Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Comtan (entacapone) – ženklinimas - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasComtan
ATC kodasN04BX02
Sudėtisentacapone
GamintojasNovartis Europharm Limited

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ IR BUTELIUKO ETIKETĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Comtan 200 mg plėvele dengtos tabletės

Entakaponas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 tabletėje yra 200 mg entakapono.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Yra sacharozės. Daugiau informacijos ieškokite pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 plėvele dengtų tablečių

60 plėvele dengtų tablečių

100 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

EU/1/98/081/001

30 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/98/081/002

60 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/98/081/003

100 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

Serija

 

 

 

 

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Comtan 200 mg [tik ant sulankstomos dėžutės]

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai