Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exalief (eslicarbazepine acetate) – Preparato charakteristikų santrauka - N03AF04

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasExalief
ATC kodasN03AF04
Sudėtiseslicarbazepine acetate
GamintojasBIAL - Portela
Tabletė.
FARMACINĖ FORMA
3.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Exalief 400 mg tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje tabletėje yra 400 mg eslikarbazepino acetato. Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

Baltos apvalios, abipus išgaubtos tabletės, vienoje pusėje įspaustasneberegistruotasužrašas ‘ESL 400’, kitoje pusėje vagelė. Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet jai padalyti į lygias dozes.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Exalief vartojamas kaip papildoma priemonė gydyti dalinius traukulius su antrine generalizacija arba be jos suaugusiems pacientams.

4.2 Dozavimas ir vartojimopreparatasmetodas

Dozavimas

Exalief reikia pridėti prie esamo prieštraukulinio gydymo. Rekomenduojama pradinė dozė yra 400 mg kartą per parą, kurią po vienos ar dviejų savaičių eikia didinti iki 800 mg kartą per parą. Atsižvelgiant į individualų atsaką, dozę galima didinti iki 1200 mg kartą per parą (žr. 5.1 skyrių).

Senyvo amžiaus (vyresni nei 65 m ų) pacientai

Senyvo amžiaus pacientams gydymą Exalief reikia skirti atsargiai dėl nepakankamos saugumo informacijos

gydant šiuos pacientus. VaikamsVaistinis

Exalief saugumas r veiksmingumas vaikams iki 18 metų dar nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.

Pacientai, sergantys inkstų nepakankamumu

Pacientus, serg nčius inkstų nepakankamumu, reikia gydyti atsargiai, ir dozė turi būti koreguojama pagal kreatinino klirensą (KK) taip:

- KK >60 ml/min.: dozė koreguoti nereikia

- KK 30–60 ml/min.: pradinė dozė 400 mg kas antrą parą 2 savaites, vėliau 400 mg dozė kartą per parą. Tačiau, atsižvelgiant į individualų atsaką, dozė gali būti didinama.

- KK <30 ml/min.: skirti nerekomenduojama sunkiu inkstų nepakankamumu sergantiems pacientams dėl duomenų trūkumo

Pacientai, sergantys kepenų nepakankamumu

Dozės nereikia koreguoti pacientams, sergantiems lengvu ir vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu. Eslikarbazepino farmakokinetika nevertinta pacientams, sergantiems sunkiu kepenų nepakankamumu (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius), todėl šiems pacientams jo vartoti nerekomenduojama.

Vartojimo metodas

Exalief galima vartoti valgio metu arba nevalgius.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems karboksamido dariniams (pvz., karbamazepinui, okskarbazepinui), arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Nustatyta antro ar trečio laipsnio atrioventrikulinė (AV) blokada.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Exalief siejamas su kai kuriomis centrinės nervų sistemos nepageidaujamomis reakcijomis, tokiomis kaip galvos svaigimas ir mieguistumas, kurios padidina atsitiktinineberegistruotasų susižalojimų riziką.

Exalief gali sumažinti hormoninių kontraceptikų veiksmingumą. Vartojant Exalief rekomenduoj ma papildomai vartoti nehormoninės kilmės kontraceptikus (žr. 4.5 ir 4.6 skyrius).

Jeigu gydymą Exalief reikia nutraukti, rekomenduojama jį nutraukti palaipsniui, kaip ir vartojant kitus antiepilepsinius vaistinius preparatus, taip sumažinant padažnėjusių traukulių at radimo galimybę.

Nerekomenduojama Exalief vartoti kartu su okskarbazepinu, nes tai gali l mti per didelę aktyvių metabolitų ekspoziciją.

Nėra Exalief gydymo patirties (gydant monoterapija) nutraukus kartu vartotus antiepilepsinius vaistinius preparatus.

Vartojant eslikarbazepino acetatą, apie sunki odos reakcijas pranešta nebuvo. Paaiškėjo, kad HLA-B*1502 alelio buvimas kinų hanių ir tajų kilmės individų organizme yra artimai susijęs su Stivenso-Džonsono sindromo (angl. Stevens-Johnson syndrome, SJS) išsivystymo rizika, kai jie buvo gydymi karbamazepinu. Todėl, jeigu įmanoma, prieš pradedant gydyti karbamazepinu ar kitais panašios cheminės sudėties junginiais, kinų hanių ir tajų kilmės asmenis ikia patikrinti dėl šio alelio buvimo. HLA-B*1502 alelio buvimas kitose etninėse grupėse yra nereikšmingas. HLA-B*1502 alelis kaukaziečių (baltųjų) rasės populiacijoje nėra

Papildomų placebu kontroliuojamų tyrimų, kuriuose dalyvavo epilepsija sergantys pacientai, duomenimis iš visos Exalief gydytos populiacijospreparatas1,1 % pasireiškė bėrimo nepageidaujama reakcija. Jeigu atsiranda padidėjusio jautrumo požymių arba simptomų, Ex lief vartojimą reikia nutraukti.

susijęs su SJS.

PranešamaVaistinisapie tai, kad mažiau nei 1 % Exalief gydytiems pacientams pasireiškė hiponatremijos nepageidaujama reakc ja. Hiponatremija daugeliu atveju nesukelia jokių simptomų, tačiau ją gali lydėti tokie

klinikiniai simp oma , kaip traukulių pasunkėjimas, sumišimas, sutrikusi sąmonė. Hiponatremijos dažnis didėjo did nant e likarbazepino acetato dozę. Pacientams, sergantiems inkstų liga, dėl kurios vystosi hiponatremija rba pacientams, kartu vartojantiems vaistinius preparatus, dėl kurių vystosi hiponatremija (pvz., diuretikus, desmopresiną), natrio koncentracija serume turi būti tiriama prieš gydymą eslikarbazepino acetatu ir gydymo metu. Be to, natrio koncentraciją serume reikia nustatyti, jei pasireiškė klinikinių hiponatremijos požymių. Taip pat natrio koncentracija kraujyje turi būti nustatoma rutininių laboratorinių tyrimų metu. Jeigu atsiranda kliniškai reikšminga hiponatremija, Exalief vartojimą reikia nutraukti.

Exalief įtaka pirminių generalizuotų traukulių gydymui netirta. Todėl šiems pacientams jo vartoti nerekomenduojama.

Klinikinių tyrimų metu nustatyta, kad eslikarbazepino acetatas pailgina PR intervalą. Reikia skirti atsargiai tam tikrų būklių pacientams (pvz., kurių žema tiroksino koncentracija, yra širdies laidumo sutrikimų) arba kartu vartojantiems vaistinių preparatų, galinčių pailginti PR.

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiems.

Reikia skirti atsargiai pacientams, sergantiems inkstų nepakankamumu, ir dozę reikia nustatyti pagal kreatinino klirensą (žr. 4.2 skyrių). Pacientams, kurių KK <30 ml/min., skirti nerekomenduojama, nes duomenų nepakanka.

Kadangi duomenų nedaug tiriant pacientus, sergančius lengvu ir vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu, o farmakokinetikos ir klinikinių duomenų sunkiu kepenų nepakankamumu sergantiems pacientams nėra, Exalief reikia skirti atsargiai pacientams, sergantiems lengvu ir vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu, o skirti pacientams, sergantiems sunkiu kepenų nepakankamumu, nerekomenduojama.

Buvo pranešimų apie pacientų, kurie gydyti antiepilepsinėmis veikliosiomis medžiagomis dėl kelių indikacijų, mintis apie savižudybę ir savižudišką elgesį. Atsitiktinės atrankos, placebu kontroliuojamų

klinikinių tyrimų su antiepilepsiniais medicininiais preparatais metaanalizės rezultatai taip pat parodė mažą turi indukuojantį poveikį vaistinių ų, kurie daugiausiaineberegistruotaseliminuojami konjuguojant UDP

minčių apie savižudybę ir savižudiško elgesio rizikos padidėjimą. Šios rizikos mechanizmas nežinoma , o

pagal turimus duomenis neatmetama galimybė, kad padidėjusi rizika yra susijusi su eslikarbazepino cetatu.

Todėl pacientai turi būti stebimi, ar neatsirado minčių apie savižudybę ir savižudiško elgesio p žymių, ir turi būti nustatomas tinkamas gydymas. Jeigu atsiranda minčių apie savižudybę arba savižudiško elgesio požymių, pacientams (ir paciento globėjams) būtina patarti kreiptis medicininės pagalbos.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia ąveika

Eslikarbazepino acetatas daugiausiai verčiamas eslikarbazepinu, kurio didžiausia dalis pasišalina susidarant

gliukuronidams. In vitro eslikarbazepinas yra silpnas CYP3A4 ir UDP-gliukuroniltransferazių induktorius. Nustatyta, kad in vivo eslikarbazepinas turi indukuojantį pov ikį vaistinių preparatų, kurie daugiausiai

eliminuojami metabolizuojant CYP3A4, metabolizmui. Todėl, vartojant kartu su Exalief, gali reikėti didinti

reikėti 2–3 savaičių naujam fermentų aktyvumo lygiui pasiekti. Į šį uždelsimą reikia atsižvelgti, jei Exalief vartojamas prieš pradedant vartoti kitus vaistus r juos vartojant kartu su Exalief, jei jų dozę dėl vartojimo kartu reikia koreguoti. Eslikarbazepin s slopinančiai veikia CYP2C19. Todėl gali pasireikšti sąveika, jei skiriamos didelės eslikarbazepino acet to dozė kartu su vaistiniais preparatais, kurie daugiausia metabolizuojami per CYP2C19.

Sąveika su kitais antiepile siniais vaistiniais preparatais

Karbamazepinas

vaistinių preparatų, kurie daugiausiai eliminuojami metabolizuojant CYP3A4, dozę. In vivo eslikarbazepinas gliukuroniltransferazėms, metabolizmui.preparatasPraded nt rba nutraukiant Exalief vartojimą arba keičiant dozę gali

Tyrimo,Vaistiniskuriame dalyvavo veiki tiriamieji, vartoję 800 mg eslikarbazepino acetato kartą per parą kartu su 400 mg karbamazep o du kartus per parą, rezultatai parodė vidutinišką eslikarbazepino aktyvaus metabolito

ekspozicijos sumažėj mą 32%, greičiausiai sukeltą gliukuronizacijos aktyvinimo. Karbamazepino arba jo metabolito karbamazepino epoksido ekspozicijos pokyčių nenustatyta. Jei vartojama kartu su karbamazep nu, pagal individualų atsaką Exalief dozę gali reikėti didinti. Skiriant kartu su karbamazepinu padidėjo šių nepageidaujamų reakcijų rizika: diplopija (11,4 % tiriamųjų, kuriems kartu buvo skiriamas

karbamazepinas, 2,4 % tiriamųjų, kurie karbamazepino kartu nevartojo), sutrikusi koordinacija (6,7 % kartu skiriant karbamazepiną, 2,7 % karbamazepino neskiriant kartu) ir galvos svaigimas (30,0 % kartu skiriant karbamazepiną, 11,5 % karbamazepino neskiriant kartu). Negalima atmesti kitų specifinių nepageidaujamų reakcijų, kurios atsiranda kartu skiriant karbamazepiną ir eslikarbazepino acetatą, rizikos.

Fenitoinas

Tyrimo, kuriame dalyvavo sveiki asmenys, vartoję 1200 mg eslikarbazepino acetato kartą per parą kartu su fenitoinu, rezultatai parodė vidutinišką eslikarbazepino aktyvaus metabolito ekspozicijos sumažėjimą 31– 33%, greičiausiai sukeltą gliukuronizacijos aktyvinimo, bei vidutiniškai 31–35% fenitoino ekspozicijos padidėjimą, greičiausiai sukeltą CYP2C19 slopinimo. Pagal individualų atsaką Exalief dozę gali reikėti didinti, o fenitoino dozę gali reikėti mažinti.

Lamotriginas

Tiek eslikarbazepino, tiek lamotrigino pagrindinis metabolizmo kelias yra gliukuronizacija, todėl galima tikėtis šių vaistų sąveikos. Tyrimo, kuriame dalyvavo sveiki asmenys, vartoję 1200 mg eslikarbazepino acetato dozę kartą per parą, rezultatai parodė mažesnę nei vidutinė farmakokinetinę sąveiką (lamotrigino ekspozicija sumažėjo 15%) tarp eslikarbazepino acetato ir lamotrigino, todėl dozės koreguoti nereikia. Tačiau dėl individualių skirtumų poveikis kai kuriems asmenims gali būti kliniškai reikšmingas.

Topiramatas

Tyrimo, kuriame dalyvavo sveiki asmenys, vartoję 1200 mg eslikarbazepino acetato kartą per parą kartu su topiramatu, rezultatai neparodė reikšmingo eslikarbazepino ekspozicijos pasikeitimo, tačiau parodė

topiramato ekspozicijos sumažėjimą 18 %, greičiausiai sukeltą sumažėjusio topiramato biologinio

pasisavinimo. Dozės koreguoti nereikia.

neberegistruotas

Valproatas ir levetiracetamas

 

III fazės tyrimų, kuriuose dalyvavo epilepsija sergantys suaugę pacientai, populiacijos farmak kinetikos analizės rezultatai parodė, kad kartu vartojamas valproatas arba levetiracetamas nepakeitė eslikarbazepino ekspozicijos, bet tai nebuvo patvirtinta įprastiniais sąveikos tyrimais.

Kiti vaistiniai preparatai

Geriamieji kontraceptikai

Moterims, vartojančioms kombinuotus geriamuosius kontraceptikus, eslikarbazepino acetato 1200 mg dozės kartą per parą paskyrimas parodė vidutinišką levonorgestrelio ir etinilest adiolio sisteminė ekspozicijos sumažėjimą atitinkamai 37 % ir 42 %, greičiausiai sukeltą dėl CYP3A4 slopinimo. Todėl Exalief vartojančios vaisingos moterys turi naudoti patikimą kontracepciją gydymo metu ir iki to mėnesinių ciklo pabaigos gydymą nutraukus (žr. 4.4 ir 4.6 skyrius).

Simvastatinas

Tyrimo, kuriame dalyvavo sveikipreparatastiriamieji, vartoję imva tatiną kartu su 800 mg eslikarbazepino acetato kartą per parą, rezultatai parodė vidutinišką simv s ino ekspozicijos sumažėjimą 50 %, greičiausiai sukeltą

CYP3A4 aktyvinimo. Vartojant kartu su eslikarb zepino acetatu, gali reikėti didinti simvastatino dozę.

Varfarinas

Vartojant 1200 mg eslikarbazepino acet to k rtą per parą kartu su varfarinu parodė mažą (23 %), tačiau statistiškai reikšmingą S-varfarino ks ozicijos sumažėjimą. Poveikio R-varfarino farmakokinetikai arba krešėjimui nebuvo. Tačiau dėl ąv ikos skirtumų tarp individų reikia ypač atidžiai stebėti TNS pirmas savaites pradėjus arba baigus gydymą kartu skiriant varfariną ir eslikarbazepino acetatą.

Digoksinas

Tyrimo,Vaistiniskuriame dalyvavo sveiki asmenys, rezultatai neparodė, kad 1200 mg eslikarbazepino acetato kartą per parą vartojimas ve kia digoksino farmakokinetiką; tai rodytų, kad eslikarbazepino acetatas neveikia

nešiklio P-glikopro eino.

Monoamino oksidazių inhibitoriai (MAO inhibitoriai)

Remiantis eslikarbazepino acetato struktūriniu panašumu į triciklius antidepresantus, teoriškai galima eslikarbazepino acetato ir MAO inhibitorių sąveika.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Rizika, bendrai susijusi su epilepsija ir antiepilepsiniais vaistiniais preparatais

Buvo įrodyta, kad moterų, sergančių epilepsija, palikuonių apsigimimų rizika yra nuo dviejų iki trijų kartų didesnė nei bendros populiacijos maždaug 3% dažnis. Dažniausiai pranešama apie kiškio lūpos, širdies ir kraujagyslių apsigimimus ir nervinio vamzdelio defektus. Gydymas keliais antiepilepsiniais vaistiniais preparatais gali būti susijęs su didesne apsigimimų rizika nei taikant monoterapiją, todėl svarbu, kad kai tik įmanoma, būtų taikoma monoterapija. Galinti pastoti arba vaisinga moteris turi būti konsultuojama specialisto. Moteriai planuojant pastoti reikia peržiūrėti antiepilepsinės terapijos poreikį. Antiepilepsinės

terapijos staigiai nutraukti negalima, nes tai gali išprovokuoti traukulius, galinčius turėti sunkių pasekmių tiek motinai, tiek vaikui.

Nėštumas

Duomenų apie eslikarbazepino acetato vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. „Vaisingumas“). Jei eslikarbazepino acetatą vartojančios moterys pastoja arba planuoja pastoti, Exalief vartojimą reikia atidžiai dar kartą įvertinti. Reikia skirti mažiausias veiksmingas dozes ir visada, kai tik įmanoma, reikia rinktis monoterapiją bent pirmus tris nėštumo mėnesius. Pacientes reikia informuoti apie galimai padidėjusią apsigimimų riziką ir turi būti suteikta antenatalinio stebėjimo galimybė.

Stebėjimas ir profilaktika

Antiepilepsiniai vaistiniai preparatai gali sukelti folio rūgšties trūkumą, galimą vaisiaus anomalijų priežastį. Prieš pastojant ir nėštumo metu rekomenduojama vartoti folio rūgšties papildą. Kadangi šio p pildo veiksmingumas neįrodytas, moterims, netgi papildomai vartojančioms folio rūgšties, galima p siūlyti specialią antenatalinę diagnostiką.

Nėra žinoma, ar eslikarbazepino acetatas išskiriamas u motinosneberegistruotaspienu. Tyrimai su gyvūnais parodė, kad

Naujagimiai

Naujagimiams nustatyta kraujavimų, sukeltų antiepilepsinių vaistinių preparatų. Kaip atsargumo priemonė paskutines kelias nėštumo savaites nėščiajai ir naujagimiui profilaktiškai turi būti skirta vitamino K1.

Vaisingo amžiaus moterys / kontracepcija

Tarp eslikarbazepino acetato ir geriamųjų kontraceptikų pasireiškia pageidaujama ąveika, todėl gydymo

metu ir paskui iki to mėnesinių ciklo pabaigos sustabdžius gydymą r ikia naudoti kitą veiksmingą ir saugų kontracepcijos metodą.

Žindymas

Buvo atlikti eslikarbazepinopreparatasacetato tyrim i su žiurkėmis ir pelėmis, siekiant įvertinti galimą nepageidaujamą poveikį tėvų ir F1 kartos vaikingumui. Su žiurkių patinais ir patelėmis atliktas vaikingumo tyrimas parodė

eslikarbazepino acetatas išskiriamas su motinos pienu. Kadangi negalima atmesti rizikos žindomam vaikui, vartojant Exalief reikia nutraukti žindymą.

Vaisingumas

eslikarbazepino acetato sukeltą pat lių vaikingumo sutrikimą. Su pelėmis atliktu tyrimu nustatytas poveikis embrionų vystymuisi, tačiau šį oveikį taip pat galėjo sukelti corpora lutea kiekio sumažėjimas ir todėl

galėjo būti nustatytas vaikingumo sutrikimas. Pelėms nustatytas padidėjęs bendras pagrindinių apsigimimų dažnisVaistinisir pagrindinių skeleto apsigimimų dažnis. Poveikio žiurkių ir pelių F1 kartos vaikingumo rodikliams nenustatyta.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta. Kai kuriems pacientams, ypač gydymo pradžioje, gali pasireikšti galvos svaigimas, mieguistumas arba matymo sutrikimai. Todėl pacientus reikia informuoti, kad jų fiziniai ir (arba) psichiniai gebėjimai, reikalingi valdyti mechanizmus arba vairuoti, gali būti sutrikę, ir rekomenduoti to nedaryti tol, kol bus nustatyta, kad gebėjimai atlikti šiuos veiksmus nepaveikti.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Placebu kontroliuojamose studijose, kuriose dalyvavo 1192 suaugusių pacientų, kuriems pasireiškė daliniai priepuoliai (856 pacientai gydyti eslikarbazepino acetatu ir 336 placebu), 45,3 % eslikarbazepino acetatu gydytų pacientų, ir 24,4 % placebu gydytų pacientų pasireiškė nepageidaujamos reakcijos.

Paprastai nepageidaujamos reakcijos buvo silpnos arba vidutinio sunkumo ir vyravo pirmomis gydymo eslikarbazepino acetatu savaitėmis.

Žemiau esančioje lentelėje išvardytos visos nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios dažniau nei vartojant placebą ir pasitaikiusios daugiau nei 1 pacientui, priklausomai nuo organų sistemos klasės ir dažnio:

labai dažnos ≥1/10, dažnos nuo ≥1/100 iki <1/10, nedažnos nuo ≥1/1 000 iki <1/100, retos nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Organų sistemos

Labai

Dažni

Nedažni

 

Reti

klasė

dažni

 

 

 

 

Kraujo ir limfinės

 

 

 

Anemija

 

Trombocitopenija,

sistemos sutrikimai

 

 

 

 

 

leukopenija

Imuninės sistemos

 

 

 

Padidėjęs jautrumas

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Endokrininiai

 

 

 

Hipotiroidizmas

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Metabolizmo ir

 

 

 

Padidėjęs apetitas,

 

mitybos sutrikimai

 

 

 

sumažėjęs apetitas,

 

 

 

 

 

hiponatremija, elektrolitų

 

 

 

 

 

disbalansas, kacheksija,

 

 

 

 

 

dehidracija, nutukimas

 

Psichikos

 

 

 

Nemiga, apatija, depres ja,

 

sutrikimai

 

 

 

nervingumas,

 

 

 

 

 

 

susijaudinimas, di glumas,

 

 

 

 

 

dėmesio stokos

ba

 

 

 

 

 

hiperaktyvumo sutrikimas,

 

 

 

 

 

sumišimo ūsena,

 

 

 

 

 

 

uotaikos svyravimai,

 

 

 

 

 

verkimas, psichomotorinis

 

 

 

 

 

ilikimas, stresas,

 

 

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

p ichozinis sutrikimas

Nervų sistemos

Galvos

Galvos

Atminties sutrikimas,

sutrikimai

svaigimas*,

skausm s,

pusiausvyros sutrikimas,

 

somnolencija

koo dinacijos

amnezija, hipersomnija,

 

 

 

sutrikimas*,

sedacija, afazija,

 

 

 

 

 

dėmesio

dizestezija, distonija,

 

 

 

sutrikimas,

letargija, parosmija,

 

 

 

drebulys

autonominės nervų

Vaistinis

 

preparatas

sistemos disbalansas,

 

smegenėlių ataksija,

 

smegenėlių sindromas,

 

 

 

 

 

 

didieji (grand-mal)

 

 

 

priepuoliai, periferinė

 

 

 

neuropatija, miego fazių

 

 

 

ritmo sutrikimas,

 

 

 

 

 

nistagmas, kalbos

 

 

 

 

 

sutrikimas, dizartrija,

 

 

 

hipoestezija, ageuzija,

 

 

 

deginimo pojūtis

 

 

 

 

 

 

 

 

Akių sutrikimai

 

 

Diplopija*,

Regos sutrikimas,

 

 

 

 

 

neryškus

oscilopsija, binokulinio

 

 

 

matymas

akies judesio sutrikimas,

 

 

 

 

akies hiperemija, greitas

 

 

 

 

akies judėjimas, akies

 

 

 

 

skausmas

 

 

Ausų ir labirintų

 

Galvos

Ausies skausmas,

 

sutrikimai

 

svaigimas

hipoakuzija, spengimas

 

 

 

(vertigo)

ausyse

 

 

 

 

 

 

Širdies sutrikimai

 

 

Palpitacijos, bradikardija,

 

 

 

 

sinusinė bradikardija

 

Kraujagyslių

 

 

Hipertenzija, hipotenzija,

 

sutrikimai

 

 

ortostatinė hipotenzija

 

Kvėpavimo

 

 

Disfonija, kraujavimas iš

 

sistemos, krūtinės

 

 

nosies, krūtinės skausmas

 

ląstos ir

 

 

 

 

 

tarpuplaučio

 

 

neberegistruotas

sutrikimai

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Virškinimo trakto

 

Pykinimas,

Dispepsija, gastritas, pilvo

Pankre i s

sutrikimai

 

vėmimas,

skausmas, burnos sausmė,

 

 

 

viduriavimas

diskomforto jausmas pilve,

 

 

 

 

pilvo pūtimas, duodenitas,

 

 

 

 

diskomfortas epigastriumo

 

 

 

 

srityje, dantenų

 

 

 

 

hiperplazija, gingivitas,

 

 

 

 

dirgliosios žarnos

 

 

 

 

sindromas, mel na,

 

 

 

 

odinofagija, sk andžio

 

 

 

 

diskomfortas, stomatitas,

 

 

 

 

danti

skausmas

 

Kepenų, tulžies

 

 

Kep

ų sutrikimai

 

pūslės ir latakų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krūties sutrikimai

preparatas

menstruacijos

 

Odos ir poodinio

 

Bėrimas

Alopecija, odos sausmė,

 

audinio sutrikimai

 

 

hiperhidrozė, eritema, nagų

 

 

 

 

sutrikimai, odos sutrikimai

 

Skeleto, raumenų ir

 

 

Mialgija, nugaros

 

jungiamojo audinio

 

 

skausmas, kaklo skausmas

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Inkstų ir šlapimo

 

 

Nikturija, šlapimo takų

 

takų sutrikimai

 

 

infekcija

 

Lytinės sistemos ir

 

 

Nereguliarios

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

Nuovargis,

Astenija, negalavimas,

 

Bendrieji

 

 

sutrikimai ir

 

eisenos

šaltkrėtis, periferinė edema,

 

vartojimo vie os

 

sutrikimas

nepageidaujama vaisto

 

pažeidimai

 

 

reakcija, periferinis

 

 

 

 

šaltumas

 

Tyrimai

 

 

Sumažėjęs kraujospūdis,

 

 

 

svorio netekimas,

 

 

 

sumažėjęs diastolinis

 

 

 

kraujospūdis, padidėjęs

 

 

 

kraujospūdis, sumažėjęs

 

 

 

sistolinis kraujospūdis,

 

 

 

sumažėjęs kraujo natrio

 

 

 

kiekis, sumažėjęs

 

 

 

hematokrito kiekis,

 

 

 

sumažėjęs hemoglobino

 

 

 

kiekis, padažnėjęs širdies

 

 

 

dažnis, padidėjęs

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

transaminazių kiekis,

 

 

 

padidėjęs trigliceridų

 

 

 

kiekis, sumažėjęs laisvo

 

 

 

trijodtironino (T3) kiekis,

 

 

 

sumažėję laisvo tiroksino

 

 

 

(T4) kiekis

Sužalojimai,

 

 

Vaisto toksinis poveik ,

apsinuodijimai ir

 

 

nukritimas, sąnario

procedūrų

 

 

sužeidimas,

komplikacijos

 

 

apsinuodijimas, odos

 

 

 

sužeidimas

* Placebu kontroliuojamų tyrimų metu pacientams, vartojusiems kar amazepiną kartu su eslikarbazepino acetatu, diplopija, koordinacijos sutrikimas ir galvos svaigimas pasireiškė dažniau.

Eslikarbazepino acetato vartojimas susijęs su PR intervalo pailgėjimu. Gali atsirasti nepageidaujamų reakcijų, susijusių su PR intervalopreparataspailgėjimu (pvz., AV blokada, sinkopė, bradikardija). Eslikarbazepino acetatu gydytiems pacientams antro ar didesnio l ip nio AV blokados nenustatyta.

Retos šalutinės reakcijos, pvz., kaulų čiulpų funkcijos slopinimas, anafilaksinės reakcijos, sunkios odos reakcijos (pvz., Stevens-Johnson sindrom s), sisteminė raudonoji vilkligė ar sunkios širdies aritmijos nepasireiškė epilepsijos gydymo su eslik rb zepino acetatu placebu kontroliuojamų tyrimų metu. Tačiau jis buvo nustatytas vartojant okskarbaz iną. Todėl jų pasireiškimo po gydymo Exalief negalima atmesti.

4.9Perdozavimas

AtsitiktinaiVaistinisperdozavus Exalief pastebėti centrinė nervų sistemos simptomai, tokie kaip galvos svaigimas (vertigo), nestabilumas e nant ir hemiparezė. Nėra žinomas specifinis antidotas. Turi būti skiriamas tinkamas

simptominis ir pala komasis gydymas. Jeigu reikia, eslikarbazepino acetato metabolitai gali būti sėkmingai pašalinti hemod al ze (žr. 5.2 skyrių)

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminė savybės

Farmakoterapinė grupė – antiepilepsiniai vaistai, karboksamido dariniai, ATC kodas – N03AF04

Veikimo mechanizmas

Tikslus eslikarbazepino acetato veikimo mechanizmas nežinomas. Tačiau in vitro atlikti elektrofiziologiniai tyrimai parodė, kad tiek eslikarbazepino acetatas, tiek jo metabolitai stabilizuoja inaktyvintus įtampos reguliuojamus natrio kanalus, neleidžia jiems vėl aktyvintis ir taip palaiko nuolatinį, pasikartojantį impulsų sklidimą neuronuose.

Farmakodinaminis poveikis

Eslikarbazepino acetatas ir jo aktyvūs metabolitai neklinikiniuose modeliuose neleido atsirasti traukuliams, tai rodytų prieštraukulinį poveikį žmonėms. Žmogaus organizme eslikarbazepino acetato farmakologinis aktyvumas daugiausiai pasireiškia per aktyvų metabolitą eslikarbazepiną.

Klinikinis efektyvumas ir saugumas

Eslikarbazepino acetato veiksmingumas ir saugumas buvo parodytas trijų III fazės dvigubai aklų placebu kontroliuojamuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo 1049 suaugę pacientai, kuriems pasireiškė dalinai gydymui atspari epilepsija ir kuriems kartu buvo skirta nuo vieno iki trijų antiepilepsinių vaistinių preparatų. Šiuose tyrimuose nebuvo galima kartu skirti okskarbazepino ir felbamato. Eslikarbazepino acetatas buvo tirtas skiriant 400 mg, 800 mg ir 1200 mg dozes kartą per parą. Eslikarbazepino acetato 800 mg kartą per parą ir 1200 mg kartą per parą dozės buvo žymiai veiksmingesnės nei placebas ir sumažino traukulių dažnį per 12 palaikomojo periodo savaičių. Asmenų, kuriems traukulių dažnis sumažėjo 50 % visų III fazės tyrimų metu procentinė dalis kartą per parą vartojant placebą buvo 19 %, 400 mg eslikarbazepino acetato – 21 %, 800 mg eslikarbazepino acetato – 34 % ir 1200 mg eslikarbazepino acetato – 36 %.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

neberegistruotas

 

Eslikarbazepino acetatas yra daugiausiai verčiamas eslikarbazepinu. Išgerto esl karbazepino acetato lygis plazmoje paprastai išlieka žemiau kiekybinės aptikimo ribos. Eslikarbazepino tmax pasiekiamas praėjus nuo 2 iki 3 val. po dozės vartojimo. Eslikarbazepino acetato biologinis pri inamumas gali būti laikomas dideliu, nes į šlapimą patenka atitinkamai daugiau nei 90 % dozė metabolitų.

Pasiskirstymas

Eslikarbazepinas gana silpnai (<40 %) jungiasi prie plazmos baltymų ir tai nepriklauso nuo jo koncentracijos. In vitro tyrimų duomenys parodė, kad ju gimasis prie plazmos baltymų nebuvo tiesiogiai

Biotransformacija

veikiamas vartojamo varfarino, diazepamo, digoksino, fe itoi o ir tolbutamido. Varfarino, diazepamo, fenitoino ir tolbutamido jungimasispreparatasnebuvo reikšmingai veikiamas vartojamo eslikarbazepino.

Eslikarbazepino acetatas greitai ir ekstensyvi i biotransformuojamas į svarbiausią aktyvų metabolitą eslikarbazepiną per hidrolizinį pirminį met bolizmą. Didžiausia eslikarbazepino plazmos koncentracija

(Cmax) pasiekiama praėjus 2–3 val. o dozė v rtojimo, o nuolatinė koncentracija plazmoje pasiekiama po 4 ar 5 parų vartojant dozę kartą per ą, atitinkamai veiksmingas gyvavimo pusperiodis yra 20–24 val.

Tyrimų, kuriuose dalyvavo sveiki asm nys ir epilepsija sergantys suaugę pacientai, duomenimis nustatyti

eslikarbazepino gyvavimo us e iodžiai buvo atitinkamai 10–20 val. ir 13–20 val. Plazmoje yra nedaug

aktyvių metabolitų – R-likarbaze ino ir okskarbazepino, taip pat eslikarbazepino acetato gliukorono rūgšties konjugatVaistinisų, eslikarbazep no, R-likarbazepino ir okskarbazepino.

Eslikarbazepino ace atas eveikia savo metabolizmo arba klirenso.

Tyrimų su e l karbazepinu ir šviežiais žmogaus hepatocitais metu stebėta nedidelė UGT1A1 aktyvacija, kuri veikiama gliukuronizacijos.

Šalinimas

Daugiausiai eslikarbazepino acetato metabolitai iš sisteminės apykaitos išsiskiria per inkstus nepakitusiomis ir gliukuronidu konjuguotomis formomis. Bendrai eslikarbazepinas ir jo gliukuronidai atitinka daugiau nei 90 % visų su šlapimu šalinamų metabolitų, apytiksliai iš jų du trečdaliai yra nepakitusios formos ir vienas trečdalis kaip gliukuronidų konjugatai.

Linijinė ir nelinijinė priklausomybė

Eslikarbazepino farmakokinetika yra linijinė ir priklausoma nuo dozės skiriant 400–1200 mg tiek sveikiems asmenims, tiek pacientams.

Senyvo amžiaus (vyresni nei 65 metų) pacientai

Eslikarbazepino acetato farmakokinetinis pobūdis yra toks pat senyvo amžiaus pacientams, kurių kreatinino klirensas yra >60 ml/min. (žr. 4.2 skyrių).

Inkstų nepakankamumas

Daugiausia eslikarbazepino acetato metabolitai iš sisteminės apykaitos išsiskiria per inkstus. Tyrimų, kuriuose dalyvavo vidutinio sunkumo ir sunkiu inkstų nepakankamu sergantys pacientai, duomenys parodė, kad klirensas priklauso nuo inkstų funkcijos. Gydant Exalief rekomenduojama koreguoti dozę tiems pacientams, kurių kreatinino klirensas yra <60 ml/min. (žr. 4.2 skyrių).

Hemodializė pašalina iš plazmos eslikarbazepino acetato metabolitus.

Kepenų nepakankamumas

Eslikarbazepino acetato farmakokinetika ir metabolizmas buvo įvertinti paskyrus pakartotinas dozes per burną sveikiems pacientams ir vidutinio sunkumo kepenųneberegistruotasnepakankamumu sergantiems pacientams.

Vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumas neturėjo poveikio eslikarbazepino acetato farm kokinetikai. Dozės nereikia koreguoti pacientams, sergantiems lengvu ir vidutinio sunkumo kepenų nepak nk mumu (žr. 4.2 skyrių).

Eslikarbazepino farmakokinetika nevertinta pacientams, sergantiems sunkiu kepenų nepakankamumu.

Lytis

Tyrimai, kuriuose dalyvavo sveiki asmenys ir pacientai, parodė, kad eslikarbazep no acetato farmakokinetika nepriklauso nuo lyties.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Tyrimų, atliktų su gyvūnais, metu nepageidaujamas poveikis pasir iškė esant ekspozicijai, kuri buvo

reikšmingai mažesnė už klinikinę eslikarbazepino (pagri di

io ir farmakologiškai aktyvaus eslikarbazepino

acetato metabolito) ekspoziciją. Todėl saugios ribos nebuvo

ustatytos remiantis ekspozicijos lygio

palyginimais.

preparatas

 

 

 

Kartotinų dozių toksiškumo tyrimuose su žiurkėmis stebėtas toksinis poveikis inkstams siejamas su šiai rūšiai būdingos spontaninės lėtinės progresuoj nčios nefropatijos paūmėjimu, nes tyrimuose su pelėmis arba šunimis toks poveikis nestebėtas.

Kartotinų dozių toksiškumo tyrimuose su elėmis ir žiurkėmis stebėta kepenų centrinių skilčių hipertrofija, o kancegoriškumo tyrimuose su lėmis stebėtas didesnis kepenų auglių dažnis; šie radiniai siejami su kepenų mikrosomų fermentų indukcija, tačiau šis poveikis nestebėtas pacientams, vartojusiems eslikarbazepino

acetatą.

GenotoksiškumoVaistinistyr mų u e likarbazepino acetatu duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Povidonas K 29/32

6. FARMACINĖ INFORMACIJA 6.1 P g lbinių medžiagų sąrašas

Kroskarmeliozės natris

Magnio stearatas

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5 Talpyklės pobūdis, jos turinys

Exalief 400 mg tabletės supakuotos į ALU / ALU arba ALU / PVC lizdines plokšteles, sudėtas į kartono dėžutes po 7, 14 arba 28 tabletes.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

neberegistruotas

BIAL - Portela & Cª , SA

 

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portu alija

tel. +351 22 986 61 00

 

faksas +351 22 986 61 99

 

el. paštas info@bial.com

 

8.

RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/520/001-006

 

9.

RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Pirmą kartą registruotas: 21.04.2009

 

10.

preparatas

 

TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

NaujausiVaistinisą išsamią formaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje http://www.ema.europa.eu/.

Tabletė.
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Exalief 600 mg tabletės
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekvienoje tabletėje yra 600 mg eslikarbazepino acetato. Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Baltos pailgos tabletės, vienoje pusėje įspaustas užrašas ‘ESL 600’, kitoje pusėje vagelė. Tabletę galima dalyti į dvi lygias dalis.

4.

KLINIKINĖ INFORMACIJA

 

4.1

Terapinės indikacijos

neberegistruotas

 

 

Exalief vartojamas kaip papildoma priemonė gydyti dalinius traukulius su antrine generalizacija arba be jos

suaugusiems pacientams.

 

4.2

preparatas

 

Dozavimas ir vartojimo metodas

 

Dozavimas

Exalief reikia pridėti prie esamo prieštraukulinio gydymo. Rekomenduojama pradinė dozė yra 400 mg kartą per parą, kurią po vienos ar dviejų savaičių eikia didinti iki 800 mg kartą per parą. Atsižvelgiant į individualų atsaką, dozę galima didinti iki 1200 mg kartą per parą (žr. 5.1 skyrių).

Senyvo amžiaus (vyresni nei 65 m ų) pacientai

Senyvo amžiaus pacientams gydymą Exalief reikia skirti atsargiai dėl nepakankamos saugumo informacijos

gydant šiuos pacientus. VaikamsVaistinis

Exalief saugumas r veiksmingumas vaikams iki 18 metų dar nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.

Pacientai, sergantys inkstų nepakankamumu

Pacientus, serg nčius inkstų nepakankamumu, reikia gydyti atsargiai, ir dozė turi būti koreguojama pagal kreatinino klirensą (KK) taip:

- KK >60 ml/min.: dozė koreguoti nereikia

- KK 30–60 ml/min.: pradinė dozė 400 mg kas antrą parą 2 savaites, vėliau 400 mg dozė kartą per parą. Tačiau, atsižvelgiant į individualų atsaką, dozė gali būti didinama.

- KK <30 ml/min.: skirti nerekomenduojama sunkiu inkstų nepakankamumu sergantiems pacientams dėl duomenų trūkumo

Pacientai, sergantys kepenų nepakankamumu

Dozės nereikia koreguoti pacientams, sergantiems lengvu ir vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu. Eslikarbazepino farmakokinetika nevertinta pacientams, sergantiems sunkiu kepenų nepakankamumu (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius), todėl šiems pacientams jo vartoti nerekomenduojama.

Vartojimo metodas

Exalief galima vartoti valgio metu arba nevalgius.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems karboksamido dariniams (pvz., karbamazepinui, okskarbazepinui), arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Nustatyta antro ar trečio laipsnio atrioventrikulinė (AV) blokada.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Exalief siejamas su kai kuriomis centrinės nervų sistemos nepageidaujamomis reakcijomis, tokiomis kaip galvos svaigimas ir mieguistumas, kurios padidina atsitiktinineberegistruotasų susižalojimų riziką.

Exalief gali sumažinti hormoninių kontraceptikų veiksmingumą. Vartojant Exalief rekomenduoj ma papildomai vartoti nehormoninės kilmės kontraceptikus (žr. 4.5 ir 4.6 skyrius).

Jeigu gydymą Exalief reikia nutraukti, rekomenduojama jį nutraukti palaipsniui, kaip ir vartojant kitus antiepilepsinius vaistinius preparatus, taip sumažinant padažnėjusių traukulių at radimo galimybę.

Nerekomenduojama Exalief vartoti kartu su okskarbazepinu, nes tai gali l mti per didelę aktyvių metabolitų ekspoziciją.

Nėra Exalief gydymo patirties (gydant monoterapija) nutraukus kartu vartotus antiepilepsinius vaistinius preparatus.

Vartojant eslikarbazepino acetatą, apie sunki odos reakcijas pranešta nebuvo. Paaiškėjo, kad HLA-B*1502 alelio buvimas kinų hanių ir tajų kilmės individų organizme yra artimai susijęs su Stivenso-Džonsono sindromo (angl. Stevens-Johnson syndrome, SJS) išsivystymo rizika, kai jie buvo gydymi karbamazepinu. Todėl, jeigu įmanoma, prieš pradedant gydyti karbamazepinu ar kitais panašios cheminės sudėties junginiais, kinų hanių ir tajų kilmės asmenis ikia patikrinti dėl šio alelio buvimo. HLA-B*1502 alelio buvimas kitose etninėse grupėse yra nereikšmingas. HLA-B*1502 alelis kaukaziečių (baltųjų) rasės populiacijoje nėra

Papildomų placebu kontroliuojamų tyrimų, kuriuose dalyvavo epilepsija sergantys pacientai, duomenimis iš visos Exalief gydytos populiacijospreparatas1,1 % pasireiškė bėrimo nepageidaujama reakcija. Jeigu atsiranda padidėjusio jautrumo požymių arba simptomų, Ex lief vartojimą reikia nutraukti.

susijęs su SJS.

PranešamaVaistinisapie tai, kad mažiau nei 1 % Exalief gydytiems pacientams pasireiškė hiponatremijos nepageidaujama reakc ja. Hiponatremija daugeliu atveju nesukelia jokių simptomų, tačiau ją gali lydėti tokie

klinikiniai simp oma , kaip traukulių pasunkėjimas, sumišimas, sutrikusi sąmonė. Hiponatremijos dažnis didėjo did nant e likarbazepino acetato dozę. Pacientams, sergantiems inkstų liga, dėl kurios vystosi hiponatremija rba pacientams, kartu vartojantiems vaistinius preparatus, dėl kurių vystosi hiponatremija (pvz., diuretikus, desmopresiną), natrio koncentracija serume turi būti tiriama prieš gydymą eslikarbazepino acetatu ir gydymo metu. Be to, natrio koncentraciją serume reikia nustatyti, jei pasireiškė klinikinių hiponatremijos požymių. Taip pat natrio koncentracija kraujyje turi būti nustatoma rutininių laboratorinių tyrimų metu. Jeigu atsiranda kliniškai reikšminga hiponatremija, Exalief vartojimą reikia nutraukti.

Exalief įtaka pirminių generalizuotų traukulių gydymui netirta. Todėl šiems pacientams jo vartoti nerekomenduojama.

Klinikinių tyrimų metu nustatyta, kad eslikarbazepino acetatas pailgina PR intervalą. Reikia skirti atsargiai tam tikrų būklių pacientams (pvz., kurių žema tiroksino koncentracija, yra širdies laidumo sutrikimų) arba kartu vartojantiems vaistinių preparatų, galinčių pailginti PR.

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiems.

Reikia skirti atsargiai pacientams, sergantiems inkstų nepakankamumu, ir dozę reikia nustatyti pagal kreatinino klirensą (žr. 4.2 skyrių). Pacientams, kurių KK <30 ml/min., skirti nerekomenduojama, nes duomenų nepakanka.

Kadangi duomenų nedaug tiriant pacientus, sergančius lengvu ir vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu, o farmakokinetikos ir klinikinių duomenų sunkiu kepenų nepakankamumu sergantiems pacientams nėra, Exalief reikia skirti atsargiai pacientams, sergantiems lengvu ir vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu, o skirti pacientams, sergantiems sunkiu kepenų nepakankamumu, nerekomenduojama.

Buvo pranešimų apie pacientų, kurie gydyti antiepilepsinėmis veikliosiomis medžiagomis dėl kelių indikacijų, mintis apie savižudybę ir savižudišką elgesį. Atsitiktinės atrankos, placebu kontroliuojamų

klinikinių tyrimų su antiepilepsiniais medicininiais preparatais metaanalizės rezultatai taip pat parodė mažą turi indukuojantį poveikį vaistinių ų, kurie daugiausiaineberegistruotaseliminuojami konjuguojant UDP

minčių apie savižudybę ir savižudiško elgesio rizikos padidėjimą. Šios rizikos mechanizmas nežinoma , o

pagal turimus duomenis neatmetama galimybė, kad padidėjusi rizika yra susijusi su eslikarbazepino cetatu.

Todėl pacientai turi būti stebimi, ar neatsirado minčių apie savižudybę ir savižudiško elgesio p žymių, ir turi būti nustatomas tinkamas gydymas. Jeigu atsiranda minčių apie savižudybę arba savižudiško elgesio požymių, pacientams (ir paciento globėjams) būtina patarti kreiptis medicininės pagalbos.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia ąveika

Eslikarbazepino acetatas daugiausiai verčiamas eslikarbazepinu, kurio didžiausia dalis pasišalina susidarant

gliukuronidams. In vitro eslikarbazepinas yra silpnas CYP3A4 ir UDP-gliukuroniltransferazių induktorius. Nustatyta, kad in vivo eslikarbazepinas turi indukuojantį pov ikį vaistinių preparatų, kurie daugiausiai

eliminuojami metabolizuojant CYP3A4, metabolizmui. Todėl, vartojant kartu su Exalief, gali reikėti didinti

reikėti 2–3 savaičių naujam fermentų aktyvumo lygiui pasiekti. Į šį uždelsimą reikia atsižvelgti, jei Exalief vartojamas prieš pradedant vartoti kitus vaistus r juos vartojant kartu su Exalief, jei jų dozę dėl vartojimo kartu reikia koreguoti. Eslikarbazepin s slopinančiai veikia CYP2C19. Todėl gali pasireikšti sąveika, jei skiriamos didelės eslikarbazepino acet to dozė kartu su vaistiniais preparatais, kurie daugiausia metabolizuojami per CYP2C19.

Sąveika su kitais antiepile siniais vaistiniais preparatais

Karbamazepinas

vaistinių preparatų, kurie daugiausiai eliminuojami metabolizuojant CYP3A4, dozę. In vivo eslikarbazepinas gliukuroniltransferazėms, metabolizmui.preparatasPraded nt rba nutraukiant Exalief vartojimą arba keičiant dozę gali

Tyrimo,Vaistiniskuriame dalyvavo veiki tiriamieji, vartoję 800 mg eslikarbazepino acetato kartą per parą kartu su 400 mg karbamazep o du kartus per parą, rezultatai parodė vidutinišką eslikarbazepino aktyvaus metabolito

ekspozicijos sumažėj mą 32%, greičiausiai sukeltą gliukuronizacijos aktyvinimo. Karbamazepino arba jo metabolito karbamazepino epoksido ekspozicijos pokyčių nenustatyta. Jei vartojama kartu su karbamazep nu, pagal individualų atsaką Exalief dozę gali reikėti didinti. Skiriant kartu su karbamazepinu padidėjo šių nepageidaujamų reakcijų rizika: diplopija (11,4 % tiriamųjų, kuriems kartu buvo skiriamas

karbamazepinas, 2,4 % tiriamųjų, kurie karbamazepino kartu nevartojo), sutrikusi koordinacija (6,7 % kartu skiriant karbamazepiną, 2,7 % karbamazepino neskiriant kartu) ir galvos svaigimas (30,0 % kartu skiriant karbamazepiną, 11,5 % karbamazepino neskiriant kartu). Negalima atmesti kitų specifinių nepageidaujamų reakcijų, kurios atsiranda kartu skiriant karbamazepiną ir eslikarbazepino acetatą, rizikos.

Fenitoinas

Tyrimo, kuriame dalyvavo sveiki asmenys, vartoję 1200 mg eslikarbazepino acetato kartą per parą kartu su fenitoinu, rezultatai parodė vidutinišką eslikarbazepino aktyvaus metabolito ekspozicijos sumažėjimą 31– 33%, greičiausiai sukeltą gliukuronizacijos aktyvinimo, bei vidutiniškai 31–35% fenitoino ekspozicijos padidėjimą, greičiausiai sukeltą CYP2C19 slopinimo. Pagal individualų atsaką Exalief dozę gali reikėti didinti, o fenitoino dozę gali reikėti mažinti.

Lamotriginas

Tiek eslikarbazepino, tiek lamotrigino pagrindinis metabolizmo kelias yra gliukuronizacija, todėl galima tikėtis šių vaistų sąveikos. Tyrimo, kuriame dalyvavo sveiki asmenys, vartoję 1200 mg eslikarbazepino acetato dozę kartą per parą, rezultatai parodė mažesnę nei vidutinė farmakokinetinę sąveiką (lamotrigino ekspozicija sumažėjo 15%) tarp eslikarbazepino acetato ir lamotrigino, todėl dozės koreguoti nereikia. Tačiau dėl individualių skirtumų poveikis kai kuriems asmenims gali būti kliniškai reikšmingas.

Topiramatas

Tyrimo, kuriame dalyvavo sveiki asmenys, vartoję 1200 mg eslikarbazepino acetato kartą per parą kartu su topiramatu, rezultatai neparodė reikšmingo eslikarbazepino ekspozicijos pasikeitimo, tačiau parodė

topiramato ekspozicijos sumažėjimą 18 %, greičiausiai sukeltą sumažėjusio topiramato biologinio

pasisavinimo. Dozės koreguoti nereikia.

neberegistruotas

Valproatas ir levetiracetamas

 

III fazės tyrimų, kuriuose dalyvavo epilepsija sergantys suaugę pacientai, populiacijos farmak kinetikos analizės rezultatai parodė, kad kartu vartojamas valproatas arba levetiracetamas nepakeitė eslikarbazepino ekspozicijos, bet tai nebuvo patvirtinta įprastiniais sąveikos tyrimais.

Kiti vaistiniai preparatai

Geriamieji kontraceptikai

Moterims, vartojančioms kombinuotus geriamuosius kontraceptikus, eslikarbazepino acetato 1200 mg dozės kartą per parą paskyrimas parodė vidutinišką levonorgestrelio ir etinilest adiolio sisteminė ekspozicijos sumažėjimą atitinkamai 37 % ir 42 %, greičiausiai sukeltą dėl CYP3A4 slopinimo. Todėl Exalief vartojančios vaisingos moterys turi naudoti patikimą kontracepciją gydymo metu ir iki to mėnesinių ciklo pabaigos gydymą nutraukus (žr. 4.4 ir 4.6 skyrius).

Simvastatinas

Tyrimo, kuriame dalyvavo sveikipreparatastiriamieji, vartoję imva tatiną kartu su 800 mg eslikarbazepino acetato kartą per parą, rezultatai parodė vidutinišką simv s ino ekspozicijos sumažėjimą 50 %, greičiausiai sukeltą

CYP3A4 aktyvinimo. Vartojant kartu su eslikarb zepino acetatu, gali reikėti didinti simvastatino dozę.

Varfarinas

Vartojant 1200 mg eslikarbazepino acet to k rtą per parą kartu su varfarinu parodė mažą (23 %), tačiau statistiškai reikšmingą S-varfarino ks ozicijossumažėjimą. Poveikio R-varfarino farmakokinetikai arba krešėjimui nebuvo. Tačiau dėl ąv ikos skirtumų tarp individų reikia ypač atidžiai stebėti TNS pirmas savaites pradėjus arba baigus gydymą kartu skiriant varfariną ir eslikarbazepino acetatą.

Digoksinas

Tyrimo,Vaistiniskuriame dalyvavo sveiki asmenys, rezultatai neparodė, kad 1200 mg eslikarbazepino acetato kartą per parą vartojimas ve kia digoksino farmakokinetiką; tai rodytų, kad eslikarbazepino acetatas neveikia

nešiklio P-glikopro eino.

Monoamino oksidazių inhibitoriai (MAO inhibitoriai)

Remiantis eslikarbazepino acetato struktūriniu panašumu į triciklius antidepresantus, teoriškai galima eslikarbazepino acetato ir MAO inhibitorių sąveika.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Rizika, bendrai susijusi su epilepsija ir antiepilepsiniais vaistiniais preparatais

Buvo įrodyta, kad moterų, sergančių epilepsija, palikuonių apsigimimų rizika yra nuo dviejų iki trijų kartų didesnė nei bendros populiacijos maždaug 3% dažnis. Dažniausiai pranešama apie kiškio lūpos, širdies ir kraujagyslių apsigimimus ir nervinio vamzdelio defektus. Gydymas keliais antiepilepsiniais vaistiniais preparatais gali būti susijęs su didesne apsigimimų rizika nei taikant monoterapiją, todėl svarbu, kad kai tik įmanoma, būtų taikoma monoterapija. Galinti pastoti arba vaisinga moteris turi būti konsultuojama specialisto. Moteriai planuojant pastoti reikia peržiūrėti antiepilepsinės terapijos poreikį. Antiepilepsinės

terapijos staigiai nutraukti negalima, nes tai gali išprovokuoti traukulius, galinčius turėti sunkių pasekmių tiek motinai, tiek vaikui.

Nėštumas

Duomenų apie eslikarbazepino acetato vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. „Vaisingumas“). Jei eslikarbazepino acetatą vartojančios moterys pastoja arba planuoja pastoti, Exalief vartojimą reikia atidžiai dar kartą įvertinti. Reikia skirti mažiausias veiksmingas dozes ir visada, kai tik įmanoma, reikia rinktis monoterapiją bent pirmus tris nėštumo mėnesius. Pacientes reikia informuoti apie galimai padidėjusią apsigimimų riziką ir turi būti suteikta antenatalinio stebėjimo galimybė.

Stebėjimas ir profilaktika

Antiepilepsiniai vaistiniai preparatai gali sukelti folio rūgštiesneberegistruotastrūkumą, galimą vaisiaus anomalijų priežastį. Prieš pastojant ir nėštumo metu rekomenduojama vartoti folio rūgšties papildą. Kadangi šio p pildo

veiksmingumas neįrodytas, moterims, netgi papildomai vartojančioms folio rūgšties, galima p siūlyti specialią antenatalinę diagnostiką.

Naujagimiai

Naujagimiams nustatyta kraujavimų, sukeltų antiepilepsinių vaistinių preparatų. Kaip atsargumo priemonė paskutines kelias nėštumo savaites nėščiajai ir naujagimiui profilaktiškai turi būti skirta vitamino K1.

Vaisingo amžiaus moterys / kontracepcija

Tarp eslikarbazepino acetato ir geriamųjų kontraceptikų pasireiškia pageidaujama ąveika, todėl gydymo metu ir paskui iki to mėnesinių ciklo pabaigos sustabdžius gydymą r ikia naudoti kitą veiksmingą ir saugų kontracepcijos metodą.

Žindymas

Nėra žinoma, ar eslikarbazepinopreparatasacetatas išskiriamas u motinos pienu. Tyrimai su gyvūnais parodė, kad eslikarbazepino acetatas išskiriamas su motinos pienu. Kadangi negalima atmesti rizikos žindomam vaikui,

vartojant Exalief reikia nutraukti žindymą.

Vaisingumas

Buvo atlikti eslikarbazepino acetato tyrim i su žiurkėmis ir pelėmis, siekiant įvertinti galimą nepageidaujamą poveikį tėvų ir F1 kartos vaikingumui. Su žiurkių patinais ir patelėmis atliktas vaikingumo tyrimas parodė eslikarbazepino acetato sukeltą pat lių vaikingumo sutrikimą. Su pelėmis atliktu tyrimu nustatytas poveikis embrionų vystymuisi, tačiau šį oveikį taip pat galėjo sukelti corpora lutea kiekio sumažėjimas ir todėl

galėjo būti nustatytas vaikingumo sutrikimas. Pelėms nustatytas padidėjęs bendras pagrindinių apsigimimų dažnisVaistinisir pagrindinių skeleto apsigimimų dažnis. Poveikio žiurkių ir pelių F1 kartos vaikingumo rodikliams nenustatyta.

4.7 Poveikis gebėj mui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėj mui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta. Kai kuriems pacientams, ypač gydymo pradžioje, g li pasireikšti galvos svaigimas, mieguistumas arba matymo sutrikimai. Todėl pacientus reikia informuoti, kad jų fiziniai ir (arba) psichiniai gebėjimai, reikalingi valdyti mechanizmus arba vairuoti, gali būti sutrikę, ir rekomenduoti to nedaryti tol, kol bus nustatyta, kad gebėjimai atlikti šiuos veiksmus nepaveikti.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Placebu kontroliuojamose studijose, kuriose dalyvavo 1192 suaugusių pacientų, kuriems pasireiškė daliniai priepuoliai (856 pacientai gydyti eslikarbazepino acetatu ir 336 placebu), 45,3 % eslikarbazepino acetatu gydytų pacientų, ir 24,4 % placebu gydytų pacientų pasireiškė nepageidaujamos reakcijos.

Paprastai nepageidaujamos reakcijos buvo silpnos arba vidutinio sunkumo ir vyravo pirmomis gydymo eslikarbazepino acetatu savaitėmis.

Žemiau esančioje lentelėje išvardytos visos nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios dažniau nei vartojant placebą ir pasitaikiusios daugiau nei 1 pacientui, priklausomai nuo organų sistemos klasės ir dažnio:

labai dažnos ≥1/10, dažnos nuo ≥1/100 iki <1/10, nedažnos nuo ≥1/1 000 iki <1/100, retos nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Organų sistemos

Labai

Dažni

Nedažni

 

Reti

klasė

dažni

 

 

 

 

Kraujo ir limfinės

 

 

 

Anemija

 

Trombocitopenija,

sistemos sutrikimai

 

 

 

 

 

leukopenija

Imuninės sistemos

 

 

 

Padidėjęs jautrumas

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Endokrininiai

 

 

 

Hipotiroidizmas

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Metabolizmo ir

 

 

 

Padidėjęs apetitas,

 

mitybos sutrikimai

 

 

 

sumažėjęs apetitas,

 

 

 

 

 

hiponatremija, elektrolitų

 

 

 

 

 

disbalansas, kacheksija,

 

 

 

 

 

dehidracija, nutukimas

 

Psichikos

 

 

 

Nemiga, apatija, depres ja,

 

sutrikimai

 

 

 

nervingumas,

 

 

 

 

 

 

susijaudinimas, di glumas,

 

 

 

 

 

dėmesio stokos

ba

 

 

 

 

 

hiperaktyvumo sutrikimas,

 

 

 

 

 

sumišimo ūsena,

 

 

 

 

 

 

uotaikos svyravimai,

 

 

 

 

 

verkimas, psichomotorinis

 

 

 

 

 

ilikimas, stresas,

 

 

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

p ichozinis sutrikimas

Nervų sistemos

Galvos

Galvos

Atminties sutrikimas,

sutrikimai

svaigimas*,

skausm s,

pusiausvyros sutrikimas,

 

somnolencija

koo dinacijos

amnezija, hipersomnija,

 

 

 

sutrikimas*,

sedacija,, afazija,

 

 

 

 

 

dėmesio

dizestezija, distonija,

 

 

 

sutrikimas,

letargija, parosmija,

 

 

 

drebulys

autonominės nervų

Vaistinis

 

preparatas

sistemos disbalansas,

 

smegenėlių ataksija,

 

smegenėlių sindromas,

 

 

 

 

 

 

didieji (grand-mal)

 

 

 

priepuoliai, periferinė

 

 

 

neuropatija, miego fazių

 

 

 

ritmo sutrikimas,

 

 

 

 

 

nistagmas, kalbos

 

 

 

 

 

sutrikimas, dizartrija,

 

 

 

hipoestezija, ageuzija,

 

 

 

deginimo pojūtis

 

 

 

 

 

 

 

 

Akių sutrikimai

 

 

Diplopija*,

Regos sutrikimas,

 

 

 

 

 

neryškus

oscilopsija, binokulinio

 

 

 

matymas

akies judesio sutrikimas,

 

 

 

 

akies hiperemija, greitas

 

 

 

 

akies judėjimas, akies

 

 

 

 

skausmas

 

 

Ausų ir labirintų

 

Galvos

Ausies skausmas,

 

sutrikimai

 

svaigimas

hipoakuzija, spengimas

 

 

 

(vertigo)

ausyse

 

 

 

 

 

 

Širdies sutrikimai

 

 

Palpitacijos, bradikardija,

 

 

 

 

sinusinė bradikardija

 

Kraujagyslių

 

 

Hipertenzija, hipotenzija,

 

sutrikimai

 

 

ortostatinė hipotenzija

 

Kvėpavimo

 

 

Disfonija, kraujavimas iš

 

sistemos, krūtinės

 

 

nosies, krūtinės skausmas

 

ląstos ir

 

 

 

 

 

tarpuplaučio

 

 

neberegistruotas

sutrikimai

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Virškinimo trakto

 

Pykinimas,

Dispepsija, gastritas, pilvo

Pankre i s

sutrikimai

 

vėmimas,

skausmas, burnos sausmė,

 

 

 

viduriavimas

diskomforto, jausmas pilve,

 

 

 

 

pilvo pūtimas, duodenitas,

 

 

 

 

diskomfortas epigastriumo

 

 

 

 

srityje, dantenų

 

 

 

 

hiperplazija, gingivitas,

 

 

 

 

dirgliosios žarnos

 

 

 

 

sindromas, mel na,

 

 

 

 

odinofagija, sk andžio

 

 

 

 

diskomfortas, stomatitas,

 

 

 

 

danti

skausmas

 

Kepenų, tulžies

 

 

Kep

ų sutrikimai

 

pūslės ir latakų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krūties sutrikimai

preparatas

menstruacijos

 

Odos ir poodinio

 

Bėrimas

Alopecija, odos sausmė,

 

audinio sutrikimai

 

 

hiperhidrozė, eritema, nagų

 

 

 

 

sutrikimai, odos sutrikimai

 

Skeleto, raumenų ir

 

 

Mialgija, nugaros

 

jungiamojo audinio

 

 

skausmas, kaklo skausmas

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Inkstų ir šlapimo

 

 

Nikturija, šlapimo takų

 

takų sutrikimai

 

 

infekcija

 

Lytinės sistemos ir

 

 

Nereguliarios

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

Nuovargis,

Astenija, negalavimas,

 

Bendrieji

 

 

sutrikimai ir

 

eisenos

šaltkrėtis, periferinė edema,

 

vartojimo vie os

 

sutrikimas

nepageidaujama vaisto

 

pažeidimai

 

 

reakcija, periferinis

 

 

 

 

šaltumas

 

Tyrimai

 

 

Sumažėjęs kraujospūdis,

 

 

 

svorio netekimas,

 

 

 

sumažėjęs diastolinis

 

 

 

kraujospūdis, padidėjęs

 

 

 

kraujospūdis, sumažėjęs

 

 

 

sistolinis kraujospūdis,

 

 

 

sumažėjęs kraujo natrio

 

 

 

kiekis, sumažėjęs

 

 

 

hematokrito kiekis,

 

 

 

sumažėjęs hemoglobino

 

 

 

kiekis, padažnėjęs širdies

 

 

 

dažnis, padidėjęs

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

transaminazių kiekis,

 

 

 

padidėjęs trigliceridų

 

 

 

kiekis, sumažėjęs laisvo

 

 

 

trijodtironino (T3) kiekis,

 

 

 

sumažėję laisvo tiroksino

 

 

 

(T4) kiekis

Sužalojimai,

 

 

Vaisto toksinis poveik ,

apsinuodijimai ir

 

 

nukritimas, sąnario

procedūrų

 

 

sužeidimas,

komplikacijos

 

 

apsinuodijimas, odos

 

 

 

sužeidimas

* Placebu kontroliuojamų tyrimų metu pacientams, vartojusiems kar amazepiną kartu su eslikarbazepino acetatu, diplopija, koordinacijos sutrikimas ir galvos svaigimas pasireiškė dažniau.

Eslikarbazepino acetato vartojimas susijęs su PR intervalo pailgėjimu. Gali atsirasti nepageidaujamų reakcijų, susijusių su PR intervalopreparataspailgėjimu (pvz., AV blokada, sinkopė, bradikardija). Eslikarbazepino acetatu gydytiems pacientams antro ar didesnio l ip nio AV blokados nenustatyta.

Retos šalutinės reakcijos, pvz., kaulų čiulpų funkcijos slopinimas, anafilaksinės reakcijos, sunkios odos reakcijos (pvz., Stevens-Johnson sindrom s), sisteminė raudonoji vilkligė ar sunkios širdies aritmijos nepasireiškė epilepsijos gydymo su eslik rb zepino acetatu placebu kontroliuojamų tyrimų metu. Tačiau jis buvo nustatytas vartojant okskarbaz iną. Todėl jų pasireiškimo po gydymo Exalief negalima atmesti.

4.9Perdozavimas

AtsitiktinaiVaistinisperdozavus Exalief pastebėti centrinė nervų sistemos simptomai, tokie kaip galvos svaigimas (vertigo), nestabilumas e nant ir hemiparezė. Nėra žinomas specifinis antidotas. Turi būti skiriamas tinkamas

simptominis ir pala komasis gydymas. Jeigu reikia, eslikarbazepino acetato metabolitai gali būti sėkmingai pašalinti hemod al ze (žr. 5.2 skyrių)

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminė savybės

Farmakoterapinė grupė – antiepilepsiniai vaistai, karboksamido dariniai, ATC kodas – N03AF04

Veikimo mechanizmas

Tikslus eslikarbazepino acetato veikimo mechanizmas nežinomas. Tačiau in vitro atlikti elektrofiziologiniai tyrimai parodė, kad tiek eslikarbazepino acetatas, tiek jo metabolitai stabilizuoja inaktyvintus įtampos reguliuojamus natrio kanalus, neleidžia jiems vėl aktyvintis ir taip palaiko nuolatinį, pasikartojantį impulsų sklidimą neuronuose.

Farmakodinaminis poveikis

Eslikarbazepino acetatas ir jo aktyvūs metabolitai neklinikiniuose modeliuose neleido atsirasti traukuliams, tai rodytų prieštraukulinį poveikį žmonėms. Žmogaus organizme eslikarbazepino acetato farmakologinis aktyvumas daugiausiai pasireiškia per aktyvų metabolitą eslikarbazepiną.

Klinikinis efektyvumas ir saugumas

Eslikarbazepino acetato veiksmingumas ir saugumas buvo parodytas trijų III fazės dvigubai aklų placebu kontroliuojamuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo 1049 suaugę pacientai, kuriems pasireiškė dalinai gydymui atspari epilepsija ir kuriems kartu buvo skirta nuo vieno iki trijų antiepilepsinių vaistinių preparatų. Šiuose tyrimuose nebuvo galima kartu skirti okskarbazepino ir felbamato. Eslikarbazepino acetatas buvo tirtas skiriant 400 mg, 800 mg ir 1200 mg dozes kartą per parą. Eslikarbazepino acetato 800 mg kartą per parą ir 1200 mg kartą per parą dozės buvo žymiai veiksmingesnės nei placebas ir sumažino traukulių dažnį per 12 palaikomojo periodo savaičių. Asmenų, kuriems traukulių dažnis sumažėjo 50 % visų III fazės tyrimų metu procentinė dalis kartą per parą vartojant placebą buvo 19 %, 400 mg eslikarbazepino acetato – 21 %, 800 mg eslikarbazepino acetato – 34 % ir 1200 mg eslikarbazepino acetato – 36 %.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

neberegistruotas

 

Eslikarbazepino acetatas yra daugiausiai verčiamas eslikarbazepinu. Išgerto esl karbazepino acetato lygis plazmoje paprastai išlieka žemiau kiekybinės aptikimo ribos. Eslikarbazepino tmax pasiekiamas praėjus nuo 2 iki 3 val. po dozės vartojimo. Eslikarbazepino acetato biologinis pri inamumas gali būti laikomas dideliu, nes į šlapimą patenka atitinkamai daugiau nei 90 % dozė metabolitų.

Pasiskirstymas

Eslikarbazepinas gana silpnai (<40 %) jungiasi prie plazmos baltymų ir tai nepriklauso nuo jo koncentracijos. In vitro tyrimų duomenys parodė, kad ju gimasis prie plazmos baltymų nebuvo tiesiogiai

Biotransformacija

veikiamas vartojamo varfarino, diazepamo, digoksino, fe itoi o ir tolbutamido. Varfarino, diazepamo, fenitoino ir tolbutamido jungimasispreparatasnebuvo reikšmingai veikiamas vartojamo eslikarbazepino.

Eslikarbazepino acetatas greitai ir ekstensyvi i biotransformuojamas į svarbiausią aktyvų metabolitą eslikarbazepiną per hidrolizinį pirminį met bolizmą. Didžiausia eslikarbazepino plazmos koncentracija

(Cmax) pasiekiama praėjus 2–3 val. o dozė v rtojimo, o nuolatinė koncentracija plazmoje pasiekiama po 4 ar 5 parų vartojant dozę kartą per ą, atitinkamai veiksmingas gyvavimo pusperiodis yra 20–24 val.

Tyrimų, kuriuose dalyvavo sveiki asm nys ir epilepsija sergantys suaugę pacientai, duomenimis nustatyti

eslikarbazepino gyvavimo us e iodžiai buvo atitinkamai 10–20 val. ir 13–20 val. Plazmoje yra nedaug

aktyvių metabolitų – R-likarbaze ino ir okskarbazepino, taip pat eslikarbazepino acetato gliukorono rūgšties konjugatVaistinisų, eslikarbazep no, R-likarbazepino ir okskarbazepino.

Eslikarbazepino ace atas eveikia savo metabolizmo arba klirenso.

Tyrimų su e l karbazepinu ir šviežiais žmogaus hepatocitais metu stebėta nedidelė UGT1A1 aktyvacija, kuri veikiama gliukuronizacijos.

Šalinimas

Daugiausiai eslikarbazepino acetato metabolitai iš sisteminės apykaitos išsiskiria per inkstus nepakitusiomis ir gliukuronidu konjuguotomis formomis. Bendrai eslikarbazepinas ir jo gliukuronidai atitinka daugiau nei 90 % visų su šlapimu šalinamų metabolitų, apytiksliai iš jų du trečdaliai yra nepakitusios formos ir vienas trečdalis kaip gliukuronidų konjugatai.

Linijinė ir nelinijinė priklausomybė

Eslikarbazepino farmakokinetika yra linijinė ir priklausoma nuo dozės skiriant 400–1200 mg tiek sveikiems asmenims, tiek pacientams.

Senyvo amžiaus (vyresni nei 65 metų) pacientai

Eslikarbazepino acetato farmakokinetinis pobūdis yra toks pat senyvo amžiaus pacientams, kurių kreatinino klirensas yra >60 ml/min. (žr. 4.2 skyrių).

Inkstų nepakankamumas

Daugiausia eslikarbazepino acetato metabolitai iš sisteminės apykaitos išsiskiria per inkstus. Tyrimų, kuriuose dalyvavo vidutinio sunkumo ir sunkiu inkstų nepakankamu sergantys pacientai, duomenys parodė, kad klirensas priklauso nuo inkstų funkcijos. Gydant Exalief rekomenduojama koreguoti dozę tiems pacientams, kurių kreatinino klirensas yra <60 ml/min. (žr. 4.2 skyrių).

Hemodializė pašalina iš plazmos eslikarbazepino acetato metabolitus.

Kepenų nepakankamumas

Eslikarbazepino acetato farmakokinetika ir metabolizmas buvo įvertinti paskyrus pakartotinas dozes per burną sveikiems pacientams ir vidutinio sunkumo kepenųneberegistruotasnepakankamumu sergantiems pacientams.

Vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumas neturėjo poveikio eslikarbazepino acetato farm kokinetikai. Dozės nereikia koreguoti pacientams, sergantiems lengvu ir vidutinio sunkumo kepenų nepak nk mumu (žr. 4.2 skyrių).

Eslikarbazepino farmakokinetika nevertinta pacientams, sergantiems sunkiu kepenų nepakankamumu.

Lytis

Tyrimai, kuriuose dalyvavo sveiki asmenys ir pacientai, parodė, kad eslikarbazep no acetato farmakokinetika nepriklauso nuo lyties.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Tyrimų, atliktų su gyvūnais, metu nepageidaujamas poveikis pasir iškė esant ekspozicijai, kuri buvo

reikšmingai mažesnė už klinikinę eslikarbazepino (pagri di

io ir farmakologiškai aktyvaus eslikarbazepino

acetato metabolito) ekspoziciją. Todėl saugios ribos nebuvo

ustatytos remiantis ekspozicijos lygio

palyginimais.

preparatas

 

 

 

Kartotinų dozių toksiškumo tyrimuose su žiurkėmis stebėtas toksinis poveikis inkstams siejamas su šiai rūšiai būdingos spontaninės lėtinės progresuoj nčios nefropatijos paūmėjimu, nes tyrimuose su pelėmis arba šunimis toks poveikis nestebėtas.

Kartotinų dozių toksiškumo tyrimuose su elėmis ir žiurkėmis stebėta kepenų centrinių skilčių hipertrofija, o kancegoriškumo tyrimuose su lėmis stebėtas didesnis kepenų auglių dažnis; šie radiniai siejami su kepenų mikrosomų fermentų indukcija, tačiau šis poveikis nestebėtas pacientams, vartojusiems eslikarbazepino

acetatą.

GenotoksiškumoVaistinistyr mų u e likarbazepino acetatu duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Povidonas K 29/32

6. FARMACINĖ INFORMACIJA 6.1 P g lbinių medžiagų sąrašas

Kroskarmeliozės natris

Magnio stearatas

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

4 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5 Talpyklės pobūdis, jos turinys

Exalief 600 mg tabletės supakuotos į ALU / ALU arba ALU / PVC lizdines plokšteles, sudėtas į kartono dėžutes po 30 arba 60 tablečių.

Exalief 600 mg tabletės supakuotos į HDPE butelius su polipropileniniu vaikų neatidaromu uždoriu, sudėtus į kartono dėžutes po 90 tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

el. paštas info@bial.com

 

neberegistruotas

BIAL - Portela & Cª , SA

 

 

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalija

tel. +351 22 986 61 00

 

 

faksas +351 22 986 61 99

preparatas

 

 

 

 

8. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/520/007-011

 

 

9.

RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Pirmą kartą registruotas: 21.04.2009

 

10.

Vaistinis

 

 

TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

Naujausią šs mią informaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje http://www.ema.europa.eu/.

Tabletė.
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Exalief 800 mg tabletės
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekvienoje tabletėje yra 800 mg eslikarbazepino acetato. Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Baltos pailgos tabletės, vienoje pusėje įspaustas užrašas ‘ESL 800’, kitoje pusėje vagelė. Tabletę galima dalyti į dvi lygias dalis.

4.

KLINIKINĖ INFORMACIJA

 

4.1

Terapinės indikacijos

neberegistruotas

 

 

Exalief vartojamas kaip papildoma priemonė gydyti dalinius traukulius su antrine generalizacija arba be jos

suaugusiems pacientams.

 

4.2

preparatas

 

Dozavimas ir vartojimo metodas

 

Dozavimas

Exalief reikia pridėti prie esamo prieštraukulinio gydymo. Rekomenduojama pradinė dozė yra 400 mg kartą per parą, kurią po vienos ar dviejų savaičių eikia didinti iki 800 mg kartą per parą. Atsižvelgiant į individualų atsaką, dozę galima didinti iki 1200 mg kartą per parą (žr. 5.1 skyrių).

Senyvo amžiaus (vyresni nei 65 m ų) pacientai

Senyvo amžiaus pacientams gydymą Exalief reikia skirti atsargiai dėl nepakankamos saugumo informacijos

gydant šiuos pacientus. VaikamsVaistinis

Exalief saugumas r veiksmingumas vaikams iki 18 metų dar nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.

Pacientai, sergantys inkstų nepakankamumu

Pacientus, serg nčius inkstų nepakankamumu, reikia gydyti atsargiai, ir dozė turi būti koreguojama pagal kreatinino klirensą (KK) taip:

- KK >60 ml/min.: dozė koreguoti nereikia

- KK 30–60 ml/min.: pradinė dozė 400 mg kas antrą parą 2 savaites, vėliau 400 mg dozė kartą per parą. Tačiau, atsižvelgiant į individualų atsaką, dozė gali būti didinama.

- KK <30 ml/min.: skirti nerekomenduojama sunkiu inkstų nepakankamumu sergantiems pacientams dėl duomenų trūkumo

Pacientai, sergantys kepenų nepakankamumu

Dozės nereikia koreguoti pacientams, sergantiems lengvu ir vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu. Eslikarbazepino farmakokinetika nevertinta pacientams, sergantiems sunkiu kepenų nepakankamumu (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius), todėl šiems pacientams jo vartoti nerekomenduojama.

Vartojimo metodas

Exalief galima vartoti valgio metu arba nevalgius.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems karboksamido dariniams (pvz., karbamazepinui, okskarbazepinui), arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Nustatyta antro ar trečio laipsnio atrioventrikulinė (AV) blokada.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Exalief siejamas su kai kuriomis centrinės nervų sistemos nepageidaujamomis reakcijomis, tokiomis kaip galvos svaigimas ir mieguistumas, kurios padidina atsitiktinineberegistruotasų susižalojimų riziką.

Exalief gali sumažinti hormoninių kontraceptikų veiksmingumą. Vartojant Exalief rekomenduoj ma papildomai vartoti nehormoninės kilmės kontraceptikus (žr. 4.5 ir 4.6 skyrius).

Jeigu gydymą Exalief reikia nutraukti, rekomenduojama jį nutraukti palaipsniui, kaip ir vartojant kitus antiepilepsinius vaistinius preparatus, taip sumažinant padažnėjusių traukulių at radimo galimybę.

Nerekomenduojama Exalief vartoti kartu su okskarbazepinu, nes tai gali l mti per didelę aktyvių metabolitų ekspoziciją.

Nėra Exalief gydymo patirties (gydant monoterapija) nutraukus kartu vartotus antiepilepsinius vaistinius preparatus.

Vartojant eslikarbazepino acetatą, apie sunki odos reakcijas pranešta nebuvo. Paaiškėjo, kad HLA-B*1502 alelio buvimas kinų hanių ir tajų kilmės individų organizme yra artimai susijęs su Stivenso-Džonsono sindromo (angl. Stevens-Johnson syndrome, SJS) išsivystymo rizika, kai jie buvo gydymi karbamazepinu. Todėl, jeigu įmanoma, prieš pradedant gydyti karbamazepinu ar kitais panašios cheminės sudėties junginiais, kinų hanių ir tajų kilmės asmenis ikia patikrinti dėl šio alelio buvimo. HLA-B*1502 alelio buvimas kitose etninėse grupėse yra nereikšmingas. HLA-B*1502 alelis kaukaziečių (baltųjų) rasės populiacijoje nėra

Papildomų placebu kontroliuojamų tyrimų, kuriuose dalyvavo epilepsija sergantys pacientai, duomenimis iš visos Exalief gydytos populiacijospreparatas1,1 % pasireiškė bėrimo nepageidaujama reakcija. Jeigu atsiranda padidėjusio jautrumo požymių arba simptomų, Ex lief vartojimą reikia nutraukti.

susijęs su SJS.

PranešamaVaistinisapie tai, kad mažiau nei 1 % Exalief gydytiems pacientams pasireiškė hiponatremijos nepageidaujama reakc ja. Hiponatremija daugeliu atveju nesukelia jokių simptomų, tačiau ją gali lydėti tokie

klinikiniai simp oma , kaip traukulių pasunkėjimas, sumišimas, sutrikusi sąmonė. Hiponatremijos dažnis didėjo did nant e likarbazepino acetato dozę. Pacientams, sergantiems inkstų liga, dėl kurios vystosi hiponatremija rba pacientams, kartu vartojantiems vaistinius preparatus, dėl kurių vystosi hiponatremija (pvz., diuretikus, desmopresiną), natrio koncentracija serume turi būti tiriama prieš gydymą eslikarbazepino acetatu ir gydymo metu. Be to, natrio koncentraciją serume reikia nustatyti, jei pasireiškė klinikinių hiponatremijos požymių. Taip pat natrio koncentracija kraujyje turi būti nustatoma rutininių laboratorinių tyrimų metu. Jeigu atsiranda kliniškai reikšminga hiponatremija, Exalief vartojimą reikia nutraukti.

Exalief įtaka pirminių generalizuotų traukulių gydymui netirta. Todėl šiems pacientams jo vartoti nerekomenduojama.

Klinikinių tyrimų metu nustatyta, kad eslikarbazepino acetatas pailgina PR intervalą. Reikia skirti atsargiai tam tikrų būklių pacientams (pvz., kurių žema tiroksino koncentracija, yra širdies laidumo sutrikimų) arba kartu vartojantiems vaistinių preparatų, galinčių pailginti PR.

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiems.

Reikia skirti atsargiai pacientams, sergantiems inkstų nepakankamumu, ir dozę reikia nustatyti pagal kreatinino klirensą (žr. 4.2 skyrių). Pacientams, kurių KK <30 ml/min., skirti nerekomenduojama, nes duomenų nepakanka.

Kadangi duomenų nedaug tiriant pacientus, sergančius lengvu ir vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu, o farmakokinetikos ir klinikinių duomenų sunkiu kepenų nepakankamumu sergantiems pacientams nėra, Exalief reikia skirti atsargiai pacientams, sergantiems lengvu ir vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu, o skirti pacientams, sergantiems sunkiu kepenų nepakankamumu, nerekomenduojama.

Buvo pranešimų apie pacientų, kurie gydyti antiepilepsinėmis veikliosiomis medžiagomis dėl kelių indikacijų, mintis apie savižudybę ir savižudišką elgesį. Atsitiktinės atrankos, placebu kontroliuojamų

klinikinių tyrimų su antiepilepsiniais medicininiais preparatais metaanalizės rezultatai taip pat parodė mažą turi indukuojantį poveikį vaistinių ų, kurie daugiausiaineberegistruotaseliminuojami konjuguojant UDP

minčių apie savižudybę ir savižudiško elgesio rizikos padidėjimą. Šios rizikos mechanizmas nežinoma , o

pagal turimus duomenis neatmetama galimybė, kad padidėjusi rizika yra susijusi su eslikarbazepino cetatu.

Todėl pacientai turi būti stebimi, ar neatsirado minčių apie savižudybę ir savižudiško elgesio p žymių, ir turi būti nustatomas tinkamas gydymas. Jeigu atsiranda minčių apie savižudybę arba savižudiško elgesio požymių, pacientams (ir paciento globėjams) būtina patarti kreiptis medicininės pagalbos.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia ąveika

Eslikarbazepino acetatas daugiausiai verčiamas eslikarbazepinu, kurio didžiausia dalis pasišalina susidarant

gliukuronidams. In vitro eslikarbazepinas yra silpnas CYP3A4 ir UDP-gliukuroniltransferazių induktorius. Nustatyta, kad in vivo eslikarbazepinas turi indukuojantį pov ikį vaistinių preparatų, kurie daugiausiai

eliminuojami metabolizuojant CYP3A4, metabolizmui. Todėl, vartojant kartu su Exalief, gali reikėti didinti

reikėti 2–3 savaičių naujam fermentų aktyvumo lygiui pasiekti. Į šį uždelsimą reikia atsižvelgti, jei Exalief vartojamas prieš pradedant vartoti kitus vaistus r juos vartojant kartu su Exalief, jei jų dozę dėl vartojimo kartu reikia koreguoti. Eslikarbazepin s slopinančiai veikia CYP2C19. Todėl gali pasireikšti sąveika, jei skiriamos didelės eslikarbazepino acet to dozė kartu su vaistiniais preparatais, kurie daugiausia metabolizuojami per CYP2C19.

Sąveika su kitais antiepile siniais vaistiniais preparatais

Karbamazepinas

vaistinių preparatų, kurie daugiausiai eliminuojami metabolizuojant CYP3A4, dozę. In vivo eslikarbazepinas gliukuroniltransferazėms, metabolizmui.preparatasPraded nt rba nutraukiant Exalief vartojimą arba keičiant dozę gali

Tyrimo,Vaistiniskuriame dalyvavo veiki tiriamieji, vartoję 800 mg eslikarbazepino acetato kartą per parą kartu su 400 mg karbamazep o du kartus per parą, rezultatai parodė vidutinišką eslikarbazepino aktyvaus metabolito

ekspozicijos sumažėj mą 32%, greičiausiai sukeltą gliukuronizacijos aktyvinimo. Karbamazepino arba jo metabolito karbamazepino epoksido ekspozicijos pokyčių nenustatyta. Jei vartojama kartu su karbamazep nu, pagal individualų atsaką Exalief dozę gali reikėti didinti. Skiriant kartu su karbamazepinu padidėjo šių nepageidaujamų reakcijų rizika: diplopija (11,4 % tiriamųjų, kuriems kartu buvo skiriamas

karbamazepinas, 2,4 % tiriamųjų, kurie karbamazepino kartu nevartojo), sutrikusi koordinacija (6,7 % kartu skiriant karbamazepiną, 2,7 % karbamazepino neskiriant kartu) ir galvos svaigimas (30,0 % kartu skiriant karbamazepiną, 11,5 % karbamazepino neskiriant kartu). Negalima atmesti kitų specifinių nepageidaujamų reakcijų, kurios atsiranda kartu skiriant karbamazepiną ir eslikarbazepino acetatą, rizikos.

Fenitoinas

Tyrimo, kuriame dalyvavo sveiki asmenys, vartoję 1200 mg eslikarbazepino acetato kartą per parą kartu su fenitoinu, rezultatai parodė vidutinišką eslikarbazepino aktyvaus metabolito ekspozicijos sumažėjimą 31– 33%, greičiausiai sukeltą gliukuronizacijos aktyvinimo, bei vidutiniškai 31–35% fenitoino ekspozicijos padidėjimą, greičiausiai sukeltą CYP2C19 slopinimo. Pagal individualų atsaką Exalief dozę gali reikėti didinti, o fenitoino dozę gali reikėti mažinti.

Lamotriginas

Tiek eslikarbazepino, tiek lamotrigino pagrindinis metabolizmo kelias yra gliukuronizacija, todėl galima tikėtis šių vaistų sąveikos. Tyrimo, kuriame dalyvavo sveiki asmenys, vartoję 1200 mg eslikarbazepino acetato dozę kartą per parą, rezultatai parodė mažesnę nei vidutinė farmakokinetinę sąveiką (lamotrigino ekspozicija sumažėjo 15%) tarp eslikarbazepino acetato ir lamotrigino, todėl dozės koreguoti nereikia. Tačiau dėl individualių skirtumų poveikis kai kuriems asmenims gali būti kliniškai reikšmingas.

Topiramatas

Tyrimo, kuriame dalyvavo sveiki asmenys, vartoję 1200 mg eslikarbazepino acetato kartą per parą kartu su topiramatu, rezultatai neparodė reikšmingo eslikarbazepino ekspozicijos pasikeitimo, tačiau parodė

topiramato ekspozicijos sumažėjimą 18 %, greičiausiai sukeltą sumažėjusio topiramato biologinio

pasisavinimo. Dozės koreguoti nereikia.

neberegistruotas

Valproatas ir levetiracetamas

 

III fazės tyrimų, kuriuose dalyvavo epilepsija sergantys suaugę pacientai, populiacijos farmak kinetikos analizės rezultatai parodė, kad kartu vartojamas valproatas arba levetiracetamas nepakeitė eslikarbazepino ekspozicijos, bet tai nebuvo patvirtinta įprastiniais sąveikos tyrimais.

Kiti vaistiniai preparatai

Geriamieji kontraceptikai

Moterims, vartojančioms kombinuotus geriamuosius kontraceptikus, eslikarbazepino acetato 1200 mg dozės kartą per parą paskyrimas parodė vidutinišką levonorgestrelio ir etinilest adiolio sisteminė ekspozicijos sumažėjimą atitinkamai 37 % ir 42 %, greičiausiai sukeltą dėl CYP3A4 slopinimo. Todėl Exalief vartojančios vaisingos moterys turi naudoti patikimą kontracepciją gydymo metu ir iki to mėnesinių ciklo pabaigos gydymą nutraukus (žr. 4.4 ir 4.6 skyrius).

Simvastatinas

Tyrimo, kuriame dalyvavo sveikipreparatastiriamieji, vartoję imva tatiną kartu su 800 mg eslikarbazepino acetato kartą per parą, rezultatai parodė vidutinišką simv s ino ekspozicijos sumažėjimą 50 %, greičiausiai sukeltą

CYP3A4 aktyvinimo. Vartojant kartu su eslikarb zepino acetatu, gali reikėti didinti simvastatino dozę.

Varfarinas

Vartojant 1200 mg eslikarbazepino acet to k rtą per parą kartu su varfarinu parodė mažą (23 %), tačiau statistiškai reikšmingą S-varfarino ks ozicijossumažėjimą. Poveikio R-varfarino farmakokinetikai arba krešėjimui nebuvo. Tačiau dėl ąv ikos skirtumų tarp individų reikia ypač atidžiai stebėti TNS pirmas savaites pradėjus arba baigus gydymą kartu skiriant varfariną ir eslikarbazepino acetatą.

Digoksinas

Tyrimo,Vaistiniskuriame dalyvavo sveiki asmenys, rezultatai neparodė, kad 1200 mg eslikarbazepino acetato kartą per parą vartojimas ve kia digoksino farmakokinetiką; tai rodytų, kad eslikarbazepino acetatas neveikia

nešiklio P-glikopro eino.

Monoamino oksidazių inhibitoriai (MAO inhibitoriai)

Remiantis eslikarbazepino acetato struktūriniu panašumu į triciklius antidepresantus, teoriškai galima eslikarbazepino acetato ir MAO inhibitorių sąveika.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Rizika, bendrai susijusi su epilepsija ir antiepilepsiniais vaistiniais preparatais

Buvo įrodyta, kad moterų, sergančių epilepsija, palikuonių apsigimimų rizika yra nuo dviejų iki trijų kartų didesnė nei bendros populiacijos maždaug 3% dažnis. Dažniausiai pranešama apie kiškio lūpos, širdies ir kraujagyslių apsigimimus ir nervinio vamzdelio defektus. Gydymas keliais antiepilepsiniais vaistiniais preparatais gali būti susijęs su didesne apsigimimų rizika nei taikant monoterapiją, todėl svarbu, kad kai tik įmanoma, būtų taikoma monoterapija. Galinti pastoti arba vaisinga moteris turi būti konsultuojama specialisto. Moteriai planuojant pastoti reikia peržiūrėti antiepilepsinės terapijos poreikį. Antiepilepsinės

terapijos staigiai nutraukti negalima, nes tai gali išprovokuoti traukulius, galinčius turėti sunkių pasekmių tiek motinai, tiek vaikui.

Nėštumas

Duomenų apie eslikarbazepino acetato vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. „Vaisingumas“). Jei eslikarbazepino acetatą vartojančios moterys pastoja arba planuoja pastoti, Exalief vartojimą reikia atidžiai dar kartą įvertinti. Reikia skirti mažiausias veiksmingas dozes ir visada, kai tik įmanoma, reikia rinktis monoterapiją bent pirmus tris nėštumo mėnesius. Pacientes reikia informuoti apie galimai padidėjusią apsigimimų riziką ir turi būti suteikta antenatalinio stebėjimo galimybė.

Stebėjimas ir profilaktika

Antiepilepsiniai vaistiniai preparatai gali sukelti folio rūgštiesneberegistruotastrūkumą, galimą vaisiaus anomalijų priežastį. Prieš pastojant ir nėštumo metu rekomenduojama vartoti folio rūgšties papildą. Kadangi šio p pildo

veiksmingumas neįrodytas, moterims, netgi papildomai vartojančioms folio rūgšties, galima p siūlyti specialią antenatalinę diagnostiką.

Naujagimiai

Naujagimiams nustatyta kraujavimų, sukeltų antiepilepsinių vaistinių preparatų. Kaip atsargumo priemonė paskutines kelias nėštumo savaites nėščiajai ir naujagimiui profilaktiškai turi būti skirta vitamino K1.

Vaisingo amžiaus moterys / kontracepcija

Tarp eslikarbazepino acetato ir geriamųjų kontraceptikų pasireiškia pageidaujama ąveika, todėl gydymo metu ir paskui iki to mėnesinių ciklo pabaigos sustabdžius gydymą r ikia naudoti kitą veiksmingą ir saugų kontracepcijos metodą.

Žindymas

Nėra žinoma, ar eslikarbazepinopreparatasacetatas išskiriamas u motinos pienu. Tyrimai su gyvūnais parodė, kad eslikarbazepino acetatas išskiriamas su motinos pienu. Kadangi negalima atmesti rizikos žindomam vaikui,

vartojant Exalief reikia nutraukti žindymą.

Vaisingumas

Buvo atlikti eslikarbazepino acetato tyrim i su žiurkėmis ir pelėmis, siekiant įvertinti galimą nepageidaujamą poveikį tėvų ir F1 kartos vaikingumui. Su žiurkių patinais ir patelėmis atliktas vaikingumo tyrimas parodė eslikarbazepino acetato sukeltą pat lių vaikingumo sutrikimą. Su pelėmis atliktu tyrimu nustatytas poveikis embrionų vystymuisi, tačiau šį oveikį taip pat galėjo sukelti corpora lutea kiekio sumažėjimas ir todėl

galėjo būti nustatytas vaikingumo sutrikimas. Pelėms nustatytas padidėjęs bendras pagrindinių apsigimimų dažnisVaistinisir pagrindinių skeleto apsigimimų dažnis. Poveikio žiurkių ir pelių F1 kartos vaikingumo rodikliams nenustatyta.

4.7 Poveikis gebėj mui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėj mui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta. Kai kuriems pacientams, ypač gydymo pradžioje, g li pasireikšti galvos svaigimas, mieguistumas arba matymo sutrikimai. Todėl pacientus reikia informuoti, kad jų fiziniai ir (arba) psichiniai gebėjimai, reikalingi valdyti mechanizmus arba vairuoti, gali būti sutrikę, ir rekomenduoti to nedaryti tol, kol bus nustatyta, kad gebėjimai atlikti šiuos veiksmus nepaveikti.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Placebu kontroliuojamose studijose, kuriose dalyvavo 1192 suaugusių pacientų, kuriems pasireiškė daliniai priepuoliai (856 pacientai gydyti eslikarbazepino acetatu ir 336 placebu), 45,3 % eslikarbazepino acetatu gydytų pacientų, ir 24,4 % placebu gydytų pacientų pasireiškė nepageidaujamos reakcijos.

Paprastai nepageidaujamos reakcijos buvo silpnos arba vidutinio sunkumo ir vyravo pirmomis gydymo eslikarbazepino acetatu savaitėmis.

Žemiau esančioje lentelėje išvardytos visos nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios dažniau nei vartojant placebą ir pasitaikiusios daugiau nei 1 pacientui, priklausomai nuo organų sistemos klasės ir dažnio:

labai dažnos ≥1/10, dažnos nuo ≥1/100 iki <1/10, nedažnos nuo ≥1/1 000 iki <1/100, retos nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Organų sistemos

Labai

Dažni

Nedažni

 

Reti

klasė

dažni

 

 

 

 

Kraujo ir limfinės

 

 

 

Anemija

 

Trombocitopenija,

sistemos sutrikimai

 

 

 

 

 

leukopenija

Imuninės sistemos

 

 

 

Padidėjęs jautrumas

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Endokrininiai

 

 

 

Hipotiroidizmas

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Metabolizmo ir

 

 

 

Padidėjęs apetitas,

 

mitybos sutrikimai

 

 

 

sumažėjęs apetitas,

 

 

 

 

 

hiponatremija, elektrolitų

 

 

 

 

 

disbalansas, kacheksija,

 

 

 

 

 

dehidracija, nutukimas

 

Psichikos

 

 

 

Nemiga, apatija, depres ja,

 

sutrikimai

 

 

 

nervingumas,

 

 

 

 

 

 

susijaudinimas, di glumas,

 

 

 

 

 

dėmesio stokos

ba

 

 

 

 

 

hiperaktyvumo sutrikimas,

 

 

 

 

 

sumišimo ūsena,

 

 

 

 

 

 

uotaikos svyravimai,

 

 

 

 

 

verkimas, psichomotorinis

 

 

 

 

 

ilikimas, stresas,

 

 

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

 

p ichozinis sutrikimas

Nervų sistemos

Galvos

Galvos

Atminties sutrikimas,

sutrikimai

svaigimas*,

skausm s,

pusiausvyros sutrikimas,

 

somnolencija

koo dinacijos

amnezija, hipersomnija,

 

 

 

sutrikimas*,

sedacija, afazija,

 

 

 

 

 

dėmesio

dizestezija, distonija,

 

 

 

sutrikimas,

letargija, parosmija,

 

 

 

drebulys

autonominės nervų

Vaistinis

 

preparatas

sistemos disbalansas,

 

smegenėlių ataksija,

 

smegenėlių sindromas,

 

 

 

 

 

 

didieji (grand-mal)

 

 

 

priepuoliai, periferinė

 

 

 

neuropatija, miego fazių

 

 

 

ritmo sutrikimas,

 

 

 

 

 

nistagmas, kalbos

 

 

 

 

 

sutrikimas, dizartrija,

 

 

 

hipoestezija, ageuzija,

 

 

 

deginimo pojūtis

 

 

 

 

 

 

 

 

Akių sutrikimai

 

 

Diplopija*,

Regos sutrikimas,

 

 

 

 

 

neryškus

oscilopsija, binokulinio

 

 

 

matymas

akies judesio sutrikimas,

 

 

 

 

akies hiperemija, greitas

 

 

 

 

akies judėjimas, akies

 

 

 

 

skausmas

 

 

Ausų ir labirintų

 

Galvos

Ausies skausmas,

 

sutrikimai

 

svaigimas

hipoakuzija, spengimas

 

 

 

(vertigo)

ausyse

 

 

 

 

 

 

Širdies sutrikimai

 

 

Palpitacijos, bradikardija,

 

 

 

 

sinusinė bradikardija

 

Kraujagyslių

 

 

Hipertenzija, hipotenzija,

 

sutrikimai

 

 

ortostatinė hipotenzija

 

Kvėpavimo

 

 

Disfonija, kraujavimas iš

 

sistemos, krūtinės

 

 

nosies, krūtinės skausmas

 

ląstos ir

 

 

 

 

 

tarpuplaučio

 

 

neberegistruotas

sutrikimai

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Virškinimo trakto

 

Pykinimas,

Dispepsija, gastritas, pilvo

Pankre i s

sutrikimai

 

vėmimas,

skausmas, burnos sausmė,

 

 

 

viduriavimas

diskomforto jausmas pilve,

 

 

 

 

pilvo pūtimas, duodenitas,

 

 

 

 

diskomfortas epigastriumo

 

 

 

 

srityje, dantenų

 

 

 

 

hiperplazija, gingivitas,

 

 

 

 

dirgliosios žarnos

 

 

 

 

sindromas, mel na,

 

 

 

 

odinofagija, sk andžio

 

 

 

 

diskomfortas, stomatitas,

 

 

 

 

danti

skausmas

 

Kepenų, tulžies

 

 

Kep

ų sutrikimai

 

pūslės ir latakų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krūties sutrikimai

preparatas

menstruacijos

 

Odos ir poodinio

 

Bėrimas

Alopecija, odos sausmė,

 

audinio sutrikimai

 

 

hiperhidrozė, eritema, nagų

 

 

 

 

sutrikimai, odos sutrikimai

 

Skeleto, raumenų ir

 

 

Mialgija, nugaros

 

jungiamojo audinio

 

 

skausmas, kaklo skausmas

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

Inkstų ir šlapimo

 

 

Nikturija, šlapimo takų

 

takų sutrikimai

 

 

infekcija

 

Lytinės sistemos ir

 

 

Nereguliarios

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

Nuovargis,

Astenija, negalavimas,

 

Bendrieji

 

 

sutrikimai ir

 

eisenos

šaltkrėtis, periferinė edema,

 

vartojimo vie os

 

sutrikimas

nepageidaujama vaisto

 

pažeidimai

 

 

reakcija, periferinis

 

 

 

 

šaltumas

 

Tyrimai

 

 

Sumažėjęs kraujospūdis,

 

 

 

svorio netekimas,

 

 

 

sumažėjęs diastolinis

 

 

 

kraujospūdis, padidėjęs

 

 

 

kraujospūdis, sumažėjęs

 

 

 

sistolinis kraujospūdis,

 

 

 

sumažėjęs kraujo natrio

 

 

 

kiekis, sumažėjęs

 

 

 

hematokrito kiekis,

 

 

 

sumažėjęs hemoglobino

 

 

 

kiekis, padažnėjęs širdies

 

 

 

dažnis, padidėjęs

 

 

 

neberegistruotas

 

 

 

transaminazių kiekis,

 

 

 

padidėjęs trigliceridų

 

 

 

kiekis, sumažėjęs laisvo

 

 

 

trijodtironino (T3) kiekis,

 

 

 

sumažėję laisvo tiroksino

 

 

 

(T4) kiekis

Sužalojimai,

 

 

Vaisto toksinis poveik ,

apsinuodijimai ir

 

 

nukritimas, sąnario

procedūrų

 

 

sužeidimas,

komplikacijos

 

 

apsinuodijimas, odos

 

 

 

sužeidimas

* Placebu kontroliuojamų tyrimų metu pacientams, vartojusiems kar amazepiną kartu su eslikarbazepino acetatu, diplopija, koordinacijos sutrikimas ir galvos svaigimas pasireiškė dažniau.

Eslikarbazepino acetato vartojimas susijęs su PR intervalo pailgėjimu. Gali atsirasti nepageidaujamų reakcijų, susijusių su PR intervalopreparataspailgėjimu (pvz., AV blokada, sinkopė, bradikardija). Eslikarbazepino acetatu gydytiems pacientams antro ar didesnio l ip nio AV blokados nenustatyta.

Retos šalutinės reakcijos, pvz., kaulų čiulpų funkcijos slopinimas, anafilaksinės reakcijos, sunkios odos reakcijos (pvz., Stevens-Johnson sindrom s), sisteminė raudonoji vilkligė ar sunkios širdies aritmijos nepasireiškė epilepsijos gydymo su eslik rb zepino acetatu placebu kontroliuojamų tyrimų metu. Tačiau jis buvo nustatytas vartojant okskarbaz iną. Todėl jų pasireiškimo po gydymo Exalief negalima atmesti.

4.9Perdozavimas

AtsitiktinaiVaistinisperdozavus Exalief pastebėti centrinė nervų sistemos simptomai, tokie kaip galvos svaigimas (vertigo), nestabilumas e nant ir hemiparezė. Nėra žinomas specifinis antidotas. Turi būti skiriamas tinkamas

simptominis ir pala komasis gydymas. Jeigu reikia, eslikarbazepino acetato metabolitai gali būti sėkmingai pašalinti hemod al ze (žr. 5.2 skyrių)

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminė savybės

Farmakoterapinė grupė – antiepilepsiniai vaistai, karboksamido dariniai, ATC kodas – N03AF04

Veikimo mechanizmas

Tikslus eslikarbazepino acetato veikimo mechanizmas nežinomas. Tačiau in vitro atlikti elektrofiziologiniai tyrimai parodė, kad tiek eslikarbazepino acetatas, tiek jo metabolitai stabilizuoja inaktyvintus įtampos reguliuojamus natrio kanalus, neleidžia jiems vėl aktyvintis ir taip palaiko nuolatinį, pasikartojantį impulsų sklidimą neuronuose.

Farmakodinaminis poveikis

Eslikarbazepino acetatas ir jo aktyvūs metabolitai neklinikiniuose modeliuose neleido atsirasti traukuliams, tai rodytų prieštraukulinį poveikį žmonėms. Žmogaus organizme eslikarbazepino acetato farmakologinis aktyvumas daugiausiai pasireiškia per aktyvų metabolitą eslikarbazepiną.

Klinikinis efektyvumas ir saugumas

Eslikarbazepino acetato veiksmingumas ir saugumas buvo parodytas trijų III fazės dvigubai aklų placebu kontroliuojamuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo 1049 suaugę pacientai, kuriems pasireiškė dalinai gydymui atspari epilepsija ir kuriems kartu buvo skirta nuo vieno iki trijų antiepilepsinių vaistinių preparatų. Šiuose tyrimuose nebuvo galima kartu skirti okskarbazepino ir felbamato. Eslikarbazepino acetatas buvo tirtas skiriant 400 mg, 800 mg ir 1200 mg dozes kartą per parą. Eslikarbazepino acetato 800 mg kartą per parą ir 1200 mg kartą per parą dozės buvo žymiai veiksmingesnės nei placebas ir sumažino traukulių dažnį per 12 palaikomojo periodo savaičių. Asmenų, kuriems traukulių dažnis sumažėjo 50 % visų III fazės tyrimų metu procentinė dalis kartą per parą vartojant placebą buvo 19 %, 400 mg eslikarbazepino acetato – 21 %, 800 mg eslikarbazepino acetato – 34 % ir 1200 mg eslikarbazepino acetato – 36 %.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

neberegistruotas

 

Eslikarbazepino acetatas yra daugiausiai verčiamas eslikarbazepinu. Išgerto esl karbazepino acetato lygis plazmoje paprastai išlieka žemiau kiekybinės aptikimo ribos. Eslikarbazepino tmax pasiekiamas praėjus nuo 2 iki 3 val. po dozės vartojimo. Eslikarbazepino acetato biologinis pri inamumas gali būti laikomas dideliu, nes į šlapimą patenka atitinkamai daugiau nei 90 % dozė metabolitų.

Pasiskirstymas

Eslikarbazepinas gana silpnai (<40 %) jungiasi prie plazmos baltymų ir tai nepriklauso nuo jo koncentracijos. In vitro tyrimų duomenys parodė, kad ju gimasis prie plazmos baltymų nebuvo tiesiogiai

Biotransformacija

veikiamas vartojamo varfarino, diazepamo, digoksino, fe itoi o ir tolbutamido. Varfarino, diazepamo, fenitoino ir tolbutamido jungimasispreparatasnebuvo reikšmingai veikiamas vartojamo eslikarbazepino.

Eslikarbazepino acetatas greitai ir ekstensyvi i biotransformuojamas į svarbiausią aktyvų metabolitą eslikarbazepiną per hidrolizinį pirminį met bolizmą. Didžiausia eslikarbazepino plazmos koncentracija

(Cmax) pasiekiama praėjus 2–3 val. o dozė v rtojimo, o nuolatinė koncentracija plazmoje pasiekiama po 4 ar 5 parų vartojant dozę kartą per ą, atitinkamai veiksmingas gyvavimo pusperiodis yra 20–24 val.

Tyrimų, kuriuose dalyvavo sveiki asm nys ir epilepsija sergantys suaugę pacientai, duomenimis nustatyti

eslikarbazepino gyvavimo us e iodžiai buvo atitinkamai 10–20 val. ir 13–20 val. Plazmoje yra nedaug

aktyvių metabolitų – R-likarbaze ino ir okskarbazepino, taip pat eslikarbazepino acetato gliukorono rūgšties konjugatVaistinisų, eslikarbazep no, R-likarbazepino ir okskarbazepino.

Eslikarbazepino ace atas eveikia savo metabolizmo arba klirenso.

Tyrimų su e l karbazepinu ir šviežiais žmogaus hepatocitais metu stebėta nedidelė UGT1A1 aktyvacija, kuri veikiama gliukuronizacijos.

Šalinimas

Daugiausiai eslikarbazepino acetato metabolitai iš sisteminės apykaitos išsiskiria per inkstus nepakitusiomis ir gliukuronidu konjuguotomis formomis. Bendrai eslikarbazepinas ir jo gliukuronidai atitinka daugiau nei 90 % visų su šlapimu šalinamų metabolitų, apytiksliai iš jų du trečdaliai yra nepakitusios formos ir vienas trečdalis kaip gliukuronidų konjugatai.

Linijinė ir nelinijinė priklausomybė

Eslikarbazepino farmakokinetika yra linijinė ir priklausoma nuo dozės skiriant 400–1200 mg tiek sveikiems asmenims, tiek pacientams.

Senyvo amžiaus (vyresni nei 65 metų) pacientai

Eslikarbazepino acetato farmakokinetinis pobūdis yra toks pat senyvo amžiaus pacientams, kurių kreatinino klirensas yra >60 ml/min. (žr. 4.2 skyrių).

Inkstų nepakankamumas

Daugiausia eslikarbazepino acetato metabolitai iš sisteminės apykaitos išsiskiria per inkstus. Tyrimų, kuriuose dalyvavo vidutinio sunkumo ir sunkiu inkstų nepakankamu sergantys pacientai, duomenys parodė, kad klirensas priklauso nuo inkstų funkcijos. Gydant Exalief rekomenduojama koreguoti dozę tiems pacientams, kurių kreatinino klirensas yra <60 ml/min. (žr. 4.2 skyrių).

Hemodializė pašalina iš plazmos eslikarbazepino acetato metabolitus.

Kepenų nepakankamumas

Eslikarbazepino acetato farmakokinetika ir metabolizmas buvo įvertinti paskyrus pakartotinas dozes per burną sveikiems pacientams ir vidutinio sunkumo kepenųneberegistruotasnepakankamumu sergantiems pacientams.

Vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumas neturėjo poveikio eslikarbazepino acetato farm kokinetikai. Dozės nereikia koreguoti pacientams, sergantiems lengvu ir vidutinio sunkumo kepenų nepak nk mumu (žr. 4.2 skyrių).

Eslikarbazepino farmakokinetika nevertinta pacientams, sergantiems sunkiu kepenų nepakankamumu.

Lytis

Tyrimai, kuriuose dalyvavo sveiki asmenys ir pacientai, parodė, kad eslikarbazep no acetato farmakokinetika nepriklauso nuo lyties.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Tyrimų, atliktų su gyvūnais, metu nepageidaujamas poveikis pasir iškė esant ekspozicijai, kuri buvo

reikšmingai mažesnė už klinikinę eslikarbazepino (pagri di

io ir farmakologiškai aktyvaus eslikarbazepino

acetato metabolito) ekspoziciją. Todėl saugios ribos nebuvo

ustatytos remiantis ekspozicijos lygio

palyginimais.

preparatas

 

 

 

Kartotinų dozių toksiškumo tyrimuose su žiurkėmis stebėtas toksinis poveikis inkstams siejamas su šiai rūšiai būdingos spontaninės lėtinės progresuoj nčios nefropatijos paūmėjimu, nes tyrimuose su pelėmis arba šunimis toks poveikis nestebėtas.

Kartotinų dozių toksiškumo tyrimuose su elėmis ir žiurkėmis stebėta kepenų centrinių skilčių hipertrofija, o kancegoriškumo tyrimuose su lėmis stebėtas didesnis kepenų auglių dažnis; šie radiniai siejami su kepenų mikrosomų fermentų indukcija, tačiau šis poveikis nestebėtas pacientams, vartojusiems eslikarbazepino

acetatą.

GenotoksiškumoVaistinistyr mų u e likarbazepino acetatu duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Povidonas K 29/32

6. FARMACINĖ INFORMACIJA 6.1 P g lbinių medžiagų sąrašas

Kroskarmeliozės natris

Magnio stearatas

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

4 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5 Talpyklės pobūdis, jos turinys

Exalief 800 mg tabletės supakuotos į ALU / ALU arba ALU / PVC lizdines plokšteles, sudėtas į kartono dėžutes po 20, 30, 60 arba 90 tablečių.

Exalief 800 mg tabletės supakuotos į HDPE butelius su polipropileniniu vaikų neatidaromu uždoriu, sudėtus į kartono dėžutes po 90 tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

el. paštas info@bial.com

 

neberegistruotas

BIAL - Portela & Cª , SA

 

 

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalija

tel. +351 22 986 61 00

 

 

faksas +351 22 986 61 99

preparatas

 

 

 

 

8. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/520/012-020

 

 

9.

RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Pirmą kartą registruotas: 21.04.2009

 

10.

Vaistinis

 

 

TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

Naujausią šs mią informaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje http://www.ema.europa.eu/.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai