Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Preparato charakteristikų santrauka - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasBeneFIX
ATC kodasB02BD04
Sudėtisnonacog alfa
GamintojasPfizer Ltd  

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

BeneFIX 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

BeneFIX 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

BeneFIX 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

BeneFIX 1500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

BeneFIX 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

BeneFIX 3000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

BeneFIX 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Kiekviename flakone nominaliai yra 250 TV nonakogo alfa (rekombinantinio IX kraujo krešėjimo faktoriaus). Miltelius ištirpinus pakuotėje pridedamuose 5 ml (0,234 %) natrio chlorido injekcinio tirpalo, viename tirpalo mililitre yra maždaug 50 TV nonakogo alfa.

BeneFIX 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Kiekviename flakone nominaliai yra 500 TV nonakogo alfa (rekombinantinio IX kraujo krešėjimo faktoriaus). Miltelius ištirpinus pakuotėje pridedamuose 5 ml (0,234 %) natrio chlorido injekcinio tirpalo, viename tirpalo mililitre yra maždaug 100 TV nonakogo alfa.

BeneFIX 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Kiekviename flakone nominaliai yra 1000 TV nonakogo alfa (rekombinantinio IX kraujo krešėjimo faktoriaus). Miltelius ištirpinus pakuotėje pridedamuose 5 ml (0,234 %) natrio chlorido injekcinio tirpalo, viename tirpalo mililitre yra maždaug 200 TV nonakogo alfa.

BeneFIX 1500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Kiekviename flakone nominaliai yra 1500 TV nonakogo alfa (rekombinantinio IX kraujo krešėjimo faktoriaus). Miltelius ištirpinus pakuotėje pridedamuose 5 ml (0,234 %) natrio chlorido injekcinio tirpalo, viename tirpalo mililitre yra maždaug 300 TV nonakogo alfa.

BeneFIX 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Kiekviename flakone nominaliai yra 2000 TV nonakogo alfa (rekombinantinio IX kraujo krešėjimo faktoriaus). Miltelius ištirpinus pakuotėje pridedamuose 5 ml (0,234 %) natrio chlorido injekcinio tirpalo, viename tirpalo mililitre yra maždaug 400 TV nonakogo alfa.

BeneFIX 3000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Kiekviename flakone nominaliai yra 3000 TV nonakogo alfa (rekombinantinio IX kraujo krešėjimo faktoriaus). Miltelius ištirpinus pakuotėje pridedamuose 5 ml (0,234 %) natrio chlorido injekcinio tirpalo, viename tirpalo mililitre yra maždaug 600 TV nonakogo alfa.

Poveikio stiprumas (TV) nustatomas Europos farmakopėjoje pateikiamu vienos fazės krešėjimo tyrimu. Specifinis BeneFIX aktyvumas yra ne mažesnis kaip 200 TV/mg baltymo.

BeneFIX sudėtyje yra rekombinantinio IX kraujo krešėjimo faktoriaus (tarptautinis nepatentuotas pavadinimas –nonakogas alfa). Nonakogas alfa – tai išgrynintas baltymas, kurio vienoje grandinėje yra 415 aminorūgščių. Jo pirminė aminorūgščių seka panaši į iš plazmos išskirto IX faktoriaus Ala148 alelinės formos seką, o kai kurios vėlesnės rekombinantinės molekulės posttranlacinės modifikacijos skiriasi nuo iš plazmos išskirtos molekulės modifikacijų. Rekombinantinis IX kraujo krešėjimo faktorius – tai glikoproteinas, kurį išskiria genetiškai pakeistos žinduolių ląstelės, kilusios iš kininio žiurkėno kiaušidžių ląstelių linijos.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

BeneFIX 250 TV, 500 TV, 1000 TV, 1500 TV, 2000 TV, 3000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui.

Balti ar beveik balti milteliai ir skaidrus, bespalvis tirpiklis.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Hemofilija B (įgimta IX faktoriaus stoka) sergančių pacientų kraujavimo stabdymas ir profilaktika.

BeneFIX gali būti vartojamas visų amžiaus grupių pacientams.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą turi prižiūrėti gydytojas, kuris turi hemofilijos gydymo patirties.

Gydymo sekimas

Gydymo metu skiriant dozę ir nustatant kartotinių infuzijų dažnį rekomenduojama vadovautis tinkamai nustatytu IX faktoriaus lygiu. Atskirų pacientų atsakas į IX faktorių gali būti nevienodas – gali skirtis pusinės eliminacijos periodai ir atsistatymas kraujo plazmoje. Per mažo svorio ar viršsvorio turintiems pacientams gali reikėti koreguoti dozę pagal kūno svorį. Būtina atidžiai sekti, ypač didesnių chirurginių intervencijų atveju, pakeičiamojo gydymo eigą atliekant kraujo krešėjimo (IX faktoriaus aktyvumo plazmoje) analizę.

Atliekant in vitro tromboplastino trukme (aPTT) pagrįstą vieno etapo krešėjimo tyrimą, kai siekiama nustatyti IX faktoriaus aktyvumą pacientų kraujo mėginiuose, IX faktoriaus aktyvumo plazmoje rezultatus gali stipriai paveikti tyrime naudoto aPTT reagento tipas ir etaloninis standartas. Tai ypač svarbu, jei keičiama tyrimą atliekanti laboratorija ir (arba) per tyrimą vartoti reagentai.

Dozavimas

Pakeičiamojo gydymo dozės ir trukmė priklauso nuo IX faktoriaus deficito laipsnio, kraujavimo vietos ir apimties, taip pat paciento sveikatos būklės.

IX faktoriaus vienetų skaičius išreiškiamas tarptautiniais vienetais (TV), kurie atitinka galiojančius PSO standartus IX faktoriaus preparatams. IX faktoriaus aktyvumas kraujo plazmoje išreiškiamas procentais (lyginama su sveiko žmogaus plazma) arba tarptautiniais vienetais (lyginama su IX faktoriaus plazmoje tarptautiniu standartu).

Vienas IX faktoriaus aktyvumo tarptautinis vienetas (TV) yra lygus IX faktoriaus kiekiui, kuris yra viename sveiko žmogaus kraujo plazmos mililitre.

Gydymas pagal poreikį

Reikiamą BeneFIX dozę galima apskaičiuoti remiantis duomenimis, kad vienas IX faktoriaus aktyvumo tarptautinis vienetas, skiriamas kūno svorio kg, turėtų padidinti cirkuliuojančio IX faktoriaus lygį vidutiniškai 0,8 TV/dl (ribose nuo 0,4 iki 1,4 TV/dl) pacientams, kuriems yra12 metų (daugiau informacijos žr. 5.2 skyriuje).

Reikiama dozė nustatoma pagal šią formulę.

Reikiamas IX = kūno svoris (kg)

X pageidaujamas IX

X stebimo atstatymo

faktoriaus TV

faktoriaus kiekio

kraujo plazmoje

kiekis

padidėjimas (%) arba

reciprokinis dydis

 

(TV/dl)

 

Pavyzdys. Kad padidėtų 0,8 TV/dl, formulė yra tokia.

Reikiamas IX = kūno svoris (kg)

X pageidaujamas IX

X 1,3 TV/kg

faktoriaus TV

faktoriaus kiekio

 

kiekis

padidėjimas (%) arba

 

 

(TV/dl)

 

Skiriamas kiekis ir vartojimo dažnumas visada turi būti orientuoti į klinikinį veiksmingumą konkrečiu atveju.

Lentelėje išvardytais hemoragijos atvejais IX faktoriaus aktyvumas kraujo plazmoje gydymo laikotarpiu turi būti ne mažesnis nei pateikiamas lentelėje (%, lyginant su normalia žmogaus kraujo plazma, arba TV/dl). Jei kraujavimas epizodinis ar atliekama operacija, preparato dozę galima parinkti iš šios lentelės:

Hemoragijos laipsnis arba

Reikiamas IX

Dozių vartojimo dažnis

chirurginės procedūros

faktoriaus kiekis

(valandomis) ir terapijos trukmė

tipas

(%) arba (TV/dl)

(dienomis)

Hemoragija

 

 

Trumpalaikė hemartrozė,

20–40

Kartoti kas 24 valandas. Vartoti

kraujavimas iš raumenų ar

 

mažiausiai 1 dieną, kol liaujasi

burnos

 

kraujuoti (sprendžiama pagal

 

 

skausmo intensyvumą) ar užgyja

 

 

pažeista vieta.

Didesnė hemartrozė,

30–60

Kartoti infuziją kas 24 valandas 3–4

kraujavimas iš raumenų arba

 

dienas ar ilgiau, kol praeina skausmas

hematoma

 

ir atsistato funkcija.

Gyvybei pavojingos

60–100

Kartoti infuziją kas 8–24 valandas,

hemoragijos

 

kol praeina pavojus gyvybei.

Operacija

 

 

Nesunki,

30–60

Kas 24 valandas mažiausiai

įskaitant danties traukimą

 

1 dieną, kol užgyja pažeista vieta.

Sunki

80–100

Kartoti infuziją kas 8–24 valandas,

 

(prieš ir po

kol tinkamai užgyja žaizda, po to tęsti

 

operacijos)

gydymą dar mažiausiai 7 dienas IX

 

 

faktoriaus aktyvumui palaikyti nuo

 

 

30% iki 60% (TV/dl).

Profilaktika

Galima skirti ilgalaikę kraujavimo profilaktiką BeneFIX ligoniams, sergantiems sunkia hemofilija B. Per klinikinį įprastinės antrinės profilaktikos tyrimą vidutinė dozė anksčiau gydytiems pacientams (AGP) buvo 40 TV/kg (ribose nuo 13 iki 78 TV/kg), vartojama 3–4 dienų intervalais.

Kai kuriais atvejais, ypač jaunesniems pacientams, gali būti reikalingi trumpesni intervalai tarp dozių arba didesnės dozės.

Vaikų populiacija

Duomenys apie gydymą pagal poreikį ir chirurgines operacijas jaunesniems kaip 6 metų vaikams, gydytiems BeneFIX, yra riboti.

Vidutinė profilaktinė dozė (± standartinis nuokrypis) buvo 63,7 (± 19,1) TV/kg 3 - 7 parų intervalais. Jaunesniems pacientams gali prireikti trumpesnio dozavimo intervalo arba didesnių dozių. FIX suvartojimas 22 tirtų pacientų įprastinei profilaktikai buvo 4 607 (± 1 849) TV/kg per metus ir

378 (± 152) TV/kg per mėnesį.

Atsižvelgiant į klinikines indikacijas, būtina atidžiai tikrinti IX faktoriaus aktyvumą plazmoje ir apskaičiuoti farmakokinetinius rodiklius, pvz., atsistatymą ir pusinės eliminacijos periodą, kad būtų galima atitinkamai koreguoti dozes.

Senyvi pacientai

Klinikiniuose BeneFIX tyrimuose dalyvavo nepakankamas skaičius 65 metų ir vyresnių pacientų, kad būtų galima nustatyti, ar jų atsakas skiriasi nuo jaunesnių tiriamųjų atsako. Kaip ir visiems pacientams, vartojantiems BeneFIX, senyviems pacientams dozė turi būti parinkta individualiai.

Vartojimo metodas

BeneFIX liofilizuoti milteliai infuziniam tirpalui ruošti ištirpinami steriliame 0,234 % natrio chlorido tirpale (žr. 6.6 skyrių) ir leidžiami į veną.

BeneFIX infuziją būtina atlikti lėtai. Daugumai pacientų buvo taikomas iki 4 ml per minutę infuzijos greitis. Greitis turi būti nustatomas atsižvelgiant į paciento toleravimą.

Įtarus bet kokią padidėjusio jautrumo reakciją, kuri gali būti susijusi su BeneFIX vartojimu, reikia sumažinti infuzijos greitį arba sustabdyti infuziją (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius).

Raudonųjų kraujo kūnelių agliutinacija kateteryje / švirkšte

Aprašyta atvejų, kai BeneFIX vartojimas sukėlė raudonųjų kraujo kūnelių agliutinaciją kateteryje arba švirkšte. Nepranešta apie jokius nepageidaujamus reiškinius, susijusius su šiuo stebėjimu. Agliutinacijos galimybei sumažinti iki minimumo svarbu riboti į kateterį patenkančio kraujo kiekį. Į švirkštą kraujo neturi patekti. Jei kateteryje arba švirkšte pastebima raudonųjų kraujo kūnelių agliutinacija, šias priemones (kateterį, švirkštą ir BeneFIX tirpalą) būtina išmesti ir injekciją atlikti su priemonėmis iš naujos pakuotės.

Nepertraukiama infuzija

Nėra patvirtinta, ar galima leisti nepertraukiamą infuziją, todėl tai nėra rekomenduojama (taip pat žr. 4.4 ir 6.6 skyrius).

Vaistinio preparato ruošimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje išvardytai pagalbinei medžiagai.

Nustatyta alergija žiurkėnų baltymams.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Padidėjęs jautrumas

Vartojant BeneFIX gali pasireikšti alerginio tipo padidėjusio jautrumo reakcijos. Preparate yra žiurkėno ląstelių baltymų pėdsakų. IX faktoriaus preparatai, taip pat ir BeneFIX, yra sukėlę gyvybei pavojingų anafilaksinių ir (arba) anafilaktoidinių reakcijų. Jeigu atsiranda padidėjusio jautrumo simptomų, pacientai turi būti informuoti, kad reikia nedelsiant nutraukti šio vaistinio preparato vartojimą ir kreiptis į savo gydytoją. Pacientai turi būti informuoti apie ankstyvuosius padidėjusio jautrumo reakcijų simptomus, įskaitant pasunkėjusį kvėpavimą, dusulį, patinimą, vietinę ar išplitusią dilgėlinę, niežulį, spaudimą krūtinėje, bronchų spazmą, gerklų spazmą, švokštimą, hipotenziją, miglotą regėjimą ir anafilaksiją.

Kartais šios reakcijos progresuoja iki sunkios anafilaksijos. Ištikus šokui, būtina taikyti šiuolaikinius šoko gydymo metodus. Pasireiškus sunkioms alerginėms reakcijoms, būtina taikyti alternatyvias hemostatines priemones.

Inhibitoriai

Inhibitorių atsiradimas yra nedažnas reiškinys anksčiau gydytiems pacientams (AGP), vartojantiems preparatus, kurių sudėtyje yra IX faktorius. Kadangi klinikinių tyrimų metu vienam BeneFIX gydomam pacientui atsirado kliniškai reikšmingas mažo atsako inhibitorius, o rekombinantinio IX faktoriaus antigeniškumo patirtis dar yra ribota, reikia atidžiai stebėti, ar BeneFIX gydomų pacientų organizme neatsiranda IX faktorius inhibitorių, kurie turi būti matuojami Bethesda vienetais, naudojant atitinkamą biologinį tyrimą.

Literatūroje yra aprašyta atvejų, įrodančių koreliaciją tarp IX faktoriaus inhibitoriaus atsiradimo ir alerginių reakcijų. Jei pacientams pasireiškia alerginių reakcijų, būtina nustatyti, ar kraujo plazmoje neatsirado inhibitorių. Svarbu prisiminti, kad pacientams, kurių plazmoje yra IX faktoriaus inhibitorių, vėliau gydomiems IX faktoriaus preparatais, gresia didesnis anafilaksijos pavojus. Preliminarūs duomenys rodo galimą ryšį tarp pagrindinių IX faktoriaus geno delecijos mutacijų buvimo ir padidėjusios inhibitorių atsiradimo bei ūmių padidėjusio jautrumo reakcijų rizikos. Jei pacientui buvo nustatytos pagrindinės IX faktoriaus geno delecijos mutacijos, reikia atidžiai stebėti, ar neatsirado ūmių padidėjusio jautrumo reakcijų požymių ir simptomų, ypač ankstyvosiose pradinėse preparato poveikio stadijose.

Dėl galimų alerginių reakcijų IX faktoriaus koncentratams, gydytojo skiriamą gydymą IX faktoriumi būtina pradėti medicinos įstaigoje, kur pacientą galima stebėti ir, prireikus, tinkamai gydyti alergines reakcijas.

Trombozė

Nors BeneFIX sudėtyje yra tik IX krešėjimo faktorius, reikia pripažinti trombozės ir diseminuotos intravaskulinės koaguliacijos (DIK) pavojų. Ilgą laiką sudėtingų IX faktoriaus koncentratų vartojimas buvo siejamas su tromboembolinėmis komplikacijomis, todėl gali būti pavojinga IX faktoriaus preparatus vartoti pacientams, kuriems pasireiškia fibrinolizės simptomai ar diseminuota intravaskulinė koaguliacija (DIK). Dėl galimų trombozinių komplikacijų gydant šiuo preparatu pacientus, sergančius kepenų liga, po operacijų, naujagimius ar pacientus su polinkiu į trombozines ar DIK komplikacijas, būtina atitinkamais biologiniais testais kliniškai tikrinti, ar nepasireiškia ankstyvųjų trombozinės ir sunaudojimo koagulopatijos simptomų. Bet kurioje iš minėtų situacijų būtina palyginti gydymo BeneFIX naudą ir šių komplikacijų pavojų.

BeneFIX nepertraukiamos infuzijos saugumo ir veiksmingumo tyrimų neatlikta (taip pat žr. 4.2 ir 4.8 skyrius). Preparatui patekus į rinką, leidžiant BeneFIX nepertraukiama infuzija per centrinį venos kateterį, nustatyta trombozės reiškinių, įskaitant sunkiai sergantiems naujagimiams pasireiškusį gyvybei pavojingą viršutinės tuščiosios venos (angl. SVC) sindromą (taip pat žr. 4.8 skyrių).

Širdies ir kraujagyslių sistemos reiškiniai

Pacientams, kuriems yra širdies ir kraujagyslių sistemos reiškinių rizikos veiksnių, pakeičiamasis gydymas vartojant FIX gali padidinti širdies ir kraujagyslių sistemos reiškinių riziką.

Nefrozinis sindromas

Buvo pranešta, kad pamėginus sužadinti hemofilija B sergančių pacientų, kurių organizme atsirado IX faktoriaus inhibitorių ir kurie anksčiau patyrė alerginių reakcijų, imuninę toleranciją, jiems pasireiškė nefrozinis sindromas. BeneFIX vartojimo imuninei tolerancijai sužadinti saugumas ir veiksmingumas neištirti.

Ypatingos populiacijos

Per klinikinius anksčiau negydytų pacientų (ANP) gydymo BeneFIX tyrimus nesukaupta pakankamai duomenų.

Vartojimo registravimas

Griežtai rekomenduojama, kad kiekvieną kartą, kai BeneFIX yra skiriamas pacientui, būtų užrašomas preparato pavadinimas ir serijos numeris tam, kad būtų išlaikyta sąsaja tarp paciento ir vaistinio preparato serijos. Vieną iš ant flakono užklijuotų nuplėšiamų etikečių pacientai gali užklijuoti savo dienyne, kad galėtų užregistruoti serijos numerį ar nurodyti bet kokį šalutinį poveikį.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nepranešta apie jokias žmogaus kraujo krešėjimo IX faktoriaus (rDNA) preparatų sąveikas su kitais vaistiniais preparatais.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

IX faktoriaus poveikis gyvūnų dauginimosi funkcijai netirtas. Moterys retai serga hemofilija B, todėl gydymo IX faktoriaus preparatais patirties nėštumo ir žindymo laikotarpiais nėra. Nėščios ir žindančios moterys IX faktoriaus preparatą turėtų vartoti tik būtinais atvejais.

BeneFIX poveikis vaisingumui neištirtas.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

BeneFIX gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Buvo pastebėtos padidėjusio jautrumo arba alerginės reakcijos (kurios gali apimti angioedemą, deginimą ir gėlimą infuzijos vietoje, drebulį, staigų paraudimą, išplitusią dilgėlinę, galvos skausmą, dilgėlinę, hipotenziją, mieguistumą, pykinimą, neramumą, tachikardiją, spaudimą krūtinėje, dilgčiojimą, vėmimą, švokštimą) ir kai kuriais atvejais jos gali progresuoti iki sunkios anafilaksijos (įskaitant šoką). Kai kuriais atvejais šios reakcijos progresavo iki sunkios anafilaksijos ir jų pasireiškimas laiko atžvilgiu buvo labai susijęs su IX faktoriaus inhibitorių atsiradimu (taip pat žr.

4.4 skyrių). Buvo pranešta, kad pamėginus sužadinti hemofilija B sergančių pacientų, kurių organizme atsirado IX faktoriaus inhibitorių ir kurie anksčiau patyrė alerginių reakcijų, imuninę toleranciją, jiems pasireiškė nefrozinis sindromas.

Labai retai buvo pastebėtas antikūnų atsiradimas prieš žiurkėnų baltymą su susijusiomis padidėjusio jautrumo reakcijomis.

Hemofilija B sergantiems pacientams gali atsirasti IX faktorių neutralizuojančių antikūnų (inhibitorių). Jei atsiranda šių inhibitorių, pati būsena gali pasireikšti kaip nepakankamas klinikinis atsakas. Tokiais atvejais rekomenduojama susisiekti su specializuotu hemofilijos centru.

Pavartojus IX faktoriaus preparatų, yra tromboembolinių epizodų rizikos galimybė, žr. 4.4 skyrių.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Toliau esančioje lentelėje pateikiama informacija pagal MedDRA organų sistemų klasifikaciją (OSK ir tinkamiausios išraiškos lygį). Dažniai įvertinti pagal šį susitarimą: labai dažni (≥ 1/10); dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10); nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100); reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000); labai reti (< 1/10 000); dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos, apie kurias pranešta atliekant anksčiau gydytų pacientų klinikinius tyrimus ir kurios buvo užregistruotos preparatui esant rinkoje. Reakcijų dažnis nurodytas remiantis visais priežastinio gydymo metu pasireiškusiais nepageidaujamais reiškiniais, apibendrinus klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo 224 tiriamieji, duomenis.

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateiktos mažėjančio sunkumo tvarka.

Organų sistemų klasė

Labai

Dažni

Nedažni

Dažnis nežinomas

 

dažni

nuo ≥ 1/100

nuo ≥ 1/1 000

(negali būti

 

≥ 1/10

iki < 1/10

iki

įvertintas pagal

 

 

 

< 1/100

turimus duomenis)

Infekcijos ir

 

 

Celiulitas

 

infestacijos

 

 

infuzijos

 

 

 

 

vietojea

 

Kraujo ir limfinės

 

 

IX faktoriaus

 

sistemos sutrikimai

 

 

inhibitorių

 

 

 

 

atsiradimasb

 

Imuninės sistemos

 

Padidėjęs

 

Anafilaksinė reakcija*

sutrikimai

 

jautrumasc

 

 

Nervų sistemos

Galvos

Galvos svaigimas;

Somnolencija;

 

sutrikimai

skausmasd

skonio pojūčio

tremoras

 

 

 

pakitimas

 

 

Akių sutrikimai

 

 

Regos

 

 

 

 

pablogėjimase

 

Širdies sutrikimai

 

 

Tachikardijaf

 

Kraujagyslių sutrikimai

 

Flebitas; staigus

Hipotenzijah

Viršutinės tuščiosios

 

 

paraudimasg

 

venos sindromasi,* ;

 

 

 

 

giliųjų venų

 

 

 

 

trombozė*;

 

 

 

 

trombozė*;

 

 

 

 

tromboflebitas*

Kvėpavimo sistemos,

Kosulysj

 

 

 

krūtinės ląstos ir

 

 

 

 

tarpuplaučio sutrikimai

 

 

 

 

Virškinimo trakto

 

Vėmimas;

 

 

sutrikimai

 

pykinimas

 

 

Odos ir poodinio

 

Išbėrimask;

 

 

audinio sutrikimai

 

dilgėlinė

 

 

Inkstų ir šlapimo

 

 

Inkstų

 

takų sutrikimai

 

 

infarktasl

 

Bendrieji sutrikimai ir

Pireksija

Nemalonus

 

Neadekvati reakcija į

vartojimo vietos

 

pojūtis krūtinėjeo;

 

gydymą*

pažeidimai

 

reakcija infuzijos

 

 

 

 

vietojen; skausmas

 

 

 

 

infuzijos vietojem

 

 

Tyrimai

 

 

 

Neadekvatus IX

 

 

 

 

faktoriaus

Organų sistemų klasė

 

Labai

 

Dažni

 

Nedažni

Dažnis nežinomas

 

 

 

dažni

 

nuo ≥ 1/100

 

nuo ≥ 1/1 000

(negali būti

 

 

 

≥ 1/10

 

iki < 1/10

 

iki

įvertintas pagal

 

 

 

 

 

 

 

< 1/100

turimus duomenis)

 

 

 

 

 

 

 

 

kompensavimasp, *

*

nepageidaujama reakcija į vaistą, apie kurią pranešta jam patekus į rinką

 

a

įskaitant celiulitą

 

 

 

 

 

 

b

mažo titro laikino inhibitoriaus susidarymas

 

 

 

 

c

įskaitant padidėjusį jautrumą vaistui, angioedemą, bronchų spazmą, švokštimą, dispnėją ir laringospazmą

d

įskaitant migreną, prienosinių ančių skausmą

 

 

 

 

e

įskaitant scintiliuojančią skotomą ir miglotą regėjimą

 

 

f

įskaitant padažnėjusį širdies plakimą, sinusinę tachikardiją

 

 

g

įskaitant karščio pylimą, karščio pojūtį, šiltą odą

 

 

h

įskaitant sumažėjusį kraujospūdį

 

 

 

 

i

leidžiant BeneFIX nepertraukiama infuzija per centrinį venos kateterį, sunkiai sergantiems naujagimiams

j

pasireiškęs viršutinės tuščiosios venos (angl. SVC) sindromas

 

 

įskaitant skreplių atkosėjimą

 

 

 

 

 

 

k

įskaitant makulinį bėrimą, papulinį bėrimą, makulopapulinį bėrimą

 

 

l

išsivystė hepatito C antikūnų turėjusiam pacientui, praėjus 12 dienų po BeneFIX dozės kraujavimui stabdyti.

m įskaitant skausmą injekcijos vietoje, diskomfortą infuzijos vietoje

 

 

n

įskaitant niežulį infuzijos vietoje, eritemą infuzijos vietoje

 

 

o

įskaitant skausmą krūtinėje ir spaudimo pojūtį krūtinėje

 

 

p

Tai pažodinė sąvoka. Neatsižvelgta į MedDRA 17.1 PT.

 

 

Atskirų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Padidėjusio jautrumo (alerginės) reakcijos

Jeigu įtariama bet kokia padidėjusio jautrumo reakcija, kuri, kaip manoma, gali būti susijusi su BeneFIX vartojimu, žr. 4.2 ir 4.4 skyrius.

Inhibitorių atsiradimas

1 iš 65 BeneFIX gydomų pacientų (įskaitant 9 pacientus, dalyvaujančius tik chirurginiuose tyrimuose), kurie anksčiau vartojo iš plazmos išskirtus preparatus, aptiktas kliniškai svarbus, mažo atsako inhibitorius. Šis pacientas galėjo tęsti gydymą BeneFIX, neiššaukdamas anamnezinio inhibitoriaus kiekio didėjimo ar anafilaksijos (žr. 4.4 skyrių).

Vaikų populiacija

Alerginės reakcijos gali dažniau pasireikšti vaikams nei suaugusiesiems.

Nepakanka duomenų, kad būtų galima pateikti informaciją apie inhibitorių atsiradimo ANP dažnumą (taip pat žr. 5.1 skyrių).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Nepranešta apie perdozavimo simptomus vartojant rekombinantinio IX kraujo krešėjimo faktoriaus preparatus.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: antihemoraginiai vaistai, IX kraujo krešėjimo faktorius; ATC kodas: B02BD04.

Veikimo mechanizmas

BeneFIX sudėtyje yra rekombinantinio IX kraujo krešėjimo faktoriaus (alfa nonakogo). Rekombinantinis IX kraujo krešėjimo faktorius – tai vienos grandinės glikoproteinas, kurio molekulinė masė yra apytikriai 55 000 daltonų. Jis priskiriamas nuo vitamino K priklausančių krešėjimo faktorių serino proteazių šeimai. Rekombinantinis IX kraujo krešėjimo faktorius – tai gydymui naudojamas rekombinantinės DNR baltymas, kurio struktūrinės ir funkcinės charakteristikos panašios į endogeninio IX faktoriaus. IX faktorių suaktyvina VII/audinio faktoriaus kompleksas, veikiantis išorinę sistemą, ir XIa faktorius, veikiantis vidinę krešėjimo sistemą. Aktyvuotas IX faktorius drauge su aktyvuotu VIII faktoriumi suaktyvina X faktorių, kuris protrombiną paverčia trombinu. Paskui trombinas paverčia fibrinogeną fibrinu, tuomet jau gali susidaryti krešulys. Hemofilija B sergančiųjų kraujyje IX faktorius neaktyvus ar labai mažai aktyvus, todėl gali prireikti pakaitinės terapijos.

Farmakodinaminis poveikis

Hemofilija B – tai lytiškai determinuotas paveldimas kraujo krešėjimo sutrikimas, atsirandantis dėl mažo IX faktoriaus kiekio kraujyje ir sukeliantis tiek savaiminį, tiek dėl sužeidimų ar chirurginių intervencijų prasidedantį gausų kraujavimą į sąnarių ertmes, raumenis ar vidaus organus. Pakaitinė terapija padidina IX faktoriaus kiekį kraujo plazmoje, todėl laikinai kompensuoja faktoriaus deficitą ir koreguoja polinkį kraujuoti.

Vaikų populiacija

3090A1-301-WW tyrimo veiksmingumo analizė pagrįsta duomenimis, kurie buvo gauti tiriant 22 vaikų populiacijos tiriamuosius, vartojusius vaistinį preparatą pagal profilaktinį planą, įskaitant 4 pacientus, vartojusius pagal poreikį, kuriems vaistinis preparatas netrukus buvo skirtas profilaktiškai. Dviem pacientams buvo atliktos chirurginės procedūros (apipjaustymas ir nuolatinio kateterio įvedimas). 25 tirtų pacientų saugumo duomenų analizė parodė saugumo duomenis, kokių buvo tikėtasi. Buvo pranešta apie vienintelį užregistruotą sunkų nepageidaujamą reiškinį, susijusį su BeneFIX, tik tyrime dalyvavusiam ANP, kuriam pasireiškė padidėjęs jautrumas ir atsirado inhibitorių.

Dviejuose atviruosiuose tyrimuose nustatyta, kad BeneFIX galima saugiai skirti po 100 TV/kg kartą per savaitę, tačiau dėl preparato pusinės eliminacijos laiko (žr. 5.2 skyrių) ir ribotų farmakokinetikos tyrimų duomenų skyrimo kartą per savaitę režimo negalima rekomenduoti ilgalaikei profilaktikai sunkia hemofilija B sergantiems pacientams.

5.2Farmakokinetinės savybės

Viename atsitiktinių imčių kryžminiame farmakokinetikos tyrime nustatyta, kad 0,234 % natrio chlorido skiediklyje ištirpintas BeneFIX farmakokinetiniu požiūriu prilygsta anksčiau į rinką tiektam BeneFIX (ištirpintam steriliame vandenyje), skiriant jo 24 anksčiau gydytiems pacientams

(≥ 12 metų) 75 TV/kg dydžio dozėmis. Be to, po kartotinio BeneFIX skyrimo šešis mėnesius, buvo stebimi 23 tos pačios grupės pacientų farmakokinetikos parametrai ir buvo nustatyta, kad jie išliko tokie patys kaip ir per pradinį vertinimą. Farmakokinetikos duomenų santrauka pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė. Anksčiau gydytų pacientų, sergančių hemofilija B, BeneFIX (75 TV/kg) farmakokinetikos parametrų įverčiai per pradinį vertinimą ir 6 mėnesį

Parametras

Pradinis vertinimas n = 24

6 mėnuo n = 23

Vidurkis ± SN

Vidurkis ± SN

 

Cmax (TV/dl)

54,5

± 15,0

57,3

± 13,2

AUC(TV∙val./dl)

± 237

± 205

t1/2 (val.)

22,4 ± 5,3

23,8 ± 6,5

KL (ml /val./kg)

8,47 ± 2,12

8,54 ± 2,04

Atstatymas

0,73 ± 0,20

0,76 ± 0,18

(TV/dl kiekvienam TV/kg)

 

 

Santrumpos: AUC= plotas po koncentracijos plazmoje ir laiko kreive nuo nulio iki begalybės; Cmax = didžiausia koncentracija; t1/2 = pusinės eliminacijos iš plazmos laikas; KL = klirensas; SN = standartinis nuokrypis.

Populiacijos farmakokinetikos populiacijoje modelis buvo sukurtas, naudojant duomenis, kurie buvo gauti tiriant 73 pacientus, kuriems buvo nuo 7 mėnesių iki 60 metų. Parametrai, nustatyti naudojant galutinį 2-jų sekcijų modelį, parodyti 2 lentelėje. Kūdikių ir vaikų organizme buvo didesnis klirensas, didesnis pasiskirstymo tūris, trumpesnis pusinės eliminacijos laikas periodas ir mažesnis atsistatymas nei paauglių ir suaugusiųjų. Galutinės fazės duomenys nebuvo vienareikšmiški dėl duomenų po

24 valandų trūkumo vaikų populiacijos tiriamiesiems, kuriems buvo < 6 metų.

2 lentelė. Vidutiniai SN farmakokinetikos parametrai, apskaičiuoti remiantis individualiais populiacijos farmakokinetikos duomenų analizės Bajeso įverčiais

Amžiaus grupė

Kūdikiai

Vaikai

Vaikai

Paaugliai

Suaugusieji

nuo 12 iki

(metais)

< 2

nuo 2 iki < 6

nuo 6 iki < 12

nuo 18 iki 60

< 18

 

 

 

 

 

Tiriamųjų

skaičius

 

 

 

 

 

Klirensas (ml

13,1 2,1

13,1 ± 2,9

15,5

9,2 ± 2,3

8,0 ± 0,6

/val./kg)

 

 

 

 

 

Vss (ml /kg)

252 35

257 ± 25

234 ± 49

225 ± 59

Pusinės

15,6 1,2

 

 

 

 

eliminacijos

16,7 ± 1,9

16,3

21,5 ± 5,0

23,9 ± 4,5

laikas (val.)

 

 

 

 

 

Atstatymas

 

 

 

 

 

(TV/dl

0,61 0,10

0,60 ± 0,08

0,47

0,69 ± 0,16

0,74 ± 0,20

kiekvienam

 

 

 

 

 

TV/kg)

 

 

 

 

 

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įvertinus įprastinių ikiklinikinių tyrimų duomenis, buvo nustatyta, kad šis vaistinis preparatas specifinio genotoksinio poveikio žmogui neturi.

Preparato kancerogeninis poveikis ir toksinis poveikis dauginimosi funkcijai ir vaisiaus vystymuisi netirtas.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Milteliai

Sacharozė

Glicinas

L-histidinas

Polisorbatas 80

Tirpiklis

Natrio chlorido tirpalas

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima. Būtina naudoti tik pakuotėje pridedamą infuzijos rinkinį. Dėl žmogaus IX kraujo krešėjimo faktoriaus adsorbcijos kai kurios infuzijos įrangos vidiniuose paviršiuose gydymas gali būti nesėkmingas.

6.3Tinkamumo laikas

2 metai.

Paruoštą tirpalą, kadangi jame nėra konservantų, reikia vartoti nedelsiant ar ne vėliau kaip per 3 valandas nuo paruošimo. Nustatytas cheminis ir fizinis vartojamo preparato stabilumas – 3 valandos, laikant ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti žemesnėje kaip 30 C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

BeneFIX 250 TV, 500 TV, 1000 TV, 1500 TV, 2000 TV, 3000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

BeneFIX 250 TV, 500 TV, 1000 TV, 1500 TV, 2000 TV, 3000 TV miltelių 10 ml (I tipo stiklo) flakone su chlorobutilo kamščiu bei nuplėšiamu aliuminio gaubteliu ir 5 ml skaidraus bespalvio tirpiklio užpildytame (I tipo stiklo) švirkšte su bromobutilo stūmoklio kamščiu bei švirkšto galo bromobutilo gaubteliu, ir sterilus flakono adapteris tirpalui ruošti, sterilus infuzijos rinkinys, du alkoholiu sudrėkinti tamponai, pleistras ir marlinis tvarstis.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

BeneFIX liofilizuoti milteliai injekciniam tirpalui ruošti ištirpinami užpildytame švirkšte pridedamame tirpiklyje (0,234 % (svoris/tūris) natrio chlorido tirpale) ir infuzijos būdu leidžiami į veną (taip pat žr. tirpinimo instrukciją pakuotės lapelio 3 skyriuje).

Paruošto BeneFIX sudėtyje yra polisorbato-80, kuris, yra žinoma, padidina di-(2-etilheksil)ftalato (DEHP) išskyrimo iš polivinilo chlorido (PVC) lygį. Tai reikia įvertinti, paruošiant ir vartojant BeneFIX. Svarbu, kad būtų griežtai laikomasi 4.2 skirsnyje nurodytų rekomendacijų.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

Netirta, ar galima BeneFIX leisti nepertraukiama infuzija, todėl draudžiama BeneFIX maišyti su infuzijų tirpalais ar leisti lašeline.

7.REGISTRUOTOJAS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 1997 m. rugpjūčio mėn. 27 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2012 m. liepos mėn. 20 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai