Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Preparato charakteristikų santrauka - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasFareston
ATC kodasL02BA02
Sudėtistoremifene
GamintojasOrion Corporation

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Fareston 60 mg tabletės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra 60 mg toremifeno (citrato pavidalu).

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas

Vienoje tabletėje yra 28,5 mg laktozės. Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Tabletė.

Balta, apvali, plokščia, nuolaidžiais kraštais tabletė, kurios vienoje pusėje įspausta „TO 60“.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Pradinis moterų po menopauzės nuo hormonų priklausomo metastazavusio krūties vėžio hormoninis gydymas. Fareston nerekomenduojama vartoti pacientėms, kurių navike nėra estrogenų receptorių.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Rekomenduojama paros dozė yra 60 mg.

Inkstų nepakankamumas

Pacientėms, kurioms yra inkstų nepakankamumas, dozės koreguoti nereikia.

Kepenų pažeidimas

Pacientėms, kurioms yra kepenų pažeidimas, toremifeno vartoti reikia atsargiai (žr. 5.2 skyrių).

Vaikų populiacija

Fareston nėra skirtas vaikų populiacijai.

Vartojimo metodas

Toremifenas vartojamas per burną. Toremifeną galimą vartoti su maistu arba be jo.

4.3Kontraindikacijos

-Jei yra endometriumo hiperplazija ar sunkus kepenų nepakankamumas, toremifeno ilgai vartoti negalima.

-Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

-Ikiklinikinių ir tyrimų su žmonėmis metu nustatyta, kad toremifenas sukelia elektrofiziologinius širdies pokyčius, pasireiškiančius QT intervalo pailgėjimu. Siekiant užtikrinti vaistinio preparato saugumą, toremifeno negalima vartoti pacientams:

sergantiems įgimtu arba patvirtintu įgytu QT intervalo pailgėjimu;

su elektrolitų kiekio sutrikimais, ypatingai nekontroliuojama hipokalemija

sergantiems kliniškai reikšminga bradikardija

sergantiems kliniškai reikšmingu širdies nepakankamumu su kairiojo skilvelio išmetimo frakcijos sumažėjimu

kada nors sirgusiems simptomine aritmija

Toremifeno negalima vartoti kartu su kitokiais, QT intervalą ilginančiais vaistiniais preparatais (taip pat žr. 4.5 skyrių).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prieš gydymą pacientę būtinai turi ištirti ginekologas ir nustatyti, ar nepakitęs jos endometriumas. Vėliau pacientę ginekologas turi tirti mažiausiai vieną kartą per metus. Pacientes, kurioms yra papildomas endometriumo vėžio pavojus, hipertenzija ar diabetas, didelis KMI (> 30) ar taikyta pakaitinė hormonų terapija, būtina atidžiai stebėti (taip pat žr. 4.8 skyrių).

Gauta pranešimų apie toremifeno vartojančioms pacientėms pasireiškusį kepenų pažeidimą, įskaitant kepenų fermentų aktyvumo padidėjimą (>10 kartų viršijantį viršutinę normos ribą), hepatitą ir geltą. Dažniausiai toks poveikis pasireiškė pirmaisiais gydymo mėnesiais. Kepenų pažeidimo pobūdis daugiausia buvo hepatoceliulinis.

Pacienčių, kurios sunkiai sirgo tromboembolinė liga, dažniausiai toremifenu gydyti negalima (taip pat žr. 4.8 skyrių).

Buvo gauta pranešimų apie anemiją, leukopeniją ir trombocitopeniją. Vartojant Fareston turi būti stebimas raudonųjų kraujo ląstelių, leukocitų ir trombocitų kiekis kraujyje.

Pastebėta, kad pavienių pacientų elektrokardiogramoje nustatytas QT intervalo pailgėjimas yra priklausomas nuo Fareston dozės. Šį informacija apie QT intervalo pailgėjimą yra ypatingai svarbi (kontraindikacijų ieškokite 4.3 skyriuje).

Atliekant 5 paralelinių atšakų (placebo, 400 mg moksifloksacino, 20 mg, 80 mg ir 300 mg toremifeno) QT klinikinį tyrimą su 250 pacientų vyrų, siekta išsiaiškinti toremifeno poveikį QTc intervalo pailgėjimui. Tyrimo metu 80 mg grupėje nustatytas aiškus teigiamas toremifeno poveikis, vidutinis pailgėjimas 21-26 ms. 20 mg grupėje, remiantis ICH gairėmis, poveikis taip pat buvo reikšmingas, o viršutinėse pasikliautinumo intervalo ribose buvo nustatytas 10-12 ms pailgėjimas. Šie rezultatai patvirtina svarbią poveikio priklausomybę nuo dozės. Įprastai moterų pradinis QTc intervalas yra ilgesnis nei vyrų, todėl jos gali būti jautresnės QTc intervalą ilginantiems vaistiniams preparatams. Vyresnio amžiaus pacientai taip pat gali jautriau reaguoti į vaistinių preparatų poveikį QT intervalui.

Pacientams (ypač vyresnio amžiaus), kuriems yra proaritminių būklių, pavyzdžiui, ūmi miokardo išemija arba QT intervalo pailgėjimas, Fareston reikėtų skirti atsargiai, nes gali padidėti skilvelinių aritmijų (įskaitant Torsades de pointes) ir širdies sustojimo atsiradimo rizika (žr. 4.3 skyrių).

Jeigu gydymo Fareston metu atsiranda širdies aritmijos požymių ar simptomų, gydymą reikia nutraukti ir atlikti EKG.

Jeigu QTc intervalas yra > 500 ms, Fareston skirti negalima.

Pacientes, kurioms yra nekompensuotas širdies nepakankamumas ar sunki krūtinės angina, būtina atidžiai stebėti.

Hiperkalcemija gali pasireikšti gydymo toremifenu pradžioje pacientams, kurių kauluose yra metastazės, todėl šiuos pacientus reikia atidžiai stebėti.

Apie pacientes, sergančias labiliu diabetu, ir pacientes, kurių labai pakitęs elgesys ar pažeista širdis, sisteminių duomenų nėra.

Fareston tablečių sudėtyje yra laktozės (28,5 mg/tabletėje). Pacientams, kuriems yra retas paveldimas galaktozės tolerancijos sutrikimas, Lapp laktazės trūkumas ar gliukozės-galaktozės absorbcijos sutrikimas, šio vaisto vartoti negalima.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Kartu vartojant Fareston ir toliau išvardytų vaistinių preparatų ar medicinos priemonių, galinčių pailginti QTc intervalą, negalima atmesti suminio poveikio QT intervalo pailgėjimui. Dėl šios priežasties gali padidėti skilvelinių aritmijų, įskaitant Torsades de pointes, rizika, todėl Fareston kartu su toliau išvardytais vaistiniais preparatas vartoti negalima (taip pat žr. 4.3 skyrių):

-IA klasės antiaritminiais vaistiniais preparatais (pvz., chinidinas, hidrochinonas, dizopiramidas);

-III klasės antiaritminiais vaistiniais preparatais (pvz., amiodaronas, sotalolis, dofetilidas, ibutilidas);

-neuroleptikais (pvz., fenotiazinai, pimozidas, sertindolas, haloperidolis, sultopridas);

-kai kuriais antimikrobiniais vaistiniais preparatais (moksifloksacinu, eritromicinu i.v., pentamidinu, vaistiniais preparatais nuo maliarijos, ypatingai, halofantrinu);

-kai kuriais antihistamininiais vaistiniais preparatais (terfenadinu, astemizolu, mizolastinu);

-kitokiais (cizapridu, vinkaminu i.v., bepridilu, difemanilu).

Vaistai, slopinantys kalcio išsiskyrimą pro inkstus, pvz., tiazidų grupės diuretikai, gali didinti hiperkalcemijos pavojų.

Fermentų induktoriai, pvz., fenobarbitalis, fenitoinas ir karbamazepinas, gali didinti toremifeno metabolizmo greitį ir mažinti jo pastovią koncentraciją serume. Tokiu atveju kartais gali reikėti vartoti dvigubai didesnę vaisto paros dozę.

Dėl žinomos antiestrogenų ir varfarino tipo antikoaguliantų sąveikos gali pavojingai pailgėti kraujavimo laikas, todėl toremifeno su šiais vaistais vartoti negalima.

Remiantis teorija, toremifeno metabolizmą turėtų slopinti vaistai, slopinantys palaikančią pagrindinį toremifeno metabolizmo būdą CYP3A fermentų sistemą. Tokiems vaistams priskiriami imidazolo grupės vaistiniai preparatai nuo grybelių (ketokonazolas), kitokie vaistiniai preparatai nuo grybelių (itrakonazolas, vorikonazolas, pozakonazolas), proteazių inhibitoriai (ritonaviras, nelfinaviras), makrolidai (klaritromicinas, eritromicinas, telitromicinas). Reikia kruopščiai įvertinti, ar šių vaistų kartu su toremifenu galima vartoti.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Reikiamų duomenų apie Fareston vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas.

Fareston nėštumo metu vartoti negalima.

Žindymas

Pastebėta, kad jis lėtina žindamų žiurkių jauniklių kūno svorio didėjimą.

Fareston negalima vartoti žindymo metu.

Vaisingumas

Toremifeno skirti pacientėms rekomenduojama po menopauzės.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Toremifenas gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Dažniausios nepageidaujamos reakcijos yra karščio bangos, prakaitavimas, kraujavimas iš gimdos, leukorėja, nuovargis, pykinimas, bėrimas, niežulys, galvos svaigimas ir depresija. Reakcijos paprastai yra nesunkios, dauguma jų siejamos su hormoniniu toremifeno poveikiu.

Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip: Labai dažni (≥1/10)

Dažni (nuo ≥1/100 iki <1/100) Nedažni (nuo ≥1/1000 iki <1/100) Reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000)

Labai reti (<1/1 000) dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)

Organų

Labai

Dažni

Nedažni

Reti

Labai reti

Dažnis

sistemų klasė

dažni

 

 

 

 

nežinomas

 

 

 

 

 

 

 

Gerybiniai,

 

 

 

 

Endometriumo

 

piktybiniai ir

 

 

 

 

vėžys

 

nepatikslinti

 

 

 

 

 

 

navikai (tarp

 

 

 

 

 

 

jų cistos ir

 

 

 

 

 

 

polipai)

 

 

 

 

 

 

Kraujo ir

 

 

 

 

 

Trombocitop

limfinės

 

 

 

 

 

enija,

sistemos

 

 

 

 

 

anemija ir

sutrikimai

 

 

 

 

 

leukopenija

Metabolizmo

 

 

Apetito

 

 

 

ir mitybos

 

 

nebuvimas

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Psichikos

 

Depresija

Nemiga

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Nervų

 

Galvos

Galvos

 

 

 

sistemos

 

svaigima

skausmas

 

 

 

sutrikimai

 

s

 

 

 

 

Akių

 

 

 

 

Laikina ragenos

 

sutrikimai

 

 

 

 

drumstis

 

Ausų ir

 

 

 

Svaigulys

 

 

labirintų

 

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Kraujagyslių

Karščio

 

Tromboemboli

 

 

 

sutrikimai

bangos

 

-niai reiškiniai

 

 

 

Kvėpavimo

 

 

Dusulys

 

 

 

sistemos,

 

 

 

 

 

 

krūtinės ląstos

 

 

 

 

 

 

ir tarpuplaučio

 

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Virškinimo

 

Pykinima

Vidurių

 

 

 

trakto

 

s,

užkietėjimas

 

 

 

sutrikimai

 

vėmimas

 

 

 

 

Kepenų,

 

 

 

Padidėjusi

Gelta

Hepatitas

tulžies pūslės

 

 

 

transamina

 

 

ir latakų

 

 

 

zių

 

 

sutrikimai

 

 

 

koncentrac

 

 

 

 

 

 

ija

 

 

Odos ir

Prakaitavi

Bėrimas,

 

 

Plikimas

 

poodinio

mas

niežulys

 

 

 

 

audinio

 

 

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Lytinės

 

Kraujavi

Endometriumo

Endometri

Endometriumo

 

sistemos ir

 

mas iš

hipertrofija

umo

hiperplazija

 

krūties

 

gimdos,

 

polipai

 

 

sutrikimai

 

leukorėja

 

 

 

 

Bendrieji

 

Nuovargi

Padidėjęs

 

 

 

sutrikimai ir

 

s, edema

kūno svoris

 

 

 

vartojimo

 

 

 

 

 

 

vietos

 

 

 

 

 

 

pažeidimai

 

 

 

 

 

 

Tromboemboliniai reiškiniai apima giliųjų venų trombozę, tromboflebitą ir plaučių tromboemboliją (taip pat žr. 4.4 skyrių).

Gydymo toremifenu metu kinta kepenų fermentų kiekis (daugėja transaminazių), labai retai atsiranda sunkesnis kepenų funkcijos sutrikimas (gelta).

Kelioms pacientėms, kurioms kauluose buvo metastazių, gydymo toremifenu pradžioje atsirado hiperkalcemija.

Gydymo metu dėl toremifeno dalinio estrogeninio poveikio gali atsirasti endometriumo hipertrofija. Kyla padidėjusių endometriumo pokyčių, įskaitant hiperplaziją, polipus ir vėžį, pavojus. Tai gali būti dėl veikimo mechanizmo arba estrogeninės stimuliacijos (taip pat žr. 4.4 skyrių).

Fareston priklausomai nuo dozės pailgina QT intervalą (taip pat žr. 4.4 skyrių).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Sveikų savanorių, vartojusių 680 mg paros dozę, tyrimų metu stebėta svaigulys, galvos skausmas ir svaigimas. Perdozavimo atveju būtina įvertinti ir nuo dozės priklausomą Fareston QTc intervalą ilginantį poveikį. Specifinio antidoto nėra, gydymas simptominis.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – antiestrogenai, ATC kodas – L02BA02.

Toremifenas yra nesteroidinis trifeniletileno darinys. Jis, kaip ir kiti šios grupės vaistai, pvz., tamoksifenas ir klomifenas, jungiasi su estrogenų receptoriais ir gali sukelti estrogeninį, antiestrogeninį ar abu poveikius kartu, priklausomai nuo gydymo trukmės, gyvūno rūšies, lyties, veikiamo organo ir pasirinktų kintamųjų. Paprastai nesteroidiniai trifeniletileno dariniai žiurkes ir žmones veikia dažniausiai kaip antiestrogenai, o peles – kaip estrogenai.

Po menopauzės atsiradusio krūties vėžio gydymo toremifenu metu pacientėms serume šiek tiek sumažėja bendrojo cholesterolio ir mažo tankio lipoproteino (MTL) kiekis.

Toremifenas su estrogenų receptoriais jungiasi specifiškai, konkuruodamas su estradioliu, ir slopina estrogenų indukuotą DNR sintezės stimuliaciją bei ląstelių replikaciją. Kai kuriais eksperimentinio vėžio atvejais ir(ar) vartojant dideles dozes toremifenas daro nuo estrogenų nepriklausomą priešnavikinį poveikį.

Sergančioms krūties vėžiu moterims toremifeno priešnavikinis poveikis daugiausia pasireiškia dėl antiestrogeninio poveikio, nors į priešnavikinį poveikį gali būti įtraukti ir kiti mechanizmai (pakitusi onkogenų ekspresija, augimo faktoriaus sekrecija, apoptozės indukcija ir įtaka ląstelių ciklo kinetikai).

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Išgertas toremifenas greitai absorbuojamas. Didžiausia koncentracija serume pasiekiama per

3 (2-5) valandas. Kartu vartojamas maistas neveikia absorbcijos apimties, bet gali vėlinti didžiausios koncentracijos susidarymą 1,5-2 valandoms. Maisto sukeliami pokyčiai klinikai nereikšmingi.

Pasiskirstymas

Koncentracijos kitimo serume kreivę galima aprašyti dvieksponentine lygtimi. Pirmosios (pasiskirstymo) fazės pusinės eliminacijos periodas yra 4 (2-12) valandos, o antrosios (eliminacijos) fazės – 5 (2-10) dienos. Pradinių dispozicijos rodiklių (CL ir V) nustatyti negalima, nes nėra intraveninės vaisto formos tyrimų. Toremifenas su serumo baltymais, daugiausia albuminu, jungiasi ekstensyviai (> 99,5 %). Toremifeno kinetika serume, kai per parą geriama dozė yra nuo 11 mg iki 680 mg, yra tiesinė. Vidutinė toremifeno koncentracija nusistovėjusios būsenos metu, jei vartojama rekomenduojama 60 mg paros dozė, yra 0,9 (0,6-1,3) µg/ml.

Biotransformacija

Toremifenas metabolizuojamas ekstensyviai. Pagrindinis metabolitas žmogaus serume yra N-demetiltoremifenas, kurio pusinės eliminacijos periodas yra 11 (4-20) dienų. Jo nusistovėjusi koncentracija yra maždaug dvigubai didesnė už pirminio vaisto. Jo antiestrogeninis poveikis panašus, nors priešnavikinis aktyvumas silpnesnis negu pirminio preparato.

Jis dar aktyviau negu toremifenas jungiasi su plazmos baltymais, susijungusi dalis sudaro > 99,9 %. Žmogaus serume nustatyti trys antraeiliai metabolitai: (diaminohidroksi)toremifenas, 4-hidroksitoremifenas ir N,N-didemetiltoremifenas. Nors jie daro teoriškai įdomų hormoninį poveikį, jų koncentracija, gydant toremifenu, yra per maža, kad darytų kokį nors biologiškai reikšmingą poveikį.

Eliminacija

Daugiausia toremifeno išsiskiria metabolitų pavidalu su išmatomis. Tikėtina, kad vyksta enterohepatinė cirkuliacija. Apie 10 % vartojamos dozės išsiskiria su šlapimu metabolitų pavidalu. Dėl lėtos eliminacijos koncentracija serume nusistovi po 4-6 savaičių.

Pacientų duomenys

Jei buvo vartojama rekomenduojama 60 mg paros dozė, teigiamos koreliacijos tarp klinikinio priešnavikinio efektyvumo ir serumo koncentracijos nebuvo.

Informacijos apie polimorfinį metabolizmą nėra. Fermentų, atsakingų už toremifeno metabolizmą žmogaus organizme, kompleksas yra citochromui P450 priklausančios mišrios funkcijos kepenų oksidazės. Pagrindinis metabolizmo būdas yra N-demetilinimas, daugiausia medijuojamas CYP3A.

Toremifeno farmakokinetika buvo tiriama atviro keturių 10 asmenų grupių lygiagretaus tyrimo metu: sveikų žmonių, pacientų, kurių kepenų funkcija pažeista (aspartato aminotransferazės [AST] vidutiniškai – 57 V/l, alanino aminotransferazės [ALT] vidutiniškai – 76 V/l, gama glutamiltranspeptidazės [GT] vidutiniškai – 329 V/l) ar aktyvinta (AST vidutiniškai – 25 V/l, ALT vidutiniškai – 30 V/l, gamma GT vidutiniškai – 91 V/l – pacientams, gydytiems antiepilepsiniais vaistais), ir pacientų, kuriems buvo inkstų nepakankamumas (kreatininas – 176 µmol/l). Šio tyrimo metu pacientų, kuriems buvo inkstų nepakankamumas, toremifeno kinetika, palyginti su normalių žmonių, patikimai nepakito. Pacientų, kurių kepenų funkcija buvo aktyvinta, toremifeno ir jo metabolitų eliminacija buvo patikimai didesnė, o pacientų, kurių kepenų funkcija buvo pažeista, - mažesnė.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Toremifeno ūminis toksinis poveikis yra silpnas: žiurkių ir pelių LD50 yra didesnė kaip 2000 mg/kg. Kartotinių dozių toksinio poveikio tyrimai parodė, kad žiurkių stipimo priežastis yra skrandžio dilatacija. Ūminio ir lėtinio toksinio poveikio tyrimų metu nustatyta, kad dauguma pokyčių yra susiję

su hormoniniu toremifeno poveikiu. Kiti duomenys nėra toksikologiškai reikšmingi. Toremifeno genotoksinio ir kancerogeninio poveikio žiurkėms nenustatyta. Estrogenai sukelia pelių kiaušidžių ir sėklidžių navikus, taip pat hiperostozę ir osteosarkomą. Toremifenui būdingas panašus į estrogenų rūšiai specifiškas poveikis pelėms, dėl kurio atsiranda panašių navikų. Manoma, kad šie duomenys mažai reikšmingi žmogaus saugumui, nes žmogaus organizme toremifenas veikia kaip antiestrogenas.

Ikiklinikinių in vitro ir in vivo tyrimų metu nustatyta, kad toremifenas ir jo metabolitai pailginta širdies repoliarizacijos laiką, šis poveikis gali būti susijęs su hERG kanalų blokada.

In vivo tyrimų metu beždžionių kraujo plazmoje didelės vaisto koncentracijos 24 % pailgino QTc intervalą, šie duomenis sutampa su QTc intervalo tyrimų atliktų su žmonėms duomenimis.

Taip pat būtina paminėti, kad vartojant 60 mg paros dozę beždžionių organizme susidaranti Cmax (1 800 ng/ml) yra du kartus didesnė nei vidutinė Cmax žmogaus organizme.

Galimo poveikio tyrimų su izoliuotomis triušiu širdimis metu nustatyta, kad toremifenas sukelia širdies elektrofiziologinius pokyčius, kurie pradeda pasireikšti pasiekus vidutiniškai 10 kartų didesnę koncentraciją nei apskaičiuojama laisvoji gydomoji koncentracija žmogaus kraujo plazmoje.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kukurūzų krakmolas

Laktozė

Povidonas

Natrio krakmolo glikolatas

Magnio stearatas

Mikrokristalinė celiuliozė

Koloidinis bevandenis silicio dioksidas

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Žalios PVC folijos ir aliuminio folijos lapelis kartoninėje dėžutėje.

Pakuotės dydžiai: 30 ir 100 tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Suomija

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/96/004/001

EU/1/96/004/002

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO/ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 1996 m. vasario mėn. 14 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2006 m. vasario mėn. 2 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.emea.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai