Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Eklira Genuair (aclidinium bromide, micronised) – ženklinimas - R03BB

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasEklira Genuair
ATC kodasR03BB
Sudėtisaclidinium bromide, micronised
GamintojasAstraZeneca AB

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Eklira Genuair 322 mikrogramai įkvepiamieji milteliai

Aklidinis (aklidinio bromidas)

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje išpurškiamoje dozėje yra 375 mikrogramai aklidinio bromido, atitinkančio 322 mikrogramus aklidinio.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Be to, sudėtyje yra laktozės.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 inhaliatorius, kuriame yra 30 dozių

1 inhaliatorius, kuriame yra 60 dozių

3 inhaliatoriai po 60 dozių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Įkvėpti

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Atplėšus maišelį, suvartoti per 90 dienų.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Iki pradedant vartoti Genuair inhaliatorių laikykite maišelyje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedija

AstraZeneca (AstraZeneca logotipas)

12.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/1/12/778/001 30 dozių

EU/1/12/778/002 60 dozių

EU/1/12/778/003 3 inhaliatoriai po 60 dozių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

eklira genuair

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Inhaliatoriaus etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Eklira Genuair 322 µg įkvepiamieji milteliai Aklidinis (aklidinio bromidas)

Įkvėpti

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

Atplėšus maišelį, suvartoti per 90 dienų.

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

30 dozių

60 dozių

6.KITA

AstraZeneca (AstraZeneca logotipas)

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai