Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diacomit (stiripentol) – Preparato charakteristikų santrauka - N03AX17

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasDiacomit
ATC kodasN03AX17
Sudėtisstiripentol
GamintojasBiocodex

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Diacomit 250 mg kietos kapsulės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje kapsulėje yra 250 mg stiripentolio.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kapsulės sudėtyje yra 0,16 mg natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Kietos kapsulės

2 dydžio rausvos kapsulės

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Diacomit skirtas pacientams, sergantiems sunkia kūdikių mioklonine epilepsija (SKME, Draveto sindromu), kartu su klobazamu ir valproatu kaip papildomi vaistai atspariems gydymui generalizuotiems toniniams-kloniniams traukuliams gydyti, kai jų nepavyksta kontroliuoti skiriant vien klobazamą ir valproatą.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Diacomit skiriamas tik prižiūrint pediatrui / vaikų neurologui, turinčiam patirties diagnozuojant ir gydant kūdikių ir vaikų epilepsiją.

Dozavimas

Stiripentolio dozės apskaičiuojamos mg / kg kūno svorio.

Paros dozė gali būti skiriama per 2 ar 3 kartus.

Papildomą gydymą stiripentoliu reikėtų įvesti palaipsniui didinant dozę, kol bus pasiekta rekomenduojama 50 mg/kg kūno svorio per parą dozė, skiriama kartu su klobazamu ir valproatu.

Didinti stiripentolio dozę reikia palaipsniui pradedant nuo 20 mg/kg kūno svorio per parą 1 savaitę, paskui – 30 mg/kg per parą 1 savaitę. Tolesnis dozės didinimas priklauso nuo amžiaus:

-jaunesniems negu 6 metų vaikams trečiąją savaitę reikia skirti papildomus 20 mg/kg per parą ir šitaip per tris savaites pasiekti rekomenduojamą 50 mg/kg kūno svorio per parą dozę;

-vaikams nuo 6 iki 12 metų kas savaitę reikia skirti papildomus 10 mg/kg per parą ir šitaip per keturias savaites pasiekti rekomenduojamą 50 mg/kg kūno svorio per parą dozę;

-12 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams kas savaitę reikia skirti papildomus 5 mg/kg per parą, kol remiantis klinikiniu įvertinimu bus pasiekta optimali dozė.

Rekomenduojama 50 mg/kg kūno svorio per parą dozė yra paremta turimais klinikinių tyrimų duomenimis; tai buvo vienintelė Diacomit dozė, įvertinta atliekant pagrindinius tyrimus (žr. 5.1 skyrių).

Nėra klinikinių tyrimų duomenų, patvirtinančių didesnių nei 50 mg / kg per parą stiripentolio dozių klinikinį saugumą.

Taip pat nėra atlikta klinikinių tyrimų, įrodančių stiripentolio monoterapijos efektyvumą gydant Draveto sindromą.

Jaunesniems kaip 3 metų vaikams

Pagrindiniai klinikiniai stiripentolio poveikio įvertinimo tyrimai buvo atlikti su 3 metų amžiaus ir vyresniais SKME sergančiais vaikais. Klinikinį sprendimą, skiriant stiripentolio SKME sergantiems jaunesniems kaip 3 metų vaikams, reikia priimti, kiekvienu atveju pasveriant galimą klinikinę naudą ir riziką. Šioje jaunesnių pacientų grupėje papildomą gydymą stiripentoliu galima skirti tik tada, kai SKME diagnozė patvirtinama kliniškai (žr. 5.1. skyrių). Duomenų apie stiripentolio poveikį jaunesniems kaip 12 mėnesių vaikams yra nedaug. Šiems vaikams stiripentolis skiriamas tik atidžiai prižiūrint gydytojui.

Vyresniems nei 18 metų pacientams

Ilgalaikiai duomenys nebuvo surinkti iš pakankamo kiekio suaugusiųjų, kad būtų galima patvirtinti išliekantį poveikį šiems asmenims. Gydymas turėtų būti tęsiamas tol, kol pastebimas veiksmingumas.

Kitų vaistų nuo epilepsijos, vartojamų kartu su stiripentoliu, dozės koregavimas Diacomit

Nepaisant to, kad nėra išsamių farmakologinių duomenų apie galimą vaistų sąveiką, toliau pateikiamos rekomendacijos, paremtos klinikine patirtimi, kaip koreguoti kitų vaistų nuo epilepsijos, skiriamų kartu su stiripentoliu, dozes bei dozavimo schemas.

- Klobazamas

Pagrindinių klinikinių tyrimų duomenimis, pradėjus skirti stiripentolį, kasdienė klobazamo dozė 0,5 mg / kg per parą paprastai būdavo skiriama per du kartus. Jei atsirasdavo klinikinių nepageidaujamo klobazamo poveikio ar perdozavimo požymių (pvz., mieguistumas, hipotonija, mažesniems vaikams - irzlumas), ši paros dozė buvo mažinama 25% per savaitę. Nustatyta, kad klozapamo koncentracija plazmoje padidėja apie du-tris kartus, o norklozapamo - penkis kartus, pradėjus papildomą gydymą stiripentoliu Draveto sindromu sergantiems vaikams .

- Valproatas

Manoma, kad metabolinės sąveikos tarp stiripentolio ir valproato galimybė yra nedidelė, todėl pradedant papildomą gydymą stiripentoliu valproato dozės nereikia koreguoti, išskyrus klinikinės saugumo sumetimais. Pagrindiniame tyrime pasireiškus nepageidaujamoms virškinimo trakto reakcijoms, tokioms kaip sumažėjęs apetitas ar svorio kritimas, valproato dozės buvo mažinamos apie 30% per savaitę.

Laboratorinių tyrimų duomenų pokyčiai

Atsiradus kraujo tyrimo duomenų pokyčiams ar kepenų funkcijos rodiklių nuokrypiams, klinikinis sprendimas dėl gydymo tęsimo ar stiripentolio bei kartu vartojamo klobazamo ir valproato dozių koregavimo turi būti priimtas individualiai, atsižvelgiant į galimą naudą bei riziką (žr. skyrių 4.4).

Skirtingų vaisto formų įsisavinimas

Vartojant paketėliuose esančių miltelių geriamajai suspensijai ruošti, susidaranti Cmax yra šiek tiek didesnė nei vartojant kapsulių, todėl abi farmacinės formos nėra biologiškai ekvivalentiškos. Jei farmacinę formą būtina pakeisti, tai rekomenduojama atlikti kliniškai stebint vaisto poveikį, nes gali atsirasti vaisto toleravimo problemų (žr. 5.2 skyrių).

Inkstų ir kepenų funkcijos sutrikimasStiripentolio nerekomenduojama vartoti pacientams kuriems yra kepenų ir (arba) inkstų funkcijos sutrikimas (žr. 4.4 skyrių).

Vartojimo metodas

Visą kapsulę reikia nuryti užgerianti stikline vandens valgio metu.

Stiripentolį visada būtina vartoti su maistu, nes jis greitai suyra rūgščioje terpėje (pvz., veikiant skrandžio rūgščiai, kai vartojama prieš valgį).

Negalima stiripentolio vartoti kartu su pienu ar pieno produktais (jogurtu, varškės sūreliu ir pan.), gazuotais gėrimais, vaisių sultimis ar maistu bei gėrimais, kuriuose yra kofeino ar teofilino.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Anamnezėje buvusi psichozė su kliedesių epizodais.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Karbamazepinas, fenitoinas ir fenobarbitalis

Gydant Draveto sindromą šios medžiagos neturi būti vartojamos kartu su stiripentoliu. Kartu su stiripentoliu vartojamo klobazamo ir / ar valproato paros dozė turi būti sumažinta atsižvelgiant į šalutinio poveikio pasireiškimą (žr. 4.2 skyrių).

Vaikų augimo greitis

Kadangi kartu su stiripentoliu vartojant valproatą pastebima nepageidaujamų virškinimo trakto reakcijų (anoreksija, apetito praradimas, pykinimas, vėmimas), būtina atidžiai stebėti šiuos abu vaistus vartojančių vaikų augimo greitį.

Kraujo tyrimas

Neutropenija gali būti susijusi su stiripentolio, klobazamo ir valproato vartojimu. Prieš pradedant gydymą stiripentoliu rekomenduojama įvertinti bendrą kraujo tyrimą. Jei nėra kitų klinikinių indikacijų, bendras kraujo tyrimas turi būti kartojamas kas 6 mėn.

Kepenų funkcija

Prieš pradedant gydymą stiripentoliu rekomenduojama įvertinti kepenų funkcijos rodiklius. Jei nėra kitų klinikinių indikacijų, kepenų funkcija turi būti tiriama kas 6 mėn.

Kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas

Stiripentolio nerekomenduojama vartoti pacientams, tkuriems yra kepenų ir (arba) inkstų funkcijos sutrikimų, nes nėra specifinių klinikinių duomenų apie vaisto vartojimą šiems pacientams.

Medžiagos, sąveikaujančios su CYP fermentais

Stiripentolis slopina fermentus CYP2C19, CYP3A4 ir CYP2D6, ir gali žymiai padidinti medžiagų, kurias metabolizuoja šie fermentai, koncentraciją plazmoje ir su jais susijusių nepageidaujamų reakcijų riziką (žr. 4.5 skyrių). In vitro tyrimų rezultatai rodo, kad stiripentolio 1 fazės metabolizmą katalizuoja CYP1A2, CYP2C19 ir CYP3A4 bei, galbūt, kiti fermentai. Rekomenduojama atsargiai derinti stiripentolį su kitomis medžiagomis, kurios slopina ar skatina vieno ar daugiau šių fermentų veikimą.

Pagrindiniuose klinikiniuose tyrimuose nebuvo tiriami vaikai iki 3 metų amžiaus Jei stiripentolis skiriamas 6 mėn. -3 m. amžiaus vaikams, rekomenduojama atidžiai stebėti jų būklę.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Galima stiripentolio sąveika su kitais vaistiniais preparatais

Kitų antiepileptinių vaistinių preparatų įtaka stiripentolio farmakokinetikai nėra gerai ištirta. Makrolidų ir azolo priešgrybelinių preparatų, kurie slopina CYP3A4 ir yra to paties fermento substratai, įtaka stiripentolio metabolizmui nėra ištirta. Taip pat nežinomas stiripentolio poveikis jų metabolizmui.

In vitro tyrimų rezultatai rodo, kad stiripentolio 1 fazės metabolizmą katalizuoja CYP1A2, CYP2C19 ir CYP3A4 bei galbūt kiti fermentai. Rekomenduojama atsargiai derinti stiripentolį su kitais preparatais, kurie slopina ar skatina vieno ar daugiau iš šių fermentų veikimą.

Stiripentolio poveikis citochromo P450 fermentams

Daugelis šių sąveikų buvo dalinai patvirtintos in vitro studijomis ir klinikiniais tyrimais. Pastovių koncentracijų padidėjimas vartojant stiripentolį, valproatą ir klobazamą yra panašus suaugusiesiems ir vaikams, tačiau atskiriems individams gali žymiai skirtis.

Vartojant terapinėmis dozėmis, stiripentolis labai slopina kelis CYP450 izofermentus: pvz., CYP2C19, CYP2D6 ir CYP3A4. Todėl galima metabolinės kilmės farmakokinetinė sąveika su kitais vaistais. Dėl šios sąveikos gali padidėti šių aktyviųjų medžiagų koncentracija, kuri gali lemti stipresnį jų farmakologinį poveikį ir didesnę nepageidaujamų reakcijų tikimybę.

Jei dėl klinikinių aplinkybių reikia skirti stiripentolį kartu su medžiagomis, kurias metabolizuoja CYP2C19 (pvz., citalopramu, omeprazoliu) ar CYP3A4 (pvz., ŽIV proteazių inhibitoriais, antihistamininiais vaistais: astemizoliu, chlorfeniraminu, kalcio kanalų blokatoriais, statinais, geriamaisiais kontraceptikais, kodeinu), kyla didesnė nepageidaujamų reiškinių rizika, todėl šiuos vaistus reikia skirti atsargiai(žr. toliau šį skyrių apie vaistus nuo epilepsijos). Rekomenduojama sekti vaistų koncentraciją plazmoje ir šalutinį poveikį. Gali reikėti koreguoti vaistų dozę

Siauro terapinio indekso CYP3A4 substratus dėl žymiai didesnės šalutinio poveikio rizikos skirti kartu su stiripentoliu nerekomenduojama.

Turima mažai duomenų apie galimą CYP1A2 izofermento inhibiciją, todėl negalima atmesti sąveikos su teofilinu ir kofeinu galimybės. Slopinant jų metabolizmą kepenyse padidėja šių medžiagų koncentracija plazmoje ir kyla toksinio poveikio pavojus. Šių medžiagų nerekomenduojama vartoti kartu su stiripentoliu. Apribojimas taikomas ne tik vaistiniams preparatams, bet ir daugybei vaikų mėgiamų maisto produktų: kolos gėrimams, turintiems daug kofeino, ar nemažai teofilino turinčiam

šokoladui.

Kadangi stiripentolis slopina CYP2D6 in vitro, esant klinikinei jo koncentracijai plazmoje, šio izofermento metabolizuojamos medžiagos - beta-blokatoriai (propranololis, karvedilolis, timololis), antidepresantai (fluoksetinas, paroksetinas, sertralinas, imipraminas, klomipraminas), antipsichotikai (haloperidolis), analgetikai (kodeinas, dekstrometorfanas, tramadolis) - gali metaboliškai sąveikauti su stiripentoliu. CYP2D6 metabolizuojamoms medžiagų dozėms gali būti reikalinga korekcija ar individualus titravimas.

Galima stiripentolio sąveika su kitais medicininiais preparatais

Trūkstant klinikinių duomenų, reikėtų imtis atsargumo priemonių stiripentolį vartojant šiais atvejais.

Nepageidaujama kombinacija (vengti, nebent griežtai reikalaujama vartoti abu medikamentus) - Skalsių alkaloidai (ergotaminas, dihidroergotaminas)

Ergotizmas su galima galūnių nekroze (skalsių eliminavimo kepenyse inhibicija).

- Cisapridas, halofantrinas, pimozidas, kvinidinas, bepridilis

Padidėjusi širdies aritmijų, ypač „piruetinės“ (torsade de pointes) tachikardijos / skilusių bangų aritmijos, rizika.

- Imunosupresantai (takrolimas, ciklosporinas, sirolimas)

Padidėjusi imunosupresantų koncentracija kraujyje (sulėtėjęs kepenų metabolizmas).

- Statinai (atorvastatinas, simvastatinas ir kt.)

Padidėjusi nuo dozės priklausomo pašalinio poveikio, tokio kaip rabdomiolizė (susilpnėjęs cholesterolį mažinančios medžiagos metabolizmas kepenyse), rizika.

Kombinacijos, reikalaujančios atsargumo priemonių

- Midazolamas, triazolamas, alprazolamas

Dėl susilpnėjusio kepenų metabolizmo gali padidėti benzodezapinų koncentracija plazmoje, įtakojanti stiprų slopinimą.

- Chlorpromazinas

Stiripentolis sustiprina centrinį chlorpromazino slopinimo poveikį.

- Poveikis kitiems AEP

CYP 450 izofermentų CYP2C19 ir CYP 3A4 inhibicija (jų metabolizmo kepenyse inhibicija) gali išprovokuoti farmakokinetinę sąveiką su fenobarbitaliu, primidonu, fenitoinu, karbamazepinu, klobazamu ( (žr. 4.2 skyrių), valproatu (žr. 4.2 skyrių), diazepamu (sustiprėjusi miorelaksacija), etosuksimidu ir tiagabinu. Sąveika pasireiškia padidėjusia prieštraukulinių vaistų koncentracija plazmoje su galima perdozavimo rizika. Rekomenduojama kliniškai sekti kitų su stiripentoliu kombinuojamų prieštraukulinių vaistų koncentraciją plazmoje ir, prireikus, jų dozes koreguoti.

- Topiramatas

Prancūzų stiripentolio labdaros programoje topiramatas buvo skiriamas kartu su stiripentoliu, klobazamu ir valproatu 41% iš 230 atvejų. Remiantis šiuose tyrimuose gautais duomenimis, kartu su stiripentoliu skiriant topiramatą nereikia koreguoti jo dozės ir vartojimo būdo.

Galima topiramato ir stiripentolio konkurencija dėl CYP2C19 inhibicijos neturi pasireikšti, nes tam reikia 5-15 kartų didesnių koncentracijų plazmoje, nei skiriant standartines topiramato dozes.

- Levetiracetamas

Didžioji dalis levetiracetamo metabolizuojama ne kepenyse, todėl farmakinetinė metabolinė stiripentolio ir levitiracetamo sąveika mažai tikėtina.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Bendra rizika, susijusi su epilepsija ir vaistais nuo epilepsijos

Nustatyta, kad sergančių epilepsija moterų palikuonims apsigimimų tikimybė yra 3 k. didesnė nei bendroje populiacijoje (kur ši tikimybė siekia 3%). Turimi duomenys rodo, kad neigiamas poveikis labiau sietinas su gydymu, o ne su pačia liga, pvz., epilepsija. Vaistus nuo epilepsijos vartojusių moterų populiacijoje pastebėta, kad padidėjęs apsigimimų skaičius nustatomas esant politerapiniam gydymui.

Efektyvaus vaisto nuo epilepsijos gydymo nereikia nutraukti nėštumo metu, nes ligos paūmėjimas gali būti žalingas tiek motinos, tiek vaisiaus sveikatai.

Su stiripentoliu susijusi rizika

Klinikinių duomenų apie stiripentolio vartojimą nėštumo metu nėra. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė (žr. 5.3 skyrių). Peržvelgus indikacijas, stiripentolio nepatartina naudoti nėščiosioms ir norinčioms pastoti moterims. Klinikinis sprendimas skirti stiripentolį nėščiosioms turi būti padarytas, atsižvelgiant į individualų atvejį ir įvertinus galimą klinikinę naudą ir riziką. Nėščiosioms stiripentolis skiriamas atsargiai. Vaisingos moterys gydymo metu turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą.

Nėštumo metu

Efektyvus prieštraukulinis gydymas stiripentoliu neturi būti nutrauktas nėštumo metu, nes ligos paūmėjimas žalingas motinos ir vaisiaus sveikatai.

Žindymas

Nėra atliktų tyrimų dėl stiripentolio patekimo į motinos pieną, tačiau atsižvelgiant į tai, kad stiripentolis patenka iš ožkos plazmos į pieną, gydymo metu nerekomenduojama žindyti kūdikio. Jei

žindant gydymas stiripentoliu tęsiamas, natūraliai maitinamas kūdikis turi būti atidžiai sekamas dėl galimo neigiamo vaisto poveikio.

Vaisingumas

Tyrimuose su gyvūnais nebuvo nustatytas poveikis vaisingumui (žr. 5.3. skyrių). Nėra klinikinių duomenų, galima rizika žmogaus organizmui nežinoma.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Pacientai, sergantys SKME, negali vairuoti ar valdyti s mechanizmų dėl sligos ir ilgalaikio prieštraukulinių vaistų vartojimo poveikio.

Stiripentolisgali sukelti mieguistumą ir ataksiją, todėl šiuo vaistu gydomi pacientai negali vairuoti ir valdyti mechanizmų.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Dažniausiai nustatomi šalutiniai poveikiai naudojant Diacomit (nustatyti daugiau nei 1 iš 10 pacientų) yra anoreksija, kūno svorio sumažėjimas, nemiga, mieguistumas, ataksija, hipotonija ir distonija.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Pašaliniai poveikiai pažymimi kaip labai dažni (≥ 1 / 10), dažni (nuo ≥ 1 / 100 iki < 1 / 10), nedažni

(nuo ≥ 1 / 1 000 iki < 1 / 100), reti (nuo ≥ 1 /1 0 000 iki < 1 / 1 000), labai reti (< 1 / 10 000), nežinomi (pagal turimus duomenis negali būti įvertinti). Kiekvienoje grupėje nepageidaujami poveikiai pateikti pagal jų sunkumo pobūdį.

Sistemos ir

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

organai

 

 

 

 

(MedDRA

 

 

 

 

terminologija)

 

 

 

 

Kraujo ir

 

Neutropenija

 

Trombocitopenija

limfinės

 

Pastovi sunki

 

*

sistemos

 

neutropenija paprastai

 

 

sutrikimai

 

išsivysto spontaniškai,

 

 

 

 

kai Diacomitvartojimas

 

 

 

 

nutraukiamas

 

 

Metabolizmo

Anoreksija,

 

 

 

ir mitybos

apetito

 

 

 

sutrikimai

sumažėjimas,

 

 

 

 

svorio

 

 

 

 

praradimas

 

 

 

 

(ypač jei

 

 

 

 

vartojamas

 

 

 

 

kartu su natrio

 

 

 

 

valproatu)

 

 

 

Psichikos

Nemiga

Agresyvumas,

 

 

sutrikimai

 

nervingumas, elgesio

 

 

 

 

sutrikimai, priešiškumas,

 

 

 

 

padidėjęs jaudrumas,

 

 

 

 

miego sutrikimai

 

 

Nervų

Mieguistumas,

Hiperkinezija

 

 

sistemos

ataksija,

 

 

 

sutrikimai

hipotonija,

 

 

 

 

distonija

 

 

 

Sistemos ir

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

organai

 

 

 

 

(MedDRA

 

 

 

 

terminologija)

 

 

 

 

Akių

 

 

Diplopija (kai

 

sutrikimai

 

 

kartu vartojamas

 

 

 

 

karbamazepinas)

 

Virškinimo

 

Pykinimas, vėmimas

 

 

trakto

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Odos ir

 

 

Jautrumas

 

poodinio

 

 

šviesai, bėrimai,

 

audinio

 

 

alerginės odos

 

sutrikimai

 

 

reakcijos,

 

 

 

 

urtikarija

 

Bendrieji

 

 

Nuovargis

 

sutrikimai ir

 

 

 

 

vietos, kur

 

 

 

 

vartojami

 

 

 

 

vaistai, sąlygos

 

 

 

 

Tyrimai

 

γGT kiekio padidėjimas

 

Kepenų veiklos

 

 

(žymus, kai kartu

 

testo rezultati nėra

 

 

skiriamas

 

normalūs

 

 

karbamazepinas ir

 

 

 

 

valproatai)

 

 

Kai kurių pašalinių poveikių apibūdinimas

Daugelis šių nurodytų pašalinių poveikių susiję su kitų prieštraukulinių vaistų koncentracijos plazmoje padidėjimu (žr. 4.4 ir 4.5 skyrius). Šie poveikiai gali pranykti sumažinus kitų vaistų nuo epilepsijos dozes.

*Duomenys apie trombocitopeniją buvo surinkti atliekant klinikinius tyrimus ir išanalizavus po rinkodaros patirtį.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Perdozavimo atvejai netirti. Taikomas palaikomasis gydymas (simptominės priemonės intensyviosios priežiūros skyriuose).

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – antiepileptikai, kiti antiepileptikai, ATC kodas – N03AX17

Veikimo mechanizmas

Tyrimuose su gyvūnais pastebėta, kad stiripentolis nutraukia elektros šoko, pentertrazolio ir bikukulino sukeltus traukulius. Taip pat tyrimuose su graužikais stiripentolis padidino gama-amino sviesto rūgšties (GABA angl.) - pagrindinio neurotransmisijos inhibitoriaus žinduolių smegenyse -

kiekį smegenyse. Tai galėjo pasireikšti mažinant sinaptosominį GABA patekimą ir / ar GABA transaminazės inhibiciją. Stiripentolis taip pat sustiprino GABA receptorių transmisiją nesubrendusių žiurkių hipokampe ir pailgino vidutinę GABA receptorių chloro kanalų atsidarymo trukmę (bet ne dažnį) barbitūratiniu mechanizmu. Dėl farmakokinetinės stiripentolio sąveikos su prieštraukuliniais vaistais: karbamazepinu, natrio valproatu, fenitoinu, fenobarbitaliu ir daugeliu benzodiazepinų, padidėja šių vaistų efektyvumas. Taip pat stiripentolis veikia keleto izofermentų metabolinę inhibiciją, o ypač kitų antitraukulinių vaistų kepenų metabolizme dalyvaujančius CYP450 3A4 ir

2C19.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Kliniškai įvertinant Diacomit buvo tiriami 3 m. amžiaus SKME sergantys vaikai.

Prancūzų labdaros programa tyrė vyresnius kaip 6 mėn. vaikus, nes šiame amžiuje jau patikimai galima nustatyti Draveto sindromą. Klinikinį sprendimą, skiriant Diacomit SKME sergantiems vaikams iki 3 m., SKME reikia priimti individualiai, atsižvelgiant į galimą naudą ir riziką (žr. 4.2 skyrių).

Atsitiktinai išrinktame, placebo kontroliuojamame klinikiniame papildomame tyrime buvo tiriamas 41 vaikas, sergantis SKME. Po pirmo gydymo mėnesio placebo (n=20) ar stiripentolis (n=21) buvo pridėtas prie valproato ir klobazamo dvigubai anonimiškam 2 mėn. periodui. Po to pacientams buvo atvirai skiriamas stiripentolis. Rezultatai parodė, jog, palyginti su pirmuoju, antrą mėnesį 50% tiriamųjų sumažėjo kloninių (ar toninių-kloninių) traukulių dažnis. 15 (71%) pacientų pastebėtas atsakas į stiripentolį (iš jų 9 visiškai nebuvo kloninių ar kloninių-toninių traukulių), kai tuo tarpu placebo grupėje pagerėjimas stebėtas tik 1 tiriamajam (5%) (visiems tiriamiesiems pasireiškė traukuliai; stiripentolis 95% CI 52,1-90,7 vs. placebo 0-14,6). 95% CI pasiskirstymas buvo 42,2-85,7.

Procentiniai pirmo mėnesio pokyčiai buvo didesni stiripentolio grupėje (-69%), negu placebo (+7%), p<0,0001. 21 pacientas, vartojęs stiripentolį, jautė vidutinio sunkumo šalutinį poveikį (mieguistumą, apetito praradimą), palyginus su 8 iš placebo grupės, tačiau šalutiniai efektai išnyko gretutinio vaisto dozę sumažinus 12 iš 21 tiriamojo (Chiron et al, Lancet, 2000).

5.2Farmakokinetinės savybės

Šios farmakokinetinės stiripentolio savybės buvo vertinamos klinikiuose tyrimuose sveikiems suaugusiems savanoriams ir suaugusiems pacientams.

Absorbcija

Stiripentolis greitai absorbuojamas ir jo didžiausia koncentracija plazmoje atsiranda per 1,5 val.

Absoliutus stiripentolio biologinis prieinamumas nežinomas, nes nėra jo IV formuluotės. Nustatyta, kad jis gerai absorbuojamas patekęs per burną, nes didžioji dalis peroralinės dozės išsiskiria su

šlapimu.

Santykinis kapsulių ir geriamosios suspensijos miltelių paketėliuose biologinis prieinamumas buvo tiriamas su sveikais savanoriais vyrais, skiriant 1 000 mg gerti vienu metu. Šios dvi formos AUC rodiklio atžvilgiu buvo biologiškai ekvivalentiškos, tačiau neekvivalentiškos pagal didžiausiąją koncentraciją (Cmax). Miltelių Cmax buvo šiek tiek didesnė (23%) nei kapsulių, todėl biologinio ekvivalentiškumo kriterijų neatitiko. Abiejų farmacinių formų didžiausios koncentracijos pasiekimo laikas (Tmax ) buvo panašus. Jei stiripentolio kapsulės pakeičiamos geriamosios suspensijos milteliais paketėliuose arba atvirkščiai, rekomenduojama stebėti klinikinę paciento būklę.

Pasiskirstymas

Stiripentolis susijungia su cirkuliuojančiais plazmos baltymais (apie 99%).

Eliminacija

Sisteminis stiripentolio poveikis proporcingai didėja priklausomai nuo dozės. Plazmos klirensas, esant didesnėms dozėms, yra žymiai mažesnis; jis sumažėja iki 40 l / kg / parą, kai vaisto dozė 600 mg / parą, ir iki 8 l / kg /parą, kai paros dozė siekia 2 400 mg. Klirensas mažėja po pakartotinio

stiripentolio skyrimo, tikriausiai dėl P450 izofermentų įtakos šiam metabolizmui. Nustatytas eliminacijos pusperiodis yra nuo 4,5 iki 13 val., kuris didėja, kai didėja dozė.

Biotransformacija:

Stiripentolis yra visiškai metabolizuojamas, šlapime randama 13 skirtingų jo metabolitų. Pagrindiniai metabolizmo procesai yra demetilinimas ir gliukuronidinimas, tačiau tiksliai nėra žinomi visi į metabolizmą įtraukti fermentai.

Remiantis in vitro tyrimų rezultatais, pagrindiniai kepenų citochromo P450 izofermentai, dalyvaujantys 1 fazės metabolizme, yra CYP1A2, CYP2C19 ir CYP3A4.

Pašalinimas:

Didžiausia stiripentolio dalis pašalinama per inkstus.

Stiripentolio šlapimo metabolitai sudaro didžiąją dalį (73%) peroralinės dozės metabolitų, o 13-24% nepakitusios medžiagos randama išmatose.

Vaikų populiacijos farmakokinetikos tyrimas

Gyventojų farmakokinetinio tyrimo metu buvo ištirti Draveto sindromą turintys 35 vaikai. Jie buvo gydomi stiripentoliu bei dar dviem medžiagomis, kurios nedarė poveikio stiripentolio farmokinetinėms savybėms – valproatu ir klobazamu. Vidutinis pacientų amžius buvo 7,3 metai (amžiaus ribos – nuo 1 iki 17,6 m.), o vidutinė stiripentolio paros dozė - 45,4 mg / kg / per dieną (dozės dydžio ribos – nuo 27,1 iki 89,3 mg / kg / per dieną), padalinus ją į dvi ar tris mažesnes dozes.

Gauti duomenys labiausiai atitiko vienos kameros modelį su pirminiais absorbcijos ir šalinimo procesais. Pacientams nustatytoji absorbcijos greičio konstanta Ka buvo 2,08 val.-1 (standartinis atsitiktinio poveikio nukrypimas = 122%). Tyrimas parodė, kad išsivalymas ir pasiskirstymo tūris priklauso nuo kūno svorio pagal alometrinį modelį su eksponentėmis nuo 0,433 iki 1, būtent: kūno masei didėjant nuo 10 iki 60 kg, per burną vartojamųjų vaistų tariamasis išsivalymas didėja nuo 2,60 iki 5,65 l / val., o tariamasis pasiskirstymo tūris didėja nuo 32,0 iki 191,8 l. Vadinasi, pašalinimo pusperiodis didėja nuo 8,5 val. (kūno svoriui esant 10 kg) iki 23,5 val. (kūno svoriui esant 60 kg).

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Gyvūnų toksiškumo tyrimai (atlikti su žiurkėmis, beždžionėmis ir pelėmis) neparodė jokio toksinio poveikio, išskyrus kepenų padidėjimą, kuris susijęs su hepatoceliuline hipertrofija, pasireiškiančia dideles dozes stiripentolio skyrus graužikams ir kitiems gyvūnams. Tai atitinkamas atsakas į kepenyse vykstantį metabolizmą, kuris labai apkrauna jas.Stiripentolio teratogeniškumas nenustatytas tyrimuose, atliktuose su žiurkėmis ir triušiais. Viename tyrime, atliktame su pelėmis, nustatyta maža procentinė dalis skeltų trombocitų, vartojant vaistą maternotoksinėmis dozėmis (800 mg / kg / parą), tačiau tai nepastebėta jokiuose kituose panašiuose tyrimuose. Šie tyrimai buvo atlikti su pelėmis ir triušiais prieš pritaikant gerosios laboratorinės praktikos reikalavimus. Žiurkių vaisingumo, reprodukcijos, prenatalinio ir postnatalinio vystymosi tyrimai parodė nežymiai sumažėjusį žindomų jauniklių išgyvenamumą, kaip toksinį atsaką į 800 mg / kg / parą stiripentolio dozę (žr. 4.6 skyrių). Genotoksiniai tyrimai neparodė jokio mutageninio ar klastogeninio aktyvumo.

Karcinogeniniai tyrimai, atlikti su žiurkėmis, buvo neigiami. Pelėms, 78 savaites gavusioms 200 ar 600 mg / kg / parą dozę, buvo pastebėtas tik nežymus kepenų adenomų ir karcinomų rizikos padidėjimas, kuris nestebėtas pelėms, gavusioms 60 mg / kg / parą vaisto dozę. Šis atradimas neparodo tumorogeniškumo rizikos žmonėms, nes trūksta stiripentolio genotoksiškumo duomenų ir žinoma, jog pelių kepenų naviko formavimasis yra žymiai greitesnis, esant kepenų fermentų indukcijai.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kapsulės branduolys

Povidonas K29/32

Karboksimetilkrakmolo A natrio druska

Magnio stearatas

Kapsulės apvalkalas

Želatina

Titano dioksidas (E171) Eritrozinas (E127) Indigotinas (E132)

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikykite gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6. 5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Polipropileno buteliukas su žymekliu ir atsukamas polietileno dangtelis.

Į kartonines dėžutes supakuotuose buteliukuose yra 30, 60 ir 90 kapsulių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6. 6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7.RINKODAROS TEISĖSTURĖTOJAS

Biocodex, 7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Prancūzija.

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/367/001-003

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2007 m. sausio mėn. 04 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2014 m. sausio mėn. 08 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Diacomit 500 mg kietos kapsulės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje kapsulėje yra 500 mg stiripentolio.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje kapsulėjeyra 0,32 mg natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Kietos kapsulės

0 dydžio baltos kapsulės

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Diacomit skirtas pacientams, sergantiems sunkia kūdikių mioklonine epilepsija (SKME, Draveto sindromu), kartu su klobazamu ir valproatu kaip papildomi vaistai atspariems gydymui generalizuotiems toniniams-kloniniams traukuliams gydyti, kai jų nepavyksta kontroliuoti skiriant vien tik klobazamą ir valproatą.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Diacomit skiriamas tik prižiūrint pediatrui / vaikų neurologui, turinčiam patirties diagnozuojant ir gydant kūdikių ir vaikų epilepsiją.

Dozavimas

Stiripentolio dozės apskaičiuojamos mg / kg kūno svorio.

Paros dozė gali būti skiriama per 2 ar 3 kartus.

Papildomą gydymą stiripentoliu reikėtų įvesti palaipsniui didinant dozę, kol bus pasiekta rekomenduojama 50 mg/kg kūno svorio per parą dozė, skiriama kartu su klobazamu ir valproatu.

Didinti stiripentolio dozę reikia palaipsniui pradedant nuo 20 mg/kg kūno svorio per parą 1 savaitę, paskui – 30 mg/kg per parą 1 savaitę. Tolesnis dozės didinimas priklauso nuo amžiaus:

-jaunesniems negu 6 metų vaikams trečiąją savaitę reikia skirti papildomus 20 mg/kg per parą ir

šitaip per tris savaites pasiekti rekomenduojamą 50 mg/kg kūno svorio per parą dozę;

-vaikams nuo 6 iki 12 metų kas savaitę reikia skirti papildomus 10 mg/kg per parą ir šitaip per keturias savaites pasiekti rekomenduojamą 50 mg/kg kūno svorio per parą dozę;

-12 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams kas savaitę reikia skirti papildomus 5 mg/kg per parą, kol remiantis klinikiniu įvertinimu bus pasiekta optimali dozė.

Rekomenduojama 50 mg/kg kūno svorio per parą dozė yra paremta turimais klinikinių tyrimų duomenimis; tai buvo vienintelė Diacomit dozė, įvertinta atliekant pagrindinius tyrimus (žr. 5.1 skyrių).

Nėra klinikinių tyrimų duomenų, patvirtinančių didesnių negu 50 mg / kg / parą stiripentolio dozių klinikinį saugumą.

Taip pat nėra atlikta klinikinių tyrimų, įrodančių stiripentolio monoterapijos efektyvumą gydant Draveto sindromą.

Jaunesniems kaip 3 metų vaikams

Pagrindiniai klinikiniai stiripentolio poveikio įvertinimo tyrimai buvo atlikti su 3 metų amžiaus ir vyresniais SKME sergančiais vaikais. Klinikinį sprendimą skiriant stiripentolio SKME sergantiems jaunesniems kaip 3 metų vaikams reikia priimti kiekvienu atveju pasveriant galimą klinikinę naudą ir riziką. Šioje jaunesnių pacientų grupėje papildomą gydymą stiripentoliu galima skirti tik tada, kai SKME dieagnozė patvirtinama kliniškai (žr. 5.1. skyrių). Duomenų apie stiripentolio poveikį jaunesniems kaip 12 mėnesnių vaikams yra nedaug. Šiems vaikams stiripentolis skiriamas tik atidžiai prižiūrint gydytojui.

Vyresniems nei 18 metų pacientams

Ilgalaikiai duomenys nebuvo surinkti iš pakankamo kiekio suaugusiųjų, kad būtų galima patvirtinti išliekantį poveikį šiems asmenims. Gydymas turėtų būti tęsiamas tol, kol pastebimas veiksmingumas.

Kitų vaistų nuo epilepsijos, vartojamų kartu su stiripentoliu dozės koregavimas Diacomit

Nepaisant to, kad nėra išsamių farmakologinių duomenų apie galimą vaistų sąveiką, toliau pateikiamos rekomendacijos, paremtos klinikine patirtimi, kaip koreguoti kitų vaistų nuo epilepsijos, skiriamų kartu su stiripentoliu, dozes bei dozavimo schemas.

- Klobazamas

Pagrindinių klinikinių tyrimų duomenimis, pradėjus skirti stiripentolį, kasdienė klobazamo dozė 0,5 mg / kg / parą paprastai būdavo skiriama per du kartus. Jei atsirasdavo klinikinių nepageidajamo

klobazamo poveikio ar perdozavimo požymių (pvz., mieguistumas, hipotonija, mažesniems vaikams - irzlumas), ši paros dozė buvo mažinama 25% per savaitę. Nustatyta, kad klozapamo koncentracija plazmoje padidėja apie du-tris kartus, o norklozapamo- penkis kartus, pradėjus papildomą gydymą stiripentoliu Draveto sindromu sergantiems vaikams.

- Valproatas

Metabolinės sąveikos tarp Diacomitstiripentolio ir valproato galimybė yra nedidelė, todėl pradedant papildomą gydymą stiripentoliu valproato dozės nereikia koreguoti, išskyrus klinikinės saugumo sumetimais. Pagrindiniame tyrime pasireiškus nepageidaujamoms virškinamojo trakto reakcijoms, tokioms kaip sumažėjęs apetitas ar svorio kritimas, valproato dozės buvo mažinamos apie 30% per savaitę.

Laboratorinių tyrimų duomenų pokyčiai

Atsiradus kraujo tyrimo duomenų pokyčiams ar kepenų funkcijos rodiklių nuokrypiams, klinikinis sprendimas dėl gydymo tęsimo ar stiripentolio bei kartu vartojamų klobazamo ir valproato dozių koregavimo turi būti priimtas individualiai, atsižvelgiant į galimą naudą bei riziką (žr. skyrių 4.4).

Skirtingų vaisto formų įsisavinimas

VaPaketėlio sudėties Cmax yra šiek tiek didesnė nei kapsulių, todėl abi formos nėra bioekvivalentiškos. Jei būtina formą pakeisti, tai rekomenduojama atlikti kliniškai stebint, nes gali atsirasti vaisto toleravimo problemų (žr. 5.2 skyrių).

Inkstų ir kepenų funkcijos sutrikimas

Stiripentolionerekomenduojama vartoti pacientams, kuriems yra kepenų ir (arba) inkstų funkcijos sutrikimas (žr. 4.4 skyrių).

Vartojimo būdas

Visą kapsulę reikia nuryti užgerianti stikline vandens valgio metu.

Stiripentolį visada būtina vartoti su maistu, nes jis greitai suyra rūgščioje terpėje (pvz., veikiant skrandžio rūgščiai, kai vartojama prieš valgį).

Negalima stiripentolio vartoti kartu su pienu ar pieno produktais (jogurtu, varškės sūreliu ir pan.), gazuotais gėrimais, vaisių sultimis ar maistu bei gėrimais, kuriuose yra kofeino ar teofilino.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, nurodytai 6.1 skyriuje.

Anamnezėje buvusi psichozė su kliedesių epizodais.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Karbamazepinas, fenyioinas ir fenobarbitalis

Gydant Draveto sindromą šios medžiagos neturi būti vartojamos kartu su stiripentoliu . Kartu su stiripentoliu vartojamo klobazamo ir / ar valproato paros dozė turi būti sumažinta atsižvelgiant į šalutinio poveikio pasireiškimą(žr. 4.2 skyrių).

Vaikų augimo greitis

Kadangi kartu su stiripentoliu vartojant valproatą pastebima nepageidaujamų virškinimo trakto reakcijų (anoreksija, apetito praradimas, pykinimas, vėmimas), būtina atidžiai stebėti šiuos abuvaistus vartojančių vaikų augimą.

Kraujo tyrimas

Neutropenija gali būti susijusi su stiripentolio, klobazamo ir valproato vartojimu. Prieš pradedant gydymą stiripentoliu rekomenduojama įvertinti bendrą kraujo tyrimą. Jei nėra kitų klinikinių indikacijų, bendras kraujo tyrimas turi būti kartojamas kas 6 mėn.

Kepenų funkcija

Prieš pradedant gydymą stiripentoliu rekomenduojama įvertinti kepenų funkcijos rodiklius. Jei nėra kitų klinikinių indikacijų, kepenų funkcija turi būti tiriama kas 6 mėn.

Poveikis kepenims ir inkstams

Stiripentolio nerekomenduojama vartoti pacientams, kuriems yra kepenų ir / ar inkstų funkcijos sutrikimų, nes nėra specifinių klinikinių duomenų apie saugų vaisto vartojimą šiems pacientąms.

Medžiagos, sąveikaujančios su CYP fermentais

Stiripentolis slopina fermentus CYP2C19, CYP3A4 ir CYP2D6, ir gali žymiai padidinti medžiagų, kurias metabolizuoja šie fermentai, koncentraciją plazmoje ir su jais susijusių nepageidaujamų reakcijų riziką (žr. 4.5 skyrių). In vitro tyrimų rezultatai rodo, kad stiripentolio 1 fazės metabolizmą katalizuoja CYP1A2, CYP2C19 ir CYP3A4 bei, galbūt, kiti fermentai. Rekomenduojama atsargiai derinti stiripentolį su kitomis medžiagomis, kurios slopina ar skatina vieno ar daugiau šių fermentų veikimą.

Pagrindiniuose klinikiniuose tyrimuose nebuvo tiriami vaikai iki 3 metų amžiaus. Jei stiripentolis skiriamas 6 mėn. - 3 m. amžiaus vaikams, rekomenduojama atidžiai stebėti jų būklę.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Galima stiripentolio sąveika su kitais vaistiniais preparatais

Kitų antiepileptinių vaistinių preparatų įtaka stiripentolio farmakokinetikai nėra gerai ištirta. Makrolidų ir azolo priešgrybelinių preparatų, kurie slopina CYP3A4 ir yra to paties fermento substratai, įtaka stiripentolio metabolizmui nėra ištirta. Taip pat nežinomas stiripentolio poveikis jų metabolizmui.

In vitro tyrimų rezultatai rodo, kad stiripentolio 1 fazės metabolizmą katalizuoja CYP1A2, CYP2C19 ir CYP3A4 bei galbūt kiti fermentai. Rekomenduojama atsargiai derinti stiripentolį su kitais preparatais, kurie slopina ar skatina vieno ar daugiau šių fermentų veikimą.

Stiripentolio poveikis citochromo P450 fermentams

Daugelis šių sąveikų buvo dalinai patvirtintos in vitro studijomis ir klinikiniais tyrimais. Pastovių koncentracijų padidėjimas vartojant Diacomitstiripentolį, valproatą ir klobazamą yra panašus suaugusiesiems ir vaikams, tačiau atskiriems individams gali žymiai skirtis.

Vartojant terapinėmis dozėmis, stiripentolis labai slopina kelis CYP450 izofermentus: pvz., CYP2C19, CYP2D6 ir CYP3A4. Todėl galima metabolinės kilmės farmakokinetinė sąveika su kitais vaistais. Dėl šios sąveikos gali padidėtišių veikliųjų medžiagų koncentracija, kuri gali lemti stipresnį jų farmakologinį poveikį ir didesnę nepageidaujamų reakcijų tikimybę.Jei dėl klinikinių aplinkybių reikia skirti stiripentolį kartu su medžiagomis, kurias metabolizuoja CYP2C19 (pvz., citalopramu, omeprazoliu) ar CYP3A4 (pvz., ŽIV proteazių inhibitoriais, antihistamininiais vaistais: astemizolus, chlorfeniraminu, kalcio kanalų blokatoriais, statinais, geriamaisiais kontraceptikais, kodeinu), kyla didesnė nepageidaujamų reakcijų rizika, todėl šiuos vaistus reikia skirti atsargiai (žr. toliau šį skyrių apie vaistus nuo epilepsijos). Rekomenduojama sekti vaistų koncentraciją plazmoje ir šalutinį poveikį. Galima vaistų dozės korekcija.

Siauro terapinio indekso CYP3A4 substratus dėl didesnės šalutinio poveikio rizikos skirti kartu su stiripentoliu nerekomenduojama.

Turima mažai duomenų apie CYP1A2 izofermento inhibiciją, todėl negalima atmesti sąveikos su teofilinu ir kofeinu galimybės. Slopinant jų metabolizmą kepenyse padidėja šių medžiagų koncentracija plazmoje ir kyla toksiškumo pavojus. Šių medžiagų nerekomenduojama vartoti kartu su stiripentoliu. Apribojimas taikomas ne tik vaistiniams preparatams, bet ir daugybei vaikų mėgiamų maisto produktų: kolos gėrimams, turintiems daug kofeino, ar nemažai teofilino turinčiam šokoladui.

Kadangi stiripentolis slopina CYP2D6 in vitro, esant klinikinei jo koncentracijai plazmoje, šio izofermento metabolizuojamos medžiagos - beta-blokatoriai (propranololis, karvedilolis, timololis), antidepresantai (fluoksetinas, paroksetinas, sertralinas, imipraminas, klomipraminas), antipsichotikai (haloperidolis), analgetikai (kodeinas, dekstrometorfanas, tramadolis) – gali metaboliškai sąveikauti su stiripentoliu. CYP2D6 metabolizuojamoms medžiagų dozėms gali būti reikalinga korekcija ar individualus titravimas.

Galima stiripentolio sąveika su kitais vaistiniais preparatais

Trūkstant klinikinių duomenų, reikėtų imtis atsargumo priemonių stiripentolį vartojant su:

Nepageidaujama kombinacija (vengti, nebent griežtai reikalaujam vartoti abu medikamentus). - Skalsių alkaloidai (ergotaminas, dihidroergotaminas)

Ergotizmas su galima galūnių nekroze (skalsių eliminavimo per kepenis inhibicija).

- Cisapridas, halofantrinas, pimozidas, kvinidinas, bepridilis

Padidėjusi širdies aritmijų, ypač „piruetinės“ (torsades de pointes) / skilusių bangų aritmijos, rizika.

- Imunosupresantai (takrolimas, ciklosporinas, sirolimas)

Padidėjusi imunosupresantų koncentracija kraujyje (sulėtėjęs kepenų metabolizmas).

- Statinai (atorvastatinas, simvastatinas ir kt.)

Padidėjusi nuo dozės priklausomo pašalinio poveikio, tokio kaip rabdomiolizė (susilpnėjęs cholesterolį mažinančios medžiagos metabolizmas kepenyse), rizika .

Kombinacijos, reikalaujančios atsargumo priemonių

- Midazolamas, triazolamas, alprazolamas

Dėl susilpnėjusio kepenų metabolizmo gali padidėti benzodezapinų koncentracija plazmoje, įtakojanti stiprų slopinimą.

- Chlorpromazinas

Stiripentolis sustiprina centrinį slopinantį chlorpromazino poveikį.

- Poveikis kitiems AEP

CYP450 izofermentų CYP2C19 ir CYP3A4 inhibicija (jų metabolizmo kepenyse inhibicija) gali išprovokuoti farmakokinetinę sąveiką su fenobarbitaliu, primidonu, fenitoinu, karbamazepinu, klobazamu (žr. 4.2 skyrių), valproatu (žr. 4.2 skyrių), diazepamu (sustiprėjusi miorelaksacija), etosuksimidu ir tiagabinu. Sąveika pasireiškia padidėjusia prieštraukulinių vaistų koncentracija plazmoje su galima perdozavimo rizika. Rekomenduojama kliniškai sekti kitų su stiripentoliu kombinuojamų prieštraukulinių vaistų koncentraciją plazmoje ir, prireikus, jų dozes koreguoti.

- Topiramatas

Prancūzų stiripentolio labdaros programoje topiramatas buvo skiriamas kartu su Diacomitstiripentoliu

, klobazamu ir valproatu 41% iš 230 atvejų. Remiantis šiuose tyrimuose gautais duomenimis, kartu su stiripentoliu skiriant topiramatą nereikia koreguoti jo dozės ir vartojimo būdo.

Galima topiramato ir stiripentolio konkurencija dėl CYP2C19 inhibicijos neturi pasireikšti, nes tam reikia 5-15 kartų didesnių koncentracijų plazmoje, nei skiriant standartines topiramato dozes.

- Levetiracetamas

Didžioji dalis levetiracetamo metabolizuojama ne kepenyse, todėl farmakinetinė metabolinė sąveika tarp stiripentolio ir levitiracetamo mažai tikėtina.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Bendra rizika, susijusi su epilepsija ir vaistais nuo epilepsijos

Nustatyta, kad sergančių epilepsija moterų palikuonims apsigimimų tikimybė yra 3 kartus didesnė nei bendroje populiacijoje (kur ši tikimybė siekia 3%). Turimi duomenys rodo, kad neigiamas poveikis yra labiau sietinas su gydymu, o ne su pačia liga, pvz., epilepsija. Vaistus nuo epilepsijos vartojusių moterų populiacijoje pastebėta, kad padidėjęs apsigimimų skaičius nustatomas esant politerapiniam gydymui.

Efektyvaus vaisto nuo epilepsijos gydymo nereikia nutraukti nėštumo metu, nes ligos paūmėjimas gali būti žalingas tiek motinos, tiek vaisiaus sveikatai.

Su stiripentoliu susijusi rizika

Klinikinių duomenų apie stiripentolio vartojimą nėštumo metu nėra. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė (žiūrėkite 5.3 skyrių). Peržvelgus indikacijas, stiripentolio nepatartina naudoti nėščiosioms ir norinčioms pastoti moterims. Klinikinis sprendimas skirti stiripentolį nėščiosioms turi būti padarytas atsižvelgiant į individualų atvejį ir įvertinus galimą klinikinę naudą ir riziką. Nėščiosioms stiripentolis skiriamas atsargiai. Vaisingos moterys gydymo metu turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą.

Nėštumo metu

Efektyvus prieštraukulinis gydymas stiripentoliu Diacomitneturi būti nutrauktas nėštumo metu, nes ligos paūmėjimas yra žalingas motinos ir vaisiaus sveikatai.

Žindymas

Nėra atliktų tyrimų dėl stiripentolio patekimo į motinos pieną, tačiau atsižvelgiant į tai, kad iš ožkos plazmos į pieną stiripentolis patenka gana lengvai, gydymo metu nerekomenduojama žindyti kūdikio.

Jei žindant gydymas stiripentoliu tęsiamas, natūraliai maitinamas kūdikis turi būti atidžiai sekamas dėl galimo neigiamo vaisto poveikio.

Vaisingumas

Tyrimuose su gyvūnais nebuvo nustatytas poveikis vaisingumui (žr. 5.3. skyrių). Nėra klinikinių duomenų, galima rizika žmogaus organizmui nežinoma.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Pacientai, sergantys SKME, negali vairuoti ar naudotis sudėtingais įrenginiais dėl savo sunkios būklės ir ilgalaikio prieštraukulinių vaistų vartojimo poveikio.

Stiripentolis gali sukelti mieguistumą ir ataksiją, todėl šiuo vaistu gydomi pacientai negali vairuoti ir naudotis sudėtingais mechaniniais įrenginiais.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santraukaDažniausiai nustatomi šalutiniai poveikiai naudojant Diacomit (nustatyti daugiau nei 1 iš 10 pacientų) yra anoreksija, svorio sumažėjimas, nemiga, mieguistumas, ataksija, hipotonija ir distonija.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Nepageidaujami reiškiniai skiriami kaip labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni

(nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti (< 1/10 000, tarp jų pavieniai atvejai), dažnis nežinomas (iš turimų duomenų negali būti įvertinti). Kiekvienoje grupėje nepageidaujami poveikiai pateikti pagal jų sunkumo pobūdį.

Sistemos ir

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

organai

 

 

 

 

(MedDRA

 

 

 

 

terminologija)

 

 

 

 

Kraujo ir

 

Neutropenija

 

Trombocitopenija

limfinės

 

Pastovi sunki

 

*

sistemos

 

neutropenija paprastai

 

 

sutrikimai

 

išsivysto spontaniškai,

 

 

 

 

kai Diacomit vartojimas

 

 

 

 

nutraukiamas

 

 

Metabolizmo

Anoreksija,

 

 

 

ir mitybos

apetito

 

 

 

sutrikimai

sumažėjimas,

 

 

 

 

svorio

 

 

 

 

praradimas

 

 

 

 

(ypač jei

 

 

 

 

vartojamas

 

 

 

 

kartu su natrio

 

 

 

 

valproatu)

 

 

 

Psichikos

Nemiga

Agresyvumas,

 

 

sutrikimai

 

nervingumas, elgesio

 

 

 

 

sutrikimai, priešiškumas,

 

 

 

 

padidėjęs jaudrumas,

 

 

 

 

miego sutrikimai

 

 

Nervų

Mieguistumas,

Hiperkinezija

 

 

sistemos

ataksija,

 

 

 

sutrikimai

hipotonija,

 

 

 

 

distonija

 

 

 

Sistemos ir

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

organai

 

 

 

 

(MedDRA

 

 

 

 

terminologija)

 

 

 

 

Akių

 

 

Diplopija (kai

 

sutrikimai

 

 

kartu vartojamas

 

 

 

 

karbamazepinas)

 

Virškinamojo

 

Pykinimas, vėmimas

 

 

trakto

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Odos ir

 

 

Jautrumas

 

poodinio

 

 

šviesai, bėrimai,

 

audinio

 

 

alerginės odos

 

sutrikimai

 

 

reakcijos,

 

 

 

 

urtikarija

 

Bendrieji

 

 

Nuovargis

 

sutrikimai

 

 

 

 

Tyrimai

 

γGT kiekio padidėjimas

 

Kepenų veiklos

 

 

(žymus, kai kartu

 

testo rezultati nėra

 

 

skiriamas

 

normalūs

 

 

karbamazepinas ir

 

 

 

 

valproatai)

 

 

Daugelis šių nurodytų nepageidaujamų reiškinių susiję su kitų prieštraukulinių vaistų koncentracijos plazmoje padidėjimu (žiūrėkite 4.4 ir 4.5 skyrius). Šie nepageidaujami reiškiniai gali sumažėti sumažinus kitų vaistų nuo epilepsijos dozes.

*Duomenys apie trombocitopeniją buvo surinkti atliekant klinikinius tyrimus ir išanalizavus po rinkodaros patirtį.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Perdozavimo atvejai netirti. Taikomas palaikomasis gydymas (simptominės priemonės intensyviosios priežiūros skyriuose).

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: antiepileptikai, kiti antiepileptikai, ATC kodas: N03AX17

Veikimo mechanizmas

Tyrimuose su gyvūnais pastebėta, kad stiripentolis nutraukia elektros šoko, pentertrazolio ir bikukulino sukeltus traukulius. Taip pat tyrimuose su graužikais stiripentolis padidino gama- amino svieto rūgšties (GABA angl.) - pagrindinio neurotransmisijos inhibitoriaus žinduolių smegenyse - kiekį smegenyse. Tai galėjo pasireikšti mažinant sinaptosominį GABA patekimą ir / ar GABA transmisijos inhibiciją. Stiripentolis taip pat sustiprino GABA receptorių transmisiją nesubrendusių žiurkių hipokampe ir pailgino vidutinę GABA chloro kanalų atsidarymo trukmę (bet ne dažnį) barbitūratiniu mechanizmu. Dėl farmakokinetinės stiripentolio sąveikos su prieštraukuliniais vaistais:

karbamazepinu, natrio valproatu, fenitoinu, fenobarbitaliu ir daugeliu benzodiazepinų, padidėja šių vaistų efektyvumas. Taip pat stiripentolis veikia keleto izofermentų metaboline inhibiciją, o ypač kitų antitraukulinių vaistų kepenų metabolizme dalyvaujančius CYP450 3A4 ir 2C19.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Kliniškai įvertinant Diacomit buvo tiriami 3 m. amžiaus SKME sergantys vaikai.

Prancūzų labdaros programa tyrė vyresnius kaip 6 mėn. vaikus, nes šiame amžiuje jau patikimai galima nustatyti Draveto sindromo diagnozė. Klinikinį sprendimą, skiriant Diacomit SKME sergantiems vaikams iki 3 m.,SKME reikia priimti individualiai, atsižvelgiant į galimą naudą ir riziką (žr. 4.2 skyrių).

Atsitiktinai išrinktame, placebo kontroliuojamame klinikiniame papildomame tyrime buvo tiriamas 41 vaikas, sergantis SKME. Po pirmo gydymo mėnesio placebo (n=20) ar stiripentolis (n=21) buvo pridėtas prie valproato ir klobazamo dvigubai nonimiškam 2 mėn. periodui. Po to pacientams buvo atvirai skiriamas stiripentolis. Rezultatai parodė, jog, palyginti su pirmuoju, antrą mėnesį 50% tiriamųjų sumažėjo kloninių (ar toninių-kloninių) traukulių dažnis. 15 (71%) pacientų pastebėtas atsakas į stiripentolį (iš jų 9 visiškai nebuvo kloninių ar kloninių-toninių traukulių), kai tuo tarpu placebo grupėje pagerėjimas stebėtas tik 1 tiriamajam (5%) (visiems tiriamiesiems pasireiškė traukuliai; stiripentolis 95% CI 52,1-90,7 vs placebo 0-14,6). 95% CI pasiskirstymas buvo 42,2-85,7.

Procentiniai pirmo mėnesio pokyčiai buvo didesni stiripentolio grupėje (-69%), negu placebo (+7%), p<0,0001. 21 pacientas, vartojęs stiripentolį, jautė vidutinio sunkumo šalutinį poveikį (mieguistumą, apetito praradimą), palyginus su 8 iš placebo grupės, tačiau šalutiniai efektai išnyko gretutinio vaisto dozę sumažinus 12 iš 21 tiriamojo (Chiron et al, Lancet, 2000).

5.2 Farmakokinetinės savybės

Šios farmakokinetinės stiripentolio savybės buvo nustatytos klinikiniais sveikų suaugusiųjų savanorių ir suaugusiųjų pacientų tyrimais.

Absorbcija

Stiripentolis greitai absorbuojamas, jo koncentracija plazmoje didžiausia po 1,5 val.. Absoliutus stiripentolio patekimas į organizmą nežinomas, nes nėra jo IV formuluotės. Nustatyta, kad jis gerai absorbuojamas patekęs per burną, nes didžioji dalis peroralinės dozės išsiskiria su šlapimu.

Santykinis kapsulių ir geriamosios suspensijos miltelių paketėliuose biologinis prieinamumas buvo tiriamas su sveikais savanoriais vyrais, jiems skiriant 1 000 mg gerti vienu metu. Šios dvi formos vidutinės šlapimo koncentracijos atžvilgiu buvo ekvivalentiškos, tačiau neekvivalentiškos pagal vidut. didžiausią koncentraciją (Cmax. ). Miltelių Cmax buvo šiek tiek didesnė (23%) nei kapsulių, todėl bioekvivalentiškumo kriterijų neatitiko. Abiejų formulių didžiausios koncentracijos pasiekimo laikas (Tmax ) buvo panašus. Jei stiripentolio kapsulės pakeičiamos geriamosios suspensijos milteliais paketėliuose, rekomenduojama pacientą stebėti kliniškai.

Pasiskirstymas

Stiripentolis susijungia su cirkuliuojančiais plazmos baltymais (apie 99%).

Eliminacija

Sisteminis stiripentolio poveikis didėja priklausomai nuo dozės. Plazmos klirensas, esant didesnėms dozėms, yra žymiai mažesnis; jis sumažėja iki 40 l / kg / parą, kai vaisto dozė 600 mg / parą, ir iki 8 l / kg / parą, kai paros dozė siekia 2 400 mg. Klirensas mažėja po pakartotinio stiripentolio skyrimo, tikriausiai dėl P450 izofermentų įtakos šiam metabolizmui. Nustatytas eliminacijos pusperiodis yra nuo 4,5 iki 13 val., kuris didėja, kai didėja dozė.

Biotransformacija

Stiripentolis visiškai metabolizuojamas, šlapime randama 13 skirtingų jo metabolitų. Pagrindiniai metabolizmo procesai yra demetilinimas ir gliukuronidinimas, tačiau tiksliai nėra žinomi visi į metabolizmą įtraukti fermentai.

Remiantis in vitro tyrimų rezultatais, pagrindiniai kepenų citochromo P450 izofermentai, dalyvaujantys 1 fazės metabolizme, yra CYP1A2, CYP2C19 ir CYP3A4.

Pašalinimas:

Didžiausia dalis stiripentolio pašalinama per inkstus.

STP šlapimo metabolitai sudaro didžiąją dalį (73%) peroralinės dozės metabolitų, 13-24% nepakitusio stiripentolio randama išmatose.

Pediatrijos pacientų farmakokinetinis tyrimas

Gyventojų farmakokinetinio tyrimo metu buvo ištirti 35 Draveto sindromą turintys vaikai. Jie buvo gydomi stiripentoliu bei dar dviem medžiagomis, kurios nedarė poveikio stiripentolio farmokinetinėms savybėms – valproatu ir klobazamu. Vidutinis pacientų amžius buvo 7,3 metai (amžiaus ribos – nuo 1 iki 17,6 metų), o vidutinė stiripentolio paros dozė sudarė 45,4 mg / kg / per dieną (dozės dydžio ribos – nuo 27,1 iki 89,3 mg / kg / per dieną), padalinus ją į dvi ar tris mažesnes dozes.

Gauti duomenys labiausiai atitiko vienos kameros modelį su pirminiais absorbcijos ir šalinimo procesais. Pacientams nustatytoji absorbcijos greičio konstanta Ka buvo 2,08 val.-1 ( standartinis atsitiktinio poveikio nukrypimas = 122%). Tyrimas parodė, kad išsivalymas ir pasiskirstymo tūris priklauso nuo kūno svorio pagal alometrinį modelį su eksponentėmis nuo 0,433 iki 1, būtent: kūno masei didėjant nuo 10 iki 60 kg, per burną vartojamųjų vaistų tariamasis išsivalymas didėja nuo 2,60 iki 5,65 l / val., o tariamasis pasiskirstymo tūris didėja nuo 32,0 iki 191,8 l. Vadinasi, pašalinimo pusperiodis didėja nuo 8,5 val. (kūno svoriui esant 10 kg) iki 23,5 val. (kūno svoriui esant 60 kg).

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Gyvūnų toksiškumo tyrimai (atlikti su žiurkėmis, beždžionėmis ir pelėmis) neparodė jokio toksinio poveikio, išskyrus kepenų padidėjimą, kuris susijęs su hepatoceliuline hipertrofija, pasireiškiančia dideles dozes stiripentolio skyrus graužikams ir kitiems gyvūnams. Tai atitinkamas atsakas į kepenyse vykstantį pagrindinį vaisto metabolizmą, kuris labai apkrauna jas.

Stiripentolio teratogeniškumas nenustatytas tyrimuose, atliktuose su žiurkėmis ir triušiais. Viename tyrime, atliktame su pelėmis, nustatyta maža procentinė dalis skeltų trombocitų, vartojant vaistą maternotoksinėmis dozėmis (800 mg / kg / parą), tačiau tai nepastebėta jokiuose kituose panašiuose tyrimuose. Šie tyrimai buvo atlikti su pelėmis ir triušiais prieš pritaikant gerosios laboratorinės praktikos reikalavimus. Žiurkių vaisingumo, reprodukcijos prenatalinio ir postnatalinio vystymosi tyrimai parodė nežymiai sumažėjusį žindomų jauniklių išgyvenamumą, kaip toksinį atsaką į 800 mg / kg / parą stiripentolio dozę (žr. 4.6 skyrių).

Genotoksiniai tyrimai neparodė jokio mutageninio ar klastogeninio aktyvumo.

Karcinogeniniai tyrimai, atlikti su žiurkėmis, buvo neigiami. Pelėms, 78 savaites gavusioms 200 ar 600 mg / kg / parą dozę, buvo pastebėtas tik nežymus kepenų adenomų ir karcinomų rizikos padidėjimas, kuris nestebėtas pelėms, gavusioms 60 mg / kg / parą vaisto dozę. Šie duomenys neparodo tumorogeniškumo rizikos žmonėms, nes trūksta stiripentolio genotoksiškumo duomenų ir žinoma, jog pelių kepenų naviko formavimasis yra žymiai greitesnis, esant kepenų fermentų indukcijai.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kapsulės pagrindas

Povidonas K29/32

Natrio krakmolo glikolatas (A tipas)

Magnio stearatas

Kapsulės apvalkalas

Želatina

Titano dioksidas (E171)

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikykite gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5Pakuotė ir jos turinys

Polipropileno buteliukas su žymekliu ir užsukamas polietileno dangtelis.

Į kartonines dėžutes supakuotuose buteliukuose yra 30, 60 ir 90 kapsulių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Biocodex, 7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Prancūzija.

8.RINKODAROS TESIĖS NUMERIAI (-IAI)

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2007 m. sausio mėn. 04 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2014 m. sausio mėn. 08 d..

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Naujausią išsamią informaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje http://www.ema.europa.eu

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Diacomit 250 mg milteliai geriamajai suspensijai paketėliuose

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename paketėlyje yra 250 mg stiripentolio.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kapsulės sudėtyje yra 0,16 mg natrio.

Pagalbinės medžiagos: paketėlio sudėtyje yra 0,11 mg natrio.

Kiekviename paketėlyje yra 2,5 mg aspartamo, 500 mg skystos gliukozės (tirpios) ir 2,4 mg sorbitolio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Milteliai geriamajai suspensijai ruošti

Rausvi kristaliniai milteliai

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Diacomit skirtas pacientams, sergantiems sunkia kūdikių mioklonine epilepsija (SKME, Draveto sindromu), kartu su klobazamu ir valproatu kaip papildomi vaistai atspariems gydymui generalizuotiems toniniams-kloniniams traukuliams gydyti, kai jų nepavyksta kontroliuoti skiriant vien klobazamą ir valproatą.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Diacomit skiriamas tik prižiūrint pediatrui / vaikų neurologui, turinčiam patirties diagnozuojant ir gydant kūdikių ir vaikų epilepsiją.

Dozavimas

Stiripentolio dozės apskaičiuojamos mg / kg kūno svorio.

Paros dozė gali būti skiriama per 2 ar 3 kartus.

Papildomą gydymą stiripentoliu reikėtų įvesti palaipsniui didinant dozę, kol bus pasiekta rekomenduojama 50 mg/kg kūno svorio per parą dozė, skiriama kartu su klobazamu ir valproatu.

Didinti stiripentolio dozę reikia palaipsniui pradedant nuo 20 mg/kg kūno svorio per parą 1 savaitę, paskui – 30 mg/kg per parą 1 savaitę. Tolesnis dozės didinimas priklauso nuo amžiaus:

-jaunesniems negu 6 metų vaikams trečiąją savaitę reikia skirti papildomus 20 mg/kg per parą ir

šitaip per tris savaites pasiekti rekomenduojamą 50 mg/kg kūno svorio per parą dozę;

-vaikams nuo 6 iki 12 metų kas savaitę reikia skirti papildomus 10 mg/kg per parą ir šitaip per keturias savaites pasiekti rekomenduojamą 50 mg/kg kūno svorio per parą dozę;

-12 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams kas savaitę reikia skirti papildomus 5 mg/kg per parą, kol remiantis klinikiniu įvertinimu bus pasiekta optimali dozė.

Rekomenduojama 50 mg/kg kūno svorio per parą dozė yra paremta turimais klinikinių tyrimų duomenimis; tai buvo vienintelė Diacomit dozė, įvertinta atliekant pagrindinius tyrimus (žr. 5.1 skyrių).

Nėra klinikinių tyrimų duomenų, patvirtinančių didesnių nei 50 mg / kg / per parą stiripentolio dozių klinikinį saugumąTaip pat nėra atlikta klinikinių tyrimų, įrodančių stiripentolio monoterapijos efektyvumą gydant Draveto sindromą.

Vjaunesniems kaip 3 metų vaikams

Pagrindiniai klinikiniai stiripentolio poveikio įvertinimo tyrimai buvo atlikti su 3 metų amžiaus ir vyresniais SKME sergančiais vaikais. Klinikinį sprendimą, skiriant stiripentolį SKME sergantiems jaunesniems kaip 3 metų vaikams reikia priimti, kiekvienu atveju pasveriant galimą klinikinę naudą ir riziką. Šioje jaunesnių pacientų grupėje papildomą gydymą stiripentoliu galima skirti tik tada, kai SKME diagnozė patvirtinama kliniškai (žr. 5.1. skyrių). Duomenų apie stiripentolio poveikį jaunesniems kaip 12 mėnesnių vaikams yra nedaug. Šiems vaikams stiripentolis skiriamas tik atidžiai prižiūrint gydytojui.

Vyresniems nei 18 metų pacientams

Ilgalaikiai duomenys nebuvo surinkti iš pakankamo kiekio suaugusiųjų, kad būtų galima patvirtinti išliekantį poveikį šiems asmenims. Gydymas turėtų būti tęsiamas tol, kol pastebimas veiksmingumas.

Kitų vaistų nuo epilepsijos, vartojamų kartu su stiripentoliu, dozės koregavimas Diacomit

Nepaisant to, kad nėra išsamių farmakologinių duomenų apie galimą vaistų sąveiką, toliau pateikiamos rekomendacijos, paremtos klinikine patirtimi, kaip koreguoti kitų vaistų nuo epilepsijos, skiriamų kartu su stiripentoliu, dozes bei dozavimo schemas.

- Klobazamas

Pagrindinių klinikinių tyrimų duomenimis, pradėjus skirti stiripentolį , klobazamo dozė 0,5 mg / kg / parą paprastai būdavo skiriama per du kartus. Jei atsirasdavo klinikinių nepageidaujamo klobazamo poveikio ar perdozavimo požymių (pvz., mieguistumas, hipotonija, mažesniems vaikams - irzlumas), ši paros dozė buvo mažinama po 25% per savaitę. Nustatyta, jog klozapamo koncentracija plazmoje padidėja apie du- tris kartus, o norklozapamo - penkis kartus, pradėjus papildomą gydymą stiripentoliu Diacomit Draveto sindromu sergantiems vaikams.

- Valproatas

Manoma, kad metabolinės sąveikos tarp Diacomit stiripentolio ir valproato galimybė yra nedidelė, todėl pradedant papildomą gydymą stiripentoliu nereikia koreguoti valproato dozės Diacomit, išskyrus klinikinės saugumo sumetimais. Klinikiniame tyrime pasireiškus nepageidaujamoms virškinamojo trakto reakcijoms, tokioms kaip sumažėjęs apetitas ar svorio kritimas, valproato dozės buvo mažinamos apie 30% per savaitę.

Laboratorinių tyrimų duomenų pokyčiai

Atsiradus kraujo tyrimo duomenų pokyčiams ar kepenų funkcijos rodiklių nuokrypiams, klinikinis sprendimas dėl gydymo tęsimo ar stiripentoliobei kartu vartojamų klobazamo ir valproato dozių koregavimo turi būti priimtasindividualiai, atsižvelgiant į galimą naudą bei riziką (žr. skyrių 4.4).

Skirtingų vaisto formų įsisavinimas

Paketėlio sudėties Cmax yra šiek tiek didesnė nei kapsulių, todėl abi formos nėra bioekvivalentiškos. Jei būtina formą pakeisti, rekomenduojama atlikti kliniškai stebint, nes gali pasireikšti vaisto toleravimo problemų (žr. 5.2 skyrių).

Inkstų ir kepenų funkcijos sutrikimas

Stiripentolio nerekomenduojama vartoti pacientams, sergantiems kepenų ir / ar inkstų funkcijos sutrikimu (žr. 4.4 skyrių)

Vartojimo metodas

Miltelius reikia sumaišyti stiklinėje vandens ir tuoj pat išgerti valgio metu.

Stiripentolį visada būtina vartoti su maistu, nes jis greitai suyra rūgščioje terpėje (pvz., veikiant skrandžio rūgščiai, kai vartojama prie valgį).

Negalima stiripentolio vartoti kartu su pienu ar pieno produktais (jogurtu, varškės sūreliu ir pan.), gazuotais gėrimais, vaisių sultimis ar maistu bei gėrimais, kuriuose yra kofeino ar teofilino.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, nurodytai 6.1 skyriuje. Anamnezėje buvusi psichozė su kliedesių epizodais.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Karbamazepinas, fenitoinas ir fenobarbitalis

Gydant Draveto sindromą neturi būti vartojami kartu su stiripentoliu . Kartu su stiripentoliu vartojamų klobazamo ir / ar valproato paros dozė turi būti sumažinta priklausomai nuo šalutinių reiškinių pasireiškimo (žiūrėkite 4.2 skyrių).

Vaikų augimo greitis

Kadangi kartu su stiripentoliu vartojant valproatą pastebima nepageidaujamų virškinimo trakto reakcijų (anoreksija, apetito praradimas, pykinimas, vėmimas), būtina atidžiai stebėti šiuos abu vaistus vartojančių vaikų augimo greitį.

Kraujo tyrimas

Neutropenija gali būti susijusi su stiripentolio, klobazamo ir valproato vartojimu. Prieš pradedant gydymą stiripentoliu rekomenduojama įvertinti bendrą kraujo tyrimą. Jei nėra kitų klinikinių indikacijų, bendras kraujo tyrimas turi būti kartojamas kas 6 mėn.

Kepenų funkcija

Prieš pradedant gydymą stiripentoliu rekomenduojama įvertinti kepenų funkcijos rodiklius. Jei nėra kitų klinikinių indikacijų, kepenų funkcija turi būti tiriama kas 6 mėn.

Kepenų ir inkstų funkcija

Stiripentolio nerekomenduojama vartoti pacientams, kuriems yra kepenų ir / ar inkstų funkcijos sutrikimų, nes nėra specifinių klinikinių duomenų apie vaisto vartojimą šiems pacientams.

Medžiagos, sąveikaujančios su CYP fermentais

Stiripentolis slopina fermentus CYP2C19, CYP3A4 ir CYP2D6, ir gali žymiai padidinti medžiagų, kurias metabolizuoja šie fermentai, koncentraciją plazmoje ir su jais susijusių nepageidaujamų reakcijų riziką (žr. 4.5 skyrių). In vitro tyrimų rezultatai rodo, kad stiripentolio 1 fazės metabolizmą katalizuoja CYP1A2, CYP2C19 ir CYP3A4 bei, galbūt, kiti fermentai. Rekomenduojama atsargiai derinti stiripentolį su kitomis medžiagomis, kurios slopina ar skatina vieno ar daugiau šių fermentų veikimą.

Pagrindiniuose klinikiniuose tyrimuose nebuvo tiriami vaikai iki 3 metų amžiaus. Jei stiripentolis skiriamas 6 mėn. - 3 m. amžiaus vaikams, rekomenduojama atidžiai stebėti jų būklę.

Stiripentolio miltelių geriamajaii suspensijai ruošti maišeliuose sudėtyje aspartame, fenilalanino šaltinio. Todėl jis gali būti žalingas žmonėms, sergantiems fenilketonurija. Pacientai, sergantys reta gliukozės – galaktozės malabsorbcija, neturėtų vartoti šio vaisto, kadangi sudėtyje yra gliukozės. Kaip skoninė medžiaga sudėtyje yra nedidelis kiekis sorbitolio, pacientai, sergantys įgimta fruktozės netolerancija, neturėtų vartoti šio vaisto.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Galima stiripentolio sąveika su kitais vaistiniais preparatais

Kitų antiepileptinių vaistinių preparatų įtaka stiripentolio farmakokinetikai nėra gerai ištirta. Makrolidų ir azolo priešgrybelinių preparatų, kurie slopina CYP3A4 ir yra to paties fermento substratai, įtaka stiripentolio metabolizmui nėra ištirta. Taip pat nežinomas stiripentolio poveikis jų metabolizmui.

In vitro tyrimų rezultatai rodo, kad stiripentolio 1 fazės metabolizmą katalizuoja CYP1A2, CYP2C19 ir CYP3A4 bei galbūt kiti fermentai. Rekomenduojama atsargiai derinti stiripentolį su kitais preparatais, kurie slopina ar skatina vieno ar daugiau iš šių fermentų veikimą.

Stiripentolio poveikis citochromo P450 fermentams

Daugelis šių sąveikų buvo dalinai patvirtintos in vitro studijomis ir klinikiniais tyrimais. Pastovių koncentracijų padidėjimas vartojant stiripentolį, valproatą ir klobazamą yra panašus suaugusiesiems ir vaikams, tačiau atskiriems individams gali žymiai skirtis.

Vartojant terapinėmis dozėmis, stiripentolis labai slopina du CYP450 izofermentus: pvz., CYP2C19 ir CYP3A4. Todėl galima metabolinės kilmės farmakokinetinė sąveika su kitais vaistais. Dėl šios sąveikos gali padidėti šių veikliųjų medžiagų koncentracija, kuri gali lemti stipresnį jų poveikį ir didesnę nepageidaujamų reakcijų tikimybę..

Jei dėl klinikinių aplinkybių reikia skirti stiripentolį kartu su medžiagomis, kuriuos metabolizuoja CYP2C19 (pvz., citalopramu, omeprazoliu) ar CYP3A4 (pvz., ŽIV proteazių inhibitoriais, antihistamininiais vaistais: astemizoliu, chlorfeniraminu, kalcio kanalų blokatoriais, statinais, geriamaisiais kontraceptikais, kodeinu), kyla didesnė nepageidaujamų reakcijų rizika, todėl šiuos vaistus reikia skirti atsargiai žr. toliau šį skyrių apie vaistus nuo epilepsijos). Rekomenduojama sekti vaistų koncentraciją plazmoje ir šalutinį vaistų poveikį. gali reikėti koreguoti vaistų dozę.

Siauro terapinio indekso CYP3A4 substratus dėl žymiai didesnės šalutinio poveikio rizikos skirti kartu su stiripentoliu nerekomenduojama.

Turima mažai duomenų apie CYP1A2 izofermento inhibiciją, todėl negalima atmesti sąveikos su teofilinu ir kofeinu galimybės. Slopinant jų metabolizmą kepenyse padidėja šių medžiagų koncentracija plazmoje ir kyla toksinio poveikio pavojus. Šių medžiagų nerekomenduojama vartoti kartu su stiripentoliu. Apribojimas taikomas ne tik vaistiniams preparatams , bet ir daugybei vaikų mėgiamų maisto produktų: kolos gėrimams, turintiems daug kofeino, ar nemažai teofilino turinčiam

šokoladui.

Kadangi stiripentolisslopina CYP2D6 in vitro, esant klinikinei jo koncentracijai plazmoje, šio izofermento metabolizuojamos medžiagos - beta-blokatoriai (propranololis, karvedilolis, timololis), antidepresantai (fluoksetinas, paroksetinas, sertralinas, imipraminas, klomipraminas), antipsichotikai (haloperidolis), analgetikai (kodeinas, dekstrometorfanas, tramadolis) - gali metaboliškai sąveikauti su stiripentoliu. CYP2D6 metabolizuojamoms medžiagų dozėms gali būti reikalinga dozių korekcija ar individualus titravimas.

Galima stiripentolio sąveika su kitais vaistiniais preparatais

Trūkstant klinikinių duomenų, reikėtų imtis atsargumo priemonių stiripentolį vartojant su:

nepageidaujama kombinacija (vengti, nebent griežtai reikalaujama vartoti abu medikamentus). - Skalsių alkaloidai (ergotaminas, dihidroergotaminas)

Ergotizmas su galima galūnių nekroze (skalsių eliminavimo kepenyse inhibicija).

- Cisapridas, halofantrinas, pimozidas, kvinidinas, bepridilis

Padidėjusi širdies aritmijų, ypač „piruetinės“ (torsades de pointes) tachikardijos / skilusių bangų aritmijos, rizika.

- Imunosupresantai (takrolimas, ciklosporinas, sirolimas)

Padidėjusi imunosupresantų koncentracija kraujyje (sulėtėjęs kepenų metabolizmas).

- Statinai (atorvastatinas, simvastatinas ir kt.)

Padidėjusi nuo dozės priklausomų nepageidaujamų reakcijų rizika, tokių kaip rabdomiolizė (susilpnėjęs cholesterolį mažinančios medžiagos metabolizmas kepenyse).

Kombinacijos, reikalaujančios atsargumo priemonių

- Midazolamas, triazolamas, alprazolamas

Dėl susilpnėjusio kepenų metabolizmo gali padidėti benzodezapinų koncentracija plazmoje, įtakojanti stiprų slopinimą.

- Chlorpromazinas

Stiripentolis sustiprina centrinį slopinantį chlorpromazino poveikį.

- Poveikis kitiems AEP

CYP450 izofermentų CYP2C19 ir CYP3A4 inhibicija (jų metabolizmo kepenyse inhibicija) gali išprovokuoti farmakokinetinę sąveiką su fenobarbitaliu, primidonu, fenytoinu, karbamazepinu, klobazamu (žr. 4.2 skyrių), valproatu (žr. 4.2 skyrių), diazepamu (sustiprėjusi miorelaksacija), etosuksimidu ir tiagabinu. Sąveika pasireiškia padidėjusia prieštraukulinių vaistų koncentracija plazmoje su galima perdozavimo rizika. Rekomenduojama kliniškai sekti kitų su stiripentoliu kombinuojamų prieštraukulinių vaistų koncentraciją plazmoje ir, prireikus, jų dozes koreguoti.

- Topiramatas

Prancūzų stiripentolio labdaros programoje topiramatas buvo skiriamas kartu su stiripentoliu, klobazamu ir valproatu 41% iš 230 atvejų. Remiantis šiuose tyrimuose gautais duomenimis, kartu su stiripentoliu skiriant topiramatą nereikia koreguoti jo dozės ir vartojimo būdo.

Galima topiramato ir stiripentolio konkurencija dėl CYP2C19 inhibicijos neturi pasireikšti, nes tam reikia 5-15 kartų didesnių koncentracijų plazmoje, nei skiriant skiriant standartines topiramato dozes.

- Levetiracetamas

Didžioji dalis levetiracetamo metabolizuojama ne kepenyse, todėl farmakinetinė metabolinė stiripentolio ir levitiracetamo sąveika mažai tikėtina.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Bendra rizika, susijusi su epilepsija ir vaistais nuo epilepsijos

Nustatyta, kad sergančių epilepsija moterų palikuonims apsigimimų tikimybė yra 3 k. didesnė nei bendroje populiacijoje (kur ši tikimybė siekia 3%). Turimi duomenys rodo, kad neigiamas poveikis labiau sietinas su gydymu. Vaistus nuo epilepsijos vartojusių moterų populiacijoje pastebėta, kad padidėjęs apsigimimų skaičius nustatomas esant politerapiniam gydymui.

Efektyvaus vaisto nuo epilepsijos gydymo nereikia nutraukti nėštumo metu, nes ligos paūmėjimas gali būti žalingas tiek motinos, tiek vaisiaus sveikatai.

Su stiripentoliu Diacomit susijusi rizika

Klinikinių duomenų apie stiripentolio vartojimą nėštumo metu nėra. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė (žr. 5.3 skyrių). Peržvelgus indikacijas, stiripentolio nepatartina naudoti nėštčiosioms ir norinčioms pastoti moterims. Klinikinis sprendimas skirti stiripentolį nėščiosioms turi būti padarytas atsižvelgiant į individualų atvejį ir įvertinus galimą klinikinę naudą ir

riziką. Nėščiosioms stiripentolis skiriamas atsargiai. Vaisingos moterys gydymo metu turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą.

Nėštumo metu

Efektyvus prieštraukulinis gydymas stiripentoliu neturi būti nutrauktas nėštumo metu, nes ligos paūmėjimas yra žalingas motinos ir vaisiaus sveikatai.

Žindymas

Nėra atliktų tyrimų dėl stiripentolio patekimo į motinos pieną, tačiau atsižvelgiant į tai, kad stiripentolis iš ožkos plazmos į pieną patenka gana lengvai, gydymo metu nerekomenduojama žindyti kūdikio. Jei žindant gydymas Diacomit stiripentoliu yra tęsiamas, natūraliai maitinamas kūdikis turi būti atidžiai sekamas dėl galimo neigiamo vaisto poveikio.

Vaisingumas

Tyrimuose su gyvūnais nebuvo nustatytas poveikis vaisingumui (žr. 5.3. skyrių). Nėra klinikinių duomenų, galima rizika žmogaus organizmui nežinoma.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Pacientai, sergantys SKME, negali vairuoti ar valdyti sudėtingų mechanizmų dėl ligos ir ilgalaikio prieštraukulinių vaistų vartojimo poveikio.

Stiripentolis gali sukelti mieguistumą, ataksiją, todėl šiuo vaistu gydomi pacientai negali vairuoti ir valdyti sudėtingų mechanizmų.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Dažniausiai nustatomi šalutiniai poveikiai naudojant Diacomit (nustatyti daugiau nei 1 iš 10 pacientų) yra anoreksija, kūno svorio sumažėjimas, nemiga, mieguistumas, ataksija, hipotonija ir distonija.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Pašaliniai poveikiai pažymimi kaip labai dažni (≥ 1 / 10), dažni (nuo ≥ 1 / 100 iki < 1 / 10), nedažni

(nuo ≥ 1 / 1 000 iki < 1 / 100), reti (nuo ≥ 1 / 10 000 iki < 1 / 1 000), labai reti (< 1 / 10 000, tarp jų pavieniai atvejai), dažnis nežinomas (iš turimų duomenų negali būti įvertinti). Kiekvienoje grupėje pašaliniai poveikiai pateikti pagal jų sunkumo pobūdį.

Sistemos ir

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

organai

 

 

 

 

(MedDRA

 

 

 

 

terminologija)

 

 

 

 

Kraujo ir

 

Neutropenija

 

Trombocitopenija

limfinės

 

Pastovi sunki

 

*

sistemos

 

neutropenija paprastai

 

 

sutrikimai

 

išsivysto spontaniškai,

 

 

 

 

kai Diacomit vartojimas

 

 

 

 

nutraukiamas

 

 

Metabolizmo

Anoreksija,

 

 

 

ir mitybos

apetito

 

 

 

sutrikimai

sumažėjimas,

 

 

 

 

svorio

 

 

 

 

praradimas

 

 

 

 

(ypač jei

 

 

 

 

vartojamas

 

 

 

 

kartu su natrio

 

 

 

 

valproatu)

 

 

 

Sistemos ir

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

organai

 

 

 

 

(MedDRA

 

 

 

 

terminologija)

 

 

 

 

Psichikos

Nemiga

Agresyvumas,

 

 

sutrikimai

 

nervingumas, elgesio

 

 

 

 

sutrikimai, priešiškumas,

 

 

 

 

padidėjęs jaudrumas,

 

 

 

 

miego sutrikimai

 

 

Nervų

Mieguistumas,

Hiperkinezija

 

 

sistemos

ataksija,

 

 

 

sutrikimai

hipotonija,

 

 

 

 

distonija

 

 

 

Akių

 

 

Diplopija (kai

 

sutrikimai

 

 

kartu vartojamas

 

 

 

 

karbamazepinas)

 

Virškinimo

 

Pykinimas, vėmimas

 

 

trakto

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Odos ir

 

 

Jautrumas

 

poodinio

 

 

šviesai, bėrimai,

 

audinio

 

 

alerginės odos

 

sutrikimai

 

 

reakcijos,

 

 

 

 

urtikarija

 

Bendrieji

 

 

Nuovargis

 

sutrikimai

 

 

 

 

Tyrimai

 

γGT kiekio padidėjimas

 

Kepenų veiklos

 

 

(žymus, kai kartu

 

testo rezultati nėra

 

 

skiriamas

 

normalūs

 

 

karbamazepinas ir

 

 

 

 

valproatai)

 

 

Kai kurių pašalinių poveikių apibūdinimas

Daugelis šių nurodytų pašalinių poveikių susiję su kitų prieštraukulinių vaistų koncentracijos plazmoje padidėjimu (žr.4.4 ir 4.5 skyrius). Šie poveikiai gali pranykti sumažinus kitų vaistų nuo epilepsijos dozes.

*Duomenys apie trombocitopeniją buvo surinkti atliekant klinikinius tyrimus ir išanalizavus po rinkodaros patirtį.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Perdozavimo atvejai netirti. Taikomas palaikomasis gydymas (simptominės priemonės intensyviosios priežiūros skyriuose).

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: antiepileptikai, kiti antiepileptikai, ATC kodas: N03AX17

Veikimo mechanizmas

Tyrimuose su gyvūnais pastebėta, kad stiripentolis nutraukia elektros šoko, pentertrazolio ir bikukulino sukeltus traukulius. Taip pat tyrimuose su graužikais stiripentolis padidino gama amino svieto rūgšties (GABAangl.) - pagrindinio neurotransmisijos inhibitoriaus žinduolių smegenyse - kiekį smegenyse. Tai galėjo pasireikšti mažinant sinaptosominį GABA patekimą ir / ar GABA transmisijos inhibiciją. Stiripentolis taip pat sustiprino GABA receptorių transmisiją nesubrendusių žiurkių hipokampe ir sustiprino GABA chloro kanalų atsidarymo trukmę (bet ne dažnį) barbitūratiniu mechanizmu. Dėl farmakokinetinės stiripentolio sąveikos su prieštraukuliniais vaistais: karbamazepinu, natrio valproatu, fenitoinu, fenobarbitaliu ir daugeliu benzodiazepinų, padidėja šių vaistų efektyvumas. Taip pat stiripentolis veikia keleto izofermentų metaboline inhibiciją, svarbiausia

CYP450 3A4 ir 2C19.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Kliniškai įvertinant Diacomit buvo tiriami 3 m. amžiaus SKME sergantys vaikai.

Prancūzų labdaros programa tyrė vyresnius kaip 6 mėn. vaikus, nes šiame amžiuje jau patikimai galima nustatyti Draveto sindromą. Klinikinį sprendimą skiriant Diacomit SKME sergantiems vaikams iki 3 m., reikia priimti individualiai, atsižvelgiant į galimą naudą ir riziką (žr. 4.2 skyrių).

Atsitiktinai išrinktame,, placebo kontroliuojamame klinikiniame papildomame tyrime buvo tiriamas 41 vaikas, sergantis SKME. Po pirmo gydymo mėnesio placebo (n=20) ar stiripentolis (n=21) buvo pridėtas prie valproato ir klobazamo dvigubai anonimiškam 2 mėn. periodui. Po to pacientams buvo atvirai skiriamas stiripentolis. Rezultatai parodė, jog, palyginti su pirmuoju, antrą mėnesį 50% tiriamųjų sumažėjo kloninių (ar toninių-kloninių) traukulių dažnis. 15 (71%) pacientų pastebėtas atsakas į stiripentolį (iš jų 9 visiškai nebuvo kloninių ar kloninių-toninių traukulių), kai tuo tarpu placebo grupėje pagerėjimas stebėtas tik 1 tiriamajam (5%) (visiems tiriamiesiems pasireiškė traukuliai; stiripentolis 95% CI 52,1-90,7 vs placebo 0-14,6). 95% CI pasiskirstymas buvo 42,2-85,7.

Procentiniai pirmo mėnesio pokyčiai buvo didesni stiripentolio grupėje (-69%) negu placebo (+7%), p<0,0001. 21 pacientas, vartojęs stiripentolį, jautė vidutinio sunkumo šnepageidaujamus reiškinius (mieguistumą, apetito praradimą), palyginus su 8 iš placebo grupės, tačiau šalutiniai efektai išnyko gretutinio vaisto dozę sumažinus 12 iš 21 tiriamojo (Chiron et al, Lancet, 2000).

5.2 Farmakokinetinės savybės

Šios farmakokinetinės stiripentolio savybės buvo vertinamos klinikiuose tyrimuose sveikiems suaugusiems savanoriams ir suaugusiems pacientams.

Absorbcija

Stiripentolis greitai absorbuojamas ir jo koncentracija plazmoje pasiekia piką per 1,5 valandos. Absoliutus stiripentolio patekimas į organizmą nežinomas, nes nėra jo IV formuluotės. Nustatyta, kad jis gerai absorbuojamas patekęs per burną, nes didžioji dalis peroralinės dozės išsiskiria su šlapimu.

Santykinis kapsulių ir geriamosios suspensijos miltelių paketėliuose biolobinis prieinamumas buvo tiriamas su sveikais savanoriais vyrais, jiems skiriant 1 000 mg gerti vienu metu. Šios dvi formos vidutinės šlapimo koncentracijos atžvilgiu buvo ekvivalentiškos, tačiau neekvivalentiškos pagal vidut. didžiausią koncentraciją (Cmax). Miltelių Cmax buvo šiek tiek didesnė (23%) nei kapsulių, todėl bioekvivalentiškumo kriterijų neatitiko. Abiejų formulių didžiausios koncentracijos pasiekimo laikas (Tmax ) buvo panašus. Jei stiripentolio kapsulės pakeičiamos geriamosios suspensijos milteliais paketėliuose, rekomenduojama pacientą stebėti kliniškai.

Pasiskirstymas

Stiripentolis susijungia su cirkuliuojančiais plazmos baltymais (apie 99%).

Eliminacija

Sisteminis stiripentolio poveikis didėja priklausomai nuo dozės. Plazmos klirensas, esant didesnėms dozėms, yra žymiai mažesnis; jis sumažėja iki 40 l / kg / parą, kai vaisto dozė 600 mg / parą, ir iki 8 l / kg / parą, kai paros dozė siekia 2 400 mg. Klirensas mažėja po pakartotinio stiripentolio skyrimo, tikriausiai dėl P450 izofermentų įtakos šiam metabolizmui. Nustatytas eliminacijos pusperiodis yra nuo 4.5 iki 13 val., kuris didėja, kai didėja dozė.

Biotransformacija

Stiripentolis yra visiškai metabolizuojamas, šlapime randama 13 skirtingų jo metabolitų randama šlapime. Pagrindiniai metabolizmo procesai yra demetilinimas ir gliukuronidinimas, tačiau tiksliai nėra žinomi visi į metabolizmą įtraukti fermentai.

Remiantis in vitro tyrimų rezultatais, pagrindiniai kepenų citochromo P450 izofermentai, dalyvaujantys 1 fazės metabolizme, yra CYP1A2, CYP2C19 ir CYP3A4.

Pašalinimas:

Didžiausia stiripentolio dalis pašalinama per inkstus.

Stiripentolio šlapimo metabolitai sudaro didžiąją dalį (73%) peroralinės dozės metabolitų, 13-24% nepakitusio stiripentolio randama išmatose.

Pediatrijos pacientų farmakokinetinis tyrimas

Gyventojų farmakokinetinio tyrimo metu buvo ištirti 35 Draveto sindromą turintys vaikai. Jie buvo gydomi stiripentoliu bei dar dviem kitais medikamentais – valproatu ir klobazamu, kurie nėra žinomi kaip turintys įtakos stiripentolio farmakokinetinėms savybėms. Pacientų vidutinis amžius buvo 7,3 metai (amžiaus ribos – nuo 1 iki 17,6 metų), o vidutinė stiripentolio paros dozė sudarė 45,4 mg/kg/per dieną (dozės dydžio ribos – nuo 27,1 iki 89,3 mg/kg/per dieną), padalinus ją į dvi ar tris mažesnes dozes.

Gauti duomenys labiausiai atitiko vienos kameros modelį su pirminiais absorbcijos ir šalinimo procesais. Pacientams nustatytoji absorbcijos greičio konstanta Ka buvo 2,08 val.-1 (standartinis atsitiktinio poveikio nukrypimas = 122%). Tyrimas parodė, kad išsivalymas ir pasiskirstymo tūris priklauso nuo kūno svorio pagal alometrinį modelį su eksponentėmis nuo 0,433 iki 1, būtent: kūno masei didėjant nuo 10 iki 60 kg, per burną vartojamųjų vaistų tariamasis išsivalymas didėja nuo 2,60 iki 5,65 l/val., o tariamasis pasiskirstymo tūris didėja nuo 32,0 iki 191,8 l. Vadinasi, pašalinimo pusperiodis didėja nuo 8,5 val. (kūno svoriui esant 10 kg) iki 23,5 val. (kūno svoriui esant 60 kg).

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Gyvūnų toksiškumo tyrimai (atlikti su žiurkėmis, beždžionėmis ir pelėmis) neparodė jokio toksinio poveikio, išskyrus kepenų padidėjimą, kuris susijęs su hepatoceliuline hipertrofija, pasireiškiančia dideles dozes stiripentolio skyrus graužikams ir kitiems gyvūnams. Tai atitinkamas atsakas į kepenyse vykstantį pagrindinį vaisto metabolizmą, kuris labai apkrauna jas.

Stiripentolio teratogeniškumas nenustatytas tyrimuose, atliktuose su žiurkėmis ir triušiais. Viename tyrime, atliktame su pelėmis, nustatyta maža procentinė dalis skeltų trombocitų, vartojant vaistą maternotoksinėmis dozėmis (800 mg / kg / parą), tačiau tai nepastebėta jokiuose kituose panašiuose tyrimuose. Šie tyrimai buvo atlikti su pelėmis ir triušiais prieš pritaikant gerosios laboratorinės praktikos reikalavimus. Žiurkių vaisingumo, reprodukcijos prenatalinio ir postnatalinio vystymosi tyrimai parodė nežymiai sumažėjusį žindomų jauniklių išgyvenamumą, kaip toksinį atsaką į

800 mg/kg/parą stiripentolio dozę (žiūrėkite 4.6 skyrių).

Genotoksiniai tyrimai neparodė jokio mutageninio ar klastogeninio aktyvumo.

Karcinogeniniai tyrimai, atlikti su žiurkėmis, buvo neigiami. Pelėms, 78 savaites gavusioms 200 ar 600 mg / kg / parą dozę, buvo pastebėtas tik nežymus kepenų adenomų ir karcinomų rizikos padidėjimas, kuris nestebėtas pelėms, gavusioms 60 mg / kg / parą vaisto dozę. Šie duomenys neparodo tumorogeniškumo rizikos žmonėms, nes trūksta stiripentolio genotoksiškumo duomenų ir

žinoma, jog pelių kepenų naviko formavimasis yra žymiai greitesnis, esant kepenų fermentų indukcijai.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Povidonas K29/32 Karboksimetilkrakmolo A natrio druska Skystoji gliukozė, džiovinta išpurškiant Eritrozinas (E127)

Titano dioksidas (E171) Aspartamas (E951)

„Tutti frutti“ kvapiosios medžiagos (sudėtyje yra sorbitolio)

Karmeliozės natrio druska Hidroksietilceliuliozė

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikykite gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Pakuotės pagamintos iš perdirbtos popieriaus / aliuminio / polietileno plėvelės. Pakuotėse yra po 30, 60, 90 paketėlių.

Prekybos vietose gali būti ne visų kiekių pakuočių.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Biocodex, 7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Prancūzija.

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Pirmojo registravimo data: 04/01/2007

Paskutinio perregistravimo data: 2014 m. sausio mėn. 08 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Naujausią išsamią informaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje http://www.ema.europa.eu

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Diacomit 500 mg milteliai geriamajai suspensijai paketėliuose

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename paketėlyje yra 500 mg stiripentolio.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekveinoje kapsulėje yra 0,22 mg natrio.

Kiekviename paketėlyje yra 5 mg of aspartamo, 1 000 mg skystos gliukozės (tirpios) ir 4,8 mg sorbitolio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Milteliai geriamajai suspensijai ruošti

Rausvi kristaliniai milteliai

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Diacomit skirtas pacientams, sergantiems sunkia kūdikių mioklonine epilepsija (SKME, Draveto sindromu), kartu su klobazamu ir valproatu kaip papildomi vaistai atspariems gydymui generalizuotiems toniniams-kloniniams traukuliams gydyti, kai jų nepavyksta kontroliuoti skiriant vien klobazamą ir valproatą.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Diacomit skiriamas tik prižiūrint pediatrui / vaikų neurologui, turinčiam patirties diagnozuojant ir gydant kūdikių ir vaikų epilepsiją.

Dozavimas

Stiripentolio dozės apskaičiuojamos mg / kg kūno svorio.

Paros dozė gali būti skiriama per 2 ar 3 kartus.

Papildomą gydymą stiripentoliu reikėtų įvesti palaipsniui didinant dozę, kol bus pasiekta rekomenduojama 50 mg/kg kūno svorio per parą dozė, skiriama kartu su klobazamu ir valproatu.

Didinti stiripentolio dozę reikia palaipsniui pradedant nuo 20 mg/kg kūno svorio per parą 1 savaitę, paskui – 30 mg/kg per parą 1 savaitę. Tolesnis dozės didinimas priklauso nuo amžiaus:

-jaunesniems negu 6 metų vaikams trečiąją savaitę reikia skirti papildomus 20 mg/kg per parą ir

šitaip per tris savaites pasiekti rekomenduojamą 50 mg/kg kūno svorio per parą dozę;

-vaikams nuo 6 iki 12 metų kas savaitę reikia skirti papildomus 10 mg/kg per parą ir šitaip per keturias savaites pasiekti rekomenduojamą 50 mg/kg kūno svorio per parą dozę;

-12 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams kas savaitę reikia skirti papildomus 5 mg/kg per parą, kol remiantis klinikiniu įvertinimu bus pasiekta optimali dozė.

Rekomenduojama 50 mg/kg kūno svorio per parą dozė yra paremta turimais klinikinių tyrimų duomenimis; tai buvo vienintelė Diacomit dozė, įvertinta atliekant pagrindinius tyrimus (žr. 5.1 skyrių).

Nėra klinikinių tyrimų duomenų, patvirtinančių didesnių negu 50 mg / kg / parą stiripentolio dozių klinikinį saugumą.

Taip pat nėra atlikta klinikinių tyrimų, įrodančių stiripentolio monoterapijos efektyvumą gydant Draveto sindromą.

Jaunesniems kaip 3 metų vaikams

Pagrindiniai klinikiniai stiripentolio poveikio įvertinimo tyrimai buvo atlikti su 3 metų amžiaus ir vyresniais SMEI sergančiais vaikais. Klinikinį sprendimą skiriant diakomitą SMEI sergantiems jaunesniems kaip 3 metų vaikams reikia priimti, kiekvienu atveju pasveriant galimą klinikinę naudą ir riziką. Šioje jaunesnių pacientų grupėje papildomą gydymą stiripentoliu galima skirti tik tada, kai SMEI diagnozė patvirtinama kliniškai (žr. 5.1. skyrių). Duomenų apie diakomito poveikį jaunesniems kaip 12 mėnesių vaikams yra nedaug. Šiems vaikams stiripentolis skiriamas tik atidžiai prižiūrint gydytojui.

Vyresniems nei 18 metų pacientams

Ilgalaikiai duomenys nebuvo surinkti iš pakankamo kiekio suaugusiųjų, kad būtų galima patvirtinti išliekantį poveikį šiems asmenims. Gydymas turėtų būti tęsiamas tol, kol pastebimas veiksmingumas.

Kitų vaistų nuo epilepsijos, vartojamų kartu su stiripentoliu, dozės koregavimas Diacomit

Nepaisant to, kad nėra išsamių farmakologinių duomenų apie galimą vaistų sąveiką, toliau pateikiamos rekomendacijos, paremtos klinikine patirtimi, kaip koreguoti kitų vaistų nuo epilepsijos, skiriamų kartu su stiripentoliu , dozes bei dozavimo schemas.

- Klobazamas

Pagrindinių klinikinių tyrimų duomenimis, pradėjus skirti stiripentolį, Diacomit, kasdienė klobazamo dozė 0,5 mg / kg / per parą paprastai būdavo skiriama per du kartus. Jei atsirasdavo klinikinių nepageidaujamų klobazamo poveikio ar perdozavimo požymių (pvz., mieguistumas, hipotonija, mažesniems vaikams - irzlumas), ši paros dozė buvo mažinama po 25% per savaitę. Nustatyta, kad klozapamo koncentracija plazmoje padidėja apie du- tris kartus, o norklozapamo - penkis kartus, pradėjus papildomą gydymą stiripentoliu Draveto sindromu sergantiems vaikams.

- Valproatas

Manoma, kad metabolinės sąveikos tarp stiripentolio ir valproato galimybė yra nedidelė, todėl pradedant papildomą gydymą stiripentoliu valproato dozės nereikia koreguoti Diacomit, išskyrus saugumo sumetimais. Pagrindiniame tyrime pasireiškus nepageidaujamoms virškinamojo trakto reakcijoms, tokioms kaip sumažėjęs apetitas ar svorio kritimas, valproato dozės buvo mažinamos apie 30% per savaitę.

Laboratorinių tyrimų duomenų pokyčiai

Atsiradus kraujo tyrimo duomenų pokyčiams ar kepenų funkcijos rodiklių nuokrypiams, klinikinis sprendimas dėl gydymo tęsimo ar bei kartu vartojamų klobazamo ir valproato dozių koregavimo turi būti priimtas individualiai, atsižvelgiant į galimą naudą bei riziką (žr. skyrių 4.4).

Skirtingų vaisto formų įsisavinimas

Vartojant paketėliuose esančių miltelių geriamajai suspensijai ruošti, susidarantiCmax yra šiek tiek didesnė nei vartojant kapsulių, todėl abi farmacinės formos nėra biologiškai ekvivalentiškos. Jei būtina formą pakeisti, rekomenduojama atlikti kliniškai stebint vaisto poveikį, nes gali atsirasti vaisto toleravimo problemų (žr. 5.2 skyrių).

Inkstų ir kepenų funkcijos sutrikimas

Stiripentolio nerekomenduojam vartoti pacientams, kuriems yra kepenų ir (arba) inkstų funkcijos sutrikimas (žr. 4.4 skyrių).

Vartojimo metodas

Visą kapsulę reikia nuryti užgerianti stikline vandens valgio metu.

Stiripentolį visada būtina vartoti su maistu, nes jis greitai suyra rūgščioje terpėje (pvz., veikiant skrandžio rūgščiai, kai vartojama prieš valgį).

Negalima stiripentolio vartoti kartu su pienu ar pieno produktais (jogurtu, varškės sūreliu ir pan.), gazuotais gėrimais, vaisių sultimis ar maistu bei gėrimais, kuriuose yra kofeino ar teofilino.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, nurodytai 6.1 skyriuje.

Anamnezėje buvusi psichozė su kliedesių epizodais.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Karbamazepinas, fenitoinas ir fenobarbitalis

Gydant Draveto sindromą neturi būti vartojami kartu su stiripentoliu. Kartu su Diacomitstiripentoliu vartojamų klobazamo ir / ar valproato paros dozė turi būti sumažinta atsižvelgiant į šalutinio poveikio pasireiškimą (žr. 4.2 skyrių).

Vaikų augimo greitis

Kadangi kartu su stiripentoliu vartojant valproatą pastebima nepageidaujamų virškinimo trakto reakcijų (anoreksija, apetito praradimas, pykinimas, vėmimas), būtina atidžiai stebėti šiuos abu vaistus vartojančių vaikų augimo greitį.

Kraujo tyrimas

Neutropenija gali būti susijusi su stiripentolio, klobazamo ir valproato vartojimu. Prieš pradedant gydymą stiripentoliu rekomenduojama įvertinti bendrą kraujo tyrimą. Jei nėra kitų klinikinių indikacijų, bendras kraujo tyrimas turi būti kartojamas kas 6 mėn.

Kepenų funkcija

Prieš pradedant gydymą stiripentoliu rekomenduojama įvertinti kepenų funkcijos rodiklius. Jei nėra kitų klinikinių indikacijų, kepenų funkcija turi būti tiriama kas 6 mėn.

Kepenų ir inkstų funkcija

Stiripentolio nerekomenduojama vartoti pacientams, kuriems yra kepenų ir / ar inkstų funkcijos sutrikimų, nes nėra specifinių klinikinių duomenų apei vaisto vartojimą šiems pacientams.

Medžiagos, sąveikaujančios su CYP fermentais

Stiripentolis slopina fermentus CYP2C19, CYP3A4 ir CYP2D6, ir gali žymiai padidinti medžiagų, kurias metabolizuoja šie fermentai, koncentraciją plazmoje ir su jais susijusių nepageidaujamų reakcijų riziką (žr. 4.5 skyrių). In vitro tyrimų rezultatai rodo, kad stiripentolio 1 fazės metabolizmą katalizuoja CYP1A2, CYP2C19 ir CYP3A4 bei, galbūt, kiti fermentai. Rekomenduojama atsargiai derinti stiripentolį su kitomis medžiagomis, kurios slopina ar skatina vieno ar daugiau šių fermentų veikimą.

Pagrindiniuose tyrimuose nebuvo tiriami vaikai iki 3 metų amžiaus... Jei stiripentolis skiriamas 6 mėn.

- 3 m. amžiaus vaikams, rekomenduojama atidžiai stebėti jų būklę.

Diacomit miltelių gerimajai suspensijai ruošti maišelių sudėtyje yra aspartamo, fenilalanino šaltinio. Todėl jis gali būti žalingas žmonėms, sergantiems fenilketonurija. Pacientai, sergantys reta gliukozės

– galaktozės malabsorbcija, neturėtų vartoti šio vaisto, kadangi sudėtyje yra gliukozės. Kadangi

sudėtyje yra nedidelis kiekis skoninės medžiagos sorbitolio, pacientai, sergantys įgimta fruktozės netolerancija, neturėtų vartoti šio vaisto.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Galima stiripentolio sąveika su kitais vaistiniais preparatais

Kitų antiepileptinių vaistinių preparatų įtaka stiripentolio farmakokinetikai nėra gerai ištirta. Makrolidų ir azolo priešgrybelinių preparatų, kurieslopina CYP3A4 ir yra to paties fermento substratai, įtaka stiripentolio metabolizmui nėra ištirta. Taip pat nežinomas stiripentolio poveikis jų metabolizmui.

In vitro tyrimų rezultatai rodo, kad stiripentolio1 fazės metabolizmą katalizuoja CYP1A2, CYP2C19 ir CYP3A4 bei galbūt kiti fermentai. Rekomenduojama atsargiai derinti stiripentolį su kitais preparatais, kurie stabdo ar sužadina vieno ar daugiau iš šių fermentų veikimą.

Stiripentolio poveikis citochromo P450 fermentams

Daugelis šių sąveikų buvo dalinai patvirtintos in vitro studijomis ir klinikiniais tyrimais. Pastovių koncentracijų padidėjimas vartojant Diacomit, valproatą ir klobazamą yra panašus suaugusiesiems ir vaikams, tačiau atskiriems individams gali žymiai skirtis.

Jei dėl klinikinių aplinkybių reikia skirti stiripentolį kartu su medžiagomis, kurias metabolizuoja CYP2C19 (pvz., citalopramu, omeprazolu) ar CYP3A4 (pvz., ŽIV proteazių inhibitoriais, antihistamininiais vaistais: astemizoliu, chlorfeniraminu, kalcio kanalų blokatoriais, statinais, geriamaisiais kontraceptikais, kodeinu), kyla didesnė nepageidaujamų reakcijų pasireiškimo rizika, todėl šiuos vaistus reikia skirti atsargiai (žr. toliau šį skyrių apie vaistus nuo epilepsijos). Rekomenduojama sekti vaistų koncentraciją plazmoje ir šalutinį poveikį. Gali reikėti koreguoti vaistų dozę.

Siauro terapinio indekso CYP3A4 substratus dėl žymiai didesnės šalutinio poveikio rizikos skirti kartu su stiripentoliu nerekomenduojama.

Turima mažai duomenų apie CYP1A2 izofermento inhibiciją, todėl negalima atmesti sąveikos su teofilinu ir kofeinu galimybės. Slopinant jų metabolizmą kepenyse padidėja šių medžiagų koncentracija plazmoje ir kyla toksinio poveikio pavojus. Šių medžiagų nerekomenduojama vartoti kartu su stiripentoliu. Apribojimas taikomas ne tik vaistiniams preparatams , bet ir daugybei vaikų mėgiamų maisto produktų: kolos gėrimams, turintiems daug kofeino, ar nemažai teofilino turinčiam

šokoladui.

Kadangi stiripentolis slopina CYP2D6 in vitro, esant klinikinei jo koncentracijai plazmoje, šio izofermento metabolizuojamos medžiagos - beta-blokatoriai (propranololis, karvedilolis, timololis), antidepresantai (fluoksetinas, paroksetinas, sertralinas, imipraminas, klomipraminas), antipsichotikai (haloperidolis), analgetikai (kodeinas, dekstrometorfanas, tramadolis) - gali metaboliškai sąveikauti su stiripentoliu. CYP2D6 metabolizuojamoms medžiagų dozėms gali būti reikalinga dozių korekcija ar individualus titravimas.

Galima stiripentolio sąveika su kitais viastiniais preparatais

Trūkstant klinikinių duomenų, reikėtų imtis atsargumo priemonių stiripentolį vartojant šiais atvejais:

nepageidaujama kombinacija (vengti, nebent griežtai reikalaujamavartoti abu medikamentus). - Skalsių alkaloidai (ergotaminas, dihidroergotaminas)

Ergotizmas su galima galūnių nekroze (skalsių eliminavimo kepenyse inhibicija).

- Cisapridas, halofantrinas, pimozidas, kvinidinas, bepridilis

Padidėjusi širdies aritmijų, ypatingai t„piruetinės“ (torsades de pointes) / skilusių bangų aritmijos, rizika.

- Imunosupresantai (takrolimas, ciklosporinas, sirolimas)

Padidėjusi imunosupresantų koncentracija kraujyje (sulėtėjęs kepenų metabolizmas).

- Statinai (atorvastatinas, simvastatinas ir kt.)

Padidėjusi nuo dozės priklausomų nepageidaujamų reakcijų rizika, tokių kaip rabdomiolizė (susilpnėjęs cholesterolį mažinančios medžiagos metabolizmas kepenyse).

Kombinacijos, reikalaujančios atsargumo priemonių

- Midazolamas, triazolamas, alprazolamas

Dėl susilpnėjusio kepenų metabolizmo gali padidėti benzodezapinų koncentracija plazmoje, įtakojanti stiprų slopinimą.

- Chlorpromazinas

Stiripentolis sustiprina centrinį slopinantį chlorpromazino poveikį.

- Poveikis kitiems AEP

CYP450 izofermentų CYP2C19 ir CYP3A4 inhibicija (jų metabolizmo kepenyse inhibicija) gali išprovokuoti farmakokinetinę sąveiką su fenobarbitaliu, primidonu, fenItoinu, karbamazepinu, klobazamu (jų metabolizmo kepenyse inhibicija) (žr. 4.2 skyrių), valproatu (žr. 4.2 skyrių), diazepamu (sustiprėjusi miorelaksacija), etosuksimidu ir tiagabinu. Sąveika pasireiškia padidėjusia prieštraukulinių vaistų koncentracija plazmoje su galima perdozavimo rizika. Rekomenduojama kliniškai sekti kitų su stiripentoliu kombinuojamų prieštraukulinių vaistų koncentraciją plazmoje ir, prireikus, jų dozes koreguoti.

- Topiramatas

Prancūzų stiripentolio labdaros programoje topiramatas buvo skiriamas kartu su Diacomit, klobazamu ir valproatu 41% iš 230 atvejų. Remiantis šiuose tyrimuose gautais duomenimis, kartu su stiripentoliu skiriant topiramatą nereikia koreguoti jo dozės ir vartojimo būdo

Galima topiramato ir stiripentolio konkurencija dėl CYP2C19 inhibicijos neturi pasireikšti, nes tam reikia 5-15 kartų didesniųkoncentracijų plazmoje, nei skiriant standartines topiramato dozes.

- Levetiracetamas

Didžioji dalis levetiracetamo metabolizuojama ne kepenyse, todėl farmakinetinė metabolinė stiripentolio ir levitiracetamo sąveika mažai tikėtina.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Bendra rizika, susijusi su epilepsija ir vaistais nuo epilepsijos

Nustatyta, kad sergančių epilepsija moterų palikuonims apsigimimų tikimybė yra 3 k. didesnė nei bendroje populiacijoje (kur ši tikimybė siekia 3%). Turimi duomenys rodo, kad neigiamas poveikis yra labiau sietinas su gydymu, o ne su pačia liga, pvz., epilepsija. Vaistus nuo epilepsijos vartojusių moterų populiacijoje pastebėta, kad padidėjęs apsigimimų skaičius nustatomas esant politerapiniam gydymui.

Efektyvaus vaisto nuo epilepsijos gydymo nereikia nutraukti nėštumo metu, nes ligos paūmėjimas gali būti žalingas tiek motinos, tiek vaisiaus sveikatai.

Su stiripentoliu susijusi rizika

Klinikinių duomenų apie stiripentolio vartojimą nėštumo metu nėra. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė (žr. 5.3 skyrių). Peržvelgus indikacijas, stiripentolio nepatartina naudoti nėščiosioms ir norinčioms pastoti moterims. Klinikinis sprendimas skirti stiripentolį

nėščiosioms turi būti padarytas atsižvelgiant į individualų atvejį ir įvertinus galimą klinikinę naudą ir riziką. Nėščiosioms stiripentolis skiriamas atsargiai. Vaisingos moterys gydymo metu turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metod.

Nėštumo metu

Efektyvus prieštraukulinis gydymas stiripentoliu neturi būti nutrauktas nėštumo metu, nes ligos paūmėjimas yra žalingas motinos ir vaisiaus sveikatai.

Žindymas

Nėra atliktų tyrimų dėl stiripentolio patekimo į motinos pieną, tačiau atsižvelgiant į tai, kad stiripentolis iš ožkos plazmos į pieną patenka patenka gana lengvai, gydymo metu nerekomenduojama žindyti kūdikio. Jei žindant gydymas stiripentoliu tęsiamas, natūraliai maitinamas kūdikis turi būti atidžiai sekamas dėl galimo neigiamo vaisto poveikio.

Vaisingumas

Tyrimuose su gyvūnais nebuvo nustatytas poveikis vaisingumui (žr. 5.3. skyrių). Nėra klinikinių duomenų, galima rizika žmogaus organizmui nežinoma.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Pacientai, sergantys SKME, negali vairuoti ar valdyti sudėtingų mechanizmų dėl ligos ir ilgalaikio prieštraukulinių vaistų vartojimo poveikio.

Stiripentolis gali sukelti mieguistumą ir ataksiją, todėl šiuo vaistu gydomi pacientai negali vairuoti ir valdyti sudėtingų mechanizmų.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santraukaė

Dažniausiai nustatomi pašaliniai poveikiai naudojant Diacomit (nustatyti daugiau nei 1 iš 10 pacientų) yra anoreksija, svorio sumažėjimas, nemiga, mieguistumas, ataksija, hipotonija ir distonija.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Nepageidaujami reiškiniai skiriami kaip labai dažni (≥ 1 / 10), dažni (nuo ≥ 1 / 100 iki < 1 / 10), nedažni (nuo ≥ 1 / 1 000 iki < 1 / 100), reti (nuo ≥ 1 / 10 000 iki < 1 / 1 000), labai reti (< 1 / 10 000, tarp jų pavieniai atvejai), dažnis nežinomas (iš turimų duomenų negali būti įvertinti). Kiekvienoje grupėje pašaliniai poveikiai pateikti pagal jų sunkumo pobūdį.

Sistemos ir

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

organai

 

 

 

 

(MedDRA

 

 

 

 

terminologija)

 

 

 

 

Kraujo ir

 

Neutropenija

 

Trombocitopenija

limfinės

 

Pastovi sunki

 

*

sistemos

 

neutropenija paprastai

 

 

sutrikimai

 

išsivysto spontaniškai,

 

 

 

 

kai Diacomit vartojimas

 

 

 

 

nutraukiamas

 

 

Metabolizmo

Anoreksija,

 

 

 

ir mitybos

apetito

 

 

 

sutrikimai

sumažėjimas,

 

 

 

 

svorio

 

 

 

 

praradimas

 

 

 

 

(ypač jei

 

 

 

 

vartojamas

 

 

 

 

kartu su natrio

 

 

 

 

valproatu)

 

 

 

Sistemos ir

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

organai

 

 

 

 

(MedDRA

 

 

 

 

terminologija)

 

 

 

 

Psichikos

Nemiga

Agresyvumas,

 

 

sutrikimai

 

nervingumas, elgesio

 

 

 

 

sutrikimai, priešiškumas,

 

 

 

 

padidėjęs jaudrumas,

 

 

 

 

miego sutrikimai

 

 

Nervų

Mieguistumas,

Hiperkinezija

 

 

sistemos

ataksija,

 

 

 

sutrikimai

hipotonija,

 

 

 

 

distonija

 

 

 

Akių

 

 

Diplopija (kai

 

sutrikimai

 

 

kartu vartojamas

 

 

 

 

karbamazepinas)

 

Virškinimo

 

Pykinimas, vėmimas

 

 

trakto

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Odos ir

 

 

Jautrumas

 

poodinio

 

 

šviesai, bėrimai,

 

audinio

 

 

alerginės odos

 

sutrikimai

 

 

reakcijos,

 

 

 

 

urtikarija

 

Bendrieji

 

 

Nuovargis

 

sutrikimai

 

 

 

 

Tyrimai

 

γGT kiekio padidėjimas

 

Kepenų veiklos

 

 

(žymus, kai kartu

 

testo rezultati nėra

 

 

skiriamas

 

normalūs

 

 

karbamazepinas ir

 

 

 

 

valproatai)

 

 

Kai kurių pašalinių poveikių apibūdinimas

Daugelis šių nurodytų pašalinių poveikių susiję su kitų prieštraukulinių vaistų koncentracijos plazmoje padidėjimu (žr. 4.4 ir 4.5 skyrius). Šie poveikiai gali pranykti sumažinus kitų vaistų nuo epilepsijos dozes.

Duomenys apie trombocitopeniją buvo surinkti atliekant klinikinius tyrimus ir išanalizavus po rinkodaros patirtį.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Perdozavimo atvejai netirti. Taikomas palaikomasis gydymas (simptominės priemonės intensyviosios priežiūros skyriuose).

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: antiepileptikai, kiti antiepileptikai, ATC kodas: N03AX17

Veikimo mechanizmas

Tyrimuose su gyvūnais pastebėta, kad stiripentolis nutraukia elektros šoko, pentertrazolio ir bikukulino sukeltus traukulius. Taip pat tyrimuose su graužikais stiripentolis padidino gama- amino sviesto rūgšties (GABA angl.) - pagrindinio neurotransmisijos inhibitoriaus žinduolių smegenyse - kiekį smegenyse. Tai galėjo pasireikšti mažinant sinaptosominį GABA patekimą ir / ar GABA transmisijos inhibiciją. Stiripentolis taip pat sustiprino GABA receptorių transmisiją nesubrendusių žiurkių hipokampe ir pailginovidutinę GABA chloro kanalų atsidarymo trukmę (bet ne dažnį) barbitūratiniu mechanizmu. Dėl farmakokinetinės stiripentolio sąveikos su prieštraukuliniais vaistais: karbamazepinu, natrio valproatu, fenitoinu, fenobarbitaliu ir daugeliu benzodezepinų, padidėja šių vaistų efektyvumas. Taip pat stiripentolis veikia keleto izofermentų metaboline inhibiciją, svarbiausia CYP450 3A4 ir 2C19.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Kliniškai įvertinant Diacomit buvo tiriami 3 m. amžiaus SKME sergantys vaikai.

Prancūzų labdaros programa tyrė vyresnius kaip 6 mėn. vaikus, nes šiame amžiuje jau patikimai galima nustatyti Draveto sindromą. Klinikinį sprendimą, skiriant Diacomit SKME sergantiem vaikams iki3 m., SKMEreikia priimtiindividualiai, atsižvelgiant į galimą naudą ir riziką (žr. 4.2 skyrių)

Atsitiktinai išrinktame, placebo kontroliuojamame papildomame tyrime buvo tiriamas 41 vaikas, sergantis SKME. Po pirmo gydymo mėnesio placebo (n=20) ar stiripentolis (n=21) buvo pridėtas prie valproato ir klobazamo dvigubai anonimiškam 2 mėn. periodui. Po to pacientams buvo atvirai skiriamas stiripentolis. Rezultatai parodė, jog, palyginti su pirmuoju, antrą mėnesį 50% tiriamųjų sumažėjo kloninių (ar toninių-kloninių) traukulių dažnis. 15 (71%) pacientų pastebėtas atsakas į stiripentolį (iš jų 9 visiškai nebuvo kloninių ar kloninių-toninių traukulių), kai tuo tarpu placebo grupėje pagerėjimas stebėtas tik 1 tiriamajam (5%) (visiems tiriamiesiems pasireiškė traukuliai; stiripentolis 95% CI 52,1-90,7 vs placebo 0-14,6). 95% CI pasiskirstymas buvo 42,2-85,7. procentiniai pirmo mėnesio pokyčiai buvo didesni stiripentolio grupėje (-69%) negu placebo (+7%), p<0,0001. 21 pacientas, vartojęs stiripentolį, jautė vidutinio sunkumo šalutinį poveikį (mieguistumą, apetito praradimą), palyginus su 8 iš placebo grupės, tačiau šalutiniai efektai išnyko gretutinio vaisto dozę sumažinus 12 iš 21 tiriamojo (Chiron et al, Lancet, 2000).

5.2 Farmakokinetinės savybės

Šios farmakokinetinės stiripentolio savybės buvo vertinamos klinikiuose tyrimuose sveikiems suaugusiems savanoriams ir suaugusiems pacientams.

Absorbcija

Stiripentolis yra greitai absorbuojamas ir jo koncentracija plazmoje pasiekia piką per 1,5 valandos. Absoliutus stiripentolio patekimas į organizmą nežinomas, nes nėra jo IV formuluotės. Nustatyta, kad jis gerai absorbuojamas patekęs per burną, nes didžioji dalis peroralinės dozės išsiskiria su šlapimu.

Santykinis kapsulių ir geriamosios suspensijos miltelių paketėliuose biologinis prieinamumas buvo tiriamas su sveikais savanoriais vyrais, jiems skiriant 1 000 mg gerti vienu metu. Šios dvi formos vidutinės šlapimo koncentracijos atžvilgiu buvo ekvivalentiškos, tačiau neekvivalentiškos pagal vidut. didžiausią koncentraciją (Cmax). Miltelių Cmax buvo šiek tiek didesnė (23%) nei kapsulių, todėl bioekvivalentiškumo kriterijų neatitiko. Abiejų formulių didžiausios koncentracijos pasiekimo laikas (Tmax ) buvo panašus. Jei stiripentolio kapsulės pakeičiamos geriamosios suspensijos milteliais paketėliuose, rekomenduojama pacientą stebėti kliniškai.

Pasiskirstymas

Stiripentolis susijungia su cirkuliuojančiais plazmos baltymais (apie 99%).

Eliminacija:

Sisteminis stiripentolio poveikis didėja priklausomai nuo dozės. Plazmos klirensas, esant didesnėms dozėms, yra žymiai mažesnis; jis sumažėja iki 40 l / kg / parą, kai vaisto dozė 600 mg / parą, ir iki 8 l / kg / parą, kai paros dozė siekia 2 400 mg. Klirensas mažėja po pakartotinio stiripentolio skyrimo, tai tikriausiai dėl P450 izofermentų įtakos šiam metabolizmui. Nustatytas eliminacijos pusperiodis yra nuo 4.5 iki 13 val., kuris didėja, kai didėja dozė.

Biotransformacija:

Stiripentolis yra visiškai metabolizuojamas, šlapime randama 13 skirtingų jo metabolitų randama šlapime. Pagrindiniai metabolizmo procesai yra demetilinimas ir gliukuronidinimas, tačiau tiksliai nėra žinomi visi į metabolizmą įtraukti fermentai.

Remiantis in vitro tyrimų rezultatais, pagrindiniai kepenų citochromo P450 izofermentai, dalyvaujantys 1 fazės metabolizme, yra CYP1A2, CYP2C19 ir CYP3A4.

Pasišalinimas

Didžiausia dalis stiripentolio pašalinama per inkstus.

STP šlapimo metabolitai sudaro didžiąją dalį (73%) peroralinės dozės metabolitų, 13-24% nepakitusio stiripentolio randama išmatose.

Pediatrijos pacientų farmakokinetinis tyrimas

Gyventojų farmakokinetinio tyrimebuvo ištirti 35 vaikai su Draveto sindromu. Jie buvo gydomi stiripentoliu bei dar dviem kitais medikamentais – valproatu ir klobazamu, kurie nėra žinomi kaip turintys įtakos stiripentolio farmakokinetinėms savybėms. Pacientų vidutinis amžius buvo 7,3 m. (amžiaus ribos – 1-17,6 m.), o vidutinė stiripentolio paros dozė buvo 45,4 mg / kg / per dieną (dozės dydžio ribos –27,1-89,3 mg / kg / per dieną), padalinus ją į dvi ar tris mažesnes dozes.

Gauti duomenys labiausiai atitiko vienos kameros modelį su pirminiais absorbcijos ir šalinimo procesais. Pacientams nustatytoji absorbcijos greičio konstanta Ka buvo 2,08 val.-1 (standartinis atsitiktinio poveikio nukrypimas = 122%). Tyrimas parodė, kad išsivalymas ir pasiskirstymo tūris priklauso nuo kūno svorio pagal alometrinį modelį su eksponentėmis nuo 0,433 iki 1, būtent: kūno masei didėjant nuo 10 iki 60 kg, per burną vartojamųjų vaistų tariamasis išsivalymas didėja nuo 2,60 iki 5,65 l/val., o tariamasis pasiskirstymo tūris didėja nuo 32,0 iki 191,8 l. Vadinasi, pašalinimo pusperiodis didėja nuo 8,5 val. (kūno svoriui esant 10 kg) iki 23,5 val. (kūno svoriui esant 60 kg).

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Gyvūnų toksiškumo tyrimai (atlikti su žiurkėmis, beždžionėmis ir pelėmis) neparodė jokio toksinio poveikio, išskyrus kepenų padidėjimą, kuris susijęs su hepatoceliuline hipertrofija, pasireiškiančia dideles dozes stiripentolio skyrus graužikams ir kitiems gyvūnams. Tai atitinkamas atsakas į kepenyse vykstantį pagrindinį vaisto metabolizmą, kuris labai apkrauna jas.

Stiripentolio teratogeniškumas nenustatytas tyrimuose, atliktuose su žiurkėmis ir triušiais. Viename tyrime, atliktame su pelėmis, nustatyta maža procentinė dalis skeltų trombocitų, vartojant vaistą maternotoksinėmis dozėmis (800 mg / kg / parą), tačiau tai nepastebėta jokiuose kituose panašiuose tyrimuose. Šie tyrimai buvo atlikti su pelėmis ir triušiais prieš pritaikant gerosios laboratorinės praktikos reikalavimus. Žiurkių vaisingumo, reprodukcijos prenatalinioir postnatalinio vystymosi tyrimai parodė nežymiai sumažėjusį žindomų jauniklių išgyvenamumą, kaip toksinį atsaką į 800 mg / kg / parą stiripentolio dozę (žiūrėkite 4.6 skyrių).

Genotoksiniai tyrimai neparodė jokio mutageninio ar klastogeninio aktyvumo.

Karcinogeniniai tyrimai, atlikti su žiurkėmis, buvo neigiami. Pelėms, 78 savaites gavusioms 200 ar 600 mg / kg / parą dozę, buvo pastebėtas tik nežymus kepenų adenomų ir karcinomų rizikos padidėjimas, kuris nestebėtas pelėms, gavusioms 60 mg / kg / parą vaisto dozę. Šie duomenys neparodo tumorogeniškumo rizikos žmonėms, nes trūksta stiripentolio genotoksiškumo duomenų ir

žinoma, jog pelių kepenų naviko formavimasis yra žymiai greitesnis, esant kepenų fermentų indukcijai.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Povidonas K29/32

Natrio krakmolo glikolatas (A tipas) Skysta gliukozė (tirpi)

Eritrozinas (E127) Titano dioksidas (E171) Aspartamas (E951)

„Tutti frutti“ kvapiosios medžiagos (sudėtyje yra sorbitolio) Natrio karamelozė

Hidroksietilceliuliozė

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikykite gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Pakuotės pagamintos iš perdirbtos popieriaus / aliuminio / polietileno plėvelės. Pakuotėse yra po 30, 60, 90 paketėlių.

Prekybos vietose gali būti ne visų kiekių pakuočių.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Biocodex, 7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Prancūzija.

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/367/010-12

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2007 m. sausio mėn. 04 d. Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujintą 2014 m. sausio mėn. 08 d..

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Naujausią išsamią informaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai