Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bronchitol (mannitol) – ženklinimas - R05CB16

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasBronchitol
ATC kodasR05CB16
Sudėtismannitol
GamintojasPharmaxis Pharmaceuticals Limited

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ – GYDYMO PRADŽIAI SKIRTOS DOZĖS PAKUOTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Bronchitol 40 mg inhaliaciniai milteliai, kietosios kapsulės manitolis

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje kietoje kapsulėje yra 40 mg manitolio.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Inhaliaciniai milteliai, kieta kapsulė.

10 kietų kapsulių ir 1 inhaliatorius

.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartojant gydymo pradžiai skirtą dozę pacientą turi stebėti gydytojas, kuris, be kita ko, privalo stebėti jo plaučių veiklą.

Vartokite taip, kaip nurodė Jūsų gydytojas.

Inhaliatoriaus naudojimo instrukcija pateikiama pakuotės lapelyje.

Kapsulėse yra per burną, naudojant pridedamą inhaliatorių, įkvėpiami milteliai.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti tik įkvėpimui.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Kapsulių negalima nuryti.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikykite originalioje lizdinėje pakuotėje, kad apsaugotumėte nuo drėgmės. Kapsules iš lizdinės pakuotės išimkite tik prieš pat vartojimą.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

25 Moorgate

London

EC2R 6AY

Jungtinė Karalystė

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/12/760/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Bronchitol 40 mg

17. UNIKALUSIS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu

18. UNIKALUSIS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ – 2 SAVAIČIŲ GYDYMO LAIKOTARPIUI SKIRTA PAKUOTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Bronchitol 40 mg inhaliaciniai milteliai, kietosios kapsulės manitolis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje kietoje kapsulėje yra 40 mg manitolio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Inhaliaciniai milteliai, kieta kapsulė.

2 savaičių gydymo laikotarpiui skirta pakuotė, kurią sudaro 280 kietų kapsulių ir 2 inhaliatoriai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartokite taip, kaip nurodė Jūsų gydytojas.

Inhaliatoriaus naudojimo instrukcija pateikiama pridedamame lapelyje.

Kapsulėse yra per burną, naudojant pridedamą inhaliatorių, įkvėpiami milteliai. Kapsules iš lizdinės pakuotės išimkite tik prieš pat vartojimą.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti tik įkvėpimui.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Kapsulių negalima nuryti.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

25 Moorgate

London

EC2R 6AY

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/12/760/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Bronchitol 40 mg

17. UNIKALUSIS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi

18. UNIKALUSIS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA JUOSTELIŲ LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Bronchitol 40 mg inhaliaciniai milteliai, kietosios kapsulės

Manitolis

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Pharmaxis

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai