Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – ženklinimas - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasBemfola
ATC kodasG03GA05
Sudėtisfollitropin alfa
GamintojasGedeon Richter Plc.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ SU 1, 5 ARBA 10 UŽPILDYTŲ ŠVIRKŠTIKLIŲ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Bemfola 75 IU/0,125 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje alfa folitropinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename užpildytame švirkštiklyje yra 75 IU alfa folitropino, atitinkančio 5,5 mikrogramo 0,125 ml. Kiekviename tirpalo ml yra 600 IU alfa folitropino (atitinka 44 mikrogramus).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poloksameras 188, sacharozė, metioninas, dinatrio vandenilio fosfatas dihidratas, natrio-divandenilio fosfatas dihidratas, fosfato rūgštis ir injekcinis vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 1 užpildytas švirkštiklis

1 injekcinė adata

5 užpildytų švirkštiklių

5 injekcijos adatos

10 užpildytų švirkštiklių

10 injekcijos adatos

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve.

Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Jei tinkamumo terminas nepasibaigęs ir jeigu vaistinis preparatas neatšaldomas, preparatą galima laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 3 mėnesius, po to jį reikia sunaikinti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Vengrija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/909/001

EU/1/13/909/006

EU/1/13/909/007

13.SERIJOS NUMERIS, DONACIJA IR PREPARATO KODAI

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Bemfola 75 iu/0,125 ml

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTO ŠVIRKŠTIKLIO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Bemfola 75 IU/0,125 ml injekcija alfa folitropinas

SC

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

0,125 ml

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ SU 1, 5 ARBA 10 UŽPILDYTŲ ŠVIRKŠTIKLIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Bemfola 150 IU/0,25 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje alfa folitropinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename užpildytame švirkštiklyje yra 150 IU alfa folitropino, atitinkančio 11 mikrogramų 0,25 ml. Kiekviename tirpalo ml yra 600 IU alfa folitropino (atitinka 44 mikrogramus).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poloksameras 188, sacharozė, metioninas, dinatrio vandenilio fosfatas dihidratas, natrio-divandenilio fosfatas dihidratas, fosfato rūgštis ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 1 užpildytas švirkštiklis

1 injekcinė adata

5 užpildytų švirkštiklių

5 injekcijos adatos

10 užpildytų švirkštiklių

10 injekcijos adatos

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve.

Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Jei tinkamumo terminas nepasibaigęs ir jeigu vaistinis preparatas neatšaldomas, preparatą galima laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 3 mėnesius, po to jį reikia sunaikinti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Vengrija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/909/002

EU/1/13/909/008

EU/1/13/909/009

13. SERIJOS NUMERIS, DONACIJA IR PREPARATO KODAI

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Bemfola 150 iu/0,25 ml

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTO ŠVIRKŠTIKLIO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Bemfola 150 IU/0,25 ml injekcija alfa folitropinas

SC

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

0,25 ml

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ SU 1, 5 ARBA 10 UŽPILDYTŲ ŠVIRKŠTIKLIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Bemfola 225 IU/0,375 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje alfa folitropinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename užpildytame švirkštiklyje yra 225 IU alfa folitropino, atitinkančio 16,5 mikrogramo 0,375 ml. Kiekviename tirpalo ml yra 600 IU alfa folitropino (atitinka 44 mikrogramus).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poloksameras 188, sacharozė, metioninas, dinatrio vandenilio fosfatas dihidratas, natrio-divandenilio fosfatas dihidratas, fosfato rūgštis ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 1 užpildytas švirkštiklis

1 injekcinė adata

5 užpildytų švirkštiklių

5 injekcijos adatos

10 užpildytų švirkštiklių

10 injekcijos adatos

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve.

Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Jei tinkamumo terminas nepasibaigęs ir jeigu vaistinis preparatas neatšaldomas, preparatą galima laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 3 mėnesius, po to jį reikia sunaikinti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Vengrija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/909/003

EU/1/13/909/010

EU/1/13/909/011

13. SERIJOS NUMERIS, DONACIJA IR PREPARATO KODAI

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Bemfola 225 iu/0,375 ml

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTO ŠVIRKŠTIKLIO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Bemfola 225 IU/0,375 ml injekcija alfa folitropinas

SC

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

0,375 ml

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ SU 1, 5 ARBA 10 UŽPILDYTŲ ŠVIRKŠTIKLIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Bemfola 300 IU/0,50 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje alfa folitropinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename užpildytame švirkštiklyje yra 300 IU alfa folitropino, atitinkančio 22 mikrogramus 0,5 ml. Kiekviename tirpalo ml yra 600 IU alfa folitropino (atitinka 44 mikrogramus).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poloksameras 188, sacharozė, metioninas, dinatrio vandenilio fosfatas dihidratas, natrio-divandenilio fosfatas dihidratas, fosfato rūgštis ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 1 užpildytas švirkštiklis

1 injekcinė adata

5 užpildytų švirkštiklių

5 injekcijos adatos

10 užpildytų švirkštiklių

10 injekcijos adatos

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve.

Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Jei tinkamumo terminas nepasibaigęs ir jeigu vaistinis preparatas neatšaldomas, preparatą galima laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 3 mėnesius, po to jį reikia sunaikinti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Vengrija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/909/004

EU/1/13/909/012

EU/1/13/909/013

13. SERIJOS NUMERIS, DONACIJA IR PREPARATO KODAI

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Bemfola 300 iu/0,5 ml

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTO ŠVIRKŠTIKLIO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Bemfola 300 IU/0,5 ml injekcija alfa folitropinas

SC

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

0,5 ml

6. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ SU 1, 5 ARBA 10 UŽPILDYTŲ ŠVIRKŠTIKLIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Bemfola 450 IU/0,75 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje alfa folitropinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename užpildytame švirkštiklyje yra 450 IU alfa folitropino, atitinkančio 33 mikrogramus 0,75 ml. Kiekviename tirpalo ml yra 600 IU alfa folitropino (atitinka 44 mikrogramus).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: poloksameras 188, sacharozė, metioninas, dinatrio vandenilio fosfatas dihidratas, natrio-divandenilio fosfatas dihidratas, fosfato rūgštis ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 1 užpildytas švirkštiklis

1 injekcinė adata

5 užpildytų švirkštiklių

5 injekcijos adatos

10 užpildytų švirkštiklių

10 injekcijos adatos

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve.

Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Jei tinkamumo terminas nepasibaigęs ir jeigu vaistinis preparatas neatšaldomas, preparatą galima laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 3 mėnesius, po to jį reikia sunaikinti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Vengrija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/909/005

EU/1/13/909/014

EU/1/13/909/015

13. SERIJOS NUMERIS, DONACIJA IR PREPARATO KODAI

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Bemfola 450 iu/0,75 ml

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTO ŠVIRKŠTIKLIO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Bemfola 450 IU/0,75 ml injekcija alfa folitropinas

SC

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

0,75 ml

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai