Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Circadin (melatonin) – Preparato charakteristikų santrauka - N05CH01

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasCircadin
ATC kodasN05CH01
Sudėtismelatonin
GamintojasRAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CIRCADIN 2 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 2 mg melatonino.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: vienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 80 mg laktozės monohidrato.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Pailginto atpalaidavimo tabletė.

Baltos arba balsvos, apvalios, abipus išgaubtos tabletės

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

CIRCADIN monoterapija skirta trumpalaikiam pirminės insomnijos, pasireiškiančios nekokybišku miegu, gydymui 55 metų amžiaus ir vyresniems pacientams.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Rekomenduojama dozė yra 2 mg vieną kartą per parą 1–2 valandas prieš miegą po valgio. Gydymą tokia doze galima tęsti ne ilgiau nei trylika savaičių.

Vaikų populiacija

CIRCADIN saugumas ir veiksmingumas vaikams nuo 0 iki 18 metų dar neištirti. Duomenų nėra.

Inkstų veiklos sutrikimas

Bet kokio laipsnio inkstų veiklos sutrikimo poveikis melatonino farmakokinetikai neištirtas. Tokiems pacientams melatoninas skiriamas atsargiai.

Kepenų veiklos sutrikimai

CIRCADIN vartojimo patirties pacientams, kurių sutrikusi kepenų veikla, nėra. Remiantis paskelbtais duomenimis, kepenų nepakankamumu sergančių pacientų organizme dienos metu dėl sumažėjusio klirenso žymiai padidėja endogeninio melatonino kiekis, todėl nerekomenduojama CIRCADIN skirti pacientams, kurių sutrikusi kepenų veikla.

Vartojimo metodas

Vartoti per burną. Tabletę reikia praryti visą, kad būtų išlaikytos pailginto atpalaidavimo savybės. Smulkinti arba kramtyti, kad būtų lengviau praryti, negalima.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

CIRCADIN gali sukelti mieguistumą, todėl tais atvejais, kai mieguistumas gali kelti pavojų saugumui, vaisto reikia skirti atsargiai.

Nėra klinikinių duomenų apie CIRCADIN skyrimą autoimuninėmis ligomis sergantiems pacientams, todėl šiomis ligomis sergantiems pacientams CIRCADIN skirti nerekomenduojama.

CIRCADIN sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems.

Farmakokinetinė sąveika

In vitro nustatyta, kad didesnės už terapines melatonino koncentracijos indukuoja CYP3A. Šios savybės klinikinė svarba nežinoma. Jeigu tokia sąveika atsiranda, ji gali sumažinti kitų kartu vartojamų vaistinių preparatų koncentraciją plazmoje.

Didesnės už terapines melatonino koncentracijos CYP1A in vitro sąlygomis fermentų neindukuoja, todėl melatonino ir kitų veikliųjų medžiagų kliniškai svarbi sąveika, kurią sukeltų melatonino poveikis CYP1A fermentams, mažai tikėtina.

Melatonino metabolizmas daugiausia vyksta veikiant CYP1A fermentams, todėl yra galima melatonino ir kitų veikliųjų medžiagų sąveika, kurią sukeltų jų poveikis CYP1A fermentams.

Pacientams, vartojantiems fluvoksamino, didinančio melatonino kiekį (AUC padidėja

17 kartų, o Cmax serume padidėja 12 kartų) slopinant jo metabolizmą, kurį atlieka kepenų citochromo P450 (CYP) izofermentai CYP1A2 ir CYP2C19, vaisto reikia skirti atsargiai. Šio vaistų derinio reikia vengti.

Pacientams, vartojantiems 5- arba 8-metoksipsoralenus (5-MOP ir 8-MOP), didinančius melatonino kiekį slopinant jo metabolizmą, vaisto reikia skirti atsargiai.

Pacientams, vartojantiems CYP2D inhibitorių cimetidiną, didinantį melatonino kiekį plazmoje slopinant jo metabolizmą, vaisto reikia skirti atsargiai.

Cigarečių rūkymas gali sumažinti melatonino kiekį dėl CYP1A2 indukcijos.

Pacientėms, vartojančioms estrogenus (pvz., kontracepcijai arba pakaitiniam hormoniniam gydymui), didinančius melatonino kiekį slopinant jo metabolizmą, kurį vykdo CYP1A1 ir CYP1A2, vaisto reikia skirti atsargiai.

CYP1A2 inhibitoriai (pvz., chinolonai) gali padidinti melatonino ekspoziciją.

CYP1A2 induktoriai (pvz., karbamazepinas ir rifampicinas) gali sumažinti melatonino koncentraciją plazmoje.

Mokslinėje literatūroje yra daug duomenų apie adrenerginių agonistų/antagonistų, opoidinių agonistų/antagonistų, antidepresantų, prostaglandino inhibitorių, benzodiazepinų, triptofano ir alkoholio poveikį endogeninio melatonino išsiskyrimui. Neištirta, ar šios veikliosios medžiagos veikia CIRCADIN dinamines arba kinetines savybes arba atvirkščiai.

Farmakodinaminė sąveika

Kartu su CIRCADIN negalima vartoti alkoholio, nes pastarasis sumažina CIRCADIN poveikį miegui.

CIRCADIN gali sustiprinti benzodiazepinų ir nebenzodiazepininių hipnotikų (pvz., zaleplono, zolpidemo ir zopiklono) raminamąjį poveikį. Klinikinių tyrimų metu buvo pastebėta aiški CIRCADIN ir zolpidemo trumpalaikė farmakodinaminė sąveika vieną valandą po suvartojimo. Kartu skiriant šiuos vaistus daugiau sutriko dėmesingumas, atmintis ir koordinacija, lyginant su vieno zolpidemo poveikiu.

Tyrimų metu CIRCADIN buvo skiriama su tioridazinu ir imipraminu – centrinę nervų sistemą veikiančiomis veikliosiomis medžiagomis. Šiais atvejais klinikai reikšmingos farmakokinetinės sąveikos nenustatyta. Tačiau kartu skiriant CIRCADIN, padidėjo liguisto ramumo ir užduočių atlikimo sutrikimų atvejų, lyginant su vieno imipramino poveikiu bei padidėjo apdujimo pojūčio atvejų, lyginant su vieno tioridazino poveikiu.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Klinikinių duomenų apie melatonino vartojimą nėštumo metu nėra. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė (žr. 5.3 skyrių). Dėl klinikinių duomenų stokos nerekomenduojama vaisto skirti nėščioms ir planuojančioms pastoti moterims.

Žindymas

Motinos piene buvo rasta endogeninio melatonino, tad išorinio melatonino gali išsiskirti į motinos pieną. Pagal gyvūnų modelius (įskaitant griaužikus, avis, galvijus ir primatus) gauta duomenų, kad melatoninas perduodamas per placentą arba pieną, todėl CIRCADIN vartojančioms pacientėms žindyti nerekomenduojama.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

CIRCADIN gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia vidutiniškai. CIRCADIN gali suketi mieguistumą, todėl, kai mieguistumas gali kelti pavojų saugumui, vaisto reikia skirti atsargiai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Klinikinių tyrimų metu (kuriuose 1931 pacientas vartojo CIRCADIN, o 1642 pacientai vartojo placebą); 48,8 % CIRCADIN vartojusių pacientų ir 37,8 % placebą vartojusių pacientų pasireiškė šalutinis poveikis. Palyginus pacientų, kuriems pasireiškė nepageidaujamos reakcijos per 100 pacientų savaičių, dalį, placebo grupėje šių pacientų dalis buvo didesnė negu CIRCADIN grupėje

(5,743 placebo grupėje lyginant su 3,013 CIRCADIN grupėje). CIRCADIN ir placebą vartojusių pacientų grupėse dažniausiai pasireiškė šios nepageidaujamos reakcijos: galvos skausmas, nazofaringitas, nugaros skausmas ir artralgija, kurios pagal MedDRA apibūdinamos kaip dažnos.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelės forma

Toliau išvardytos nepageidaujamos reakcijos, apie kurias pranešta klinikinių tyrimų metu, bei spontaninių pranešimų atvejai, vaistui esant rinkoje.

Klinikiniuose tyrimuose CIRCADIN grupėje 9,5 % pacientų pasireiškė nepageidaujamos reakcijos, lyginant su 7,4 % placebą vartojusių pacientų. Toliau pateiktos tik tos nepageidaujamos reakcijos, kurios klinikinių tyrimų metu vaistą vartojusiems pacientams pasireiškė taip pat dažnai arba dažniau, nei placebo grupėje.

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Labai dažni (≥1/10), dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), reti

(nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai reti (<1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Organų

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Dažnis

sistemų klasė

 

 

 

 

nežinomas

 

 

 

 

 

(negali būti

 

 

 

 

 

įvertintas

 

 

 

 

 

pagal turimus

 

 

 

 

 

duomenis)

Infekcijos ir

 

 

 

Juostinė

 

infestacijos

 

 

 

pūslelinė

 

 

 

 

 

(herpes zoster)

 

Kraujo ir

 

 

 

Leukopenija,

 

limfinės

 

 

 

trombocitopen

 

sistemos

 

 

 

ija

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Imuninės

 

 

 

 

Padidėjusio

sistemos

 

 

 

 

jautrumo

sutrikimai

 

 

 

 

reakcija

Metabolizmo

 

 

 

Hipertrigliceri

 

ir mitybos

 

 

 

demija,

 

sutrikimai

 

 

 

hipokalcemija,

 

 

 

 

 

hiponatremija

 

Psichikos

 

 

Irzlumas,

Nuotaikos

 

sutrikimai

 

 

nervingumas,

pokyčiai,

 

 

 

 

neramumas,

agresija,

 

 

 

 

nemiga,

ažitacija,

 

 

 

 

neįprasti

verkimas,

 

 

 

 

sapnai,

streso

 

 

 

 

košmarai,

simptomai,

 

 

 

 

nerimas

dezorientacija,

 

 

 

 

 

prabudimas

 

 

 

 

 

anksti ryte,

 

 

 

 

 

libido

 

 

 

 

 

padidėjimas,

 

 

 

 

 

depresyvi

 

 

 

 

 

nuotaika,

 

 

 

 

 

depresija

 

Nervų

 

 

Migrena,

Sinkopė,

 

sistemos

 

 

galvos

atminties

 

sutrikimai

 

 

skausmas,

pablogėjimas,

 

 

 

 

letargija,

dėmesio

 

 

 

 

psichomotorin

sutrikimai,

 

 

 

 

is

svajinga

 

 

 

 

hiperaktyvuma

būsena,

 

 

 

 

s, galvos

neramių kojų

 

 

 

 

svaigimas,

sindromas,

 

 

 

 

mieguistumas

nekokybiškas

 

 

 

 

 

miegas,

 

 

 

 

 

parestezija

 

Organų

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Dažnis

sistemų klasė

 

 

 

 

 

nežinomas

 

 

 

 

 

 

(negali būti

 

 

 

 

 

 

įvertintas

 

 

 

 

 

 

pagal turimus

 

 

 

 

 

 

duomenis)

Akių

 

 

 

 

Regos aštrumo

 

sutrikimai

 

 

 

 

pablogėjimas,

 

 

 

 

 

 

neryškus

 

 

 

 

 

 

matymas,

 

 

 

 

 

 

pagausėjęs

 

 

 

 

 

 

ašarojimas

 

Ausų ir

 

 

 

 

Nuo padėties

 

labirintų

 

 

 

 

priklausomas

 

sutrikimai

 

 

 

 

galvos

 

 

 

 

 

 

svaigimas,

 

 

 

 

 

 

galvos

 

 

 

 

 

 

svaigimas

 

Širdies

 

 

 

 

Krūtinės

 

sutrikimai

 

 

 

 

angina,

 

 

 

 

 

 

palpitacijos

 

Kraujagyslių

 

 

 

Hipertenzija

Veido

 

sutrikimai

 

 

 

 

paraudimas

 

Virškinimo

 

 

 

Pilvo

Gastroezofagi

 

trakto

 

 

 

skausmas,

nio refliukso

 

sutrikimai

 

 

 

pilvo

liga,

 

 

 

 

 

viršutinės

virškinimo

 

 

 

 

 

dalies

trakto

 

 

 

 

 

skausmas,

sutrikimai,

 

 

 

 

 

dispepsija,

burnos

 

 

 

 

 

burnos

gleivinės

 

 

 

 

 

išopėjimas,

pūslelinė,

 

 

 

 

 

burnos

liežuvio

 

 

 

 

 

sausmė,

išopėjimas,

 

 

 

 

 

pykinimas

virškinimo

 

 

 

 

 

 

trakto

 

 

 

 

 

 

negalavimas,

 

 

 

 

 

 

vėmimas,

 

 

 

 

 

 

neįprasti

 

 

 

 

 

 

žarnyno

 

 

 

 

 

 

garsai, vidurių

 

 

 

 

 

 

pūtimas, seilių

 

 

 

 

 

 

hipersekrecija,

 

 

 

 

 

 

blogas kvapas

 

 

 

 

 

 

iš burnos,

 

 

 

 

 

 

nemalonus

 

 

 

 

 

 

jausmas pilve,

 

 

 

 

 

 

skrandžio

 

 

 

 

 

 

sutrikimai,

 

 

 

 

 

 

gastritas

 

Kepenų,

 

 

 

Hiperbilirubine

 

 

tulžies pūslės

 

 

 

mija

 

 

ir latakų

 

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Organų

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Dažnis

sistemų klasė

 

 

 

 

nežinomas

 

 

 

 

 

(negali būti

 

 

 

 

 

įvertintas

 

 

 

 

 

pagal turimus

 

 

 

 

 

duomenis)

Odos ir

 

 

Dermatitas,

Egzema,

Angioneurozi-

poodinio

 

 

naktinis

eritema, delnų

nė edema,

audinio

 

 

prakaitavimas,

dermatitas,

burnos edema,

sutrikimai

 

 

niežulys,

žvynelinė,

liežuvio

 

 

 

bėrimas,

generalizuotas

edema

 

 

 

generalizuotas

bėrimas,

 

 

 

 

niežulys, odos

niežtintis

 

 

 

 

sausumas

bėrimas, nagų

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

Skeleto,

 

 

Galūnių

Artritas,

 

raumenų ir

 

 

skausmas

raumenų

 

jungiamojo

 

 

 

spazmai,

 

audinio

 

 

 

sprando

 

sutrikimai

 

 

 

skausmas,

 

 

 

 

 

naktinis

 

 

 

 

 

mėšlungis

 

Inkstų ir

 

 

Glikozurija,

Poliurija,

 

šlapimo takų

 

 

proteinurija

hematurija,

 

sutrikimai

 

 

 

nokturija

 

Lytinės

 

 

Menopauzės

Priapizmas,

Galaktorėja

sistemos ir

 

 

simptomai

prostatitas

 

krūties

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Bendrieji

 

 

Astenija,

Nuovargis,

 

sutrikimai ir

 

 

krūtinės

skausmas,

 

vartojimo

 

 

skausmas

troškulys

 

vietos

 

 

 

 

 

pažeidimai

 

 

 

 

 

Tyrimai

 

 

Nenormalūs

Kepenų

 

 

 

 

kepenų tyrimų

fermentų

 

 

 

 

rezultatai,

kiekio

 

 

 

 

kūno svorio

padidėjimas,

 

 

 

 

padidėjimas

nenormalus

 

 

 

 

 

elektrolitų

 

 

 

 

 

kiekis

 

 

 

 

 

kraujyje,

 

 

 

 

 

nenormalūs

 

 

 

 

 

laboratorinių

 

 

 

 

 

tyrimų

 

 

 

 

 

rezultatai

 

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Vaistui esant rinkoje, buvo pastebėti keli perdozavimo atvejai. Dažniausiai pasitaikantis nepageidaujamas reiškinys buvo mieguistumas. Dažniausiai jis buvo lengvo arba vidutinio sunkumo. Klinikinių tyrimų metu CIRCADIN buvo skiriamas 5 mg per parą dozėmis 12 mėnesių; per šį laikotarpį žymesnių nepageidaujamų reakcijų pobūdžio pokyčių nepastebėta.

Mokslinėje literatūroje yra pranešimų, kad skiriant iki 300 mg melatonino per parą kliniškai reikšmingų nepageidaujamų reakcijų tokios dozės nesukėlė.

Perdozavus vaisto, labiausiai tikėtina reakcija yra mieguistumas. Tikimasi, kad veiklioji medžiaga bus pašalinta per 12 valandų po nurijimo. Specialaus gydymo nereikia.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – psicholeptikai, melatonino receptorių agonistai, ATC kodas - N05CH01

Melatoninas yra natūraliai išsiskiriantis hormonas, kurį gamina kankorėžinė liauka; jo struktūra panaši į serotonino. Fiziologiškai melatonino sekrecija padidėja iškart sutemus, didžiausia būna 2–4 val. nakties ir mažėja antroje nakties pusėje. Melatoninas siejamas su cirkadinių ritmų kontrole ir prisitaikymu prie šviesos ir tamsos ciklo. Jis taip pat siejamas su migdomuoju poveikiu ir padidėjusiu polinkiu miegoti.

Veikimo mechanizmas

Manoma, kad melatonino miego kokybės gerinimo savybės susijusios su jo poveikiu MT1, MT2 ir MT3 receptoriams, nes šie receptoriai (ypač MT1 ir MT2) dalyvauja reguliuojant cirkadinius ritmus ir miegą.

Vartojimo pagrindimas

Dėl melatonino vaidmens reguliuojant miegą ir cirkadinius ritmus, ir dėl su amžiumi susijusio endogeninio melatonino išsiskyrimo sumažėjimo, melatoninas gali veiksmingai pagerinti miego kokybę, ypač vyresniems kaip 55 metų pacientams, sergantiems pirmine insomnija.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Klinikiniuose tyrimuose, kur pirmine insomnija sergantys pacientai 3 savaites kas vakarą vartojo CIRCADIN 2 mg, vaisto gavusių pacientų grupėje, lyginant su placebu, nustatyta didesnė nauda miego latentiniam periodui (matuojamam objektyviosiomis ir subjektyviosiomis priemonėmis) ir subjektyviai miego kokybei bei funkcionalumui dienos metu (jėgas grąžinantis miegas), o neigiamo poveikio budrumui dienos metu nepasireiškė.

Atlikus polisomnografinį (PSG) tyrimą, kurio viengubai koduota, gydymo placebu parengiamoji fazė truko 2 savaites; dvigubai koduota, placebo kontroliuojama, lygiagrečių grupių struktūros gydymo fazė truko 3 savaites, o vaisto vartojimo nutraukimo fazė truko 3 savaites, nustatyta, kad vaistą vartojusių pacientų miego latentinis periodas (LP) buvo 9 minutėmis trumpesnis, nei placebo grupėje. Nuo CIRCADIN nepakito miego struktūra ir nepastebėta poveikio greitojo miego fazės (GMF) trukmei. Vartojant CIRCADIN 2 mg, neigiamo poveikio dieniniam veiklumui nenustatyta.

Ambulatorinių pacientų tyrime, kurio gydymo placebu parengiamoji fazė truko dvi savaites; atsitiktinių imčių, dvigubai koduota, placebo kontroliuojama, lygiagrečių grupių struktūros gydymo fazė truko 2 savaites, o vaisto vartojimo nutraukimo fazė, vartojant placebą, truko 3 savaites; 47% CIRCADIN vartojančių pacientų kliniškai reikšmingai pagerėjo miego kokybė ir sumažėjo būdravimo ryte atvejų, lyginant su 27% placebo grupėje. Be to, lyginant su placebu, vartojant CIRCADIN žymiai pagerėjo miego kokybė ir sumažėjo būdravimo ryte atvejų. Miego kintamieji dydžiai palaipsniui grįžo

į pradinę būseną be priešingo poveikio, nepageidaujamų reakcijų ir abstinencijos simptomų nepadaugėjo.

Antrajame ambulatorinių pacientų tyrime, kurio gydymo placebu parengiamoji fazė truko dvi savaites; o atsitiktinių imčių, dvigubai koduota, placebo kontroliuojama, lygiagrečių grupių struktūros gydymo fazė truko 2 savaites; 26% CIRCADIN vartojančių pacientų kliniškai reikšmingai pagerėjo miego kokybė ir sumažėjo būdravimo ryte atvejų, lyginant su 15% placebo grupėje. Remiantis pacientų pranešimais, nuo CIRCADIN miego latentinė fazė sutrumpėjo 24,3 minutės, lyginant su 12,9 minutės placebo grupėje. Be to, kaip pranešė pacientai, nuo CIRCADIN, lyginant su placebu, žymiai pagerėjo miego kokybė ir sumažėjo ankstyvo pabudimo ir būdravimo ryte atvejų. Vartojant CIRCADIN 2 mg žymiai pagerėjo gyvenimo kokybė, lyginant su placebu.

Papildomo atsitiktinių imčių klinikinio tyrimo (n=600), trukusio 6 mėnesius, metu CIRCADIN poveikis buvo lyginamas su placebu. Po 3 savaičių buvo atlikta pakartotinė atsitiktinė pacientų atranka. Tyrimo metu nustatytas miego latentinio periodo, miego kokybės ir budrumo ryte pagerėjimas, o nutraukimo simptomų ar atoveiksmio nemigos atvejų nepastebėta. Tyrimas parodė, kad po 3 savaičių nustatytas teigiamas poveikis išliko maždaug 3 mėnesius, tačiau po 6 mėnesių pirminės analizės rezultatų jau neatitiko. Po 3 mėnesių CIRCADIN grupėje reagavusiųjų į gydymą buvo maždaug 10 % daugiau.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Nurytas melatoninas visiškai absorbuojamas suaugusių asmenų organizme, tačiau vyresnio amžiaus pacientų organizme absorbcija gali būti iki 50% mažesnė. Melatonino kinetika yra linijinė, vartojant 2–8 mg dozes.

Biologinis prieinamumas paprastai siekia 15%. Stebimas žymus pirminio poveikio efektas – po pirminio poveikio išmatuojamas metabolizmas siekia 85%. Tmax pasiekiama po 3 valandų, jei vaisto vartojama po valgio. Melatonino absorbcijos rodiklį ir Cmax po Circadin 2 mg išgėrimo veikia maistas. Vartojant su maistu, melatonino absorbcija sulėtėja (Tmax=3,0 h, lyginant su Tmax=0,75 h); pavalgius taip pat sumažėja maksimali koncentracija plazmoje (Cmax=1020, lyginant su Cmax=1176 pg/ml).

Pasiskirstymas

In vitro sąlygomis, maždaug 60% melatonino susijungia su plazmos baltymais. CIRCADIN daugiausia jungiasi su albuminu, alfa1 rūgšties glikoproteinu ir didelio tankio lipoproteinu.

Biotransformacija

Eksperimentiniai duomenys rodo, kad, melatonino metabolizme dalyvauja citochromo P450 sistemos izofermentai CYP1A1, CYP1A2 ir galbūt CYP2C19. Pagrindinis metabolitas yra 6-sulfatoksimelatoninas (6-S-MT), kuris nėra aktyvus. Biotransformacija vyksta kepenyse. Metabolitas visiškai išskiriamas per 12 valandų po suvartojimo.

Eliminacija

Galutinis pusperiodis (t½) yra 3,5–4 valandos. Metabolitai šalinami per inkstus: 89% pašalinama 6-hidroksimelatonino sulfatinių ir gliukoronido junginių forma, 2% pašalinama nepakitusio melatonino (veikliosios medžiagos) forma.

Lytis

Lyginant su vyrais, moterų Cmax yra 3–4 kartus didesnė. Tačiau ir tarp skirtingų tos pačios lyties asmenų buvo nustatyti penkiskart didesni arba mažesni Cmax rezultatai.

Vis dėlto, farmakodinaminių skirtumų vyrų ir moterų organizme, nepaisant kiekio kraujyje skirtumų, nenustatyta.

Specialios pacientų grupės

Senyvi pacientai

Žinoma, kad melatonino metabolizmas su amžiumi mažėja. Vartojant įvairias šio vaisto dozes, vyresniems pacientams nustatyti didesni AUC ir Cmax rodmenys, lyginant su jaunesniais pacientais; tai patvirtina, kad melatonino metabolizmas vyresnio amžiaus asmenų organizme yra mažesnis. Suaugusiųjų (18–45) Cmax buvo apie 500 pg/ml, tuo tarpu vyresnio amžiaus asmenų

(55-69) - 1200 pg/ml; suaugusiųjų AUC lygis buvo apie 3 000 pg*h/ml, o vyresnio amžiaus asmenų - 5 000 pg*h/ml.

Inkstų funkcijos sutrikimai

Remiantis kompanijos duomenimis, pakartotinai skiriamas melatoninas nesikaupia. Ši išvada atitinka trumpą melatonino pusinės eliminacijos periodą žmogaus organizme.

Po 1 ir 3 kasdieninio gydymo savaičių, pacientų kraujyje 23 val. 00 min. (2 h po suvartojimo) nustatyta atitinkamai 411,4 ± 56,5 ir 432,00 ± 83,2 pg/ml; šie kiekiai panašūs į sveikų savanorių, suvartojusių vieną CIRCADIN 2 mg dozę, organizme aptiktus kiekius.

Kepenų funkcijos sutrikimai

Kepenys yra pagrindinė melatonino metabolizmo vieta, tad jei kepenų veikla sutrikusi, endogeninio melatonino organizme bus daugiau.

Ciroze sergančių pacientų plazmoje dienos metu melatonino kiekis buvo žymiai didesnis. Lyginant su kontroline grupe, bendrasis 6-sulfatoksimelatonino išskyrimas buvo žymiai mažesnis.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancerogeniškumo, toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

Ikiklinikinių tyrimų metu poveikis pastebėtas tik kai ekspozicija buvo tokia, kuri laikoma pakankamai viršijančia maksimalią žmogui, todėl jo klinikinė reikšmė yra maža.

Kancerogeniškumo tyrimo metu žiurkėms nenustatyta jokio poveikio, kuris galėtų būti aktualus žmonėms.

Toksinio poveikio reprodukcijai atžvilgiu, duodant geriamojo melatonino vaikingoms pelių, žiurkių ar triušių patelėms, nepageidaujamo poveikio jų jauniklių vaisiaus gyvybingumui, skeleto ir vidurių anomalijoms, lyties rodikliui, gimimo kūno masei ir tolesniam fiziniam, funkciniam bei seksualiniam vystymuisi nepastebėta. Nežymus poveikis postnataliniam augimui ir gyvybingumui buvo pastebėtas bandymuose su žiurkėmis, tačiau tik skiriant itin dideles dozes, atitinkančias maždaug 2 000 mg per parą žmogui.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Amonio metakrilato kopolimeras, B tipas

Kalcio hidrogenofosfato dihidratas

Laktozės monohidratas

Bevandenis koloidinis silicio dioksidas

Talkas

Magnio stearatas

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Tabletės supakuotos nepermatomose PVC/PVDC dvisluoksnėse lizdinėse plokštelėse, su aliuminio plėvelės vidiniu sluoksniu. Pakuotėje yra viena dvisluoksnė lizdinė plokštelė, kurioje yra 7, 20 arba 21 tabletė, arba dvi dvisluoksnės lizdinės plokštelės, kuriose yra po 15 tablečių (30 tablečių).

Dvisluoksnės lizdinės plokštelės supakuotos kartoninėse dėžutėse. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų atliekoms tvarkyti nėra. Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

One Forbury Square

The Forbury

Reading

Berkshire RG1 3EB

Jungtinė Karalystė

El. paštas: neurim@neurim.com

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/392/001

EU/1/07/392/002

EU/1/07/392/003

EU/1/07/392/004

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 2007 m. birželio 29 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta:2012 m. balandžio 20 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

{MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d.}

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai