Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cinqaero (reslizumab) – Preparato charakteristikų santrauka - R03DX08

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasCinqaero
ATC kodasR03DX08
Sudėtisreslizumab
GamintojasTeva Pharmaceuticals Limited

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CINQAERO 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename koncentrato mililitre yra 10 mg reslizumabo (Reslizumabum) (10 mg/ml).

Kiekviename 2,5 ml flakone yra 25 mg reslizumabo.

Kiekviename 10 ml flakone yra 100 mg reslizumabo.

Reslizumabas yra humanizuotas monokloninis antikūnas, gaminamas pelių mielomos ląstelėse (NS0) rekombinantinės DNR technologijos būdu.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas

Kiekviename 2,5 ml flakone yra 0,05 mmol (1,15 mg) natrio.

Kiekviename 10 ml flakone yra 0,20 mmol (4,6 mg) natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Koncentratas infuziniam tirpalui (sterilus koncentratas).

Skaidrus arba šiek tiek nepermatomas opalinis, bespalvis arba gelsvas tirpalas, kurio pH 5,5. Jame gali būti baltyminių dalelių.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

CINQAERO skirtas pridėtiniam suaugusių pacientų, sergančių sunkia eozinofiline astma, gydymui, kai ši liga nepakankamai kontroliuojama netgi didelėmis inhaliuojamųjų kortikosteroidų dozėmis ir kitu palaikomojo gydymo vaistiniu preparatu (žr. 5.1 skyrių).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

CINQAERO turi skirti gydytojai, turintys prieš tai nurodytos būklės diagnozavimo ir gydymo patirties (žr. 4.1 skyrių).

Dozavimas

CINQAERO skiriamas infuzija į veną kartą per keturias savaites.

Pacientai, sveriantys mažiau kaip 35 kg arba daugiau kaip 199 kg

Rekomenduojama dozė yra 3 mg/kg kūno svorio. Tūris (ml), reikalingas iš flakono (-ų), turi būti apskaičiuojamas taip: 0,3 x paciento kūno svoris (kg).

Pacientai, sveriantys nuo 35 kg iki 199 kg

Rekomenduojama dozė pasiekiama pagal flakono tūriu pagrįstą dozavimo schemą, pateikiamą 1 lentelėje toliau. Rekomenduojama dozė pagrįsta paciento kūno svoriu, ją reikia koreguoti tik reikšmingai pasikeitus kūno svoriui.

1 lentelė. Flakono tūriu pagrįsta dozavimo schema*, skirta pacientams, sveriantiems nuo 35 kg iki 199 kg

Kūno svoris

Visa reslizumabo dozė

Kiekvieno tipo flakonų skaičius**

(kg)

(mg)

Flakonai, kuriuose

Flakonai, kuriuose

 

 

yra po 10 ml

yra po 2,5 ml

 

 

koncentrato

koncentrato (25 mg

 

 

(100 mg

reslizumabo)

 

 

reslizumabo)

 

35-41

42-49

50-58

59-66

67-74

75-83

84-91

92-99

100-108

109-116

117-124

125-133

134-141

142-149

150-158

159-166

167-174

175-183

184-191***

192-199***

* Dozavimo schema pagrįsta didžiausia 3 mg/kg doze.

** Reikia vartoti nominalų flakonų tūrį (atitinkamai 10 ml arba 2,5 ml)

*** Pacientai, sveriantys daugiau kaip 188 kg, netirti.

Gydymo trukmė

CINQAERO skirtas ilgalaikiam gydymui.

Poreikį tęsti gydymą reikia įvertinti bent kartą per metus, atsižvelgiant į ligos sunkumą ir paūmėjimų kontroliavimo laipsnį.

Praleista dozė

Jei numatytą dieną reslizumabo infuzija buvo praleista, reikia kuo greičiau atnaujinti vaistinio preparato vartojimą, skiriant numatytą dozę ir laikantis dozavimo režimo. Negalima skirti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Ypatingos populiacijos

Senyvi pacientai

Duomenų apie reslizumabo vartojimą vyresniems kaip 75 metų pacientams nepakanka. Atsižvelgiant į tai, kad reslizumabo ekspozicija vyresniems kaip 65 metų pacientams ir pacientams nuo 18 iki

< 65 metų yra panaši, dozės keisti nerekomenduojama (žr. 5.2 skyrių).

Sutrikusi inkstų funkcija

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, dozės keisti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Sutrikusi kepenų funkcija

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, dozės keisti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Vaikų populiacija

CINQAERO saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 17 metų vartojant CINQAERO indikacijai neištirti. Duomenų apie vartojimą vaikams iki 11 metų nėra. Turimi duomenys apie vartojimą paaugliams nuo 12 iki 17 metų pateikiami 4.8, 5.1 ir 5.2 skyriuose, tačiau dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Vartojimo metodas

Leisti į veną.

CINQAERO skirtas tik infuzijoms į veną. Jo negalima leisti po oda, vartoti per burną ar leisti į raumenis.

Numatytą CINQAERO tūrį reikia suleisti į infuzinį maišelį, kuriame yra 50 ml natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) infuzinio tirpalo.

Tada praskiestą vaistinį preparatą reikia skirti 20-50 minučių trukmės infuzija į veną per sterilų, nepirogeninį, infuzinį, vienkartinį mažai baltymų surišantį filtrą (0,2 µm). CINQAERO negalima iš karto suleisti injekcija ar vartoti nepraskiedus koncentrato.

Jei pacientui pasireiškia padidėjusio jautrumo reakcija į reslizumabą arba bet kurią pagalbinę medžiagą, infuziją reikia nedelsiant nutraukti (žr. 4.4 skyrių).

Vaistinio preparato skiedimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Reslizumabu negalima gydyti astmos paūmėjimo epizodų.

Gydymo metu gali pasireikšti su astma susiję simptomai arba astma gali paūmėti. Pacientams reikia pasakyti, kad kreiptųsi medicinos pagalbos, jeigu, pradėjus gydymą, astma ir toliau liktų nekontroliuojama arba paūmėtų.

Padidėjusio jautrumo ir su vaistinio preparato vartojimu susijusios reakcijos

Buvo pranešta apie ūmines sistemines reakcijas, įskaitant anafilaksines reakcijas, susijusias su reslizumabu (žr. 4.8 skyrių). Šios nepageidaujamos reakcijos pasireiškė atliekant infuziją arba per

20 minučių po infuzijos pabaigos. Infuzuojant reslizumabo ir atitinkamą laiką po jo infuzijos pacientus reikia stebėti. Jei pasireiškia anafilaksinė reakcija, reikia nedelsiant nutraukti reslizumabo infuziją ir taikyti reikiamą gydymą; reslizumabo vartojimą reikia nutraukti visam laikui (žr. 4.3 skyrių).

Parazitinės užkrečiamosios ligos (helmintozės)

Eozinofilai gali būti susiję su imuniniu atsaku į kai kurias helmintozes. Pacientus, sergančius helmintoze, reikia išgydyti nuo jos prieš pradedant gydymą reslizumabu. Jeigu reslizumabu gydomi pacientai užsikrečia ir gydymas nuo kirmėlių jiems būna neveiksmingas, reikia apsvarstyti laikiną gydymo reslizumabu nutraukimą.

Natrio kiekis

Šio vaistinio preparato dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t.y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Oficialių klinikinių vaistų sąveikos tyrimų su reslizumabu neatlikta. In vitro duomenys rodo, jog nepanašu, kad IL-5 ir reslizumabas veiktų CYP1A2, 3A4 ar 2B6 aktyvumą. Remiantis reslizumabo savybėmis, vaistų tarpusavio sąveika nėra tikėtina. Populiacijos farmakokinetikos analizė patvirtino, kad kartu vartojami leukotrienų antagonistai arba sisteminiai kortikosteroidai reslizumabo farmakokinetikos neveikia (žr. 5.2 skyrių).

Reslizumabas neištirtas pacientams, kurie kartu vartoja imunitetą slopinančių vaistinių preparatų, kitokių nei geriamieji kortikosteroidai (GKS); taigi reslizumabo saugumo ir veiksmingumo savybės šiems pacientams nežinomos.

Reslizumabas neištirtas pacientams, kurie skiepijami gyvomis vakcinomis. Duomenų apie gyvomis vakcinomis paskiepytų pacientų antrinį infekcijos perdavimą reslizumabu gydomiems pacientams ar reslizumabu gydomų pacientų atsaką į naują imunizavimą nėra.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie reslizumabo vartojimą nėštumo metu nėra arba jų nepakanka (duomenų yra mažiau kaip apie 300 nėštumų baigtis). Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai neparodė. Nėštumo metu CINQAERO geriau nevartoti. Reslizumabui būdingas ilgas pusinės eliminacijos laikas (žr. 5.2 skyrių). Į tai reikia atsižvelgti.

Žindymas

Nežinoma, ar reslizumabas išsiskiria į motinos pieną. Esami farmakodinamikos/toksikologinių tyrimų su gyvūnais duomenys rodo, kad reslizumabas išsiskiria į gyvūnų pieną. Kelias pirmąsias dienas po gimdymo per motinos pieną į žmonių naujagimių organizmą gali patekti antikūnų. Šį trumpą laikotarpį pavojaus žindomiems kūdikiams negalima atmesti. Vėliau, jei reikia, CINQAERO galima vartoti žindymo metu.

Vaisingumas

Duomenų apie žmonių vaisingumą nėra. Esami ikiklinikiniai duomenys poveikio vaisingumui nerodo.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

CINQAERO gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Nepageidaujama reakcija, apie kurią dažniausiai pranešta gydymo metu, buvo padidėjęs kreatinfosfokinazės aktyvumas kraujyje, nustatytas maždaug 2 % pacientų. Anafilaksinė reakcija (žr. 4.4 skyrių) pasireiškė mažiau kaip 1 % pacientų.

Klinikinių tyrimų metu dėl bet kokio nepageidaujamo reiškinio gydymą nutraukė 5 % reslizumabo (3 mg/kg) grupės pacientų ir tiek pat placebo grupės pacientų.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Iš viso 2 195 tiriamieji gavo bent vieną reslizumabo dozę. Iš jų 1 006 astma sergantys pacientai vaistinį preparatą vartojo mažiausiai 6 mėnesius, 759 – mažiausiai 1 metus ir 237 – daugiau kaip 2 metus (iki 3 metų). Placebu kontroliuojamų astmos tyrimų metu, 3 mg/kg reslizumabo dozes leidžiant į veną iki 52 savaičių (1 028 pacientams), buvo pranešta apie toliau išvardytas

nepageidaujamas reakcijas. Toliau pateiktoje 2 lentelėje nepageidaujamos reakcijos išvardytos pagal organų sistemos klasę ir dažnį (dažnis apibūdinamas taip: labai dažni (≥1/10), dažni (nuo ≥1/100 iki

<1/10), nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai reti <1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

2 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos

 

Organų sistemos klasė

Dažnis

Nepageidaujama reakcija

Imuninės sistemos sutrikimai

Nedažni

Anafilaksinė reakcija*

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

Nedažni

Mialgija*

audinio sutrikimai

 

 

Tyrimai

Dažni

Padidėjęs kreatinfosfokinazės

 

 

aktyvumas kraujyje*

* Žr. toliau pateiktą poskyrį „Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas“.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

 

Anafilaksinė reakcija

Sunki nepageidaujama anafilaksinė reakcija, apie kurią pranešta placebu kontroliuojamų, atvirų astmos tyrimų metu ir kuri laikyta susijusia su reslizumabu, nustatyta 3 pacientams (0,19 %). Šios reakcijos pastebėtos atliekant reslizumabo infuziją arba per 20 minučių po šios infuzijos pabaigos ir nustatytos skiriant jau antrąją reslizumabo dozę. Pritaikius standartinį gydymą, jos visiškai išnyko be liekamųjų reiškinių. Jos pasireiškė kaip odos arba gleivinių reiškiniai, dusulys, švokštimas, virškinimo trakto simptomai ir drebulys. Šiais atvejais gydymas buvo nutrauktas. Dėl iš dalies sutampančių požymių bei simptomų nebuvo įmanoma visais atvejais atskirti anafilaksinės reakcijos, kitokios padidėjusio jautrumo reakcijos ir su pačia infuzija susijusios reakcijos (žr. 4.4 skyrių).

Mialgija

Placebu kontroliuojamų astmos tyrimų metu 3 mg/kg reslizumabo vartojusioje grupėje mialgija nustatyta 0,97 % (10 iš 1 028) pacientų, palyginti su 0,55 % (4 iš 730) placebo grupės pacientų.

Padidėjęs kreatinfosfokinazės aktyvumas kraujyje

Kreatinfosfokinazės aktyvumo kraujyje padidėjimas buvo laikinas bei besimptomis ir dėl jo neprireikė nutraukti gydymo.

Piktybiniai navikai

Placebu kontroliuojamų klinikinių tyrimų metu 6 iš 1 028 (0,6 %) pacientų, vartojusių 3 mg/kg reslizumabo, nustatytas mažiausiai vienas piktybinis navikas, palyginti su 2 iš 730 (0,3 %) placebo grupės pacientų. Reslizumabu gydytiems pacientams nustatyti navikai buvo įvairaus pobūdžio, ir vieno konkretaus audinio tipo navikai nesikartojo.

Vaikų populiacija

Patirties gydant vaikus nepakanka (žr. 5.1 skyrių). Duomenys neparodė reslizumabo saugumo savybių skirtumų pacientams vaikams, palyginti su suaugusiais pacientais.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Didžiausia vienkartinė į veną suleista dozė, apie kurią buvo pranešta, siekė 12,1 mg/kg, ir klinikinių pasekmių pacientui tai nesukėlė. Perdozavus rekomenduojama stebėti, ar pacientui nepasireiškia nepageidaujamų reiškinių požymių arba simptomų ir taikyti atitinkamą simptominį gydymą.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vaistai obstrukcinėms kvėpavimo takų ligoms gydyti, kiti sisteminio poveikio vaistai obstrukcinėms kvėpavimo takų ligoms gydyti; ATC kodas – R03DX08.

Veikimo mechanizmas

Reslizumabas yra humanizuotas monokloninis žmogaus interleukino-5 (IL-5) antikūnas (IgG4, κ). Reslizumabas specifiškai jungiasi su IL-5 ir trukdo IL-5 prisijungti prie jo paviršinio ląstelės receptoriaus. IL-5 yra pagrindinis citokinas, atsakingas už žmogaus eozinofilų diferenciaciją, brendimą, telkimąsi ir aktyvinimą. Reslizumabas jungiasi prie žmogaus IL-5, pasižymėdamas pikomolių lygmens afinitetu, ir blokuoja jo biologinę funkciją; dėl to sumažėja eozinofilų išgyvenamumas ir aktyvumas.

Farmakodinaminis poveikis

Poveikis eozinofilų kiekiui skrepliuose

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotu, placebu kontroliuojamu 15 savaičių trukusiu 2 fazės klinikiniu tyrimu buvo vertintas reslizumabo (3 mg/kg) poveikis astma sergantiems pacientams, kurių skrepliuose buvo padidėjęs eozinofilų kiekis (ne mažiau kaip 3 %). 38 suaugusių pacientų pogrupiui gydymo pabaigoje buvo nustatytas eozinofilų kiekis skrepliuose. Reslizumabo grupėje eozinofilų procentinė dalis skrepliuose nuo vidutinės 17,4 % vertės tyrimo pradžioje (standartinis nuokrypis: 15,9 %) iki gydymo pabaigos sumažėjo 82 %.

Poveikis eozinofilų kiekiui kraujyje

I ir II klinikinių reslizumabo (3 mg/kg) tyrimų metu po pirmosios dozės eozinofilų kiekis kraujyje sumažėjo ir toks išliko visas 52 gydymo savaites be jokių tachifilaksijos požymių. Remiantis jungtiniais duomenimis, placebo ir reslizumabo grupėse vidutinis eozinofilų skaičius tyrimo pradžioje buvo 655 µl-1 (n = 476) ir 654 µl-1 (n = 477), o 52-ą savaitę – 514 µl-1 (n = 405) ir 61 µl-1 (n = 407). Reslizumabo vartojusiems pacientams, kurie dalyvavo 90 dienų trukusio tolesnio kontrolinio stebėjimo vertinime, pastebėta tendencija, kad eozinofilų kiekis grįžta į tyrimo pradžioje buvusį lygmenį (394 µl-1, n = 36). Sumažėjęs eozinofilų kiekis kraujyje buvo susijęs su reslizumabo koncentracija.

Vartojant reslizumabą, eozinofilų kiekio sumažėjimas kraujyje antikūnų prieš reslizumabą turintiems pacientams nesiskyrė nuo eozinofilų kiekio sumažėjimo šių antikūnų neturintiems pacientams.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Klinikinio veiksmingumo apžvalga

Reslizumabo veiksmingumas sergant eozinofiline astma (eozinofilų kiekis kraujyje ≥ 400 µl-1) buvo vertinamas trimis atsitiktinių imčių, dvigubai koduotais, placebu kontroliuojamais tyrimais

(I-III tyrimais), kurie truko nuo 16 iki 52 savaičių. Juose dalyvavo 1 268 pacientai, sergantys vidutinio sunkumo arba sunkia astma, nepakankamai kontroliuojama vidutinėmis arba didelėmis inhaliuojamųjų kortikosteroidų (IKS) dozėmis (mažiausiai 440 μg flutikazono propionato arba lygiaverčio vaistinio preparato kasdien) kartu su kitais vaistiniais preparatais astmai kontroliuoti arba be jų; pacientams anksčiau galėjo būti nuolat taikyta alergenų imunoterapija.

I ir II tyrimai buvo 52 savaičių trukmės, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojami tyrimai, kuriuose dalyvavo pacientai, per pastaruosius dvylika mėnesių patyrę bent vieną astmos paūmėjimą, dėl kurio prireikė sisteminių kortikosteroidų. Buvo leidžiama taikyti palaikomąjį gydymą geriamaisiais kortikosteroidais (GKS) (iki 10 mg per parą prednizolono atitikmens). Pacientai gavo 13 dozių placebo arba reslizumabo (3 mg/kg), kurių buvo skiriama kas 4 savaites.

III tyrimas buvo 16 savaičių trukmės, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas tyrimas. Šiame tyrime nebuvo reikalaujama, kad pacientas anksčiau būtų patyręs astmos paūmėjimą. Nebuvo leidžiama taikyti palaikomojo gydymo GKS. Pacientai gavo keturias dozes placebo arba reslizumabo (0,3 mg/kg arba 3 mg/kg), kurių buvo leidžiama kas 4 savaites.

3 lentelėje pateikti demografiniai I, II ir III tyrimų duomenys ir rodikliai kiekvieno tyrimo pradžioje.

3 lentelė. I-III astmos tyrimų demografiniai duomenys ir rodikliai kiekvieno tyrimo pradžioje

Demografiniai duomenys

I tyrimas

II tyrimas

III tyrimas

arba rodikliai tyrimo

(n = 489)

(n = 464)

(n = 315)

pradžioje

 

 

 

Demografiniai duomenys

 

 

 

Vidutinis amžius, metais

46,65

46,97

43,89

Vidutinė astmos trukmė,

19,28

18,41

20,35

metais

 

 

 

Plaučių funkciniai tyrimai

 

 

 

FIT1a prieš vartojant

64,31

69,21

70,14

bronchus plečiančio vaistinio

 

 

 

preparato, prognozuojamas

 

 

 

vidurkis, %

 

 

 

Eozinofilų kiekis

 

 

 

Vidutinis eozinofilų kiekis

kraujyje tyrimo pradžioje,

 

 

 

µl-1

 

 

 

Paūmėjimų anamnezė

 

 

 

Vidutinis paūmėjimų

1,99

1,94

2,03

skaičius praėjusiais metais

 

 

 

4 ir 5 laipsnių pagal GINA

 

 

 

pacientų dalis c

 

 

 

GINA 4, %

GINA 5, %

< 1

Pacientai, sergantys

 

 

 

gydymui atsparia astmad

 

 

 

%

NDb

a FIT1 = forsuotas iškvėpimo tūris per 1 sekundę b ND = nėra duomenų

c GINA klasifikacija paremta Pasaulinės iniciatyvos astmai įveikti (angl. Global Initiative for Asthma, GINA) apibrėžimu:

4 laipsnio pagal GINA pacientai vartojo vidutines arba dideles IKS dozes ir kitą vaistinį preparatą astmai kontroliuoti.

5 laipsnio pagal GINA pacientams kaip papildoma priemonė buvo taikytas palaikomasis gydymas GKS.

d I ir II tyrimuose pacientų, sergančių gydymui atsparia astma (pagal Amerikos torakalinės draugijos [angl. American Thoracic Society, ATS] ir Europos respiratologų draugijos [angl. European Respiratory Society, ERS] 2 000 m. seminaruose priimtą gydymui atsparios astmos apibrėžimą) procentinė dalis buvo analizuojama post hoc.

I ir II tyrimai

I ir II tyrimuose pirminis veiksmingumo vertinimo kriterijus buvo kiekvieno paciento astmos paūmėjimų dažnis per 52 gydymo savaites. Abiejuose tyrimuose astmos paūmėjimas buvo apibūdinamas kaip astmos paūmėjimas, dėl kurio prireikė šios medicininės intervencijos:

1)sisteminių kortikosteroidų vartojimo arba intensyvesnio gydymo IKS 3 ar daugiau dienų ir (arba)

2)su astma susijusios neatidėliotinos medicinos pagalbos, įskaitant bent vieną iš šių atvejų: neplanuotą apsilankymą pas sveikatos priežiūros specialistą dėl gydymo purkštuvu arba kito skubaus gydymo, siekiant išvengti astmos simptomų pablogėjimo; apsilankymą skubios pagalbos skyriuje dėl astmos gydymo; hospitalizavimą dėl astmos.

Bendra populiacija

I ir II tyrimuose reslizumabo (3 mg/kg) vartojusiems pacientams, palyginti su vartojusiais placebo, reikšmingai sumažėjo astmos paūmėjimų (atitinkamai 50 % ir 59 %) (žr. 4 lentelę). Bendras sumažėjimas buvo 54 %.

4 lentelė. Astmos paūmėjimų dažnis per 52 gydymo savaites: I ir II tyrimai, integruoti (I ir II tyrimų) bendros populiacijos bei GINA 4 ir 5 pogrupių duomenys

 

Gydymo grupės

Astmos paūmėjimų

Sumažėjimas, %

 

(n)

dažnisa

 

Duomenys pagal

 

 

 

tyrimą

 

 

 

I tyrimas

Reslizumabas (3 mg/kg)

0,90

 

 

(n = 245)

 

50 %

 

Placebas

1,80

(p < 0,0001)

 

(n = 244)

 

 

II tyrimas

Reslizumabas (3 mg/kg)

0,86

 

 

(n = 232)

 

59 %

 

Placebas

2,12

(p < 0,0001)

 

(n = 232)

 

 

Integruoti I ir

 

 

 

II tyrimų duomenys

 

 

 

Bendra populiacija

Reslizumabas 3 mg/kg

0,84

 

 

(n = 477)

 

54%

 

Placebas

1,81

(p<0,0001)

 

(n = 476)

 

 

GINA 4 ir 5

Reslizumabas 3 mg/kg

0,85

 

pogrupiai

(n = 383)

 

 

 

95 % PIb

(0,64; 1,12)

56%

 

Placebas

1,95

 

 

 

(n = 380)

 

 

 

95 % PI

(1,50; 2,53)

 

a Dažnis patikslintas, atsižvelgiant į stratifikacijos veiksnius (GKS vartojimą tyrimo pradžioje ir geografinį regioną).

b PI = pasikliautinasis intervalas

I ir II tyrimuose dalyvavusių pacientų, kuriems dėl astmos paūmėjimo prireikė GKS gydymo kurso, pogrupiui astmos paūmėjimų dažnį reslizumabas sumažino atitinkamai 56 % (p < 0,0001) ir 60 % (p < 0,0001). Vartojant reslizumabo (3 mg/kg), sumažėjo hospitalizavimų arba apsilankymų skubios pagalbos skyriuje dėl astmos paūmėjimų, bet šis sumažėjimas nebuvo statistiškai reikšmingas (I ir II tyrimuose atitinkamai 34 % [p = 0,2572] ir 31 % [p = 0,4020]).

I ir II tyrimuose dalyvavusių pacientų, kurie per 52 gydymo savaites nepatyrė astmos paūmėjimų, atitinkamai buvo daugiau reslizumabo (3 mg/kg) grupėje (62 % ir 75 %), palyginti su placebo grupe (46 % ir 55 %).

Pacientai, sergantys sunkia eozinofiline astma

I ir II tyrimuose sunki eozinofilinė astma buvo apibūdinama kaip paciento būklė, atitinkanti 4 ir

5 laipsnius pagal GINA (vidutinių arba didelių IKS dozių [≥ 440 µg flutikazono propionato] ir kito astmą kontroliuojančio vaistinio preparato vartojimas, taikant arba netaikant palaikomąjį gydymą GKS), kai eozinofilų kiekis kraujyje gydymo pradžioje yra ≥ 400 µl-1. I ir II tyrimuose šį kriterijų atitiko 763 pacientų grupė; pirminė veiksmingumo vertinamoji baigtis pateikiama 4 lentelėje. Vertinant integruotus I ir II tyrimų duomenis, 3 mg/kg reslizumabo vartojusiems pacientams, palyginti su vartojusiais placebo, reikšmingai sumažėjo astmos paūmėjimų (GINA 4 ir 5 pogrupiuose 56 %).

Reslizumabo (3 mg/kg), skiriamo kas 4 savaites, poveikis antrinėms vertinamosioms baigtims, įskaitant FIT1, Gyvenimo kokybės sergant astma klausimyno (angl. Asthma Quality of Life Questionnaire, AQLQ) bei Astmos kontrolės klausimyno (angl. Asthma Control Questionnaire, ACQ)

rezultatus ir Astmos simptomų naudingumo indeksą (angl. Asthma Symptom Utility Index, ASUI), taip pat patvirtina reslizumabo (3 mg/kg) veiksmingumą, palyginti su placebu. Pavartojus pirmąją reslizumabo dozę, jau po 4 savaičių buvo pastebėtas pagerėjimas (po 16 savaičių – AQLQ), išlikęs iki pat 52 savaitės.

Bendros populiacijos, GINA 4 ir 5 pogrupių FIT1, ACQ ir AQLQ rezultatai nurodyti toliau pateiktoje

5lentelėje.

5

lentelė. Gydymo skirtumai, vertinant vidutinį pasirinktų antrinių veiksmingumo kintamųjų pokytį nuo tyrimo pradžios – integruoti (I ir II tyrimų) bendros populiacijos bei GINA 4 ir 5 pogrupių duomenys

 

Bendra populiacija

GINA 4 ir 5 pogrupiai

Veiksmingumo

Per 16 savaičių

Per 52 savaites

Per 16 savaičių

Per 52 savaites

kintamasisa

 

 

 

 

FIT1 (ml)

 

 

 

 

Skirtumo

vidurkis

(73; 160)

(66; 154)

(94; 192)

(80; 179)

(95 % PIb)

(p < 0,0001)

(p < 0,0001)

 

 

(p reikšmė)

 

 

 

 

ACQ

 

 

 

 

Skirtumo

-0,232

-0,250

-0,321

-0,330

vidurkis (95 %

(-0,325; -0,139)

(-0,343; -0,156)

(-0,424; -0,218)

(-0,433; -0,226)

PI) (p reikšmė)

 

 

 

 

AQLQ

 

 

 

 

Skirtumo

0,226

0,272

0,295

0,346

vidurkis (95 %

(0,094; 0,359)

(0,155; 0,388)

(0,151; 0,438)

(0,219; 0,473)

PI) (p reikšmė)

(p < 0,0001)

(p < 0,0001)

 

 

a Pateikti dydžiai rodo gydymo skirtumus tarp placebo ir 3 mg/kg reslizumabo, remiantis patikslintais kiekvienos gydymo grupės vidurkiais per nurodytą laiką, išskyrus AQLQ pokytį iki 16 savaitės, nes tą savaitę AQLQ buvo vertinamas pirmą kartą.

b PI = pasikliautinasis intervalas.

Pacientai, sergantys gydymui atsparia astma

Palyginti su placebu, reslizumabas reikšmingai sumažino astmos paūmėjimų skaičių gydymui atsparioje populiacijoje (59 %) ir gydymui jautrioje populiacijoje (49 %). Antrinės veiksmingumo vertinamosios baigtys taip pat patvirtino šiuos rezultatus, ir jie atitiko bendros populiacijos duomenis.

III tyrimas

Pirminė vertinamoji baigtis buvo FIT1 pokytis per 16 savaičių nuo tyrimo pradžios. III tyrime reslizumabu (3 mg/kg) gydytiems pacientams, palyginti su gavusiais placebo, nuo tyrimo pradžios reikšmingai daugiau padidėjo FIT1 (gydymo skirtumas: 160 ml, p = 0,0018). FIT1 pagerėjimas pastebėtas praėjus 4 savaitėms po pirmosios reslizumabo dozės.

Imunogeniškumas

3 fazės placebu kontroliuojamuose klinikiniuose tyrimuose, kurie truko nuo 16 iki 52 savaičių, 53 iš 983 (5 %) astma sergančių pacientų, gydytų reslizumabu (3 mg/kg), nustatyti mažo titro, dažnai trumpalaikiai antikūnai prieš reslizumabą. Atvirame 3 fazės tęstiniame tyrime 49 iš 1 014 (5 %) astma sergančių pacientų, iki 36 mėnesių gydytų reslizumabu (3 mg/kg), nustatyti mažo titro, dažnai trumpalaikiai antikūnai prieš reslizumabą. Nustatyta, kad antikūnai prieš reslizumabą sisteminei reslizumabo ekspozicijai neturi įtakos. Klinikinei farmakodinamikai, veiksmingumui ar saugumui antikūnai neturėjo įtakos.

Etninės grupės

Populiacijos farmakokinetikos analizė parodė, kad reslizumabo farmakokinetika skirtingose etninėse grupėse (baltaodžių, juodaodžių ir azijiečių) reikšmingai nesiskyrė. Ne baltaodžių etninių populiacijų saugumo duomenų nepakanka.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti CINQAERO tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis astmos gydymui (vartojimo vaikams informacija pateikiama

4.2 skyriuje).

Dviejų paūmėjimų vertinimo tyrimų, trukusių 52 savaites (I ir II tyrimo), ir vieno 16 savaičių trukusio plaučių funkcijos tyrimo (III tyrimo) metu 39 astma sergantys pacientai vaikai nuo 12 iki 17 metų atsitiktinių imčių būdu buvo atrinkti vartoti 0,3 mg/kg reslizumabo, 3 mg/kg reslizumabo arba placebo. Tik I ir II tyrimuose buvo reikalaujama, kad, likus ne daugiau kaip metams iki tyrimo pradžios, pacientai būtų patyrę bent vieną astmos paūmėjimą, dėl kurio prireikė vartoti sisteminių kortikosteroidų. Astmos paūmėjimai buvo vertinami tik paūmėjimų vertinimo tyrimais (I ir II tyrimai: reslizumabas (3 mg/kg) [n = 14] ir placebas [n = 11]). Šioje amžiaus grupėje gydymo poveikio astmos paūmėjimams nenustatyta (astmos paūmėjimų rizikos santykis [reslizumabas/placebas] buvo 2,09). Žinant mažą tiriamųjų skaičių ir pogrupių analizėje išryškėjusius bazinius skirtumus, negalima padaryti išvados dėl astmos gydymo veiksmingumo vaikų populiacijoje.

5.2Farmakokinetinės savybės

Didžiausia koncentracija serume – maždaug 80 µg/ml – paprastai pasiekiama infuzijos pabaigoje. Reslizumabo koncentracija serume, pasiekusi didžiausią lygį, paprastai mažėja dviem fazėmis. Pavartojus daugkartines dozes, reslizumabas kaupiasi, ir jo koncentracija serume būna maždaug 1,5-1,9 karto didesnė. Skiriant 0,3-3,0 mg/kg dozę, pastebimų nukrypimų nuo proporcingų dozei reslizumabo farmakokinetikos duomenų nenustatyta. Didžiausia koncentracija ir bendra ekspozicija atskiriems asmenims skiriasi maždaug 20-30 %.

Remiantis populiacijos farmakokinetikos analize, nustatyta, kad cirkuliuojantys antikūnai prieš reslizumabą neturi įtakos sisteminei reslizumabo ekspozicijai.

Pasiskirstymas

Reslizumabo pasiskirstymo tūris yra maždaug 5 l, tai leidžia manyti, kad pasiskirstymas į ekstravaskulinius audinius yra minimalus.

Biotransformacija

Tikėtina, kad, kaip ir dauguma kitų monokloninių antikūnų, reslizumabas fermentinės proteolizės būdu suskaidomas į mažus peptidus ir amino rūgštis. Kadangi reslizumabas jungiasi prie tirpaus junginio, tikėtina, kad klirensas yra tiesinis ir šis junginys jam neturi įtakos.

Eliminacija

Reslizumabo klirensas yra maždaug 7 ml/val. Reslizumabo pusinės eliminacijos laikas yra maždaug 24 paros.

Ypatingos populiacijos

Senyvi pacientai

Reslizumabo farmakokinetika suaugusiesiems (18-65 metų; n = 759) ir senyviems pacientams (vyresniems kaip 65 metų; n = 30) buvo panaši.

Vaikų populiacija

Pacientų nuo 12 iki mažiau kaip 18 metų (n = 15) sisteminės ekspozicijos intervalas iš dalies sutapo su kitų amžiaus grupių sisteminės ekspozicijos intervalu, tačiau medianos reikšmė šioje amžiaus grupėje buvo šiek tiek mažesnė negu suaugusiųjų (18-65 metų; n = 759) ir senyvų pacientų (vyresnių kaip

65 metų; n = 30) grupėse.

Lytis

Reslizumabo farmakokinetika vyrams ir moterims reikšmingai nesiskyrė.

Etninės grupės

Populiacijos farmakokinetikos analizės parodė, kad reslizumabo farmakokinetika skirtingose etninėse grupėse (baltaodžių, juodaodžių ir azijiečių) reikšmingai nesiskyrė.

Sutrikusi kepenų funkcija

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, reslizumabas neištirtas. Tiesioginio kepenų funkcijos poveikio reslizumabo farmakokinetikai nesitikima, nes antikūnai daugiausia išnyksta dėl katabolizmo. Atliekant populiacijos farmakokinetikos analizę, pacientai buvo suskirstyti pagal kepenų funkcijos būklę tyrimo pradžioje. Daugumos pacientų kepenų funkciniai rodikliai buvo normalūs (n = 766, maždaug 95 %) arba nežymiai padidėję (arba, pirmuoju atveju, bendra bilirubino koncentracija viršijo viršutinę normos ribą [VNR], bet ne daugiau kaip 1,5 karto, arba, antruoju atveju, aspartataminotransferazės aktyvumas viršijo VNR ir bendra bilirubino koncentracija buvo ne didesnė už VNR; n = 35, maždaug 4 %). Reikšmingų reslizumabo farmakokinetikos skirtumų šiose grupėse nenustatyta.

Sutrikusi inkstų funkcija

Reslizumabas yra antikūnas, kurio molekulinė masė yra 147 kilodaltonai, taigi nėra tikėtina, kad jo išsiskirtų su šlapimu. Daugumos pacientų, dalyvavusių populiacijos farmakokinetikos analizėje, inkstų funkcija buvo normali (apskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis [aGFG] buvo ne mažesnis kaip

90 ml/min./1,73 m2; n = 294, maždaug 37 %), jiems buvo lengvas inkstų funkcijos sutrikimas (aGFG 60-89 ml/min./1,73 m2; n = 446, maždaug 56 %) arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas (aGFG 30-59 ml/min./1,73 m2; n = 63, maždaug 8 %). Dėmesio vertų reslizumabo farmakokinetikos skirtumų šiose inkstų funkcijos grupėse nenustatyta. Pacientams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas arba galutinės stadijos inkstų liga, reslizumabas neištirtas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancerogeniškumo, toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio acetatas trihidratas

Ledinė acto rūgštis

Sacharozė

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus nurodytus 6.6 skyriuje.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai

Praskiestas vaistinis preparatas

Įrodyta, kad pradėto vartoti vaistinio preparato cheminis ir fizinis stabilumas 2 °C - 8 °C ir 25 °C temperatūros natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) infuziniame tirpale, apsaugotame nuo šviesos, išlieka iki 16 valandų.

Vertinant mikrobiologiniu požiūriu, vaistinį preparatą reikia suvartoti nedelsiant. Vaistinio preparato nesuvartojus iš karto, už jo laikymo trukmę ir sąlygas prieš vartojant atsako vartotojas. Paprastai vaistinį preparatą reikia laikyti 2 °C - 8 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 16 valandų, nebent praskiedimas atliktas kontroliuojamomis ir patvirtintomis aseptinėmis sąlygomis.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C - 8 °C). Negalima užšaldyti.

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

2,5 ml koncentrato skaidriame I tipo stiklo flakone, užkimštame etileno-tetrafluoroetileno kopolimeru padengtu butilo gumos kamščiu su užspaustu aliuminio žiedu ir baltu nuplėšiamu plastikiniu dangteliu.

10 ml koncentrato skaidriame I tipo stiklo flakone, užkimštame etileno-tetrafluoroetileno kopolimeru padengtu butilo gumos kamščiu su užspaustu aliuminio žiedu ir mėlynu nuplėšiamu plastikiniu dangteliu.

Pakuotėje yra 1 flakonas, kuriame yra 2,5 ml, arba 1 flakonas, kuriame yra 10 ml.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

CINQAERO yra koncentratas infuziniam tirpalui, tiekiamas vienkartinio vartojimo flakonais. Infuzinis tirpalas skirtas tik leisti į veną praskiedus. Jį reikia paruošti, laikantis aseptinės technikos, kaip nurodyta toliau.

Infuzinio tirpalo ruošimas

1.CINQAERO išimkite iš šaldytuvo. Nekratykite flakono.

2.Prieš vartojant vaistinį preparatą reikia apžiūrėti. Koncentratas yra skaidrus arba šiek tiek nepermatomas opalinis, bespalvis arba gelsvas. Koncentrate gali būti baltyminių dalelių; tai skaidrios arba baltos, amorfinės dalelės; kai kurios iš jų gali atrodyti kaip skaidulos. Baltyminiams tirpalams tai nėra neįprasta. Jei koncentratas yra spalvotas (išskyrus gelsvą spalvą) arba jame yra kietųjų dalelių, jo vartoti negalima.

3.Reikalingą koncentrato kiekį reikia tinkamu injekciniu švirkštu sutraukti iš flakono (-ų) (žr. 4.2 skyrių).

4.Švirkšto (-ų) turinį lėtai suleiskite į infuzinį maišelį, kuriame yra 50 ml natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) infuzinio tirpalo. Švelniai apverskite maišelį, kad sumaišytumėte tirpalą. Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais vaistiniais preparatais, išskyrus natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) infuzinį tirpalą.

5.Koncentrate nėra konservantų. Flakone likusį koncentratą reikia išmesti.

6.Infuzinį tirpalą rekomenduojama vartoti iš karto po paruošimo. CINQAERO tirpalą, praskiestą natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) infuziniu tirpalu, atšaldytą 2 °C - 8 °C temperatūroje (arba laikomą ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, jei praskiedimas atliktas kontroliuojamomis ir patvirtintomis aseptinėmis sąlygomis), apsaugotą nuo šviesos galima laikyti iki 16 valandų.

7.CINQAERO tinka polivinilchlorido (PVC) arba poliolefino (PO) infuziniai maišeliai.

Vartojimo instrukcija

1.CINQAERO gali skirti sveikatos priežiūros specialistas, pasirengęs suteikti pagalbą pasireiškus padidėjusio jautrumo reakcijoms, įskaitant anafilaksiją (žr. 4.4 skyrių). Pacientą reikia stebėti visą infuzijos laiką ir tinkamą laiką po infuzijos pabaigos. Pacientams reikia paaiškinti, kaip atpažinti sunkių alerginių reakcijų simptomus.

2.Jei infuzinis tirpalas laikytas šaldytuve, reikia leisti jam sušilti iki kambario temperatūros (15 °C - 25 °C).

3.Infuzinį tirpalą reikia sulašinti į veną per 20-50 minučių. Infuzijos trukmė gali būti skirtinga, priklausomai nuo tūrio, kurį reikia sulašinti.

4.Infuzinio tirpalo negalima lašinti tuo pačiu metu ir tuo pačiu intraveniniu kateteriu kartu su kitais vaistiniais preparatais. Fizinių ir cheminių suderinamumo tyrimų, kuriais būtų įvertintas reslizumabo vartojimas kartu su kitais vaistiniais preparatais, neatlikta.

5.Infuzijai reikia naudoti infuzijos rinkinį su integruotu, steriliu, nepirogeniniu, mažai baltymų surišančiu filtru (su 0,2 µm akutėmis). CINQAERO galima vartoti su polietersulfono (PEF), polivinilideno fluorido (PVDF), nailono, celiuliozės acetato (CA) mažai baltymų surišančiais integruotais infuzijų filtrais.

6.Užbaigus infuziją, infuzijos rinkinį reikia praplauti steriliu natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) infuziniu tirpalu, taip užtikrinant, kad bus sulašintas visas CINQAERO infuzinis tirpalas.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Teva Pharmaceuticals Limited

Ridings Point, Whistler Drive

Castleford, West Yorkshire, WF10 5HX

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/16/1125/001-002

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2016 m. rugpjūčio 16 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai