Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Angiox (bivalirudin) – ženklinimas - B01AE06

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAngiox
ATC kodasB01AE06
Sudėtisbivalirudin
GamintojasThe Medicines Company UK Ltd

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ (10 FLAKONŲ)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Angiox 250 mg milteliai injekcinio ar infuzinio tirpalo koncentratui

Bivalirudinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 flakone yra 250 mg bivalirudino.

1 ml paruošto tirpalo yra 50 mg bivalirudino.

1 ml praskiesto tirpalo yra 5 mg bivalirudino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: manitolis, 2 natrio hidroksidas.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai injekcinio ar infuzinio tirpalo koncentratui

10 flakonų

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti į veną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Liofilizuoti milteliai: laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

Paruoštą tirpalą reikia laikyti šaldytuve (2–8 C). Negalima užšaldyti.

Praskiestą tirpalą reikia laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą tirpalą reikia sunaikinti.

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

The Medicines Company UK Ltd

115L Milton Park

Abingdon

Oxfordshire

OX14 4SA

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/04/289/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Angiox 250 mg milteliai koncentratui bivalirudinas

Leisti į veną

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

250 mg

6.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai