Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – Preparato charakteristikų santrauka - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasFampyra
ATC kodasN07XX07
Sudėtisfampridine
GamintojasBiogen Idec Ltd  

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Fampyra 10 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 10 mg fampridino (fampridinum).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Pailginto atpalaidavimo tabletė.

Balkšva, plėvele dengta, ovalios formos, abiejose pusėse išgaubta, 13 x 8 mm tabletė su lygia briauna, kurios vienoje pusėje yra užrašas „A10“.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Fampyra skiriamas išsėtine skleroze sergančių suaugusių pacientų, kuriems yra ėjimo sutrikimas (EDSS 4-7), ėjimo kokybei pagerinti.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Fampyra yra receptinis vaistinis preparatas, vartojamas prižiūrint gydytojui, turinčiam IS gydymo patirties.

Dozavimas

Rekomenduojama dozė yra viena 10 mg tabletė, vartojama du kartus per parą kas 12 valandų (viena tabletė ryte ir viena vakare). Fampyra negalima vartoti dažniau arba didesnėmis dozėmis nei rekomenduojama (žr. 4.4 skyrių). Tabletes reikia vartoti nevalgius (žr. 5.2 skyrių).

Gydymo Fampyra pradžia ir jo vertinimas

Pradžiai Fampyra turi būti išrašomas tik nuo dviejų iki keturių savaičių trukmės gydymui, nes paprastai klinikinis poveikis pasireiškia per dvi - keturias savaites nuo gydymo pradžios.

Rekomenduojama atlikti ėjimo kokybės vertinimą, pvz., „Timed 25 Foot Walk“ (T25FW) arba pagal sergančiųjų išsėtine skleroze dvylikos balų ėjimo skalę (angl. Multiple Sclerosis Walking Scale MSWS-12), kad būtų įvertintas ėjimo pagerėjimas per dviejų - keturių savaičių laikotarpį. Jei pagerėjimas nenustatomas, Fampyra skyrimą reikėtų nutraukti.

Fampyra daugiau nebeskirti, jei pacientas nepraneša apie pagerėjimą.

Pakartotinis gydymo Fampyra vertinimas

Pastebėjus, kad ėjimo kokybė pablogėjo, gydytojas turi apsvarstyti galimybę laikinai nutraukti gydymą, kad galėtų iš naujo įvertinti Fampyra naudą (žr. anksčiau pateiktą informaciją). Pakartotinis vertinimas turi būti atliekamas nevartojant Fampyra ir atliekant ėjimo kokybės vertinimą. Fampyra turi būti nutraukiamas, jeigu pacientui ilgainiui jau nepasireiškia teigiamas poveikis ėjimo kokybei.

Praleista dozė

Vaistinį preparatą visą laiką reikia vartoti įprastiniu režimu. Pamiršus suvartoti vieną dozę, vėliau dvigubos dozės vartoti negalima.

Senyviems žmonės

Prieš pradedant gydymą Fampyra, reikia patikrinti senyvų žmonių inkstų veiklą. Rekomenduojama stebėti senyvų žmonių inkstų funkciją, kad būtų galima aptikti bet kokius jų veiklos sutrikimus (žr. 4.4 skyrių).

Pacientai, kuriems sutrikusi inkstų funkcija

Fampyra negalima vartoti pacientams, kuriems yra nesunkus, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas <80 ml/min.) (žr. 4.3 skyrių).

Pacientai, kuriems sutrikusi kepenų funkcija

Pacientams, kuriems sutrikusi kepenų funkcija, vaisto dozės keisti nereikia.

Vaikų populiacija

Fampyra saugumas ir veiksmingumas 0 – 18 metų vaikams neištirti. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Fampyra yra vartojamas per burną.

Tabletę reikia nuryti visą iš karto. Jos negalima dalyti į kelias dalis, smulkinti, tirpinti, čiulpti arba kramtyti.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas fampridinui arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Tuo pačiu metu taikomas gydymas kitais vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra fampridino (4- aminopiridino).

Pacientai, kuriuos kada nors anksčiau arba neseniai buvo ištikęs traukulių priepuolis.

Pacientai, kuriems yra nesunkus, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas < 80 ml/min.).

Fampyra vartojimas kartu su kitais vaistiniais preparatais, kurie yra organinio katijonų nešiklio 2 (angl. organic cation transporter, OCT2) inhibitoriai, pavyzdžiui, cimetidinu.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Traukulių rizika

Gydymas fampridinu padidina traukulių pasireiškimo riziką (žr. 4.8 skyrių).

Fampyra reikia vartoti atsargiai, jei pacientui yra bet kokių veiksnių, galinčių sumažinti traukulių atsiradimo slenkstį.

Pacientai, kurie patyrė traukulių priepuolį gydymo metu, turi nutraukti Fampyra vartojimą.

Sutrikusi inkstų funkcija

Fampyra daugiausia išskiriamas nepakitęs pro inkstus. Pacientų, kuriems yra inkstų funkcijos sutrikimas, kraujo plazmoje susidaro didesnė vaistinio preparato koncentracija, kuri yra siejama su padidėjusiu nepageidaujamų reakcijų, ypač nervų sistemos sutrikimų, pasireiškimo dažniu. Prieš pradedant bet kokio paciento (ypač senyvų pacientų, kurių inkstų funkcija gali būti susilpnėjusi) gydymą, rekomenduojama patikrinti jų inkstų funkciją ir vėliau viso gydymo metu reguliariai ją stebėti. Kreatinino klirensas gali būti apskaičiuojamas taikant Cockroft-Gault formulę.

Fampyra negalima vartoti pacientams, kuriems yra sutrikusi inkstų funkcija (kreatinino klirensas < 80 ml/min.) (žr. 4.3 skyrių).

Fampyra reikia vartoti atsargiai, kai jo paskiriama vartoti kartu su kitais vaistiniais preparatais, kurie yra OCT2 substratai, pavyzdžiui, karvediloliu, propanololiu ir metforminu.

Padidėjusio jautrumo reakcijos

Buvo pranešta apie sunkias padidėjusio jautrumo reakcijas (įskaitant anafilaksines reakcijas), vaistiniam preparatui patekus į rinką; didžioji dalis šių reakcijų pasireiškė per pirmąją gydymo savaitę. Ypatingą dėmesį reikia skirti pacientams, kuriems anksčiau yra pasireiškę alerginių reakcijų. Jei pasireiškia anafilaksinė ar kita sunki alerginė reakcija, Fampyra vartojimą reikia nutraukti ir nebepradėti iš naujo.

Kiti įspėjimai ir atsargumo priemonės

Fampyra reikia atsargiai skirti pacientams, kuriems pasireiškia širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimo simptomai, tokie kaip ritmo, sinoatrialinio arba atrioventrikulinio laidumo sutrikimai (šie reiškiniai pasireiškia perdozavus vaistinio preparato). Nepakanka informacijos apie vaistinio preparato vartojimo tokiems pacientams saugumą.

Vartojant Fampyra gali dažniau pasireikšti galvos svaigimas ir sutrikti pusiausvyra, dėl ko gali padidėti rizika pacientui griūti. Todėl pacientai turėtų pagal poreikį naudoti pagalbines vaikščiojimo priemones.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems.

Kartu skirti kitų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra fampridino (4-aminopiridino) draudžiama (žr. 4.3 skyrių).

Fampridinas yra šalinamas daugiausia pro inkstus aktyviuoju inkstų sekrecijos būdu, kuris sudaro apie 60 % šalinamo kiekio (žr. 5.2 skyrių). OCT2 yra nešiklis, atsakingas už aktyvią fampridino sekreciją. Todėl fampridino vartojimas kartu su vaistiniais preparatais, kurie yra OCT2 inhibitoriai, pvz., cimetidinu, yra kontraindikuotinas (žr. 4.3 skyrių), o fampridino kartu kitais vaistiniais preparatais, kurie yra OCT2 substratai, pvz., karvedilolas, propranololas ir metforminas, vartoti reikia atsargiai

(žr. 4.4 skyrių).

Interferonas: fampridinas buvo vartojamas kartu su beta-interferonu ir nebuvo pastebėta jokios farmakokinetinės vaistinių preparatų sąveikos.

Baklofenas: fampridinas buvo vartojamas kartu su baklofenu ir nebuvo pastebėta jokios farmakokinetinės vaistinių preparatų sąveikos.

4.6Vaisingumas, nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie fampridino vartojimą nėštumo metu nepakanka.

Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Kaip atsargumo priemonė rekomenduojama vengti vartoti Fampyra nėštumo metu.

Žindymas

Nežinoma, ar fampridinas išsiskiria į žmogaus arba gyvūnų pieną. Fampyra nerekomenduojama vartoti

žindymo laikotarpiu.

Vaisingumas

Su gyvūnais atlikti tyrimai poveikio vaisingumui neparodė.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Fampyra gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia vidutiniškai, kadangi šis vaistas gali sukelti galvos svaigimą.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Fampyra vartojimo saugumas buvo įvertintas klinikinių atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų metu, atvirų ilgalaikių tyrimų metu ir vaistui patekus į rinką.

Nustatytos nepageidaujamos reakcijos dažniausiai pasireiškia kaip nervų sistemos sutrikimai, pavyzdžiui, traukulių priepuoliai, nemiga, nerimas, pusiausvyros sutrikimai, galvos svaigimas, parestezijos, tremoras, galvos skausmas ir astenija. Tai atitinka fampridino farmakologinį poveikį. Dažniausios nepageidaujamos reakcijos, apie kurias buvo pranešta, pasireiškusios placebu kontroliuojamų tyrimų metu, kur išsėtine skleroze sergantys pacientai rekomenduojamomis dozėmis vartojo Fampyra, buvo šlapimo takų infekcijos (pasireiškė maždaug 12 % pacientų).

Toliau išvardytos nepageidaujamos reakcijos pagal organų sistemų klases ir pasireiškimo dažnį. Dažnis apibūdinamas taip: labai dažni (≥ 1/10); dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10); nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki

< 1/100); reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000); labai reti (< 1/10 000); dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka.

MedDRA organų sistemų klasė

Nepageidaujama reakcija

Dažnis

Infekcijos ir infestacijos

Šlapimo takų infekcija

Labai dažni

Imuninės sistemos sutrikimai

Anafilaksija

Nedažni

 

Angioneurozinė edema

Nedažni

 

Padidėjęs jautrumas

Nedažni

Psichikos sutrikimai

Nemiga

Dažni

 

Nerimas

Dažni

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos svaigimas

Dažni

 

Galvos skausmas

Dažni

 

Pusiausvyros sutrikimas

Dažni

 

Parestezijos

Dažni

 

Tremoras

Dažni

 

Traukuliai

Nedažni

 

Trišakio nervo neuralgijos

Nedažni

 

paūmėjimas

 

Širdies sutrikimai

Palpitacijos

Dažni

 

Tachikardija

Nedažni

Kraujagyslių sutrikimai

Hipotenzija*

Nedažni

Kvėpavimo sistemos, krūtinės

Dispnėja

Dažni

ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Ryklės ir gerklų skausmas

Dažni

 

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Pykinimas

Dažni

 

Vėmimas

Dažni

 

Vidurių užkietėjimas

Dažni

 

Dispepsija

Dažni

Odos ir poodinio audinio

Išbėrimas

Nedažni

sutrikimai

Dilgėlinė

Nedažni

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

Nugaros skausmas

Dažni

audinio sutrikimai

 

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo

Astenija

Dažni

vietos pažeidimai

Diskomfortas krūtinėje*

Nedažni

* Šie simptomai pasireiškė kartu su padidėjusiu jautrumu

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Traukuliai

Buvo pranešimų apie traukulių priepuolių pasireiškimo atvejus, vaistiniam preparatui patekus į rinką, tačiau jų dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Norėdami gauti daugiau informacijos apie traukulių priepuolio riziką, skaitykite 4.3 ir 4.4 skyriuose.

Padidėjęs jautrumas

Vaistiniam preparatui patekus į rinką, buvo pranešta apie padidėjusio jautrumo reakcijas (įskaitant anafilaksiją), kurios pasireiškė kartu su viena ar daugiau šių reakcijų: dispnėja, diskomfortu krūtinėje,

hipotenzija, angioneurozine edema, išbėrimu ir dilgėline. Daugiau informacijos apie padidėjusio jautrumo reakcijas žr. 4.3 ir 4.4 skyriuose.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Simptomai

Ūmūs Fampyra perdozavimo simptomai yra susiję su centrinės nervų sistemos sužadinimu ir gali pasireikšti kaip sumišimas, drebėjimas, diaforezė, traukuliai ir amnezija.

Didelėmis dozėmis pavartojus 4-aminopiridino šalutinis poveikis centrinei nervų sistemai pasireiškia sumišimu, traukuliais, epilepsine būkle, nevalingais ir chorėjoatetoziniais judesiais. Kiti šalutiniai poveikiai, pasireiškiantys pavartojus dideles vaistinio preparato dozes, yra širdies ritmo sutrikimai (pavyzdžiui, supraventrikulinė tachikardija ir bradikardija) ir ventrikulinė tachikardija, atsirandanti dėl galimai pailgėjusio QT intervalo. Taip pat gauta pranešimų apie hipertenzijos pasireiškimo atvejus.

Perdozavimo gydymas

Pacientams, kurie perdozavo šio vaistinio preparato, turėtų būti skiriamas palaikomasis gydymas. Pasikartojantys traukuliai turėtų būti gydomi benzodiazepinais, fenitoinu ar taikant kitą atitinkamą prieštraukulinį gydymą.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti nervų sistemą veikiantys vaistai, ATC kodas – N07XX07.

Farmakodinaminis poveikis

Fampyra yra kalio kanalų blokatorius. Blokuodamas kalio kanalus, Fampyra sumažina per juos pereinančių jonų srovę ir tokiu būdu prailgina repoliarizaciją, taip padidindamas veikimo potencialo susidarymą demielinizuotuose aksonuose ir pagerindamas jų neurologinę funkciją. Manoma, kad skatinant veikimo potencialo susidarymą centrinėje nervų sistemoje, gali būti perduodama daugiau nervinių impulsų.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Buvo atlikti trys III fazės atsitiktinių imčių dvigubai koduoti placebu kontroliuojami poveikio patvirtinimo tyrimai (MS-F203, MS-F204 ir 218MS305). Tiriamųjų, kuriems nustatytas palankus vaistinio preparato poveikis, dalis nepriklausė nuo kartu skiriamo gydymo imunomoduliatoriais (įskaitant

interferonus, glatiramero acetatą, fingolimodą ir natalizumabą). Fampyra dozė buvo po 10 mg du kartus per parą.

Tyrimai MS-F203 ir MS-F204

Tyrimų MS-F203 ir MS-F204 pirminė vertinamoji baigtis buvo tiriamųjų, kuriems pagerėjo ėjimo greitis, dalis vertinant pagal Timed 25-foot Walk (T25FW) testo rezultatus. Tiriamuoju, kuriam nustatytas palankus vaistinio preparato poveikis, buvo vadinamas pacientas, kurio ėjimo greitis palaipsniui didėjo mažiausiai trijų (iš galimų keturių) vizitų metu, atliktų dvigubai koduotu tyrimo laikotarpiu, lyginant su didžiausiais gautais duomenimis iš penkių vizitų, atliktų ne gydymo laikotarpiu.

Tarp Fampyra gydytų pacientų palankus vaistinio preparato poveikis buvo žymiai dažnesnis, palyginus su placebo (MS-F203 tyrime: 34,8 % lyginant su 8,3 %, p< 0,001; MS-F204 tyrime: 42,9 % lyginant

su 9,3 %, p< 0,001) grupe.

Pacientų, kuriuos palankiai veikė Fampyra, ėjimo greitis padidėjo vidutiniškai 26,3 %, lyginant su 5,3 % placebo grupėje (p< 0,001) (MS-F203) ir 25,3 % lyginant su 7,8 % (p< 0,001) (MS-F204). Šis pagerėjimas pradėjus vartoti Fampyra pasireiškė greitai (per kelias savaites).

Buvo pastebėtas statistiškai ir kliniškai reikšmingas ėjimo kokybės pagerėjimas, kuris gali būti įvertintas 12 balų sistema sergančiųjų išsėtine skleroze ėjimo skalėje.

1 lentelė. Tyrimai MS-F203 ir MS-F204

TYRIMAS

 

MS-F203

 

MS-F204

 

Placebas

 

Fampyra

Placebas

 

Fampyra

 

 

 

po 10 mg du

 

 

po 10 mg du

 

 

 

kartus per parą

 

 

kartus per parą

Tiriamųjų skaičius (n)

 

 

Nuoseklus

8,3 %

 

34,8 %

9,3 %

 

42,9 %

pagerėjimas

 

 

26,5 %

 

 

33,5 %

Skirtumas

 

 

 

 

PI95%

 

 

17,6 %, 35,4 %

 

 

23,2 %, 43,9 %

P-reikšmė

 

 

< 0,001

 

 

< 0,001

 

 

 

 

 

 

 

≥20 % pagerėjimas

11,1 %

 

31,7 %

15,3 %

 

34,5 %

Skirtumas

 

 

20,6 %

 

 

19,2 %

PI95%

 

 

11,1 %, 30,1 %

 

 

8,5 %, 29,9 %

P-reikšmė

 

 

< 0,001

 

 

< 0,001

Ėjimo greitis Pėdos /

Pėdos per

 

Pėdos per

Pėdos per

 

Pėdos per sekundę

sekundę

sekundę

 

sekundę

sekundę

 

 

Tyrimo pradžioje

2,04

 

2,02

2,21

 

2,12

Vertinamosios baigties

2,15

 

2,32

2,39

 

2,43

nustatymo metu

 

 

 

 

 

 

Pokytis

0,11

 

0,30

0,18

 

0,31

Skirtumas

 

0,19

 

0,12

p-reikšmė

 

0,010

 

0,038

 

 

 

 

 

TYRIMAS

MS-F203

MS-F204

 

Placebas

 

Fampyra

Placebas

 

Fampyra

 

 

 

po 10 mg du

 

 

po 10 mg du

 

 

 

kartus per parą

 

 

kartus per parą

Tiriamųjų skaičius (n)

 

 

Vidutinis pokytis %

5,24

 

13,88

7,74

 

14,36

Skirtumas

 

8,65

 

6,62

p-reikšmė

< 0,001

 

0,007

MSWS-12 balas

 

 

 

 

 

 

(vidurkis, vidurkio

 

 

 

 

 

 

standartinė paklaida)

 

 

 

 

 

 

Tyrimo pradžioje

69,27 (2,22)

 

71,06 (1,34)

67,03 (1,90)

 

73,81 (1,87)

Vidutinis pokytis

-0,01 (1,46)

 

-2,84 (0,878)

0,87 (1,22)

 

-2,77 (1,20)

Skirtumas

 

2,83

 

3,65

p-reikšmė

 

0,084

 

0,021

MAGRT (vidurkis,

 

 

 

 

 

 

vidurkio standartinė

 

 

 

 

 

 

paklaida)

 

 

 

 

 

 

(Manualinis apatinių

 

 

 

 

 

 

galūnių raumenų testas)

 

 

 

 

 

 

Tyrimo pradžioje

3,92 (0,070)

 

4,01 (0,042)

4,01 (0,054)

 

3,95 (0,053)

Vidutinis pokytis

0,05 (0,024)

 

0,13 (0,014)

0,05 (0,024)

 

0,10 (0,024)

Skirtumas

 

0,08

 

0,05

p-reikšmė

 

0,003

 

0,106

Balai pagal Ashworth

 

 

 

 

 

 

skalę

 

 

 

 

 

 

(Raumenų tonuso

 

 

 

 

 

 

testavimas)

 

 

 

 

 

 

Tyrimo pradžioje

0,98 (0,078)

 

0,95 (0,047)

0,79 (0,058)

 

0,87 (0,057)

Vidutinis pokytis

-0,09 (0,037)

 

-0,18 (0,022)

-0,07 (0,033)

 

-0,17 (0,032)

Skirtumas

 

0,10

 

0,10

p-reikšmė

 

0,021

 

0,015

Tyrimas 218MS305

Tyrime 218MS305 dalyvavo 636 išsėtine skleroze sergantys tiriamieji, kuriems buvo ėjimo sutrikimas.

Dvigubai koduotas tiriamųjų vaistinių preparatų vartojimo etapas truko 24 savaites, o po gydymo

2 savaites truko kontrolinis stebėjimas. Pirminė vertinamoji baigtis buvo ėjimo kokybės pagerėjimas, vertinamas kaip dalis pacientų, kuriems per 24 savaites ėjimo kokybė pagerėjo vidutiniškai ≥ 8 balais, palyginti su MSWS-12 skalės įvertinimo balu tyrimo pradžioje. Šiame tyrime nustatytas statistiškai reikšmingas gydymo skirtumas, ėjimo kokybė pagerėjo didesnei daliai Fampyra gydytų pacientų nei placebą vartojusių pacientų (santykinė rizika 1,38 (95 % PI: [1,06, 1,70]). Paprastai klinikinis poveikis pasireiškė per dviejų - keturių savaičių laikotarpį nuo gydymo pradžios ir išnyko per 2 savaites nuo gydymo nutraukimo.

Fampyra gydomiems pacientams taip pat nustatytas statistiškai reikšmingas pagerėjimas pagal statinei ir dinaminei pusiausvyrai bei fiziniam mobilumui įvertinti skirto testo „Stotis ir eiti“ (angl. Timed Up and Go, TUG) rezultatą. Vertinant šią antrinę vertinamąją baigtį, per 24 savaičių laikotarpį didesnei daliai

Fampyra gydytų pacientų nei placebą vartojusių pacientų nustatytas ≥ 15 % vidutinis greičio pagerėjimas nuo TUG testo rezultatų tyrimo pradžioje, palyginti su placebu. Skirtumas pagal Bergo pusiausvyros skalę (angl. Berg Balance Scale – BPS, skirtą statinei pusiausvyrai vertinti) nebuvo statistiškai reikšmingas.

Fampyra gydomiems pacientams taip pat nustatytas statistiškai reikšmingas vidutinis pagerėjimas nuo tyrimo pradžios reikšmių, palyginti su placebo grupe, pagal Išsėtinės sklerozės įtakos skalės (angl.

Multiple Sclerosis Impact Scale, MSIS-29) fizinį balą (MKVS skirtumas -3,31, p < 0,001).

2 lentelė. Tyrimas 218MS305

Per 24 savaites

Placebas

Fampyra po 10 mg

Skirtumas (95 % PI)

 

N = 318*

du kartus per parą

p reikšmė

 

 

N = 315*

 

Dalis pacientų, kuriems

34 %

43 %

Rizikos skirtumas:

pasireiškė pagerėjimas

 

 

10,4 %

vidutiniškai ≥ 8 balais,

 

 

(3 %; 17,8 %)

palyginti su MSWS-12

 

 

0,006

skalės balu tyrimo pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

MSWS-12 balas

 

 

MKVS: -4,14

Tyrimo pradžioje

65,4

63,6

(-6,22 ; -2,06)

Pagerėjimas nuo

-2,59

-6,73

< 0,001

tyrimo pradžios

 

 

 

TUG

35 %

43 %

Rizikos skirtumas:

Dalis pacientų, kuriems

 

 

9,2 % (0,9 %; 17,5 %)

ėjimo greitis pagal TUG

 

 

0,03

testą pagerėjo vidutiniškai

 

 

 

≥ 15 %

 

 

 

 

 

 

 

TUG

 

 

 

Tyrimo pradžioje

27,1

24,9

MKVS: -1,36

Pagerėjimas nuo

-1,94

-3,3

(-2,85; 0,12)

tyrimo pradžios (sek.)

 

 

0,07

 

 

 

 

MSIS-29 fizinis balas

55,3

52,4

MKVS: -3,31

Tyrimo pradžioje

-4,68

-8,00

(-5,13; -1,50)

Pagerėjimas nuo

 

 

< 0,001

tyrimo pradžios

 

 

 

BPS balas

 

 

MKVS: 0,41

Tyrimo pradžioje

40,2

40,6

(-0,13; 0,95)

Pagerėjimas nuo

1,34

1,75

0,141

tyrimo pradžios

 

 

 

*Ketintų gydyti pacientų (angl. ITT) populiacija = 633; LSM = mažiausių kvadratų vidurkis (angl. Least square mean)

Europos vaistų agentūra atidėjo įsipareigojimą pateikti rezultatus tyrimų, atliktų su Fampyra visuose vaikų pogrupiuose gydant išsėtinę sklerozę su ėjimo sutrikimu (žr. 4.2 skyriuje informaciją apie vartojimą vaikams).

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Per burną vartojamas fampridinas yra greitai ir visiškai rezorbuojamas virškinimo trakte. Fampridinas pasižymi siauru terapiniu indeksu. Absoliutus Fampyra pailginto atpalaidavimo tablečių biologinis prieinamumas nėra nustatytas, tačiau santykinis biologinis prieinamumas (lyginant su vandeniniu geriamuoju tirpalu) yra 95 %. Fampyra pailginto atpalaidavimo tabletės pasižymi atidėta fampridino absorbcija, kuri pasireiškia kaip lėtesnis koncentracijos didėjimas ir pasiekiama mažesnė maksimali koncentracija, tačiau tai nedaro jokio poveikio vaistinio preparato absorbcijos laipsniui.

Kai Fampyra tabletės yra vartojamos kartu su maistu, plotas po fampridino koncentracijos kraujo plazmoje priklausomybės nuo laiko kreive (AUC0-∞) sumažėja vidutiniškai 2–7 % (suvartojus vieną 10 mg dozę). Nedidelis AUC rodiklio sumažėjimas neturėtų sumažinti terapinio vaistinio preparato veiksmingumo. Tačiau Cmax padidėja 15–23 %; kadangi yra nustatytas tiesioginis ryšys tarp Cmax ir su

vaistinio preparato doze susijusių nepageidaujamų reakcijų, Fampyra rekomenduojama vartoti nevalgius (žr. 4.2 skyrių).

Pasiskirstymas

Fampridinas yra riebaluose tirpus vaistinis preparatas, kuris lengvai pereina hematoencefalinį barjerą. Didžioji fampridino dalis nebūna susijungusi su plazmos baltymais (žmogaus plazmoje sujungtų baltymų su vaistiniu preparatu frakcija varijuoja tarp 3–7 %). Fampridino pasiskirstymo tūris yra maždaug

2,6 l/kg.

Fampridinas nėra P-glikoproteino substratas.

Biotransformacija

Žmogaus organizme fampridinas metabolizuojamas oksidaciniu būdu iki 3-hidroksi-4-aminopiridino ir toliau konjuguojamas iki 3-hidroksi-4-aminopiridino sulfato. In vitro tyrimų metu nebuvo pastebėta jokio fampridino metabolitų farmakologinio poveikio atitinkamiems kalio kanalams.

Nustatyta, kad fampridino 3-hidroksilinimą iki 3-hirdoksi-4-aminopiridino žmogaus kepenų mikrosomose katalizuoja citochromas P450 2E1 (CYP2E1).

Buvo įrodyta, kad fampridinas gali tiesiogiai slopinti CYP2E1, kai fampridino koncentracija plazmoje yra 30 μM (vidutiniškai 12 % inhibicija), kuri yra apie 100 kartų didesnė už vidutinę fampridino koncentraciją plazmoje, kuri būna suvartojus vieną 10 mg fampridino tabletę.

Dirbtinai išaugintus žmogaus hepatocitus paveikus fampridinu, buvo pastebėtas tik labai nežymus poveikis CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 ir CYP3A4/5 fermentų aktyvumui arba nebuvo pastebėta jokio poveikio.

Eliminacija

Pagrindinis kelias, kuriuo iš organizmo šalinamas fampridinas, yra šalinimas pro inkstus, kai per

24 valandas vidutiniškai 90 % dozės nustatoma šlapime nepakitusio vaistinio preparato pavidalu. Dėl kombinuotai veikiančių glomerulinės filtracijos ir aktyvios ekskrecijos, kurią atlieka OCT2 nešiklis,

inkstų klirensas (CLR 370 ml/min.) yra gerokai didesnis nei glomerulinės filtracijos greitis. Su išmatomis pašalinama mažiau nei 1 % suvartotos vaistinio preparato dozės.

Fampyra preparatą charakterizuoja linijinė (proporcinga dozei) farmakokinetinė kreivė, kai galutinis pusinės eliminacijos laikas yra apytiksliai 6 valandos. Maksimali koncentracija kraujo plazmoje (Cmax) ir mažesnis plotas po vaisto koncentracijos plazmoje priklausomybės nuo laiko kreive (AUC) proporcingai didėja didėjant dozei. Nėra jokių įrodymų, kad galėtų kauptis kliniškai reikšmingi fampridino kiekiai, jei jis vartojamas rekomenduojamomis dozėmis ir jį vartojantis pacientas neturi inkstų funkcijos sutrikimų. Jei vaistinį preparatą vartoja pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi, vaistinis preparatas kaupiasi priklausomai nuo inkstų pakenkimo laipsnio.

Ypatingos populiacijos

Senyvi pacientai

Fampyra klinikiniuose tyrimuose dalyvavo nepakankamas skaičius vyresnių kaip 65 metų amžiaus tiriamųjų, kad būtų galima nustatyti, ar jų reakcija į vaistinį preparatą skyrėsi nuo jaunesnių pacientų.

Didžioji Fampyra dalis yra išskiriama nepakitusio vaistinio preparato pavidalu pro inkstus, todėl žinant, kad su amžiumi kreatinino klirensas mažėja, gydant senyvus pacientus reikia apsvarstyti stebėti jų inkstų funkciją (žr. 4.2 skyrių)

Vaikų populiacija

Duomenų nėra.

Pacientai, kurių sutrikusi inkstų funkcija

Didžioji fampridino dalis yra pašalinama nepakitusio vaistinio preparato pavidalu pro inkstus, todėl pacientams, kuriems gali būti sutrikusi inkstų fukcija, būtina patikrinti jų inkstų funkciją. Pacientų, kuriems yra nesunkus inkstų funkcijos sutrikimas, kraujyje fampridino koncentracija gali 1,7–1,9 karto viršyti tą, kuri nustatoma pacientams, kurių inkstų funkcija normali. Pacientams, kuriems yra nesunkus, vidutinio sunkumo ir sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, Fampyra vartoti negalima (žr. 4.3 skyrių).

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Fampridinas buvo tiriamas atliekant toksiškumo tyrimą su keliomis gyvūnų, kuriems buvo duodamos kartotinės peroralinės vaistinio preparato dozės, rūšimis.

Nepageidaujamas peroraliai vartojamo fampridino poveikis pasireiškė iš karto, dažniausiai praėjus ne daugiau kaip 2 valandoms po dozės suvartojimo. Klinikiniai požymiai, atsiradę suvartojus didelę vienkartinę dozę arba mažesnes kartotines dozes, buvo panašūs visų tirtų gyvūnų rūšių atvejais ir pasireiškė kaip tremoras, konvulsijos, ataksija, dispnėja, išsiplėtę vyzdžiai, prostracija, pakitęs garsų artikuliavimas, suintensyvėjęs kvėpavimas ir padidėjęs seilėtekis. Taip pat buvo užfiksuota eisenos sutrikimų ir padidėjusio jaudrumo reakcijų. Šie klinikiniai požymiai buvo tokie, kokių tikėtasi, ir jie parodo sustiprintą farmakologinį fampridino poveikį. Be to, tiriant žiurkes buvo užfiksuoti pavieniai mirtini šlapimo takų ostrukcijos atvejai. Klinikinė šių duomenų reikšmė dar nėra išaiškinta, tačiau negalima atmesti priežastinio jų ryšio su gydymu fampridinu galimybės.

Toksinio poveikio reprodukcijai tyrimų su žiurkėmis ir triušiais metu buvo užfiksuotas sumažėjęs embrionų ir palikuonių kūno svoris ir gyvybingumas, kai patelės prieš atsivesdamos gaudavo motinai toksiškas dozes . Tačiau nebuvo pastebėta jokio palikuonių sklaidos defektų rizikos padidėjimo arba nepageidaujamo poveikio vaisingumui.

Remiantis jungtinio in vitro ir in vivo tyrimo duomenimis, fampridinas nepasižymi nei mutageniniu, nei klastogeniniu, nei kancerogeniniu poveikiu.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės šerdis:

Hipromeliozė

Mikrokristalinė celiuliozė

Koloidinis bevandenis silicio dioksidas

Magnio stearatas

Tabletės plėvelė:

Hipromeliozė

Titano dioksidas (E171)

Makrogolis 400

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai.

Pirmą kartą atidarius buteliuką, suvartoti per 7 dienas.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Tabletes laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Fampyra tiekiamas buteliukais arba lizdinėmis pakuotėmis.

Buteliukai

Didelio tankio polietileno (DTPE) buteliukas su polipropileno dangteliu; kiekviename buteliuke yra 14 tablečių ir silikagelio sausiklis.

Pakuotėje yra 28 tabletės (2 buteliukai po 14 tablečių). Pakuotėje yra 56 tabletės (4 buteliukai po 14 tablečių).

Lizdinės plokštelės

Al/Al folijos lizdinės plokštelės, vienoje plokštelėje yra 14 tablečių.

Pakuotėje yra 28 tabletės (2 lizdinės plokštelės po 14 tablečių).

Pakuotėje yra 56 tabletės (4 lizdinės plokštelės po 14 tablečių).

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7.REGISTRUOTOJAS

Biogen Idec Limited

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/699/001

EU/1/11/699/002

EU/1/11/699/003

EU/1/11/699/004

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2011 m. liepos 20 d.

Paskutinio perregistravimo data: 2017 m. gegužės 18 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai