Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Comtess (entacapone) – ženklinimas - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasComtess
ATC kodasN04BX02
Sudėtisentacapone
GamintojasOrion Corporation

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ IR BUTELIUKO ETIKETĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Comtess 200 mg plėvele dengtos tabletės entakaponas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA(-OS) IR JOS (JŲ) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje tabletėje yra 200 mg entakapono,

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

sojų lecitinas.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Dėžutė

30 plėvele dengtų tablečių

60 plėvele dengtų tablečių

100 plėvele dengtų tablečių

175 plėvele dengtų tablečių

Buteliuko etiketė

30 tablečių

60 tablečių

100 tablečių

175 tabletės

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS(-I) SPECIALUS(-ŪS) ĮSPĖJIMAS(-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Dėžutė

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Suomija

Buteliuko etiketė

Orion Corporation

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/98/082/001 – 30 plėvele dengtų tablečių

EU/1/98/082/002 – 60 plėvele dengtų tablečių

EU/1/98/082/003 – 100 plėvele dengtų tablečių

EU/1/98/082/005 – 175 plėvele dengtų tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJOS

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

comtess 200 mg [tik ant dėžutės]

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi [tik ant dėžutės].

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

[tik ant dėžutės]:

PC: {numeris}

SN: {numeris}

< NN: {numeris} >

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai