Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Comtan (entacapone) – Preparato charakteristikų santrauka - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasComtan
ATC kodasN04BX02
Sudėtisentacapone
GamintojasNovartis Europharm Limited

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Comtan 200 mg plėvele dengtos tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg entakapono.

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os), kurių poveikis žinomas: kiekvienoje tabletėje yra 1,82 mg sacharozės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė

Rusvai oranžinė, ovali, iš abiejų pusių išgaubta plėvele dengta tabletė, ant kurios vienos pusės išraižyta „Comtan”.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Entakapono skiriama papildomai kartu su levodopa / benserazidu ar levodopa / karbidopa Parkinsono liga sergantiems suaugusiems pacientams, kuriems yra ryškus motorinis dozės veikimo pabaigos svyravimas ir jų negalima stabilizuoti nurodytais deriniais.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Entakaponą galima vartoti tik kartu su levodopa / benserazidu ar levodopa / karbidopa. Šiuos levodopos preparatus kartu su entakaponu vartoti taip, kaip nurodyta vaistų aprašuose.

Dozavimas

Skiriama po vieną 200 mg tabletę kartu su kiekviena levodopos / dopadekarboksilazės inhibitoriaus doze. Didžiausia rekomenduojama dozė – po 200 mg dešimt kartų per parą, t.y. 2 000 mg entakapono.

Entakaponas stiprina levodopos poveikį. Taigi, norint sumažinti levodopos sukeliamas nepageidaujamas dopaminergines reakcijas, pvz., diskinezijas, pykinimą, vėmimą ir haliucinacijas, dažnai pirmosiomis entakapono vartojimo dienomis ar savaitėmis prireikia reguliuoti levodopos dozę. Atsižvelgiant į paciento klinikinę būklę, levodopos paros dozę reikia mažinti 10-30 % ilginant vartojimo intervalus ir (arba) mažinant vienkartinę levodopos dozę.

Baigiant gydyti entakaponu, būtina reguliuoti kitų antiparkinsoninių vaistų dozes, ypač levodopos, kad būtų pakankamai kontroliuojami Parkinsono ligos simptomai.

Entakaponas šiek tiek ryškiau (5-10 %) didina standartinių levodopos / benserazido preparatų levodopos negu standartinių levodopos / karbidopos preparatų biologinį prieinamumą. Todėl vartojantiems standartinius levodopos / benserazido preparatus pacientams, pradedantiems vartoti entakaponą, gali tekti labiau sumažinti levodopos dozę.

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Inkstų nepakankamumas neturi įtakos entakapono farmakokinetikai, todėl vaisto dozės nereikia koreguoti. Tačiau dializuojamiems pacientams tarp dozių reikėtų daryti ilgesnes pertraukas (žr. 5.2 skyrių).

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Žr. 4.3 skyrių.

Senyviems žmonėms

Senyviems žmonėms entakapono dozės koreguoti nereikia.

Vaikų populiacija

Comtan saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų neištirti. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Entakapono geriama kartu su kiekviena levodopos / karbidopos ar levodopos / benserazido doze.

Entakaponą galima vartoti ir nevalgius, ir valgant (žr. 5.2 skyrių).

4.3Kontraindikacijos

-Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

-Kepenų funkcijos sutrikimas.

-Feochromocitoma.

-Kartu su neselektyviaisiais monoaminooksidazės (MAO-A ir MAO-B) inhibitoriais (pvz., fenelzinu, tranilciprominu).

-Kartu su selektyviaisiais MAO-A inhibitoriais ir selektyviaisiais MAO-B inhibitoriais (žr.

4.5 skyrių).

-Anksčiau buvęs piktybinis neurolepsinis sindromas (PNS) ir (arba) netrauminė rabdomiolizė.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Parkinsono liga sergantiems pacientams retai buvo stebėta antrinė rabdomiolizė, lydinti sunkias diskinezijas ar piktybinį neurolepsinį sindromą (PNS).

PNS, taip pat rabdomiolizei bei hipertermijai, būdinga motoriniai požymiai (rigidiškumas, mioklonusas, tremoras), psichikos pokyčiai (pvz., ažitacija, sumišimas, koma), hipertermija, sutrikusi vegetacinės nervų sistemos veikla (tachikardija, kintantis kraujospūdis) ir padidėjusi kreatinfosfokinazės koncentracija serume. Kartais būna tik keli šie simptomai ir (arba) pokyčiai.

Kontroliuojamų tyrimų metu nei apie PNS, nei apie rabdomiolizę, kurie galėtų būti susiję su gydymu entakaponu, kai staiga buvo nutraukiamas entakapono vartojimas, nebuvo pranešta. Kai vaistinis preparatas pateko į rinką, gauta pranešimų apie pavienius atvejus, ypač po to, kai buvo staiga sumažintas ar nutrauktas gydymas entakaponu arba kitais kartu vartotais dopaminerginiais vaistiniais preparatais. Jei būtina, gydyti entakaponu ar kitais dopaminerginiais vaistais reikia baigti laipsniškai. Kai entakaponą vartoti baigiama laipsniškai, o PNS požymių ir (arba) simptomų visgi yra, gali tekti didinti levodopos dozę.

Ligoniams, sergantiems išemine širdies liga, gydymas entakaponu turi būti skiriamas atsargiai.

Dėl savo veikimo mechanizmo entakaponas gali turėti įtakos katecholo grupę turinčių vaistų metabolizmui ir stiprinti jų veikimą. Todėl entakaponą atsargiai skirti pacientams, gydomiems vaistais, kuriuos metabolizuoja katechol-O-metiltransferazė (KOMT), pvz., rimiteroliu, izoprenalinu, adrenalinu, noradrenalinu, dopaminu, dobutaminu, alfa-metildopa ir apomorfinu (žr. 4.5 skyrių).

Entakaponas visuomet vartojamas papildyti gydymą levodopa. Taigi, atsargumo priemonės, rekomenduojamos gydant levodopa, prisimintinos ir vartojant entakaponą. Pastarasis 5-10 % ryškiau didina standartinių levodopos / benserazido preparatų levodopos negu standartinių

levodopos / karbidopos preparatų biologinį prieinamumą. Todėl dopaminerginių šalutinių reakcijų gali būti dažniau, kai entakaponas vartojamas su levodopos / benserazido preparatais (taip pat žr.

4.8 skyrių). Norint sumažinti su levodopa susijusių dopaminerginių nepageidaujamų reakcijų, pirmosiomis entakapono gydymo dienomis ar savaitėmis būtina koreguoti levodopos dozę atsižvelgiant į paciento klinikinę būklę (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius).

Entakaponas gali stiprinti levodopos sukeliamą ortostatinę hipotenziją. Jo atsargiai skirtina pacientams, vartojantiems kitus ortostatinę hipotenziją galinčius sukelti vaistus.

Klinikinių tyrimų metu pacientams, vartojusiems entakaponą ir dopamino agonistus (pvz., bromokriptiną), selegiliną ar amantadiną, nepageidaujamų dopaminerginių reiškinių (pvz., diskinezija) buvo dažniau negu vartojusiems vietoje jo placebą. Pradėjus gydyti entakaponu, kartais tenka koreguoti kitų antiparkinsoninių vaistų dozes.

Entakaponas, vartojamas kartu su levodopa, gali sukelti Parkinsono liga sergantiems pacientams mieguistumą ir staigaus miego epizodus. Todėl būtina laikytis atsargumo priemonių vairuojant ar dirbant su įrenginiais (taip pat žr. 4.7 skyrių).

Pacientus, kurie pradeda viduriuoti, rekomenduojama sverti, kad per daug nesumažėtų jų kūno svoris.

Ilgalaikis ar nuolatinis viduriavimas pasireiškiantis entakapono vartojimo metu gali būti kolito požymis. Pasireiškus ilgalaikiam arba nuolatiniam viduriavimui, vaistinio preparato vartojimas turi būti nutrauktas ir paskirtas reikiamas gydymas bei atlikti tyrimai.

Pacientus būtina reguliariai stebėti, ar jiems neatsiranda impulsų kontrolės sutrikimų. Ligonius ir jų globėjus reikia įspėti, kad pacientams, gydomiems dopamino agonistais ir (arba) kitais dopaminerginiais vaistiniais preparatais, tokiais kaip Comtan kartu su levodopa, gali atsirasti su elgesiu susijusių impulsų kontrolės sutrikimų simptomų, įskaitant patologinį potraukį azartiniams lošimams, sustiprėjusį lytinį potraukį, hiperseksualumą, kompulsinį pinigų leidimą ar pirkimą, persivalgymą ir kompulsinį valgymą. Jei tokių simptomų atsiranda, rekomenduojama peržiūrėti gydymą.

Pacientams, kuriems per sąlyginai trumpą laiką progresavo anoreksija, astenija ar kūno masės mažėjimas, reikia atlikti bendrąją medicininę apžiūrą, taip pat ištirti kepenų funkciją.

Comtan tabletėse yra sacharozės. Todėl šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Jei gydoma pagal rekomenduojamą planą, sąveikos tarp entakapono ir karbidopos nebūna. Farmakokinetinė sąveika su benserazidu netirta.

Tiriant savanorius, vartojusius vienkartinę dozę, sąveikos tarp entakapono ir imipramino ar tarp entakapono ir moklobemido nestebėta. Taip pat nebuvo sąveikos tarp entakapono ir selegilino, kai sergantieji Parkinsono liga dozę vartojo kartotinai. Tačiau vis dar maža entakapono klinikinio vartojimo kartu su keliais kitais vaistiniais preparatais, pvz., MAO-A inhibitoriais, tricikliais antidepresantais, noradrenalino atgalinio įsiurbimo inhibitoriais (dezipraminu, maprotilinu ir venlafaksinu) bei vaistais, metabolizuojamais KOMT (pvz., katecholinės struktūros junginiais: rimiteroliu, izoprenalinu, adrenalinu, noradrenalinu, dopaminu, dobutaminu, alfa-metildopa, apomorfinu, paroksetinu), patirties. Šias medžiagas su entakaponu vartoti labai atsargiai (taip pat žr.

4.3 ir 4.4 skyrius).

Entakaponą galima vartoti su selegilinu (selektyviuoju MAO-B inhibitoriumi), tačiau pastarojo paros dozė turėtų būti ne didesnė kaip 10 mg.

Virškinimo trakte entakaponas su geležimi gali sudaryti chelatus. Entakaponą ir geležies preparatus reikėtų vartoti bent su 2-3 val. pertrauka (žr. 4.8 skyrių).

Entakaponas jungiasi su žmogaus albuminų II jungimosi vieta, kurioje prisijungia ir keletas kitų preparatų, iš jų diazepamas ir ibuprofenas. Klinikiniai sąveikos su diazepamu ir nesteroidiniais priešuždegiminiais vaistiniais preparatais tyrimai neatlikti. Remiantis tyrimais in vitro, nesitikima, kad iš jungimosi vietų vaistai išstumtų reikšmingai vieni kitus, kai yra gydomoji jų koncentracija.

Entakaponas dėl afiniteto citochromui P450 2C9 in vitro (žr. 5.2 skyrių) gali sąveikauti su vaistiniais preparatais, kurių metabolizmas priklauso nuo šio fermento, pvz., S-varfarinu. Sveikų savanorių vaistų sąveikos tyrimų metu entakaponas, kaip ir placebas, nepakeitė S-varfarino koncentracijos plazmoje, o R-varfarino AUC padidėjo vidutiniškai 18 % [PI90 11-26 %]. INR rodiklis padidėjo vidutiniškai 13 % [PI90 6-19 %]. Pacientams, vartojantiems entakaponą su varfarinu, rekomenduojama reguliariai tirti INR rodiklį.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Tiriant gyvūnus, kai ekspozicija buvo daug didesnė negu nuo gydomųjų entakapono dozių, aiškaus teratogeninio ar svarbaus fetotoksinio poveikio nestebėta. Kadangi nėra vaisto vartojimo nėščiosioms patirties, entakapono nėštumo metu vartoti negalima.

Žindymas

Entakapono patekdavo į tiriamųjų gyvūnų patelių pieną. Nežinoma, ar entakaponas saugus kūdikiams. Vartojančios entakaponą moterys neturi žindyti kūdikio.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Comtan kartu su levodopa gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia stipriai. Entakaponas kartu su levodopa gali sukelti galvos svaigimą ir simptominę ortostatinę hipotenziją. Todėl vartojantiesiems vaistą reikėtų atsargiai vairuoti transporto priemones ir dirbti su mechanizmais.

Entakaponą kartu su levodopa vartojančius pacientus, kurie jaučiasi mieguisti ar kuriems būna staigaus miego priepuolių, būtina įspėti, kad jie nevairuotų transporto priemonių ir nedirbtų darbo (pvz., nevaldytų įrenginių), kurio metu sumažėjęs dėmesingumas gali kelti sunkaus sužalojimo ar mirties pavojų jiems patiems ar kitiems, kol tokie pasikartojantys priepuoliai nepasibaigia (žr. 4.4 skyrių).

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Dažniausios entakapono sukeltos nepageidaujamos reakcijos yra susijusios su padidėjusiu dopaminerginiu aktyvumu ir dažniausiai būna gydymo pradžioje. Sumažinus levodopos dozę, šios reakcijos lengvėja ir jų mažėja. Kita didelė nepageidaujamų reakcijų grupė – virškinimo trakto veiklos sutrikimai, iš jų pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, užkietėję viduriai ir viduriavimas. Entakaponas šlapimą gali nudažyti rausvai ruda spalva, bet tai nepavojinga.

Paprastai entakapono sukeltos nepageidaujamos reakcijos būna nesunkios ar vidutinio sunkumo. Klinikinių tyrimų metu dažniausios nepageidaujamos reakcijos, dėl kurių reikėjo nutraukti gydymą šiuo vaistu, buvo virškinimo trakto sutrikimai (pvz., viduriavimas – 2,5 %) ir sustiprėjęs levodopos dopaminerginis šalutinis poveikis (pvz., diskinezijos – 1,7 %).

Iš bendro skaičiaus kliniškai tirtų 406 pacientų, vartojusių vaistą, ir 296 pacientų, vartojusių placebą, diskinezijos (27 %), pykinimas (11 %), viduriavimas (8 %), pilvo skausmas (7 %) ir burnos džiūvimas

(4,2 %) žymiai dažniau pasitaikė vartojant entakaponą negu placebą.

Kai kurios nepageidaujamos reakcijos (pvz., diskinezija, pykinimas ir pilvo skausmas) dažniau būna nuo didesnių (1 400-2 000 mg per parą) negu nuo mažesnių entakapono dozių.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujamos reakcijos, stebėtos klinikinių tyrimų metu ir po entakapono patekimo į rinką, pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė.* Nepageidaujamos vaistų reakcijos

Psichikos sutrikimai

 

Dažni:

Nemiga, haliucinacijos, sumišimas, patologiniai sapnai

Labai reti:

Ažitacija

Nervų sistemos sutrikimai

 

Labai dažni:

Diskinezija

Dažni:

Parkinsonizmo pablogėjimas, galvos svaigimas, distonija,

 

hiperkinezija

Širdies sutrikimai**

 

Dažni:

Išeminės širdies ligos atvejai, išskyrus miokardo infarktą

 

(pvz., krūtinės angina)

Nedažni:

Miokardo infarktas

Virškinimo trakto sutrikimai

 

Labai dažni:

Pykinimas

Dažni:

Viduriavimas, pilvo skausmas, burnos džiūvimas, vidurių

 

užkietėjimas, vėmimas

Labai reti:

Anoreksija

Dažnis nežinomas:

Kolitas

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

Reti:

Nenormalūs kepenų funkcijos mėginių rodmenys

Dažnis nežinomas:

Hepatitas, dažnai kartu su cholestaze (žr. 4.4 skyrių)

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

 

Reti:

Eriteminis ir makulopapulinis bėrimas

Labai reti:

Dilgėlinė

Dažnis nežinomas:

Pakitusi odos, plaukų, barzdos ir nagų spalva

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

 

Labai dažni:

Pakitusi šlapimo spalva

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Dažni:

Nuovargis, padidėjęs prakaitavimas, alpimas

Labai reti:

Sumažėjęs kūno svoris

*Nepageidaujamos reakcijos suskirstytos pagal dažnį, pradedant nuo dažniausiųjų pagal susitarimą: labai dažni (≥1/10), dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai reti (<1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis, kadangi negalima gauti pagrįsto įvertinimo iš klinikinių ar epidemiologinių tyrimų).

**Miokardo infarkto ir kitokių išeminės širdies ligos atvejų dažnis (atitinkamai, 0,43% ir 1,54%) nustatytas atlikus 13 dvigubai koduotų tyrimų su 2 082 pacientais, patiriančiais motorinį dozės veikimo pabaigos svyravimą ir vartojančiais entakapono, analizę.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Kartu su levodopa vartojamas entakaponas siejamas su pavieniais pernelyg didelio mieguistumo ir staigaus miego epizodų dieną atvejais.

Impulsų kontrolės sutrikimai: pacientams, gydomiems dopamino agonistais ir (arba) kitais dopaminerginiais vaistiniais preparatais, tokiais kaip Comtan kartu su levodopa, gali atsirasti patologinis potraukis azartiniams lošimams, sustiprėjęs lytinis potraukis, hiperseksualumas, kompulsinis pinigų leidimas ar pirkimas, persivalgymas ir kompulsinis valgymas (žr. 4.4 skyrių).

Gauta pranešimų apie pavienius PNS atvejus, kai buvo staiga sumažintas ar nutrauktas entakaponas arba kitoks dopaminerginis gydymas.

Gauta pavienių pranešimų apie rabdomiolizę.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Po vaistinio preparato pasirodymo rinkoje buvo pranešta apie pavienius perdozavimo atvejus, pavartojus didžiausią 16 000 mg entakapono paros dozę. Šiais perdozavimo atvejais ūminiai simptomai ir požymiai buvo sumišimas, sumažėjęs aktyvumas, pernelyg didelis mieguistumas, hipotonija, odos spalvos pokytis ir dilgėlinė. Ūminis perdozavimas gydomas simptomiškai.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kitos dopaminerginės medžiagos, ATC kodas – N04BX02.

Entakaponas priklauso naujai vaistų klasei – katechol-O-metiltransferazės (KOMT) inhibitoriams. Tai grįžtamojo poveikio, specifinis ir daugiausia periferijoje veikiantis KOMT inhibitorius, kurio skiriama kartu su levodopos preparatais. Inaktyvindamas KOMT, entakaponas slopina levodopos virtimą 3-O- metildopa (3-OMD). Dėl to didėja levodopos AUC (plotas po koncentracijos kitimo, atsižvelgiant į laiką, kreive), todėl daugiau levodopos gali patekti į smegenis. Taigi entakaponas ilgina klinikinį levodopos veikimą.

Entakaponas labiausiai inaktyvina periferinių audinių KOMT. KOMT inaktyvinimas eritrocituose tiesiogiai priklauso nuo entakapono koncentracijos plazmoje, o tai aiškiai rodo, kad KOMT inaktyvinamas laikinai.

Klinikiniai tyrimai

Dviejų dvigubai aklų III fazės tyrimų metu iš viso 376 pacientams, sergantiems Parkinsono liga ir kenčiantiems nuo motorinio dozės veikimo pabaigos svyravimo, su kiekviena

levodopos / dopadekarboksilazės inhibitoriaus doze buvo skirta entakapono arba placebo. Rezultatai pateikti 2 lentelėje. Pirmajame tyrime kasdienis „veikimo” (on) laikas (h) buvo nustatomas iš namie rašomų dienoraščių, o antrajame tyrime buvo vertinama „veikimo” (on) laiko proporcija.

2 lentelė. „Veikimo” (on) laikas per parą (vidurkis ± SN)

I tyrimas: „veikimo” (on) laikas

 

Entakaponas (n=85)

Placebas (n=86)

Skirtumas

Pradinis dydis

9,3±2,2

9,2±2,5

 

8-24-oji savaitė

10,7±2,2

9,4±2,6

1 h 20 min

 

 

 

(8,3 %)

 

 

 

Pl 95 % 45 min, 1 val 56 min

 

II tyrimas: „veikimo” (on) laiko dalis (%)

 

 

Entakaponas (n=103)

Placebas (n=102)

Skirtumas

Pradinis dydis

60,0±15,2

60,8±14,0

 

8-24-oji savaitė

66,8±14,5

62,8±16,80

4,5 % (0 h 35 min)

 

 

 

Pl 95 % 0,93 %, 7,97 %

„Neveikimo” (off) laikas atitinkamai trumpėjo.

Pirmajame tyrime entakapono grupės „off” laiko pokyčiai %, lyginant su pradiniu dydžiu, buvo – 24 %, ir placebo grupės – 0 %. Antrajame tyrime šie skaičiai buvo atitinkamai - 18 % ir – 5 %.

5.2Farmakokinetinės savybės

Veikliosios medžiagos bendrosios savybės

Absorbcija

Entakapono absorbcijai būdingi ryškūs intraindividiniai ir interindividiniai svyravimai.

Išgėrus 200 mg entakapono tabletę, didžiausia koncentracija (Cmax) plazmoje paprastai susidaro praėjus valandai po tabletės nurijimo. Vaistinis preparatas didžia dalimi metabolizuojamas pirmą kartą prasiskverbus į kepenis. Išgerto entakapono biologinis prieinamumas yra apie 35 %. Maistas entakapono absorbcijos reikšmingai neveikia.

Pasiskirstymas

Virškinimo trakte absorbuoto entakapono greitai patenka į periferinius audinius. Jo pasiskirstymo tūris, kai pasiekiama pastovioji koncentracija plazmoje (Vdss), yra 20 litrų. Maždaug 92 % dozės eliminuojama β fazės, kurios pusinės eliminacijos periodas yra 30 min, metu. Bendrasis entakapono klirensas yra apie 800 ml/min.

Entakaponas ekstensyviai jungiasi su plazmos baltymais, daugiausia su albuminais. Kai esti gydomoji entakapono koncentracija, žmogaus plazmoje nesusijungusi vaisto frakcija sudaro apie 2,0 %, jis neišstumia kitų prie baltymų stipriai prisijungusių medžiagų (pvz., varfarino, salicilo rūgšties, fenilbutazono ar diazepamo), o šios medžiagos, kai jų koncentracija gydomoji ar didesnė, pastebimai neišstumia entakapono.

Biotransformacija

Nedidelė entakapono dalis – jo (E) izomeras - verčiama į (Z) izomerą. (E) izomeras sudaro 95 % entakapono AUC. (Z) izomeras ir nedideli kitų metabolitų kiekiai sudaro kitus 5 %.

Tyrimų in vitro, kai buvo vartotos žmogaus kepenų mikrosomos, duomenys rodo, kad entakaponas slopina citochromą P450 2C9 (IC50 yra apie 4 μM). Entakapono kitų citochromo P450 izofermentų (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A ir CYP2C19) neslopina arba juos slopina nežymiai (žr. 4.5 skyrių).

Eliminacija

Didžiausia entakapono dalis pasišalina ne per inkstus, bet metabolizmo būdu. Nustatyta, kad 80-90 % dozės išsiskiria su išmatomis, bet nepatvirtinta, kad tai vyksta žmogaus organizme, apie 10-20 % pasišalina su šlapimu. Šlapime aptinkami tik pėdsakai nepakitusio entakapono. Didžioji per inkstus išsiskiriančio produkto dalis (95 %) yra susijungusi su gliukurono rūgštimi. Tik maždaug 1 % šlapime aptinkamų metabolitų būna susidarę oksidacijos būdu.

Vaistinio preparato savybės pacientų organizme

Ir jaunų, ir senyvų žmonių organizme entakapono farmakokinetika panaši. Nesunkiu ir vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu (A ir B klasės Child-Pugh) sergančiųjų organizme vaistinio preparato metabolizmas sulėtėja, todėl entakapono koncentracija plazmoje ir absorbcijos, ir eliminacijos fazių metu yra didesnė (žr. 4.3 skyrių). Sutrikusi inkstų funkcija entakapono farmakokinetikai nereikšminga. Tačiau dializuojamiems pacientams kartais tenka ilginti pertraukas tarp dozių.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo ir galimo kancerogeniškumo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Kartotinių dozių toksiškumo tyrimų metu buvo stebėta anemija, tikriausiai susijusi su entakapono savybe sudaryti su geležimi chelatus. Toksiškumo triušių reprodukcinei funkcijai tyrimo metu, skiriant sistemiškai veikiančias gydomąsias dozes, stebėta, kad sumažėjo vaisių svoris ir šiek tiek sulėtėjo kaulų raida.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės šerdis

Mikrokristalinė celiuliozė

Manitolis

Kroskarmeliozės natris

Hidrogenizuotas augalinis aliejus

Magnio stearatas

Plėvelės dangalas

Hipromeliozė

Polisorbatas 80

Glicerolis 85 %

Sacharozė

Geltonasis geležies oksidas (E172)

Raudonasis geležies oksidas (E172)

Titano dioksidas (E171)

Magnio stearatas

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Gintaro spalvos stiklo (hidrolizinio III klasės) buteliukas su baltu nepralaidžiu polipropileno dangteliu; buteliuke yra 30, 60 ar 100 tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų atliekoms tvarkyti nėra.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/98/081/001-003

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO/ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 1998 m. rugsėjo mėn. 22 d. Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2008 m. rugsėjo mėn. 22 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai