Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Colobreathe (colistimethate sodium) – ženklinimas - J01XB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasColobreathe
ATC kodasJ01XB01
Sudėtiscolistimethate sodium
GamintojasTeva B.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Colobreathe 1 662 500 TV įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) Kolistimetato natrio druska

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje kapsulėje yra 1 662 500 TV (apytiksliai 125 mg) kolistimetato natrio druskos

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Įkvepiamieji milteliai (kietoji kapsulė).

8 kapsulės su 1 Turbospin inhaliatoriumi (1 plokštelė su 8 kapsulėmis) 56 kapsulės su 1 Turbospin inhaliatoriumi (4 plokštelės po 14 kapsules) 56 kapsulės su 1 Turbospin inhaliatoriumi (7 plokštelės po 8 kapsules)

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Tik įkvėpti.

Vartoti kaip nurodė gydytojas.

Kapsulių neryti.

Vartoti tik su Turbospin inhaliatoriumi.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje iki pat pavartojimo, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/747/001 56 kietosios kapsulės (4 plokštelės po 14 kapsules)

EU/1/11/747/002 8 kietosios kapsulės (1 plokštelė su 8 kapsulėmis)

EU/1/11/747/003 56 kietosios kapsulės (7 plokštelės po 8 kapsules)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Colobreathe

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ

JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Colobreathe 1 662 500 TV įkvepiamieji milteliai kolistimetato natrio druska

Įkvėpti

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Teva B.V .

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai