Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Avamys (fluticasone furoate) – Preparato charakteristikų santrauka - R01AD12

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAvamys
ATC kodasR01AD12
Sudėtisfluticasone furoate
GamintojasGlaxo Group Limited

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Avamys 27,5 mikrogramo išpurškime nosies purškalas (suspensija)

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename išpurškime yra 27,5 mikrogramo flutikazono furoato.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Nosies purškalas (suspensija).

Balta suspensija.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Avamys yra skirtas suaugusiems žmonėms, paaugliams ir vaikams (6 metų arba vyresniems).

Avamys skirtas alerginės slogos simptomams gydyti.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusiems žmonėms ir paaugliams (12 metų ir vyresniems)

Rekomenduojama pradinė dozė yra po 2 išpurškimus (po 27,5 mikrogramus flutikazono furoato viename išpurškime) į kiekvieną šnervę vieną kartą per dieną (bendra dozė – 110 mikrogramų).

Kai pasiekiama pakankama simptomų kontrolė, poveikio palaikymui efektyvi gali būti ir sumažinta dozė – po vieną išpurškimą į kiekvieną šnervę (bendra paros dozė – 55 mikrogramai).

Vaistinio preparato dozę reikia keisti iki mažiausios veiksmingai simptomus kontroliuojančios dozės.

Vaikams (6 metų arba vyresniems)

Rekomenduojama pradinė dozė yra po vieną išpurškimą (27,5 mikrogramai flutikazono furoato viename išpurškime) į kiekvieną šnervę vieną kartą per dieną (bendra dozė – 55 mikrogramai).

Tie pacientai, kuriems vienas išpurškimas į kiekvieną šnervę (bendra dozė – 55 mikrogramai) nesukelia pakankamo atsako, gali vartoti po du išpurškimus į kiekvieną šnervę vieną kartą per dieną (bendra paros dozė – 110 mikrogramų). Kai pasiekiama pakankama simptomų kontrolė, rekomenduojama sumažinti dozę – naudoti po vieną išpurškimą į kiekvieną šnervę (bendra paros dozė

– 55 mikrogramai).

Geriausiam gydomajam poveikiui pasiekti rekomenduojama vartoti reguliariai. Pradėjus vartoti veikti pradeda po 8 valandų. Tačiau geriausias poveikis gali pasireikšti po kelių dienų gydymo, todėl pacientams reikia paaiškinti, kad simptomai susilpnės purškalą vartojant reguliariai ir nuolat (žr. 5.1 skyrių). Gydymą reikia tęsti tol, kol trunka sąlytis su alergenu.

Jaunesniems negu 6 metų vaikams

Avamys saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 6 metų vaikams nenustatytas. Turimi duomenys yra aprašyti 5.1. ir 5.2 skyriuose, bet dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Senyvo amžiaus pacientams

Šios grupės pacientams dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyriuje).

Inkstų funkcijos sutrikimas

Šios grupės pacientams dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyriuje).

Kepenų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kuriems yra kepenų funkcijos sutrikimas, dozės koreguoti nereikia. (žr. 5.2 skyriuje).

Vartojimo metodas

Avamys nosies purškalas skirtas purkšti tik į nosį.

Prieš vartojimą purkštuvą reikia gerai pakratyti. Prieš purkšdami preparatą į nosį, paspauskite mygtuką ir išpurkškite maždaug 6 dozes (kol pasirodys smulki migla), purkštuvą laikydami stačiai. Toks purkštuvo paruošimas naudoti (maždaug 6 dozių išpurškimas, kol pasirodys smulki migla) reikalingas tik tuomet, jei dangtelis 5 dienas buvo nuimtas arba nosies purškalo nenaudojote ilgiau negu 30 dienų.

Pavartoję nuvalykite prietaisą ir uždėkite dangtelį.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Sisteminis kortikosteroidų poveikis

Ilgai vartojant dideles į nosį purškiamų kortikosteroidų dozes, gali pasireikšti sisteminis poveikis. Tikimybė, kad pasireikš šis poveikis, yra mažesnė nei vartojant kortikosteroidus per burną ir skirtingai pasireiškia įvairiems pacientams bei vartojant skirtingus kortikosteroidų preparatus. Galimas sisteminis poveikis gali pasireikšti Kušingo sindromu, kušingoidiniais požymiais, antinksčių slopinimu, vaikų ir paauglių augimo sulėtėjimu, katarakta, glaukoma ir, rečiau, įvairiais psichologiniais ar elgesio pokyčiais, įskaitant psichomotorinį hiperaktyvumą, miego sutrikimus, nerimą, depresiją arba agresyvumą (ypač vaikams).

Gydymui vartojant didesnes negu rekomenduojama į nosį purškiamų kortikosteroidų dozes gali pasireikšti kliniškai reikšmingas antinksčių funkcijos slopinimas. Jeigu reikia vartoti didesnes dozes negu rekomenduojama, tuomet stresinių situacijų arba planinių chirurginių operacijų metu reikia papildomai skirti sisteminio poveikio kortikosteroidų. Vieną kartą per parą vartojama

110 mikrogramų flutikazono furoato dozė suaugusiems žmonėms, paaugliams ir vaikams nesukelia pagumburio, hipofizės ir antinksčių (PHA) slopinimo. Tačiau į nosį purškiamo flutikazono furoato dozę reikia sumažinti iki mažiausios dozės, kuri efektyviai kontroliuoja slogos simptomus. Kaip ir kitų į nosį vartojamų kortikosteroidų, bendras sisteminis kortikosteroidų poveikis turėtų kelti nerimą tik tuo atveju, jei tuo pačiu metu yra vartojamos ir kitos kortikosteroidų formos.

Jeigu yra kokių nors įtarimų, kad antinksčių funkcija sutrikusi, reikia atsargiai elgtis gydymą sisteminio poveikio kortikosteroidais keičiant į gydymą flutikazono furoatu.

Akių sutrikimai

Į nosį vartojami ir inhaliuojamieji kortikosteroidai gali sukelti glaukomos ir (arba) kataraktos išsivystymą. Taigi reikia atidžiai stebėti pacientus, kuriems yra regėjimo pokyčių arba anksčiau buvo padidėjęs akispūdis, glaukoma ir (arba) katarakta.

Augimo sulėtėjimas

Yra žinoma apie augimo sulėtėjimą vaikams, vartojantiems į nosį purškiamų kortikosteroidų patvirtintas dozes. Buvo pastebėta, kad sulėtėjo 110 mikrogramų flutikazono furoato paros doze vienerius metus gydytų vaikų augimo greitis (žr. 4.8 ir 5.1 skyrius). Todėl vaikams turi būti palaikoma kiek įmanoma mažesnė veiksminga dozė, kuri pakankamai kontroliuoja simptomus (žr. 4.2 skyrių). Rekomenduojama reguliariai stebėti vaikų, kurie ilgai gydomi į nosį purškiamais kortikosteroidais, augimą. Jeigu augimas sulėtėja, gydymą reikia peržiūrėti ir, jei įmanoma, į nosį purškiamų kortikosteroidų dozę sumažinti iki mažiausios, kuri efektyviai kontroliuoja simptomus. Be to, pacientą reikia nusiųsti pediatro konsultacijai (žr. 5.1 skyriuje).

Ritonaviru gydomi pacientai

Nerekomenduojama vartoti kartu su ritonaviru dėl flutikazono furoato sisteminės ekspozicijos padidėjimo rizikos (žr. 4.5 skyrių).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveika su CYP3A inhibitoriais

Flutikazono furoatas pirmojo prasiskverbimo pro kepenis metu, veikiant fermentui PCYP3A4, greitai suskaidomas.

Remiantis duomenimis apie kitą gliukokortikoidą (flutikazono propionatą), kurį taip pat metabolizuoja CYP3A4, nerekomenduojama kartu vartoti ritonaviro, nes padidėja flutikazono furoato sisteminio poveikio rizika.

Atsargiai vartoti flutikazono furoatą su stipriais CYP3A inhibitoriais, įskaitant vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra kobistato, nes negalima atmesti sisteminio nepageidaujamo poveikio rizikos padidėjimo. Tokio derinio turi būti vengiama, išskyrus atvejus, kai jo teikiama nauda viršija padidėjusią kortikosteroidų sisteminio nepageidaujamo poveikio riziką – tokiais atvejais pacientai turi būti stebimi dėl sisteminio kortikosteroidų nepageidaujamo poveikio. Tiriant į nosį skiriamo flutikazono furoato ir stipraus CYP3A4 inhibitoriaus ketokonazolo sąveiką, ketokonazolo grupėje buvo daugiau asmenų, kuriems buvo išmatuojama flutikazono furoato koncentracija (6 iš 20), palyginti su placebo grupe (1 iš 20). Abiejose tiriamųjų grupėse šis nedidelis ekspozicijos padidėjimas neturėjo statistiškai reikšmingos įtakos 24 val. kortizolio koncentracijai serume.

Fermentų indukcijos ir slopinimo duomenys rodo, kad teoriškai nėra galimos metabolinės tarpusavio sąveikos reakcijos tarp kliniškai svarbių į nosį vartojamo flutikazono furoato dozių ir citochromo P450 metabolizuojamų kitų junginių. Todėl nebuvo atlikta jokių klinikinių tyrimų apie flutikazono furoato poveikį kitiems vaistams.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Nėra reikiamų duomenų apie flutikazono furoato vartojimą nėštumo metu. Atliekant tyrimus su gyvūnais gliukokortikoidai sukėlė apsigimimų, įskaitant vilko gomurį ir vaisiaus augimo gimdoje sulėtėjimą. Vargu, ar tai aktualu žmonėms, vartojantiems į nosį rekomenduojamas dozes, kurios sukelia minimalią sisteminę ekspoziciją (žr. 5.2 skyrių). Nėštumo metu vartoti flutikazono furoatą galima tik tada, kai nauda motinai yra didesnė už galimą pavojų vaisiui ar kūdikiui.

Žindymas

Nežinoma, ar pavartotas į nosį flutikazono furoatas išskiriamas į motinos pieną. Skirti flutikazono furoato žindančioms moterims galima tik nusprendus, kad laukiama nauda motinai yra didesnė negu galimas pavojus kūdikiui.

Vaisingumas

Duomenų apie vaisingumą žmonėms nėra.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Avamys gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Nepageidaujamos reakcijos, apie kurias gydymo flutikazono furoatu metu buvo pranešta dažniausiai, buvo kraujavimas iš nosies, nosies išopėjimas ir galvos skausmas. Sunkiausias nepageidaujamas poveikis buvo reti pranešimai apie padidėjusio jautrumo reakcijas, įskaitant anafilaksiją (mažiau kaip 1 atvejis 1 000 pacientų).

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito gydymo saugumo ir veiksmingumo tyrimų metu flutikazono furoatu buvo gydyta daugiau kaip 2 700 pacientų. Flutikazono furoato ekspozicija vaikų populiacijos pacientams sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito gydymo saugumo ir veiksmingumo tyrimų metu buvo taikyta 243 pacientams nuo 12 iki < 18 metų, 790 pacientų nuo 6 iki < 12 metų ir 241 pacientui nuo 2 iki < 6 metų.

Nepageidaujamų reakcijų dažniui nustatyti buvo panaudoti didelių klinikinių tyrimų duomenys. Poveikių dažniui suklasifikuoti naudojami tokie apibrėžimai: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti <1/10000.

Imuninės sistemos sutrikimai

Reti

Padidėjusio jautrumo reakcijos, įskaitant anafilaksiją,

 

angioneurozinę edemą, išbėrimą ir dilgėlinę.

Akių sutrikimai

 

Dažnis nežinomas

Laikini akių pokyčiai (žr. skyrelį „Klinikinė patirtis“).

Nervų sistemos sutrikimai

 

Dažni

Galvos skausmas

Kvėpavimo takų, krūtinės ir tarpuplaučio sutrikimai

Labai dažni

* Epistaksis (kraujavimas iš nosies)

Dažni

Nosies išopėjimas

Nedažni

Nosies skausmas, nosies diskomfortas (įskaitant nosies gleivinės

 

deginimo pojūtį, nosies dirginimą ir nosies skausmingumą), nosies

 

sausumas

Labai reti

Nosies pertvaros perforacija

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai (vaikams)

Dažnis nežinomas

** Augimo sulėtėjimas (žr. skyrelį „Klinikinė patirtis“).

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Kraujavimas iš nosies

* Kraujavimas iš nosies paprastai buvo nestiprus arba vidutinio stiprumo. Suaugusiems žmonėms ir paaugliams kraujavimas iš nosies buvo dažnesnis vaistą ilgai vartojant (ilgiau kaip 6 savaites) negu trumpai (iki 6 savaičių).

Sisteminis poveikis

Gali pasireikšti sisteminis į nosį vartojamų kortikosteroidų poveikis, ypač skiriant dideles dozes ilgą laiką (žr. 4.4 skyrių). Sulėtėjo vaikų, vartojančių kortikosteroidų į nosį, augimas.

Vaikų populiacija

Saugumas jaunesniems kaip 6 metų vaikams gerai neištirtas. Vaikų populiacijos pacientams stebėto nepageidaujamo poveikio dažnis, pobūdis ir sunkumas buvo panašus į pasireiškusio suaugusiųjų populiacijos pacientams.

Kraujavimas iš nosies

* Iki 12 savaičių trukmės klinikinių tyrimų su vaikų populiacijos pacientais duomenimis, kraujavimo iš nosies dažnis pacientams, gydytiems flutikazono furoatu, buvo panašus į placebą vartojusių pacientų.

Augimo sulėtėjimas

** Vienerius metus trukusio klinikinio tyrimo, kurio metu buvo įvertintas 110 mikrogramų flutikazono furoato dozes vieną kartą per parą vartojusių ikimokyklinio amžiaus vaikų augimas, duomenimis, buvo stebėtas gydymo sukeltas -0,27 cm per metus vidutinis augimo greičio skirtumas, palyginti su placebu (žr. skyrelį „Klinikinis veiksmingumas ir saugumas“).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Biologinio prieinamumo tyrimo metu buvo naudojamos iki 2640 mikrogramų per dieną į nosį purškiamo vaisto dozės ir nepasireiškė jokia sisteminė nepageidaujama reakcija (žr. 5.2 skyriuje).

Tikėtina, kad perdozavus vaisto nereikia jokio gydymo, tik stebėti pacientą.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Veikimo mechanizmas

Farmakoterapinė grupė – preparatai nosiai, kortikosteroidai, ATC kodas – R01AD12

Flutikazono furoatas yra sintetinis fluorintas kortikosteroidas, turintis labai stiprų afinitetą gliukokortikoidų receptoriams ir sukeliantis stiprų priešuždegiminį poveikį.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Suaugusių žmonių ir paauglių sezoninė alerginė sloga

Visų keturių tyrimų duomenimis, viena 110 mikrogramų į nosį purškiamo flutikazono furoato dozė per parą, lyginant su placebu, akivaizdžiai palengvino nosies simptomus (sumažino sekreciją iš nosies, nosies užgulimą, čiaudėjimą ir nosies niežėjimą) ir akių simptomus (sumažino niežėjimą / perštėjimą, ašarojimą ir akių paraudimą). Poveikis išliko visas 24 valandas, vaistą vartojant vieną kartą per parą.

Pradėjus vaistą vartoti, gydomasis poveikis pasireiškė per 8 valandas ir vėliau kelias dienas būklė toliau gerėjo.

Visų keturių tyrimų metu flutikazono furoato nosies purškalas reikšmingai pagerino paciento bendro atsako į gydymą suvokimą ir su liga susijusią gyvenimo kokybę (gyvenimo kokybės sergant rinokonjunktyvitu klausimynas).

Suaugusių žmonių ir paauglių nuolatinė alerginė sloga

Trijų tyrimų metu nustatyta, kad lyginant su placebu flutikazono furoato nosies purškalo

110 mikrogramų dozė vieną kartą per parą reikšmingai palengvino nosies simptomus ir paciento bendro atsako į gydymą suvokimą.

Vieno tyrimo duomenimis flutikazono furoato nosies purškalo 110 mikrogramų dozė vieną kartą per parą, lyginant su placebu, reikšmingai palengvino akių simptomus ir pagerino paciento su liga susijusią gyvenimo kokybę.

Veiksmingas poveikis išliko visas 24 valandas, vaistą vartojant vieną kartą per parą.

Dvejus metus trukusio tyrimo, kurio tikslas buvo įvertinti flutikazono furoato (110 mikrogramų vieną kartą per parą nosies purškalas) saugumą akims, duomenimis, nuolatine alergine sloga sergantys suaugusieji ir paaugliai vartojo arba flutikazono furoatą (n = 367), arba placebą (n = 181). Pagrindinės baigtys [laikas iki užpakalinių subkapsulinių drumsčių padidėjimo (≥ 0,3, palyginti su pradinėmis pagal lęšio drumsčių klasifikavimo sistemos III versiją (angl., the Lens Opacities Classification System { LOCS III laipsnio}), ir laikas iki akispūdžio padidėjimo (ASP; ≥ 7 mm Hg, palyginti su pradiniu)] tarp dviejų grupių buvo statistiškai nereikšmingi. Užpakalinių subkapsulinių drumsčių padidėjimas (≥ 0,3, palyginti su pradinėmis) buvo dažnesnis tiriamiesiems, gydytiems

110 mikrogramų flutikazono furoato doze [14 (4 %)], palyginti su vartojusiais placebą [4 (2 %)] ir buvo laikino pobūdžio dešimčiai tiriamųjų flutikazono furoato grupėje ir dviem tiriamiesiems placebo grupėje. ASP padidėjimas (≥ 7 mm Hg, palyginti su pradiniu) buvo dažnesnis tiriamiesiems, gydytiems 110 mikrogramų flutikazono furoato doze: 7 (2 %), vartojusiems 110 mikrogramų flutikazono furoato dozę vieną kartą per parą, ir 1 (< 1 %), vartojusiam placebą. Šie reiškiniai buvo laikino pobūdžio šešiems tiriamiesiems flutikazono furoato grupėje ir vienam tiriamajam placebo grupėje. 52-ą ir 104-ą savaitėmis 95 % tiriamųjų abiejose gydymo grupėse užpakalinių subkapsulinių drumsčių laipsnis buvo ± 0,1 pradinio laipsnio kiekvienoje akyje ir 104-ą savaitę ≤ 1 % tiriamųjų abiejose gydymo grupėse buvo ≥ 0,3 užpakalinių subkapsulinių drumsčių padidėjimas, palyginti su pradinėmis. 52-ą ir 104-ą savaitėmis daugumos tiriamųjų (> 95 %) ASP rodmenys buvo ± 5 mm Hg pradinio rodmens. Užpakalinių subkapsulinių drumsčių ir ASP padidėjimas nebuvo susiję su jokiais nepageidaujamais kataraktos ar glaukomos reiškiniais.

Vaikų populiacija

Vaikų sezoninė ir nuolatinė alerginė sloga

Dozavimas vaikams pagrįstas vaisto veiksmingumo alerginiu rinitu sergantiems vaikams duomenų vertinimu.

Sezonine alergine sloga sergantiems vaikams flutikazono furoato nosies purškalo 110 mikrogramų dozė vieną kartą per parą buvo veiksminga, tačiau vartojant flutikazono furoato 55 mikrogramų dozę vieną kartą per parą ir placebą reikšmingo skirtumo, lyginant su placebu, nebuvo pastebėta. Nuolatine alergine sloga sergančius vaikus gydant 4 savaites 55 mikrogramų flutikazono furoato dozė, purškiama 1 kartą per parą į nosį, sukelia pastovesnį poveikį negu 110 mikrogramų dozė, purškiama vieną kartą per parą į nosį. To paties tyrimo metu post-hoc analizė po 6 ir 12 gydymo savaičių ir 6 savaičių trukmės saugumo PHA sistemai tyrimas patvirtino flutikazono furoato nosies purškalo

110 mikrogramų vieną kartą per parą efektyvumą

6 savaičių trukmės tyrimas, vertinęs 110 mikrogramų per dieną flutikazono furoato nosies purškalo poveikį 2–11 metų vaikų antinksčių funkcijai, parodė, kad flutikazono furoatas, lyginant su placebu, nesukėlė reikšmingo poveikio 24 valandų kortizolio koncentracijai serume.

Keliuose centruose atliktų vienerius metus trukusių atsitiktinių imčių dvigubai aklų lygiagrečių grupių placebu kontroliuojamųjų klinikinių poveikio augimui tyrimų metu stadiometrijos būdu buvo įvertintas flutikazono furoato nosies purškalo 110 mikrogramų dozės per parą poveikis 474 vaikų augimo greičiui prieš prasidedant lytiniam brendimui (5-7,5 metų mergaitėms ir 5-8,5 metų berniukams). Pacientų, vartojusių flutikazono furoatą, vidutinis augimo greitis per 52 savaičių laikotarpį buvo mažesnis (5,19 cm per metus), palyginti su vartojusiais placebą (5,46 cm per metus).

Vidutinis skirtumas tarp abiejų gydymo grupių buvo -0,27 cm per metus [95 % PI nuo -0,48 iki -0,06].

Sezoninis ir pastovus alerginis rinitas vaikams (jaunesniems kaip 6 metų amžiaus):

Buvo atlikti saugumo ir veiksmingumo tyrimai su 271 2–5 metų vaiku, sergančiu ir sezoniniu alerginiu rinitu ir pastoviu alerginiu rinitu, iš kurių 176 vartojo flutikazono furoatą. Duomenų apie saugumą ir veiksmingumą šiai amžiaus grupei nepakanka.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Flutikazono furoatas absorbuojamas ne visas ir kepenyse bei žarnyne vyksta intensyvus jo priešsisteminis metabolizmas, todėl flutikazono furoatas sukelia tik nežymų sisteminį poveikį. Į nosį purškiant po 110 mikrogramų vieną kartą per parą, paprastai nesusidaro išmatuojama vaisto koncentracija plazmoje (< 10 pg/ml). Į nosį purškiamo flutikazono furoato absoliutus biologinis prieinamumas buvo 0,50 %, toks, kad suvartojus 110 mikrogramų sistemiškai bus gautas mažiau kaip

1 mikrogramas flutikazono furoato (žr. 4.9 skyrių).

Pasiskirstymas

Su plazmos baltymais susijungia daugiau negu 99 % flutikazono furoato. Flutikazono furoatas plačiai pasiskirsto organizme. Nusistovėjus pastoviai koncentracijai kraujyje, flutikazono furoato pasiskirstymo tūris yra apie 608 litrus.

Biotransformacija

Flutikazono furoatas greitai pašalinamas iš sisteminės kraujotakos (bendras plazmos klirensas yra

58,7 l/val). Daugiausiai jo metabolizuojama kepenyse, veikiant citochromo P450 fermentui CYP3A4, ir susidaro neaktyvus 17β-karboksi metabolitas (GW69301X). Pagrindinis metabolizmo būdas – S- fluorometil karbotioato hidrolizė, susidarant 17β-karboksirūgšties metabolitui. Tyrimai in vivo parodė, kad furoatui skylant, flutikazonas nesusidaro.

Eliminacija

Išgertas ir į veną sušvirkštas flutikazono furoatas ir jo metabolitai šalinami daugiausiai su išmatomis, o tai rodo, kad flutikazono furoatas ir jo metabolitai išskiriami su tulžimi. Sušvirkštus į veną, pusinės eliminacijos periodas yra 15,1 valandos. Su šlapimu išsiskiria apie 1 % išgertos vaisto dozės ir apie

2 % į veną sušvirkšto vaisto.

Vaikų populiacija

Daugumai pacientų įpurškus 110 mikrogramų flutikazono furoato į nosį vieną kartą per dieną, kraujyje nesusidaro išmatuojama jo koncentracija (< 10 pg/ml). Išmatuojama koncentracija nustatyta 15,1 % vaikų, kuriems į nosį buvo purkšta 110 mikrogramų vieną kartą per parą, ir tik 6,8 % vaikų, kuriems į nosį buvo purkšta 55 mikrogramų dozė vieną kartą per parą. Nėra duomenų, kad mažiems vaikams (jaunesniems negu 6 metų) būtų didesni kiekybiškai nustatomi flutikazono furoato kiekiai. Vidutinės kiekybiškai nustatomos flutikazono furoato koncentracijos, skiriant 55 mikrogramus, buvo 18,4 pg/ml 2–5 metų amžiaus pacientams ir 18,9 pg/ml 6–11 metų amžiaus pacientams. Skiriant 110 mikrogramų, vidutinės kiekybiškai nustatytos koncentracijos buvo 14,3 pg/ml 2–5 metų amžiaus pacientams ir 14,4 pg/ml 6–11 metų amžiaus pacientams. Panašūs dydžiai nustatyti ir suaugusiems žmonėms (12+), kai skiriant 55 mikrogramų vidutinės kiekybiškai nustatomos koncentracijos buvo

15,4 pg/ml, o skiriant 110 mikrogramų – 21,8 pg/ml.

Senyvo amžiaus pacientai:

Farmakokinetikos duomenų gauta tik iš nedidelio skaičiaus senyvo amžiaus pacientų (≥ 65 metų amžiaus, n = 23/872; 2,6 %). Nėra įrodymų, kad senyvo amžiaus pacientams dažniau susidarytų išmatuojama flutikazono furoato koncentracija negu jaunesniems pacientams.

Inkstų funkcijos sutrikimas:

Sveikiems savanoriams įpurškus flutikazono furoato į nosį, šlapime jo nenustatoma. Su šlapimu išsiskiria mažiau negu 1 % suvartotos dozės, todėl tikėtina, kad inkstų funkcijos sutrikimas neturi įtakos flutikazono furoato farmakokinetikai.

Kepenų funkcijos sutrikimas:

Duomenų apie į nosį purškiamo flutikazono furoato vartojimą pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, nėra. Esama duomenų apie flutikazono furoato (flutikazono furoato arba flutikazono furoato / vilanterolio) vartojimą asmenims, kurių sutrikusi kepenų funkcija, inhaliaciniu būdu. Šie duomenys yra taip pat tinkami vaistinio preparato dozuojant į nosį. Tyrimo, kurio metu buvo tirtas į burną

inhaliuojamo flutikazono furoato vienkartinės 400 mikrogramų dozės poveikis pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas (B klasės pagal Child-Pugh), metu buvo nustatytas

Cmax padidėjimas (42 %) ir AUC (0-∞) padidėjimas (172 %) bei vidutinis (vidutiniškai 23 %) kortizolio koncentracijos sumažėjimas, palyginti su sveikų asmenų rodikliais. Asmenims, kuriems yra vidutinio sunkumo ar sunkus kepenų funkcijos sutrikimas (B arba C klasės pagal Child-Pugh), 7 paras inhaliavusiems kartotines flutikazono furoato / vilanterolio dozes per burną, sisteminė flutikazono furoato ekspozicija, išmatuota pagal į AUC(0–24), padidėjo vidutiniškai du kartus, palyginti su sveikais asmenimis. Flutikazono furoato sisteminės ekspozicijos padidėjimas asmenų, kuriems yra vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas (200/25 mikrogramų flutikazono furoato / vilanterolio), organizme buvo susijęs su kortizolio koncentracijos serume sumažėjimu vidutiniškai 34 %, palyginti su sveikais asmenimis. Poveikio asmenų, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas

(100/12,5 mikrogramų flutikazono furoato / vilanterolio), kortizolio kiekiui serume nebuvo. Remiantis šiais duomenimis, vidutinė numatoma 110 mikrogramų į nosį purškiamo flutikazono furoato ekspozicija neturėtų sukelti kortizolio gamybos slopinimo šioje pacientų grupėje.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Bendro toksiškumo tyrimų duomenys buvo panašūs, kaip ir tiriant kitus gliukokortikoidus ir yra susiję su nenormaliai padidėjusiu farmakologiniu aktyvumu. Vargu, ar šie duomenys aktualūs žmonėms, vartojantiems į nosį rekomenduojamas dozes, kurios sąlygoja minimalią sisteminę ekspoziciją. Įprastų genotoksiškumo tyrimų metu nebuvo pastebėta kokio nors genotoksinio flutikazono furoato poveikio. Atliekant dvejų metų trukmės tyrimą su žiurkėmis ir pelėmis, nebuvo pastebėta, kad vartojant flutikazono furoatą būtų padidėjęs navikų atvejų skaičius.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Bevandenė gliukozė

Disperguojama celiuliozė

Polisorbatas 80

Benzalkonio chloridas

Dinatrio edetatas

Išgrynintas vanduo

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai

Tinkamumo laikas pradėjus vartoti: 2 mėnesiai

6.4Specialios laikymo sąlygos

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Laikyti buteliuką stačiai.

Visada laikyti uždarytą.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

14,2 ml I arba III tipo gintaro spalvos buteliuke (stikliniame) su purškalo dozavimo pompa.

Vaistinis preparatas tiekiamas trijų dydžių pakuotėse: vienas buteliukas, kuriame yra 30, 60 ar 120 išpurškimų.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Specialių reikalavimų atliekoms tvarkyti nėra.

7.REGISTRUOTOJAS

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/434/001

EU/1/07/434/002

EU/1/07/434/003

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2008 m. sausio mėn. 11 d.

Paskutinio perregistravimo data 2012 m. gruodžio 17 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

{MMMM/mm}

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai