Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Clopidogrel Teva Pharma B.V. (clopidogrel hydrobromide) – ženklinimas - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasClopidogrel Teva Pharma B.V.
ATC kodasB01AC04
Sudėtisclopidogrel hydrobromide
GamintojasTeva Pharma B.V.  

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ nulupamoms lizdinėms plokštelėms (14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 arba 100x1 plėvele dengta tabletė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg plėvele dengtos tabletės klopidogrelis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 75 mg klopidogrelio (hidrobromido pavidal ).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

 

30x1 plėvele dengta tabletė

neberegistruotas

 

Sudėtyje yra laktozės ir hidrinto ricinų aliejaus. Daugiau informacijos pat ikta pakuotė lapelyje.

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

14x1 plėvele dengta tabletė

 

 

28x1 plėvele dengta tabletė

preparataspakuotė lapelį.

 

 

Prieš vartojimą per ka tykite

 

 

50x1 plėvele dengta tabletė

 

 

 

 

84x1 plėvele dengta tabletė

 

 

 

 

90x1 plėvele dengta tabletė

 

 

 

 

100x1 plėvele dengta tablet

ė

 

 

 

 

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

 

Vartoti per burną.

 

1.

Vaistinis

 

Atskirkite vieną lizdinės plokštelės dalį, atsargiai nuplėšdami ją per pažymėtą liniją.

2.

Atsargiai nuplėškite nugarėlę.

 

3.

Išstumkite tabletę.

 

4.

Įsidėkite tabletę į burną ir nurykite, užsigerdami pakankamu vandens ar kito skysčio kiekiu.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS

(-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.

neberegistruotas

 

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

 

 

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

11.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva Pharma B.V.

 

Computerweg 10

 

3542 DR Utrecht

 

Nyderlandai

 

 

 

 

12.

preparatas

 

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

Serija

 

 

 

 

16.VaistinisINFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

Receptinis va s preparatas.

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

 

Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1, 100x1 plėvele dengtų tablečių)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg plėvele dengtos tabletės klopidogrelis

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Teva Pharma B.V.

3.

TINKAMUMO LAIKAS

 

EXP

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

5.

KITA

preparatas

 

 

 

Vaistinis

 

 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ lizdinėms plokštelėms (14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 arba 100x1 plėvele dengta tabletė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg plėvele dengtos tabletės klopidogrelis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 75 mg klopidogrelio (hidrobromido pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

50x1 plėvele dengta tabletė

 

neberegistruotas

 

Sudėtyje yra laktozės ir hidrinto ricinų aliejaus. Daugiau informacijos pateikta pakuotė lapelyje.

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

14x1 plėvele dengta tabletė

 

 

 

28x1 plėvele dengta tabletė

 

 

 

 

 

30x1 plėvele dengta tabletė

preparatas

 

 

84x1 plėvele dengta tabletė

 

 

 

 

 

 

 

90x1 plėvele dengta tabletė

 

 

 

 

 

100x1 plėvele dengta tablet

ė

 

 

 

 

 

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

 

Vartoti per burną.

 

 

 

 

 

Vaistinis

akuotė lapelį.

 

 

Prieš vartojimą per kaitykite

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti v ikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nyderlandai

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

(-IAI)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.

 

preparatas

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg

Vaistinis

 

neberegistruotas

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1, 100x1 plėvele dengta tabletė)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg plėvele dengtos tabletės klopidogrelis

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Teva Pharma B.V.

3.

TINKAMUMO LAIKAS

 

EXP

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

 

4.

SERIJOS NUMERIS

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

5.

KITA

preparatas

 

 

 

Vaistinis

 

 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS

KARTONO DĖŽUTĖ buteliukams (30 arba 100 plėvele dengtų tablečių)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg plėvele dengtos tabletės klopidogrelis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 75 mg klopidogrelioneberegistruotas(hidrobromido pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės ir hidrinto ricinų aliejaus. Daugiau informacijos pate kta pakuotė lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 plėvele dengtų tablečių 100 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

Vartoti per burną.

preparatas

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotė l pelį.

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Vaistinis

 

Laikyti vaikams nepa tebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Tinka iki

30 tablečių HDPE buteliuke:

Sunaikinti praėjus 30 dienų po pirmojo atidarymo.

100 tablečių HDPE buteliuke:

Sunaikinti praėjus 100 dienų po pirmojo atidarymo.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nyderlandai

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.

 

preparatas

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg

Vaistinis

 

neberegistruotas

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ BUTELIUKO ETIKETĖ (30 arba 100 plėvele dengtų tablečių)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg plėvele dengtos tabletės klopidogrelis

Vartoti per burną.

2. VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

30 tablečių HDPE buteliuke:

Sunaikinti praėjus 30 dienų po pirmojo atidarymo.

100 tablečių HDPE buteliuke:

Sunaikinti praėjus 100 dienų po pirmojo atidarymo.

4.

 

preparatas

 

SERIJOS NUMERIS

Lot

 

 

5.

 

KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

30 plėvele dengtų tablečių

 

Vaistinis

 

100 plėvele dengtų tablečių

 

6.

 

KITA

neberegistruotas

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai