Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cerezyme (imiglucerase) – ženklinimas - A16AB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasCerezyme
ATC kodasA16AB02
Sudėtisimiglucerase
GamintojasGenzyme Europe B.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ (1 FLAKONAS, 25 FLAKONAI)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Cerezyme 200 V milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Imiglucerasum

2.VEIKLIOJI (-SIOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-JŲ) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename Cerezyme flakone yra 200 vienetų imigliucerazės.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: manitolis, natrio citratas, citrinų rūgštis monohidratas, polisorbatas 80.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 flakonas miltelių infuzinio tirpalo koncentratui

25 flakonai miltelių infuzinio tirpalo koncentratui

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į veną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Tik vienkartiniam vartojimui.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Bet koks nesuvartotas tirpalo kiekis turi būti sunaikintas.

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden,

Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/97/053/001 1 flakonas miltelių infuzinio tirpalo koncentratui

EU/1/97/053/002 25 flakonai miltelių infuzinio tirpalo koncentratui

13.SERIJOS NUMERIS

Serija:

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Cerezyme 200 V

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Cerezyme 200 V milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Imiglucerasum

2.VARTOJIMO METODAS

Leisti į veną.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot:

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

Kiekviename flakone yra 200 vienetų imigliucerazės.

6.KITA

Genzyme Europe B.V., Nyderlandai

Laikyti šaldytuve.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ (1 FLAKONAS, 5 FLAKONAI, 25 FLAKONAI)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Cerezyme 400 V milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Imiglucerasum

2.VEIKLIOJI (-SIOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename Cerezyme flakone yra 400 vienetų imigliucerazės.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: manitolis, natrio citratas, citrinų rūgštis monohidratas, polisorbatas 80.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 flakonas miltelių infuzinio tirpalo koncentratui

5 flakonai miltelių infuzinio tirpalo koncentratui

25 flakonai miltelių infuzinio tirpalo koncentratui

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į veną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Tik vienkartiniam vartojimui.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Bet koks nesuvartotas tirpalo kiekis turi būti sunaikintas.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden,

Nyderlandai

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/97/053/003 1 flakonas miltelių infuzinio tirpalo koncentratui

EU/1/97/053/004 5 flakonai miltelių infuzinio tirpalo koncentratui

EU/1/97/053/005 25 flakonai miltelių infuzinio tirpalo koncentratui

13. SERIJOS NUMERIS

Serija:

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Cerezyme 400 V

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Cerezyme 400 V miltelių infuzinio tirpalo koncentratui

Imiglucerasum

2. VARTOJIMO METODAS

Leisti į veną.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot:

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

Kiekviename flakone yra 400 vienetų imigliucerazės.

6. KITA

Genzyme Europe B.V., Nyderlandai

Laikyti šaldytuve.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai