Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cancidas (Caspofungin MSD) (caspofungin) – Preparato charakteristikų santrauka - J02AX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasCancidas (Caspofungin MSD)
ATC kodasJ02AX04
Sudėtiscaspofungin
GamintojasMerck Sharp

Straipsnio turinys

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CANCIDAS 50 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

CANCIDAS 70 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

CANCIDAS 50 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Kiekviename flakone yra 50 mg kaspofungino (acetato pavidalu).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas

Kiekviename 50 mg flakone yra 35,7 mg sacharozės.

CANCIDAS 70 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Kiekviename flakone yra 70 mg kaspofungino (acetato pavidalu).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas

Kiekviename 70 mg flakone yra 50 mg sacharozės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Milteliai infuzinio tirpalo koncentratui.

Prieš ištirpinimą milteliai yra kompaktiški, balti ar balkšvi milteliai.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Suaugusiųjų ir vaikų invazinei kandidozei gydyti.

Suaugusiųjų ir vaikų invazinei aspergiliozei gydyti, kai infekcija atspari amfotericinui B, amfotericino B lipidų formoms ir (arba) itrakonazolui arba pacientas šių vaistų netoleruoja. Atsparumu vadinama būklė, kai infekcija progresuoja arba sveikata negerėja po ne mažiau kaip 7 dienų gydymo efektyvių priešgrybelinių vaistų gydomosiomis dozėmis.

Empiriniam suaugusiųjų ir vaikų, kuriems yra karščiavimas ir neutropenija, įtariamos grybelinės infekcijos (pavyzdžiui, Candida ar Aspergillus) gydymui.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Kaspofunginą turi paskirti gydytojas, patyręs gydyti invazines grybelines ligas.

Dozavimas

Suaugusieji

1-ąją dieną skirti 70 mg įsotinamąją dozę, paskui po 50 mg vieną kartą per parą. Pacientams, sveriantiems daugiau kaip 80 kg, gavusiems 70 mg pradinę įsotinamąją dozę, toliau rekomenduojama skirti po 70 mg kaspofungino vieną kartą per parą (žr. 5.2 skyrių). Dėl lyties arba rasės dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Vaikų populiacija (nuo 12 mėnesių iki 17 metų)

Vaikams (nuo 12 mėnesių iki 17 metų) dozavimas paremtas paciento kūno paviršiaus plotu (žr. Vartojimo instrukcija vaikams, Mosteller1 formulę). Visų indikacijų atvejais 1-ają parą reikia skirti vienkartinę 70 mg/m2 įsotinamąją dozę (neviršyti faktinės 70 mg dozės), vėliau skirti po 50 mg/m2 per parą (neviršyti faktinės 70 mg dozės). Jeigu 50 mg/m2 per parą dozė toleruojama gerai, tačiau klinikinis atsakas nėra pakankamas, paros dozę galima padidinti iki 70 mg/m2 per parą (neviršyti faktinės 70 mg dozės).

Klinikinių tyrimų su naujagimiais ir kūdikiais iki 12 mėnesių metu kaspofungino saugumas ir veiksmingumas nebuvo pakankamai ištirtas. Rekomenduojama laikytis atargumo priemonių gydant šios amžiaus grupės pacientus. Negausūs duomenys nurodo, kad turbūt tikslinga kaspofungino vartoti po 25 mg/m2 per parą naujagimiams ir kūdikiams (iki 3 mėnesių) ir 50 mg/m2 per parą mažiems vaikams (nuo 3 iki 11 mėnesių) (žr. 5.2 skyrių).

Gydymo trukmė

Empirinio gydymo kurso trukmė turi priklausyti nuo klinikinio paciento atsako. Gydyti dar iki 72 val. pasibaigus neutropenijai (ANC ≥ 500). Pacientus, kuriems nustatyta grybelinė infekcija, reikia gydyti mažiausiai 14 dienų, ir dar mažiausiai 7 dienas pasibaigus neutropenijai ir klinikiniams simptomams.

Invazinės kandidozės gydymo kurso trukmė turi priklausyti nuo klinikinio ir mikrobiologinio paciento atsako. Pagerėjus invazinės kandidozės simptomams bei esant neigiamiems pasėlių rezultatams, reikia svarstyti, ar nereikėtų pereiti prie priešgrybelinio gydymo geriamuoju vaistiniu preparatu. Paprastai, priešgrybelinis gydymas turi trukti mažiausiai 14 dienų nuo paskutiniojo teigiamo pasėlio rezultato.

Invazinės aspergiliozės gydymo kurso trukmė nustatoma individualiai atsižvelgiant į paciento ligos sunkumą, atsigavimą po imunosupresijos ir klinikinį atsaką. Paprastai, kai išnyksta ligos simptomai, reikia gydyti mažiausiai dar 7 dienas.

Informacijos apie ilgesnį kaip 4 savaičių trukmės gydymą yra nedaug. Vis dėlto turimi duomenys rodo, kad ilgesnių (iki 162 dienų suaugusiems pacientams ir iki 87 dienų vaikams) gydymo kursų metu kaspofunginas išlieka gerai toleruojamas.

Ypatingos pacientų grupės

Senyvi pacientai

Senyviems pacientams (65 metų ir vyresniems) plotas po kreive (AUC) padidėja apie 30 %, bet dozės jiems koreguoti nereikia. Patirtis, kaip gydyti 65 metų ir vyresnius pacientus, ribota (žr. 5.2 skyrių).

Inkstų funkcijos sutrikimas

Dozė nepriklauso nuo inkstų funkcijos sutrikimo (žr. 5.2 skyrių).

Kepenų funkcijos sutrikimas

Suaugusiems pacientams, kuriems yra lengvas kepenų funkcijos sutrikimas (Child-Pugh rodmuo nuo 5 iki 6), dozės koreguoti nereikia. Remiantis farmakokinetikos tyrimų duomenimis, suaugusiems pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas (Child-Pugh rodmuo nuo

7 iki 9), rekomenduojama skirti 35 mg kaspofungino dozę vieną kartą per parą. 1-ąją dieną reikia skirti 70 mg pradinę įsotinamąją dozę. Nėra patirties, kaip elgtis, kai suaugusiems pacientams yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas (Child-Pugh rodmuo didesnis kaip 9) arba vaikams yra bet kokio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas (žr. 4.4 skyrių).

Vartojimas kartu su metabolinių fermentų induktoriais

Negausūs duomenys rodo, kad turbūt tikslinga kaspofungino dozę padidinti iki 70 mg vieną kartą per parą po 70 mg įsotinamosios dozės, kai suaugusieji šio vaisto vartoja kartu su tam tikrais metabolinių fermentų induktoriais (žr. 4.5 skyrių). Kai vaikai (nuo 12 mėnesių iki 17 metų) kaspofungino vartoja kartu su tais pačiais metabolinių fermentų induktoriais (žr. 4.5 skyrių), turbūt tikslinga skirti 70 mg/m2 per parą kaspofungino dozę (neviršyti faktinės 70 mg per parą dozės).

1 Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17):1098 (laiškas)

Vartojimo metodas

Paruoštą ir atskiestą tirpalą reikia lėtai, maždaug per 1 valandą, sulašinti į veną. Kaip tirpinti, žiūrėkite 6.6 skyriuje.

Tiekiami flakonai po 70 mg ir po 50 mg.

Kaspofunginą reikia vartoti infuzijos būdu vieną kartą per parą.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kaspofungino vartojimo metu buvo pastebėta anafilaksija. Jeigu tai pasireiškia, kaspofungino vartojimą reikia nutraukti ir paskirti atitinkamą gydymą. Yra pastebėtos galimai su histamino išsiskyrimu susijusios nepageidaujamos reakcijos, tarp jų išbėrimas, veido patinimas, angioedema, niežulys, šilumos pojūtis ar bronchų spazmas, dėl kurių vartojimą gali prireikti nutraukti ir (arba) paskirti atitinkamą gydymą.

Kaip rodo riboti duomenys, rečiau pasitaikančių ne Candida mielių ir ne Aspergillus pelėsių, kaspofunginas neveikia. Kaspofungino efektyvumas gydant šių kitų grybelių sukeltas infekcines ligas nenustatytas.

Kaspofungino vartojimas kartu su ciklosporinu buvo įvertintas sveikiems suaugusiems savanoriams ir suaugusiems pacientams. Kai kuriems sveikiems suaugusiems savanoriams, kurie kartu su kaspofunginu gavo dvi ciklosporino dozes po 3 mg/kg, alanininės (ALT) ir asparagininės (AST) transaminazių aktyvumas iki 3 kartų viršijo normalų, tačiau nutraukus gydymą tai išnyko. Retrospektyviniame tyrime, kuriame 40 pacientų buvo gydomi kaspofunginu ir ciklosporinu nuo 1 iki 290 dienų (vidutiniškai 17,5 dienos), atliktame, kai kaspofunginas buvo rinkoje, nepasireiškė sunkios nepageidaujamos kepenų reakcijos. Šie duomenys rodo, kad kaspofunginą gali vartoti pacientai, kartu vartojantys ciklosporiną, kai laukiama nauda viršija galimą riziką. Pacientams, kartu vartojantiems kaspofunginą ir ciklosporiną, reikia atidžiai sekti kepenų fermentų aktyvumą.

Suaugusiesiems, kuriems buvo lengvas ir vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, AUC atitinkamai padidėjo maždaug 20 % ir 75 %. Suaugusiesiems esant vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimui, rekomenduojama mažinti paros dozę iki 35 mg. Nėra klinikinės patirties, kaip vartoti vaistą, kai yra sunkus kepenų funkcijos pablogėjimas suaugusiesiems arba bet kokio sunkumo kepenų funkcijos pablogėjimas vaikams. Tikėtina, kad tokiems pacientams kaspofungino veikimo trukmė bus didesnė, negu esant vidutinio sunkumo kepenų funkcijos pablogėjimui, todėl jiems šį vaistą reikia skirti atsargiai (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

Kaspofunginu gydytiems sveikiems savanoriams bei suaugusiems ir vaikams pacientams yra nustatyta kepenų funkcijos laboratorinių tyrimų nuokrypių. Kai kuriems sunkiomis gretutinėmis ligomis sirgusiems suaugusiesiems ir vaikams, kurie kartu su kaspofunginu vartojo daug papildomų vaistinių preparatų, buvo pastebėta kliniškai reikšmingo kepenų funkcijos sutrikimo, hepatito ir kepenų funkcijos nepakankamumo atvejų; jų priežastinis ryšys su kaspofunginu nenustatytas. Pacientus, kuriems gydymo kaspofunginu metu pakinta kepenų funkcijos tyrimų rodmenys, reikia stebėti, ar nepablogės kepenų funkcija, o tęstinio gydymo kaspofunginu rizikos ir naudos santykį reikia iš naujo įvertinti.

Šiame vaistiniame preparate yra sacharozės. Pacientai, kuriems yra nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas arba sacharazės-izomaltazės nepakankamumas, šio vaistinio preparato vartoti negali (žr. 2 skyrių).

Kaspofunginui jau esant rinkoje yra pastebėta Stevens-Johnson sindromo (SJS) ir toksinės epidermio nekrolizės (TEN) atvejų. Pacientams, kuriems yra buvusi alerginė odos reakcija, kaspofunginą skirti reikia atsargiai (žr. 4.8 skyrių).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

In vitro tyrimai rodo, kad kaspofunginas neslopina citochromo P450 (CYP) sistemos fermentų. Klinikiniai tyrimai rodo, kad kaspofunginas neskatina kitų medžiagų CYP3A4 metabolizmo. Kaspofunginas nėra P glikoproteino substratas, taip pat jį mažai veikia citochromo P450 fermentai. Tačiau farmakologiniais ir klinikiniais tyrimais (žr. žemiau) nustatyta, kad kaspofunginas sąveikauja su kitais vaistais.

Dviejuose klinikiniuose tyrimuose su sveikais suaugusiais savanoriais ciklosporinas A (viena 4 mg/kg dozė arba dvi 3 mg/kg dozės kas 12 val.) padidino kaspofungino AUC maždaug 35 %. AUC, matyt, padidėjo dėl to, kad kepenys absorbavo mažiau kaspofungino. Kaspofunginas nepadidino ciklosporino koncentracijos plazmoje. Kai kaspofungino ir ciklosporino vartota kartu, alanininės (ALT) ir asparagininės (AST) transaminazių aktyvumas iki 3 kartų viršijo normalų, tačiau, nutraukus gydymą tai išnyko. Retrospektyviniame tyrime, kuriame 40 pacientų buvo gydomi kaspofunginu ir ciklosporinu nuo 1 iki 290 dienų (vidutiniškai 17,5 dienos), atliktame kai kaspofunginas jau buvo rinkoje, nepasireiškė sunkios nepageidaujamos kepenų reakcijos (žr. 4.4 skyrių). Pacientams, kartu vartojantiems šiuos du vaistus reikia atidžiai sekti kepenų fermentų aktyvumą.

Sveikiems suaugusiems savanoriams kaspofunginas 26 % sumažino minimalią takrolimuzo koncentraciją plazmoje. Pacientams, kurie vartoja abu šiuos vaistus, būtina tirti takrolimuzo koncentraciją kraujyje bei atitinkamai koreguoti dozę.

Klinikiniai tyrimai su sveikais suaugusiais savanoriais rodo, kad itrakonazolas, amfotericinas B, mikofenolatas, nelfinaviras ar takrolimuzas kliniškai reikšmingai nekeičia kaspofungino farmakokinetikos. Kaspofunginas neveikia amfotericino B, itrakonazolo, rifampicino arba mikofenolato mofetilio farmakokinetikos. Duomenų apie tai, ar saugu amfotericiną B, itrakonazolą, nelfinavirą ar mikofenolato mofetilį vartoti kartu su kaspofunginu, mažai, tačiau, atrodo, kad specialių atsargumo priemonių imtis nereikia.

Kai kaspofungino ir rifampicino buvo skiriama kartu sveikiems suaugusiems savanoriams, pirmąją dieną kaspofungino AUC padidėjo 60 %, o minimali plazmos koncentracija dozės veikimo pabaigoje

– 170 %. Vaistus kartu vartojant kartotinai, kaspofungino minimali koncentracija laipsniškai mažėjo. Po dviejų savaičių suaugusiesiems rifampicinas mažai veikė AUC, bet minimali koncentracija dozės veikimo pabaigoje buvo 30 % mažesnė negu vartojant vien kaspofunginą. Galbūt sąveika pasireiškia dėl transportinių baltymų slopinimo pradžioje ir jų sužadinimo vėliau. Galima tikėtis panašios sąveikos su kitais vaistais, kurie sužadina metabolizuojančius fermentus. Negausūs farmakokinetinių tyrimų duomenys rodo, kad kaspofungino AUC gali sumažėti, kai jo skiriama kartu su efavirenzu, nevirapinu, rifampicinu, deksametazonu, fenitoinu ar karbamazepinu. Kai kartu vartojama metabolizuojančių fermentų induktorių, reikia pagalvoti apie kaspofungino dozės suaugusiesiems padidinimą iki 70 mg po 70 mg įsotinimo dozės (žr. 4.2 skyrių).

Visų anksčiau aprašytų vaistų tarpusavio sąveikos tyrimų su suaugusiaisiais metu buvo vartojamos 50 mg arba 70 mg per parą kaspofungino dozės. Kaspofungino didesnių dozių sąveikos su kitais vaistiniais preparatais tyrimai oficialiai nebuvo atlikti.

Farmakokinetikos duomenų regresinės analizės rezultatai rodo, kad vaikams deksametazono vartojimas kartu su kaspofungino gali kliniškai reikšmingai sumažinti kaspofungino minimalią koncentraciją dozės veikimo pabaigoje. Šis atradimas nurodo, kad vaikams sumažėjimas bus panašus į nustatytą suaugusiesiems, vartojant induktorius. Vaikams (nuo 12 mėnesių iki 17 metų) kaspofungino vartojant kartu su vaistinių preparatų klirenso induktoriais, pavyzdžiui, rifampicinu, efavirenzu, nevirapinu, fenitoinu, deksametazonu arba karbamazepinu, reikia pagalvoti apie 70 mg/m2 kaspofungino dozės skyrimą (neviršyti faktinės 70 mg per parą dozės).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Klinikinių duomenų apie kaspofungino vartojimą nėštumo metu nėra arba jų yra nedaug. Nėštumo metu šis vaistas neturi būti skiriamas, nebent tai neišvengiama. Tyrimai su gyvūnais parodė toksinį poveikį vystymuisi (žr. 5.3 skyrių). Tiriant gyvūnus, nustatyta, kad kaspofunginas praeina pro placentą.

Žindymo laikotarpis

Nežinoma, ar kaspofungino išsiskiria su motinos pienu. Turimi farmakodinamikos ir toksikologinių tyrimų su gyvūnais duomenys rodo, kad kaspofunginas patenka į pieną. Kaspofunginą vartojančios moterys neturi žindyti kūdikio.

Vaisingumas

Su abiejų lyčių žiurkėmis atliktais tyrimais kaspofungino poveikių vaisingumui nenustatyta (žr. 5.3 skyrių). Norint įvertinti kaspofungino poveikį vaisingumui, klinikinių duomenų nėra.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Yra pastebėtos padidėjusio jautrumo reakcijos (anafilaksija ir galimai su histamino išsiskyrimu susijusios nepageidaujamos reakcijos) (žr. 4.4 skyrių).

Be to, invazine aspergilioze sergantiems pacientams buvo pastebėta plaučių edema, suaugusiųjų kvėpavimo distreso sindromas (angl. ARDS) ir radiologiškai matomi infiltratai.

Suaugusieji

Klinikinių tyrimų metu 1 865 suaugusių pacientų buvo gydyti vienkartinėmis arba kartotinėmis kaspofungino dozėmis: 564 karščiuojantys pacientai, kuriems buvo neutropenija (empirinio gydymo tyrimas), 382 pacientai, sergantys invazine kandidoze, 228 pacientai – invazine aspergilioze, 297 pacientai – lokalizuota Candida infekcine liga ir 394 pacientai, įtraukti į I fazės tyrimus. Empirinio gydymo tyrimo metu pacientams dėl piktybinio naviko buvo skiriama chemoterapija arba atliekama hemopoezinių kamieninių ląstelių transplantacija (įskaitant 39 alogenines transplantacijas). Daugumai Candida infekcine liga sergančiųjų, įtrauktų į tyrimus su invazine Candida infekcija, buvo sunki pagrindinė liga (pvz.: hematologinė ar kita piktybinė liga, neseniai atlikta sunki chirurginė operacija, ŽIV liga), kurią vienu metu reikėjo gydyti daugeliu vaistų. Daugeliui pacientų, dalyvavusių nelyginamajame Aspergillus tyrime, buvo sunki predisponuojanti būklė (pvz.: kaulų čiulpų ar periferinių kamieninių ląstelių persodinimas, piktybinė kraujo liga, solidiniai navikai ar organų transplantatas), kurią vienu metu reikėjo gydyti daugeliu vaistų.

Visoms pacientų populiacijoms dažniausia nepageidaujama vietinė injekcijos vietos reakcija buvo flebitas. Pasitaikė ir kitų vietinių reakcijų, pavyzdžiui, eritema, skausmas ir padidėjęs jautrumas, niežėjimas, išskyros ir deginimas.

Klinikiniai nepageidaujami reiškiniai bei laboratorinių tyrimų pokyčiai, pastebėti kaspofunginu gydytiems suaugusiesiems (iš viso 1 780), paprastai buvo lengvi ir dėl jų dažniausiai nereikėjo nutraukti gydymo.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Klinikinių tyrimų metu ir (arba) vaistui jau esant rinkoje buvo pastebėtos šios nepageidaujamos reakcijos.

Organų sistemų

Dažni (nuo

Nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100)

Dažnis

klasė

≥ 1/100 iki

 

nežinomas

 

< 1/10)

 

(negali būti

 

 

 

įvertintas

 

 

 

pagal turimus

 

 

 

duomenis)

Kraujo ir

sumažėjusi

anemija, trombocitopenija, krešėjimo

 

limfinės sistemos

hemoglobino

sutrikimas, leukopenija, padidėjęs

 

sutrikimai

koncentracija,

eozinofilų kiekis, sumažėjęs trombocitų

 

 

sumažėjęs

kiekis, padidėjęs trombocitų kiekis,

 

 

hematokrito

sumažėjęs limfocitų kiekis, padidėjęs

 

 

rodiklis,

leukocitų kiekis, sumažėjęs neutrofilų

 

 

sumažėjęs

kiekis

 

 

leukocitų kiekis

 

 

Metabolizmo ir

hipokalemija

per didelis skysčių susikaupimas,

 

mitybos

 

hipomagnezemija, anoreksija, elektrolitų

 

sutrikimai

 

pusiausvyros sutrikimas, hiperglikemija,

 

 

 

hipokalcemija, metabolinė acidozė

 

Psichikos

 

nerimas, dezorientacija, nemiga

 

sutrikimai

 

 

 

Nervų sistemos

galvos skausmas

svaigulys, skonio sutrikimas, parestezija,

 

sutrikimai

 

mieguistumas, drebulys, hipoestezija

 

Akių sutrikimai

 

akių gelta, miglotas matymas, vokų edema,

 

 

 

padidėjęs ašarojimas

 

Širdies

 

širdies plakimas, tachikardija, aritmija,

 

sutrikimai

 

prieširdžių virpėjimas, stazinis širdies

 

 

 

nepakankamumas

 

Kraujagyslių

flebitas

tromboflebitas, paraudimas, kraujo

 

sutrikimai

 

samplūdis į veidą, hipertenzija, hipotenzija

 

Kvėpavimo

dusulys

nosies užgulimas, ryklės ir gerklų

 

sistemos,

 

skausmas, dažnas kvėpavimas, bronchų

 

krūtinės ląstos ir

 

spazmas, kosulys, priepuolinis dusulys

 

tarpuplaučio

 

naktį, hipoksija, karkalai, švokštimas

 

sutrikimai

 

 

 

Virškinimo

pykinimas,

pilvo skausmas, viršutinės pilvo dalies

 

trakto sutrikimai

viduriavimas,

skausmas, burnos sausmė, dispepsija,

 

 

vėmimas

skrandžio diskomfortas, pilvo pūtimas,

 

 

 

ascitas, vidurių užkietėjimas, disfagija,

 

 

 

meteorizmas

 

Kepenų, tulžies

padidėję kepenų

cholestazė, hepatomegalija,

 

pūslės ir latakų

funkcijos rodikliai

hiperbilirubinemija, gelta, nenormali

 

sutrikimai

(alanino

kepenų funkcija, toksinis poveikis

 

 

aminotransferazės,

kepenims, kepenų sutrikimas, padidėjusi

 

 

aspartato

gama gliutamiltransferazės koncentracija

 

 

aminotransferazės,

 

 

 

šarminės

 

 

 

fosfatazės,

 

 

 

konjuguoto

 

 

 

bilirubino,

 

 

 

bendrojo

 

 

 

bilirubino)

 

 

Odos ir poodinio

bėrimas,

daugybinė eritema, makulinis bėrimas,

Toksinė

audinio

niežėjimas,

makulinis-papulinis bėrimas, niežintis

epidermio

sutrikimai

eritema, per

bėrimas, dilgėlinė, alerginis dermatitas,

nekrolizė ir

 

didelis

generalizuotas niežulys, eritematozinis

Stevens-

 

prakaitavimas

bėrimas, generalizuotas bėrimas, į tymus

Johnson

 

 

panašus bėrimas, odos pažaida

sindromas (žr.

 

 

 

4.4 skyrių)

Skeleto,

sąnarių skausmas

nugaros skausmas, galūnių skausmas, kaulų

 

raumenų ir

 

skausmas, raumenų silpnumas, mialgija

 

jungiamojo

 

 

 

audinio

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

Inkstų ir šlapimo

 

inkstų nepakankamumas, ūminis inkstų

 

takų sutrikimai

 

nepakankamumas

 

Bendrieji

karščiavimas,

skausmas, skausmas kateterio įvedimo

 

sutrikimai ir

drebulys, vietos, į

vietoje, nuovargis, šalčio pojūtis, karščio

 

vartojimo vietos

kurią lašinta,

pojūtis, eritema infuzijos vietoje,

 

pažeidimai

niežulys

sukietėjimas infuzijos vietoje, skausmas

 

 

 

infuzijos vietoje, patinimas infuzijos

 

 

 

vietoje, flebitas injekcijos vietoje,

 

 

 

periferinė edema, skausmingumas, krūtinės

 

 

 

diskomfortas, krūtinės skausmas, veido

 

 

 

edema, kūno temperatūros pasikeitimo

 

 

 

pojūtis, sukietėjimas, infuzijos vietos

 

 

 

ekstravazacija, infuzijos vietos

 

 

 

sudirginimas, infuzijos vietos flebitas,

 

 

 

bėrimas infuzijos vietoje, dilgėlinė

 

 

 

infuzijos vietoje, eritema injekcijos vietoje,

 

 

 

edema injekcijos vietoje, skausmas

 

 

 

injekcijos vietoje, patinimas injekcijos

 

 

 

vietoje, negalavimas, edema

 

Tyrimai

sumažejęs kalio

padidėjusi kreatinino koncentracija

 

 

kiekis kraujyje,

kraujyje, teigiama eritrocitų šlapime

 

 

sumažėjęs

reakcija, sumažėjęs bendrojo baltymo

 

 

albumino kiekis

kiekis, baltymo atsiradimas šlapime,

 

 

kraujyje

pailgėjęs protrombino laikas, sutrumpėjęs

 

 

 

protrombino laikas, sumažėjęs natrio kiekis

 

 

 

kraujyje, padidėjęs natrio kiekis kraujyje,

 

 

 

sumažėjęs kalcio kiekis kraujyje, padidėjęs

 

 

 

kalcio kiekis kraujyje, sumažėjęs chloridų

 

 

 

kiekis kraujyje, padidėjęs gliukozės kiekis

 

 

 

kraujyje, sumažėjęs magnio kiekis kraujyje,

 

 

 

sumažėjęs fosforo kiekis kraujyje,

 

 

 

padidėjęs fosforo kiekis kraujyje, padidėjęs

 

 

 

šlapalo kiekis kraujyje, pailgėjęs

 

 

 

aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas,

 

 

 

sumažėjęs bikarbonatų kiekis kraujyje,

 

 

 

padidėjęs chloridų kiekis kraujyje,

 

 

 

padidėjęs kalio kiekis kraujyje, padidėjęs

 

 

 

kraujospūdis, sumažėjęs šlapimo rūgšties

 

 

 

kiekis kraujyje, kraujas šlapime,

 

 

 

nenormalūs kvėpavimo garsai, sumažėjusi

 

 

 

anglies dioksido koncentracija, padidėjusi

 

 

 

imunosupresinių preparatų koncentracija,

 

 

 

padidėjęs tarptautinis normalizuotas

 

 

 

santykis, cilindrai šlapime, teigiama

 

 

 

leukocitų reakcija šlapime ir padidėjęs

 

 

 

šlapimo pH.

 

Be to, 100 suaugusiųjų buvo įvertintas kaspofungino 150 mg per parą dozės vartojimas (iki 51 dienos) (žr. 5.1 skyrių). Tyrimo metu palygintas kaspofungino 50 mg per parą dozės (po įsotinimo 70 mg dozės 1-ąją parą) ir 150 mg per parą vartojimas, gydant invazinę kandidozę. Šioje pacientų grupėje, kaspofungino saugumas vartojant didesnę dozę bendrai buvo panašus kaip ir pacientams, vartojantiems 50 mg vieną kartą per parą kaspofungino dozę. Pacientų, kuriems nustatyta sunkių su vaistiniu preparatu susijusių nepageidaujamų reakcijų arba su vaistiniu preparatu susijusių reakcijų, dėl kurių kaspofungino vartojimas buvo nutrauktas, santykis buvo panašus abiejose gydymo grupėse.

Vaikų populiacija

Užbaigtų 5 klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo 171 vaikas, duomenys rodo, kad bendrasis nepageidaujamų klinikinių reiškinių dažnis vaikams (26,3 %; 95 % PI -19,9; 33,6) nėra didesnis, nei buvo pastebėtas kaspofunginu gydytiems suaugusiems pacientams (43,1 %; 95 % PI -40,0; 46,2). Vis dėlto nepageidaujamų reiškinių pobūdis vaikams ir suaugusiems pacientams galėtų skirtis. Dažniausi nepageidaujami klinikiniai reiškiniai, pastebėti kaspofunginu gydytiems vaikams, buvo karščiavimas (11,7 %), išbėrimas (4,7 %) ir galvos skausmas (2,9 %).

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Buvo pastebėtos šios nepageidaujamos reakcijos.

Organų sistemų klasė

Labai dažni

Dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10)

 

(≥ 1/10)

 

Kraujo ir limfinės sistemos

 

padidėjęs eozinofilų kiekis kraujyje

sutrikimai

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

 

galvos skausmas

Širdies sutrikimai

 

tachikardija

Kraujagyslių sutrikimai

 

paraudimas, mažas kraujospūdis

Kepenų, tulžies pūslės ir

 

padidėjusi kepenų fermentų (AST, ALT)

latakų sutrikimai

 

koncentracija kraujyje

Odos ir poodinio audinio

 

bėrimas, niežulys

sutrikimai

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

karščiavimas

drebulys, kateterio vietos skausmas

vartojimo vietos pažeidimai

 

 

Tyrimai

 

sumažėjusi kalio, sumažėjusi magnio, padidėjusi

 

 

gliukozės, sumažėjusi ir padidėjusi fosforo

 

 

koncentracija

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Aprašytas atvejis, kai kaspofungino atsitiktinai buvo paskirta iki 400 mg tą pačią dieną. Tai nesukėlė klinikiniu požiūriu reikšmingų nepageidaujamų reakcijų. Dializės metu kaspofunginas nepasišalina.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – sistemiškai veikiantys priešgrybeliniai vaistai. ATC kodas – J02AX04.

Veikimo mechanizmas

Kaspofungino acetatas yra pusiau sintetinis lipopeptidas (echinokandinas) – junginys, sintetinamas iš Glarea lozoyensis fermentacijos produkto. Kaspofungino acetatas slopina beta (1,3)-D-glukano, kuris yra svarbiausias daugelio siūlinių grybelių ir mielių ląstelės sienelės komponentas, sintezę. Žinduolių ląstelėse beta (1,3)-D-glukano nėra.

Įrodytas fungicidinis kaspofungino poveikis Candida mielėms. In vitro bei in vivo tyrimai parodė, kad, Aspergillus paveikus kaspofunginu, įvyksta hifų apikalinių galų ir šakojimosi taškų, kur ląstelės auga ir dalijasi, lizė ir mirtis.

Farmakodinaminis poveikis

In vitro kaspofunginas aktyvus prieš Aspergillus rūšis (Aspergillus fumigatus [N = 75], Aspergillus flavus [N = 111], Aspergillus niger [N = 31], Aspergillus nidulans [N = 8], Aspergillus terreus

[N = 52] ir Aspergillus candidus [N = 3]), taip pat ir prieš Candida rūšis (Candida albicans

[N = 1 032], Candida dubliniensis [N = 100], Candida glabrata [N = 151], Candida guilliermondii [N = 67], Candida kefyr [N = 62], Candida krusei [N = 147], Candida lipolytica [N = 20], Candida lusitaniae [N = 80], Candida parapsilosis [N = 215], Candida rugosa [N = 1], Candida tropicalis

[N = 258]), įskaitant padermes su dauginį atsparumą perduodančiomis mutacijomis, ir padermes, kurioms būdingas atsparumas flukonazoliui, amfotericinui B ir 5-flucitozinui, arba padermes, kurios įgyja tokį atsparumą. Jautrumas tirtas Klinikinių ir laboratorinių standartų instituto (CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), anksčiau vadinto NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards)) modifikuotais M38-A2 (Aspergillus rūšys) ir M27-A3 (Candida rūšys) metodais.

EUCAST patvirtino standartinius mieliagrybių jautrumo tyrimo metodus. Dėl didelių kaspofungino MIK intervalo skirtumų tarp laboratorijų, EUCAST jautrumo kaspofunginui ribų kol kas nenustatė. Vietoje jautrumo ribų siūloma, kad Candida izoliatai, kurie yra jautrūs anidulafunginui bei mikafunginui, turi būti laikomi jautriais kaspofunginui. Be to, C. parapsilosis izoliatai, vidutiniškai jautrūs anidulafunginui ir mikafunginui, gali būti laikomi vidutiniškai jautriais ir kaspofunginui.

Atsparumo mechanizmas

Gydymo metu kai kuriems pacientams buvo nustatyti Candida izoliatai, kurių jautrumas kaspofunginui buvo sumažėjęs (taikant CLSI patvirtintą standartizuotą MSK tyrimo metodiką buvo nustatytos didesnės nei 2 mg/l kaspofungino MSK-os (MSK padidėjo nuo 4 iki 30 kartų)). Nustatytas atsparumo išsivystymo mechanizmas yra FKS1 ir (arba) FKS2 (C. glabrata atveju) geno mutacijos. Šie atvejai buvo susiję su blogomis klinikinėmis baigtimis.

Yra nustatytas Aspergillus rūšių in vitro atsparumas kaspofunginui. Negausi klinikinė patirtis rodo, kad pacientams, kuriems buvo invazinė aspergiliozė, buvo stebėtas atsparumas kaspofunginui. Atsparumo mechanizmas nėra nustatytas. Įvairių klinikinių Aspergillus izoliatų atsparumo kaspofunginui dažnis yra retas. Yra stebėtas Candida atsparumas kaspofunginui, tačiau jo dažnis gali skirtis priklausomai nuo regiono arba rūšies.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Invazinė kandidozė suaugusiems pacientams. 239 pacientai buvo įtraukti į pirminį tyrimą, kuriame buvo lyginamas kaspofunginas ir amfotericinas B invazinei kandidozei gydyti. 24 pacientams buvo neutropenija. Dažniausios diagnozės buvo kraujo infekcinės ligos (kandidemija) (77 %, n = 186) ir Candida peritonitas (8 %, n = 19); pacientai, sergantys Candida endokarditu, osteomielitu ar meningitu nebuvo įtraukti į šį tyrimą. Kaspofungino 50 mg vieną kartą per parą buvo paskirta po

70 mg įsotinimo dozės, o amfotericino B – nuo 0,6 mg/kg iki 0,7 mg/ kg per parą pacientams, kuriems nebuvo neutropenijos arba nuo 0,7 mg/kg iki 1,0 mg/ kg per parą pacientams, kuriems buvo neutropenija. Vidutinė intraveninio gydymo trukmė buvo 11,9 dienos (nuo 1 dienos iki 28 dienų). Gydymo efektyvumas buvo vertinamas pagal ligos simptomų išnykimą ir mikrobiologiškai nustatant organizmo išsivalymą nuo Candida. Intraveninio gydymo pabaigoje 224 pacientai buvo įtraukti į gydymo pirminio efektyvumo analizę (MITT analizė); palankių rezultatų dažnis buvo panašus kaip kaspofungino (73 % [80/109]) ir amfotericinu B (62 % [71/115]) gydant invazinę kandidozę [ % skirtumas – 12,7 (95,6 % CI -0,7; 26,0)]. Atliekant pirminio efektyvumo analizę (MITT analizę)

intraveninio gydymo pabaigoje palankių rezultatų dažnis buvo panašus kaip kandidemija sergančius pacientus gydant kaspofunginu (72 % [66/92]) ir amfotericinu B (63 % [59/94]) [ % skirtumas – 10,0 (95,0 % CI -4,5; 24,5)]. Mažiau duomenų gauta tiriant pacientus, sergančius ne kraujo infekcinėmis ligomis. Palankių rezultatų dažnis pacientams, kuriems buvo neutropenija, kaspofungino grupėje buvo 7/14 (50 %) ir amfotericino B grupėje – 4/10 (40 %). Šie nepakankami duomenys pagrįsti empirinio gydymo tyrimo rezultatais.

Antrojo tyrimo metu pacientams, sergantiems invazine kandidoze, buvo skiriama 50 mg kaspofungino per parą (po 70 mg įsotinimo dozės 1-ąją parą) arba 150 mg kaspofungino per parą (žr. 4.8 skyrių). Šio tyrimo metu kaspofungino dozė buvo lašinama per 2 val. (vietoje įprasto lašinimo per 1 val). Į šį tyrimą nepateko pacientai, kuriems buvo įtariamas Candida sukeltas endokarditas, meningitas ar osteomielitas. Kadangi tai buvo pirminio gydymo tyrimas, į tyrimą taip pat neįtraukti pacientai, kuriems buvo nustatytas atsparumas anksčiau vartotiems priešgrybeliniams preparatams. Į šį tyrimą įtrauktų pacientų, kuriems buvo neutropenija, skaičius taip pat buvo ribotas (8 %). Veiksmingumas buvo antrinis šio tyrimo tikslas. Pacientai, kurie atititiko įtraukimo į tyrimą kriterijus ir gavo vieną ar daugiau kaspofungino dozių pagal tyrimo gydymą, buvo įtraukti į veiksmingumo analizę. Palankaus bendrojo atsako dažnis gydymo kaspofunginu pabaigoje tarp 2 gydymo grupių buvo panašus: 72 % (73/102) ir 78 % (74/95) atitinkamai gydymo 50 mg ir 150 mg kaspofunginu grupėse (skirtumas 6,3 % [95 % PI -5,9; 18,4]).

Invazinė aspergiliozė suaugusiems pacientams. Atvirame nelyginamajame kaspofungino saugumo, toleravimo ir efektyvumo tyrime dalyvavo 69 pacientai (nuo 18 iki 80 metų), sergantys invazine aspergilioze. Pacientai arba buvo atsparūs (liga progresavo arba negerėjo vartojant kitus priešgrybelinius vaistus ne mažiau kaip 7 dienas) kitokiam gydymui (84 % dalyvavusių pacientų), arba netoleravo kitų įprastinių priešgrybelinių vaistų (16 % dalyvavusių pacientų). Dauguma pacientų sirgo kitomis ligomis ar turėjo kitokių sutrikimų (kraujo piktybinės ligos [N = 24], persodinti kaulų čiulpai arba kamieninės ląstelės [N = 18], persodinti organai [N = 8], solidiniai navikai [N = 3], kitos būklės [N = 10]). Invazinei aspergiliozei diagnozuoti ir atsakui į gydymą vertinti (teigiamam atsakui reikėjo kliniškai reikšmingo rentgenologinio ir simptominio pagerėjimo) naudoti griežti kriterijai, pritaikyti pagal Mikozių tyrimo grupės kriterijus. Gydymas truko vidutiniškai 33,7 dienų ir svyravo nuo 1 iki 162 dienų. Nepriklausomų ekspertų grupė nustatė, kad 41 % (26/63) pacientų, gavusių nors vieną kaspofungino dozę, atsakas į gydymą buvo teigiamas. 50 % (26/52) pacientų, kurie kaspofunginu gydėsi ilgiau kaip 7 paras, atsakas buvo teigiamas. 36 % (19/53) pacientų, kurie buvo atsparūs, ir

70 % (7/10) tų, kurie netoleravo prieš tai vartoto gydymo, atsakas buvo teigiamas. Tačiau 5 pacientams, įtrauktiems į tyrimą kaip atspariems, prieš tai gavusiems mažesnes negu dažniausiai skiriama invazinei aspergiliozei gydyti dozes, atsakas į gydymą buvo panašus kaip ir kitų gydymui atsparių pacientų (atitinkamai 2/5 ir 17/48). Teigiamas atsakas į gydymą buvo 47 % (21/45) pacientų, segančių plaučių liga, ir 28 % (5/18), sergančių ekstrapulmonine liga. 2 iš 8 pacientų, sergančių ekstrapulmonine liga, kuriems taip pat tikrai, tikėtinai ar galimai buvo pažeista CNS, atsakas buvo teigiamas.

Empirinis karščiuojančių suaugusių pacientų, kuriems yra neutropenija, gydymas. Į klinikinį tyrimą buvo įtraukta 1 111 nuolat karščiuojančių pacientų, kuriems buvo neutropenija ir kurie buvo gydyti arba kaspofunginu (50 mg vieną kartą per parą po įsotinamosios 70 mg dozės), arba liposominiu amfotericinu B (3,0 mg/kg per parą). Atrinktiems pacientams buvo skiriama chemoterapija dėl piktybinio naviko arba atliekama hemopoezinių kamieninių ląstelių transplantacija. Jiems buvo neutropenija (< 500 ląstelių/mm3 96 valandas) bei karščiavimas (> 38,0 °C), nebuvo atsako į 96 valandas ir ilgiau trunkantį parenterinį antibakterinį gydymą. Pacientai po neutropenijos buvo gydomi dar 72 valandas, ilgiausiai 28 dienas. Tačiau pacientai, kuriems nustatyta grybelinė infekcija, galėjo būti gydomi ilgiau. Pacientui, kuris vaistą gerai toleravo, bet toliau karščiavo, kurio klinikinė būklė pablogėjo po 5 gydymo dienų, tiriamojo vaisto dozė galėjo būti padidinta: kaspofungino – iki 70 mg per parą (gydyta 13,3 % pacientų) arba liposominio amfotericino B – iki 5,0 mg/kg per parą (gydyta 14,3 % pacientų). Iš visų palankų atsaką turėjusių pacientų 1 095 buvo įtraukti į pirminio modifikuoto tikslingo gydymo (MITT) efektyvumo analizę; kaspofunginas (33,9 %) buvo toks pat efektyvus kaip ir liposominis amfotericinas B (33,7 %) [ skirtumas – 0,2 % (95,2 % CI -5,6; 6,0)]. Palankus atsakas turėjo atitikti visus 5 kriterijus. Tai: 1) sėkmingas bet kokios pradinės grybelinės infekcijos gydymas (kaspofunginu – 51,9 % [14/27], liposominiu amfotericinu B – 25,9 % [7/27]), 2) neišryškėjusi

grybelinė infekcija vartojant tiriamąjį vaistą arba 7 dienas po gydymo (kaspofunginu – 94,8 % [527/556], liposominiu amfotericinu B – 95,5 % [515/539]), 3) 7 dienų išgyvenamumas po gydymo (kaspofunginu – 92,6 % [515/556], liposominiu amfotericinu B – 89,2 % [481/539]), 4) tiriamojo vaisto vartojimas nenutrauktas dėl su vaistu susijusio toksinio poveikio arba nepakankamo efektyvumo (gydymą kaspofunginu baigė 89,7 % [499/556], liposominiu amfotericinu B – 85,5 % [461/539]), 5) išnykęs karščiavimas neutropenijos periodu (gydant kaspofunginu – 41,2 % [229/556], liposominiu amfotericinu B – 41,4 % [223/539]). Gydant kaspofunginu ir liposominiu amfotericinu B pradines Aspergillus rūšių sukeltas infekcijas, atsakas gautas atitinkamai 41,7 % (5/12) ir 8,3 % (1/12), Candida rūšių sukeltas infekcijas – atitinkamai 66,7 % (8/12) ir 41,7 % (5/12). Kaspofungino grupės pacientams buvo infekcijų apraiškų, sukeltų šių nedažnų mielių ir pelėsių: Trichosporon rūšių (1), Fusarium rūšių (1), Mucor rūšių (1) ir Rhizopus rūšių (1).

Vaikų populiacija

Kaspofungino saugumas ir veiksmingumas vaikams nuo 3 mėnesių iki 17 metų buvo įvertintas dviejų prospektyvinių daugiacentrinių klinikinių tyrimų metu. Tyrimo suplanavimas, diagnostiniai kriterijai ir kriterijai veiksmingumui įvertinti buvo panašūs į atitinkamų tyrimų su suaugusiais pacientais (žr. 5.1 skyrių).

Pirmasis tyrimas, į kurį įtraukti 82 nuo 2 iki 17 metų pacientai, buvo atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, kurio metu lygintas kaspofungino (50 mg/m2 IV vieną kartą per parą po įsotinamosios

70 mg/m2 dozės 1-ąją parą [neviršyti 70 mg per parą]) ir liposominis amfotericinas B (3 mg/kg IV per parą) pagal gydymo būdą santykiu 2:1 (56 vartojo kaspofunginą, 26 – liposominį amfotericiną B), taikant kaip empyrinį gydymą nuolat karščiuojantiems vaikams, kuriems buvo neutropenija. MITT analizės rezultatuose, koreguotuose pagal rizikos stratifikaciją, absoliutus sėkmės dažnis buvo šis: 46,6 % (26/56) kaspofungino grupėje ir 32,2 % (8/25) liposominio amfotericino B grupėje.

Antrasis tyrimas buvo prospektyvinis, atvirojo kodo, nelyginamasis tyrimas, kaspofungino saugumui ir veiksmingumui vaikams (nuo 6 mėnesių iki 17 metų), kuriems buvo invazinė kandidozė, stemplės kandidozė ir invazinė aspergiliozė, įvertinti (kaip gelbstintis gydymas). Iš 49 pacientų, įtrauktų į tyrimą ir vartojusių kaspofungino 50 mg/m2 IV vieną kartą per parą po įsotinamosios 70 mg/m2 dozės 1-ąją parą (ne daugiau 70 mg per parą), 48 buvo įtraukti į MITT analizę. Iš jų 37 pacientams buvo invazinė kandidozė, 10 – invazinė aspergiliozė ir 1 – stemplės kandidozė. MITT analizėje naudingojo atsako dažnis pagal indikaciją gydymo kaspofunginu pabaigoje buvo tokss: 81 % (30/37) invazinės kandidozės grupėje, 50 % (5/10) invazinės aspergiliozės grupėje ir 100 % (1/1) stemplės kandidozės grupėje.

5.2Farmakokinetinės savybės

Pasiskirstymas

Didelis kaspofungino kiekis susijungia su albuminu. Nesusijungusio kaspofungino frakcija plazmoje įvairuoja nuo 3,5 % sveikiems savanoriams iki 7,6 % pacientams, sergantiems invazine kandidoze. Pasiskirstymas svarbus kaspofungino farmakokinetikai plazmoje bei lemia dispozicijos alfa ir beta fazių greitį. Didžiausia koncentracija audiniuose susidarė po 1,5–2 dienų po vaisto pavartojimo, kai 92 % dozės pasiskirstė audiniuose. Panašu, kad tik labai maža į audinius patekusio kaspofungino dalis vėliau grįžta į plazmą nepakitusi. Taigi eliminacija vyksta, kai pasiskirstymas nesubalansuotas, ir neįmanoma teisingai nustatyti kaspofungino pasiskirstymo tūrio.

Biotransformacija

Kaspofunginas savaimingai skyla į junginį, turintį atvirą žiedą, toliau metabolizuojamas hidrolizuojant peptidą ir vykstant N-acetilinimui. Nedideli dviejų tarpinių produktų kiekiai, susidarę skilimo iki atvirą žiedą turinčio junginio metu, negrįžtamai susijungia su plazmos baltymais.

Tyrimai in vitro rodo, kad kaspofunginas neslopina citochromo P450 fermentų 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6 ar 3A4. Per klinikinius tyrimus kaspofunginas nesužadino ir neslopino kitų vaistų CYP3A4 metabolizmo. Kaspofunginas nėra P-glikoproteino substratas ir jį mažai veikia P450 fermentai.

Eliminacija

Kaspofunginas iš plazmos pasišalina lėtai, klirensas – 10–12 ml/min. Po vienkartinės 1 val. infuzijos į veną kaspofungino koncentracija plazmoje mažėja polifaziškai. Trumpa alfa fazė būna tuoj pat po infuzijos, paskui prasideda beta fazė, kada pusinės eliminacijos periodas yra nuo 9 val. iki 11 val. Be to, būna papildoma gama fazė, kai pusinės eliminacijos periodas yra 45 val. Plazmos klirensas daugiau priklauso nuo pasiskirstymo negu nuo išskyrimo ar biotransformacijos.

Apie 75 % radioaktyviai žymėto vaisto dozės buvo per 27 dienas rasta: 41 % – šlapime ir 34 % – išmatose. Per pirmąsias 30 val. po pavartojimo kaspofungino išsiskiria mažai. Vaistas išsiskiria lėtai ir galutinis radioaktyvumo pusperiodis būna 12–15 dienų. Su šlapimu išsiskiria nedaug (apie 1,4 % dozės) nepakitusio kaspofungino.

Kaspofungino farmakokinetika didinant dozę yra ne visai tiesinė, kartu didėja akumuliacija, be to, vartojant kartotines dozes, nuo dozės priklauso, kada susidaro pusiausvyrinė būklė.

Specialios pacientų grupės

Didesnė kaspofungino veikimo trukmė nustatyta suaugusiems pacientams, kuriems yra inkstų ar lengvas kepenų funkcijos sutrikimas, taip pat moterims bei senyviems žmonėms. Ši poveikio trukmė nepadidėjo tiek, kad reikėtų koreguoti dozę. Suaugusiems pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo kepenų sutrikimu, taip pat daugiau sveriantiems, kartais reikia koreguoti dozę (žr. žemiau).

Svoris. Tiriant kandidoze sergančius suaugusius pacientus, nustatyta, kad kaspofungino farmakokinetika priklauso nuo kūno svorio. Didėjant kūno svoriui koncentracija plazmoje mažėja. Manoma, kad 80 kg sveriančiam suaugusiam pacientui koncentracija yra vidutiniškai 23 % mažesnė negu sveriančiam 60 kg (žr. 4.2 skyrių).

Kepenų funkcijos sutrikimas. Suaugusiems pacientams, kuriems buvo lengvas ir vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, AUC atitinkamai padidėjo 20 % ir 75 %. Nėra klinikinės patirties, kaip vaistas veikia suaugusius pacientus esant sunkiam kepenų funkcijos sutrikimui ir vaikus esant bet kokio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimui. Buvo tiriamos kartotinės dozės suaugusiems pacientams, turintiems vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimą. Jie gavo sumažintą paros dozę – 35 mg vieną kartą per parą, ir jų AUC buvo panašus kaip asmenų, kurių kepenų funkcija normali, ir kuriems taikytas standartinis režimas (žr. 4.2 skyrių).

Inkstų funkcijos sutrikimas. Atliekant vienkartinių 70 mg dozių klinikinius tyrimus suaugusiems savanoriams, nustatyta, kad sergančių lengvu inkstų funkcijos sutrikimu (kreatinino klirensas – nuo 50 iki 80 ml/min), ir kontrolinės grupės asmenų kaspofungino farmakokinetika buvo panaši. Asmenims, kuriems buvo vidutinio sunkumo (kreatinino klirensas – nuo 31 iki 49 ml/min), sunkus (kreatinino klirensas – nuo 5 iki 30 ml/min) ir terminalinis (kreatinino klirensas < 10 ml/min ir būtina dializė) inkstų funkcijos sutrikimas, nuo vienkartinės kaspofungino dozės koncentracija plazmoje padidėjo vidutiniškai (AUC – 30–49 %). Tačiau invazine kandidoze, stemplės kandidoze ar invazine aspergilioze sergantiems suaugusiems pacientams, vartojusiems kartotines kaspofungino dozes po

50 mg kartą per parą, vidutinio sunkumo ir sunkus inkstų funkcijos sutrikimas neturėjo įtakos kaspofungino koncentracijai. Pacientams, kuriems yra inkstų funkcijos sutrikimas, dozės koreguoti nereikia. Kaspofunginas nepasišalina dializuojant, todėl jo nereikia papildomai vartoti po dializės.

Lytis. Moterims kaspofungino koncentracija plazmoje buvo vidutiniškai 17–38 % didesnė negu vyrams.

Senyvi žmonės. Palyginti su jaunesniais asmenimis, senyviems vyrams buvo šiek tiek didesnis AUC (28 %) ir C24h (32 %). Panaši nedidelė amžiaus įtaka buvo nustatyta ir vyresniems empiriškai gydytiems arba invazine kandidoze sergantiems pacientams palyginti su jaunesniais.

Rasė. Baltųjų, juodaodžių, lotynų Amerikos gyventojų ir metisų kaspofungino farmakokinetika kliniškai reikšmingai nesiskyrė.

Vaikų populiacija. Kaspofungino plazmos AUC0-24h paaugliams (nuo 12 iki 17 metų), vartojusiems kaspofungino po 50 mg/m2 per parą (daugiausia 70 mg per parą), apskritai buvo panašus į nustatytą po 50 mg per parą kaspofungino vartojusiems suaugusiesiems. Visi paaugliai vartojo daugiau kaip 50 mg per parą dozes ir faktiškai 6 iš 8 vartojo didžiausią 70 mg per parą dozę. Šiems paaugliams kaspofungino koncentracija kraujo plazmoje buvo sumažinta atitinkamai iki suaugusiųjų, vartojusių 70 mg per parą dozę, kurią dažniausiai vartojo paaugliai.

Vaikams (nuo 2 iki 11 metų) po kartotinių 50 mg/m2 per parą (daugiausia 70 mg per parą) kaspofungino dozių vartojimo kaspofungino plazmos AUC0-24h buvo panašus į nustatytą suagusiesiems, kurie vartojo 50 mg per parą.

Mažiems vaikams ir kūdikiams (nuo 12 iki 23 mėnesių) po kartotinių 50 mg/m2 per parą (daugiausia 70 mg per parą) kaspofungino dozių vartojimo kaspofungino plazmos AUC0-24h buvo panašus į nustatytą suaugusiems, kurie vartojo 50 mg per parą kaspofungino, ir vyresniems (nuo 2 iki 11 metų) vaikams, kurie vartojo 50 mg/m2 per parą dozę.

Apskritai, vaikams nuo 3 iki 10 mėnesių farmakokinetikos, veiksmingumo ir saugumo duomenų nepakanka. Vieno 10 mėnesių vaiko, vartojusio 50 mg/m2 per parą dozę, farmakokinetikos tyrimo duomenys parodė, kad AUC0-24hr buvo toks pat, kaip nustatytas vyresniems vaikams ir suaugusiems, vartojusiems atitinkamai po 50 mg/m2 ir 50 mg dozę, tuo tarpu vieno 6 mėnesių vaiko, vartojusio 50 mg/m2 dozę, AUC0-24h buvo šiek tiek didesnis.

Naujagimiams ir kūdikiams (< 3 mėnesių) po kartotinių kaspofungino 25 mg/m2 per parą dozių (atitinkančių 2,1 mg/kg paros dozės vidurkį) vartojimo kaspofungino didžiausia koncentracija (C1 h) ir minimali koncentracija dozės veikimo pabaigoje (C24 h), buvo panašios į nustatytas suaugusiesiems, kurie vartojo kaspofungino po 50 mg per parą. Pirmąją parą šių naujagimių ir kūdikių C1 h buvo panašus, o C24 h vidutiniškai (36 %) padidėjęs, palyginti su suaugusiaisiais. Vis dėlto buvo nustytas tiek C1 h (4-ąją parą geometrinis vidurkis 11,73 µg/ml, kitimas nuo 2,63 iki 22,05 µg/ml), tiek C24 h (4-ąją parą geometrinis vidurkis 3,55 µg/ml, kitimas nuo 0,13 µg/ml iki 7,17 µg/ml) kintamumas. Šio tyrimo metu AUC0-24h matavimai neatlikti dėl kraujo plazmos bandinių stokos. Pažymėtina, kad prospektyvinių tyrimų su naujagimiais ir kūdikiais iki 3 mėnesių metu kaspofungino veiksmingumas ir saugumas nebuvo pakankamai ištirtas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Kartotinių dozių iki 7–8 mg/kg į veną toksiškumo tyrimai su žiurkėmis ir beždžionėmis rodo, kad galimos injekcijos vietos reakcijos žiurkėms ir beždžionėms, taip pat galimi histamino atsipalaidavimo požymiai žiurkėms bei šalutinio poveikio kepenims požymiai beždžionėms. Per toksiškumo raidai tyrimus su beždžionėmis kaspofungino dozės po 5 mg/kg mažino vaisiaus kūno svorį bei dažniau trikdė stuburo, krūtinkaulio ir kaukolės kaulų kaulėjimą, be to, kartu pasireiškė šalutinis poveikis motinai, pavyzdžiui, nustatyti histamino atsipalaidavimo požymiai nėščioms žiurkėms. Taip pat šiems gyvūnams dažniau pasitaikė kaklo šonkaulių. Kaspofungino galimo genotoksiškumo tyrimo in vitro rezultatai, taip pat in vivo kaulų čiulpų chromosomų testas pelėms buvo neigiami. Ilgalaikių gyvūnų tyrimų galimam karcinogeniškumui įvertinti neatlikta. Su abiejų lyčių žiurkėmis atliktų tyrimų metu iki 5 mg/kg per parą kaspofungino dozės poveikių vaisingumui nenustatyta.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Sacharozė

Manitolis

Ledinė acto rūgštis

Natrio hidroksidas (pH sureguliuoti)

6.2Nesuderinamumas

Negalima maišyti su gliukozės turinčiais skiedikliais, nes tokiuose skiedikliuose CANCIDAS yra nestabilus. Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

2 metai.

Paruoštas vartojimui koncentratas: suvartoti nedelsiant. Stabilumo duomenys rodo, kad infuzinio tirpalo koncentratas tinkamas vartoti iki 24 val., jei flakonas laikomas 25 C ar žemesnėje temperatūroje ir tirpinta injekciniu vandeniu.

Praskiestas tirpalas infuzijai: suvartoti nedelsiant. Stabilumo duomenys rodo, kad tirpalas tinkamas vartoti iki 24 val., jei maišelis (butelis) infuzijai į veną laikomas 25 C ar žemesnėje temperatūroje, arba iki 48 val., jei laikomas atšaldytas (2 C–8 C) ir atskiestas infuziniu 9 mg/ml (0,9 %), 4,5 mg/ml (0,45 %) ar 2,25 mg/ml (0,225 %) natrio chlorido tirpalu arba Ringerio laktato tirpalu.

CANCIDAS sudėtyje nėra konservantų. Mikrobiologiniu požiūriu vaistą reikia suvartoti nedelsiant. Jei šio reikalavimo nesilaikoma, už laikymo laiką ir sąlygas atsako vartotojas, ir laikyti negalima ilgiau kaip 24 val. 2 C–8 C temperatūroje, išskyrus tuos atvejus, kai tirpinama ir skiedžiama aseptinėmis kontroliuojamomis ir įteisintomis sąlygomis.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Neatidaryti flakonai: laikyti šaldytuve (2 C–8 C).

Paruošto ir praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

CANCIDAS 50 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

10 ml I tipo stiklo flakonas, užkimštas raudonos spalvos aliuminio juosta apjuostu pilku butilo gumos kamšteliu su plastiko dangteliu.

CANCIDAS 70 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

10 ml I tipo stiklo flakonas, užkimštas oranžinės spalvos aliuminio juosta apjuostu pilku butilo gumos kamšteliu su plastiko dangteliu.

Tiekiamas pakuotėmis po 1 flakoną.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

CANCIDAS tirpinimas

NEVARTOTI SKIEDIKLIŲ, KURIUOSE YRA GLIUKOZĖS, nes tokiuose skiedikliuose CANCIDAS yra nestabilus. CANCIDAS SU KITAIS VAISTAIS NEMAIŠYTI IR KARTU NELAŠINTI, nes nėra duomenų apie CANCIDAS suderinamumą su kitomis į veną skiriamomis medžiagomis, priedais ar kitais vaistais. Tirpalą apžiūrėti, ar nėra priemaišų, ar nepakitusi spalva.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

CANCIDAS 50 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

VARTOJIMO INSTRUKCIJA SUAUGUSIESIEMS

1 veiksmas. Tirpinimas standartiniame flakone

Prieš tirpinant miltelius, flakoną perkelti į kambario temperatūrą ir, laikantis aseptikos reikalavimų, pridėti 10,5 ml injekcinio vandens. Taip ištirpinus, flakone bus 5,2 mg/ml koncentracija.

Balti ar balkšvi liofilizuoti milteliai ištirps visiškai. Atsargiai maišyti, kol tirpalas taps skaidrus. Paruoštą tirpalą apžiūrėti, ar nėra priemaišų, ar nepakitusi spalva. Tokį paruoštą tirpalą galima laikyti iki 24 val. 25 C arba žemesnėje temperatūroje.

2 veiksmas. CANCIDAS koncentrato skiedimas infuziniu tirpalu

Infuziniam tirpalui paruošti vartoti injekcinį natrio chlorido tirpalą arba Ringerio laktato tirpalą. Infuzinis tirpalas ruošiamas laikantis aseptikos reikalavimų į 250 ml infuzijos maišelį ar butelį pridedant reikiamą kiekį paruošto koncentrato (kaip parodyta tolesnėje lentelėje). Jei reikia, gali būti skiriamos sumažinto tūrio 100 ml infuzijos 50 mg ar 35 mg paros dozėms. Drumsto ar su nuosėdomis tirpalo nevartoti.

INFUZINIO TIRPALO SUAUGUSIESIEMS GAMINIMAS

DOZĖ*

Paruošto CANCIDAS

Standartinio tirpalo

Sumažinto tūrio

 

koncentrato kiekis,

(CANCIDAS

infuzijos

 

kurį reikia perpilti į

koncentrato skiesto

(CANCIDAS

 

maišelį arba butelį

250 ml) galutinė

koncentrato skiesto

 

infuzijoms

koncentracija

100 ml) galutinė

 

 

 

koncentracija

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

-

50 mg, sumažintas tūris

10 ml

-

0,47 mg/ml

35 mg, yra vidutinio

 

 

 

sunkumo kepenų

7 ml

0,14 mg/ml

-

funkcijos sutrikimas (iš

 

 

 

vieno flakono po 50 mg)

 

 

 

35 mg, yra vidutinio

 

 

 

sunkumo kepenų

 

 

 

funkcijos sutrikimas (iš

7 ml

-

0,34 mg/ml

vieno flakono po

 

 

 

50 mg), sumažintas tūris

 

 

 

* Visiems flakonams praskiesti reikia vartoti 10,5 ml.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA VAIKAMS

Kūno paviršiaus ploto (KPP) apskaičiavimas vaistiniam preparatui dozuoti vaikams

Prieš ruošdami infuzinį tirpalą apskaičiuokite paciento kūno paviršiaus plotą (KPP) pagal šią formulę (Mosteller formulė):

70 mg/m2 infuzijos vyresniems kaip 3 mėnesių vaikams paruošimas (naudojant 50 mg flakoną)

1.Nustatyti faktinę įsotinamąją dozę, kurią reikia vartoti vaikui, naudojant paciento KKP (kaip

apskaičiuota pirmiau) ir šią lygtį:

KKP (m2) X 70 mg/m2 = įsotinamoji dozė

Didžiausia įsotinamoji dozė 1-ąją parą neturi viršyti 70 mg, nepaisant apskaičiuotosios dozės pacientui.

2.Atšaldytą CANCIDAS flakoną atšildyti iki kambario temperatūros.

3.Laikantis aseptikos reikalavimų pridėti 10,5 ml injekcinio vandens.a Šį atskiestą tirpalą galima laikyti iki 24 valandų 25 °C ar žemesnėje temperatūroje.b Taip paruošus, galutinė kaspofungino koncentracija flakone bus 5,2 mg/ml.

4.Iš flakono paimti vaistinio preparato kiekį, lygų apskaičiuotajai įsotinamajai dozei (1 veiksmas). Laikantis aseptikos reikalavimų šį atskiestą CANCIDAS kiekį (ml)c perkelti į maišelį (ar butelį)

i.v. infuzijoms, kuriame yra 250 ml 0,9 %, 0,45 % arba 0,225 % infuzinio natrio chlorido tirpalo arba infuzinio Ringerio laktato tirpalo. Arba kitaip, atskiestą CANCIDAS kiekį (ml)c galima sumaišyti su sumažinto tūrio 0,9 %, 0,45 % arba 0,225 % infuziniu natrio chlorido tirpalu arba infuziniu Ringerio laktato tirpalu, neviršijant galutinės 0,5 mg/ml koncentracijos. Šį infuzijų tirpalą, laikomą 25 C ar žemesnėje temperatūroje, suvartoti per 24 val., o laikomą atšaldytą

(2 C–8 C) – per 48 val.

50 mg/m2 infuzijos vyresniems kaip 3 mėnesių vaikams paruošimas (naudojant 50 mg flakoną)

1.Nustatyti faktinę palaikomąją paros dozę, kurią reikia vartoti vaikui, naudojant paciento KKP

(kaip apskaičiuota pirmiau) ir šią lygtį:

KKP (m2) X 50 mg/m2 = palaikomoji paros dozė

Palaikomoji paros dozė neturi viršyti 70 mg, nepaisant apskaičiuotosios dozės pacientui.

2.Atšaldytą CANCIDAS flakoną atšildyti iki kambario temperatūros.

3.Laikantis aseptikos reikalavimų pridėti 10,5 ml injekcinio vandens.a Šį atskiestą tirpalą galima laikyti iki 24 valandų 25 °C ar žemesnėje temperatūroje.b Taip paruošus, galutinė kaspofungino koncentracija flakone bus 5,2 mg/ml.

4.Iš flakono paimti vaistinio preparato kiekį, lygų apskaičiuotajai palaikomajai paros dozei (1 veiksmas). Laikantis aseptikos reikalavimų šį atskiestą CANCIDAS kiekį (ml)c perkelti į

maišelį (ar butelį) i.v. infuzijoms, kuriame yra 250 ml 0,9 %, 0,45 arba 0,225 % infuzinio natrio

chlorido tirpalo arba infuzinio Ringerio laktato tirpalo. Arba kitaip, atskiestą CANCIDAS kiekį (ml)c galima sumaišyti su sumažinto tūrio 0,9 %, 0,45 % arba 0,225 % infuziniu natrio chlorido tirpalu arba infuziniu Ringerio laktato tirpalu, neviršijant galutinės 0,5 mg/ml koncentracijos. Šį infuzijų tirpalą, laikomą 25 C ar žemesnėje temperatūroje, suvartoti per 24 val., o laikomą atšaldytą (2 C – 8 C) – per 48 val.

Pastabos paruošimui:

a. Baltas ar balkšvas briketas ištirps visiškai. Atsargiai maišyti, kol tirpalas taps skaidrus.

b. Ruošiant tirpalą ir prieš lašinant infuziją apžiūrėti, ar nėra priemaišų, ar nepakitusi spalva. Drumsto ar su nuosėdomis tirpalo nevartoti.

c. CANCIDAS pakuotė užtikrina visą nurodytą flakono dozę (50 mg), kai iš flakono ištraukiama

10 ml.

CANCIDAS 70 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

VARTOJIMO INSTRUKCIJA SUAUGUSIESIEMS

1 veiksmas. Tirpinimas standartiniame flakone

Prieš tirpinant miltelius, flakoną perkelti į kambario temperatūrą ir, laikantis aseptikos reikalavimų, pridėti 10,5 ml injekcinio vandens. Taip ištirpinus, flakone bus 7,2 mg/ml koncentracija.

Balti ar balkšvi liofilizuoti milteliai ištirps visiškai. Atsargiai maišyti, kol tirpalas taps skaidrus. Paruoštą tirpalą apžiūrėti, ar nėra priemaišų, ar nepakitusi spalva. Tokį paruoštą tirpalą galima laikyti iki 24 val. 25 C arba žemesnėje temperatūroje.

2 veiksmas. CANCIDAS koncentrato skiedimas infuziniu tirpalu

Infuziniam tirpalui paruošti vartoti injekcinį natrio chlorido tirpalą arba Ringerio laktato tirpalą. Infuzinis tirpalas ruošiamas laikantis aseptikos reikalavimų į 250 ml infuzijos maišelį ar butelį pridedant reikiamą kiekį paruošto koncentrato (kaip parodyta tolesnėje lentelėje). Jei reikia, gali būti

skiriamos sumažinto tūrio 100 ml infuzijos 50 mg ar 35 mg paros dozėms. Drumsto ar su nuosėdomis tirpalo nevartoti.

INFUZINIO TIRPALO SUAUGUSIESIEMS GAMINIMAS

 

Paruošto CANCIDAS

Standartinio tirpalo

Sumažinto tūrio

 

koncentrato kiekis,

(CANCIDAS

infuzijos

DOZĖ*

kurį reikia perpilti į

koncentrato skiesto

(CANCIDAS

maišelį arba butelį

250 ml) galutinė

koncentrato skiesto

 

 

infuzijoms

koncentracija

100 ml) galutinė

 

 

 

koncentracija

70 mg

10 ml

0,28 mg/ml

Nerekomenduojama

70 mg (iš dviejų

14 ml

0,28 mg/ml

Nerekomenduojama

flakonų po 50 mg)**

 

 

 

35 mg, yra vidutinio

 

 

 

sunkumo kepenų

 

 

 

funkcijos sutrikimas (iš

5 ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

vieno flakono po

 

 

 

70 mg)

 

 

 

* Visiems flakonams praskiesti reikia vartoti 10,5 ml.

**Jei 70 mg flakono nėra, 70 mg dozę galima paruošti iš dviejų 50 mg flakonų.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA VAIKAMS

Kūno paviršiaus ploto (KPP) apskaičiavimas vaistiniam preparatui dozuoti vaikams

Prieš ruošdami infuzinį tirpalą apskaičiuokite paciento kūno paviršiaus plotą (KPP) pagal šią formulę (Mosteller formulė):

70 mg/m2 infuzijos vyresniems kaip 3 mėnesių vaikams paruošimas (naudojant 70 mg flakoną)

1.Nustatyti faktinę įsotinamąją dozę, kurią reikia vartoti vaikui, naudojant paciento KKP (kaip

apskaičiuota pirmiau) ir šią lygtį:

KKP (m2) X 70 mg/m2 = įsotinamoji dozė

Didžiausia įsotinamoji dozė 1-ąją parą neturi viršyti 70 mg, nepaisant apskaičiuotosios dozės pacientui.

2.Atšaldytą CANCIDAS flakoną atšildyti iki kambario temperatūros.

3.Laikantis aseptikos reikalavimų pridėti 10,5 ml injekcinio vandens.a Šį atskiestą tirpalą galima laikyti iki 24 valandų 25 °C ar žemesnėje temperatūroje.b Taip paruošus, galutinė kaspofungino koncentracija flakone bus 7,2 mg/ml.

4.Iš flakono paimti vaistinio preparato kiekį, lygų apskaičiuotajai įsotinamajai dozei (1 veiksmas). Laikantis aseptikos reikalavimų šį atskiestą CANCIDAS kiekį (ml)c perkelti į maišelį (ar butelį)

i.v. infuzijoms, kuriame yra 250 ml 0,9 %, 0,45 % arba 0,225 % infuzinio natrio chlorido tirpalo arba infuzinio Ringerio laktato tirpalo. Arba kitaip, atskiestą CANCIDAS kiekį (ml)c galima sumaišyti su sumažinto tūrio 0,9 %, 0,45 % arba 0,225 % infuziniu natrio chlorido tirpalu arba infuziniu Ringerio laktato tirpalu, neviršijant galutinės 0,5 mg/ml koncentracijos. Šį infuzijų tirpalą, laikomą 25 C ar žemesnėje temperatūroje, suvartoti per 24 val., o laikomą atšaldytą

(2 C–8 C) – per 48 val.

50 mg/m2 infuzijos vyresniems kaip 3 mėnesių vaikams paruošimas (naudojant 70 mg flakoną)

1.Nustatyti faktinę palaikomąją paros dozę, kurią reikia vartoti vaikui, naudojant paciento KKP

(kaip apskaičiuota pirmiau) ir šią lygtį:

KKP (m2) X 50 mg/m2 = palaikomoji paros dozė

Palaikomoji paros dozė neturi viršyti 70 mg, nepaisant apskaičiuotosios dozės pacientui.

2.Atšaldytą CANCIDAS flakoną atšildyti iki kambario temperatūros.

3.Laikantis aseptikos reikalavimų pridėti 10,5 ml injekcinio vandens.a Šį atskiestą tirpalą galima laikyti iki 24 valandų 25 °C ar žemesnėje temperatūroje.b Taip paruošus, galutinė kaspofungino koncentracija flakone bus 7,2 mg/ml.

4.Iš flakono paimti vaistinio preparato kiekį, lygų apskaičiuotajai palaikomajai paros dozei (1 veiksmas). Laikantis aseptikos reikalavimų šį atskiestą CANCIDAS kiekį (ml)c perkelti į

maišelį (ar butelį) i.v. infuzijoms, kuriame yra 250 ml 0,9 %, 0,45 % arba 0,225 % infuzinio

natrio chlorido tirpalo arba infuzinio Ringerio laktato tirpalo. Arba kitaip, atskiestą CANCIDAS kiekį (ml)c galima sumaišyti su sumažinto tūrio 0,9 %, 0,45 % arba 0,225 % infuziniu natrio chlorido tirpalu arba infuziniu Ringerio laktato tirpalu, neviršijant galutinės 0,5 mg/ml koncentracijos. Šį infuzijų tirpalą, laikomą 25 C ar žemesnėje temperatūroje, suvartoti per

24 val., o laikomą atšaldytą (2 C–8 C) – per 48 val.

Pastabos paruošimui:

a. Baltas ar balkšvas briketas ištirps visiškai. Atsargiai maišyti, kol tirpalas taps skaidrus.

b. Ruošiant tirpalą ir prieš lašinant apžiūrėti, ar nėra priemaišų, ar nepakitusi spalva. Drumsto ar su nuosėdomis tirpalo nevartoti.

c. CANCIDAS pakuotė užtikrina visą nurodytą flakono dozę (70 mg), kai iš flakono ištraukiama 10 ml.

7.REGISTRUOTOJAS

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/01/196/001

EU/1/01/196/003

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2001 m. spalio 24 d.

Paskutinio perregistravimo data 2011 m. rugsėjo 7 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai