Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emend (aprepitant) – ženklinimas - A04AD12

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasEmend
ATC kodasA04AD12
Sudėtisaprepitant
GamintojasMerck Sharp

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ – STANDARTINĖ DĖŽUTĖ (KARTONINĖ)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EMEND 40 mg kietosios kapsulės

Aprepitantas

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 40 mg aprepitanto.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės. Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 kietoji kapsulė

5 × 1 kietoji kapsulė

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (IAI)

EU/1/03/262/007 1 kietoji kapsulė

EU/1/03/262/008 5 × 1 kietoji kapsulė

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

EMEND 40 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS TEKSTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EMEND 40 mg kietosios kapsulės

Aprepitantas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

MSD

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ – STANDARTINĖ DĖŽUTĖ (KARTONINĖ)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EMEND 80 mg kietosios kapsulės

Aprepitantas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 80 mg aprepitanto.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės. Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 kietoji kapsulė

2 dienų gydymo pakuotėje yra: 2 × 80 mg kietosios kapsulės 5 × 1 kietoji kapsulė

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (IAI)

EU/1/03/262/001 1 kietoji kapsulė

EU/1/03/262/002 2 × 1 kietoji kapsulė

EU/1/03/262/003 5 × 1 kietoji kapsulė

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

EMEND 80 mg

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS (JOJE YRA 2 80 MG KIETOSIOS KAPSULĖS)

VIDINĖ PAKUOTĖ – TRIGUBA – 2 dienų gydymo pakuotė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EMEND 80 mg kietosios kapsulės

Aprepitantas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 80 mg aprepitanto.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės. Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

2 dienų gydymo pakuotėje yra:

2 × 80 mg kietosios kapsulės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Papildomos informacijos, kaip vartoti EMEND, rasite pakuotės lapelyje.

KAIP ir KADA vartoti EMEND

Gydytojas Jums paskyrė vėmimą slopinantį vaistą EMEND, kuris apsaugos Jus nuo chemoterapijos sukeliamo pykinimo ir vėmimo.

KAIP:

EMEND vartojama tik vieną kartą per parą 2 dienas iš eilės.

EMEND kapsules galima vartoti valgant ar nevalgius.

Iš karto neištraukite visų kapsulių.

Norėdami išimti kapsulę, stumkite ją iš šios pusės.

Gydymo pradžia KADA:

Išgerkite vieną EMEND 80 mg kapsulę kas rytą. Pradėkite kitą dieną po chemoterapijos.

I diena

II diena

EMEND 80 mg kapsulė

Pykinimas ir vėmimas gali prasidėti kitomis dienomis po chemoterapijos, todėl svarbu, kad EMEND vartotumėte 2 dienas iš eilės kaip paskyrė gydytojas.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (IAI)

EU/1/03/262/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS TEKSTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EMEND 80 mg kietosios kapsulės

Aprepitantas

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

MSD

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ – STANDARTINĖ DĖŽUTĖ (KARTONINĖ)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EMEND 125 mg kietosios kapsulės

Aprepitantas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 125 mg aprepitanto.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės. Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 kietoji kapsulė

5 × 1 kietoji kapsulė

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-I) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (IAI)

EU/1/03/262/004 1 kietoji kapsulė

EU/1/03/262/004 5 × 1 kietoji kapsulė

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

EMEND 125 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS TEKSTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EMEND 125 mg kietosios kapsulės

Aprepitantas

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

MSD

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ – STANDARTINĖ DĖŽUTĖ (KARTONO)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EMEND 165 mg kietosios kapsulės

Aprepitantas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 165 mg aprepitanto.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės. Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 kietoji kapsulė

6 × 1 kietoji kapsulė

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-I) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (IAI)

EU/1/03/262/009 1 kietoji kapsulė

EU/1/03/262/010 6 x 1 kietoji kapsulė

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

EMEND 165 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS TEKSTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EMEND 165 mg kietosios kapsulės

Aprepitantas

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

MSD

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ – TRIGUBA PAKUOTĖ (KARTONO) – 3 dienų gydymo pakuotė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EMEND 125 mg kietoji kapsulė

EMEND 80 mg kietosios kapsulės

Aprepitantas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje 125 mg kietojoje kapsulėje yra 125 mg aprepitanto.

Kiekvienoje 80 mg kietojoje kapsulėje yra 80 mg aprepitanto.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės. Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

3 dienų gydymo pakuotėje yra:

1 × 125 mg kietoji kapsulė ir

2 × 80 mg kietosios kapsulės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (IAI)

EU/01/03/262/006

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

EMEND 125 mg / 80 mg

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

(JOJE YRA 1 125 MG KIETOJI KAPSULĖ IR 2 80 MG KIETOSIOS KAPSULĖS)

VIDINĖ PAKUOTĖ – TRIGUBA – 3 dienų gydymo pakuotė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EMEND 125 mg kietoji kapsulė

EMEND 80 mg kietosios kapsulės

Aprepitantas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 125 mg aprepitanto.

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 80 mg aprepitanto.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės. Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

3 dienų gydymo pakuotėje yra:

1 × 125 mg kietoji kapsulė ir

2 × 80 mg kietosios kapsulės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Daugiau informacijos, kaip vartoti EMEND, rasite pakuotės lapelyje.

KAIP ir KADA vartoti EMEND

Gydytojas Jums paskyrė vėmimą slopinantį vaistą EMEND, kuris apsaugos Jus nuo chemoterapijos sukeliamo pykinimo ir vėmimo.

KAIP:

EMEND vartojama tik vieną kartą per parą 3 dienas iš eilės.

EMEND kapsules galima vartoti valgant ar nevalgius.

Iš karto neištraukite visų kapsulių.

Norėdami išimti kapsulę, stumkite ją iš šono.

Gydymo pradžia KADA:

Išgerkite vieną EMEND 125 mg kapsulę 1 valandą PRIEŠ chemoterapijos pradžią.

I diena

EMEND 125 mg kapsulė

KADA:

Išgerkite vieną EMEND 80 mg kapsulę kas rytą kitas dvi dienas.

II diena

III diena

EMEND 80 mg kapsulė

Pykinimas ir vėmimas gali prasidėti kitą dieną po chemoterapijos, todėl svarbu, kad EMEND vartotumėte 3 dienas iš eilės kaip paskyrė gydytojas.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (IAI)

EU/1/03/262/006

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ (EMEND 125 mg milteliai geriamajai suspensijai)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EMEND 125 mg milteliai geriamajai suspensijai

Aprepitantas

Vaikams nuo 6 mėn. iki < 12 metų

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekviename paketėlyje yra 125 mg aprepitanto. 1 ml geriamosios suspensijos, gautos ištirpinus miltelius, yra 25 mg aprepitanto.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra sacharozės ir laktozės. Daugiau informacijos rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai geriamajai suspensijai.

Vienas paketėlis, du geriamieji švirkštai, vienas dangtelis ir viena maišymo taurelė.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-I) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/03/262/011

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

EMEND 125 mg milteliai geriamajai suspensijai

INFORMACIJA MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

EMEND 125 mg miltelių geriamajai suspensijai paketėlis

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EMEND 125 mg milteliai geriamajai suspensijai Aprepitantas

Vartoti per burną

2.VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

6.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai