Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Empliciti (elotuzumab) – Preparato charakteristikų santrauka - L01XC

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasEmpliciti
ATC kodasL01XC
Sudėtiselotuzumab
GamintojasBristol-Myers Squibb

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Empliciti 300 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui.

Empliciti 400 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui.

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Empliciti 300 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Kiekviename flakone yra 300 mg elotuzumabo*.

Empliciti 400 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Kiekviename flakone yra 400 mg elotuzumabo.

Po ištirpinimo kiekviename ml koncentrato yra 25 mg elotuzumabo.

* Elotuzumabas gaminamas NS0 ląstelėse rekombinacinės DNR technologijos būdu.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Milteliai infuzinio tirpalo koncentratui (milteliai koncentratui).

Milteliai yra balti arba balkšvi, vientiso arba fragmentuoto gniužulėlio pavidalo.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Empliciti yra skirtas dauginei mielomai gydyti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu suaugusiems pacientams, kurie anksčiau bent vieną kartą jau buvo gydyti (žr. 4.2 ir 5.1 skyrius).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą elotuzumabu pradėti ir stebėti turi gydytojas, turintis dauginės mielomos gydymo patirties.

Parengtinis gydymas su infuzija susijusių reakcijų profilaktikai

Toliau nurodytas parengtinis gydymas pacientui turi būti skiriamas iki Empliciti infuzijos likus 45-90 minučių (žr. 4.4 skyrių):

8 mg deksametazono į veną

H1 blokatorius – difenhidraminas (25-50 mg per burną arba į veną) arba panašus H1 blokatorius; H2 blokatorius – ranitidinas (50 mg į veną arba 150 mg per burną) arba panašus H2 blokatorius; paracetamolis (650-1000 mg per burną).

Su infuzija susijusios reakcijos valdymas

Jei vartojant Emplicity pasireiškia ≥ 2 laipsnio su infuzija susijusi reakcija, infuziją būtina nutraukti. Reakcijai sumažėjus iki ≤ 1 laipsnio, gydymą Empliciti reikia atnaujinti 0,5 ml/min. greičiu, po to,

atsižvelgiant į toleravimą, greitį kas 30 minučių galima didinti 0,5 ml/min. iki greičio, kuriam esant pasireiškė su infuzija susijusi reakcija. Jei su infuzija susijusi reakcija neatsinaujina, dozės didinimą galima atnaujinti (žr. 2 lentelę).

Paciento, kuriam buvo pasireiškusi su infuzija susijusi reakcija, gyvybinius požymius reikia vertinti kas 30 minučių 2 valandas po Empliciti infuzijos pabaigos. Jei su infuzija susijusi reakcija atsinaujina, Empliciti infuziją būtina sustabdyti ir tą dieną jos atnaujinti negalima (žr. 4.4 skyrių). Jei atsiranda labai sunkių su infuzija susijusių reakcijų (≥ 3 laipsnio), gali reikėti visam laikui nutraukti Empliciti vartojimą ir pradėti skubų gydymą.

Dozavimas vartojant kartu su lenalidomidu ir deksametazonu

Dozavimo schema pateikiama 1 lentelėje.

Gydymas tęsiamas tol, kol liga pradeda progresuoti arba pasireiškia nepriimtinas toksinis poveikis.

Rekomenduojama Empliciti dozė yra 10 mg/kg, ji infuzuojama į veną kas savaitę (28 dienų ciklas) 1, 8, 15 ir 22 dienomis pirmųjų dviejų ciklų metu ir po to kas 2 savaites 1 ir 15 dienomis.

Rekomenduojama lenalidomido dozė yra 25 mg, ji vartojama kartą per parą per burną 1-21 dienomis kartotinių 28 dienų ciklų metu ir praėjus ne mažiau kaip 2 valandoms po Empliciti infuzijos, kai vartojama tą pačią dieną.

Toliau pateikiama deksametazono vartojimo schema:

Empliciti infuzijos dienomis 28 mg deksametazono dozę reikia vartoti per burną kartą per parą likus 3-24 valandoms iki Empliciti infuzijos bei 8 mg dozę į veną likus 45-90 minučių iki Empliciti infuzijos 1, 8, 15 ir 22 dienomis kartotinių 28 dienų ciklų metu.

Tomis dienomis, kai Emplitici neinfuzuojama, tačiau suplanuota vartoti deksametazono dozę (8 ir 22 dieną 3 ir visų vėlesnių ciklų metu), per burną vartojama 40 mg deksametazono dozė.

1 lentelė. Rekomenduojama Empliciti dozavimo schema, kai kartu vartojama lenalidomido ir deksametazono

Ciklas

 

1 ir 2 28 dienų ciklai

 

3 ir vėlesni 28 dienų ciklai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciklo diena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengtinis gydymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empliciti (mg/kg) į veną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenalidomidas (25 mg) per burną

 

 

1-21 dienos

 

 

1-21 dienos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deksametazonas (mg) per burną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciklo diena

Papildomos informacijos apie lenalidomidą ir deksametazoną pateikiama atitinkamose preparato charakteristikų santraukose.

Infuzijos greičio instrukcija pateikiama toliau esančiame poskyryje „Vartojimo metodas“.

Dozės vėlinimas, gydymo sustabdymas arba nutraukimas

Jei kurio nors į gydymo schemą įtraukto vaistinio preparato vartojimas yra atidedamas, sustabdomas arba nutraukiamas, gydymą kitais vaistiniais preparatais galimą tęsti taip kaip suplanuota. Vis dėlto jei vėlinamas arba nutraukiamas geriamojo arba į veną leidžiamo deksametazono vartojimas, Empliciti

vartojimas turi būti paremtas klinikiniu įvertinimu (pvz., atsižvelgiant į padidėjusio jautrumo riziką) (žr.4.4 skyrių).

Ypatingos populiacijos

Vaikų populiacija

Empliciti vartojimas vaikams dauginės mielomos indikacijai nėra aktualus.

Senyviems pacientams

Elotuzumabo dozės vyresniems kaip 65 metų pacientams koreguoti nereikia (žr 5.2 skyrių). Duomenų apie elotuzumabo veiksmingumą ir saugumą gydant ≥ 85 metų pacientus yra labai nedaug.

Sutrikusi inkstų funkcija

Pacientams, kuriems yra lengvas (KrKl = 60 - 89 ml/min.), vidutinio sunkumo

(KrKl = 30 - 59 ml/min.) ar sunkus (KrKl < 30 ml/min.) inkstų funkcijos sutrikimas ar galutinės stadijos inkstų liga, kai būtinas gydymas dializėmis, Emplicity dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Sutrikusi kepenų funkcija

Pacientams, kuriems yra lengvas kepenų funkcijos sutrikimas (bendro bilirubino [BB]

kiekis ≤ viršutinei normos ribai [VNR] ir AST aktyvumas > VNR arba TT kiekis 1-1,5 karto < VNR ir yra bet koks AST aktyvumas), Emplicity dozės koreguoti nereikia. Empliciti vartojimas pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo (BB kiekis 1,5-3 kartus > VNR ir yra bet koks AST aktyvumas) ar sunkus (BB kiekis > 3 VNR ir yra bet koks AST aktyvumas) kepenų funkcijos sutrikimas, netirtas (žr. 5.2 skyrių).

Vartojimo metodas

Empliciti leidžiamas tik į veną.

Pradinis paruošto ir atskiesto tirpalo infuzijos greitis turi būti 0,5 ml per min. Jei infuzija yra gerai toleruojama, infuzijos greitį galima laipsniškai didinti taip, kaip nurodyta 2 lentelėje. Maksimalus infuzijos greitis negali būti didesnis kaip 5 ml/min.

2 lentelė.

Empliciti infuzijos greitis

 

 

1 ciklas, 1 dozė

1 ciklas, 2 dozė

1 ciklas, 3 ir 4 dozės ir visi kiti ciklai

 

 

 

 

 

 

Laiko

 

Greitis

Laiko

Greitis

Greitis

intervalas

 

 

intervalas

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - 30 min.

 

0,5 ml/min.

0 - 30 min.

3 ml/min.

 

30 - 60 min.

 

1 ml/min.

≥ 30 min.

4 ml/min*

5 ml/min.*

≥ 60 min.

 

2 ml/min.*

-

-

 

*Tokiu greičiu infuzija tęsiama iki jos pabaigos, t. y. maždaug 1 valandą, atsižvelgiant į kūno svorį.

Emplicity ruošimo ir skiedimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Prieš pradedant gydymą būtina peržiūrėti visų kartu su Empliciti vartojamų vaistinių preparatų preparato charakteristikų santraukas.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Su infuzija susijusi reakcija

Pranešta apie su infuzija susijusių reakcijų atvejus elotuzumabu gydytiems pacientams (žr. 4.8 skyrių).

Prieš Empliciti infuziją būtinas parengtinis gydymas deksametazonu, H1 blokatoriumi,

H2 blokatoriumi ir paracetamoliu (žr. 4.2 skyriaus poskyrį „Parengtinis gydymas“). Pacientams, kuriems nebuvo taikytas parengtinis gydymas, su infuzija susijusių reakcijų dažnis buvo daug didesnis.

Jei pasireiškia bet kokių ≥ 2 laipsnio su infuzija susijusios reakcijos simptomų, būtina nutraukti Empliciti infuziją ir pradėti taikyti tinkamas gydomąsias ir palaikomąsias priemones. Gyvybinius požymius reikia vertinti kas 30 minučių 2 valandas po Empliciti infuzijos pabaigos. Išnykus reakcijai (simptomams tapus ≤ 1 laipsnio), gydymą Empliciti reikia atnaujinti pradiniu 0,5 ml/min. greičiu. Jei simptomai neatsinaujina, infuzijos greitį galima laipsniškai didinti kas 30 minučių iki ne didesnio kaip 5 ml/min. greičio (žr. 4.2 skyriaus poskyrį „Vartojimo metodas“).

Jei atsiranda labai sunkių su infuzija susijusių reakcijų, gali reikėti visam laikui nutraukti Empliciti vartojimą ir pradėti skubų gydymą. Jei pacientui pasireiškia lengva ar vidutinio sunkumo su infuzija susijusi reakcija, Empliciti vartojimą galima tęsti mažesniu infuzijos greičiu ir atidžiai stebint paciento būklę (žr. 4.2 skyriaus poskyrį „Vartojimo metodas“).

Situacijos, susijusios su vaistiniais preparatais, kurie vartojami kartu su Empliciti

Empliciti vartojamas kartu su kitais vaistiniais preparatais, todėl situacijos, susijusios su tų vaistinių preparatų vartojimu, gali būti aktualios ir kombinuotojo gydymo atveju. Prieš pradedant gydymą būtina peržiūrėti visų kartu su Empliciti vartojamų vaistinių preparatų preparato charakteristikų santraukas.

Infekcijos

Daugine mieloma sergančių pacientų klinikinių tyrimų metu visų infekcinių ligų, įskaitant pneumoniją, dažnis Empliciti gydytiems pacientams buvo didesnis (žr. 4.8 skyrių). Pacientų būklę būtina stebėti ir turi būti pradedamas įprastinis infekcinių ligų gydymas.

Antrasis pirminis vėžys (APV)

Daugine mieloma sergančių pacientų klinikinio tyrimo metu lyginant Empliciti derinio su lenalidomidu ir deksametazonu bei lenalidomido ir deksametazono poveikį (Tyrimas 1), APV (ypač solidinių navikų bei ne melanomos tipo odos vėžio) dažnis Empliciti gydytiems pacientams buvo didesnis (žr. 4.8 skyrių). Yra žinoma, kad AVP atsiradimas yra susijęs su lenalidomido ekspozicija, kuri Empliciti derinio su lenalidomidu ir deksametazonu vartojimu atveju buvo ilgesnė, palyginti su buvusia vartojant lenalidomidą ir deksametazoną. Piktybinių kraujo ligų dažnis abiejose gydymo grupėse buvo toks pat. Pacientus būtina stebėti, ar neatsiranda APV.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Farmakokinetinės sąveikos tyrimų neatlikta. Nėra tikėtina, kad Empliciti (žmogui pritaikytas monokloninis antikūnas) būtų metabolizuojamas citochromo P450 (CYP) izofermentų ar kitų vaistinius preparatus metabolizuojančių fermentų, todėl kitų kartu vartojamų vaistinių preparatų sukeliamas šių fermentų slopinimas ar sužadinimas Empliciti farmakokinetikos veikti neturėtų.

Empliciti galima nustatyti atliekant serumo baltymų elektroforezės (SBE) ir serumo imunofiksacijos tyrimus mieloma sergantiems pacientams, tai gali sutrukdyti tinkamai suklasifikuoti reakciją. Elotuzumabo buvimas paciento serume gali sukelti nedidelį SPEP ankstyvosios srities piką, kuris

atliekant serumo imunofiksaciją rodo IgGƙ. Tokia sąveika gali sutrukdyti atskirti visišką reakciją ir galimą atkrytį nuo visiškos reakcijos pacientams su IgG kapa mielomos baltymu.

Jei atliekant serumo imunofiksaciją nustatoma papildomų pikų, būtina paneigti bikloninės gamapatijos tikimybę.

Prieš pradedant gydymą būtina peržiūrėti visų kartu su Empliciti vartojamų vaistinių preparatų preparato charakteristikų santrauką.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingos moterys ir vyrų ir moterų kontracepcija

Empliciti vaisingoms moterims vartoti negalima, nebent moters klinikinė būklė yra tokia, kad ją būtina gydyti elotuzumabu. Vaisingos moterys turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą.

Pacientai vyrai turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą gydymo metu ir 180 dienų po jo, jei partnerė yra vaisinga ir nenaudoja veiksmingo kontracepcijos metodo.

Nėštumas

Nėščių moterų gydymo elotuzumabu patirties nėra. Elotuzumabas vartojamas kartu su lenalidomidu, kurio nėštumo laikotarpiu vartoti draudžiama. Tyrimų su gyvūnais duomenų apie toksinį poveikį reprodukcijai nepateikiama, kadangi nėra tinkamų gyvūnų modelių. Empliciti nėščioms moterims vartoti negalima, nebent moters klinikinė būklė yra tokia, kad ją būtina gydyti elotuzumabu.

Prieš pradedant gydymą būtina peržiūrėti visų kartu su Empliciti vartojamų vaistinių preparatų preparato charakteristikų santraukas. Kai Empliciti vartojamas kartu su lenalidomidu, gali pasireikšti žalingas poveikis vaisiui, įskaitant su šiuo preparatu susijusius sunkius gyvybei pavojingus apsigimimus, todėl būtina laikytis nėštumo prevencijos reikalavimų, įskaitant testų atlikimą ir kontracepcijos metodo naudojimą. Lenalidomido būna jį vartojančių pacientų kraujyje ir spermoje. Informacijos apie kontracepcijos reikalavimus, susijusius su lenalidomido buvimu spermoje ir perdavimu su ja, bei papildomų duomenų pateikiama preparato charakteristikų santraukoje. Empliciti kartu su lenalidomidu vartojantiems pacientams būtina vykdyti lenalidomido nėštumo prevencijos programos reikalavimus.

Žindymas

Nėra tikėtina, kad elotuzumabo patenka į moters pieną. Elotuzumabas vartojamas kartu su lenalidomidu, todėl žindymą būtina nutraukti dėl lenalidomido vartojimo.

Vaisingumas

Elotuzumabo poveikio vaisingumui vertinimo tyrimų neatlikta. Dėl to elotuzumabo poveikis vyrų ir moterų vaisingumui nėra žinomas.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Atsižvelgiant į praneštas nepageidaujamas reakcijas, Empliciti poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nėra tikėtinas. Pacientams, kuriems pasireiškia su infuzija susijusių reakcijų, reikia patarti nevairuoti ir nevaldyti mechanizmų tol, kol simptomai palengvės.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Elotuzumabo saugumo duomenys buvo vertinami išanalizavus apibendrintus iš viso 554 daugine mieloma sergančių ir elotuzumabu kartu su lenolidomidu ir deksametazonu (451 pacientas) ar bortezomibu ir deksametazonu (103 pacientai) gydytų pacientų duomenis, gautus 6 klinikinių tyrimų metu. Dauguma nepageidaujamų reakcijų buvo lengvos arba vidutinio sunkumo (1 arba 2 laipsnio).

Sunkiausia nepageidaujama reakcija, galinti pasireikšti gydymo elotuzumabu metu, yra pneumonija.

Dažniausios gydymo elotuzumabo metu pasireiškusios reakcijos (atsirado > 10% pacientų) buvo su infuzija susijusios reakcijos, viduriavimas, juostinė pūslelinė, nazofaringitas, kosulys, pneumonija, viršutinių kvėpavimo takų infekcija, limfopenija ir kūno svorio sumažėjimas.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujamos reakcijos, apie kurias pranešta 6 klinikinių tyrimų metu elotuzumabu gydžius 554 daugine mieloma sergančius pacientus, išvardytos 3 lentelėje.

Šios reakcijos sugrupuotos pagal organų sistemų klases ir dažnį. Dažnis apibūdinamas taip: labai dažni (≥ 1/10); dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10); nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100); reti

(nuo ≥ 1/10,000 iki < 1/1 000); labai reti (< 1/10 000); ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

3 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios daugine mielomas sergantiems Empliciti vartojusiems pacientams

Organų sistemų klasė

Nepageidaujamos

Bendrasis dažnis

3 arba 4 laipsnio

 

reakcijos

 

reakcijų dažnis

Infekcijos ir infestacijos

Juostinė pūslelinėa

Labai dažni

Dažni

 

Nazofaringitas

Labai dažni

Pranešimų nebuvo

 

Pneumonijab

Labai dažni

Labai dažni

 

Viršutinių kvėpavimo

Labai dažni

Dažni

 

takų infekcija

 

 

Kraujo ir limfinės

Limfopenijac

Labai dažni

Labai dažni

sistemos sutrikimai

 

 

 

Imuninės sistemos

Anafilaksinė reakcija

Nedažni

Nedažni

sutrikimai

Padidėjęs jautrumas

Dažni

Nedažni

Psichikos sutrikimai

Nuotaikos pokytis

Dažni

Pranešimų nebuvo

Nervų sistemos

Galvos skausmas

Labai dažni

Nedažni

sutrikimai

Hipoestezija

Dažni

Nedažni

Kraujagyslių sutrikimai

Giliųjų venų trombozė

Dažni

Dažni

Kvėpavimo sistemos,

Kosulysd

Labai dažni

Nedažni

krūtinės ląstos ir

Burnos ir ryklės

Dažni

Pranešimų nebuvo

tarpuplaučio sutrikimai

skausmas

 

 

Virškinimo trakto

Viduriavimas

Labai dažni

Dažni

sutrikimai

 

 

 

Odos ir poodinio

Naktinis prakaitavimas

Dažni

Pranešimų nebuvo

audinio sutrikimai

 

 

 

Bendri sutrikimai ir

Krūtinės skausmas

Dažni

Dažni

vartojimo vietos

Nuovargis

Labai dažni

Dažni

pažeidimai

Karščiavimas

Labai dažni

Dažni

Tyrimai

Kūno svorio

Labai dažni

Nedažni

 

sumažėjimas

 

 

Sužalojimai,

Su infuzija susijusios

Dažni

Dažni

apsinuodijimai ir

reakcijos

 

 

procedūrų komplikacijos

 

 

 

aTerminas juostinė pūslelinė apima šiuos terminus: juostinė pūslelinė, burnos pūslelinė ir pūslelinės viruso infekcija.

bTerminas pneumonija apima šiuos terminus: pneumonija, atipinė pneumonija, bronchopneumonija, skiltinė pneumonija, bakterinė pneumonija, grybelinė pneumonija, gripinė pneumonija ir pneumokokinė pneumonija.

cTerminas limfopenija apima šiuos terminus: limfopenija ir limfocitų kiekio sumažėjimas.

dTerminas kosulys apima šiuos terminus: kosulys, produktyvus kosulys ir viršutinių kvėpavimo takų kosulio sindromas.

Pagal ekspoziciją koreguotas nepageidaujamų reakcijų (bet kokio laipsnio ir 3 arba 4 laipsnio) dažnis, nustatytas 1-ojo tyrimo (klinikinio tyrimo, kuriame buvo lyginamas gydymo Empliciti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu (N = 318) bei gydymo lenalidomidu ir deksametazonu (N = 317) poveikis daugine mieloma sergantiems pacientams) metu, pateikiamas 4 lentelėje.

4 lentelė. Pagal ekspoziciją koreguotas nepageidaujamų reakcijų dažnio Empliciti ir lenalidomidu kartu su deksametazonu gydytiems pacientams ir lenalidomidu bei deksametazonu gydytiems pacientams palyginimas [įskaitant kartotinius pasireiškimus visiems gydytiems pacientams]

 

 

 

Empliciti bei

 

Lenalidomidas ir deksametazonas

 

 

lenalidomidas ir deksametazonas

 

 

 

 

 

 

 

N = 318

 

 

N = 317

 

 

 

Bet kokio laipsnio

3 arba 4 laipsnio

Bet kokio laipsnio

3 arba 4 laipsnio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepageidauj

Reiški

Dažnis

Reiški

Dažnis

Reiški

Dažnis

Reiški

Dažnis

ama reakcija

nių

(pasireiški

nių

(pasireiški

nių

(pasireiški

nių

(pasireiški

 

 

kiekis

mo dažnis

kiekis

mo dažnis

kiekis

mo dažnis

kiekis

mo dažnis

 

 

 

100 pacien

 

100 pacien

 

100 pacien

 

100 pacien

 

 

 

to metų)

 

to metų)

 

to metų)

 

to metų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viduriavimas;

59,2

3,7

49,3

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karščiavimas

43,0

1,6

27,7

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovargis

40,0

6,4

34,7

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosulysa

33,2

0,2

20,3

-

-

Nazofaringita

29,5

-

-

27,7

-

-

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viršutinių

25,2

0,4

22,7

1,0

kvėpavimo

 

 

 

 

 

 

 

 

takų infekcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limfopenijab

17,6

12,7

13,6

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

galvos

 

17,2

0,2

9,6

0,2

skausmas;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pneumonijac

15,6

10,5

12,9

8,1

Juostinė

10,0

1,0

5,7

0,7

pūslelinėd

 

 

 

 

 

 

 

 

Burnos

ir

8,8

-

-

4,1

-

-

ryklės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skausmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūno

svorio

8,6

0,8

4,8

-

-

sumažėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naktinis

6,1

-

-

2,9

-

-

prakaitavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krūtinės

5,7

0,4

2,9

0,2

skausmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giliųjų venų

5,1

3,5

2,9

1,7

trombozė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipoestezija

4,9

0,2

2,9

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotaikos

4,5

-

-

1,9

-

-

pokytis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padidėjęs

2,0

-

-

1,0

0,2

jautrumas

 

 

 

 

 

 

 

 

aTerminas kosulys apima šiuos terminus: kosulys, produktyvus kosulys ir viršutinių kvėpavimo takų kosulio sindromas. bTerminas limfopenija apima šiuos terminus: limfopenija ir limfocitų kiekio sumažėjimas.

cTerminas pneumonija apima šiuos terminus: pneumonija, atipinė pneumonija, bronchopneumonija, skiltinė pneumonija, bakterinė pneumonija, grybelinė pneumonija, gripinė pneumonija ir pneumokokinė pneumonija.

dTerminas juostinė pūslelinė apima šiuos terminus: juostinė pūslelinė, burnos pūslelinė ir pūslelinės viruso infekcija.

Atskirų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Su infuzija susijusios reakcijos

Daugine mieloma sergančių pacientų klinikinio tyrimo (1 ojo tyrimo) metu su infuzija susijusių reakcijų atsirado maždaug 10% Empliciti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu gydytų pacientų, kuriems buvo taikytas parengtinis gydymas (N = 318) (žr. 4.4 skyrių). Pacientams, kuriems nebuvo taikytas parengtinis gydymas, lengvų ir vidutinio sunkumo su infuzija susijusių reakcijų dažnis buvo > 50%. Visos praneštos su infuzija susijusios reakcijos buvo ≤ 3 laipsnio. 3 laipsnio su infuzija susijusių reakcijų atsirado 1% pacientų. Dažniausi su infuzija susijusių reakcijų simptomai buvo karščiavimas, šaltkrėtis ir hipertenzija. Penkiems procentams (5%) pacientų Empliciti infuziją dėl su infuzija susijusios reakcijos reikėjo sustabdyti 25 minutėms (mediana), 1% pacientų dėl su infuzija susijusios reakcijos infuzija buvo nutraukta. Iš pacientų, kuriems pasireiškė su infuzija susijusi reakcija, 70% (23/33) ji atsirado infuzuojant pirmąją dozę.

Infekcijos

Infekcinių ligų, įskaitant pneumoniją, dažnis Empliciti gydytiems pacientams, palyginti su kontrolinės grupės pacientais, buvo didesnis (žr. 4.4 skyrių). Daugine mieloma sergančių pacientų klinikinio tyrimo (1 ojo tyrimo) metu infekcija pasireiškė 81,4% pacientų, vartojusių Empliciti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu (N = 318), bei 74,4% pacientų, vartojusių lenalidomidą ir deksametazoną (N = 317). 3-4 laipsnio infekcija pasireiškė 28% ir 24,3% atitinkamai Empliciti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu bei lenalidomidą ir deksametazoną vartojusių pacientų. Mirtina infekcija pasireiškė nedažnai, apie ją pranešta 2,5% Empliciti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu bei 2,2% lenalidomidą ir deksametazoną vartojusių pacientų. Pneumonijos dažnis buvo didesnis Empliciti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu vartojusiems pacientams, palyginti su lenalidomidą ir deksametazoną vartojusiais pacientais (atitinkamai 15,1%, palyginti su 11,7%, mirtini atvejai 0,6%, palyginti su 0%).

Antrasis pirminis vėžys

APV dažnis Empliciti gydytiems pacientams, palyginti su kontrolinės grupės pacientais, buvo didesnis (žr. 4.4 skyrių). Daugine mieloma sergančių pacientų klinikinio tyrimo (1-ojo tyrimo) metu invazinis APV nustatytas 6,9% pacientų, vartojusių Empliciti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu

(N = 318), ir 4,1% pacientų, vartojusių lenalidomidą ir deksametazoną (N = 317). Yra žinoma, kad antrojo pirminio vėžio atsiradimas yra susijęs su lenalidomido ekspozicija, kuri Empliciti derinio su lenalidomidu ir deksametazonu vartojimu atveju buvo ilgesnė, palyginti su buvusia vartojant lenalidomidą ir deksametazoną. Piktybinių kraujo ligų dažnis abiejose gydymo grupėse buvo toks pat (1,6%). Solidinių navikų atsirado 2,5% ir 1,9% atitinkamai Empliciti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu bei lenalidomidą ir deksametazoną vartojusių pacientų. Ne melanomos tipo odos vėžys atsirado 3,1% ir 1,6% atitinkamai Empliciti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu bei lenalidomidą ir deksametazoną vartojusių pacientų.

Giliųjų venų trombozė

Daugine mieloma sergančių pacientų klinikinio tyrimo (1-ojo tyrimo) metu giliųjų venų trombozė pasireiškė 7,2% pacientų, vartojusių Empliciti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu (N = 318), ir 3,8% pacientų, vartojusių lenalidomidą ir deksametazoną (N = 317). Vertinant aspirinu gydytus pacientus, giliųjų venų trombozė pasireiškė 4,1% pacientų, vartojusių Empliciti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu (E-Ld), ir 1,4% pacientų, vartojusių lenalidomidą ir deksametazoną (Ld). Giliųjų venų trombozės dažnis gydymo grupėse buvo panašus vertinant pacientus, kuriems taikyta profilaktika mažos molekulinės masės heparinu (2,2% abiejose gydymo grupėse), ir pacientus, kurie vartojo vitamino K antagonistų (dažnis buvo 0% E-Ld gydytų pacientų grupėje ir 6,7% Ld gydytų pacientų grupėje).

Imunogeniškumas

Empliciti, kaip ir visi kiti terapiniai baltymai, gali sukelti imuninę reakciją.

Iš 390 pacientų, kurie vartojo Empliciti ir kuriems buvo galima įvertinti antikūnų prieš vaistinį preparatą buvimą, 72 pacientams (18,5%) elektrocheminiu liuminescenciniu (ECL) metodu rasta gydymo metu susidariusių antikūnų prieš vaistinį preparatą. Neutralizuojančių antikūnų 1-ojo tyrimo metu rasta 19 iš 299 pacientų. Daugumai pacientų imunogeniškumas pasireiškė ankstyvuoju gydymo laikotarpiu, buvo laikinas ir išnyko per 2-4 mėnesius. Remiantis populiacijos farmakokinetikos ir ekspozicijos-reakcijos analize, duomenų apie aiškų priežastinį farmakokinetikos, veiksmingumo ar toksinių savybių pokyčių ryšį su antikūnų prieš vaistinį preparatą susidarymu negauta.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas reakcijas po preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. - Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi nacionaline pranešimo sistema, nurodyta V priede.

4.9Perdozavimas

Gautas pranešimas apie vieną perdozavusį pacientą, kuris suvartojo 23,3 mg/kg elotuzumabo kartu su lenalidomidu ir deksametazonu. Pacientui simptomų neatsirado, perdozavimo gydyti nereikėjo ir buvo galima tęsti gydymą elotuzumabu.

Klinikini tyrimų metu buvo įvertinti maždaug 78 pacientai, vartoję 20 mg/kg elotuzumabo dozę, akivaizdaus toksinio poveikio nepasireiškė.

Perdozavimo atveju pacientus reikia atidžiai stebėti, ar neatsitranda nepageidaujamų reakcijų požymių ir simptomų, ir pradėti tinkamą simptominį gydymą.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė - antineoplastiniai preparatai, monokloniniai antikūnai. - ATC kodas - L01XC23. -

Veikimo mechanizmas

Elotuzumabas yra imuninę sistemą stimuliuojantis žmogui pritaikytas IgG1 monokloninis antikūnas, kuris specifiškai veikia signalinio limfocitus aktyvinančios molekulės grupės nario Nr. 7 (angl. Signaling Lymphocyte Activation Molecule Family member 7, SLAMF7) baltymą. SLAMF7 yra labai išreikštas dauginės mielomos ląstelėse nepriklausomai nuo citogenetinių sutrikimų. SLAMF7 taip pat yra išreikštas ant natūraliųjų ląstelių-žudikių, normalių plazminių ląstelių ir kitų imuninių ląstelių, įskaitant kai kuriuos T ląstelių potipius, monocitus, B ląsteles ir pDC (plazmocitoidines dendritines ląsteles), tačiau nerandamas normaliuose solidiniuose audiniuose ar hematopoezinėze kamieninėse ląstelėse.

Elotuzumabas in vitro tiesiogiai aktyvina natūralias ląsteles-žudikes veikdamas tiek su SLAMF7 susijusį mechanizmą, tiek Fc receptorius stimuliuojantį antimielominį aktyvumą. Be to, elotuzumabas veikia SLAMF7 ant mielomos ląstelių ir palengvina sąveiką su natūraliomis ląstelėmis-žudikėmis, kad dėl nuo antikūnų priklausančio citotoksinio poveikio (angl. antibody-dependent cellular cytotoxicity, ADCC) būtų lengvinamas mielominių ląstelių naikinimas. Ikiklinikinių modelių tyrimų metu elotuzumabo, vartojamo kartu su lenalidomidu ar bortezomibu, poveikis buvo sinergetinis.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Buvo atlikti du atsitiktinių imčių atviri tyrimai, siekiant įvertinti Empliciti (elotuzumabo) veiksmingumą ir saugumą gydant daugine mieloma sergančius suaugusius pacientus, kuriems jau buvo taikyta viena ar daugiau gydymo schemų.

1 lentelėje pateikiami pagrindiniai duomenys Empliciti indikacijai, kai kartu vartojama lenalidomido ir deksametazono.

1-asis tyrimas

Buvo atliktas atsitiktinių imčių atviras tyrimas, siekiant įvertinti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu vartojamo Empliciti veiksmingumą ir saugumą gydant daugine mieloma sergančius pacientus, kuriems jau buvo taikyta nuo vienos iki trijų gydymo schemų. Visiems pacientams buvo dokumentuotas progresavimas po paskutinio gydymo. Pacientai, kurie buvo atsparūs gydymui lenalidomidu, į tyrimą įtraukti nebuvo, 6% pacientų buvo anksčiau gydyti lenalidomidu. Pacientai turėjo būti pasveikę po persodinimo; turėjo būti praėję mažiausiai 12 savaičių po autologinių kamieninių autologinių kamieninių ląstelių persodinimo (angl. stem cell transplant, SCT) ir

16 savaičių po alogeninių SCT. Pacientai, kurie sirgo širdies amiloidoze ar plazminių ląstelių leukemija, į tyrimą traukiami nebuvo.

Tinkami pacientai buvo atsitiktinai priskirti santykiu 1:1 vartoti arba Empliciti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu, arba lenalidomidą su deksametazonu. Gydymas buvo skiriamas 4 savaičių ciklais iki tol, kol-pasireikš ligos progresavimas arba nepriimtinas toksinis poveikis. Elotuzumabo 10 mg/kg dozė buvo vartojama į veną kas savaitę pirmųjų 2 ciklų metu ir kas 2 savaites vėliau. Prieš Empliciti infuziją buvo vartojama išskaidyta deksametazono dozė: geriamoji 28 mg dozė ir į veną leidžiama

8 mg dozė. Kontrolinėje grupėje bei savaitėmis, kai Empliciti nebuvo vartojama, kartą per savaitę buvo vartojama viena geriamojo deksametazono 40 mg dozė. Lenalidomido 25 mg dozė buvo vartojama per burną kartą per parą 3 pirmąsias kiekvieno ciklo savaites. Naviko reakcija buvo vertinama kas 4 savaites.

Iš viso 646 pacientams buvo atsitiktinai priskirtas gydymas: 321 vartojo Empliciti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu, 325 vartojo lenalidomidą su deksametazonu.

Demografinės ir pradinės charakteristikos gydymo grupėse buvo labai panašios. Amžiaus mediana buvo 66 metai (ribos 37-91); 57% pacientų buvo vyresni kaip 65 metų; 60% pacientų buvo vyrų; baltaodžiai sudarė 84% tyrimo populiacijos, azijiečiai – 10%, juodaodžiai – 4%. 43% pacientai buvo I tarptautinės laipsniavimo sistemos (angl. International Staging System, ISS) stadijos, 32% – II stadijos, 21% – III stadijos. Didelės rizikos del17p ir t(4;14) citogenetinės kategorijos buvo atitinkamai 32% ir 9% pacientų. Anksčiau taikytų gydymo schemų mediana buvo 2. Trisdešimt penki (35%) pacientų buvo į gydymą nereagavę (pasireiškė progresavimas gydymo metu arba per 60 dienų po paskutinio gydymo), 65% pasireiškė atkrytis (progresavimas po 60 dienų po paskutinio gydymo). Ankstesnis gydymas apėmė kamieninių ląstelių persodinimą (55%) ir gydymą bortezomibu (70%), melfalanu (65%), talidomidu (48%) ir lenalidomidu (6%).

Šio tyrimo pagrindinės vertinamosios baigtys buvo neprogresuojant ligai išgyventas laikotarpis (angl. progression free survival, PFS), įvertinant rizikos santykį, bei bendrasis reakcijos dažnis (angl. overall response rate, ORR) koduoto nepriklausomo peržiūros komiteto vertinimu. Veiksmingumo rezultatai pateikiami 5 lentelėje ir 1 paveiksle. Gydymo ciklų skaičiaus mediana buvo 19 Empliciti grupėje ir 14 lyginamojoje grupėje.

5 lentelė. 1-ojo tyrimo veiksmingumo rezultatai

 

 

Empliciti +

 

 

 

lenalidomidas ir

Lenalidomidas ir

 

 

deksametazonas

deksametazonas

 

 

N = 321

N = 325

PFS (ITT)

 

 

 

Rizikos santykis [97,61% PI]

 

0,68 [0,55, 0,85]

Stratifikuoto log-rank testo p rodmuo a

 

0,0001

1 metų PFS dažnis (%)

[95% PI]

68 [63, 73]

56 [50, 61]

2 metų PFS dažnis (%)

[95% PI]

39 [34, 45]

26 [21, 31]

3 metų PFS dažnis b (%)

[95% PI]

23 [18, 28]

15 [10, 20]

PFS mediana mėnesiais [95% PI]

18,5 [16,5, 21,4]

14,3 [12,0, 16,0]

Reakcija

 

 

 

Bendroji rekacija (angl. overal response, ORR)c

252 (78,5) [73,6, 82,9]

213 (65,5) [60,1, 70,7]

n (%) [95% PI]

 

 

 

p rodmuod

 

 

0,0002

Visiška reakcija (CR + sCR)e n (%)

14 (4,4)f

24 (7,4)

Labai gera dalinė reakcija (angl.very good

91 (28,3)

67 (20,6)

partial response, VGPR) n (%)

 

 

 

Dalinė reakcija (RR/PR) n (%)

147 (45,8)

122 (37,5)

Kombinuotoji reakcija (CR+sCR+VGPR) n (%)

105 (32,7)

91 (28,0)

Bendrasis išgyvenamumasg

 

 

 

Rizikos santykis [95% PI]

 

0,77 [0,61, 0,97]

Stratifikuoto log-rank testo p rodmuo

0,0257h

OS mediana mėnesiais [95% PI]

43,7 [40,34, NE]

39,6 [33,25,NE]

ap rodmuo paremtas log-rank testu, stratifikuotu pagal B2 mikroglobulinus (<3,5 mg/l, palyginti su ≥ 3,5 mg/l), ankstesnių gydymo schemų skaičių (1, palyginti su 2 arba 3) ir ankstesnį imuninę sistemą moduliuojantį gydymą (jokio gydymo, palyginti su talidomidu, palyginti su kitu gydymu).

bIš anksto numatyta 3 metų PFS analizė buvo atlikta remiantis minimaliu 33 mėnesių stebėjimo laikotarpiu.

cEuropos kraujo ir kaulų čulpų persodinimo grupės (angl. European Group for Blood and Marrow

Transplantation, EBMT) kriterijai.

dp rodmuo paremtas Cochran-Mantel-Haenszel chi-kvadrato t testu, stratifikuotu pagal B2 mikroglobulinus

(<3,5 mg/l, palyginti su ≥ 3,5 mg/l), ankstesnių gydymo schemų skaičių (1, palyginti su 2 arba 3) ir ankstesnį imuninę sistemą moduliuojantį gydymą (jokio gydymo, palyginti su talidomidu, palyginti su kitu gydymu).

eVisiška reakcija (angl. complete response, CR) + svari dalinė reakcija (angl. stringent complete

response, sCR).

fVisiškos reakcijos dažnis Empliciti grupėje gali būti įvertintas nepakankamai, kadangi elotuzumabo monokloniniai antikūnai daro įtaką imunofiksacijos testui ir serumo baltymų elektroforezės testui.

gIš anksto numatyta OS tarpinė analizė buvo atlikta remiantis minimaliu 35,4 mėnesio stebėjimo laikotarpiu.

hTarpinė OS analizė neatitiko protokole numatytų ansktyvo nutraukimo OS ribų (p ≤ 0,014).

1 paveikslas.

Neprogresuojant ligai išgyventas laikotarpis

Progresavimo nebuvimo tikimybė (%)

E-Ld

Ld

RS (97,61% PI): 0,68 (0,55, 0,85) p rodmuo: 0,0001

Neprogresuojant ligai išgyventas laikotarpis (mėnesiai)

Pacientų, kuriems yra rizika, skaičius

E-Ld

Ld

 

Vertinant PFS pasireikšęs pagerėjimas buvo nustatytas visuose pogrupiuose nepriklausomai nuo amžiaus (< 65 metai, palyginti su ≥ 65 metai), rizikos būklės, del17p ir t(4;14) citogenetinės kategorijos buvimo ar nebuvimo, ISS stadijos, ankstesnių gydymo schemų skaičiaus, ankstesnės imuninę sistemą moduliuojančių preparatų ekspozicijos, ankstesnės bortezomibo ekspozicijos, atkryčio ar atsparumo būklės arba inkstų funkcijos, kaip nurodyta 6 lentelėje.

6 lentelė. Pogrupių veiksmingumo rezultatai

 

E-Ld

 

Ld

 

 

N = 321

N = 325

 

Pogrupio apibūdinimas

PFS mediana

PFS mediana

RS [95% PI]

 

(mėnesiais) [95% PI]

(mėnesiais) [95% PI]

 

Amžius

 

 

 

 

<65 metai.

19,4 [15,9, 23,1]

15,7

[11,2, 18,5]

0,74 [0,55, 1,00]

≥65 metai.

18,5 [15,7, 22,2]

12,9

[10,9, 14,9]

0,64 [0,50, 0,82]

Rizikos veiksniai

 

 

 

 

Didelė rizika

14,8 [9,1, 19,6]

7,2

[5,6, 11,2]

0,63 [0,41, 0,95]

Įprastinė rizika

19,4 [16,5, 22,7]

16,4

[13,9, 18,5]

0,75 [0,59, 0,94]

Citogenetinė kategorija

 

 

 

 

del17p buvimas

19,6 [15,8, NE]

14,9

[10,6, 17,5]

0,65 [0,45, 0,93]

del17p nebuvimas

18,5 [15,8, 22,1]

13,9

[11,1, 16,4]

0,68 [0,54, 0,86]

t(4;14) buvimas

15,8 [8,4, 18,4]

5,5

[3,1, 10,3]

0,55 [0,32, 0,98]

t(4;14) nebuvimas

19,6 [17,0, 23,0]

14,9

[12,4, 17,1]

0,68 [0,55, 0,84]

ISS stadija

 

 

 

 

I

22,2 [17,8, 31,3]

16,4

[14,5, 18,6]

0,61 [0,45, 0,83]

II

15,9 [9,5, 23,1]

12,9

[11,1, 18,5]

0,83 [0,60, 1,16]

III

14,0 [9,3, 17,3]

7,4

[5,6, 11,7]

0,70 [0,48, 1,04]

 

 

 

 

Ankstesnis gydymas

 

 

 

Ankstesnių gydymo schemų

18,5 [15,8, 20,7]

14,5 [10,9, 17,5]

0,71 [0,54, 0,94]

skaičius = 1

 

 

 

Ankstesnių gydymo schemų

18,5 [15,9, 23,9]

14,0 [11,1, 15,7]

0,65 [0,50, 0,85]

skaičius = 2 arba 3

 

 

 

Ankstesnė talidomido ekspozicija

18,4 [14,1, 23,1]

12,3 [9,3, 14,9]

0,61 [0,46, 0,80]

Ankstesnės imunooduliatorių

18,9 [15,8, 22,2]

17,5 [13,0, 20,0]

0,78 [0,59, 1,04]

ekspozicijos nebuvo

 

 

 

Ankstesnė bortezomibo

17,8 [15,8, 20,3]

12,3 [10,2, 14,9]

0,67 [0,53, 0,84]

ekspozicija

 

 

 

Ankstesnės bortezomibo

21,4 [16,6, NE]

17,5 [13,1, 21,3]

0,70 [0,48, 1,00]

ekspozicijos nebuvo

 

 

 

Reakcija į gydymą

 

 

 

Atkrytis

19,4 [16,6, 22,2]

16,6 [13,0, 18,9]

0,75 [0,59, 0,96]

Atsparumas

16,6 [14,5, 23,3]

10,4 [6,6, 13,3]

0,55 [0,40, 0,76]

Inkstų funkcija

 

 

 

Pradinis CrCl < 60 ml/min.

18,5 [14,8, 23,3]

11,7 [7,5, 17,4]

0,56 [0,39, 0,80]

Pradinis CrCl ≥ 60 ml/min.

18,5 [15,9, 22,2]

14,9 [12,1, 16,7]

0,72 [0,57, 0,90]

 

 

 

 

1, 2 ir 3 metų bendrojo išgyvenamumo dažnis vartojant Empliciti kartu su lenalidomidu ir deksametazonu buvo atitinkamai 91%, 73% ir 60%, palyginti su atitinkamai 83%, 69% ir 53% vartojant lenalidomido ir deksametazono (žr. 2 paveikslą).

2 paveikslas.

Bendrasis išgyvenamumas

E-Ld

Ld

Išgyvenimo tikimybė (%)

RS (95% PI): 0,77 (0,61, 0,97) p rodmuo: 0,0257

Bendrasis išgyvenamumas (mėnesiai)

Pacientų, kuriems yra rizika, skaičius

E-Ld

Ld

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atleido nuo įpareigojimo pateikti tyrimų su visais vaikų populiacijos pogrupiais duomenis dauginės mielomos indikacijai (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

5.2Farmakokinetinės savybės

Elotuzumabo farmakokinetikos (FK) tyrimuose dalyvavo mielomine liga sergantys pacientai. Elotuzumabo farmakokinetika yra netiesinė: jo klirensas mažėja didinant dozę nuo 0,5 iki 20 mg/kg.

Absorbcija

Elotuzumabas vartojamas į veną, todėl biologinis prieinamumas yra nedelsiamas ir visiškas.

Pasiskirstymas

Elotuzumabo pasiskirstymo tūrio geometrinis vidurkis, kai būna susidariusi pusiausvyros koncentracija vartojant jo 10 mg/kg dozę kartu su lenalidomidu ir deksametazonu, yra 6,02 l (VK - 22,1%)

Biotransformacija

Elotuzumabo metabolizmo mechanizmai nėra apibūdinti. Tikėtina, kad elotuzumabas, būdamas IgG monokloniniu antikūnu, vykstant katabolizmui skyla į mažus peptidus ir aminorūgštis.

Eliminacija

Elotuzumabo bendro klirenso geometrinis vidurkis, kai būna susidariusi pusiausvyros koncentracija vartojant jo 10 mg/kg dozę kartu su lenalidomidu ir deksametazonu, yra 0,194 l per parą (VK - 62,9%). Nutraukus elotuzumabo vartojimą (kartu su lenalidomidu ir deksametazonu), elotuzumabo koncentracija per 3 mėnesius sumažėja iki maždaug 3% (išplovimas maždaug 97%, vertinant pagal 5 pusinės elimacijos laikotarpius) populiacijai numatytos pusiausvyrinės maksimalios koncentracijos serume.

Ypatingos populiacijos

Remiantis populiacijos FK analize (naudoti 375 pacientų duomenys), elotuzumabo klirensas didėja didėjant kūno svoriui, tai paremia kūno svoriu paremtą dozavimą. Populiacijos FK analizė rodo, kad kliniškai nereikšmingą įtaką elotuzumabo klirensui daro šie veiksniai: amžius (37 88 metai), lytis, rasė, pradinis LDH aktyvumas, albumino kiekis, inkstų funkcijos sutrikimas ir lengvas kepenų funkcijos sutrikimas.

Sutrikusi inkstų funkcija

Atviro tyrimo metu vertinta kartu su lenalidomidu ir deksametazonu vartojamo elotuzumabo farmakokinetika daugine mieloma sergančių pacientų, kuriems yra įvairaus laipsnio inkstų funkcijos sutrikimas (klasifikuojamas remiantis CrCL rodmeniu) organizme. Inkstų funkcijos sutrikimo poveikis elotuzumabo farmakokinetikai buvo vertinamas tiriant pacientus, kurių inkstų funkcija buvo normali (CrCl > 90 ml/min.; N = 8), kuriems buvo sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, kai gydymas dializėmis nereikalingas (CrCl <30 ml/min.; N = 9) arba kurie sirgo galutinės stadijos inkstų liga ir kuriuos reikėjo gydyti dializėmis (CrCl < 30 ml/min.; N = 9). Kliniškai reikšmingų elotuzumabo farmakokinetikos skirtumų lyginant pacientus, kuriems buvo sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kai gydyti dializėmis reikėjo arba nereikėjo), ir pacientus, kurių inkstų funkcija buvo normali, nenustatyta (žr. 4.2 skyrių).

Sutrikusi kepenų funkcija

Empliciti yra IgG1 monokloninis antikūnas, kuris daugiausia šalinamas vykstant katabolizmui. Vadinasi, nėra tikėtina, kad kepenų funkcijos sutrikimas keičia elotuzumabo klirensą. Kepenų funkcijos sutrikimo poveikis Empliciti klirensui buvo vertinamas atliekant pacientų, kuriems yra lengvas kepenų funkcijos sutrikimas (bendro bilirubino [BB] kiekis ≤ viršutinei normos ribai [VNR] ir AST aktyvumas > VNR arba BB kiekis 1 1,5 karto < VNR ir yra bet koks AST aktyvumas; N = 33), populiacijos FK analizę. Kliniškai reikšmingų Empliciti klirenso skirtumų lyginant pacientus, kuriems

buvo lengvas kepenų funkcijos sutrikimas, ir pacientus, kurių kepenų funkcija buvo normali, nenustatyta. Elotuzumabo tyrimų su pacientais, kuriems yra vidutinio sunkumo (BB kiekis

1,5 3 kartus > VNR ir yra bet koks AST aktyvumas) arba sunkus (BB kiekis 3 kartus > VNR ir yra bet koks AST aktyvumas) kepenų funkcijos sutrikimas (žr. 4.2 skyrių).

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Elotuzumabas atpažįsta tik žmogaus SLAMF7 baltymą. Elotuzumabas neatpažįsta ne žmogaus SLAMF7 baltymo formų, todėl tyrimų su gyvūnais metu gauti in vivosaugumo duomenys nėra aktualūs. Dėl tos pačios priežasties neatlikta elotuzumabo kancerogeninio poveikio ir toksinio poveikio vislumui bei embrionui ir vaisiui tyrimų su gyvūnais. Ikiklinikinės saugumo informacijos daugiausia gauta ribotų žmogaus ląstelių ir audinių tyrimų in vitro metu, su saugumu susijusių duomenų nenustatyta.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Sacharozė

Natrio citratas

Citrinų rūgštis monohidratas

Polisorbatas 80

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

Neatidarytas flakonas 3 metai.

Po paruošimo ir praskiedimo

Paruoštą tirpalą iš flakono į infuzijų maišelį būtina perkelti nedelsiant.

Nustatyta, kad paruoštas ir praskiestas tirpalas, laikomas 2°C - 8°C temperatūroje ir nuo šviesos apsaugotoje vietoje, cheminiu ir fiziniu požiūriu išlieka stabilus 24 valandas.

Mikrobiologiniu požiūriu infuzinį tirpalą būtina vartoti nedelsiant. Jei paruoštas tirpalas nevartojamas nedelsiant, už laikymo sąlygas ir trukmę iki vartojimo atsako vartotojas, tačiau paprastai 2°C - 8°C temperatūroje ir nuo šviesos apsaugotoje vietoje laikoma ne ilgiau kaip 24 valandas. Paruošto ar praskiesto tirpalo negalima užšaldyti. Infuzinį tirpalą 20°C − 25°C temperatūroje ir kambario apšvietime bendru 24 valandų laikotarpiu galima laikyti ne ilgiau kaip 8 valandas. Šis 8 valandų laikotarpis turi apimti ir vaistinio preparato infuzijos laiką.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2°C - 8°C).

Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Paruošto ar praskiesto infuzinio tirpalo laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

20 ml I tipo stiklo flakonas, uždarytas pilku butilo kamščiu, padengtu gofruotu aliuminio gaubtu su nuplėšiamu polipropileno diskeliu, flakone yra 300 mg arba 400 mg elotuzumabo. Nuplėšiamas gaubto diskelis yra dramblio kaulo spalvos (300 mg flakonas) arba mėlynas (400 mg flakonas). Pakuotėje yra 1 flakonas.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Dozės apskaičiavimas

Dozė (mg) apskaičiuojama ir reikiamas flakonų kiekis nustatomas remiantis 10 mg/kg paciento kūno svorio doze. Visai pacientui skirtai dozei gali prireikti daugiau kaip vieno Empliciti flakono.

Bendra elotuzumabo dozė mg yra lygi paciento kūno svoriui kg, padaugintam iš 10.

Paruošimas infuzijai

Aseptinėmis sąlygomis kiekvieno Empliciti flakono turinys ištirpinamas naudojant tinkamo dydžio švirkštą ir 18 dydžio arba mažesnę adatą, kaip nurodyta 7 lentelėje. Švirkščiant injekcinį vandenį, gali būti jaučiamas nedidelis priešingos krypties spaudimas, tai nomalu.

7 lentelė. Tirpinimo instrukcijos

 

 

Stiprumas

Tirpinimui reikalingas

Galutinis ištirpinto

Koncentracija po

 

injekcinio vandens kiekis

Empliciti tūris flakone

ištirpinimo

 

 

(įskaitant kietų miltelių

 

 

 

sukeltą tūrio pokytį)

 

300 mg flakonas

13,0 ml

13,6 ml

25 mg/ml

400 mg flakonas

17,0 ml

17,6 ml

25 mg/ml

Flakonas laikomas apverstas, tirpalas sukamas sukinėjant flakoną, kad ištirptų liofilizuoti milteliai. Po to flakonas kelis kartus pavartomas, kad ištirptų miltleiai, kurių gali būti flakono viršutinėje dalyje ar ant kamščio. Reikia vengti intensyvaus sukiojimo, NEGALIMA KRATYTI. Liofilizuoti milteliai turi ištirpti greičiau nei per 10 minučių.

Kai likusios dalelės visiškai ištirpsta, tirpalas paliekamas pastovėti 5 10 minučių. Paruoštas tirpalas būna bespalvis ar šiek tiek gelsvas ir skaidrus arba labai opalinis. Empliciti prieš vartojimą reikia apžiūrėti, ar nėra dalelių ir ar nepakito spalva. Jei yra bet kokių dalelių arba spalvos pokyčių, tirpalą reikia išpilti.

Baigus tirpinimą, iš kiekvieno flakono ištraukiamas apskaičiuotai dozei reikalingas tūris (iki 16 ml iš 400 mg flakono ir 12 ml iš 300 mg flakono). Paruoštas tirpalas polivinilo chlorido arba poliolefino infuziniame maišelyje praskiedžiamas 230 ml 9 mg/ml (0,9%) natrio chlorido injekcinio tirpalo arba 5% gliukozės injekcinio tirpalo. 9 mg/ml (0,9%) natrio chlorido injekcinio tirpalo arba 5% gliukozės injekcinio tirpalo tūris turi būti koreguojamas taip, kad bet kokios Empliciti dozės infuzijos greitis nebūtų didesnis kaip 5 ml/kg paciento kūno svorio.

Vartojimas

Visą Empliciti infuziją būtina atlikti naudojant infuzinį rinkinį ir sterilų, nepirogeninį, baltymus mažai prijungiantį filtrą (porų dydis 0,2-1,2 µm) automatine infuzine pompa.

Empliciti infuzinis tirpalas yra suderinamas su:

PVC ir poliolefino talpyklėmis

PVC infuziniais rinkiniais

polietersulfono ir nailono į infuzinę sistemą įdiegtais filtrais, kurių porų dydis 0,2-1,2 μm.

Empliciti pradedamas infuzuoti 0,5 ml/min. greičiu. Jei toleruojama gerai, infuzijos greitį galima laipsniškai didinti taip, kaip nurodyta 2 lentelėje (žr. 4.2 skyriaus poskyrį „Vartojimo metodas“). Maksimalus infuzijos greitis negali būti didesnis kaip 5 ml per min.

Empliciti infuzinį tirpalą būtina vartoti nedelsiant. Jei paruoštas tirpalas nevartojamas nedelsiant, už laikymo sąlygas ir trukmę iki vartojimo atsako vartotojas, tačiau paprastai 2°C - 8°C temperatūroje ir nuo šviesos apsaugotoje vietoje laikoma ne ilgiau kaip 24 valandas. Paruošto ar praskiesto tirpalo negalima užšaldyti. Infuzinį tirpalą 20°C − 25°C temperatūroje ir kambario apšvietime bendru

24 valandų laikotarpiu galima laikyti ne ilgiau kaip 8 valandas. Šis 8 valandų laikotarpis turi apimti ir vaistinio preparato infuzijos laiką.

Atliekų tvarkymas

Likusio nesuvartoto infuzinio tirpalo negalima palikti kitam kartui. Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/16/1088/001-002

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2016 m. gegužės 11 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai