Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evra (norelgestromin / ethinyl estradiol) – ženklinimas - G03AA13

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasEvra
ATC kodasG03AA13
Sudėtisnorelgestromin / ethinyl estradiol
GamintojasJanssen-Cilag International NV

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

EVRA 203 mikrogramai/24 val. + 33,9 mikrogramo/24 val. transderminis pleistras norelgestrominum/ethinylestradiolum

2.VEIKLIOJI (-SIOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename 20 cm2 pleistre yra 6 mg norelgestromino ir 600 mikrogramų etinilestradiolio

Per 24 valandas iš pleistro atsipalaiduoja 203 mikrogramai norelgestromino ir 33,9 mikrogramo etinilestradiolio

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagrindo sluoksnis: mažo tankio pigmentuoto polietileno išorinis sluoksnis, poliesterio vidinis sluoksnis.

Vidurinis sluoksnis: poliizobutileno/polibuteno klijai, krospovidonas, laurilo laktatas, neaustinė poliesterio medžiaga.

Trečiasis sluoksnis: polietileno tereftalato (PET) plėvelė, polidimetilsiloksano danga.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

3 transderminiai pleistrai

9 transderminiai pleistrai

18 transderminių pleistrų

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per odą

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės. Negalima šaldyti ar užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nemeskite naudotų ar nenaudotų pleistrų į kanalizaciją. Kaip naudotus pleistrus išmesti, žiūrėkite pakuotės lapelyje.

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/223/001: 3 transderminiai pleistrai

EU/1/02/223/002: 9 transderminiai pleistrai

EU/1/02/223/003: 18 transderminių pleistrų

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

evra

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

EVRA 203 mikrogramai/24 val. + 33,9 mikrogramo/24 val. transderminis pleistras norelgestrominum/ethinylestradiolum

2.VARTOJIMO METODAS

Vartoti per odą

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 transderminis pleistras

6.KITA

Lipdukai priminimui

Lipdukai klijuojami į kalendorių, kad lengviau būtų prisiminti, kada pleistrą keisti

 

 

 

Dabartinis ciklas

Sekantis ciklas

Pirmas pleistras

Antras pleistras

Trečias pleistras

Pleistrą nulupti

Pirmas pleistras

(1 savaitė)

(2 savaitė)

(3 savaitė)

Pirkti naują

 

 

 

 

pleistrą

 

Išmestinė etiketė

IŠMESTINĖ ETIKETĖ

Išmetamą pleistrą:

1.uždėkite taip, kad lipnioji jo pusė uždengtų brūkšniuotą sritį

2.nuimkite etiketės lipnųjį paviršių dengiantį popierių

3.pleistrą sandariai užklijuokite lipnia etikete

4.išmeskite su kietomis atliekomis.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai