Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

DuoResp Spiromax (budesonide / formoterol fumarate dihydrate) – ženklinimas - R03AK07

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasDuoResp Spiromax
ATC kodasR03AK07
Sudėtisbudesonide / formoterol fumarate dihydrate
GamintojasTeva Pharma B.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

DuoResp Spiromax 160 mikrogramų / 4,5 mikrogramo įkvepiamieji milteliai

Budesonidum / Formoteroli fumaras dihydricus

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Šoninė pusė: kiekvienoje suvartojamojoje dozėje yra 160 mikrogramų budezonido ir 4,5 mikrogramo formoterolio fumarato dihidrato.

Tai prilygsta išmatuotai 200 mikrogramų budezonido ir 6 mikrogramų formoterolio fumarato dihidrato dozei.

Priekinė pusė: išskiriama dozė prilygsta išmatuotai 200 mikrogramų budezonido ir 6 mikrogramų formoterolio fumarato dihidrato dozei.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Įkvepiamieji milteliai

1 inhaliatoriuje yra 120 dozių.

2 inhaliatoriai, kurių kiekviename yra 120 dozių.

3 inhaliatoriai, kurių kiekviename yra 120 dozių.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Įkvėpti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Priekinė pusė: Neskirta vaikams ir paaugliams.

Šoninė pusė: Skirta tik 18 metų amžiaus ir vyresniems suaugusiesiems. Neskirta vartoti jaunesniems kaip 18 metų amžiaus vaikams ir paaugliams.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Preparatą suvartoti per 6 mėnesius po išėmimo iš folijos pakuotės.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Nuėmus folijos pakuotę, laikyti kandiklio dangtelį uždarytą.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nyderlandai

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/920/001

EU/1/14/920/002

EU/1/14/920/003

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

DuoResp Spiromax 160 mcg/4,5 mcg

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

<2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.>

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FOLIJA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

DuoResp Spiromax 160 mikrogramų/4,5 mikrogramo įkvepiamieji milteliai

budesonidum/formoteroli fumaras dihydricus

Įkvėpti.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 inhaliatorius

6.KITA

Kandiklį laikyti uždarytą ir suvartoti per 6 mėnesius po išėmimo iš folijos pakuotės. Teva Pharma B.V.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

INHALIATORIUS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

DuoResp Spiromax 160 µg / 4,5 µg įkvepiamieji milteliai

budesonidum / formoterolum fumarate dihydrate

Įkvėpti.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

120 dozių

6. KITA

Pradėti

Teva Pharma B.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

DuoResp Spiromax 320 mikrogramų / 9 mikrogramai įkvepiamieji milteliai

Budesonidum / Formoteroli fumaras dihydricus

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Šoninė pusė: kiekvienoje suvartojamojoje dozėje yra 320 mikrogramų budezonido ir 9 mikrogramai formoterolio fumarato dihidrato.

Tai prilygsta išmatuotai 400 mikrogramų budezonido ir 12 mikrogramų formoterolio fumarato dihidrato dozei.

Priekinė pusė: išskiriama dozė prilygsta išmatuotai 400 mikrogramų budezonido ir 12 mikrogramų formoterolio fumarato dihidrato dozei.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Įkvepiamieji milteliai

1 inhaliatoriuje yra 60 dozių.

2 inhaliatoriai, kurių kiekviename yra 60 dozių.

3 inhaliatoriai, kurių kiekviename yra 60 dozių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Įkvėpti.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Priekinė pusė: Neskirta vaikams ir paaugliams

Šoninė pusė: Skirta tik 18 metų amžiaus ir vyresniems suaugusiesiems. Neskirta vartoti jaunesniems kaip 18 metų amžiaus vaikams ir paaugliams.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Preparatą suvartoti per 6 mėnesius po išėmimo iš folijos pakuotės.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Nuėmus folijos pakuotę, laikyti kandiklio dangtelį uždarytą.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nyderlandai

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/920/004

EU/1/14/920/005

EU/1/14/920/006

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

DuoResp Spiromax 320 mcg / 9 mcg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

<2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.>

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FOLIJA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

DuoResp Spiromax 320 mikrogramų / 9 mikrogramai įkvepiamieji milteliai

budesonidum / formoteroli fumaras dihydricus

Įkvėpti.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 inhaliatorius

6. KITA

Kandiklį laikyti uždarytą ir suvartoti per 6 mėnesius po išėmimo iš folijos pakuotės. Teva Pharma B.V.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

INHALIATORIUS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

DuoResp Spiromax 320 µg / 9 µg įkvepiamieji milteliai

budesonidum / formoterolum fumarate dihydrate

Įkvėpti.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

60 dozių

6. KITA

Pradėti

Teva Pharma B.V.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai