Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azilect (rasagiline) – Preparato charakteristikų santrauka - N04BD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAzilect
ATC kodasN04BD02
Sudėtisrasagiline
GamintojasTeva Pharma GmbH

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

AZILECT 1 mg tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra 1 mg razagilino (mezilato pavidalo).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Tabletė

Baltos arba beveik baltos apvalios, plokščios, nuožulniais kraštais tabletės, kurių vienoje pusėje įspausta ,,GIL“ ir ,,1“, o kita pusė lygi.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

AZILECT vartojamas idiopatinei Parkinsono ligai (PL) gydyti vienas (be levodopos) arba kartu su levodopa pacientams, kuriems yra dozės pabaigos motorikos svyravimų.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Reikia gerti 1 mg razagilino dozę vieną kartą per dieną su levodopa arba be jos.

Preparatą galima gerti valgant arba nevalgius.

Senyviems pacientams. Senyviems pacientams dozės keisti nereikia.

Vaikams. AZILECT nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra.

Pacientams, kurių kepenų veikla sutrikusi. Pacientams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas (žr. 4.3 skyrių), razagiliną vartoti draudžiama. Nepatariama vartoti razagiliną pacientams, kurie serga vidutinio sunkumo kepenų sutrikimu. Pacientus, kuriems yra lengvas kepenų veiklos sutrikimas, pradėti gydyti razagilinu reikia atsargiai. Jei kepenų nepakankamumas progresuoja nuo lengvo iki vidutinio, razagilino vartojimą reikia nutraukti (žr. 4.4 skyrių).

Pacientams, kurių inkstų veikla sutrikusi. Pacientams, kurių inkstų veikla sutrikusi, dozės keisti nereikia.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai (žr. 6.1 skyrių).

Draudžiama vartoti kartu su kitais monoamino oksidazės (MAO) inhibitoriais (įskaitant nereceptinius vaistinius bei natūralius preparatus, pvz., preparatus, kuriuose yra paprastųjų jonažolių) ir petidinu (žr. 4.5 skyrių). MAO inhibitorius arba petidiną galima pradėti vartoti ne anksčiau, kaip praėjus 14 dienų po razagilino vartojimo pabaigos.

Draudžiama vartoti razagiliną pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Reikia vengti vartoti razagiliną kartu su fluoksetinu ir fluvoksaminu (žr. 4.5 skyrių). Razagiliną galima pradėti vartoti ne anksčiau kaip praėjus 5 savaitėms nuo fluoksetino vartojimo pabaigos. Fluoksetiną ir fluvoksaminą galima pradėti vartoti ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų nuo razagilino vartojimo pabaigos.

Pacientams, kurie yra gydomi dopamino agonistais ir (arba) dopaminerginiais preparatais, gali atsirasti impulsų kontrolės sutrikimų (IKS). Panašių pranešimų apie IKS pasireiškimą gauta ir vartojant razagilino po jo pateikimo rinkai. Pacientus būtina reguliariai stebėti, ar neatsiranda impulsų kontrolės sutrikimų. Pacientai ir jų globėjai turi žinoti apie su elgesiu susijusius impulsų kontrolės sutrikimų simptomus, kurių buvo atsiradę razagilinu gydomiems pacientams, įskaitant kompulsijos atvejus,

įkyrias mintis, patologinį potraukį azartiniams lošimams, lytinio potraukio sustiprėjimą, pernelyg didelį seksualumą, impulsyvų elgesį, kompulsinį pirkimą ir pinigų leidimą.

Razagilinas stiprina levodopos poveikį, todėl gali sustiprėti nepageidaujamas levodopos poveikis ir pasunkėti jau esanti diskinezija. Levodopos dozės sumažinimas tokį nepageidaujamą poveikį gali palengvinti.

Gauta pranešimų apie hipotenzinį poveikį, atsiradusį razagilino kartu su levodopa vartojusiems pacientams. Parkinsono liga sergantiems ligoniams toks nepageidaujamas hipotenzinis poveikis yra ypač pavojingas dėl jau esančių eisenos sutrikimų.

Rekomenduojama kartu su razagilinu nevartoti dekstrometorfano ir simpatomimetinių preparatų, pavyzdžiui, į nosį vartojamų bei geriamųjų dekongestantų arba vaistinių preparatų nuo peršalimo, kuriuose yra efedrino arba pseudoefedrino (žr. 4.5 skyrių).

Klinikinio tyrimo programos metu pasitaikė melanomos atvejų, kurie buvo svarstomi, kaip galimai susiję su razagilino vartojimu. Turimais duomenimis, Parkinsono liga, bet ne koks nors vaistinis preparatas, yra susijusi su odos vėžio pavojaus (nebūtinai melanomos) padidėjimu. Bet kurį įtartiną odos pažeidimą turi įvertinti specialistas.

Reikia būti atsargiems, pradėjus razagilinu gydyti pacientus, kuriems yra lengvas kepenų veiklos sutrikimas. Nepatariama razagiliną vartoti pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo kepenų sutrikimu. Tuo atveju, jeigu lengvas sutrikimas progresuoja iki vidutinio, razagilino vartojimą reikia nutraukti (žr. 5.2 skyrių).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Neselektyviųjų MAO inhibitorių sąveika pasireiškia su daugeliu kitų vaistinių preparatų.

Razagiliną draudžiama skirti kartu su kitais MAO inhibitoriais (įskaitant nereceptinius vaistinius bei natūralius preparatus, pvz., preparatus, kuriuose yra paprastųjų jonažolių), nes gali būti neselektyviai slopinama MAO ir pasireikšti hipertenzinė krizė (žr. 4.3 skyrių).

Vartojant petidiną kartu su MAO inhibitoriais, įskaitan selektyviuosius MAO-B inhibitorius, pasireiškė sunkių nepageidaujamų reakcijų. Draudžiama vartoti kartu razagiliną ir petidiną (žr. 4.3 skyrių).

MAO inhibitoriai sąveikauja su kartu vartojamais simpatomimetiniais vaistiniais preparatais. Dėl razagilino slopinamojo poveikio MAO rekomenduojama kartu nevartoti razagilino ir simpatomimetikų, pavyzdžiui, į nosį vartojamų ir geriamųjų vaistinių preparatų, mažinančių gleivinės paburkimą, arba vaistinių preparatų nuo peršalimo, kuriuose yra efedrino ir pseudoefedrino (žr. 4.4 skyrių).

Esama pranešimų apie vaistinio preparato sąveiką su kartu vartojamais dekstrometorfanu ir neselektyviaisiais MAO inhibitoriais. Dėl razagilino slopinamojo poveikio MAO rekomenduojama kartu razagilino ir dekstrometorfano nevartoti (žr. 4.4 skyrių).

Razagilino vartoti kartu su fluoksetinu arba fluvoksaminu nepatariama (žr. 4.4 skyrių).

Klinikinių tyrimų metu gautų duomenų apie razagilino vartojimą kartu su selektyviaisiais serotonino reabsorbcijos inhibitoriais (SSRI) ar selektyviaisiais serotonino ir norepinefrino reabsorbcijos inhibitoriais (SNRIs) pateikta 4.8 skyriuje.

Vartojant SSRI, SNRI, triciklius, tetraciklius antidepresantus ir MAO inhibitorius, kilo sunkių nepageidaujamų reakcijų. Atsižvelgiant į tai, kad razagilinas slopina MAO antidepresantus vartoti kartu reikia atsargiai.

Levodopa, kuria ilgą laiką gydomi Parkinsono liga sergantys ligoniai, razagilino, skiriamo vartoti papildomai, klirensui kliniškai reikšmingo poveikio nedaro.

Metabolizmo tyrimais in vitro nustatyta, kad razagiliną daugiausia metabolizuoja citochromo

P450 1A2 (CYP1A2) fermentas. Kartu su ciprofloksacinu (CYP1A2 inhibitoriumi) vartojamo razagilino AUC padidėja 83%. Vartojant kartu razagiliną ir teofiliną (CYP1A2 substratą), nė vieno preparato farmakokinetika nepakito. Taigi stiprūs CYP1A2 inhibitoriai gali keisti razagilino koncentraciją plazmoje, todėl juos vartoti reikia atsargiai.

Rūkančių pacientų plazmoje dėl metabolizuojančio fermento CYP1A2 sužadinimo gali sumažėti razagilino koncentracija.

Tyrimais in vitro nustatyta, kad 1 µg/ml razagilino koncentracija (ji 160 kartų didesnė už vidutinę Cmax koncentraciją ~ 5,9-8,5 ng/ml, kuri susidaro kartotines 1 mg dozes vartojančių Parkinsono liga sergančių pacientų organizme) neslopina citochromo P450 izofermentų CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, CYP4A. Remiantis šiais duomenimis tikėtina, kad gydomoji razagilino koncentracija su šių fermentų substratais reikšmingai nesąveikaus.

Kartu su entakaponu geriamo razagilino klirensas padidėjo 28%.

Tiramino ir razagilino sąveika. Penkių tiramino tyrimų (dalyvavo savanoriai ir PL sergantys pacientai) duomenimis, matuojant kraujospūdį namuose po valgio (464 pacientai šešis mėnesius papildomai kartu su levodopa vartojo 0,5 arba 1 mg razagilino per parą arba placebą ir neribojo tiramino) razagiliną saugu vartoti neribojant tiramino. Šią išvadą patvirtina ir tai, kad atliekant klinikinius tyrimus ir neribojant tiramino, pranešimų apie tiramino ir razagilino sąveiką negauta.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Klinikinių duomenų apie razagilino vartojimą nėštumo metu nėra.Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė (žr. 5.3 skyrių). Nėščioms moterims skiriama atsargiai

Eksperimentinių tyrimų duomenimis, razagilinas slopina prolaktino sekreciją, todėl gali slopinti laktaciją. Nežinoma, ar razagilino išsiskiria su moters pienu. Razagilinu gydyti žindyves reikia atsargiai.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus netirtas.

Pacientus būtina perspėti, kad nevaldytų pavojingų mechanizmų, įskaitant motorinius, kol neįsitikins, kad AZILECT nesukelia nepageidaujamo poveikio.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Klinikiniuose razagilino tyrimuose iš viso dalyvavo 1 361 pacientų, kurie razagilinu buvo gydyti 3 076,4 paciento metų. Dvigubai koduotu būdu atliktame placebu kontroliuojamame tyrime 529 pacientai vartojo 1 mg razagilino per parą (212 paciento metų), o 539 pacientai — placebą (213 paciento metų).

Gydymas vienu razagilinu

Toliau išvardytos nepageidaujamos reakcijos, kurios placebu kontroliuojamojo tyrimo metu dažniau pasireiškė pacientams, vartojusiems 1 mg razagilino per parą (razagilino grupė n=149, placebo grupė n=151).

Nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios tiriamiesiems mažiausiai 2% dažniau nei placebą vartojusiesiems, pažymėtos kursyviniu šriftu. Skliaustuose nurodomas razagilino sukeltų nepageidaujamų reakcijų dažnumas (pacientų procentas), palyginti su placebu.

Nepageidaujamos reakcijos pagal pasireiškimo dažnumą suskirstytos taip: labai dažnos (1/10), dažnos (nuo 1/100 iki <1/10), nedažnos (nuo 1/1 000 iki <1/100), retos (nuo 1/10 000 iki <1/1 000), labai retos (<1/10 000).

Infekcijos ir infestacijos

Dažni: gripas (4,7%, palyginti su 0,7%)

Gerybiniai, piktybiniai ir nepatikslinti navikai (tarp jų cistos ir polipai)

Dažni: odos karcinoma (1,3%, palyginti su 0,7%)

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Dažni: leukopenija (1,3%, palyginti su 0%)

Imuninės sistemos sutrikimai

Dažni: alergija (1,3%, palyginti su 0,7%)

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Nedažni: apetito sumažėjimas (0,7%, palyginti su 0%)

Psichikos sutrikimai

Dažni: depresija (5,4%, palyginti su 2%), haliucinacijos (1,3%, palyginti su 0,7%)

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni: galvos skausmas (14,1%, palyginti su 11,9%)

Nedažni: smegenų kraujagyslių sutrikimas (0,7%, palyginti su 0%)

Akių sutrikimai

Dažni: konjunktyvitas (2,7%, palyginti su 0,7%)

Ausų ir labirintų sutrikimai

Dažni: galvos sukimasis (2,7%, palyginti su 1,3%)

Širdies sutrikimai

Dažni: krūtinės angina (1,3%, palyginti su 0%); Nedažni: miokardo infarktas (0,7%, palyginti su 0%)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Dažni: rinitas (3,4%, palyginti su 0,7%)

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni: vidurių pūtimas (1,3%, palyginti su 0%)

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni: dermatitas (2,0%, palyginti su 0%)

Nedažni: išbėrimas pūslėmis ir pūslelėmis (0,7%, palyginti su 0%)

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Dažni: skeleto ir raumenų skausmas (6,7%, palyginti su 2,6%), kaklo skausmas (2,7%, palyginti su 0%), artritas (1,3%, palyginti su 0,7%)

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

Dažni: primygtinis noras šlapintis (1,3%, palyginti su 0,7%),

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Dažni: karščiavimas (2,7%, palyginti su 1,3%), bendras negalavimas (2%, palyginti

su 0%)

Papildomas gydymas

Toliau išvardytos nepageidaujamos reakcijos, kurios placebu kontroliuojamųjų tyrimų metu dažniau pasireiškė pacientams, vartojusiems 1 mg razagilino per parą (razagilino grupė n=380, placebo grupė n=388). Skliaustuose nurodomas razagilino sukeltų nepageidaujamų reakcijų dažnumas (pacientų procentas), palyginti su placebu.

Nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios tiriamiesiems mažiausiai 2% dažniau nei placebą vartojusiesiems, pažymėtos kursyviniu šriftu.

Nepageidaujamos reakcijos pagal pasireiškimo dažnumą suskirstytos taip: labai dažnos (1/10), dažnos (nuo 1/100 iki <1/10), nedažnos (nuo 1/1 000 iki <1/100), retos (nuo 1/10 000 iki <1/1 000), labai retos (<1/10 000).

Gerybiniai, piktybiniai ir nepatikslinti navikai (tarp jų cistos ir polipai)

Nedažni: odos melanoma (0,5%, palyginti su 0,3%)

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Dažni: apetito sumažėjimas (2,4%, palyginti su 0,8%)

Psichikos sutrikimai

Dažni: haliucinacijos (2,9%, palyginti su 2,1%), neįprasti sapnai (2,1%, palyginti su 0,8%) Nedažni: konfūzija (0,8%, palyginti su 0,5%)

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni: diskinezija (10,5%, palyginti su 6,2%)

Dažni: distonija (2,4%, palyginti su 0,8%), riešo kanalo sindromas (1,3%, palyginti su 0%), pusiausvyros sutrikimas (1,6%, palyginti su 0,3%)

Nedažni: smegenų kraujagyslių sutrikimas (0,5%, palyginti su 0,3%)

Širdies sutrikimai

Nedažni: krūtinės angina (0,5%, palyginti su 0%)

Kraujagyslių sutrikimai

Dažni: ortostatinė hipotenzija (3,9%, palyginti su 0,8%)

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni: pilvo skausmas (4,2%, palyginti su 1,3%), vidurių užkietėjimas (4,2%, palyginti su 2,1%), pykinimas ir vėmimas (8,4%, palyginti su 6,2%), burnos džiūvimas (3,4%, palyginti su 1,8%)

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni: išbėrimas (1,1%, palyginti su 0,3%)

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Dažni: artralgija (2,4%, palyginti su 2,1%), kaklo skausmas (1,3%, palyginti su 0,5%)

Tyrimai

Dažni: kūno svorio sumažėjimas (4,5%, palyginti su 1,5%)

Sužalojimai, apsinuodijimai ir procedūrų komplikacijos

Dažni: griuvimas (4,7%, palyginti su 3,4%)

Haliucinacijos ir konfūzija yra su Parkinsono liga susiję simptomai. Po preparato pasirodymo rinkoje pacientams, sirgusiems Parkinsono liga ir vartojusiems razagilino, buvo šių simptomų pasireiškimo atvejų.

Gauta duomenų, kad kartu su MAO inhibitoriais vartojant SSRI, SNRI, triciklių bei tetraciklių antidepresantų, atsiranda sunkių nepageidaujamų reakcijų. Po preparato pasirodymo rinkoje gauta pranešimų apie pacientams, kartu su razagilinu vartojusiems antidepresantų ar SNRI, atsiradusį serotinino sindromą, susijusį su ažitacija, konfūzija, rigidiškumu, pireksija ir mioklonija.

Klinikinių razagilino tyrimų metu fluoksetino ar fluvoksamino vartoti kartu su razagilinu nebuvo leidžiama, tačiau šių tyrimų metu buvo leidžiama vartoti toliau išvardytų antidepresantų nurodytomis dozėmis: amitriptilino (≤50 mg per parą), trazodono (≤100 mg per parą), citalopramo (≤20 mg per

parą), sertralino (≤100 mg per parą) ir paroksetino (≤30 mg per parą). Klinikinės razagilino programos, kurioje dalyvavę 115 pacientų kartu vartojo razagilino ir triciklių antidepresantų, o 141 ligonis - razagilino ir SSRI ar SNRIs, metu serotonino sindromo atvejų nebuvo.

Po preparato pasirodymo rinkoje pacientams, vartojusiems razagilino, buvo kraujospūdžio padidėjimo atvejų, įskaitant retus hipertenzinės krizės, susijusios su maisto, kuriame yra daug tiramino, valgymu, atvejus (kiek tokio maisto valgyta, nežinoma).

Gauta duomenų apie MAO inhibitorių sąveiką su kartu vartojamais simpatomimetiniais vaistiniais preparatais.

Po preparato pasirodymo rinkoje buvo vienas padidėjusio kraujospūdžio atvejis, kai razagilinu gydomas ligonis vartojo akių kraujagysles sutraukiančio preparato tetrahidrozolino hidrochlorido.

Impulso kontrolės sutrikimai

Pacientams, kurie yra gydomi dopamino agonistais ir (arba) kitokiais dopaminerginiais preparatais, gali pasireikšti patologinis potraukis azartiniams lošimams, lytinio potraukio sustiprėjimas, pernelyg didelis seksualumas, kompulsinis pirkimas ir pinigų leidimas, didelio maisto kiekio valgymas ir kompulsinis valgymas. Panašaus pobūdžio impulsų kontrolės sutrikimų, įskaitant kompulsiją, įkyrių minčių atsiradimą bei impulsyvaus elgesio pasireiškimą, pastebėta ir vartojant razagilino po jo pateikimo rinkai (žr. 4.4 skyrių).

4.9Perdozavimas

Perdozavimas. Perdozavus Azilect (suvartojus 3-100 mg dozę) pasireiškę simptomai buvo disforija, hipomanija, hipertenzinė krizė bei serotonino sindromas.

Perdozavimas gali būti susijęs su labai sustiprėjusiu MAO-A ir MAO-B slopinimu. Vienkartinės dozės tyrimo metu sveiki savanoriai vartojo 20 mg per parą, o dešimties dienų tyrimo metu - 10 mg per parą. Pasireiškė lengvi ir vidutinio sunkumo nepageidaujami reiškiniai, nesusiję su razagilino vartojimu.

Dozės didinimo tyrimo metu nuolat levodopa gydomiems pacientams, vartojusiems 10 mg razagilino per parą, atsirado nepageidaujamų širdies ir kraujagyslių sistemos reakcijų (įskaitant hipertenziją ir ortostatinę hipotenziją), kurios išnyko nutraukus preparato vartojimą. Sutrikimai gali būti panašūs į sukeliamus neselektyviųjų MAO inhibitorių.

Specifinio priešnuodžio nėra. Perdozavimo atveju pacientą reikia stebėti ir taikyti reikiamą simptominį bei palaikomąjį gydymą.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vaistai nuo Parkinsono ligos, monoamino oksidazės B inhibitoriai, ATC kodas – NO4BD02.

Veikimo būdas

Razagilinas yra stiprus negrįžtamojo pobūdžio selektyvus MAO-B inhibitorius, dėl kurio gali padidėti dopamino neląstelinė koncentracija dryžuotajame kūne. Padidėjus dopamino koncentracijai ir vėliau sustiprėjus dopaminerginiam aktyvumui, matyt, pasireiškia razagilino gydomasis poveikis – tai nustatyta tiriant dopaminerginės motorinės disfunkcijos modelius.

Pagrindinis veiklus metabolitas 1-aminoindanas nėra MAO-B inhibitorius.

Klinikiniai tyrimai

Razagilino veiksmingumas nustatytas trimis tyrimais: pirmo tyrimo metu vartotas vienas razagilinas, o antro bei trečio – kaip papildomas preparatas kartu su levodopa.

Gydymas vienu razagilinu

Pirmajame tyrime dalyvavo 404 pacientai, kurie buvo atsitiktinai suskirstyti į tris grupes: vieni vartojo placebą (138 pacientai), kiti – 1 mg razagilino per parą (134 pacientai), treti – 2 mg per parą (132 pacientai) 26 savaites, veiksmingo lyginamojo preparato nevartota.

Atliekant šį tyrimą, preparato veiksmingumas nustatytas skaičiuojant, kaip pakito bendrasis ligos įvertinimas pagal suvienodintą Parkinsono ligos vertinimo skalę (SPLVS, I-III dalis), palyginti su pradiniu. Skirtumas tarp vidutinio pokyčio, palyginti su pradiniu, 26-ą arba baigiamąją savaitę (PPS, paankstintas paskutinis vertinimas) buvo statistiškai reikšmingas (balais pagal SPLVS I-III dalis: 1 mg razagilino grupėje, palyginti su placebu, -4,2; 95% PI [-5,7, -2,7]; p<0,0001; 2 mg razagilino grupėje, palyginti su placebu, -3,6; 95% PI [-5,0, -2,1]; p<0,0001; motorika pagal SPLVS II dalį: 1 mg razagilino grupėje, palyginti su placebu, -2,7; 95% PI [-3,87, -1,55]; p<0,0001; 2 mg razagilino grupėje, palyginti su placebu, -1,68; 95% PI [-2,85, -0,51]; p<0,005). Poveikis buvo akivaizdus, bet nestiprus nesunkia liga sergantiems pacientams. Reikšmingai pagerėjo gyvenimo kokybė (vertinta pagal PD-QUALIF skalę).

Papildomas gydymas

Antrame tyrime, kuris truko 18 savaičių, pacientai atsitiktinai atrinkti vartoti arba placebą (229 pacientai), arba 1 mg razagilino per parą (231 pacientas), arba 200 mg katechol-O-metiltransferazės (KOMT) inhibitoriaus entakapono kartu su planuotomis levodopos (LD) ir dekarboksilazės inhibitoriaus dozėmis (227 pacientai). Trečiame tyrime atsitiktinai paskirstyti pacientai 26 savaites vartojo arba placebą (159 pacientai), arba 0,5 mg razagilino per parą (164 pacientai), arba 1 mg razagilino per parą (149 pacientai).

Abiejuose tyrimuose svarbiausiu preparato veiksmingumo rodikliu laikytas nuokrypis nuo pradinio ligos įvertinimo, skaičiuojant gydymo laikotarpiu vidutinį laiką valandomis per parą, kiek pacientas išbūdavo „išjungimo“ būklėje (nustatyta iš 4 valandų dienoraščio, pildyto 3 dienas prieš kiekvieną apsilankymą).

Antrojo tyrimo duomenimis, vidutinė išbuvimo „išjungimo“ būklėje trukmė, palyginti su placebu, buvo -0,78 val. (95% PI [-1,18, -0,39], p=0,0001). Bendra „išjungimo“ būklės trukmė per parą sumažėjo panašiai entakapono grupėje (-0,80 val., 95% PI [-1,20, -0,41], p<0,0001) ir 1 mg razagilino grupėje. Trečiame tyrime vidutinė trukmė valandomis, palyginti su placebu, buvo -0,94val. (95% PI [-1,36, -0,51], p<0,0001). 0,5 mg razagilino grupėje taip pat nustatytas statistiškai reikšmingas pagerėjimas, palyginti su placebu, tačiau pagerėjimo laipsnis buvo mažesnis. Šie duomenys galutinai patvirtinti taikant papildomus statistinius modelius ir nustatyti trijose ligonių imtyse (ITT, pagal protokolą ir baigusius tyrimą pacientus).

Antraeiliais veiksmingumo rodikliais laikyta tyrėjo įvertintas bendras pagerėjimas, kasdienio aktyvumo subskalės skaičius esant „išjungimo“ būklei ir motorikos vertinimas pagal SPLVS esant „įjungimo“ būklei. Razagilinas lėmė statistiškai reikšmingą pagerėjimą, palyginti su placebu.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija. Razagilinas greitai absorbuojamas, didžiausia koncentracija plazmoje (Cmax) susidaro po 0,5 val. Absoliutus vienos razagilino dozės biologinis pasisavinimas – apie 36%.

Maistas neturi įtakos razagilino Tmax, tačiau Cmax ir ekspozicija (AUC) sumažėja atitinkamai maždaug 60% ir 20% vartojant preparatą su riebiu maistu. Kadangi AUC žymiai nepakinta, razagiliną galima vartoti valgant ir nevalgius.

Pasiskirstymas. Vidutinis pasiskirstymo tūris sušvirkštus vienkartinę razagilino dozę į veną yra 243 l. Išgėrus vienkartinę 14C žymėto razagilino dozę maždaug 60-70% jos susijungia su plazmos baltymais.

Metabolizmas. Razagilinas prieš ekskreciją beveik visiškai biotransformuojamas kepenyse. Razagilinas metabolizuojasi dviem pagrindiniais būdais: N-dealkilinimo ir (arba) hidroksilinimo; susidaro 1-aminoindanas, 3-hidroksi-N-propargil-1-aminoindanas ir 3-hidroksi-1-aminoindanas.

Tyrimai in vitro rodo, kad abu razagilino metabolizmo būdai priklauso nuo citochromo P450 sistemos, daugiausia veikiant CYP1A2 izofermentui. Razagilino ir jo metabolitų konjugacija yra pagrindinis eliminacijos būdas jiems virstant gliukuronidais.

Ekskrecija. Didžioji išgerto žymėtojo 14C razagilino dalis pasišalina su šlapimu (62,6%), mažesnė (21,8%) – su išmatomis per 38 dienas, iš viso pasišalina 84,4% dozės. Mažiau kaip 1% razagilino išsiskiria nepakitusio pavidalo su šlapimu.

Linijiškumas. Razagilino farmakokinetika yra linijinė vartojant 0,5-2 mg dozes. Galutinis pusinės eliminacijos laikas yra 0,6-2 valandos.

Ypatingi pacientai

Pacientai, kurių kepenų funkcija sutrikusi. Asmenims, kurių kepenų funkcija sutrikusi nedaug, AUC ir Cmax padidėjo atitinkamai 80% ir 38%. Asmenims, kurie serga vidutiniu kepenų nepakankamumu, AUC ir Cmax padidėjo atitinkamai 568% ir 83% (žr. 4.4 skyrių).

Pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi. Razagilino farmakokinetika esant lengvam (CLcr 50-80 ml per minutę) ir vidutiniam (CLcr 30-49 ml per minutę) inkstų funkcijos sutrikimui panaši kaip ir sveikų asmenų organizme.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastinių ikiklinikinių farmakologinių saugumo, toksinio kartotinių dozių poveikio ir toksinio poveikio dauginimosi funkcijai tyrimų duomenimis, specifinio pavojaus žmogui preparatas nekelia.

Razagilinas nesukėlė genotoksinio poveikio in vivo ir keliose in vitro sistemose, tiriant bakterijas arba hepatocitus. Paaktyvinus razagilino metabolitus, padaugėjo chromosomų aberacijų, kai koncentracija buvo stipriai citotoksinė, kuri nesusidaro gydomąją dozę vartojančio žmogaus organizme.

Razagilinas nesukėlė kancerogeninio poveikio žiurkėms, kai sisteminė ekspozicija gyvūnų organizme buvo 84-339 kartus didesnė už tą, kuri susidaro 1 mg razagilino per parą vartojančio žmogaus organizme. Pelėms dažniau susidarė mišri bronchiolių ir alveolių adenoma ir (arba) karcinoma, kai sisteminė ekspozicija gyvūnų organizme buvo 144-213 kartų didesnė už tą, kuri susidaro 1 mg razagilino per parą vartojančio žmogaus organizme.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Manitolis

Kukurūzų krakmolas

Gelifikuotas kukurūzų krakmolas

Koloidinis bevandenis silicio dioksidas

Stearino rūgštis

Talkas

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

Lizdinių plokštelių – 3 metai.

Butelių – 3 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

6.5Pakuotė ir jos turinys

Lizdinės plokštelės. 7, 10, 28, 30, 100 arba 112 tablečių aliuminio/aliuminio lizdinės plokštelės. Perforuotos, vienadozės aliuminio/aliuminio lizdinės plokštelės po 10 x 1, 30 x 1 ir 100 x 1 tablečių. Buteliai. 30 tablečių balti didelio tankio polietileno buteliai su vaikų neatidaromu dangteliu arba be jo.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Specialių reikalavimų nėra.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nyderlandai

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/04/304/001-010

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Pirmojo registravimo data – 2005 m. vasario 21 d.

Paskutinio perregistravimo data - 2009 rugsėjo 21 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Naujausią išsamią informaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje http://www.ema.europa.eu/.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai