuotės lapelyje.

Paruoštas tirpalas turi būti skaidrus arba šiek tiek opalinis ir bespalvis. Paruoštą vaistinį preparatą prieš vartojant reikia apžiūrėti patikrinant, ar nėra dalelių ar spalvos pokyčių. Jei tirpalas yra neskaidrus arba jame yra dalelių, jo vartoti negalima.

Šis preparatas skirtas tik vienkartiniam vartojimui.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm

Švedija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/16/1098/001

EU/1/16/1098/002

EU/1/16/1098/003

EU/1/16/1098/004

EU/1/16/1098/005

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2016 m. gegužės 12 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai