Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firmagon (degarelix) – Preparato charakteristikų santrauka - L02BX02

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasFirmagon
ATC kodasL02BX02
Sudėtisdegarelix
GamintojasFerring Pharmaceuticals A/S

Straipsnio turinys

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

FIRMAGON 80 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename flakone yra po 80 mg degarelikso (acetato pavidalu). Praskiedus, kiekviename tirpalo ml yra 20 mg degarelikso.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Milteliai: balti ar beveik balti milteliai.

Tirpiklis: skaidrus, bespalvis tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

FIRMAGON yra gonadotropiną atpalaiduojančio hormono (GnRH) antagonistas, skirtas suaugusiems vyriškos giminės pacientams progresuojančio nuo hormonų priklausomo prostatos vėžio gydymui.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Pradinė dozė

Palaikomoji dozė, vartojama vieną kartą per

 

mėnesį

240 mg, t. y. dvi viena po kitos atliekamos poodinės

80 mg, t. y. viena poodinė injekcija

injekcijos po 120 mg

 

Pirmąją palaikomąją dozę reikėtų suleisti praėjus vienam mėnesiui nuo pradinės dozės.

Gydomąjį degarelikso poveikį reikėtų stebėti, vertinant klinikinius parametrus ir prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentracijos kraujo serume tyrimus. Klinikinių tyrimų duomenimis, testosteronas (T) yra slopinamas, jo koncentracijai serume pasiekiant medicininės kastracijos lygį (T≤0,5 ng/ml), 96% pacientų po pradinės dozės pavartojimo praėjus trims dienoms, o 100% pacientų – praėjus vienam mėnesiui. Palaikomąja vaistinio preparato doze gydant ilgą laiką (iki 1 metų), 97% pacientų testosterono koncentracija (T≤0,5 ng/ml) išliko sumažėjusi.

Jeigu atrodo, kad paciento klinikinis atsakas nėra optimalus, reikėtų įsitikinti, ar testosterono koncentracija kraujo serume išlieka pakankamai sumažėjusi.

Kadangi degareliksas neskatina testosterono antplūdžio, gydymo pradžioje nebūtina pridėti antiandrogenų, siekiant apsaugoti nuo testosterono antplūdžio.

Ypatingos populiacijos

Senyviems pacientams, taip pat kai sutrikusi kepenų ar inkstų veikla

Vyresnio amžiaus pacientams ar pacientams, kuriems yra lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų ar inkstų funkcijos pakenkimas, dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių). Pacientai, kuriems yra sunkus kepenų ar inkstų pakenkimas, nebuvo tirti, todėl tokiais atvejais būtinas atsargumas (žr. 4.4 skyrių).

Vaikų populiacija

FIRMAGON vartojimas suaugusių vyrų progresavusiam nuo hormonų priklausomam prostatos vėžiui gydyti vaikams ir paaugliams neaktualus.

Vartojimo būdas

Prieš vartojimą FIRMAGON turi būti praskiestas. Praskiedimo ir vartojimo instrukcijos pateiktos 6.6 skyriuje.

FIRMAGON vartoti TIK po oda, jo negalima švirkšti į veną.

Šio vaistinio preparato leisti į raumenis nerekomenduojama, nes atitinkamų tyrimų neatlikta.

FIRMAGON švirkščiamas po oda pilvo srityje. Reikia periodiškai keisti injekcijos vietą. Injekcijas reikėtų atlikti tose srityse, kurios nebus spaudžiamos, t. y. negalima švirkšti ties juosmeniu ar vieta, kur segamas diržas, taip pat negalima švirkšti arti šonkaulių.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Poveikis QT/QTc intervalui

Ilgą laiką vartojant androgenus slopinančius preparatus gali pailgėti QT intervalas. Patvirtinamąjame tyrime lyginant FIGMAGON su leuprorelinu periodiškai (kas mėnesį) buvo registruojama elektrokardiograma (EKG). QT/QTc intervalas pasidarė ilgesnis kaip 450 msek. apie 20% abu vaistinius preparatus vartojusių pacientų; 1% degareliksą ir 2% leuproreliną vartojusių pacientų jis viršijo 500 msek. (žr. 5.1 skyrių).

FIRMAGON nebuvo ištirtas pacientams, kuriems QT intervalas buvo pakoreguotas virš 450 msek; pacientams kuriems buvo pasireiškęs torsade de pointes ar esami jo rizikos faktoriai; pacientams kurie kartu vartojo vaistinius preparatus galinčius prailginti QT intervalą. Taigi šiems pacientams FIRMAGON naudos/rizikos santykis turi būti nuodugniai įvertintas (žr. 4.5 ir 4.8 skyrių).

Detalus poveikio QT intervalui tyrimas parodė, kad pats degareliksas QT/QTc intervalo neveikia (žr. 4.8 skyrių).

Kepenų pakenkimas

Pacientai su esamu ar tikėtinu kepenų pakenkimu nebuvo įtraukti į ilgalaikius klinikinius tyrimus su degareliksu. Buvo stebėtas lengvas, trumpalaikis ALT ir AST didėjimas, kurie nebuvo lydimi bilirubino padidėjimu ar klinikinių simptomų. Pacientams su esamu ar tikėtinu kepenų pakenkimu dėl kepenų funkcijos tikrinimo turi būti nuspręsta gydymo metu. Degarelikso farmakokinetika buvo ištirta po vienkartinės intraveninės dozės skyrimo pacientams turintiems lengvą ar vidutinį kepenų pakenkimą (žr. 5.2 skyrių).

Inkstų pakenkimas

Degareliksas nebuvo tirtas skiriant jį pacientams turintiems sunkų inkstų veiklos sutrikimą, todėl vaistą reikia skirti atsargiai.

Padidėjęs jautrumas

Degareliksas nebuvo tirtas pacientams turėjusiems sunkią negydytą astmą, anafilaksinę reakciją, sunkią dilgėlinę ar angioneurozinę edemą.

Kaulų tankio pakitimai

Sumažėjęs kaulo tankis buvo aprašytas medicininėje literatūroje vyrams, kuriems buvo atlikta orchiektomija ar kurie buvo gydyti GnRH agonistais. Tikėtina, kad ilgalaikis testosterono slopinimas vyrams gali veikti kaulų tankį. Gydymo su degareliksu metu kaulų tankis nebuvo matuotas.

Gliukozės tolerancija

Gliukozės tolerancijos sumažėjimas buvo pastebėtas vyrams, kuriems buvo atlikta orchiektomija ar kurie buvo gydyti GnRH agonistais. Vartojant preparatą gali atsirasti diabetas arba vystytis diabeto pablogėjimas;

taigi diabetu sergantiems pacientams gali reikėti daug dažniau tikrinti cukraus kiekį kraujyje skiriant androgenų trūkumo terapiją. Degarelikso poveikis insulinui ir gliukozės lygiui nebuvo tirtas.

Širdies ir kraujagyslių ligos

Medicininėje literatūroje aprašyta atvejų, kai taikant androgenų poveikį pašalinantį gydymą pasireiškė širdies ir kraujagyslių liga, pvz., insultas ar miokardo infarktas. Dėl to būtina atsižvelgti į visus širdies ir kraujagyslių rizikos faktorius.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Formaliai sąveika tarp vaistų netirta.

Nuo tada kai androgenų trūkumo gydymas gali pailginti QTc intervalą, lygiagretus degarelikso vartojimas su vaistiniais preparatais prailginančiais QTc intervalą ar vaistiniais preparatais, kurie gali sukelti torsade de pointes tokiais kaip IA klasės (pvz. chinidinas, dizopiramidas) ar III klasės (pvz., amiodaronas, sotalolis, dofetilidas, ibutilidas) antiaritminiais medicininiais preparatais, metadonu, moksifloksacinu, antipsichoziniais preparatais ir t.t. turi būti kruopščiai įvertintas (žr. 4.4 skyrių).

Degareliksas nėra substratas žmogaus CYP450 sistemai ir in vitro pastebimai neskatina bei neslopina CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 ar CYP3A4/5. Taigi kliniškai reikšmingos farmakokinetinės vaistų tarpusavio sąveikos metabolizme susijusios su šiais izoenzimais nėra tikėtinos.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas ir žindymas

FIRMAGON indikacijų skirtų vartoti moterims nėra.

Vaisingumas

FIRMAGON gali mažinti vyrų vaisingumą, kol dėl šio vaistinio preparato poveikio būna sumažėjusi testosterono koncentracija.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

FIRMAGON gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. Vis dėlto nuovargis ir galvos svaigimas yra dažnos šalutinės reakcijos, kurios gali turėti įtakos gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Dažniausios nepageidaujamos reakcijos, pastebėtos gydymo degareliksu patvirtinamojo III fazės tyrimo metu (N=409), atsirado dėl tikėtino fiziologinio testosterono slopinimo poveikio, įskaitant karščio antplūdžius ir svorio didėjimą (pasireiškė atitinkamai 25% ir 7% pacientų, vartojusių šį vaistinį preparatą vienerius metus) ar nepageidaujamo poveikio injekcijos vietai. Trumpalaikis drebulys, karštis ar į gripą panašus negalavimas pasireiškė praėjus valandai po dozės skyrimo (atitinkamai 3%, 2% ir 1% pacientų).

Aprašytos nepageidaujamos reakcijos injekcijos vietoje daugiausia buvo skausmas ir raudonė (juos minėjo atitinkamai 28% ir 17% pacientų), rečiau minėti patinimas (6%), sukietėjimas (4%) ir mazgelio susidarymas (3%). Šie reiškiniai pirmiausia atsirado sušvirkštus pradinę dozę, o palaikomojo gydymo, skiriant 80 mg dozę, metu 100 injekcijų nepageidaujamų reiškinių dažnis buvo toks: 3 skausmo atvejai ir mažiau negu 1 raudonės, patinimo, mazgelio atsiradimo ir sukietėjimo atvejis. Aprašyti reiškiniai daugiausia buvo laikini, silpni ar vidutinio stiprumo, tik labai retais atvejais dėl jų teko nutraukti dalyvavimą tyrime (< 1%). Gauta labai retų pranešimų apie sunkias injekcijos vietos reakcijas, pvz., injekcijos vietos infekciją, injekcijos vietos pūlinį ar injekcijos vietos nekrozę (gali prireikti chirurginio gydymo ar drenažo).

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujamų poveikių, esančių žemiau, dažnis yra apibūdinamas sekančia tvarka:

Labai dažni (≥ 1/10); dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10); nedažni (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100); reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000); labai reti (nedažni (nuo <1/10 00). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

1 lentelė. Nepageidaujamų vaisto reakcijų dažnis, nustatytas 1259 pacientams per 1781 paciento metus atliekant II ir III fazės tyrimus, ir remiantis vaistinį preparatą pateikus į rinką gautais pranešimais.

MedDRA

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

organų sistemų

 

 

 

 

klasės (OSK)

 

 

 

 

Kraujo ir

 

Anemija*

 

Karščiavimas dėl

limfinės

 

 

 

neutropenijos

sistemos

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Imuninės

 

 

Padidėjęs jautrumas

Anafilaksinės

sistemos

 

 

 

reakcijos

sutrikimai

 

 

 

 

Metabolizmo ir

 

Svorio

Hiperglikemija/cukrinis

 

mitybos

 

padidėjimas*

diabetas, cholesterolio

 

sutrikimai

 

 

padidėjimas, svorio

 

 

 

 

mažėjimas,

 

 

 

 

apetito sumažėjimas,

 

 

 

 

kalcio kiekio pakitimas

 

 

 

 

kraujyje

 

Psichikos

 

Nemiga

Depresija, libido

 

sutrikimai

 

 

sumažėjimas*

 

Nervų sistemos

 

Galvos

Psichikos sutrikimas,

 

sutrikimai

 

svaigimas,

hipoastezija

 

 

 

galvos skausmas

 

 

Akių sutrikimai

 

 

Neaiškus matymas

 

Širdies

 

 

Širdies aritmija (įskaitant

Miokardo

sutrikimai

 

 

prieširdžių virpėjimą),

infarktas, širdies

 

 

 

palpitacija,

nepakankamumas

 

 

 

QT pailgėjimas* (žr. 4.4

 

 

 

 

ir 4.5 skyrius)

 

Kraujagyslių

Kraujo antplūdis

 

Hipertenzija,

 

sutrikimai

į veidą*

 

vazovagalinė reakcija

 

 

 

 

(įskaitant hipotenziją)

 

Kvėpavimo

 

 

Dispnėja

 

sistemos,

 

 

 

 

krūtinės ląstos

 

 

 

 

ir tarpuplaučio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Virškinimo

 

Viduriavimas,

Vidurių užkietėjimas,

 

trakto

 

pykinimas

vėmimas, pilvo

 

sutrikimai

 

 

skausmas, diskomfortas

 

 

 

 

pilvo srityje, burnos

 

 

 

 

sausumas

 

Kepenų, tulžies

 

Kepenų

Bilirubino padidėjimas,

 

pūslės ir latakų

 

transaminazių

alkalino fosfatazės

 

sutrikimai

 

aktyvumo

padidėjimas

 

 

 

padidėjimas

 

 

Odos ir

 

Hiperhidrozė

Dilgėlinė, odos

 

poodinio

 

(įskaitant naktinį

mazgeliai, alopecija,

 

audinio

 

prakaitavimą)*,

niežulys, eritema.

 

sutrikimai

 

bėrimas

 

 

Skeleto,

 

Kaulų, raumenų

Osteoporozė/osteopenija,

 

raumenų ir

 

skausmas ir

artralgija, raumenų

jungiamojo

 

diskomfortas

silpnumas, sąnarių

audinio

 

 

pabrinkimas/sustingimas

sutrikimai

 

 

 

Inkstų ir

 

 

Padažnėjęs šlapinimasis,

šlapimo takų

 

 

skausmingas

sutrikimai

 

 

šlapinimasis, dizurija,

 

 

 

naktinis šlapinimasis,

 

 

 

inkstų pakenkimas,

 

 

 

šlapimo nelaikymas

Lytinės

 

Ginekomastija*,

Skausmas sėklidėse,

sistemos ir

 

sėklidžių

skausmas krūtyse,

krūties

 

atrofija*,

dubens skausmas, lytinių

sutrikimai

 

erekcijos

organų dirginimas ,

 

 

disfunkcija*

ejakuliacijos

 

 

 

susilpnėjimas

Bendrieji

Nepageidaujamos

Drebulys,

Negalavimas, periferinė

sutrikimai ir

reakcijos

karščiavimas,

edema

vartojimo vietos

injekcijos vietoje

nuovargis*, į

 

pažeidimai

 

gripą panašūs

 

 

 

negalavimai

 

*Žinomos fiziologinės testosterono slopinimo pasekmės.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Laboratorinių parametrų pokyčiai

Laboratorinių rodiklių reikšmių pokyčiai, kurie buvo stebėti vienerius gydymo metus patvirtinamame III fazės tyrime (N=409), buvo tokie patys degarelikso ir palyginimui skirto GnRH agonisto (leuprorelino).

Žymiai nenormalios (>3*ULN) kepenų transaminazių reikšmės (ALT, AST ir GGT) buvo stebėtos 2 – 6% pacientų, kuriems prieš skiriant gydymą abiems vaistais, reikšmės buvo normalios. Gydant abejais vaistais, žymus sumažėjimas hemotologinių reikšmių, hemotokrito (≤0,37) ir hematoglobino (≤115 g/l) buvo stebėtas atitinkamai 40% ir 13-15% pacientų prieš gydymą turėjusių normalias reikšmes. Nėra žinoma kokia dalimi hematologinių reikšmių sumažėjimas susijęs su prostatos vėžio buvimu ir kokia dalimi kaip androgenų trūkumo terapijos padarinys. Žymiai nenormalios reikšmės kalio (≥5.8 mmol/l), kreatinino ((≥ 177 µmol/l) ir azoto kiekio kraujyje ir šlapime ((≥ 10,7 mmol/l) buvo nustatytos 6%, 2% ir 15% pacientų gydytų degareliksu ir 3%, 2%, ir 14% gydytų leuprorelinu, prieš gydymą turėjusiems normalias reikšmes.

EKG parametrų pasikeitimai

EKG matavimų pasikeitimai buvo stebėti vienerius gydymo metus patvirtinamame III fazės tyrime (N=409), buvo tokie patys degarelikso ir palyginimui skirto GnRH agonisto (leuprorelino). Trims (<1%) iš 409 degarelikso grupės pacientų ir keturiems (2%) iš 201 leuprorelino 7,5 mg grupės pacientų turėjo

QTcF ≥ 500 msek. Nuo tyrimo pradžios iki galo QTsF vidutiniškai pakito 12 msek vartojusiems degareliksą ir 16,7 msek vartojusiems leuproreliną.

Detalus sveikų asmenų (n = 80), kuriems buvo infuzuota degarelikso per 60 min. į veną (vidutinė Cmax buvo 222 ng/ml ir maždaug 3-4 kartus viršijo susidarančią gydant prostatos vėžį), QT intervalo tyrimas parodė, kad pats degareliksas neveikia širdies repoliarizacijos (QTcF), širdies susitraukimų dažnio, AV laidumo, širdies depoliarizacijos bei T ir U dantelių formos.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Nėra ūminio degarelikso perdozavimo klinikinės patirties. Perdozavęs pacientas turėtų būti stebimas, o prireikus turi būti suteiktas tinkamas palaikomasis gydymas.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – endokrininę sistemą veikiantys preparatai, kiti hormonų antagonistai ir jiems artimi preparatai, ATC kodas –L02BX02.

Veikimo mechanizmas

Degareliksas yra selektyvus gonadodropiną atpalaiduojančio hormono (GnRH) antagonistas, kuris konkurenciškai ir grįžtamai susijungia su hipofizės GnRH receptoriais, tuo būdu greitai sumažindamas gonadotropinų, liuteinizuojančio hormono (LH) ir folikulus stimuliuojančio hormono (FSH) atsipalaidavimą, taip pat sumažindamas ir testosterono (T) išsiskyrimą iš sėklidžių. Prostatos karcinoma yra jautri androgenui ir reaguoja į gydymą, kuris atstato androgenų šaltinį. Skirtingai nuo GnRH agonistų, GnRH antagonistai nesukelia LH antplūdžio, dėl kurio staigiai padidėja testosterono ir stimuliuojamas auglys, dėl to pradėjus gydymą ligos simptomai gali paūmėti.

Viena 240 mg degarelikso dozė, po kurios kas mėnesį vartojamos palaikomosios dozės po 80 mg, greitai sumažina LH, FSH kiekį, dėl to sumažėja testosterono. Dihidrotestosterono (DHT) koncentracija serume sumažėja panašiai, kaip ir testosterono.

Degareliksas yra veiksmingas pasiekiant ir palaikant testosterono slopinimą gerokai žemiau medicininės kastracijos lygio (0,5 ng/ml). Palaikomoji 80 mg mėnesinė dozė palaikė testosterono slopinimą 97% pacientų mažiausiai vienerius metus. Po kartojamų degarelikso injekcijų nenustatyta net nežymaus testosterono koncentracijos padidėjimo. Testosterono koncentracijos mediana, praėjus vieneriems gydymo metams, buvo

0,087 ng/ml (interkvartilinis intervalas – 0,06–0,15) N=167.

Patvirtinamojo III fazės tyrimo rezultatai:

Degarelikso veiksmingumas ir saugumas buvo tiriami atliekant atvirą, daugiacentrį, atsitiktinių imčių, lyginamą su aktyviu gydymu, lygiagrečių grupių klinikinį tyrimą. Buvo tirtas dviejų skirtingų degareliksų mėnesinio dozavimo režimų veiksmingumas ir saugumas pradedant 240 mg (40 mg/ml) doze ir pratęsiant mėnesine doze injekuojant po oda 160 mg (40 mg/ml) ar 80 mg (20 mg/ml) vaistinio preparato. Palyginimui buvo skiriama 7,5 mg leuprorelino mėnesinė dozė į raumenis pacientams sergantiems prostatos vėžiu, kuriems gydyti reikalinga androgenų trūkumo terapija. Iš viso 620 pacientai buvo atsitiktinai atrinkti į vieną iš trijų gydymo grupių kurioje 504 (81%) pacientų, tyrimą užbaigė. 240/80 mg degareliksu gydyta 41 (20%) pacientų grupė tyrimą nutraukė lyginant su su 32 (16%) pacientų grupe vartojusių leuproreliną.

Iš atrinktų 610 pacientų:

31% buvo neišplitęs prostatos vėžys;

29% buvo vietiškai išplitęs prostatos vėžys;

20% buvo metastazavęs prostatos vėžys;

7% buvo nežinoma, ar yra metastazių;

13% anksčiau buvo atlikta gydomoji operacija ar švitinimas ir nustatyta didėjanti PSA koncentracija.

Skirtingų tyrimo grupių pacientų pradiniai demografiniai duomenys buvo panašūs.

Vidutinis amžius buvo 74 metai (nuo 47 iki 98 metų). Pirmasis tikslas buvo pademonstruoti, kad degareliksas yra veiksmingas pasiekiant ir palaikant mažesnį nei 0,5 ng/ml testosterono slopinimą per 12 gydymo mėnesių. Buvo pasirinkta mažiausia efektyvi palaikomoji 80 mg degarelikso dozė.

Testosterono (T) koncentracijos serume ≤0,5 ng/ml pasiekimas

FIRMAGON yra veiksmingas, siekiant greito testosterono slopinimo. Žr. 2 lentelę.

2 lentelė. Pacientų, pasiekusių T≤0,5 ng/ml po gydymo pradžios, procentinis kiekis.

Laikas

Degareliksas 240/80

Leuprorelinas 7,5 mg

1 diena

52%

0%

3 diena

96%

0%

7 diena

99%

1%

14 diena

100%

18%

28 diena

100%

100%

Testosterono antplūdžio išvengimas

Testosterono antplūdis apibrėžiamas kaip testosterono koncentracija, per pirmąsias 2 savaites ≥15% viršijanti gydymo pradžioje buvusią koncentraciją. Nė vienam iš degareliksu gydytų pacientų nebuvo testosterono antplūdžio. Trečią dieną testosterono sumažėjo vidutiniškai 94%.

Daugeliui iš leuprorelinu gydytų pacientų pasireiškė testosterono antplūdis. Trečią dieną testosterono padaugėjo vidutiniškai 65%. Šis skirtumas buvo statistiškai reikšmingas (p<0,001).

1 paveikslas. Atskirų pacientų grupių testosterono pokytis (procentais) nuo gydymo pradžios iki 28 dienos

(mediana su interkvartiliniais intervalais)

Procentinis testosteronokitimas nuo 0iki 28dienos

Procentinis kitimas

Laikas nuo pirmos dozėsskyrimo (dienos)

Gydoma grupė Degareliksas Leuprorelinas 7.5 mg

240@40/80@20

Pirmasis tyrimo tikslas buvo testosterono slopinimo greitis po vienerių degarelikso ar leuprorelino vartojimo metų. Klinikinė degarelikso nauda lyginant su leuprolelinu ir kartu pridėtu antiandrogeniniu preparatu pirminėje gydymo stadijoje nebuvo parodyta.

Poveikio testosterono koncentracijai laikinumas

Atliktas pacientų, kuriems po lokalaus gydymo (daugumai – radikalios prostatektomijos ir švitinimo) didėjo PSA koncentracija, tyrimas. Jiems 7 mėnesius buvo leidžiama FIRMAGON, paskui jie buvo stebimi dar 7 mėnesius. Laikotarpio, kol baigus gydymą testosterono koncentracija pasidarys > 0,5 ng/ml (t.y. didesnė už kastracinę), mediana buvo 112 dienų skaičiuojant nuo stebėjimo laikotarpio pradžios (stebėjimas pradėtas praėjus 28 dienoms po paskutinės injekcijos). Laikotarpio, kol testosterono koncentracija pasidarys > 1,5 ng/ml (didesnė už apatinę normos ribą), mediana buvo 168 dienos.

Ilgalaikis poveikis

Sėkmingas atsakas tyrime buvo apibrėžtas kaip medicininės kastracijos pasiekimas 28 dieną ir jos išlaikymas visą 364 dienų laikotarpį, kai testosterono koncentracija nė karto neviršijo 0,5 ng/ml.

3 lentelė. Kumuliacinė testosterono koncentracijos ≤0,5 ng/ml tikimybė nuo 28 dienos iki 364 dienos

 

Degareliksas 240/80 mg

Leuprorelinas 7,5 mg

 

N=207

N=201

Respondentų skaičius

Atsako dažnis

97,2%

96,4%

(pasikliautiniai intervalai)*

(93,5; 98,8%)

(92,5; 98,2%)

* apskaičiuota pagal Kaplan Meier atskiroms grupėms.

Prostatos specifinio antigeno (PSA) sumažėjimas

Klinikinio tyrimo programoje nebuvo tiesiogiai matuojamas auglio dydis, tačiau buvo netiesioginis teigiamas auglio atsakas, kurį parodė PSA medianos sumažėjimas 95% po 12 mėnesių gydymo degareliksu.

Tyrimo metu PSA mediana gydymo pradžioje buvo:

-gydymo degareliksu 240/80 mg grupėje – 19,8 ng/ml (interkvartilinis intervalas: P25 9,4 ng/ml, P75 46,4 ng/ml);

-gydymo leuprorelino 7,5 mg grupėje – 17,4 ng/ml (interkvartilinis intervalas: P25 8,4 ng/ml, P75 56,5 ng/ml).

2 paveikslas. Grupių, kurioms buvo taikomas skirtingas gydymas, PSA pokyčiai procentais nuo gydymo pradžios iki 56 dienos (mediana su interkvartiliniais intervalais)

Procentinis PSA kitimas nuo 0iki 56dienos

Procentinis kitimas

Laikas nuo pirmosdozės skyrimo(dienos)

Gydoma grupė

Degareliksas 240@40/80@20

Leuprorelinas 7.5 mg

Atliekant iš anksto numatytą analizę šis skirtumas buvo statistiškai reikšmingas (p<0,001) 14 ir 28 dienomis.

Prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentracija praėjus dviems savaitėms nuo degarelikso sušvirkštimo sumažėjo 64%, praėjus vienam mėnesiui – 85%, praėjus trims mėnesiams – 95% ir išliko sumažėjusi (maždaug 97%) vienerių gydymo metų laikotarpiu.

Nuo 56 iki 364 dienos tarp degarelikso ir lyginamojo gydymo, vertinant procentinį pokytį nuo gydymo pradžios, reikšmingų skirtumų nebuvo.

Poveikis prostatos tūriui

Pacientai, kuriems reikėjo hormoninio gydymo prieš švitinimą, arba kuriems reikėjo medicininės kastracijos,

3 mėnesius vartojo degareliksą 240/80 mg dozėmis. Transrektalinio ultragarsinio skenavimo būdu išmatuotas

jų prostatos tūris sumažėjo 37%. Prostatos tūris sumažėjo panašiai kaip vartojant gosereliną kartu su antiandrogenu, skirtu apsaugai nuo naviko simptomų paūmėjimo.

Poveikis QT/QTc intervalams

Atliekant patvirtinamąjį tyrimą, kurio metu buvo lyginamas FIRMAGON ir leuprorelinas, buvo reguliariai atliekamos elektrokardiogramos. Gydant abiem preparatais maždaug 20% pacientų QT/QTc intervalai viršijo 450 msek. Nuo gydymo pradžios iki tyrimo pabaigos FIRMAGON pokyčių mediana buvo 12,0 msek., o leuprorelino – 16,7 msek.

Antikūnai prieš degareliksą

Po vienerių FIRMAGON vartojimo metų antikūnų prieš degareliksą rasta 10%, po iki penkių su puse – 29% pacientų. FIRMAGON vartojus iki penkių su puse metų negauta duomenų, kad antikūnų susidarymas turėtų įtakos gydymo veiksmingumui ar saugumui.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atleido nuo įpareigojimo pateikti FIRMAGON tyrimų su visais vaikų populiacijos pogrupiais duomenis (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

5.2Farmakokinetinės savybės

Rezorbcija

Sušvirkštus 240 mg degarelikso po oda ir esant jo koncentracijai 40 mg/ml prostatos vėžiu sergantiems

pacientams pagrindiniame CS21 tyrime , AUC0-28 dienos buvo 635 (602-668) para*ng/ml, Cmax buvo 66,0 (61,0-71,0) ng/ml, kuris pasirodė esant 40 (37-42) valandų tmax. Reikšmių vidurkis buvo apytiksliai 11 –

12 ng/ml po pirminės pavartotos dozės ir 11 – 16 ng/ml po palaikomosios 80 mg dozės esant 20 mg/ml koncentracijai.

Susidarius Cmax, vėliau degarelikso koncentracija plazmoje mažėja dviem fazėmis. Vartojant palaikomąją dozę, vidutinis terminalinis pusinis periodas (t½) būna 29 dienos. Ilgas pusinės eliminacijos periodas vaistinio preparato sušvirkštus po oda susidaro dėl labai lėto degarelikso atsipalaidavimo depo, susidarančio injekcijos vietoje. Vaistinio preparato farmakokinetinės savybės priklauso nuo jo koncentracijos injekciniame tirpale.Taigi Cmax ir biologinis įsisavinimas turi polinkį mažėti didėjant dozės koncentracijai esant padidėjusiam pusinės eliminacijos periodui. Taigi jokios kitos dozės koncentracijos nerekomenduojama naudoti išskyrus rekomenduojamą.

Pasiskirstymas

Pasiskirstymo tūris sveikų vyresnio amžiaus vyrų organizme sudaro maždaug 1 l/kg. Apskaičiuota, kad su plazmos baltymais susijungia maždaug 90%.

Biotransformacija

Degareliksas, eidamas per kepenų ir tulžies latakų sistemą, skaidomas įprastiniu peptidų degradacijos būdu. Didžioji jo dalis pašalinama peptidų fragmentų pavidalu su išmatomis. Sušvirkštus degarelikso po oda, kraujo plazmos mėginiuose reikšmingų metabolitų aptikta nebuvo. In vitro tyrimai parodė, kad degareliksas nėra substratas žmogaus CYP450 sistemai.

Eliminacija

Sveikų vyrų organizme maždaug 20-30% suvartotos vienkartinės intraveninės dozės išskiriama su šlapimu. Taigi galima manyti, kad 70-80% vaistinio preparato dozės išskiriama per kepenų ir tulžies latakų sistemą. Buvo nustatyta, kad sveikų vyresnio amžiaus vyrų organizme degarelikso, skiriamo vienkartine intravenine doze (0,864-49,4 µg/kg), klirensas sudarė 35–50 ml/h/kg.

Ypatingos pacientų grupės

Pacientai, kuriems sutrikusi inkstų funkcija

Nebuvo atlikta farmakokinetikos tyrimų pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi. Tik maždaug 20-30% suvartotos degarelikso dozės išskiriama per inkstus nepakitusios. Patvirtinamojo III fazės tyrimo pacientų populiacijos duomenų farmakokinetikos analizė parodė, kad degarelikso klirensas pacientams, kuriems buvo lengvas ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, sumažėjo apytiksliai 23%. Todėl pacientams, kuriems yra lengvas ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, dozės koreguoti nerekomenduojama.

Duomenų apie pacientus, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, yra mažai, todėl jiems skiriant vartoti šį vaistinį preparatą būtinas atsargumas.

Pacientai, kuriems sutrikusi kepenų funkcija

Degareliksas buvo tiriamas atliekant farmakokinetikos tyrimą ir dalyvaujant pacientams, kuriems buvo lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas. Lyginant kepenų funkcijos sutrikimais sergančius pacientus su sveikais asmenimis nebuvo pastebėta padidėjusios ekspozicijos požymių. Pacientams, sergantiems lengvu ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimu, dozės koreguoti nebūtina. Pacientai, sergantys sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu, nebuvo tirti, todėl tokiais atvejais būtinas atsargumas.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Reprodukciniai tyrimai, atlikti su gyvūnais, parodė, kad degareliksas patinams sukėlė nevaisingumą. Tai pasireiškė dėl farmakologinio poveikio, ir šis poveikis buvo laikinas.

Toksinio poveikio patelių reprodukcijai tyrimai, atlikti su degareliksu, parodė rezultatus, kurių buvo galima tikėtis, žinant degarelikso farmakologines savybes. Degareliksas sukėlė nuo dozės priklausomą poravimosi ir nėštumo laiko pailgėjimą, geltonkūnių kiekio sumažėjimą, preimplantacinių ir poimplantacinių persileidimų padaugėjimą, nėštumo nutrūkimų padaugėjimą, ankstyvųjų embrionų / vaisių mirčių padaugėjimą, priešlaikinių gimdymų padaugėjimą ir gimdymų trukmę pailgėjimą.

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancerogeniškumo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Abu tyrimai in vitro ir in vivo neparodė jokio poveikio QT pailgėjimui.

Ūminio, poūmio ir lėtinio toksinio poveikio tyrimų metu žiurkėms ir beždžionėms suleidus degarelikso po oda, toksinio poveikio tiriamiems organams pastebėta nebuvo. Sušvirkštus gyvūnams po oda dideles dozes degarelikso, buvo pastebėtas su vaistiniu preparatu susijęs vietinis sudirginimas.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Milteliai:

Manitolis (E421)

Tirpiklis:

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai.

Po praskiedimo

Cheminis ir fizinis stabilumas buvo stebėtas 2 valandas esant 25°C temperatūrai. Mikrobiologiniu požiūriu, nebent praskiedimo metodas užkirstų kelią mikrobiologinio užterštumo rizikai, vaistinį preparatą reikėtų sušvirkšti nedelsiant. Jei vaistinis preparatas nesuvartojamas nedelsiant, laikymo laikas ir sąlygos kuomet dar galima naudoti preparatą yra vartotojo atsakomybė.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos nurodytos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Stiklo (I tipo) flakonas su bromobutilo gumos kamščiu ir nuplėšiamu aliuminio dangteliu; flakone yra 80 mg miltelių injekciniam tirpalui

Stiklo (I tipo) užpildytas švirkštas su elastomero stūmokliniu kamščiu, galiuko dangteliu ir pažymėta linija ties 4 ml; užpildytame švirkšte yra 4,2 ml tirpiklio

Stūmoklio kotelis Flakono jungiklis

Injekcinė adata (25G 0,5 x 25 mm)

Pakuočių dydžiai

FIRMAGON tiekiamas 2 dydžių pakuotėse:

1 dėklo pakuotėje yra 1 flakonass miltelių, 1 tirpikliu užpildytas švirkštas, 1 stūmoklio kotelis, 1 flakono adapteris ir 1 adata;

3 dėklų pakuotėje yra 3 flakonai miltelių, 3 tirpikliu užpildyti švirkštai, 3 stūmoklio koteliai, 3 flakono adapteriai ir 3 adatos.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Reikia tiksliai laikytis atskiedimo instrukcijų.

Kitos koncentracijos skyrimas nerekomenduojamas kadangi gelio depo formavimasis priklauso nuo vaisto koncentracijos. Paruoštas tirpalas turi būti skaidrus skystis, be neištirpusių dalelių.

PASTABA:

FLAKONAI NEGALI BŪTI PURTOMI

Pakuotėje yra vienas miltelių flakonas ir vienas tirpiklio užpildytas švirkštas, kuriuos reikia paruošti poodinei injekcijai.

1. Nuplėškite flakono jungiklio pakuotės dangtelį.

Uždėkite jungiklį ant miltelių flakono, paspausdami žemyn, iki pradursite guminį kamštelį ir jungiklis užsimaus.

2. Paruoškite užpildytą švirkštą, prijungdami stūmoklio kotelį.

3. Nuimkite dangtelį nuo užpildyto švirkšto. Sukdami prie jungiklio švirkštą, prijunkite jį prie miltelių flakono.

Į miltelių flakoną sušvirkškite visą tirpiklį.

4. Nenuimdami švirkšto, labai atsargiai pasukiokite flakoną, kol tirpalas pataps skaidrus ir jame nebus jokių neištirpusių miltelių ar dalelių. Jei milteliai prilimpa prie flakono aukščiau skysčio paviršiaus, galite šiek tiek palenkti flakoną. Nekratykite, kad nesusidarytų putų.

Ant skysčio paviršiaus gali būti mažų oro burbuliukų žiedas. Tirpimas paprastai trunka kelias minutes, tačiau kai kada gali trukti iki 15 minučių.

5. Apverskite flakoną dugnu aukštyn ir į švirkštą pritraukite tirpalo iki pažymėtos linijos.

Visada įsitikinkite, kad ištraukėte tikslų kiekį tirpalo ir pašalinkite visus oro burbuliukus.

6. Atjunkite švirkštą nuo flakono jungiklio ir sujunkite jį su adata, skirta gilioms poodinėms injekcijoms

7. Tirpalą suleiskite giliai po oda. Injekciją reikia atlikti taip: suimkite pilvo odą, pakelkite poodinį audinį ir

įdurkite adatą giliai ne mažesniu kaip 45 laipsnių kampu.

Lėtai sušvirkškite 4 ml FIRMAGON 80 mg iš karto po ištirpinimo.

8. Injekcijų negalima atlikti tose srityse, kurios spaudžiamos, t. y. negalima švirkšti ties vieta, kur segamas diržas, ar juosmeniu, taip pat negalima švirkšti arti šonkaulių.

Nešvirkškite tiesiai į veną. Šiek tiek atitraukite stūmoklį, kad patikrintumėte, ar neįtraukėte kraujo. Jei švirkšte pasirodo kraujo, vaistinio preparato daugiau vartoti negalima. Nutraukite procedūrą ir išmeskite švirkštą ir adatą (Pacientui atskieskite naują vaistinio preparato dozę).

Specialių reikalavimų atliekoms tvarkyti nėra.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

DK-2300 Copenhagen S

Danija

Tel: +45 88 33 88 34

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/504/001

EU/1/08/504/003

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisės suteikimo data 2009/02/17

Paskutinio rinkodaros teisės atnaujinimo data 2013/09/19

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

{MMMM/mm/DD}

Išsamią informaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje: http://www.ema.europa.eu/

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

FIRMAGON 120 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename flakone yra po 120 mg degarelikso (acetato pavidalu). Praskiedus, kiekviename tirpalo ml yra 40 mg degarelikso.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Milteliai: balti ar beveik balti milteliai.

Tirpiklis: skaidrus, bespalvis tirpalas.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

FIRMAGON yra gonadotropiną atpalaiduojančio hormono (GnRH) antagonistas, skirtas suaugusiems vyriškos giminės pacientams progresuojančio nuo hormonų priklausomo prostatos vėžio gydymui.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Pradinė dozė

Palaikomoji dozė, vartojama vieną kartą per

 

mėnesį

240 mg, t. y. dvi viena po kitos atliekamos poodinės

80 mg, t. y. viena poodinė injekcija

injekcijos po 120 mg

 

Pirmąją palaikomąją dozę reikėtų suleisti praėjus vienam mėnesiui nuo pradinės dozės.

Gydomąjį degarelikso poveikį reikėtų stebėti, vertinant klinikinius parametrus ir prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentracijos kraujo serume tyrimus. Klinikinių tyrimų duomenimis, testosteronas (T) yra slopinamas, jo koncentracijai serume pasiekiant medicininės kastracijos lygį (T≤0,5 ng/ml), 96% pacientų po pradinės dozės pavartojimo praėjus trims dienoms, o 100% pacientų – praėjus vienam mėnesiui. Palaikomąja vaistinio preparato doze gydant ilgą laiką (iki 1 metų), 97% pacientų testosterono koncentracija (T≤0,5 ng/ml) išliko sumažėjusi.

Jeigu atrodo, kad paciento klinikinis atsakas nėra optimalus, reikėtų įsitikinti, ar testosterono koncentracija kraujo serume išlieka pakankamai sumažėjusi.

Kadangi degareliksas neskatina testosterono antplūdžio, gydymo pradžioje nebūtina pridėti antiandrogenų, siekiant apsaugoti nuo testosterono antplūdžio.

Ypatingos populiacijos

Senyviems pacientams, taip pat kai sutrikusi kepenų ar inkstų veikla

Vyresnio amžiaus pacientams ar pacientams, kuriems yra lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų ar inkstų funkcijos pakenkimas, dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių). Pacientai, kuriems yra sunkus kepenų ar inkstų pakenkimas, nebuvo tirti, todėl tokiais atvejais būtinas atsargumas (žr. 4.4 skyrių).

Vaikų populiacija

FIRMAGON vartojimas suaugusių vyrų progresavusiam nuo hormonų priklausomam prostatos vėžiui gydyti vaikams ir paaugliams neaktualus.

Vartojimo būdas

Prieš vartojimą FIRMAGON turi būti praskiestas. Praskiedimo ir vartojimo instrukcijos pateiktos 6.6 skyriuje.

FIRMAGON vartoti TIK po oda, jo negalima švirkšti į veną.

Šio vaistinio preparato leisti į raumenis nerekomenduojama, nes atitinkamų tyrimų neatlikta.

FIRMAGON švirkščiamas po oda pilvo srityje. Reikia periodiškai keisti injekcijos vietą. Injekcijas reikėtų atlikti tose srityse, kurios nebus spaudžiamos, t. y. negalima švirkšti ties juosmeniu ar vieta, kur segamas diržas, taip pat negalima švirkšti arti šonkaulių.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Poveikis QT/QTc intervalui

Ilgą laiką vartojant androgenus slopinančius preparatus gali pailgėti QT intervalas. Patvirtinamąjame tyrime lyginant FIGMAGON su leuprorelinu periodiškai (kas mėnesį) buvo registruojama elektrokardiograma (EKG). QT/QTc intervalas pasidarė ilgesnis kaip 450 msek. apie 20% abu vaistinius preparatus vartojusių pacientų; 1% degareliksą ir 2% leuproreliną vartojusių pacientų jis viršijo 500 msek. (žr. 5.1 skyrių).

FIRMAGON nebuvo ištirtas pacientams, kuriems QT intervalas buvo pakoreguotas virš 450 msek; pacientams kuriems buvo pasireiškęs torsade de pointes ar esami jo rizikos faktoriai; pacientams kurie kartu vartojo vaistinius preparatus galinčius prailginti QT intervalą. Taigi šiems pacientams FIRMAGON naudos/rizikos santykis turi būti nuodugniai įvertintas (žr. 4.5 ir 4.8 skyrių).

Detalus poveikio QT intervalui tyrimas parodė, kad pats degareliksas QT/QTc intervalo neveikia (žr. 4.8 skyrių).

Kepenų pakenkimas

Pacientai su esamu ar tikėtinu kepenų pakenkimu nebuvo įtraukti į ilgalaikius klinikinius tyrimus su degareliksu. Buvo stebėtas lengvas, trumpalaikis ALT ir AST didėjimas, kurie nebuvo lydimi bilirubino padidėjimu ar klinikinių simptomų. Pacientams su esamu ar tikėtinu kepenų pakenkimu dėl kepenų funkcijos tikrinimo turi būti nuspręsta gydymo metu. Degarelikso farmakokinetika buvo ištirta po vienkartinės intraveninės dozės skyrimo pacientams turintiems lengvą ar vidutinį kepenų pakenkimą (žr. 5.2 skyrių).

Inkstų pakenkimas

Degareliksas nebuvo tirtas skiriant jį pacientams turintiems sunkų inkstų veiklos sutrikimą, todėl vaistą reikia skirti atsargiai.

Padidėjęs jautrumas

Degareliksas nebuvo tirtas pacientams turėjusiems sunkią negydytą astmą, anafilaksinę reakciją, sunkią dilgėlinę ar angioneurozinę edemą.

Kaulų tankio pakitimai

Sumažėjęs kaulo tankis buvo aprašytas medicininėje literatūroje vyrams, kuriems buvo atlikta orchiektomija ar kurie buvo gydyti GnRH agonistais. Tikėtina, kad ilgalaikis testosterono slopinimas vyrams gali veikti kaulų tankį. Gydymo su degareliksu metu kaulų tankis nebuvo matuotas.

Gliukozės tolerancija

Gliukozės tolerancijos sumažėjimas buvo pastebėtas vyrams, kuriems buvo atlikta orchiektomija ar kurie buvo gydyti GnRH agonistais. Vartojant preparatą gali atsirasti diabetas arba vystytis diabeto pablogėjimas;

taigi diabetu sergantiems pacientams gali reikėti daug dažniau tikrinti cukraus kiekį kraujyje skiriant androgenų trūkumo terapiją. Degarelikso poveikis insulinui ir gliukozės lygiui nebuvo tirtas.

Širdies ir kraujagyslių ligos

Medicininėje literatūroje aprašyta atvejų, kai taikant androgenų poveikį pašalinantį gydymą pasireiškė širdies ir kraujagyslių liga, pvz., insultas ar miokardo infarktas. Dėl to būtina atsižvelgti į visus širdies ir kraujagyslių rizikos faktorius.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Formaliai sąveika tarp vaistų netirta.

Nuo tada kai androgenų trūkumo gydymas gali pailginti QTc intervalą, lygiagretus degarelikso vartojimas su vaistiniais preparatais prailginančiais QTc intervalą ar vaistiniais preparatais, kurie gali sukelti torsade de pointes tokiais kaip IA klasės (pvz. chinidinas, dizopiramidas) ar III klasės (pvz., amiodaronas, sotalolis, dofetilidas, ibutilidas) antiaritminiais medicininiais preparatais, metadonu, moksifloksacinu, antipsichoziniais preparatais ir t.t. turi būti kruopščiai įvertintas (žr. 4.4 skyrių).

Degareliksas nėra substratas žmogaus CYP450 sistemai ir in vitro pastebimai neskatina bei neslopina CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 ar CYP3A4/5. Taigi kliniškai reikšmingos farmakokinetinės vaistų tarpusavio sąveikos metabolizme susijusios su šiais izoenzimais nėra tikėtinos.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas ir žindymas

FIRMAGON indikacijų skirtų vartoti moterims nėra.

Vaisingumas

FIRMAGON gali mažinti vyrų vaisingumą, kol dėl šio vaistinio preparato poveikio būna sumažėjusi testosterono koncentracija.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

FIRMAGON gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. Vis dėlto nuovargis ir galvos svaigimas yra dažnos šalutinės reakcijos, kurios gali turėti įtakos gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Dažniausios nepageidaujamos reakcijos, pastebėtos gydymo degareliksu patvirtinamojo III fazės tyrimo metu (N=409), atsirado dėl tikėtino fiziologinio testosterono slopinimo poveikio, įskaitant karščio antplūdžius ir svorio didėjimą (pasireiškė atitinkamai 25% ir 7% pacientų, vartojusių šį vaistinį preparatą vienerius metus) ar nepageidaujamo poveikio injekcijos vietai. Trumpalaikis drebulys, karštis ar į gripą panašus negalavimas pasireiškė praėjus valandai po dozės skyrimo (atitinkamai 3%, 2% ir 1% pacientų).

Aprašytos nepageidaujamos reakcijos injekcijos vietoje daugiausia buvo skausmas ir raudonė (juos minėjo atitinkamai 28% ir 17% pacientų), rečiau minėti patinimas (6%), sukietėjimas (4%) ir mazgelio susidarymas (3%). Šie reiškiniai pirmiausia atsirado sušvirkštus pradinę dozę, o palaikomojo gydymo, skiriant 80 mg dozę, metu 100 injekcijų nepageidaujamų reiškinių dažnis buvo toks: 3 skausmo atvejai ir mažiau negu 1 raudonės, patinimo, mazgelio atsiradimo ir sukietėjimo atvejis. Aprašyti reiškiniai daugiausia buvo laikini, silpni ar vidutinio stiprumo, tik labai retais atvejais dėl jų teko nutraukti dalyvavimą tyrime (< 1%). Gauta labai retų pranešimų apie sunkias injekcijos vietos reakcijas, pvz., injekcijos vietos infekciją, injekcijos vietos pūlinį ar injekcijos vietos nekrozę (gali prireikti chirurginio gydymo ar drenažo).

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujamų poveikių, esančių žemiau, dažnis yra apibūdinamas sekančia tvarka:

Labai dažni (≥ 1/10); dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10); nedažni (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100); reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000); labai reti (nedažni (nuo <1/10 00). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

1 lentelė. Nepageidaujamų vaisto reakcijų dažnis, nustatytas 1259 pacientams per 1781 paciento metus atliekant II ir III fazės tyrimus, ir remiantis vaistinį preparatą pateikus į rinką gautais pranešimais.

MedDRA

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

organų

 

 

 

 

sistemų

 

 

 

 

klasės (OSK)

 

 

 

 

Kraujo ir

 

Anemija*

 

Karščiavimas dėl

limfinės

 

 

 

neutropenijos

sistemos

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Imuninės

 

 

Padidėjęs jautrumas

Anafilaksinės

sistemos

 

 

 

reakcijos

sutrikimai

 

 

 

 

Metabolizmo

 

Svorio

Hiperglikemija/cukrinis

 

ir mitybos

 

padidėjimas*

diabetas, cholesterolio

 

sutrikimai

 

 

padidėjimas, svorio

 

 

 

 

mažėjimas, apetito

 

 

 

 

sumažėjimas, kalcio

 

 

 

 

kiekio pakitimas

 

 

 

 

kraujyje

 

Psichikos

 

Nemiga

Depresija, libido

 

sutrikimai

 

 

sumažėjimas*

 

Nervų

 

Galvos

Psichikos sutrikimas,

 

sistemos

 

svaigimas,

hipoastezija

 

sutrikimai

 

galvos skausmas

 

 

Akių

 

 

Neaiškus matymas

 

sutrikimai

 

 

 

 

Širdies

 

 

Širdies aritmija

Miokardo

sutrikimai

 

 

(įskaitant prieširdžių

infarktas, širdies

 

 

 

virpėjimą), palpitacija,

nepakankamumas

 

 

 

QT pailgėjimas* (žr. 4.4

 

 

 

 

ir 4.5 skyrius)

 

Kraujagyslių

Kraujo antplūdis į

 

Hipertenzija,

 

sutrikimai

veidą*

 

vazovagalinė reakcija

 

 

 

 

(įskaitant hipotenziją)

 

Kvėpavimo

 

 

Dispnėja

 

sistemos,

 

 

 

 

krūtinės ląstos

 

 

 

 

ir tarpuplaučio

 

 

 

 

sutrikimai

 

 

 

 

Virškinimo

 

Viduriavimas,

Vidurių užkietėjimas,

 

trakto

 

pykinimas

vėmimas, pilvo

 

sutrikimai

 

 

skausmas, diskomfortas

 

 

 

 

pilvo srityje, burnos

 

 

 

 

sausumas

 

Kepenų,

 

Kepenų

Bilirubino padidėjimas,

 

tulžies pūslės

 

transaminazių

alkalino fosfatazės

 

ir latakų

 

aktyvumo

padidėjimas

 

sutrikimai

 

padidėjimas

 

 

Odos ir

 

Hiperhidrozė

Dilgėlinė, odos

 

poodinio

 

(įskaitant naktinį

mazgeliai, alopecija,

 

audinio

 

prakaitavimą)*,

niežulys, eritema.

 

sutrikimai

 

bėrimas

 

Skeleto,

 

Kaulų, raumenų

Osteoporozė/osteopenija

raumenų ir

 

skausmas ir

, artralgija, raumenų

jungiamojo

 

diskomfortas

silpnumas, sąnarių

audinio

 

 

pabrinkimas/sustingimas

sutrikimai

 

 

 

Inkstų ir

 

 

Padažnėjęs šlapinimasis,

šlapimo takų

 

 

skausmingas

sutrikimai

 

 

šlapinimasis, dizurija,

 

 

 

naktinis šlapinimasis,

 

 

 

inkstų pakenkimas,

 

 

 

šlapimo nelaikymas

Lytinės

 

Ginekomastija*,

Skausmas sėklidėse,

sistemos ir

 

sėklidžių

skausmas krūtyse,

krūties

 

atrofija*,

dubens skausmas,

sutrikimai

 

erekcijos

lytinių organų

 

 

disfunkcija*

dirginimas, ejakuliacijos

 

 

 

susilpnėjimas

Bendrieji

Nepageidaujamos

Drebulys,

Negalavimas, periferinė

sutrikimai ir

reakcijos

karščiavimas,

edema

vartojimo

injekcijos vietoje

nuovargis*, į

 

vietos

 

gripą panašūs

 

pažeidimai

 

negalavimai

 

*Žinomos fiziologinės testosterono slopinimo pasekmės.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Laboratorinių parametrų pokyčiai

Laboratorinių rodiklių reikšmių pokyčiai, kurie buvo stebėti vienerius gydymo metus patvirtinamame III fazės tyrime (N=409), buvo tokie patys degarelikso ir palyginimui skirto GnRH agonisto (leuprorelino).

Žymiai nenormalios (>3*ULN) kepenų transaminazių reikšmės (ALT, AST ir GGT) buvo stebėtos 2 – 6% pacientų, kuriems prieš skiriant gydymą abiems vaistais, reikšmės buvo normalios. Gydant abejais vaistais, žymus sumažėjimas hemotologinių reikšmių, hemotokrito (≤0,37) ir hematoglobino (≤115 g/l) buvo stebėtas atitinkamai 40% ir 13-15% pacientų prieš gydymą turėjusių normalias reikšmes. Nėra žinoma kokia dalimi hematologinių reikšmių sumažėjimas susijęs su prostatos vėžio buvimu ir kokia dalimi kaip androgenų trūkumo terapijos padarinys. Žymiai nenormalios reikšmės kalio (≥5.8 mmol/l), kreatinino ((≥ 177 µmol/l) ir azoto kiekio kraujyje ir šlapime ((≥ 10,7 mmol/l) buvo nustatytos 6%, 2% ir 15% pacientų gydytų degareliksu ir 3%, 2%, ir 14% gydytų leuprorelinu, prieš gydymą turėjusiems normalias reikšmes.

EKG parametrų pasikeitimai

EKG matavimų pasikeitimai buvo stebėti vienerius gydymo metus patvirtinamame III fazės tyrime (N=409), buvo tokie patys degarelikso ir palyginimui skirto GnRH agonisto (leuprorelino). Trims (≤1%) iš 409 degarelikso grupės pacientų ir keturiems (2%) iš 201 leuprorelino 7,5 mg grupės pacientų turėjo

QTcF ≥ 500 msek. Nuo tyrimo pradžios iki galo QTsF vidutiniškai pakito 12 msek vartojusiems degareliksą ir 16,7 msek vartojusiems leuproreliną.

Detalus sveikų asmenų (n = 80), kuriems buvo infuzuota degarelikso per 60 min. į veną (vidutinė Cmax buvo 222 ng/ml ir maždaug 3-4 kartus viršijo susidarančią gydant prostatos vėžį), QT intervalo tyrimas parodė, kad pats degareliksas neveikia širdies repoliarizacijos (QTcF), širdies susitraukimų dažnio, AV laidumo, širdies depoliarizacijos bei T ir U dantelių formos.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Nėra ūminio degarelikso perdozavimo klinikinės patirties. Perdozavęs pacientas turėtų būti stebimas, o prireikus turi būti suteiktas tinkamas palaikomasis gydymas.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – endokrininę sistemą veikiantys preparatai, kiti hormonų antagonistai ir jiems artimi preparatai, ATC kodas – L02BX02.

Veikimo mechanizmas

Degareliksas yra selektyvus gonadodropiną atpalaiduojančio hormono (GnRH) antagonistas, kuris konkurenciškai ir grįžtamai susijungia su hipofizės GnRH receptoriais, tuo būdu greitai sumažindamas gonadotropinų, liuteinizuojančio hormono (LH) ir folikulus stimuliuojančio hormono (FSH) atsipalaidavimą, taip pat sumažindamas ir testosterono (T) išsiskyrimą iš sėklidžių. Prostatos karcinoma yra jautri androgenui ir reaguoja į gydymą, kuris atstato androgenų šaltinį. Skirtingai nuo GnRH agonistų, GnRH antagonistai nesukelia LH antplūdžio, dėl kurio staigiai padidėja testosterono ir stimuliuojamas auglys, dėl to pradėjus gydymą ligos simptomai gali paūmėti.

Viena 240 mg degarelikso dozė, po kurios kas mėnesį vartojamos palaikomosios dozės po 80 mg, greitai sumažina LH, FSH kiekį, dėl to sumažėja testosterono. Dihidrotestosterono (DHT) koncentracija serume sumažėja panašiai, kaip ir testosterono.

Degareliksas yra veiksmingas pasiekiant ir palaikant testosterono slopinimą gerokai žemiau medicininės kastracijos lygio (0,5 ng/ml). Palaikomoji 80 mg mėnesinė dozė palaikė testosterono slopinimą 97% pacientų mažiausiai vienerius metus. Po kartojamų degarelikso injekcijų nenustatyta net nežymaus testosterono koncentracijos padidėjimo. Testosterono koncentracijos mediana, praėjus vieneriems gydymo metams, buvo

0,087 ng/ml (interkvartilinis intervalas – 0,06–0,15) N=167.

Patvirtinamojo III fazės tyrimo rezultatai:

Degarelikso veiksmingumas ir saugumas buvo tiriami atliekant atvirą, daugiacentrį, atsitiktinių imčių, lyginamą su aktyviu gydymu, lygiagrečių grupių klinikinį tyrimą. Buvo tirtas dviejų skirtingų degareliksų mėnesinio dozavimo režimų veiksmingumas ir saugumas pradedant 240 mg (40 mg/ml) doze ir pratęsiant mėnesine doze injekuojant po oda 160 mg (40 mg/ml) ar 80 mg (20 mg/ml) vaistinio preparato. Palyginimui buvo skiriama 7,5 mg leuprorelino mėnesinė dozė į raumenis pacientams sergantiems prostatos vėžiu, kuriems gydyti reikalinga androgenų trūkumo terapija. Iš viso 620 pacientai buvo atsitiktinai atrinkti į vieną iš trijų gydymo grupių kurioje 504 (81%) pacientų, tyrimą užbaigė. 240/80 mg degareliksu gydyta 41 (20%) pacientų grupė tyrimą nutraukė lyginant su su 32 (16%) pacientų grupe vartojusių leuproreliną.

Iš atrinktų 610 pacientų:

31% buvo neišplitęs prostatos vėžys;

29% buvo vietiškai išplitęs prostatos vėžys;

20% buvo metastazavęs prostatos vėžys;

7% buvo nežinoma, ar yra metastazių;

13% anksčiau buvo atlikta gydomoji operacija ar švitinimas ir nustatyta didėjanti PSA koncentracija.

Skirtingų tyrimo grupių pacientų pradiniai demografiniai duomenys buvo panašūs.

Vidutinis amžius buvo 74 metai (nuo 47 iki 98 metų). Pirmasis tikslas buvo pademonstruoti, kad degareliksas yra veiksmingas pasiekiant ir palaikant mažesnį nei 0,5 ng/ml testosterono slopinimą per 12 gydymo mėnesių. Buvo pasirinkta mažiausia efektyvi palaikomoji 80 mg degarelikso dozė.

Testosterono (T) koncentracijos serume ≤0,5 ng/ml pasiekimas

FIRMAGON yra veiksmingas, siekiant greito testosterono slopinimo. Žr. 2 lentelę.

2 lentelė. Pacientų, pasiekusių T≤0,5 ng/ml po gydymo pradžios, procentinis kiekis.

Laikas

Degareliksas 240/80

Leuprorelinas 7,5 mg

1 diena

52%

0%

3 diena

96%

0%

7 diena

99%

1%

14 diena

100%

18%

28 diena

100%

100%

Testosterono antplūdžio išvengimas

Testosterono antplūdis apibrėžiamas kaip testosterono koncentracija, per pirmąsias 2 savaites ≥15% viršijanti gydymo pradžioje buvusią koncentraciją. Nė vienam iš degareliksu gydytų pacientų nebuvo testosterono antplūdžio. Trečią dieną testosterono sumažėjo vidutiniškai 94%.

Daugeliui iš leuprorelinu gydytų pacientų pasireiškė testosterono antplūdis. Trečią dieną testosterono padaugėjo vidutiniškai 65%. Šis skirtumas buvo statistiškai reikšmingas (p<0,001).

1 paveikslas. Atskirų pacientų grupių testosterono pokytis (procentais) nuo gydymo pradžios iki 28 dienos

(mediana su interkvartiliniais intervalais)

Procentinistestosterono kitimas nuo0 iki28 dienos

Procentinis kitimas

Laikas nuo pirmos dozės skyrim o(dienos)

Gydoma grupėDegareliksa s Leuprorelinas 7.5 mg

240@40/80@20

Pirmasis tyrimo tikslas buvo testosterono slopinimo greitis po vienerių degarelikso ar leuprorelino vartojimo metų. Klinikinė degarelikso nauda lyginant su leuprolelinu ir kartu pridėtu antiandrogeniniu preparatu pirminėje gydymo stadijoje nebuvo parodyta.

Poveikio testosterono koncentracijai laikinumas

Atliktas pacientų, kuriems po lokalaus gydymo (daugumai – radikalios prostatektomijos ir švitinimo) didėjo PSA koncentracija, tyrimas. Jiems 7 mėnesius buvo leidžiama FIRMAGON, paskui jie buvo stebimi dar 7 mėnesius. Laikotarpio, kol baigus gydymą testosterono koncentracija pasidarys > 0,5 ng/ml (t.y. didesnė už kastracinę), mediana buvo 112 dienų skaičiuojant nuo stebėjimo laikotarpio pradžios (stebėjimas pradėtas praėjus 28 dienoms po paskutinės injekcijos). Laikotarpio, kol testosterono koncentracija pasidarys > 1,5 ng/ml (didesnė už apatinę normos ribą), mediana buvo 168 dienos.

Ilgalaikis poveikis

Sėkmingas atsakas tyrime buvo apibrėžtas kaip medicininės kastracijos pasiekimas 28 dieną ir jos išlaikymas visą 364 dienų laikotarpį, kai testosterono koncentracija nė karto neviršijo 0,5 ng/ml.

3 lentelė. Kumuliacinė testosterono koncentracijos ≤0,5 ng/ml tikimybė nuo 28 dienos iki 364 dienos

 

Degareliksas 240/80 mg

Leuprorelinas 7,5 mg

 

N=207

N=201

Respondentų skaičius

Atsako dažnis

97,2%

96,4%

(pasikliautiniai intervalai)*

(93,5; 98,8%)

(92,5; 98,2%)

* apskaičiuota pagal Kaplan Meier atskiroms grupėms.

Prostatos specifinio antigeno (PSA) sumažėjimas

Klinikinio tyrimo programoje nebuvo tiesiogiai matuojamas auglio dydis, tačiau buvo netiesioginis teigiamas auglio atsakas, kurį parodė PSA medianos sumažėjimas 95% po 12 mėnesių gydymo degareliksu.

Tyrimo metu PSA mediana gydymo pradžioje buvo:

-gydymo degareliksu 240/80 mg grupėje – 19,8 ng/ml (interkvartilinis intervalas: P25 9,4 ng/ml, P75 46,4 ng/ml);

-gydymo leuprorelino 7,5 mg grupėje – 17,4 ng/ml (interkvartilinis intervalas: P25 8,4 ng/ml, P75 56,5 ng/ml).

2 paveikslas. Grupių, kurioms buvo taikomas skirtingas gydymas, PSA pokyčiai procentais nuo gydymo pradžios iki 56 dienos (mediana su interkvartiliniais intervalais)

Procentinis PSA kitimas nuo 0iki 56dienos

Procentinis kitimas

Laikas nuo pirmosdozės skyrimo(dienos)

Gydoma grupė

Degareliksas 240@40/80@20

Leuprorelinas 7.5 mg

Atliekant iš anksto numatytą analizę šis skirtumas buvo statistiškai reikšmingas (p<0,001) 14 ir 28 dienomis.

Prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentracija praėjus dviems savaitėms nuo degarelikso sušvirkštimo sumažėjo 64%, praėjus vienam mėnesiui – 85%, praėjus trims mėnesiams – 95% ir išliko sumažėjusi (maždaug 97%) vienerių gydymo metų laikotarpiu.

Nuo 56 iki 364 dienos tarp degarelikso ir lyginamojo gydymo, vertinant procentinį pokytį nuo gydymo pradžios, reikšmingų skirtumų nebuvo.

Poveikis prostatos tūriui

Pacientai, kuriems reikėjo hormoninio gydymo prieš švitinimą, arba kuriems reikėjo medicininės kastracijos, 3 mėnesius vartojo degareliksą 240/80 mg dozėmis. Transrektalinio ultragarsinio skenavimo būdu išmatuotas jų prostatos tūris sumažėjo 37%. Prostatos tūris sumažėjo panašiai kaip vartojant gosereliną kartu su antiandrogenu, skirtu apsaugai nuo naviko simptomų paūmėjimo.

Poveikis QT/QTc intervalams

Atliekant patvirtinamąjį tyrimą, kurio metu buvo lyginamas FIRMAGON ir leuprorelinas, buvo reguliariai atliekamos elektrokardiogramos. Gydant abiem preparatais maždaug 20% pacientų QT/QTc intervalai viršijo 450 msek. Nuo gydymo pradžios iki tyrimo pabaigos FIRMAGON pokyčių mediana buvo 12,0 msek., o leuprorelino – 16,7 msek..

Antikūnai prieš degareliksą

Po vienerių FIRMAGON vartojimo metų antikūnų prieš degareliksą rasta 10%, po iki penkių su puse – 29% pacientų. FIRMAGON vartojus iki penkių su puse metų negauta duomenų, kad antikūnų susidarymas turėtų įtakos gydymo veiksmingumui ar saugumui.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atleido nuo įpareigojimo pateikti FIRMAGON tyrimų su visais vaikų populiacijos pogrupiais duomenis (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

5.2 Farmakokinetinės savybės

Rezorbcija

Sušvirkštus 240 mg degarelikso po oda ir esant jo koncentracijai 40 mg/ml prostatos vėžiu sergantiems

pacientams pagrindiniame CS21 tyrime , AUC0-28 dienos buvo 635 (602-668) para*ng/ml, Cmax buvo 66,0 (61,0-71,0) ng/ml, kuris pasirodė esant 40 (37-42) valandų tmax. Reikšmių vidurkis buvo apytiksliai 11 –

12 ng/ml po pirminės pavartotos dozės ir 11 – 16 ng/ml po palaikomosios 80 mg dozės esant 20 mg/ml koncentracijai.

Susidarius Cmax, vėliau degarelikso koncentracija plazmoje mažėja dviem fazėmis. Vartojant palaikomąją dozę, vidutinis terminalinis pusinis periodas (t½) būna 29 dienos. Ilgas pusinės eliminacijos periodas vaistinio preparato sušvirkštus po oda susidaro dėl labai lėto degarelikso atsipalaidavimo depo, susidarančio injekcijos vietoje. Vaistinio preparato farmakokinetinės savybės priklauso nuo jo koncentracijos injekciniame tirpale.Taigi Cmax ir biologinis įsisavinimas turi polinkį mažėti didėjant dozės koncentracijai esant padidėjusiam pusinės eliminacijos periodui. Taigi jokios kitos dozės koncentracijos nerekomenduojama naudoti išskyrus rekomenduojamą.

Pasiskirstymas

Pasiskirstymo tūris sveikų vyresnio amžiaus vyrų organizme sudaro maždaug 1 l/kg. Apskaičiuota, kad su plazmos baltymais susijungia maždaug 90%.

Biotransformacija

Degareliksas, eidamas per kepenų ir tulžies latakų sistemą, skaidomas įprastiniu peptidų degradacijos būdu. Didžioji jo dalis pašalinama peptidų fragmentų pavidalu su išmatomis. Sušvirkštus degarelikso po oda, kraujo plazmos mėginiuose reikšmingų metabolitų aptikta nebuvo. In vitro tyrimai parodė, kad degareliksas nėra substratas žmogaus CYP450 sistemai.

Eliminacija

Sveikų vyrų organizme maždaug 20-30% suvartotos vienkartinės intraveninės dozės išskiriama su šlapimu. Taigi galima manyti, kad 70-80% vaistinio preparato dozės išskiriama per kepenų ir tulžies latakų sistemą. Buvo nustatyta, kad sveikų vyresnio amžiaus vyrų organizme degarelikso, skiriamo vienkartine intravenine doze (0,864-49,4 µg/kg), klirensas sudarė 35–50 ml/h/kg.

Ypatingos pacientų grupės

Pacientai, kuriems sutrikusi inkstų funkcija

Nebuvo atlikta farmakokinetikos tyrimų pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi. Tik maždaug 20-30% suvartotos degarelikso dozės išskiriama per inkstus nepakitusios. Patvirtinamojo III fazės tyrimo pacientų populiacijos duomenų farmakokinetikos analizė parodė, kad degarelikso klirensas pacientams, kuriems buvo lengvas ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, sumažėjo apytiksliai 23%. Todėl pacientams, kuriems yra lengvas ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, dozės koreguoti nerekomenduojama. Duomenų apie pacientus, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, yra mažai, todėl jiems skiriant vartoti šį vaistinį preparatą būtinas atsargumas.

Pacientai, kuriems sutrikusi kepenų funkcija

Degareliksas buvo tiriamas atliekant farmakokinetikos tyrimą ir dalyvaujant pacientams, kuriems buvo lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas. Lyginant kepenų funkcijos sutrikimas sergančius pacientus su sveikais asmenimis nebuvo pastebėta padidėjusios ekspozicijos požymių. Pacientams, sergantiems lengvu ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimu, dozės koreguoti nebūtina. Pacientai, sergantys sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu, nebuvo tirti, todėl tokiais atvejais būtinas atsargumas.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Reprodukciniai tyrimai, atlikti su gyvūnais, parodė, kad degareliksas patinams sukėlė nevaisingumą. Tai pasireiškė dėl farmakologinio poveikio, ir šis poveikis buvo laikinas.

Toksinio poveikio patelių reprodukcijai tyrimai, atlikti su degareliksu, parodė rezultatus, kurių buvo galima tikėtis, žinant degarelikso farmakologines savybes. Degareliksas sukėlė nuo dozės priklausomą poravimosi ir nėštumo laiko pailgėjimą, geltonkūnių kiekio sumažėjimą, preimplantacinių ir poimplantacinių persileidimų padaugėjimą, nėštumo nutrūkimų padaugėjimą, ankstyvųjų embrionų / vaisių mirčių padaugėjimą, priešlaikinių gimdymų padaugėjimą ir gimdymų trukmę pailgėjimą.

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancerogeniškumo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Abu tyrimai in vitro ir in vivo neparodė jokio poveikio QT pailgėjimui.

Ūminio, poūmio ir lėtinio toksinio poveikio tyrimų metu žiurkėms ir beždžionėms suleidus degarelikso po oda, toksinio poveikio tiriamiems organams pastebėta nebuvo. Sušvirkštus gyvūnams po oda dideles dozes degarelikso, buvo pastebėtas su vaistiniu preparatu susijęs vietinis sudirginimas.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Milteliai:

Manitolis (E421)

Tirpiklis:

Injekcinis vanduo

6.2 Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.

Po praskiedimo

Cheminis ir fizinis stabilumas buvo stebėtas 2 valandas esant 25°C temperatūrai. Mikrobiologiniu požiūriu, nebent praskiedimo metodas užkirstų kelią mikrobiologinio užterštumo rizikai, vaistinį preparatą reikėtų sušvirkšti nedelsiant. Jei vaistinis preparatas nesuvartojamas nedelsiant, laikymo laikas ir sąlygos kuomet dar galima naudoti preparatą yra vartotojo atsakomybė.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos nurodytos 6.3 skyriuje.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Stiklo (I tipo) flakonai su bromobutilo gumos kamščiu ir nuplėšiamu aliuminio dangteliu; flakone yra yra po 120 mg miltelių injekciniam tirpalui

Stiklo (I tipo) užpildytas švirkštai su elastomero stūmokliniu kamščiu, galiuko dangteliu ir pažymėta linija ties 3 ml; užpildytame švirkšte yra po 3 ml tirpiklio

Stūmoklio koteliai Flakonų jungikliai

Injekcinės adatos (25G 0,5 x 25 mm)

Pakuotės dydis

Pakuotėje yra 2 dėklai, kuriuose yra 2 flakonai miltelių, 2 tirpikliu užpildyti švirkštai, 2 stūmoklio koteliai, 2 flakono adapteriai ir 2 adatos.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Reikia tiksliai laikytis atskiedimo instrukcijų.

Kitos koncentracijos skyrimas nerekomenduojamas kadangi gelio depo formavimasis priklauso nuo vaisto koncentracijos. Paruoštas tirpalas turi būti skaidrus skystis, be neištirpusių dalelių.

PASTABA:

FLAKONAI NEGALI BŪTI PURTOMI

Pakuotėje yra du miltelių flakonai ir du tirpiklio užpildyti švirkštai, kuriuos reikia paruošti poodinei injekcijai. Taigi žemiau aprašytą procedūrą reikia pakartoti antrą kartą.

1. Nuplėškite flakono jungiklio pakuotės dangtelį.

Prijunkite jungiklį prie miltelių flakono, paspausdami

žemyn, kol pradursite guminį kamštelį ir jungiklis užsimaus.

2. Paruoškite užpildytą švirkštą, prijungdami stūmoklio kotelį.

3. Nuimkite dangtelį nuo užpildyto švirkšto. Sukdami prie jungiklio švirkštą, prijunkite jį prie miltelių flakono. Į miltelių flakoną sušvirkškite visą tirpiklį.

4. Nenuimdami švirkšto, labai atsargiai pasukiokite flakoną, kol tirpalas pataps skaidrus ir jame nebus jokių neištirpusių miltelių ar dalelių. Jei milteliai prilimpa prie flakono aukščiau skysčio paviršiaus, galite šiek tiek palenkti flakoną. Nekratykite, kad nesusidarytų putų.

KRATYKITE, KAD NESUSIDARYTŲ PUTŲ.

Ant skysčio paviršiaus gali būti mažų oro burbuliukų žiedas. Tirpimas paprastai trunka kelias minutes, tačiau kai kada gali trukti iki 15 minučių.

5. Apverskite flakoną dugnu aukštyn ir, laikydami jį vertikaliai, ištraukite tirpalo į švirkštą iki pažymėtos linijos.

Visada įsitikinkite, kad ištraukėte tikslų kiekį tirpalo ir pašalinkite visus oro burbuliukus.

6. Atjunkite švirkštą nuo flakono jungiklio ir sujunkite jį su adata, skirta gilioms poodinėms injekcijoms.

7. Tirpalą suleiskite giliai po oda. Injekciją reikia atlikti taip: suimkite pilvo odą, pakelkite poodinį audinį. ir

įdurkite adatą giliai ne mažesniu kaip 45 laipsnių kampu.

Lėtai sušvirkškite 3 ml FIRMAGON 120 mg iš karto po ištirpinimo.

8. Injekcijų negalima atlikti tose srityse, kurios spaudžiamos, t. y. negalima švirkšti ties vieta, kur segamas diržas, ar juosmeniu, taip pat negalima švirkšti arti šonkaulių.

Nešvirkškite tiesiai į veną. Šiek tiek atitraukite stūmoklį, kad patikrintumėte, ar neįtraukėte kraujo. Jei švirkšte pasirodo kraujo, vaistinio preparato daugiau vartoti negalima. Nutraukite procedūrą ir išmeskite švirkštą ir adatą (Pacientui atskieskite naują vaistinio preparato dozę).

9. Pakartokite atskiedimo procedūrą antrą kartą. Pasirinkite kitą injekcijos vietą ir

sušvirkškite 3 ml iš antro flakono.

Specialių reikalavimų atliekoms tvarkyti nėra.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

DK-2300 Copenhagen S

Danija

Tel: +45 88 33 88 34

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/504/002

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisės suteikimo data 2009-02-17

Paskutinio rinkodaros teisės atnaujinimo data 2013/09/19

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

{MMMM/mm/DD}

Išsamią informaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje: http://www.ema.europa.eu/

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai