Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EndolucinBeta (lutetium (177 Lu) chloride) – ženklinimas - V10X

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasEndolucinBeta
ATC kodasV10X
Sudėtislutetium (177 Lu) chloride
GamintojasITG Isotope Technologies Garching GmbH

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

METALINĖ DĖŽUTĖ ir IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EndolucinBeta 40 GBq/ml radiofarmacinis pirmtakas (tirpalas)

Liutecio (177Lu) chloridas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Aktyvumo referenciniu laiku (ARL) viename mililitre tirpalo yra 40 GBq liutecio (177Lu) chlorido.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinė medžiaga: vandenilio chlorido rūgšties tirpalas

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Radiofarmacinis pirmtakas (tirpalas).

TŪRIS

…ml

 

AKTYVUMAS:

…GBq viename flakone ARL: {MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d. 12:00 CET

 

ARL

val. VEL}

Specifinis

…GBq/mg ARL

 

aktyvumas:

 

 

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti radioaktyviai pažymėjus in vitro.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d. vv.mm, val. CET}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, siekiant išvengti nereikalingos apšvitos.

Vaistinis preparatas turi būti laikomas vadovaujantis vietiniais teisės aktais dėl radioaktyviųjų medžiagų.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

ITG Isotope Technologies Garching GmbH D-85748 Garching/Vokietija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

2 ml flakonas: EU/1/16/1105/001

10 ml flakonas: EU/1/16/1105/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ŠVINO KONTEINERIS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EndolucinBeta 40 GBq/ml radiofarmacinis pirmtakas (tirpalas)

Liutecio (177Lu) chloridas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Aktyvumo referenciniu laiku (ARL) viename mililitre tirpalo yra 40 GBq liutecio (177Lu) chlorido.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinė medžiaga: vandenilio chlorido rūgšties tirpalas.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Radiofarmacinis pirmtakas (tirpalas).

TŪRIS

…ml

 

AKTYVUMAS:

…GBq viename flakone ARL: {MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d. 12:00 CET

 

ARL

val. VEL}

Specifinis

…GBq/mg ARL

 

aktyvumas:

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti radioaktyviai pažymėjus in vitro.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d. vv.mm val. CET}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, siekiant išvengti nereikalingos apšvitos.

Vaistinis preparatas turi būti laikomas vadovaujantis vietiniais teisės aktais dėl radioaktyviųjų medžiagų.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching/Vokietija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

2 ml flakonas: EU/1/16/1105/001

10 ml flakonas: EU/1/16/1105/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONAS (2 ml, 10 ml)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

EndolucinBeta 40 GBq/ml

Liutecio (177Lu) chloridas

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

{MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d. vv.mm val. CET}

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

TŪRIS

…ml

 

AKTYVUMAS:

…GBq viename flakone

ARL: {MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d. 12:00

 

 

CET}

6.KITA

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching

Vokietija

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai