Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Caelyx (doxorubicin hydrochloride) – ženklinimas - L01DB

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasCaelyx
ATC kodasL01DB
Sudėtisdoxorubicin hydrochloride
GamintojasJanssen-Cilag International N.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

CAELYX DĖŽUTĖ 20 mg/10 ml – 1 flakonas

CAELYX DĖŽUTĖ 20 mg/10 ml – 10 flakonų

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Caelyx 2 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Pegiliuotas liposominis doksorubicino hidrochloridas

2.VEIKLIOJI (-OS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml Caelyx yra 2 mg pegiliuoto liposominio doksorubicino hidrochlorido.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: -(2-[1,2-distearoil-sn-glicero(3)fosfooksi]etilkarbamoil)- -metoksipoli (oksietilen)-40 natrio druska, visiškai hidrogenizuotas sojos fosfatidilcholinas, cholesterolis, amonio sulfatas, sacharozė, histidinas, injekcinis vanduo, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 flakonas

10 flakonų

20 mg/10 ml

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į veną, prieš tai praskiedus 5 % (50 mg/ml) gliukozės tirpalu infuzijoms. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

NEVARTOKITE PAKAITOMIS SU KITOMIS DOKSORUBICINO HIDROCHLORIDO FORMOMIS.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nepanaudotus flakonus reikia sunaikinti.

Citotoksinis

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/96/011/001 (1 flakonas)

EU/1/96/011/002 (10 flakonų)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Caelyx 20 mg/10 ml

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

CAELYX DĖŽUTĖ 50 mg/25 ml – 1 flakonas

CAELYX DĖŽUTĖ 50 mg/25 ml – 10 flakonų

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Caelyx 2 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Pegiliuotas liposominis doksorubicino hidrochloridas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml Caelyx yra 2 mg pegiliuoto liposominio doksorubicino hidrochlorido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: -(2-[1,2-distearoil-sn-glicero(3)fosfooksi]etilkarbamoil)- - metoksipoli(oksietilen)-40 natrio druska, visiškai hidrogenizuotas sojos fosfatidilcholinas, cholesterolis, amonio sulfatas, sacharozė, histidinas, injekcinis vanduo, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 flakonas

10 flakonų

50 mg/25 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į veną, prieš tai praskiedus 5 % (50 mg/ml) gliukozės tirpalu infuzijoms. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

NEVARTOKITE PAKAITOMIS SU KITOMIS DOKSORUBICINO HIDROCHLORIDO FORMOMIS.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nepanaudotus flakonus reikia sunaikinti.

Citotoksinis

11.REGISTRUOTOJAS PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (- IAI)

EU/1/96/011/003 (1 flakonas)

EU/1/96/011/004 (10 flakonų)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Caelyx 50 mg/25 ml

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

CAELYX ETIKETĖ 20 mg/10 ml

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Caelyx 2 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Pegiliuotas liposominis doksorubicino hidrochloridas

Leisti į veną

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

20 mg/10 ml

6.KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

CAELYX ETIKETĖ 50 mg/25 ml

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Caelyx 2 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Pegiliuotas liposominis doksorubicino hidrochloridas

Leisti į veną

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

50 mg/25 ml

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai