Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cinryze (C1 inhibitor (human)) – Preparato charakteristikų santrauka - B06AC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasCinryze
ATC kodasB06AC01
SudėtisC1 inhibitor (human)
GamintojasShire Services BVBA

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Cinryze 500 vienetų milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename vienkartinio vartojimo miltelių flakone yra 500 vienetų C1 inhibitoriaus (žmogaus), pagaminto iš žmonių donorų plazmos.

Paruošus, viename flakone yra 500 vienetų C1 inhibitoriaus (žmogaus) 5 ml; tai atitinka

100 vienetų/ml koncentraciją. Vienas vienetas atitinka vidutinį C1 inhibitoriaus kiekį, esantį 1 ml normalios žmogaus plazmos.

Bendras baltymo kiekis paruoštame tirpale yra 15 ± 5 mg/ml.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekviename Cinryze flakone yra maždaug 11,5 mg natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui.

Balti milteliai.

Tirpiklis yra skaidrus, bespalvis tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Angioneurozinės edemos priepuolių gydymas ir ikiprocedūrinė profilaktika suaugusiesiems, paaugliams ir vaikams (2 metų ir vyresniems), sergantiems paveldima angioneurozine edema (PAE).

Įprasta angioneurozinės edemos priepuolių profilaktika suaugusiesiems, paaugliams ir vaikams (6 metų ir vyresniems), kuriems pasireiškia sunkūs ir pasikartojantys paveldimos angioneurozinės edemos (PAE) priepuoliai ir kurie netoleruoja profilaktinio gydymo per burną vartojamais vaistais arba kuriuos toks gydymas apsaugo nepakankamai, arba pacientams, kuriems pakartotinis neatidėliotinas gydymas nėra pakankamai veiksmingas.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą Cinryze reikia pradėti tik prižiūrint gydytojui, turinčiam patirties gydant pacientus, kuriems nustatyta paveldima angioneurozinė edema (PAE).

Dozavimas

Suaugusieji

Angioneurozinės edemos priepuolių gydymas

1 000 vienetų Cinryze, pastebėjus pirmąjį angioneurozinės edemos priepuolio pradžios požymį.

Antrąją 1 000 vienetų dozę galima skirti, jei paciento atsakas po 60 minučių nebuvo pakankamas.

Pacientams, kuriems pasireiškia laringiniai priepuoliai, arba jei gydymas atidedamas, gali reikėti antrąją dozę vartoti anksčiau nei po 60 minučių.

Įprasta angioneurozinės edemos priepuolių profilaktika

Rekomenduojama pradinė dozė, taikant įprastą angioneurozinės edemos priepuolių profilaktiką, yra 1 000 vienetų Cinryze, vartojama kas 3 ar 4 dienas; intervalą tarp dozių reikia pakoreguoti pagal individualų atsaką. Reikia reguliariai peržiūrėti reguliaraus profilaktinio gydymo Cinryze būtinybę.

Ikiprocedūrinė angioneurozinės edemos priepuolių profilaktika

1 000 vienetų Cinryze dozė, vartojama per 24 valandas prieš medicininę, dantų arba chirurginę procedūrą.

Vaikų populiacija

Paaugliai

Gydymui, įprastai profilaktikai ir ikiprocedūrinei profilaktikai 12-17 metų paaugliams dozė tokia pati kaip suaugusiesiems.

Vaikai

Cinryze saugumas ir veiksmingumas jaunesniems nei 2 metų vaikams dar neištirti. Dozavimo rekomendacijas jaunesniems nei 6 metų vaikams pagrindžiančių duomenų yra labai nedaug. Turimi duomenys pateikiami 4.8, 5.1 ir 5.2 skyriuose.

Angioneurozinės edemos priepuolių

Ikiprocedūrinė

Įprasta angioneurozinės

gydymas

angioneurozinės edemos

edemos priepuolių

 

priepuolių profilaktika

profilaktika

Nuo 2 iki 11 metų vaikai, sveriantys

Nuo 2 iki 11 metų vaikai,

Nuo 6 iki 11 metų vaikai

>25 kg

sveriantys >25 kg

Rekomenduojama pradinė

Suleidžiama 1000 vienetų Cinryze,

1000 vienetų Cinryze

dozė, taikant įprastą

pastebėjus pirmąjį priepuolio pradžios

dozė, vartojama per

angioneurozinės edemos

požymį.

24 valandas prieš

priepuolių profilaktiką, yra

 

medicininę, dantų arba

500 vienetų Cinryze,

Antrąją 1000 vienetų dozę galima

chirurginę procedūrą.

vartojama kas 3 ar 4 dienas.

skirti, jei paciento atsakas po

 

Intervalą tarp dozių reikia

60 minučių nebuvo pakankamas.

 

pakoreguoti pagal

Nuo 2 iki 11 metų, 10–25 kg:

Nuo 2 iki 11 metų, 10–

individualų atsaką. Reikia

reguliariai peržiūrėti

500 vienetų Cinryze pastebėjus pirmąjį

25 kg:

reguliaraus profilaktinio

priepuolio pradžios požymį.

500 vienetų Cinryze dozė,

gydymo Cinryze būtinybę.

Antrąją 500 vienetų dozę galima skirti,

vartojama per 24 valandas

 

prieš medicininę, dantų

 

jei paciento atsakas po 60 minučių

arba chirurginę procedūrą.

 

nebuvo pakankamas.

 

 

 

 

 

Senyvi pacientai

Specialių tyrimų neatlikta. Gydymui, įprastai profilaktikai ir ikiprocedūrinei profilaktikai 65 metų arba vyresniems senyviems pacientams dozė tokia pati kaip suaugusiesiems.

Pacientai, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi

Specialių tyrimų neatlikta. Gydymui, įprastai profilaktikai ir ikiprocedūrinei profilaktikai inkstų arba kepenų nepakankamumu sergantiems pacientams dozė tokia pati kaip suaugusiesiems.

Vartojimo metodas

Leisti į veną.

Vaistinio preparato ruošimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

Paruoštą preparatą reikia leisti į veną 1 ml per minutę greičiu.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Trombozės reiškiniai

Trombozės reiškinių nustatyta tiriamiems naujagimiams ir kūdikiams, kuriems buvo atliekamos širdies šuntavimo procedūros, vartojant dideles kito C1 inhibitoriaus preparato dozes (iki 500 vienetų/kg) pagal nepatvirtintas indikacijas, kad būtų išvengta padidėjusio kapiliarų pralaidumo sindromo. Remiantis su gyvūnais atliktais tyrimais, vartojant didesnes kaip 200 vienetų/kg dozes, gali būti pasiektas trombogeninis slenkstis. Pacientus, kuriems nustatyta trombozės reiškinių rizikos veiksnių (įskaitant įstatytus kateterius), reikia atidžiai stebėti.

Perduodamos medžiagos

Standartinės priemonės, taikomos siekiant išvengti infekcijų, kurias sukelia iš žmogaus kraujo arba plazmos paruošti preparatai, yra šios: donorų atranka, specifinių infekcijos žymenų patikra individualių donorų kraujyje ir plazmos depuose bei efektyvūs gamybos etapai inaktyvinant virusus ir

(arba) juos pašalinant. Nepaisant to, kai vartojami vaistiniai preparatai, pagaminti iš žmogaus kraujo arba plazmos, negalima visiškai atmesti infekcinių medžiagų pernešimo rizikos galimybės. Tai taikytina ir nežinomiems arba naujai atsiradusiems virusams bei kitiems patogenams.

Taikomos priemonės laikomos efektyviomis veikiant virusus su apvalkalu, pvz., žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), hepatito Betaksolol virusą (HBV) ir hepatito C virusą (HCV), ir virusus be apvalkalo hepatito A virusą (HAV) ir parvovirusą B19.

Reikia apsvarstyti atitinkamos vakcinacijos (hepatito A ir hepatito B) taikymą pacientams, kurie reguliariai ir (arba) pakartotinai vartoja iš žmogaus plazmos gautą C1 inhibitoriaus preparatą.

Labai rekomenduojama kiekvieną kartą skiriant pacientui Cinryze užrašyti preparato pavadinimą ir serijos numerį, kad būtų išsaugoma informacija apie tam tikram pacientui naudotas preparato serijas.

Padidėjęs jautrumas

Kaip ir vartojant biologinius preparatus, gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijų. Padidėjusio jautrumo reakcijų simptomai gali būti panašūs į angioneurozinės edemos priepuolių. Pacientus reikia informuoti apie padidėjusio jautrumo reakcijų, tarp jų dilgėlinės, generalizuotos urtikarijos, krūtinės spaudimo, švokštimo, hipotenzijos ir anafilaksijos, ankstyvus požymius. Jei po vartojimo pasireiškia

šie simptomai, pacientai turi įspėti gydytoją. Anafilaksinės reakcijos arba šoko atveju reikia taikyti neatidėliotiną medicininį gydymą.

Gydymasis namie ir preparato leidimasis

Duomenų apie šio vaistinio preparato vartojimą namie arba preparato leidimąsi nėra daug. Galimi gydymosi namie pavojai yra susiję su preparato leidimusi ir nepageidaujamų reakcijų, ypač padidėjusio jautrumo, gydymu. Sprendimą dėl tam tikro paciento gydymosi namie turi priimti gydantis gydytojas, kuris turi užtikrinti, kad būtų teikiamas atitinkamas apmokymas ir vartojimas būtų reguliariai peržiūrimas.

Vaikų populiacija

Trombozės reiškinių nustatyta tiriamiems naujagimiams ir kūdikiams, kuriems buvo atliekamos širdies šuntavimo procedūros, vartojant dideles kito C1 inhibitoriaus preparato dozes (iki 500 vienetų/kg) pagal nepatvirtintas indikacijas, kad būtų išvengta padidėjusio kapiliarų pralaidumo sindromo.

Natris

Kiekviename Cinryze flakone yra maždaug 11,5 mg natrio. Būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimų neatlikta.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenys apie negausius preparato vartojimo nėštumo metu atvejus neigiamo C1 inhibitoriaus poveikio nėštumui arba vaisiaus ar naujagimio sveikatai nerodo. Kol kas tinkamų epidemiologinių duomenų nėra. Atliekant su žiurkėmis poveikio reprodukcijai tyrimus, duodant iki 28 kartų didesnę už žmogui rekomenduojamą dozę (1 000 vienetų), remiantis vidutiniu 70 kg suaugusiojo kūno svoriu, gydymo poveikio motinai arba embrionui ir vaisiui nenustatyta. Galimas pavojus žmogui nežinomas.

Todėl Cinryze nėščioms moterims reikia skirti tik jeigu aiškiai indikuotina.

Žindymas

Nežinoma, ar C1 inhibitorius išsiskiria į motinos pieną. Pavojaus žindomiems naujagimiams / kūdikiams negalima atmesti. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą ar nutraukti/susilaikyti nuo gydymo Cinryze.

Vaisingumas

Specifinių poveikio vaisingumui, ankstyvam embriono ir postnataliniam vystymuisi arba kancerogeniškumo tyrimų neatlikta (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Remiantis turimais klinikiniais duomenimis, Cinryze gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia silpnai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Vienintelė dažna nepageidaujama reakcija, nustatyta po Cinryze infuzijos klinikinių tyrimų metu, buvo išbėrimas; išbėrimo savybių aprašymai buvo nespecifiniai, tačiau paprastai išbėrimas apėmė viršutines galūnes, krūtinę, pilvą arba injekcijos vietą. Nė vienas išbėrimo atvejis nebuvo sunkus ir nė dėl vieno nereikėjo nutraukti vaistinio preparato vartojimo. Gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos (žr. 4.4 skyrių).

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas

Nepageidaujamų reakcijų dažnis visų pirma buvo vertinamas remiantis specifinių su Cinryze susijusių nepageidaujamų reiškinių, nustatytų užbaigus 8 klinikinius tyrimus, kuriuose dalyvavo PAE sergantys tiriamieji, visuma. Čia įeina dviejų placebu kontroliuojamų tyrimų, trijų atvirųjų tyrimų, trijų „paskutinės vilties“ vaistus vartojančių tiriamųjų tyrimų ir pranešimųpreparatą pateikus į rinką duomenys. Šių tyrimų metu iš viso 385 tiriamiesiems buvo atlikta daugiau kaip 14 500 Cinryze infuzijų.

Nepageidaujamų reakcijų į gydymą Cinryze klasifikacija pagal MedDRA organų sistemų klases ir absoliutų dažnį pateikta 1 lentelėje. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos

pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka. Dažnis apibrėžiamas kaip labai dažni (>1/10), dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai reti (<1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

1 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos, apie kurias pranešta klinikinių tyrimų metu ir preparatą pateikus į rinką

Organų sistemos klasė

Dažnis:

nepageidaujama reakcija į vaistą

Imuninės sistemos sutrikimai

Dažnis

 

 

Nežinomas:

padidėjęs jautrumas

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Nedažni:

hiperglikemija

Nervų sistemos sutrikimai

Nedažni:

svaigulys, galvos skausmas

Kraujagyslių sutrikimai

Nedažni:

venų trombozė, flebitas, venų deginimas,

 

 

karščio pylimas

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir

Nedažni:

kosulys

tarpuplaučio sutrikimai

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Nedažni:

pykinimas, vėmimas, viduriavimas, pilvo

 

 

skausmas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni:

išbėrimas

 

Nedažni:

kontaktinis dermatitas, eritema,

 

 

niežėjimas

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

Nedažni:

sąnarių patinimas, artralgija, mialgija

audinio sutrikimai

 

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos

Nedažni:

išbėrimas ir (arba) eritema injekcijos

pažeidimai

 

vietoje, skausmas infuzijos vietoje,

 

 

diskomfortas krūtinėje, karščiavimas

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

Nustatytais venų trombozės atvejais dažniausias rizikos veiksnys buvo įstatytas kateteris.

Vietinės reakcijos injekcijos vietoje pasireiškė nedažnai. Klinikinių tyrimų metu vietinės reakcijos (apibūdinamos kaip skausmas, kraujosruvos arba išbėrimas injekcijos ir (arba) kateterio vietoje, venų deginimas arba flebitas) pasireiškė maždaug 0,2 % infuzijos atvejų.

Vaikų populiacija

Klinikiniuose tyrimuose dalyvavo 61 skirtingas tiriamasis vaikas (2–5 metų, n = 3; 6–11 metų, n = 32; 12–17 metų, n = 26). Šiems vaikams buvo suleista daugiau kaip 2500 Cinryze infuzijų. Šiems vaikams leidžiant Cinryze pasireiškė tik šios nepageidaujamos reakcijos: galvos skausmas, pykinimas, karščiavimas ir eritema infuzijos vietoje. Nė viena iš šių nepageidaujamų reakcijų nebuvo sunki ir nė dėl vienos nereikėjo nutraukti vaistinio preparato vartojimo.

Bendrai vaikų, paauglių bei suaugusiųjų Cinryze saugumas ir toleravimas yra panašus.

Saugumas perduodamų medžiagų požiūriu aprašytas 4.4 skyriuje.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vaistai, vartojami sergant paveldima angioneurozine edema, C1 inhibitorius, gautas iš plazmos, ATC kodas – B06AC01.

Veikimo mechanizmas

C1 inhibitorius priklauso serino proteazės inhibitorių (serpino) baltymų superšeimai. Pagrindinė serpinų funkcija yra reguliuoti serino proteazių aktyvumą. C1 inhibitorius yra plazmoje aptinkamas vienos grandinės glikoproteinas, kuris būdamas brandžios būsenos susideda iš 478 aminorūgščių, kurių tariamasis molekulinis svoris yra 105 kD.

C1 inhibitorius slopina komplemento sistemą, prijungdamas C1r ir C1s – du iš komplemento sistemos pirmojo komponento aktyvių fermentų subvienetų (C1) klasikiniame kelyje, taip pat prisijungdamas prie manozę prijungiančių su lektinu susijusių serino proteazių lektino kelyje. Pirminis aktyvinto C1 fermento substratas yra C4; neslopinamas C1 mažina C4 lygį. C1 yra svarbiausias kontaktinio aktyvinimo inhibitorius, jis reguliuoja kontaktinę sistemą ir vidinį krešėjimo kelią, prisijungdamas prie kalikreino ir XIIa faktoriaus bei juos inaktyvindamas. Kadangi šie keliai yra fermentų amplifikacijos kaskadų dalis, be C1 inhibitoriaus, savaiminis arba paskatintas šių kelių aktyvinimas gali sąlygoti pasipriešinimo nesutinkantį aktyvinimą ir patinimą.

Farmakodinaminis poveikis

Klinikinių tyrimų metu leidžiant Cinryze į veną, per 1 valandą po leidimo labai padidėjo antigeninio ir funkcinio C1 inhibitoriaus lygis organizme. C1 inhibitoriaus vartojimas didina aktyvaus

C1 inhibitoriaus kiekį serume ir laikinai atkuria natūralų kontaktinės, komplemento ir fibrinolizinės sistemų reguliavimą, taip kontroliuojant patinimą arba polinkį į patinimą.

Mažas C4 lygis serume koreliuoja su PAE priepuoliais. Gydymas Cinryze sukėlė C4 lygio pakilimą praėjus 12 valandų. Praėjus 12 valandų tarp grupių nustatytas statistiškai reikšmingas (p = 0,0017) vidutinių verčių pokyčio skirtumas, palyginti su pradiniais duomenimis, rodantis gydymo Cinryze ryšį su C4 aktyvumo padidėjimu (Cinryze + 2,9 mg/dl, palyginti su placebu + 0,1 mg/dl).

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Dviejų atsitiktinių imčių, dvigubai aklų, placebu kontroliuojamų tyrimų (LEVP 2005-1/A ir LEVP 2005-1/B), dviejų atvirųjų tyrimų (LEVP 2006-1 ir LEVP 2006-4) ir 2 pediatrinių klinikinių

tyrimų (0624-203 ir 0624-301) duomenys parodė Cinryze veiksmingumą vartojant angioneurozinės edemos priepuolių gydymui bei profilaktikai tiriamiesiems, kuriems yra PAE.

Cinryze, vartojamas PAE priepuoliams gydyti

Atsitiktinių imčių, dvigubai aklo, placebu kontroliuojamo, lygiagrečių grupių tyrimo LEVP 2005-1/A metu 71 tiriamasis, kuriam pasireiškė ūminių PAE priepuolių, buvo atrinkti atsitiktinių imčių keliu (36 Cinryze, 35 placebo). Tyrimas parodė, kad gydymas Cinryze per 4 valandas nuo PAE priepuolio pradžios daugiau kaip 2 kartus sutrumpino laiką iki PAE priepuoliui būdingo simptomo aiškaus silpnėjimo pradžios, palyginti su placebu (2 val. mediana vartojant Cinryze ir > 4 val. mediana vartojant placebą, p = 0,048). Gydymas Cinryze taip pat daugiau kaip 2 kartus sutrumpino laiką iki visiško PAE priepuolio pasibaigimo, palyginti su placebu (12,3 val. ir 31,6 val. mediana, p = 0,001).

Tiriamųjų, kuriems per 4 valandas po dozės vartojimo pradėjo aiškiai silpnėti būdingas simptomas, procentinė dalis vartojant Cinryze buvo 60 %, placebą – 42 % (p = 0,062). Nė vienam iš 15 tiriamųjų, kuriems atvirojo tyrimo metu Cinryze buvo gydomi laringiniai PAE priepuoliai, neprireikė intubacijos.

Atvirojo tyrimo LEVP 2006-1 metu 101 tiriamajam buvo gydomi iš viso 609 ūminiai PAE priepuoliai

(mediana – 3 priepuoliai vienam tiriamajam; intervalas: 1–57). Per 4 val. nuo Cinryze dozės vartojimo

87 % priepuolių atvejų buvo pasiekta aiškaus būdingo simptomo silpnėjimo. Per 4 val. klinikinis pagerėjimas nustatytas ir (arba) tiriamieji išleisti namo 95 % priepuolių atvejų. Tiriamiesiems, kuriems buvo > 1 priepuolis, priepuolių dalis, kai atsakas pasiektas per 4 val. po Cinryze dozės vartojimo, ir

laikas iki atsako buvo panašus, nepriklausomai nuo gydytų priepuolių skaičiaus. Nė vienu iš 84 atskirų laringinių PAE priepuolių atveju intubacijos po gydymo Cinryze neprireikė.

Cinryze, vartojamas įprastai PAE priepuolių profilaktikai

Atsitiktinių imčių, dvigubai aklo, placebu kontroliuojamo, kryžminio tyrimo LEVP 2005-1/B metu buvo vertinamas preparato veiksmingumas 22 tiriamiesiems (atsitiktinių imčių keliu atrinktiems ir gydytiems abiejų kryžminių laikotarpių metu). Tyrimas parodė, kad profilaktiškai vartojamas Cinryze daugiau kaip 2 kartus sumažino PAE priepuolių skaičių, palyginti su placebu (vidutiniškai

6,3 priepuolio vartojant Cinryze ir 12,8 priepuolio vartojant placebą, p < 0,0001). Profilaktinio gydymo Cinryze metu angioneurozinės edemos priepuoliai taip pat buvo mažiau sunkūs nei vartojant placebą (vidutinis sunkumo balas buvo 1,3 ir 1,9 arba sumažėjo 32 %, p = 0,0008) ir trumpesni (vidutiniškai truko 2,1 dienos ir 3,4 dienos arba sumažėjo 38 %, p = 0,0004). Profilaktinio gydymo Cinryze metu sumažėjo bendras dienų, kai buvo patinimas, skaičius, palyginti su placebu (vidutiniškai

10,1 dienos ir 29,6 dienos arba sumažėjo 66 %, p < 0,0001). Be to, atvirojo tyrimo metu gydant

Cinryze prireikė mažiau Cinryze infuzijų PAE priepuoliams gydyti nei vartojant placebą (vidutiniškai

4,7 infuzijos ir 15,4 infuzijos arba sumažėjo 70 %, p < 0,0001).

Atvirojo tyrimo LEVP 2006-4 metu Cinryze PAE profilaktikai 146 tiriamiesiems buvo skiriamas nuo 8 dienų iki maždaug 32 mėnesių laikotarpiais (mediana – 8 mėnesiai). Prieš dalyvaujant tyrime tiriamųjų PAE priepuolių dažnio per mėnesį mediana buvo 3,0 (intervalas: 0,08-28,0); profilaktiškai vartojant Cinryze šis rodiklis buvo 0,21 (intervalas: 0-4,56), 86 % tiriamųjų pasireiškė vidutiniškai ≤ 1 priepuolis per mėnesį. Tiriamiesiems, kurie profilaktiškai vartojo Cinryze ne trumpiau kaip 1 metus, priepuolių dažnio per mėnesį rodiklis vienam tiriamajam išliko nuosekliai mažas (0,34 priepuolio per mėnesį), palyginti su rodikliais iki tyrimo pradžios.

Cinryze, vartojamas ikiprocedūrinei PAE priepuolių profilaktikai

Atliekant atvirąjį tyrimą, Cinryze buvo vartojamas per 24 val. iki iš viso 91 medicininės, dantų arba chirurginės procedūros visos klinikinės programos metu (40 procedūrų vaikams ir 51 procedūra suaugusiesiems). 98 % procedūrų atvejais per 72 val. po Cinryze dozės vartojimo PAE priepuolių nenustatyta.

Vaikų populiacija

6–11 metų amžiaus grupė:

Gydymas:

LEVP 2006-1 tyrimas: dvidešimt du tiriamieji vaikai buvo gydomi dėl 121 ūminio PAE priepuolio. PAE priepuolių, kai per 4 valandas po Cinryze vartojimo pradėjo aiškiai silpnėti būdingas simptomas, dalis iš 22 dalyvavusių vaikų (amžiaus intervalas: 2–17) ir suaugusiųjų buvo panaši, silpnėjimo pasiekta atitinkamai 89 % ir 86 % priepuolių.

0624-203 tyrimas: buvo įtraukti devyni tiriamieji (amžiaus intervalas: 6–11), jiems skirta viena Cinryze dozė: 3 tiriamiesiems (10–25 kg) skirta 500 vienetų; 3 tiriamiesiems (>25 kg) – 1000 vienetų ir 3 tiriamiesiems (>25 kg) – 1500 vienetų. Suleidus Cinryze visiems 9 tiriamiesiems (100 %) per

4 valandas pradėjo aiškiai silpnėti būdingas simptomas. Intervalų mediana buvo 0,5 val. (intervalas: 0,25–2,5 val.): 1,25, 0,25 ir 0,5 val., atitinkamai 500 vienetų, 1000 vienetų ir 1500 vienetų Cinryze grupėse. Laiko iki visiško PAE priepuolio pasibaigimo mediana, remiantis 9 tiriamųjų duomenimis, buvo 13,6 val. (intervalas: 1,6–102,3 val.).

Profilaktika

LEVP 2006-4 tyrimas: prieš dalyvaujant tyrime 23 vaikams (amžiaus intervalas: 3–17 metų) nustatyta PAE priepuolių dažnio per mėnesį mediana buvo 3,0 (intervalas: 0,5–28,0). Tyrimo metu profilaktiškai vartojant Cinryze (1000 vienetų kas 3–7 dienas; išskyrus 3 metų vaiką, kuriam buvo skiriama 500 vienetų kas 3–7 dienas), įvairių amžiaus pogrupių vaikų priepuolių dažnio per mėnesį mediana buvo 0,4 (intervalas: 0–3,4); 87 % vaikų nustatytas ≤ 1 priepuolio per mėnesį vidurkis; šie rezultatai buvo panašūs į suaugusiųjų.

0624-301 tyrimas: įtraukti šeši tiriamieji vaikai (nuo 6 iki 11 metų) atsitiktinės atrankos būdu suskirstyti į grupes, kurioms du kartus per savaitę 12 savaičių buvo skiriamos 2 gydymo sekos (500/1000 vienetų arba 1000/500 vienetų Cinryze). Abi dozės vienodai sumažino priepuolių dažnį ir kliniškai reikšmingai sumažino priepuolių sunkumą, trukmę ir gydymo skyrimo poreikį.

< 6 metų amžiaus grupė:

Cinryze (500 vienetų arba 1000 vienetų) skyrimas 3 jaunesniems nei 6 metų tiriamiesiems buvo susijęs su C1 INH koncentracijos ir klinikinio veiksmingumo padidėjimu, neatidėliotino gydymo metu jo skiriant priepuoliams gydyti ir jų profilaktikai. Apskritai Cinryze buvo gerai toleruojamas.

Visų tyrimų metu vartojant Cinryze antigeninio ir funkcinio C1 inhibitoriaus kiekis po infuzijos padidėjo tiek vaikų, tiek ir suaugusiųjų grupėse.

5.2Farmakokinetinės savybės

Buvo atliktas atsitiktinių imčių, lygiagrečių grupių, atvirasis farmakokinetikos Cinryze tyrimas, kuriame dalyvavo tiriamieji, kuriems pasireiškė besimptomių PAE. Tiriamiesiems į veną buvo skiriama vienkartinė 1 000 vienetų dozė arba 1 000 vienetų dozė su po 60 minučių skiriama antrąja

1 000 vienetų doze. Vidutiniai funkcinio C1 inhibitoriaus farmakokinetikos parametrai, gauti naudojant pagal pradinę koncentraciją pakoreguotus koncentracijos duomenis, pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Vidutiniai funkcinio C1 inhibitoriaus farmakokinetikos parametrai po Cinryze vartojimo

Parametrai

Vienkartinė dozė

Dviguba dozė

 

(1 000 vienetų*)

(1 000 vienetų dozė, po

 

 

60 minučių skiriant antrąją

 

 

1 000 vienetų dozę)

Cpradinė (V/ml)

0,31 ± 0,20 (n = 12)

0,33 ± 0,20 (n = 12)

Cmax (V/ml)

0,68 ± 0,08 (n = 12)

0,85 ± 0,12 (n = 13)

Pagal pradinę koncentraciją

0,37 ± 0,15 (n = 12)

0,51 ± 0,19 (n = 12)

pakoreguota Cmax (V/ml)

 

 

tmax (h) [mediana (intervalas)]

[1,2 (0,3 – 26,0)] (n = 12)

[2,2 (1,0 – 7,5)] (n = 13)

AUC(0-t) (V*h/ml)

74,5 ± 30,3 (n = 12)

95,9 ± 19,6 (n = 13)

Pagal pradinę koncentraciją

24,5 ± 19,1 (n = 12)

39,1 ± 20,0 (n = 12)

pakoreguota AUC(0-t)

 

 

(V*h/ml)

 

 

CL (ml/min.)

0,85 ± 1,07 (n = 7)

1,17 ± 0,78 (n = 9)

Pusinės eliminacijos laikas

56 ± 35 (n = 7)

62 ± 38 (n = 9)

(h)

 

 

n = vertintų tiriamųjų skaičius.

 

 

* Vienas vienetas atitinka vidutinį C1 inhibitoriaus kiekį, esantį 1 ml normalios žmogaus plazmos.

Tiriamiesiems, kuriems pasireiškia PAE, į veną suleidus vienkartinę Cinryze dozę, funkcinio C1 inhibitoriaus koncentracija serume per 1–2 val. padidėjo du kartus. Maksimali koncentracija serume (C max) ir plotas po koncentracijos serume ir laiko kreive (AUC) nuo vienkartinės iki dvigubos dozės tariamai padidėjo, nors šis didėjimas nebuvo proporcingas dozei. Po Cinryze vartojimo funkcinio C1 inhibitoriaus vidutinis pusinės eliminacijos laikas buvo 56 valandos vartojant vienkartinę dozę ir

62 valandos vartojant dvigubą dozę.

Kadangi C1 inhibitorius yra vidinis žmogaus plazmos baltymas; jam nebūdingas citochromo P450 izofermentų metabolizmas, šalinimas arba farmakokinetinė vaistų tarpusavio sąveika, kuri būdinga daugeliui mažos molekulinės masės junginių. Numatoma glikoproteino metabolizmo pasekmė yra irimas į mažus peptidus ir atskiras aminorūgštis. Inkstų arba kepenų nepakankamumas Cinryze farmakokinetikos ir šalinimo kaip tokių veikti neturėtų.

Vaikų populiacija

Vaikų funkcinio C1 inhibitoriaus aktyvumas buvo vertinamas dviejų atvirųjų tyrimų metu (žr. 5.1 skyrių). Vidutinis funkcinio C1 inhibitoriaus aktyvumo augimas, palyginti su pradiniais duomenimis, vertintas praėjus 1 valandai po dozės vartojimo nuo 2 iki < 18 metų amžiaus vaikams, svyravo nuo

20 % iki 88 % tyrimo LEVP 2006-1 (gydymo) metu ir nuo 22 % iki 46 % tyrimo LEVP 2006-4 (profilaktikos) metu, palyginti su atitinkamai nuo 21 % iki 66 % bei nuo 25 % iki 32 % suaugusiesiems. Dviejų papildomų tyrimų metu įvertinta koncentracija plazmoje, vaistinio preparato skiriant vaikams (6–11 metų).

0624-203 tyrimo metu buvo gauta C1 INH antigeno koncentracija plazmoje ir funkcinis aktyvumas 9 pacientams skiriant vienkartinę 500 vienetų, 1000 vienetų arba 1500 vienetų Cinryze dozę į veną, atsižvelgiant į kūno svorį (žr. 5.1 skyrių). Nustatytas C1 INH antigeno koncentracijos ir funkcinio aktyvumo padidėjimas nuo pradinių verčių vertinant po 1 val. ir po 24 val. suleidus dozę.

0624-301 tyrimo metu C1 INH antigeno koncentracija plazmoje ir funkcinis aktyvumas buvo matuojami 6 pacientams iki dozės suleidimo ir 1 val. po dviejų dydžių Cinryze dozių (500 vienetų ir

1000 vienetų) suleidimo į veną kas 3 ar 4 dienas, 12 savaičių. Vartojant abi Cinryze dozes pasiektos reikiamos C1 INH antigeno koncentracijos plazmoje ir reikiamas funkcinis aktyvumas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų bendrojo toksiškumo ir toksinio poveikio reprodukcijai ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Genotoksiškumo tyrimų neatlikta, nes veikliosios medžiagos tiesioginė sąveika su DNR arba kita chromosomine medžiaga nėra tikėtina. Poveikio vaisingumui, ankstyvam embriono ir postnataliniam vystymuisi arba kancerogeniškumo tyrimų neatlikta, nes tikėtina, kad ilgą laiką gyvūnams skiriamas preparatas būtų susijęs su neutralizuojančiųjų antikūnų į žmogaus baltymą susidarymu.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Milteliai

Natrio chloridas

Sacharozė

Natrio citratas

L-valinas

L-alaninas

L-treoninas

Tirpiklis

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus nurodytus 6.6 skyriuje.

Preparatui leisti naudokite tik švirkštą, kurio sudėtyje nėra silikono (pateiktą vaisto pakuotėje).

6.3Tinkamumo laikas

2 metai.

Paruošus, preparatą reikia nedelsiant vartoti. Tačiau nustatyta, kad vartojamas preparatas išlieka chemiškai ir fiziškai stabilus 3 valandas, laikant kambario temperatūroje (15 °C - 25 °C).

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Paruošto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

500 vienetų C1 inhibitoriaus bespalvio stiklo flakone (I tipo), užkimštame guminiu kamščiu (I tipo) su nuimamu aliuminio ir plastiko gaubteliu.

5 ml injekcinio vandens bespalvio stiklo flakone (I tipo), užkimštame guminiu kamščiu (I tipo) su nuimamu aliuminio ir plastiko gaubteliu.

Kiekvienoje pakuotėje yra:

du miltelių flakonai.

du tirpiklio flakonai.

2 filtruojamieji perpylimo įtaisai, 2 vienkartiniai 10 ml švirkštai, 2 venos punkcijos rinkiniai ir 2 apsauginiai paklotai.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Kiekviename rinkinyje yra vienai 1000 vienetų dozei arba dviem 500 vienetų dozėms paruošti skirtos priemonės.

Cinryze ruošimas ir vartojimas

Ruošti, leisti preparatą ir naudoti leidimo sistemą bei adatas reikia atsargiai.

Naudokite su Cinryze pateiktą filtruojamąjį perpylimo įtaisą arba rinkoje esančią adatą dviem galais.

Ruošimas ir naudojimas

Cinryze skirtas leisti į veną, praskiedus injekciniu vandeniu.

Cinryze flakonas skirtas tik vienkartiniam vartojimui.

Ruošimas

Vienai 500 vienetų dozei paruošti reikalingas vienas miltelių flakonas, 1 tirpiklio flakonas,

1 filtruojamasis perpylimo įtaisas, 1 vienkartinis 10 ml švirkštas, 1 venos punkcijos rinkinys ir 1 apsauginis paklotas.

Vienai 1000 vienetų dozei paruošti reikalingi du miltelių flakonai, 2 tirpiklio flakonai, 2 filtruojamieji perpylimo įtaisai, 1 vienkartinis 10 ml švirkštas, 1 venos punkcijos rinkinys ir 1 apsauginis paklotas.

Kiekvieno preparato flakono turinį reikia praskiesti 5 ml injekcinio vandens. Vienas flakonas paruošto Cinryze atitinka 500 vienetų dozę.

Du flakonai paruošto Cinryze atitinka 1000 vienetų dozę. Todėl du flakonai yra skirti vienai 1000 vienetų dozei.

1.Dirbkite ant pateikto pakloto; prieš vykdydami toliau nurodytas procedūras nusiplaukite rankas.

2.Ruošimo procedūros metu reikia laikytis aseptikos reikalavimų.

3.Užtikrinkite, kad miltelių flakonas ir tirpiklio flakonas būtų kambario temperatūros (15 ºC - 25 ºC).

4.Atlaisvinkite miltelių flakono etiketę, nuplėšdami apverstu trikampiu pažymėtą perforuotą juostelę.

5.Nuimkite nuo miltelių ir tirpiklio flakonų plastikinius dangtelius.

6.Nuvalykite kamščius dezinfekuojamuoju tamponu ir prieš naudodami palaukite, kol išdžius.

7.Nuimkite nuo perpylimo įtaiso pakuotės viršaus apsauginę dangą. Neišimkite įtaiso iš pakuotės.

8.Pastaba: perpylimo įtaisą reikia pritvirtinti prie tirpiklio flakono prieš pritvirtinant prie miltelių flakono, kad miltelių flakone išliktų vakuumas. Padėkite tirpiklio flakoną ant lygaus paviršiaus ir įkiškite mėlynąjį perpylimo įtaiso galą į tirpiklio flakoną, spausdami žemyn, kol smaigalys pradurs tirpiklio flakono kamščio centrą ir įtaisas užsifiksuos reikiamoje vietoje. Prieš praduriant kamščio uždorį perpylimo įtaisas turi būti vertikalioje padėtyje.

9.Nuimkite nuo perpylimo įtaiso plastikinę pakuotę ir ją išmeskite. Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte perpylimo įtaiso atvirojo galo.

10.Padėkite miltelių flakoną ant lygaus paviršiaus. Apverskite perpylimo įtaisą bei tirpiklio flakoną su injekciniu vandeniu ir įkiškite permatomą perpylimo įtaiso galą į miltelių flakoną, spausdami žemyn, kol smaigalys pradurs guminį kamštį ir perpylimo įtaisas užsifiksuos reikiamoje vietoje. Prieš praduriant miltelių flakono kamščio uždorį perpylimo įtaisas turi būti vertikalioje padėtyje. Miltelių flakone esantis vakuumas įtrauks tirpiklį. Jei flakone nėra vakuumo, preparato nenaudokite.

11.Atsargiai pasukiokite miltelių flakoną, kol visi milteliai ištirps. Miltelių flakono nekratykite. Įsitikinkite, kad visi milteliai ištirpo.

12.Atjunkite tirpiklio flakoną sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Neištraukite perpylimo įtaiso permatomo galo iš miltelių flakono.

Viename paruošto Cinryze flakone yra 500 vienetų C1 inhibitoriaus 5 ml; tai atitinka 100 vienetų/ml koncentraciją. Jeigu pacientui skiriama 500 vienetų dozė, pradėkite leidimo procesą.

Du Cinryze miltelių flakonus reikia paruošti vienai dozei gauti (1 000 vienetų/10 ml). Todėl pakartokite pirmiau nurodytus 1–12 veiksmus, naudodami papildomą pakuotę su perpylimo įtaisu, kad paruoštumėte antrąjį iš dviejų miltelių flakonų. Perpylimo įtaiso nenaudokite pakartotinai. Paruošę abu flakonus pradėkite 1000 vienetų dozės leidimo procesą.

500 vienetų dozės leidimo procesas

1.Leidimo procedūros metu reikia laikytis aseptikos reikalavimų.

2.Paruošti Cinryze tirpalai yra bespalviai arba šiek tiek melsvi ir skaidrūs. Nenaudokite preparato, jei tirpalai yra drumsti arba pakeitę spalvą.

3.Naudodami sterilų vienkartinį 10 ml švirkštą, atitraukite stūmoklį, kad į švirkštą įtrauktumėte beveik 5 ml oro.

4.Sukdami pagal laikrodžio rodyklę, pritvirtinkite švirkštą prie perpylimo įtaiso permatomo galo viršaus.

5.Švelniai apverskite flakoną ir suleiskite į tirpalą oro, tada iš lėto įtraukite į švirkštą paruoštą Cinryze tirpalą.

6.Atjunkite švirkštą nuo flakono, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę ir atjungdami nuo perpylimo įtaiso permatomo galo.

7.Prieš leisdami apžiūrėkite, ar paruoštame Cinryze tirpale nėra dalelių; pastebėję dalelių, tirpalo nenaudokite.

8.Pritvirtinkite venos punkcijos rinkinį prie švirkšto su Cinryze tirpalu ir suleiskite pacientui į veną. Per 5 minutes 1 ml per minutę greičiu suleiskite į veną 500 vienetų (praskiedę 5 ml injekcinio vandens) Cinryze.

1000 vienetų dozės leidimo procesas

1.Leidimo procedūros metu reikia laikytis aseptikos reikalavimų.

2.Paruošus, Cinryze tirpalai yra bespalviai arba šiek tiek melsvi ir skaidrūs. Nenaudokite preparato, jei tirpalai yra drumsti arba pakeitę spalvą.

3.Naudodami sterilų vienkartinį 10 ml švirkštą, atitraukite stūmoklį, kad į švirkštą įtrauktumėte beveik 5 ml oro.

4.Sukdami pagal laikrodžio rodyklę, pritvirtinkite švirkštą prie perpylimo įtaiso permatomo galo viršaus.

5.Švelniai apverskite flakoną ir suleiskite į tirpalą oro, tada iš lėto įtraukite į švirkštą paruoštą Cinryze tirpalą.

6.Atjunkite švirkštą nuo flakono, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę ir atjungdami nuo perpylimo įtaiso permatomo galo.

7.Naudodami tą patį švirkštą, pakartokite 3–6 veiksmus su antruoju paruošto Cinryze flakonu, kad paruoštumėte visą vieną 10 ml dozę.

8.Prieš leisdami apžiūrėkite, ar paruoštame Cinryze tirpale nėra dalelių; pastebėję dalelių, tirpalo nenaudokite.

9.Pritvirtinkite venos punkcijos rinkinį prie švirkšto su Cinryze tirpalu ir suleiskite pacientui į veną. Per 10 minučių 1 ml per minutę greičiu suleiskite į veną 1 000 vienetų (praskiedę 10 ml injekcinio vandens) Cinryze.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/11/688/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2011 m. birželio 15 d.

Paskutinio perregistravimo data 26 Gegužė 2016

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai