Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evarrest (human fibrinogen / human thrombin) – ženklinimas - B02BC30

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasEvarrest
ATC kodasB02BC30
Sudėtishuman fibrinogen / human thrombin
GamintojasOmrix Biopharmaceuticals N. V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė (10,2 cm x 10,2 cm, 5,1 cm x 10,2 cm) ir folijos paketėlis (10,2 cm x 10,2 cm)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EVARREST audinių klijų matrica

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

EVARREST 1 cm2 yra

 

Žmogaus fibrinogeno

8,1 mg

Žmogaus trombino

40 TV

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos:

Sudėtinė matrica (poliglaktinas 910 ir oksiduota regeneruota celiuliozė) Arginino hidrochloridas

Glicinas

Natrio chloridas Natrio citratas Kalcio chloridas Žmogaus albuminas Manitolis

Natrio acetatas

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Pakuotėje yra viena audinių klijų matrica (10,2 cm x 10,2 cm)

Pakuotėje yra dvi audinių klijų matricos (5,1 cm x 10,2 cm) 2 vienetai

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti ant pažeistos vietos.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

11.REGISTRUOTOJO PAVPAVADINIMAS IR ADRESAS

Omrix Biopharmaceuticals NV

Leonardo DaVincilaan 15

1831 Diegem

Belgija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/868/001

EU/1/13/868/002

13.SERIJOS NUMERIS

Lot

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

Folijos paketėlis (5,1 cm x 10,2 cm)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EVARREST audinių klijų matrica

EVARREST 1 cm2 yra

 

Žmogaus fibrinogeno

8,1 mg

Žmogaus trombino

40 TV

Pakuotėje yra viena audinių klijų matrica (5,1 cm x 10,2 cm)

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Omrix Biopharmaceuticals NV

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

Vartoti ant pažeistos vietos.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

EU/1/13/868/002

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai