Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arixtra (fondaparinux sodium) – ženklinimas - B01AX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasArixtra
ATC kodasB01AX05
Sudėtisfondaparinux sodium
GamintojasAspen Pharma Trading Limited

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Arixtra 1,5 mg/0,3 ml injekcinis tirpalas fondaparinukso natris

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename užpildytame švirkšte (0,3 ml) yra 1,5 mg fondaparinukso natrio.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, injekcinis vanduo, druskos rūgštis, natrio hidroksidas.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas, 2 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema. Injekcinis tirpalas, 7 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 10 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema. Injekcinis tirpalas, 20 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 2 užpildyti švirkštai su rankine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 10 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 20 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti po oda.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Adatos apsauginiame gaubtelyje yra latekso. Gali sukelti sunkias alergines reakcijas.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Airija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO (-IAI)

EU/1/02/206/005 – 2 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema EU/1/02/206/006 – 7 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema EU/1/02/206/007 – 10 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema EU/1/02/206/008 – 20 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema

EU/1/02/206/024 – 2 užpildyti švirkštai su rankine saugos sistema

EU/1/02/206/025 – 10 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema

EU/1/02/206/026 – 20 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

arixtra 1,5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Arixtra 1,5 mg/0,3 ml injekcinis tirpalas fondaparinukso Na

s.c.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injekcinis tirpalas fondaparinukso natris

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename užpildytame švirkšte (0,5 ml) yra 2,5 mg fondaparinukso natrio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, injekcinis vanduo, druskos rūgštis, natrio hidroksidas.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas, 2 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema. Injekcinis tirpalas, 7 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 10 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema. Injekcinis tirpalas, 20 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 2 užpildyti švirkštai su rankine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 10 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 20 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti po oda arba į veną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Adatos apsauginiame gaubtelyje yra latekso. Gali sukelti sunkias alergines reakcijas.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Airija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/206/001 – 2 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema EU/1/02/206/002 – 7 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema EU/1/02/206/003 – 10 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema EU/1/02/206/004 – 20 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema

EU/1/02/206/021 – 2 užpildyti švirkštai su rankine saugos sistema

EU/1/02/206/022 – 10 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema

EU/1/02/206/023 – 20 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

arixtra 2,5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injekcinis tirpalas fondaparinukso Na

s.c./i.v.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Arixtra 5 mg/0,4 ml injekcinis tirpalas fondaparinukso natris

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename užpildytame švirkšte (0,4 ml) yra 5 mg fondaparinukso natrio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, injekcinis vanduo, druskos rūgštis, natrio hidroksidas.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas, 2 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema. Injekcinis tirpalas, 7 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 10 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema. Injekcinis tirpalas, 20 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 2 užpildyti švirkštai su rankine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 10 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 20 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti po oda.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Kūno svoris mažesnis nei 50 kg

Adatos apsauginiame gaubtelyje yra latekso. Gali sukelti sunkias alergines reakcijas.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/206/009 – 2 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema EU/1/02/206/010 – 7 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema EU/1/02/206/011 – 10 užpildyti švirkštų su automatine saugos sistema EU/1/02/206/018 – 20 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema

EU/1/02/206/027 – 2 užpildyti švirkštai su rankine saugos sistema

EU/1/02/206/028 – 10 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema

EU/1/02/206/033 – 20 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

arixtra 5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Arixtra 5 mg/0,4 ml injekcinis tirpalas fondaparinukso Na

s.c.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Arixtra 7,5 mg/0,6 ml injekcinis tirpalas fondaparinukso natris

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename užpildytame švirkšte (0,6 ml) yra 7,5 mg fondaparinukso natrio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, injekcinis vanduo, druskos rūgštis, natrio hidroksidas.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas, 2 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema. Injekcinis tirpalas, 7 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 10 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema. Injekcinis tirpalas, 20 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 2 užpildyti švirkštai su rankine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 10 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 20 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti po oda.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Kūno svoris 50-100 kg

Adatos apsauginiame gaubtelyje yra latekso. Gali sukelti sunkias alergines reakcijas.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/206/012 – 2 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema EU/1/02/206/013 – 7 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema EU/1/02/206/014 – 10 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema EU/1/02/206/019 – 20 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema

EU/1/02/206/029 – 2 užpildyti švirkštai su rankine saugos sistema

EU/1/02/206/030 – 10 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema

EU/1/02/206/034 – 20 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

arixtra 7,5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Arixtra 7,5 mg/0,6 ml injekcinis tirpalas fondaparinukso Na

s.c.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Arixtra 10 mg/0,8 ml injekcinis tirpalas fondaparinukso natris

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename užpildytame švirkšte (0,8 ml) yra 10 mg fondaparinukso natrio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, injekcinis vanduo, druskos rūgštis, natrio hidroksidas.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas, 2 užpildyti švirkšti su automatine saugos sistema. Injekcinis tirpalas, 7 užpildyti švirkšti su automatine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 10 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema. Injekcinis tirpalas, 20 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 2 užpildyti švirkštai su rankine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 10 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema.

Injekcinis tirpalas, 20 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti po oda.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Kūno svoris didesnis nei 100 kg

Adatos apsauginiame gaubtelyje yra latekso. Gali sukelti sunkias alergines reakcijas.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO (-IAI)

EU/1/02/206/015 – 2 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema EU/1/02/206/016 – 7 užpildyti švirkštai su automatine saugos sistema EU/1/02/206/017 – 10 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema EU/1/02/206/020 – 20 užpildytų švirkštų su automatine saugos sistema

EU/1/02/206/031 – 2 užpildyti švirkštai su rankine saugos sistema

EU/1/02/206/032 – 10 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema

EU/1/02/206/035 – 20 užpildytų švirkštų su rankine saugos sistema

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

arixtra 10 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Arixtra 10 mg/0,8 ml injekcinis tirpalas fondaparinukso Na

s.c.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai