Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Clopidogrel Teva Pharma (Clopidogrel HCS) (clopidogrel hydrochloride) – ženklinimas - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasClopidogrel Teva Pharma (Clopidogrel HCS)
ATC kodasB01AC04
Sudėtisclopidogrel hydrochloride
GamintojasTeva B.V.  

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Clopidogrel Teva Pharma 75 mg plėvele dengtos tabletės

klopidogrelis

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 75 mg klopidogrelio (hidrochlorido pavidalu).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra hidrinto ricinų aliejaus.

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 plėvele dengtos tabletės 14 plėvele dengtų tablečių 28 plėvele dengtos tabletės 30 plėvele dengtų tablečių 50 plėvele dengtų tablečių 56 plėvele dengtos tabletės 84 plėvele dengtos tabletės 90 plėvele dengtų tablečių 100 plėvele dengtų tablečių 28x1 plėvele dengtos tabletės 50x1 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nyderlandai

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/561/001

7 plėvele dengtos tabletės

EU/1/09/561/002

 

14 plė

vele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/09/561/003

 

28 plė

vele dengtos tabletės

 

 

EU/1/09/561/004

 

30 plė

vele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/09/561/005

 

50 plė

vele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/09/561/006

 

56 plė

vele dengtos tabletės

 

 

EU/1/09/561/007

 

84 plėvele dengtos tabletės

 

 

EU/1/09/561/008

 

90 plė

vele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/09/561/009

 

100 pl

ė

vele dengtų tableči

ų

 

EU/1/09/561/010

 

28x1 pl

ėvele dengtos tablet

ės

EU/1/09/561/011

 

50x1 plėvele dengtos tabletės

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Clopidogrel Teva Pharma 75 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 100, 50x1 plėvele dengtų tablečių)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Clopidogrel Teva Pharma 75 mg plėvele dengtos tabletės klopidogrelis

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Teva B.V.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (28x1 plėvele dengta tabletė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Clopidogrel Teva Pharma 75 mg plėvele dengtos tabletės klopidogrelis

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Teva B.V.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Kalendorinės dienos Pr.

A

T

K

P

Š

S

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai