Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foclivia (influenza virus surface antigens, inactivated:...) – Preparato charakteristikų santrauka - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasFoclivia
ATC kodasJ07BB02
Sudėtisinfluenza virus surface antigens, inactivated: A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1)
GamintojasSeqirus S.r.l.  

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Foclivia injekcinė suspensija užpildytame švirkšte

Pandeminė vakcina nuo gripo (H5N1) (iš paviršinių antigenų, inaktyvuota, su adjuvantu)

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Gripo viruso štamų paviršiniai antigenai (hemagliutininas ir neuraminidazė)*:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

0,5 ml dozėje yra 7,5 mikrogramai**

*kultivuojamas kiaušinyje

**hemagliutininas išreikštas mikrogramais.

Adjuvanto MF59C.1 sudėtyje yra:

 

kvalenas

9,75 miligramai;

olisorbatas 80

1,175 miligramai;

orbitano trioleatas

1,175 miligramai.

Ši vakcina atitinka PSO rekomendacijas ir ES sprendimą dėl pandemijos.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinė suspensija užpildytame švirkšte.

Baltos spalvos skystis.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Gripo profilaktika esant oficialiai paskelbtai pandemijai.

Foclivia turi būti vartojama pagal oficialius nurodymus.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusiems ir senyvo amžiaus žmonėms: 0,5 ml pasirinktu metu.

Antra vakcinos dozė turi būti skiriama mažiausiai po 3 savaičių pertraukos.

Foclivia buvo įvertinta suaugusiems (nuo 18 iki 60 metų amžiaus) ir senyvo amžiaus (virš 60 metų amžiaus) žmonėms pagal 1, 22 dienos pirminės vakcinacijos grafiką.

Duomenys apie trečią dozę (stiprinamąją), skiriamą praėjus 6 mėnesiams po pirmosios dozės, yra riboti (žr. 4.8 ir 5.1 skyrius).

Vaikų populiacija:

Duomenų apie Foclivia saugumą ir veiksmingumą jaunesniems nei 18 metų amžiaus asmenims dar nėra. Šiuo metu turimi duomenys apie asmenis nuo 6 mėnesių iki 18 metų amžiaus yra aprašyti 5.1 skyriuje, tačiau dozavimo rekomendacijų nėra.

Duomenų apie jaunesnius nei 6 mėnesių amžiaus vaikus nėra.

Vartojimo metodas

Imunizacija turi būti atliekama, leidžiant į deltinį raumenį arba į priekinę šoninę šlaunies sritį (atsižvelgiant į raumenų masę).

4.3Kontraindikacijos

Anafilaksinė (t. y. gyvybei pavojinga) reakcija praeityje, kurią sukėlė bet kokia sudedamoji dalis ar kiaušinio, vištienos baltymo, kanamicino ir neomicino sulfato, bario sulfato, formaldehido, cetiltrimetilamonio bromido (CTAB) pėdsakai šioje vakcinoje. Tačiau, esant pandemijai, gali būti tikslingiau vakcinuoti, įsitikinus, kad esant būtinybei skubi pagalba bus suteikta nedelsiant.

Žr. 4.4 skyrių.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Asmenims, kurių padidėjęs jautrumas (pasireiškęs kitaip nei anafilaksine reakcija) veikliajai medžiagai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, nurodytai 6.1 skyriuje, ir kiaušiniui, vištienos baltymams, kanamicinui ir neomicino sulfatui, bario sulfatui, formaldehidui ir cetiltrimetilamonio bromidui

(CTAB), vakcina turi būti suleidžiama atsargiai.

Kaip ir suleidžiant kitas vakcinas, visuomet turi būti paruošta atitinkama medicininė priežiūra ir gydymas tam atvejui, jei pasireikštų reta vakcinos sukelta anafilaksinė reakcija.

Jei pandeminė situacija leidžia, karščiuojančių ar ūmia infekcija sergančių pacientų vakcinavimas turi būti atidėtas.

Foclivia jokiu būdu negalima suleisti į kraujagysles ar po oda. Todėl sveikatos priežiūros specialistai turi įvertinti vakcinos vartojimo naudos ir potencialios rizikos santykį, kai ji skiriama asmenims, sergantiems trombocitopenija ar turintiems bet kokių kraujavimo sutrikimų, dėl kurių gydymas injekcijomis į raumenis draudžiamas, išskyrus atvejus, kai potenciali nauda persveria kraujavimo riziką.

Antikūnų atsakas pacientams su endogenine ar jatrogenine imunosupresija gali būti nepakankamas.

Ne visiems skiepytiems asmenims gali pasireikšti apsauginis atsakas (žr. skyrių 5.1).

Klinikiniuose tyrimuose buvo pastebėta tam tikra kryžminė apsauga prieš viruso variantus, susijusius su H5N1 (žr. 5.1 skyrių).

Nors ir rekomenduojama antra dozė, reikia atkreipti dėmesį, kad nėra saugumo, imunogeniškumo ir veiksmingumo duomenų, kurie patvirtintų Foclivia ir kitų H5N1vienvalenčių vakcinų tarpusavio pakeičiamumą.

Nors duomenų, susijusių su Foclivia vartojimu, nėra, buvo pranešta apie traukulių su karščiavimu (arba be karščiavimo) atvejus, pasireiškusius asmenims, kurie buvo skiepyti Focetria, į Foclivia panašia pandemine H1N1 vakcina, su adjuvantu su MF59.1.

Febriliniai traukuliai dažniausiai pasireikšdavo vaikams. Kai kuriais atvejais jie pasireikšdavo asmenims, kurie anksčiau yra sirgę epilepsija. Asmenims, sergantiems epilepsija, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, o gydytojas turi informuoti šiuos asmenis (arba tėvus) apie galimus traukulius (žr. 4.8 skyrių).

Paskiepijus ar netgi prieš skiepijant, kaip psichogeninė reakcija į injekciją gali pasireikšti sinkopė (apalpimas). Kartu gali pasireikšti tam tikri neurologiniai požymiai, pvz., trumpalaikis regos sutrikimas, parestezija ir toniniai kloniniai galūnių judesiai, kurie gali pasireikšti atsigaunant. Svarbu tinkamai atlikti procedūras, kad asmeniui nualpus, jis nesusižalotų.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Foclivia negalima skirti tuo pačiu metu kartu su kitom vakcinom. Tačiau, jei tuo pačiu metu būtina vakcinacija kita vakcina, vakcinos turi būti suleidžiamos į skirtingas galūnes. Turi būti žinoma, kad šiuo atveju nepageidaujami poveikiai gali būti labiau išreikšti.

Imuninis atsakas imunosupresinį gydymą gaunantiems pacientams gali būti sumažėjęs.

Po vakcinacijos nuo gripo gali būti gaunami klaidingai teigiami ELISA metodu atliekamų antikūnų prieš žmogaus imunodeficito virusą 1 (ŽIV-1), hepatito C virusą, ypač ŽTLV-1, serologinių tyrimų rezultatai. Tokiais atvejais Western blot metodu atliktų tyrimų rezultatai yra neigiami. Šių tyrimų rezultatai gali būti laikinai klaidingai teigiami dėl vakcinos sukeltos IgM gamybos.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie Foclivia vartojimą nėščioms moterims nėra.

Tačiau prieinami saugumo duomenys, susiję su nėščiomis moterimis, vartojančiomis Focetria (H1N1 pandeminę vakciną, panašią į Foclivia), kurios sudėtyje yra toks pat MF59C.1 kiekis, kaip ir Foclivia sudėtyje. Remiantis informacija apie spontaniškus nepageidaujamus reiškinius, apie kuriuos pranešta vaistui patekus į rinką, bei intervenciniais tyrimais, nenurodomas tiesioginis ar netiesioginis

kenksmingas Focetria poveikis nėštumui. Be to, atlikus du didelius stebimuosius tyrimus, kuriais buvo siekiama įvertinti Focetria poveikio saugumą nėštumui, ir ištyrus 10 000 paskiepytų nėščių moterų

ir jų atžalų, nenustatytas didesnis gestacinio diabeto, preeklampsijos, persileidimų, negyvų naujagimių, mažo svorio naujagimių, neišnešiojimo, naujagimių mirčių ir įgimtų išsigimimų atvejų skaičius, palyginti su neskiepytų nėščiųjų tyrimais.

Prieš skirdami Foclivia vakciną nėščioms moterims, sveikatos priežiūros specialistai turi įvertinti naudos ir potencialios rizikos santykį bei atsižvelgti į oficialias rekomendacijas.

Žindymas

Vakcina gali būti vartojama žindymo laikotarpiu.

Vaisingumas

Duomenų apie vaisingumą nėra.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Tam tikras poveikis, nurodytas 4.8 skyriuje „Nepageidaujamas poveikis“, gali turėti įtakos gebėjimui vairuoti ar valdyti mechanizmus.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Suaugusieji ir senyvo amžiaus žmonės (vyresni nei 18 metų amžiaus)

Atlikus klinikinius tyrimus su pandeminiu vakcinos su adjuvantu H5N1 modeliu suaugusiųjų ir senyvo amžiaus žmonių grupėje (daugiau informacijos pateikta 5.1 skyriuje), dauguma reakcijų buvo lengvos, neilgos trukmės ir kokybiškai panašios į tas, kurias sukelia įprastos sezoninio gripo vakcinos. Plačiai pripažįstama, kad adjuvanto poveikis padidinti imunogeniškumą susijęs su nežymiai didesniu vietinių reakcijų dažniu (dažniausiai nestiprus skausmas), lyginant su įprastomis gripo vakcinomis be adjuvanto. Po antros dozės pasireiškė mažiau nepageidaujamų reakcijų, lyginant su pirmąja doze.

Vaikai ir paaugliai nuo 6 mėnesių iki 17 metų amžiaus

Atlikus II fazės klinikinį tyrimą (V87P6 tyrimą), buvo įvertintas pandeminio vakcinos su H5N1 adjuvantu modelio saugumas vaikams ir paaugliams (daugiau informacijos pateikta 5.1 skyriuje).

Nepriklausomai nuo amžiaus, nepageidaujamų reakcijų buvo daugiau po pirmos vakcinacijos dozės negu po antros. Nepageidaujamų reakcijų po trečios dozės, paskirtos praėjus 12 mėnesių po antros dozės, buvo daugiau nei po pirmos ir antros dozės. Tiriamųjų, kurie pranešė apie vietines reakcijas, procentas buvo didesnis vyresnio amžiaus grupėse, daugiausia dėl dažnesnių pranešimų apie skausmą. Eritema ir jautrumas buvo dažniausios vietinės kūdikių reakcijos, apie kurias buvo prašoma pranešti; dirglumas ir neįprastas verksmas buvo dažniausios sisteminės reakcijos, apie kurias buvo prašoma pranešti. Skausmas buvo dažniausia vaikų ir paauglių vietinė reakcija, apie kurią buvo prašoma pranešti, o nuovargis ir galvos skausmas buvo dažniausios sisteminės reakcijos, apie kurias buvo prašoma pranešti. Visose amžiaus grupėse mažiausias procentas tiriamųjų pranešė apie karščiavimą. Remiantis saugumo duomenimis, gautais vaikams ir paaugliams suvartojus pirmą ir antrą tos pačios pandeminės vakcinos (Focetria H1N1v) dozę, nurodoma, jog aH5N1 modelio vakcinos formulės (Foclivia) saugumas yra panašus.

Žemiau pateikiama informacija apie nepageidaujamų reakcijų dažnį, nustatytą klinikiniais tyrimais ir vaistui patekus į rinką.

Klinikiniai tyrimai

Nepageidaujamos reakcijos, nustatytos klinikinių tyrimų metu suaugusiems ir senyvo amžiaus žmonėms (vyresniems nei 18 metų amžiaus)

Nepageidaujamų reakcijų dažnis buvo vertinamas keturiuose klinikiniuose tyrimuose su skirtingomis gripo padermėmis ir formuluotėmis (H5N3, H9N2 ir H5N1); buvo vakcinuoti 3696 suaugusieji ir senyvo amžiaus tiriamieji. Iš jų 3618 tiriamųjų gavo vakcinos Foclivia modelį (A/H5N1)

(žr. 5.1 skyrių).

Klinikiniuose tyrimuose nustatyti natūralaus modelio Foclivia vakcinų nepageidaujami poveikiai išvardyti žemiau.

Vyresniems kaip 60 metų amžiaus žmonėms nepageidaujami poveikiai stebėti rečiau nei 18-60 metų amžiaus asmenims.

Kiekvienoje grupėje nepageidaujami poveikiai pateikti pagal jų sunkumo pobūdį:

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni (nuo 1/100 iki <1/10): galvos skausmas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni (nuo 1/100 iki <1/10): prakaitavimas

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Dažni (nuo 1/100 iki <1/10): sąnarių skausmas ir raumenų skausmas

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Dažni (nuo 1/100 iki <1/10): paraudimas injekcijos vietoje, patinimas injekcijos vietoje, sukietėjimas injekcijos vietoje, ekchimozės injekcijos vietoje ir skausmas injekcijos vietoje, karščiavimas, negalavimas, nuovargis, drebulys.

Dauguma šių reakcijų paprastai išnyksta po 1–2 dienų negydant.

Nepageidaujamos reakcijos, nustatytos klinikinių tyrimų metu vaikams nuo 6 mėnesių iki 17 metų amžiaus

Buvo atliktas klinikinis tyrimas (V87P6), kuriame buvo lyginama H5N1 vakcina, sujungta su adjuvantu MF59C.1, (n=334) ir sezoninio gripo vakcina (n=137).

 

Pirma dozė

 

Antra dozė (21 diena

 

Trečia dozė

 

 

 

po pirmos dozės)

(12 mėnesių po antros

 

 

 

 

 

dozės)

 

 

H5N1 adjuvantinė vakcina

 

Kūdikiai (6-<36 mėnesių)

N=145

 

N=138

 

N=124

Bet kokia

76%

 

68%

 

80%

Vietinė

47%

 

46%

 

60%

Sisteminė

59%

 

51%

 

54%

Karščiavimas ≥ 38°C

0%

 

0%

 

0%

(≥ 40°C)

 

 

 

 

 

Bet koks kitas

54%

 

49%

 

35%

nepageidaujamas reiškinys

 

 

 

 

 

Vaikai (3-<9 metų)

N=96

 

N=93

 

N=85

Bet kokia

72%

 

68%

 

79%

Vietinė

66%

 

58%

 

74%

Sisteminė

32%

 

33%

 

45%

Karščiavimas ≥ 38°C

4%

 

2%

 

6%

(≥ 40°C)

 

 

 

 

 

Bet koks kitas

36%

 

31%

 

19%

nepageidaujamas reiškinys

 

 

 

 

 

Paaugliai (9-<18 years)

N=93

 

N=91

 

N=83

Bet kokia

91%

 

82%

 

89%

Vietinė

81%

 

70%

 

81%

Sisteminė

69%

 

52%

 

69%

Karščiavimas ≥ 38°C

0%

 

1%

 

2%

(≥ 40°C)

 

 

 

 

 

Bet koks kitas

30%

 

27%

 

22%

nepageidaujamas reiškinys

 

 

 

 

 

Focetria (H1N1v)

Praėjus savaitei po vakcinacijos Focetria H1N1v vakcina, kurios 7,5 mikrogramų dozė buvo

skirta 77 vaikams (3–8 metų amžiaus) ir 80 vaikų ir paauglių (9–17 metų amžiaus), buvo pranešta apie tokias nepageidaujamas reakcijas:

 

1 injekcija

2 injekcija

Vaikai (3–8 metų amžiaus)

N = 77

N = 75

Bet kokia nepageidaujama reakcija

74 %

69 %

Vietinė

62 %

56 %

Sisteminė

39 %

35 %

Karščiavimas ≥ 38–38,9 °C

4 %

1 %

Karščiavimas 39–39,9 °C

0 %

1 %

Karščiavimas ≥ 40 °C

0 %

0 %

Bet koks kitas nepageidaujamas

14 %

17 %

reiškinys

 

 

Paaugliai (9–17 metų amžiaus)

N = 80

N = 79

Bet kokia nepageidaujama reakcija

79 %

66 %

Vietinė

70 %

58 %

Sisteminė

45 %

30 %

Karščiavimas ≥ 38–38,9 °C

3 %

1 %

Karščiavimas 39–39,9 °C

0 %

0 %

Karščiavimas ≥ 40 °C

0 %

0 %

Bet koks kitas nepageidaujamas

13 %

10 %

reiškinys

 

 

Remiantis 3–17 metų amžiaus vaikų ir paauglių tyrimų duomenimis, pastebimas nežymus nepageidaujamų reakcijų sumažėjimas po antros dozės ir nepadidėjęs karščiavimo dažnis.

Labai dažnos reakcijos, pasireiškusios 3–17 metų amžiaus vaikams ir paaugliams: skausmas, sukietėjimas ir eritema, negalavimas, mialgija, galvos skausmas ir nuovargis.

Praėjus savaitei po vakcinacijos Focetria H1N1v vakcina, kurios 7,5 mikrogramų dozė buvo skirta 73 naujagimiams (6–11 mėnesių amžiaus) ir 73 kūdikiams (12–35 mėnesių amžiaus), buvo pranešta apie tokias nepageidaujamas reakcijas:

 

1 injekcija

2 injekcija

Naujagimiai (6–11 mėnesių amžiaus)

N = 73

N = 68

Bet kokia nepageidaujama reakcija

79 %

65 %

Vietinė

44 %

26 %

Sisteminė

70 %

56 %

Karščiavimas ≥ 38–38,9 °C

11 %

9 %

Karščiavimas 39–39,9 °C

3 %

4 %

Karščiavimas ≥ 40 °C

0 %

0 %

Bet koks kitas nepageidaujamas reiškinys

32 %

31 %

Kūdikiai (12–35 mėnesių amžiaus)

N = 73

N = 71

Bet kokia nepageidaujama reakcija

70 %

71 %

Vietinė

51 %

49 %

Sisteminė

60 %

49 %

Karščiavimas ≥ 38–38,9 °C

10 %

11 %

Karščiavimas 39–39,9 °C

4 %

1 %

Karščiavimas ≥ 40 °C

1 %

0 %

Bet koks kitas nepageidaujamas reiškinys

21 %

24 %

Remiantis 6–35 mėnesių amžiaus naujagimių ir kūdikių tyrimų duomenimis, pastebimas nežymus nepageidaujamų reakcijų sumažėjimas po antros dozės ir nepadidėjęs karščiavimo dažnis.

Labai dažnos reakcijos, pasireiškusios 146 naujagimiams ir kūdikiams (6–35 mėnesių amžiaus): jautrumas, eritema, dirglumas, neįprastas verksmas, mieguistumas, viduriavimas, vėmimas ir pakitę mitybos įpročiai. Sukietėjimas ir kraujosruvos buvo labai dažnos reakcijos, pasireiškusios kūdikiams, tačiau jos rečiau pasireiškė naujagimiams.

Poregistracinis stebėjimas

Be nepageidaujamų reakcijų, apie kurias pranešta atlikus klinikinius tyrimus, preparatui Focetria H1N1v patekus į rinką pranešta apie šias reakcijas:

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Limfadenopatija.

Širdies sutrikimai

Palpitacija, tachikardija.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Astenija.

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Raumenų silpnumas, galūnių skausmas.

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Kosulys.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Bendra odos reakcija, įskaitant niežulį, dilgėlinę arba nespecifinį bėrimą; angioedema.

Virškinamojo trakto sutrikimai

Virškinamojo trakto sutrikimai, pvz., pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas ir viduriavimas.

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos skausmas, galvos svaigimas, mieguistumas, alpimas. Neurologiniai sutrikimai, pvz., neuralgija, parestezija, traukuliai ir neuritas.

Imuninės sistemos sutrikimai

Alerginės reakcijos, anafilaksija, įskaitant dusulį, bronchų spazmus, gerklų edemą, dėl kurių retais atvejais gali ištikti šokas.

Interpandeminių trivalenčių vakcinų su adjuvantu, kurių sudėtis panaši į Foclivia

(MF59C.1 pandemines vakcinas su adjuvantu H1N1), poregistracinio stebėjimo metu nustatytos tokios papildomos nepageidaujamos reakcijos:

Retos (nuo >1/10 000, iki <1/1 000):

Trombocitopenija (labai retai pasitaikė sunkių atvejų, kai trombocitų skaičius buvo mažesnis nei 5 000 viename mm3).

Labai retos (<1/10 000):

Vaskulitas su laikinu inkstu pažeidimu ir daugiaformė eksudacinė eritema.

Neurologiniai sutrikimai tokie kaip encefalomielitas, neuritas ir Guillain Barré sindromas.

Poregistracinio stebėjimo metu nustatyti pandeminės vakcinos nepageidaujami poveikiai: duomenys nebūtini.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Perdozavimo atvejų nepastebėta.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – Vakcina nuo gripo, ATC kodas: J07BB02

Šiame skyriuje aprašyta klinikinė natūralaus modelio H5N1 vakcinų patirtis, skiriant dvi dozes po 7,5 mikrogramų.

Natūralaus modelio vakcinų sudėtyje yra gripo viruso antigenų, kurie skiriasi nuo šiuo metu cirkuliuojančių gripo virusų. Šie antigenai atpažįstami kaip „nauji“ antigenai ir stimuliuoja situaciją, kurioje vakcinuojama populiacija yra imunologiškai naivi. Duomenys gauti vartojant natūralaus modelio vakcinas palaiko vakcinavimo strategiją, kuri turėtų būti naudojama pandeminėms vakcinoms: klinikinio veiksmingumo ir saugumo duomenys būdingi natūralaus modelio vakcinoms tinkami ir pandeminėms vakcinoms.

Suaugusieji (18-60 metų)

Buvo atliktas II fazės vakcinos H5N1, sujungtos su adjuvantu MF59C.1, klinikinis tyrimas (V87P1), kuriame dalyvavo 312 sveikų suaugusųjų. 156 tiriamiesiems su trijų savaičių pertrauka buvo paskirtos dvi vakcinos dozės, kurių sudėtyje yra H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinino (HA)/dozė su adjuvantu).

Kitame klinikiniame tyrime (III fazės) (tyrimas V87P13) dalyvavo 2693 sveiki suaugusieji ir gavo su trijų savaičių pertrauka dvi vakcinos dozes, kurių sudėtyje yra H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dozė su adjuvantu). Imunogeniškumas buvo vertinamas tyrimo populiacijos pogrupyje (n=197).

Suaugusiųjų asmenų anti-HA antikūnų prieš H5N1 A/Vietnam/1194/2004 seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos faktorius**, matuojant pagal vienetinės radialinės hemolizės (VRH) tyrimą, buvo toks:

 

Klinikinis tyrimas V87P1

Klinikinis tyrimas V87P13

Anti-HA antikūnai (VRH)

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

N=149

N=197

Seroprotekcijos lygis (95%PI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Serokonversijos lygis (95%PI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Serokonversijos faktorius (95%PI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Klinikinis tyrimas V87P13

Klinikinis tyrimas V87P13

Anti-HA antikūnai (VRH)

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

N=69

N=128

Pradinė serologinė būklė

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotekcijos lygis (95%PI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Serokonversijos lygis (95%PI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Serokonversijos faktorius (95%PI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*matuota pagal VRH tyrimą ≥ 25 mm2

**VRH geometrinis vidurkis

Mikroneutralizacijos (MN) tyrimų rezultatai prieš A/Vietnam/1194/2004 rodo, kad seroprotekcijos ir serokonversijos lygis yra atitinkamai nuo 67% (60-74) iki 85% (78-90) ir nuo 65% (58-72) iki 83% (77-89). Vakcinacijos imuninio atsako MN tyrimo rezultatai panašūs į rezultatus, gautus, atliekant VRH.

Antikūnų išsilaikymas šioje populiacijoje po pirminės vakcinacijos buvo vertinti pagal hemagliutinacijos slopinimo (HI), VRH ir MN tyrimus. 202 dieną antikūnų lygis sumažėjo nuo 1/5 iki ½ jų pradinio lygio, lyginant su antikūnų lygiu 43 dieną po pirminės vakcinacijos pabaigos.

Senyvo amžiaus žmonės ( 60 metų)

Senyvo amžiaus žmonių (ribotas skaičius vyresnių nei 70 metų amžiaus tiriamųjų) anti-HA antikūnų prieš H5N1 A/Vietnam/1194/2004 seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos faktorius** matuojant pagal VRH dviejuose klinikiniuose tyrimuose buvo toks:

Anti-HA antikūnai (VRH)

Klinikinis tyrimas V87P1

Klinikinis tyrimas V87P13

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

 

N=84

N=210

Seroprotekcijos lygis (95%PI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Serokonversijos lygis (95%PI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Serokonversijos faktorius (95%PI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Klinikinis tyrimas V87P13

Klinikinis tyrimas V87P13

Anti-HA antikūnai (VRH)

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

N=66

N=143

Pradinė serologinė būklė

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotekcijos lygis (95%PI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Serokonversijos lygis (95%PI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Serokonversijos faktorius (95%PI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*matuota pagal VRH tyrimą ≥ 25 mm2

**VRH geometrinis vidurkis

MN tyrimų rezultatai prieš A/Vietnam/1194/2004 rodo, kad seroprotekcijos ir serokonversijos lygis yra atitinkamai nuo 57% (50-64) iki 79% (68-87) ir nuo 55% (48-62) iki 58% (47-69). MN rezultatai yra panašūs į VRH rezultatus ir rodo, kad yra stiprus imuninis atsakas po pirminės vakcinacijos kurso senyvo amžiaus tiriamųjų populiacijoje.

Antikūnų išsilaikymas šioje populiacijoje po pirminės vakcinacijos buvo vertinti pagal HI, VRH ir MN tyrimus, ir MN tyrimo rezultatai sumažėjo nuo ½ iki 1/5 jų lygio po vakcinacijos 202 dieną, lyginant su 43 diena po pirminės vakcinacijos, vertinant pagal HI, VRH ir MN tyrimus. Po šešių mėnesių iki 50 % H5N1 vakcina, sujungta su MF59C, imunizuotų vyresnio amžiaus žmonių turėjo serologinę apsaugą.

Stiprinamoji dozė

Trečia H5N1 vakcinos, sujungtos su MF59C, dozė (stiprinamoji) buvo paskirta praėjus 6 mėnesiams po pirminės vakcinacijos dozių. Pateikiami rezultatai pagal VRH.

Anti-HA antikūnų prieš H5N1 A/Vietnam/1194/2004 seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos faktorius** matuojant pagal VRH buvo toks:

 

Klinikinis tyrimas

Klinikinis tyrimas V87P1 senyvo

 

V87P1 suaugusiųjų

amžiaus žmonių

 

stiprinamoji dozė

stiprinamoji dozė

 

(6 mėnesiai po 2-os dozės)

(6 mėnesiai po 2-os dozės)

VRH

N=71

N=38

Seroprotekcijos lygis

89% (79-95)

84% (69-94)

(95%PI)*

 

 

Serokonversijos lygis

83% (72-91)

63% (46-78)

(95%PI)*

 

 

Serokonversijos faktorius

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

(95%PI)**

 

 

*matuota pagal VRH tyrimą ≥ 25 mm2

**VRH geometrinis vidurkis

Patirtis su senyvo amžiaus žmonių stiprinamąja doze yra ribota.

Palaikomieji tyrimai su suaugusiųjų ir senyvo amžiaus žmonių populiacija

Dviejų dozių išvadų tyrimuose 78 suaugusiems buvo skirta natūralaus modelio vakcina (H5N3 arba H9N2). H5N3 (A/Duck/Singapore/97) štamą turinti vakcina buvo skiriama du kartus, 3 skirtingomis dozėmis (7,5; 15 ir 30 µg HA/dozė), vakcinos buvo skiriamos 3 savaičių skirtumu.

Kraujo plazmos mėginiai buvo tiriami dėl originalaus H5N3 ir dėl H5N1 izoliatų skaičiaus. Serologinis atsakas tirtas atliekant VRH parodė, kad 100 % asmenų įgijo seroprotekciją bei 100 % asmenų įgijo serokonversiją po dviejų 7,5 µg injekcijų. Be to, nustatyta, kad vakcina su adjuvantu skatina susidaryti antikūnus, kurie kryžmiškai apsaugojo nuo H5N1 štamų,

izoliuotų 2003 ir 2004 metais, kurie rodė tam tikrą antigeninį slinkimą, lyginant su originaliais štamais.

H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) štamą turinti vakcina buvo skiriama du kartus, 4 skirtingomis dozėmis (3,75; 7,5; 15 ir 30 μg HA/dozei). Vakcinos buvo skiriamos keturių savaičių skirtumu. Serologinis atsakas buvo tirtas atliekant HI tyrimą, parodžiusį, kad 92% tiriamųjų įgavo seroprotekciją ir 75% tiriamųjų įgavo serokonversiją po dviejų 7,5 µg injekcijų.

Kryžminis reaktyvumas

Suaugusieji (18-60 metų)

18-60 metų amžiaus suaugusiųjų anti-HA antikūnų prieš H5N1 A/turkey/Turkey/05 seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos faktorius** po antros dozės matuojant pagal VRH ir HI buvo toks:

 

Anti-HA antikūnai

Klinikinis tyrimas V87P1

Klinikinis tyrimas V87P13

 

 

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

 

N=70

N=197

VRH

Seroprotekcijos lygis

70% (58-80)

59% (52-66)

 

(95%PI)*

 

 

 

Serokonversijos lygis

Netaikoma ***

49% (42-56)

 

(95%PI)*

 

 

 

Serokonversijos faktorius

Netaikoma ***

2,37 (2,1-2,67)

 

(95%PI)**

 

 

 

 

N=69

N=197

HI

Seroprotekcijos lygis

36%(25-49)

23% (18-30)

 

(95%PI)°

 

 

 

Serokonversijos lygis

Netaikoma***

19% (14-25)

 

(95%PI)°

 

 

 

Serokonversijos faktorius

Netaikoma ***

1,92 (1,64-2,25)

 

(95%PI)°°

 

 

*matuota pagal VRH tyrimą ≥ 25 mm2

**VRH geometrinis vidurkis

° matuota pagal HI tyrimą ≥ 40 °° HI geometrinis vidurkis

*** Tyrime V87P1 pradinis lygis nematuotas

Klinikinių tyrimų MN rezultatai, pateikti prieš tai esančioje lentelėje, parodė, kad seroprotekcijos lygis prieš A/turkey/Turkey/05 svyruoja nuo 27% (17-39) (klinikiniame tyrime V87P1) iki 39% (32-46) (klinikiniame tyrime V87P13), o klinikiniame tyrime V87P13 serokonversijos lygis yra 36% (29-43). Klinikinio tyrimo V87P13 MN rezultatų geometrinis vidurkis prieš

A/turkey/Turkey/05 yra 2,77 (2,4-3,2).

Senyvo amžiaus žmonės ( 60 metų)

Senyvo amžiaus, vyresnių kaip 60 metų, žmonių (>60 metų amžiaus) anti-HA antikūnų prieš

H5N1 A/turkey/Turkey/05 seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos faktorius** po antros dozės matuojant pagal VRH ir HI buvo toks:

 

Anti-HA antikūnai

Klinikinis tyrimas V87P1

Klinikinis tyrimas V87P13

 

 

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

 

N=37

N=207

SRH

Seroprotekcijos lygis

57% (39-73)

20% (18-23)

 

(95%PI)*

 

 

 

 

 

 

 

Serokonversijos lygis

Netaikoma***

48% (41-55)

 

(95%PI)*

 

 

 

Serokonversijos

Netaikoma***

1,74 (1,57-1,94)

 

faktorius (95%PI)**

 

 

 

 

N=36

N=208

HI

Seroprotekcijos lygis

36% (21-54)

25% (19-32)

 

(95%PI)°

 

 

 

 

 

 

 

Serokonversijos lygis

Netaikoma***

19% (14-25)

 

(95%PI)°

 

 

 

Serokonversijos

Netaikoma***

1,79 (1,56-2,06)

 

faktorius (95%PI)°°

 

 

*matuota pagal VRH tyrimą ≥ 25 mm2

**VRH geometrinis vidurkis

° matuota pagal HI tyrimą ≥ 40 °° HI geometrinis vidurkis

*** Tyrime V87P1 pradinis lygis nematuotas

Klinikinių tyrimų MN rezultatai, pateikti prieš tai esančioje lentelėje, parodė, kad seroprotekcijos lygis prieš A/turkey/Turkey/05 svyruoja nuo 11% (3-25) (klinikiniame tyrime V87P1) iki 30% (24-37) (klinikiniame tyrime V87P13), o serokonversijos lygis klinikiniame tyrime V87P13 yra 25% (19-31). Klinikinio tyrimo V87P13 MN rezultatų geometrinis vidurkis prieš

A/turkey/Turkey/05 yra 2,01 (1,78-2,26).

Vaikų populiacijos duomenys

Buvo atliktas vakcinos H5N1, sujungtos su adjuvantu MF59C.1, klinikinis tyrimas (V87P6), kuriame dalyvavo 471 vaikas nuo 6 mėnesių iki 17 metų amžiaus. Buvo paskirtos dvi vakcinos dozės

po 7,5 mikrogramų su trijų savaičių pertrauka ir trečia dozė praėjus 12 mėnesių po pirmosios dozės. Praėjus 3 savaitėms po antrosios vakcinacijos (43 diena) visose amžiaus grupėse (t. y., 6-35 mėnesių, 3-8 metų ir 9-17 metų) buvo aukštas antikūnų titras prieš (A/Vietnam/1194/2004) matuojant pagal VRH ir HI – pateikta toliau esančioje lentelėje*. Šiame klinikiniame tyrime nebuvo stebėta su vakcina susijusių sunkių nepageidaujamų reiškinių.

 

 

Kūdikiai

Vaikai (3-<9 metų)

Paaugliai (9-<18 metų)

 

 

(6-<36 mėnesių)

 

 

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Seroprotekcijos lygis

97%

97%

89%

 

(95%PI)

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

43-a diena

 

 

 

 

Serokonversijos

HI

faktorius (95% PI)

(109-151)

(97-142)

(51-88)

Nuo 43-os dienos

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1-os dienos

 

 

 

 

Serokonversijos lygis

97%

97%

89%

 

(95%PI)

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

43-a diena

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Seroprotekcijos lygis

100%

100%

100%

 

(95%PI)

(97-100)

(96-100)

(96-100)

 

43-a diena

 

 

 

 

Serokonversijos

VRH faktorius (95% PI)

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Nuo 43-os dienos

 

 

 

 

iki 1-os dienos

 

 

 

 

Serokonversijos lygis

98%

100%

99%

 

(95%PI)

(95-100)

(96-100)

(94-100)

 

43-a diena

 

 

 

* Kadangi nėra Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komiteto (CHMP) imunogeniškumo kriterijų vaikams, tai serologiniams duomenims, gautiems po vaikų vakcinacijos, buvo taikomi CHMP suaugusiųjų sezoninio gripo vertinimo imunogeniškumo kriterijai. Tačiau tiesioginis ryšys su klinikine apsauga nežinomas.

MN rezultatai prieš A/Vietnam/1194/2004 rodo, kad seroprotekcijos lygis yra 99% (95%PI: 94-100), serokonversijos lygis nuo 97% (95%PI: 91-99) iki 99% (95%PI: 96-100) ir GMR

nuo 29 (95%PI: 25-35) iki 50 (95%PI: 44-58).

Focetria H1N1v (V111_03 tyrimas) imunogeniškumo rezultatai

Seroprotekcijos lygis* ir serokonversijos lygis* išmatuoti atlikus HI tyrimą, o serokonversijos faktorius**, išreikštas kaip HI geometrinis anti-HA antikūno prieš H1N1 vidurkis, suvartojus vieną ir dvi 7,5 mikrogramų Focetria dozes, buvo įvertintas ištyrus 70 vaikų ir paauglių (9–17 metų amžiaus), 60 vaikų (3–8 metų amžiaus), 58 vaikus (12–35 mėnesių amžiaus) ir 49 kūdikius

(6–11 mėnesių amžiaus). CHMP suaugusiems asmenims (18–60 metų amžiaus) nustatyti imunogeniškumo kriterijai buvo patenkinti tiek po 1-osios, tiek po 2-osios dozės visose aukščiau išvardytose amžiaus grupėse (bendrojoje populiacijoje ir serologiškai neigiamos pradinės būklės pogrupyje).

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Foclivia tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis aktyviai imunizacijai prieš gripo A viruso H5N1 pogrupį. Vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje.

Foclivia registruotas “išimtinėmis sąlygomis”.

Tai reiškia, kad dėl mokslinių argumentų nebuvo įmanoma gauti visos informacijos apie šį vaistinį preparatą. Europos vaistų agentūra (EMA) kasmet peržiūrės visą naujai gautą informaciją ir jei reikės atnaujins šią PCS.

5.2Farmakokinetinės savybės

Duomenys nebūtini.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Remiantis neklinikiniais duomenimis, gautais ištyrus Foclivia ir sezoninio gripo vakciną, kurios sudėtyje yra MF59C.1 adjuvanto, specifinis pavojus žmonėms, atsižvelgiant į įprastus kartotinių dozių toksiškumo tyrimus, vietinį toleravimą, moterų vaisingumą ir toksiškumą reprodukcijai bei vystymuisi (iki žindymo laikotarpio pabaigos), nenustatytas.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio chloridas,

Kalio chloridas,

Kalio-divandenilio fosfatas,

Dinatrio fosfatas dihidratas,

Magnio chloridas heksahidratas,

Kalcio chloridas dihidratas,

Natrio citratas,

Citrinų rūgštis,

Injekcinis vanduo.

Apie adjuvantą žr. 2 skyriuje.

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

1 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 C – 8 C). Negalima užšaldyti. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

0,5 ml užpildytame švirkšte (I tipo stiklas) su stūmoklio fiksatoriumi (brombutilo guma). Pakuotėse po 1 ir 10x.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Prieš vartojimą vakcina turi pasiekti kambario temperatūrą. Prieš naudojimą atsargiai supurtyti. Prieš vartodami apžiūrėkite suspensiją. Jei yra bet kokių dalelių ir (arba) suspensijos išvaizda neįprasta, vakciną reikia išmesti.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italija

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2009 m. spalio mėn. 19 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta: 2014 m. spalio mėn. 19 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Foclivia injekcinė suspensija

Pandeminė vakcina nuo gripo (H5N1) (iš paviršinių antigenų, inaktyvuota, su adjuvantu)

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Gripo viruso štamų paviršiniai antigenai (hemagliutininas ir neuraminidazė)*:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

0,5 ml dozėje yra 7,5 mikrogramai**

*kultivuojamas kiaušinyje

**hemagliutininas išreikštas mikrogramais.

Adjuvanto MF59C.1 sudėtyje yra:

 

Skvalenas

9,75 miligramai;

Polisorbatas 80

1,175 miligramai;

Sorbitano

1,175 miligramai.

Ši vakcina atitinka PSO rekomendacijas ir ES sprendimą dėl pandemijos.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinė suspensija.

Baltos spalvos skystis.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Gripo profilaktika esant oficialiai paskelbtai pandemijai.

Foclivia turi būti vartojama pagal oficialius nurodymus.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusiems ir senyvo amžiaus žmonėms: 0,5 ml pasirinktu metu.

Antra vakcinos dozė turi būti skiriama mažiausiai po 3 savaičių pertraukos.

Foclivia buvo įvertinta suaugusiems (nuo 18 iki 60 metų amžiaus) ir senyvo amžiaus (virš 60 metų amžiaus) žmonėms pagal 1, 22 dienos pirminės vakcinacijos grafiką.

Duomenys apie trečią dozę (stiprinamąją), skiriamą praėjus 6 mėnesiams po pirmosios dozės, yra riboti (žr. 4.8 ir 5.1 skyrius).

Vaikų populiacija:

Duomenų apie Foclivia saugumą ir veiksmingumą jaunesniems nei 18 metų amžiaus asmenims dar nėra. Šiuo metu turimi duomenys apie asmenis nuo 6 mėnesių iki 18 metų amžiaus yra

aprašyti 5.1 skyriuje, tačiau dozavimo rekomendacijų nėra. Duomenų apie jaunesnius nei 6 mėnesių amžiaus vaikus nėra.

Vartojimo metodas

Imunizacija turi būti atliekama, leidžiant į deltinį raumenį arba į priekinę šoninę šlaunies sritį (atsižvelgiant į raumenų masę).

4.3 Kontraindikacijos

Anafilaksinė (t. y. gyvybei pavojinga) reakcija praeityje, kurią sukėlė bet kokia sudedamoji dalis ar kiaušinio, vištienos baltymo, kanamicino ir neomicino sulfato, bario sulfato, formaldehido, cetiltrimetilamonio bromido (CTAB) pėdsakai šioje vakcinoje. Tačiau, esant pandemijai, gali būti tikslingiau vakcinuoti, įsitikinus, kad esant būtinybei skubi pagalba bus suteikta nedelsiant.

Žr. 4.4 skyrių.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Asmenims, kurių padidėjęs jautrumas (pasireiškęs kitaip nei anafilaksine reakcija) veikliajai medžiagai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, nurodytai 6.1 skyriuje, ir kiaušiniui, vištienos baltymams, kanamicinui ir neomicino sulfatui, bario sulfatui, formaldehidui ir cetiltrimetilamonio bromidui

(CTAB), vakcina turi būti suleidžiama atsargiai.

Kaip ir suleidžiant kitas vakcinas, visuomet turi būti paruošta atitinkama medicininė priežiūra ir gydymas tam atvejui, jei pasireikštų reta vakcinos sukelta anafilaksinė reakcija.

Jei pandeminė situacija leidžia, karščiuojančių ar ūmia infekcija sergančių pacientų vakcinavimas turi būti atidėtas.

Foclivia jokiu būdu negalima suleisti į kraujagysles ar po oda. Todėl sveikatos priežiūros specialistai turi įvertinti vakcinos vartojimo naudos ir potencialios rizikos santykį, kai ji skiriama asmenims, sergantiems trombocitopenija ar turintiems bet kokių kraujavimo sutrikimų, dėl kurių gydymas injekcijomis į raumenis draudžiamas, išskyrus atvejus, kai potenciali nauda persveria kraujavimo riziką.

Antikūnų atsakas pacientams su endogenine ar jatrogenine imunosupresija gali būti nepakankamas.

Ne visiems skiepytiems asmenims gali pasireikšti apsauginis atsakas (žr. skyrių 5.1).

Klinikiniuose tyrimuose buvo pastebėta tam tikra kryžminė apsauga prieš viruso variantus, susijusius su H5N1 (žr. 5.1 skyrių).

Nors ir rekomenduojama antra dozė, reikia atkreipti dėmesį, kad nėra saugumo, imunogeniškumo ir veiksmingumo duomenų, kurie patvirtintų Foclivia ir kitų H5N1vienvalenčių vakcinų tarpusavio pakeičiamumą.

Nors duomenų, susijusių su Foclivia vartojimu, nėra, buvo pranešta apie traukulių su karščiavimu (arba be karščiavimo) atvejus, pasireiškusius asmenims, kurie buvo skiepyti Focetria, į Foclivia panašia pandemine H1N1 vakcina, su adjuvantu su MF59.1.

Febriliniai traukuliai dažniausiai pasireikšdavo vaikams. Kai kuriais atvejais jie pasireikšdavo asmenims, kurie anksčiau yra sirgę epilepsija. Asmenims, sergantiems epilepsija, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, o gydytojas turi informuoti šiuos asmenis (arba tėvus) apie galimus traukulius (žr. 4.8 skyrių).

Paskiepijus ar netgi prieš skiepijant, kaip psichogeninė reakcija į injekciją gali pasireikšti sinkopė (apalpimas). Kartu gali pasireikšti tam tikri neurologiniai požymiai, pvz., trumpalaikis regos sutrikimas, parestezija ir toniniai kloniniai galūnių judesiai, kurie gali pasireikšti atsigaunant. Svarbu tinkamai atlikti procedūras, kad asmeniui nualpus, jis nesusižalotų.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Foclivia negalima skirti tuo pačiu metu kartu su kitom vakcinom. Tačiau, jei tuo pačiu metu būtina vakcinacija kita vakcina, vakcinos turi būti suleidžiamos į skirtingas galūnes. Turi būti žinoma, kad šiuo atveju nepageidaujami poveikiai gali būti labiau išreikšti.

Imuninis atsakas imunosupresinį gydymą gaunantiems pacientams gali būti sumažėjęs.

Po vakcinacijos nuo gripo gali būti gaunami klaidingai teigiami ELISA metodu atliekamų antikūnų prieš žmogaus imunodeficito virusą 1 (ŽIV-1), hepatito C virusą, ypač ŽTLV-1, serologinių tyrimų rezultatai. Tokiais atvejais Western blot metodu atliktų tyrimų rezultatai yra neigiami. Šių tyrimų rezultatai gali būti laikinai klaidingai teigiami dėl vakcinos sukeltos IgM gamybos.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie Foclivia vartojimą nėščioms moterims nėra.

Tačiau prieinami saugumo duomenys, susiję su nėščiomis moterimis, vartojančiomis Focetria (H1N1 pandeminę vakciną, panašią į Foclivia), kurios sudėtyje yra toks pat MF59C.1 kiekis, kaip ir Foclivia sudėtyje. Remiantis informacija apie spontaniškus nepageidaujamus reiškinius, apie kuriuos pranešta vaistui patekus į rinką, bei intervenciniais tyrimais, nenurodomas tiesioginis ar netiesioginis

kenksmingas Focetria poveikis nėštumui. Be to, atlikus du didelius stebimuosius tyrimus, kuriais buvo siekiama įvertinti Focetria poveikio saugumą nėštumui, ir ištyrus 10 000 paskiepytų nėščių moterų ir jų atžalų, nenustatytas didesnis gestacinio diabeto, preeklampsijos, persileidimų, negyvų naujagimių, mažo svorio naujagimių, neišnešiojimo, naujagimių mirčių ir įgimtų išsigimimų atvejų skaičius, palyginti su neskiepytų nėščiųjų tyrimais.

Prieš skirdami Foclivia vakciną nėščioms moterims, sveikatos priežiūros specialistai turi įvertinti naudos ir potencialios rizikos santykį bei atsižvelgti į oficialias rekomendacijas.

Žindymas

Vakcina gali būti vartojama žindymo laikotarpiu.

Vaisingumas

Duomenų apie vaisingumą nėra.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Tam tikras poveikis, nurodytas 4.8 skyriuje „Nepageidaujamas poveikis“, gali turėti įtakos gebėjimui vairuoti ar valdyti mechanizmus.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Suaugusieji ir senyvo amžiaus žmonės (vyresni nei 18 metų amžiaus)

Atlikus klinikinius tyrimus su pandeminiu vakcinos su adjuvantu H5N1 modeliu suaugusiųjų ir senyvo amžiaus žmonių grupėje (daugiau informacijos pateikta 5.1 skyriuje), dauguma reakcijų buvo lengvos, neilgos trukmės ir kokybiškai panašios į tas, kurias sukelia įprastos sezoninio gripo vakcinos. Plačiai pripažįstama, kad adjuvanto poveikis padidinti imunogeniškumą susijęs su nežymiai didesniu vietinių reakcijų dažniu (dažniausiai nestiprus skausmas), lyginant su įprastomis gripo vakcinomis be adjuvanto. Po antros dozės pasireiškė mažiau nepageidaujamų reakcijų, lyginant su pirmąja doze.

Vaikai ir paaugliai nuo 6 mėnesių iki 17 metų amžiaus

Atlikus II fazės klinikinį tyrimą (V87P6 tyrimą), buvo įvertintas pandeminio vakcinos su

H5N1 adjuvantu modelio saugumas vaikams ir paaugliams (daugiau informacijos pateikta 5.1 skyriuje).

Nepriklausomai nuo amžiaus, nepageidaujamų reakcijų buvo daugiau po pirmos vakcinacijos dozės negu po antros. Nepageidaujamų reakcijų po trečios dozės, paskirtos praėjus 12 mėnesių po antros dozės, buvo daugiau nei po pirmos ir antros dozės. Tiriamųjų, kurie pranešė apie vietines reakcijas, procentas buvo didesnis vyresnio amžiaus grupėse, daugiausia dėl dažnesnių pranešimų apie skausmą. Eritema ir jautrumas buvo dažniausios vietinės kūdikių reakcijos, apie kurias buvo prašoma pranešti; dirglumas ir neįprastas verksmas buvo dažniausios sisteminės reakcijos, apie kurias buvo prašoma pranešti. Skausmas buvo dažniausia vaikų ir paauglių vietinė reakcija, apie kurią buvo

prašoma pranešti, o nuovargis ir galvos skausmas buvo dažniausios sisteminės reakcijos, apie kurias buvo prašoma pranešti. Visose amžiaus grupėse mažiausias procentas tiriamųjų pranešė apie karščiavimą. Remiantis saugumo duomenimis, gautais vaikams ir paaugliams suvartojus pirmą ir antrą tos pačios pandeminės vakcinos (Focetria H1N1v) dozę, nurodoma, jog aH5N1 modelio vakcinos formulės (Foclivia) saugumas yra panašus.

Žemiau pateikiama informacija apie nepageidaujamų reakcijų dažnį, nustatytą klinikiniais tyrimais ir vaistui patekus į rinką.

Klinikiniai tyrimai

Nepageidaujamos reakcijos, nustatytos klinikinių tyrimų metu suaugusiems ir senyvo amžiaus žmonėms (vyresniems nei 18 metų amžiaus)

Nepageidaujamų reakcijų dažnis buvo vertinamas keturiuose klinikiniuose tyrimuose su skirtingomis gripo padermėmis ir formuluotėmis (H5N3, H9N2 ir H5N1); buvo vakcinuoti 3696 suaugusieji ir senyvo amžiaus tiriamieji. Iš jų 3618 tiriamųjų gavo vakcinos Foclivia modelį (A/H5N1)

(žr. 5.1 skyrių).

Klinikiniuose tyrimuose nustatyti natūralaus modelio Foclivia vakcinų nepageidaujami poveikiai išvardyti žemiau.

Vyresniems kaip 60 metų amžiaus žmonėms nepageidaujami poveikiai stebėti rečiau nei 18-60 metų amžiaus asmenims.

Kiekvienoje grupėje nepageidaujami poveikiai pateikti pagal jų sunkumo pobūdį:

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni (nuo 1/100 iki <1/10): galvos skausmas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni (nuo 1/100 iki <1/10): prakaitavimas

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Dažni (nuo 1/100 iki <1/10): sąnarių skausmas ir raumenų skausmas

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Dažni (nuo 1/100 iki <1/10): paraudimas injekcijos vietoje, patinimas injekcijos vietoje, sukietėjimas injekcijos vietoje, ekchimozės injekcijos vietoje ir skausmas injekcijos vietoje, karščiavimas, negalavimas, nuovargis, drebulys.

Dauguma šių reakcijų paprastai išnyksta po 1–2 dienų negydant.

Nepageidaujamos reakcijos, nustatytos klinikinių tyrimų metu vaikams nuo 6 mėnesių iki 17 metų amžiaus

Buvo atliktas klinikinis tyrimas (V87P6), kuriame buvo lyginama H5N1 vakcina, sujungta su adjuvantu MF59C.1, (n=334) ir sezoninio gripo vakcina (n=137).

 

1-oji injekcija

2-oji injekcija

3-oji injekcija

 

H5N1 adjuvantinė

H5N1 adjuvantinė

H5N1 adjuvantinė

 

vakcina

vakcina

vakcina

Kūdikiai (6-<36 mėnesių)

N=145

N=138

N=124

Bet kokia

76%

68%

80%

Vietinė

47%

46%

60%

Sisteminė

59%

51%

54%

Karščiavimas ≥ 38°C

0%

0%

0%

(≥ 40°C)

 

 

 

Bet koks kitas

54%

49%

35%

nepageidaujamas reiškinys

 

 

 

Vaikai (3-<9 metų)

N=96

N=93

N=85

Bet kokia

72%

68%

79%

Vietinė

66%

58%

74%

Sisteminė

32%

33%

45%

Karščiavimas ≥ 38°C

4%

2%

6%

(≥ 40°C)

 

 

 

Bet koks kitas

36%

31%

19%

nepageidaujamas reiškinys

 

 

 

Paaugliai (9-<18 years)

N=93

N=91

N=83

Bet kokia

91%

82%

89%

Vietinė

81%

70%

81%

Sisteminė

69%

52%

69%

Karščiavimas ≥ 38°C

0%

1%

2%

(≥ 40°C)

 

 

 

Bet koks kitas

30%

27%

22%

nepageidaujamas reiškinys

 

 

 

Focetria (H1N1v)

Praėjus savaitei po vakcinacijos Focetria H1N1v vakcina, kurios 7,5 mikrogramų dozė buvo

skirta 77 vaikams (3–8 metų amžiaus) ir 80 vaikų ir paauglių (9–17 metų amžiaus), buvo pranešta apie tokias nepageidaujamas reakcijas:

 

1 injekcija

2 injekcija

Vaikai (3–8 metų amžiaus)

N = 77

N = 75

Bet kokia nepageidaujama reakcija

74 %

69 %

Vietinė

62 %

56 %

Sisteminė

39 %

35 %

Karščiavimas ≥ 38–38,9 °C

4 %

1 %

Karščiavimas 39–39,9 °C

0 %

1 %

Karščiavimas ≥ 40 °C

0 %

0 %

Bet koks kitas nepageidaujamas

14 %

17 %

reiškinys

 

 

Paaugliai (9–17 metų amžiaus)

N = 80

N = 79

Bet kokia nepageidaujama reakcija

79 %

66 %

Vietinė

70 %

58 %

Sisteminė

45 %

30 %

Karščiavimas ≥ 38–38,9 °C

3 %

1 %

Karščiavimas 39–39,9 °C

0 %

0 %

Karščiavimas ≥ 40 °C

0 %

0 %

Bet koks kitas nepageidaujamas

13 %

10 %

reiškinys

 

 

Remiantis 3–17 metų amžiaus vaikų ir paauglių tyrimų duomenimis, pastebimas nežymus nepageidaujamų reakcijų sumažėjimas po antros dozės ir nepadidėjęs karščiavimo dažnis.

Labai dažnos reakcijos, pasireiškusios 3–17 metų amžiaus vaikams ir paaugliams: skausmas, sukietėjimas ir eritema, negalavimas, mialgija, galvos skausmas ir nuovargis.

Praėjus savaitei po vakcinacijos Focetria H1N1v vakcina, kurios 7,5 mikrogramų dozė buvo skirta 73 naujagimiams (6–11 mėnesių amžiaus) ir 73 kūdikiams (12–35 mėnesių amžiaus), buvo pranešta apie tokias nepageidaujamas reakcijas:

 

1 injekcija

2 injekcija

Naujagimiai (6–11 mėnesių

N = 73

N = 68

amžiaus)

 

 

Bet kokia nepageidaujama reakcija

79 %

65 %

Vietinė

44 %

26 %

Sisteminė

70 %

56 %

Karščiavimas ≥ 38–38,9 °C

11 %

9 %

Karščiavimas 39–39,9 °C

3 %

4 %

Karščiavimas ≥ 40 °C

0 %

0 %

Bet koks kitas nepageidaujamas

32 %

31 %

reiškinys

 

 

Kūdikiai (12–35 mėnesių amžiaus)

N = 73

N = 71

Bet kokia nepageidaujama reakcija

70 %

71 %

Vietinė

51 %

49 %

Sisteminė

60 %

49 %

Karščiavimas ≥ 38–38,9 °C

10 %

11 %

Karščiavimas 39–39,9 °C

4 %

1 %

Karščiavimas ≥ 40 °C

1 %

0 %

Bet koks kitas nepageidaujamas

21 %

24 %

reiškinys

 

 

Remiantis 6–35 mėnesių amžiaus naujagimių ir kūdikių tyrimų duomenimis, pastebimas nežymus nepageidaujamų reakcijų sumažėjimas po antros dozės ir nepadidėjęs karščiavimo dažnis.

Labai dažnos reakcijos, pasireiškusios 146 naujagimiams ir kūdikiams (6–35 mėnesių amžiaus): jautrumas, eritema, dirglumas, neįprastas verksmas, mieguistumas, viduriavimas, vėmimas ir pakitę mitybos įpročiai. Sukietėjimas ir kraujosruvos buvo labai dažnos reakcijos, pasireiškusios kūdikiams, tačiau jos rečiau pasireiškė naujagimiams.

Poregistracinis stebėjimas

Be nepageidaujamų reakcijų, apie kurias pranešta atlikus klinikinius tyrimus, preparatui Focetria H1N1v patekus į rinką pranešta apie šias reakcijas:

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Limfadenopatija.

Širdies sutrikimai

Palpitacija, tachikardija.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Astenija.

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Raumenų silpnumas, galūnių skausmas.

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Kosulys.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Bendra odos reakcija, įskaitant niežulį, dilgėlinę arba nespecifinį bėrimą; angioedema.

Virškinamojo trakto sutrikimai

Virškinamojo trakto sutrikimai, pvz., pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas ir viduriavimas.

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos skausmas, galvos svaigimas, mieguistumas, alpimas. Neurologiniai sutrikimai, pvz., neuralgija, parestezija, traukuliai ir neuritas.

Imuninės sistemos sutrikimai

Alerginės reakcijos, anafilaksija, įskaitant dusulį, bronchų spazmus, gerklų edemą, dėl kurių retais atvejais gali ištikti šokas.

Interpandeminių trivalenčių vakcinų su adjuvantu, kurių sudėtis panaši į Foclivia

(MF59C.1 pandemines vakcinas su adjuvantu H1N1) poregistracinio stebėjimo metu nustatytos tokios papildomos nepageidaujamos reakcijos:

Retos (nuo >1/10 000, iki <1/1 000):

Trombocitopenija (labai retai pasitaikė sunkių atvejų, kai trombocitų skaičius buvo mažesnis nei 5 000 viename mm3)

Labai retos (<1/10 000):

Vaskulitas su laikinu inkstu pažeidimu ir daugiaformė eksudacinė eritema.

Neurologiniai sutrikimai tokie kaip encefalomielitas, neuritas ir Guillain Barré sindromas.

Poregistracinio stebėjimo metu nustatyti pandeminės vakcinos nepageidaujami poveikiai: duomenys nebūtini.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Perdozavimo atvejų nepastebėta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – Vakcina nuo gripo, ATC kodas: J07BB02

Šiame skyriuje aprašyta klinikinė natūralaus H5N1 modelio vakcinų patirtis, skiriant dvi dozes po 7,5 mikrogramų.

Natūralaus modelio vakcinų sudėtyje yra gripo viruso antigenų, kurie skiriasi nuo šiuo metu cirkuliuojančių gripo virusų. Šie antigenai atpažįstami kaip „nauji“ antigenai ir stimuliuoja situaciją, kurioje vakcinuojama populiacija yra imunologiškai naivi. Duomenys gauti vartojant natūralaus modelio vakcinas palaiko vakcinavimo strategiją, kuri turėtų būti naudojama pandeminėms vakcinoms: klinikinio veiksmingumo ir saugumo duomenys būdingi natūralaus modelio vakcinoms tinkami ir pandeminėms vakcinoms.

Suaugusieji (18-60 metų)

Buvo atliktas II fazės vakcinos H5N1, sujungtos su adjuvantu MF59C.1, klinikinis tyrimas (V87P1), kuriame dalyvavo 312 sveikų suaugusųjų. 156 tiriamiesiems su trijų savaičių pertrauka buvo paskirtos dvi vakcinos dozės, kurių sudėtyje yra H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinino (HA)/dozė su adjuvantu).

Kitame klinikiniame tyrime (III fazės) (tyrimas V87P13) dalyvavo 2693 sveiki suaugusieji ir gavo su trijų savaičių pertrauka dvi vakcinos dozes, kurių sudėtyje yra H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dozė su adjuvantu). Imunogeniškumas buvo vertinamas tyrimo populiacijos pogrupyje (n=197).

Suaugusiųjų asmenų anti-HA antikūnų prieš H5N1 A/Vietnam/1194/2004 seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos faktorius**, matuojant pagal vienetinės radialinės hemolizės (VRH) tyrimą, buvo toks:

 

Klinikinis tyrimas V87P1

Klinikinis tyrimas V87P13

Anti-HA antikūnai (VRH)

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

N=149

N=197

Seroprotekcijos lygis (95%PI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Serokonversijos lygis (95%PI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Serokonversijos faktorius (95%PI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Klinikinis tyrimas V87P13

Klinikinis tyrimas V87P13

Anti-HA antikūnai (VRH)

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

N=69

N=128

Pradinė serologinė būklė

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotekcijos lygis (95%PI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Serokonversijos lygis (95%PI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Serokonversijos faktorius (95%PI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*matuota pagal VRH tyrimą ≥ 25 mm2

**VRH geometrinis vidurkis

Mikroneutralizacijos (MN) tyrimų rezultatai prieš A/Vietnam/1194/2004 rodo, kad seroprotekcijos ir serokonversijos lygis yra atitinkamai nuo 67% (60-74) iki 85% (78-90) ir nuo 65% (58-72) iki 83% (77-89). Vakcinacijos imuninio atsako MN tyrimo rezultatai panašūs į rezultatus, gautus, atliekant

VRH.

Antikūnų išsilaikymas šioje populiacijoje po pirminės vakcinacijos buvo vertinti pagal hemagliutinacijos slopinimo (HI), VRH ir MN tyrimus. 202 dieną antikūnų lygis sumažėjo nuo 1/5 iki ½ jų pradinio lygio, lyginant su antikūnų lygiu 43 dieną po pirminės vakcinacijos pabaigos.

Senyvo amžiaus žmonės ( 60 metų)

Senyvo amžiaus, vyresnių kaip 60 metų, žmonių (ribotas skaičius vyresnių nei 70 metų amžiaus tiriamųjų) anti-HA antikūnų prieš H5N1 A/Vietnam/1194/2004 seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos faktorius** matuojant pagal VRH dviejuose klinikiniuose tyrimuose buvo toks:

Anti-HA antikūnai (VRH)

Klinikinis tyrimas V87P1

Klinikinis tyrimas V87P13

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

 

N=84

N=210

Seroprotekcijos lygis (95%PI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Serokonversijos lygis (95%PI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Serokonversijos faktorius (95%PI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Klinikinis tyrimas V87P13

Klinikinis tyrimas V87P13

Anti-HA antikūnai (VRH)

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

N=66

N=143

Pradinė serologinė būklė

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotekcijos lygis (95%PI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Serokonversijos lygis (95%PI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Serokonversijos faktorius (95%PI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*matuota pagal VRH tyrimą ≥ 25 mm2

**VRH geometrinis vidurkis

MN tyrimų rezultatai prieš A/Vietnam/1194/2004 rodo, kad seroprotekcijos ir serokonversijos lygis yra atitinkamai nuo 57% (50-64) iki 79% (68-87) ir nuo 55% (48-62) iki 58% (47-69). MN rezultatai yra panašūs į VRH rezultatus ir rodo, kad yra stiprus imuninis atsakas po pirminės vakcinacijos kurso senyvo amžiaus tiriamųjų populiacijoje.

Antikūnų išsilaikymas šioje populiacijoje po pirminės vakcinacijos buvo vertinti pagal HI, VRH ir MN tyrimus, ir MN tyrimo rezultatai sumažėjo nuo ½ iki 1/5 jų lygio po vakcinacijos 202 dieną, lyginant su 43 diena po pirminės vakcinacijos, vertinant pagal HI, VRH ir MN tyrimus. Po šešių mėnesių iki 50 % H5N1 vakcina, sujungta su MF59C, imunizuotų vyresnio amžiaus žmonių turėjo serologinę apsaugą.

Stiprinamoji dozė

Trečia H5N1 vakcinos, sujungto su MF59C, dozė (stiprinamoji) buvo paskirta praėjus 6 mėnesiams po pirminės vakcinacijos dozių. Pateikiami rezultatai pagal VRH.

Anti-HA antikūnų prieš H5N1 A/Vietnam/1194/2004 seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos faktorius** matuojant pagal VRH buvo toks:

 

Klinikinis tyrimas

Klinikinis tyrimas V87P1 senyvo

 

V87P1 suaugusiųjų

amžiaus žmonių

 

stiprinamoji dozė

stiprinamoji dozė

 

(6 mėnesiai po 2-os dozės)

(6 mėnesiai po 2-os dozės)

VRH

N=71

N=38

Seroprotekcijos lygis

89% (79-95)

84% (69-94)

(95%PI)*

 

 

Serokonversijos lygis

83% (72-91)

63% (46-78)

(95%PI)*

 

 

Serokonversijos faktorius

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

(95%PI)**

 

 

*matuota pagal VRH tyrimą ≥ 25 mm2

**VRH geometrinis vidurkis

Patirtis su senyvo amžiaus žmonių stiprinamąja doze yra ribota.

Palaikomieji tyrimai su suaugusiųjų ir senyvo amžiaus žmonių populiacija

Dviejų dozių išvadų tyrimuose 78 suaugusiems buvo skirta natūralaus modelio vakcina (H5N3 arba H9N2). H5N3 (A/Duck/Singapore/97) štamą turinti vakcina buvo skiriama du kartus, 3 skirtingomis dozėmis (7,5; 15 ir 30 µg HA/dozė), vakcinos buvo skiriamos 3 savaičių skirtumu.

Kraujo plazmos mėginiai buvo tiriami dėl originalaus H5N3 ir dėl H5N1 izoliatų skaičiaus. Serologinis atsakas tirtas atliekant VRH parodė, kad 100 % asmenų įgijo seroprotekciją bei 100 % asmenų įgijo serokonversiją po dviejų 7,5 µg injekcijų. Be to, nustatyta, kad vakcina su adjuvantu skatina susidaryti antikūnus, kurie kryžmiškai apsaugojo nuo H5N1 štamų,

izoliuotų 2003 ir 2004 metais, kurie rodė tam tikrą antigeninį slinkimą, lyginant su originaliais štamais.

H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) štamą turinti vakcina buvo skiriama du kartus, 4 skirtingomis dozėmis (3,75; 7,5; 15 ir 30 μg HA/dozei). Vakcinos buvo skiriamos keturių savaičių skirtumu. Serologinis atsakas buvo tirtas atliekant HI tyrimą, parodžiusį, kad 92% tiriamųjų įgavo seroprotekciją ir 75% tiriamųjų įgavo serokonversiją po dviejų 7,5 µg injekcijų.

Kryžminis reaktyvumas

Suaugusieji (18-60 metų)

18-60 metų amžiaus suaugusiųjų anti-HA antikūnų prieš H5N1 A/turkey/Turkey/05 seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos faktorius** po antros dozės matuojant pagal VRH ir HI buvo toks:

 

Anti-HA antikūnai

Klinikinis tyrimas V87P1

Klinikinis tyrimas V87P13

 

 

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

 

N=70

N=197

 

 

 

 

VRH

Seroprotekcijos lygis

70% (58-80)

59% (52-66)

 

(95%PI)*

 

 

 

 

 

 

 

Serokonversijos lygis

Netaikoma ***

49% (42-56)

 

(95%PI)*

 

 

 

Serokonversijos faktorius

Netaikoma ***

2,37 (2,1-2,67)

 

(95%PI)**

 

 

 

 

N=69

N=197

 

 

 

 

HI

Seroprotekcijos lygis

36%(25-49)

23% (18-30)

 

(95%PI)°

 

 

 

Serokonversijos lygis

Netaikoma***

19% (14-25)

 

(95%PI)°

 

 

 

Serokonversijos faktorius

Netaikoma ***

1,92 (1,64-2,25)

 

(95%PI)°°

 

 

*matuota pagal VRH tyrimą ≥ 25 mm2

**VRH geometrinis vidurkis

° matuota pagal HI tyrimą ≥ 40 °° HI geometrinis vidurkis

***Tyrime V87P1 pradinis lygis nematuotas

Klinikinių tyrimų MN rezultatai, pateikti prieš tai esančioje lentelėje, parodė, kad seroprotekcijos lygis prieš A/turkey/Turkey/05 svyruoja nuo 27% (17-39) (V87P1) iki 39% (32-46) (V87P13),

o klinikiniame tyrime V87P13 serokonversijos lygis yra 36% (29-43). Klinikinio tyrimo V87P13 MN rezultatų geometrinis vidurkis prieš A/turkey/Turkey/05 yra 2,77 (2,4-3,2).

Senyvo amžiaus žmonės (>60 metų)

Senyvo amžiaus žmonių (>60 metų amžiaus) anti-HA antikūnų prieš

H5N1 A/turkey/Turkey/05 seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos faktorius** po antros dozės matuojant pagal VRH ir HI buvo toks:

 

Anti-HA antikūnai

Klinikinis tyrimas V87P1

Klinikinis tyrimas V87P13

 

 

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

 

N=37

N=207

SRH

Seroprotekcijos lygis

57% (39-73)

20% (18-23)

 

(95%PI)*

 

 

 

Serokonversijos lygis

Netaikoma***

48% (41-55)

 

(95%PI)*

 

 

 

Serokonversijos

Netaikoma***

1,74 (1,57-1,94)

 

faktorius (95%PI)**

 

 

 

 

N=36

N=208

HI

Seroprotekcijos lygis

36%(21-54)

25% (19-32)

 

(95%PI)°

 

 

 

 

 

 

 

Serokonversijos lygis

Netaikoma***

19% (14-25)

 

(95%PI)°

 

 

 

Serokonversijos

Netaikoma***

1,79 (1,56-2,06)

 

faktorius (95%PI)°°

 

 

*matuota pagal VRH tyrimą ≥ 25 mm2

**VRH geometrinis vidurkis

° matuota pagal HI tyrimą ≥ 40 °° HI geometrinis vidurkis

***Tyrime V87P1 pradinis lygis nematuotas

Klinikinių tyrimų MN rezultatai, pateikti prieš tai esančioje lentelėje, parodė, kad seroprotekcijos lygis prieš A/turkey/Turkey/05 svyruoja nuo 11% (3-25) (klinikiniame tyrime V87P1) iki 30% (24-37) (klinikiniame tyrime V87P13), o serokonversijos lygis klinikiniame tyrime V87P13 yra 25% (19-31). Klinikinio tyrimo V87P13 MN rezultatų geometrinis vidurkis prieš

A/turkey/Turkey/05 yra 2,01 (1,78-2,26).

Vaikų populiacijos duomenys

Buvo atliktas vakcinos H5N1, sujungtos su adjuvantu MF59C.1, klinikinis tyrimas (V87P6), kuriame dalyvavo 471 vaikas nuo 6 mėnesių iki 17 metų amžiaus. Buvo paskirtos dvi vakcinos dozės

po 7,5 mikrogramų su trijų savaičių pertrauka ir trečia dozė praėjus 12 mėnesių po pirmosios dozės. Praėjus 3 savaitėms po antrosios vakcinacijos (43 diena) visose amžiaus grupėse

(t. y., 6-35 mėnesių, 3-8 metų ir 9-17 metų) buvo aukštas antikūnų titras prieš (A/Vietnam/1194/2004) matuojant pagal VRH ir HI – pateikta toliau esančioje lentelėje*. Šiame klinikiniame tyrime nebuvo stebėta su vakcina susijusių sunkių nepageidaujamų reiškinių.

 

 

Kūdikiai

Vaikai (3-<9 metų) Paaugliai (9-<18 metų)

 

 

(6-<36 mėnesių)

 

 

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Seroprotekcijos

97%

97%

89%

 

lygis (95%PI)

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

43-a diena

 

 

 

 

Serokonversijos

HI

faktorius (95% PI)

(109-151)

(97-142)

(51-88)

Nuo 43-os dienos

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1-os dienos

 

 

 

 

Serokonversijos

97%

97%

89%

 

lygis (95%PI)

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

43-a diena

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Seroprotekcijos

100%

100%

100%

 

lygis (95%PI)

(97-100)

(96-100)

(96-100)

 

43-a diena

 

 

 

 

Serokonversijos

VRH faktorius (95% PI)

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Nuo 43-os dienos

 

 

 

 

iki 1-os dienos

 

 

 

 

Serokonversijos

98%

100%

99%

 

lygis (95%PI)

(95-100)

(96-100)

(94-100)

 

43-a diena

 

 

 

* Kadangi nėra Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komiteto (CHMP) imunogeniškumo kriterijų vaikams, tai serologiniams duomenims, gautiems po vaikų vakcinacijos, buvo taikomi CHMP suaugusiųjų sezoninio gripo vertinimo imunogeniškumo kriterijai. Tačiau tiesioginis ryšys su klinikine apsauga nežinomas.

MN rezultatai prieš A/Vietnam/1194/2004 rodo, kad seroprotekcijos lygis yra 99% (95%PI: 94-100), serokonversijos lygis nuo 97% (95%PI: 91-99) iki 99% (95%PI: 96-100) ir GMR

nuo 29 (95%PI: 25-35) iki 50 (95%PI: 44-58).

Focetria H1N1v (V111_03 tyrimas) imunogeniškumo rezultatai

Seroprotekcijos lygis* ir serokonversijos lygis* išmatuoti atlikus HI tyrimą, o serokonversijos faktorius**, išreikštas kaip HI geometrinis anti-HA antikūno prieš H1N1 vidurkis, suvartojus vieną ir dvi 7,5 mikrogramų Focetria dozes, buvo įvertintas ištyrus 70 vaikų ir paauglių (9–17 metų amžiaus), 60 vaikų (3–8 metų amžiaus), 58 vaikus (12–35 mėnesių amžiaus) ir 49 kūdikius

(6–11 mėnesių amžiaus). CHMP suaugusiems asmenims (18–60 metų amžiaus) nustatyti imunogeniškumo kriterijai buvo patenkinti tiek po 1-osios, tiek po 2-osios dozės visose aukščiau išvardytose amžiaus grupėse (bendrojoje populiacijoje ir serologiškai neigiamos pradinės būklės pogrupyje).

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Foclivia tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis aktyviai imunizacijai prieš gripo A viruso H5N1 pogrupį. Vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje.

Foclivia registruotas “išimtinėmis sąlygomis”.

Tai reiškia, kad dėl mokslinių argumentų nebuvo įmanoma gauti visos informacijos apie šį vaistinį preparatą. Europos vaistų agentūra (EMA) kasmet peržiūrės visą naujai gautą informaciją ir jei reikės atnaujins šią PCS.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Duomenys nebūtini.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Remiantis neklinikiniais duomenimis, gautais ištyrus Foclivia ir sezoninio gripo vakciną, kurios sudėtyje yra MF59C.1 adjuvanto, specifinis pavojus žmonėms, atsižvelgiant į įprastus kartotinių dozių toksiškumo tyrimus, vietinį toleravimą, moterų vaisingumą ir toksiškumą reprodukcijai bei vystymuisi (iki žindymo laikotarpio pabaigos), nenustatytas.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio chloridas,

Kalio chloridas,

Kalio-divandenilio fosfatas,

Dinatrio fosfatas dihidratas,

Magnio chloridas heksahidratas,

Kalcio chloridas dihidratas,

Natrio citratas,

Citrinų rūgštis,

Injekcinis vanduo.

Apie adjuvantą žr. 2 skyriuje.

6.2 Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3 Tinkamumo laikas

1 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 C – 8 C). Negalima užšaldyti. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

0,5 ml vienos dozės flakone (I tipo stiklas) su fiksatoriumi (halobutilo guma). Pakuotėje po 10x. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Prieš vartojimą vakcina turi pasiekti kambario temperatūrą. Prieš naudojimą atsargiai supurtyti. Prieš vartodami apžiūrėkite suspensiją. Jei yra bet kokių dalelių ir (arba) suspensijos išvaizda neįprasta, vakciną reikia išmesti.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena,

Italija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/577/003

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2009 m. spalio mėn. 19 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta: 2014 m. spalio mėn. 19 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Foclivia injekcinė suspensija kelių dozių talpoje

Pandeminė vakcina nuo gripo (H5N1) (iš paviršinių antigenų, inaktyvuota, su adjuvantu)

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Gripo viruso štamų paviršiniai antigenai (hemagliutininas ir neuraminidazė)*:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

0,5 ml dozėje yra 7,5 mikrogramai**

*kultivuojamas kiaušinyje

**hemagliutininas išreikštas mikrogramais.

Adjuvanto MF59C.1 sudėtyje yra:

 

Skvalenas

9,75 miligramai;

Polisorbatas 80

1,175 miligramai;

Sorbitano trioleatas

1,175 miligramai.

Pagalbinės medžiagos:

 

Tiomersalis

0,05 miligramai

Tai keleto dozių tara. Žr. 6.5 skyrių dėl dozių skaičiaus flakone.

Ši vakcina atitinka PSO rekomendacijas ir ES sprendimą dėl pandemijos.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Injekcinė suspensija.

Baltos spalvos skystis.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Gripo profilaktika esant oficialiai paskelbtai pandemijai.

Foclivia turi būti vartojama pagal oficialius nurodymus.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusiems ir senyvo amžiaus žmonėms: 0,5 ml pasirinktu metu.

Antra vakcinos dozė turi būti skiriama mažiausiai po 3 savaičių pertraukos.

Foclivia buvo įvertinta suaugusiems (nuo 18 iki 60 metų amžiaus) ir senyvo amžiaus (virš 60 metų amžiaus) žmonėms pagal 1, 22 dienos pirminės vakcinacijos grafiką.

Duomenys apie trečią dozę (stiprinamąją), skiriamą praėjus 6 mėnesiams po pirmosios dozės, yra riboti (žr. 4.8 ir 5.1 skyrius).

Vaikų populiacija:

Duomenų apie Foclivia saugumą ir veiksmingumą jaunesniems nei 18 metų amžiaus asmenims dar nėra. Šiuo metu turimi duomenys apie asmenis nuo 6 mėnesių iki 18 metų amžiaus yra aprašyti 5.1 skyriuje, tačiau dozavimo rekomendacijų nėra.

Duomenų apie jaunesnius nei 6 mėnesių amžiaus vaikus nėra.

Vartojimo metodas

Imunizacija turi būti atliekama, leidžiant į deltinį raumenį arba į priekinę šoninę šlaunies sritį (atsižvelgiant į raumenų masę).

4.3 Kontraindikacijos

Anafilaksinė (t. y. gyvybei pavojinga) reakcija praeityje, kurią sukėlė bet kokia sudedamoji dalis ar kiaušinio, vištienos baltymo, kanamicino ir neomicino sulfato, bario sulfato, formaldehido, cetiltrimetilamonio bromido (CTAB) pėdsakai šioje vakcinoje. Tačiau, esant pandemijai, gali būti tikslingiau vakcinuoti, įsitikinus, kad esant būtinybei skubi pagalba bus suteikta nedelsiant.

Žr. 4.4 skyrių.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Asmenims, kurių padidėjęs jautrumas (pasireiškęs kitaip nei anafilaksine reakcija) veikliajai medžiagai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, nurodytai 6.1 skyriuje, tiomersaliui ir kiaušiniui, vištienos baltymams, kanamicinui ir neomicino sulfatui, bario sulfatui, formaldehidui ir cetiltrimetilamonio bromidui (CTAB), vakcina turi būti suleidžiama atsargiai.

Kaip ir suleidžiant kitas vakcinas, visuomet turi būti paruošta atitinkama medicininė priežiūra ir gydymas tam atvejui, jei pasireikštų reta vakcinos sukelta anafilaksinė reakcija.

Jei pandeminė situacija leidžia, karščiuojančių ar ūmia infekcija sergančių pacientų vakcinavimas turi būti atidėtas.

Foclivia jokiu būdu negalima suleisti į kraujagysles ar po oda. Todėl sveikatos priežiūros specialistai turi įvertinti vakcinos vartojimo naudos ir potencialios rizikos santykį, kai ji skiriama asmenims, sergantiems trombocitopenija ar turintiems bet kokių kraujavimo sutrikimų, dėl kurių gydymas injekcijomis į raumenis draudžiamas, išskyrus atvejus, kai potenciali nauda persveria kraujavimo riziką.

Antikūnų atsakas pacientams su endogenine ar jatrogenine imunosupresija gali būti nepakankamas.

Ne visiems skiepytiems asmenims gali pasireikšti apsauginis atsakas (žr. skyrių 5.1).

Klinikiniuose tyrimuose buvo pastebėta tam tikra kryžminė apsauga prieš viruso variantus, susijusius su H5N1 (žr. 5.1 skyrių).

Nors ir rekomenduojama antra dozė, reikia atkreipti dėmesį, kad nėra saugumo, imunogeniškumo ir veiksmingumo duomenų, kurie patvirtintų Foclivia ir kitų H5N1vienvalenčių vakcinų tarpusavio pakeičiamumą.

Nors duomenų, susijusių su Foclivia vartojimu, nėra, buvo pranešta apie traukulių su karščiavimu (arba be karščiavimo) atvejus, pasireiškusius asmenims, kurie buvo skiepyti Focetria, į Foclivia panašia pandemine H1N1 vakcina, su adjuvantu su MF59.1.

Febriliniai traukuliai dažniausiai pasireikšdavo vaikams. Kai kuriais atvejais jie pasireikšdavo asmenims, kurie anksčiau yra sirgę epilepsija. Asmenims, sergantiems epilepsija, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, o gydytojas turi informuoti šiuos asmenis (arba tėvus) apie galimus traukulius (žr. 4.8 skyrių).

Paskiepijus ar netgi prieš skiepijant, kaip psichogeninė reakcija į injekciją gali pasireikšti sinkopė (apalpimas). Kartu gali pasireikšti tam tikri neurologiniai požymiai, pvz., trumpalaikis regos sutrikimas, parestezija ir toniniai kloniniai galūnių judesiai, kurie gali pasireikšti atsigaunant. Svarbu tinkamai atlikti procedūras, kad asmeniui nualpus, jis nesusižalotų.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Foclivia negalima skirti tuo pačiu metu kartu su kitom vakcinom. Tačiau, jei tuo pačiu metu būtina vakcinacija kita vakcina, vakcinos turi būti suleidžiamos į skirtingas galūnes. Turi būti žinoma, kad šiuo atveju nepageidaujami poveikiai gali būti labiau išreikšti.

Imuninis atsakas imunosupresinį gydymą gaunantiems pacientams gali būti sumažėjęs.

Po vakcinacijos nuo gripo gali būti gaunami klaidingai teigiami ELISA metodu atliekamų antikūnų prieš žmogaus imunodeficito virusą 1 (ŽIV-1), hepatito C virusą, ypač ŽTLV-1, serologinių tyrimų rezultatai. Tokiais atvejais Western blot metodu atliktų tyrimų rezultatai yra neigiami. Šių tyrimų rezultatai gali būti laikinai klaidingai teigiami dėl vakcinos sukeltos IgM gamybos.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie Foclivia vartojimą nėščioms moterims nėra.Tačiau prieinami saugumo duomenys, susiję su nėščiomis moterimis, vartojančiomis Focetria (H1N1 pandeminę vakciną, panašią į Foclivia), kurios sudėtyje yra toks pat MF59C.1 kiekis, kaip ir Foclivia sudėtyje. Remiantis informacija apie spontaniškus nepageidaujamus reiškinius, apie kuriuos pranešta vaistui patekus į rinką,

bei intervenciniais tyrimais, nenurodomas tiesioginis ar netiesioginis kenksmingas Focetria poveikis nėštumui. Be to, atlikus du didelius stebimuosius tyrimus, kuriais buvo siekiama įvertinti Focetria poveikio saugumą nėštumui, ir ištyrus 10 000 paskiepytų nėščių moterų ir jų atžalų, nenustatytas didesnis gestacinio diabeto, preeklampsijos, persileidimų, negyvų naujagimių, mažo svorio naujagimių, neišnešiojimo, naujagimių mirčių ir įgimtų išsigimimų atvejų skaičius, palyginti su neskiepytų nėščiųjų tyrimais.

Prieš skirdami Foclivia vakciną nėščioms moterims, sveikatos priežiūros specialistai turi įvertinti naudos ir potencialios rizikos santykį bei atsižvelgti į oficialias rekomendacijas.

Žindymas

Vakcina gali būti vartojama žindymo laikotarpiu.

Vaisingumas

Duomenų apie vaisingumą nėra.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Tam tikras poveikis, nurodytas 4.8 skyriuje „Nepageidaujamas poveikis“, gali turėti įtakos gebėjimui vairuoti ar valdyti mechanizmus.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Suaugusieji ir senyvo amžiaus žmonės (vyresni nei 18 metų amžiaus)

Atlikus klinikinius tyrimus su pandeminiu vakcinos su adjuvantu H5N1 modeliu suaugusiųjų ir senyvo amžiaus žmonių grupėje (daugiau informacijos pateikta 5.1 skyriuje), dauguma reakcijų buvo lengvos, neilgos trukmės ir kokybiškai panašios į tas, kurias sukelia įprastos sezoninio gripo vakcinos. Plačiai pripažįstama, kad adjuvanto poveikis padidinti imunogeniškumą susijęs su nežymiai didesniu vietinių reakcijų dažniu (dažniausiai nestiprus skausmas), lyginant su įprastomis gripo vakcinomis be adjuvanto. Po antros dozės pasireiškė mažiau nepageidaujamų reakcijų, lyginant su pirmąja doze.

Vaikai ir paaugliai nuo 6 mėnesių iki 17 metų amžiaus

Atlikus II fazės klinikinį tyrimą (V87P6 tyrimą), buvo įvertintas pandeminio vakcinos su

H5N1 adjuvantu modelio saugumas vaikams ir paaugliams (daugiau informacijos pateikta 5.1 skyriuje).

Nepriklausomai nuo amžiaus, nepageidaujamų reakcijų buvo daugiau po pirmos vakcinacijos dozės negu po antros. Nepageidaujamų reakcijų po trečios dozės, paskirtos praėjus 12 mėnesių po antros dozės, buvo daugiau nei po pirmos ir antros dozės. Tiriamųjų, kurie pranešė apie vietines reakcijas, procentas buvo didesnis vyresnio amžiaus grupėse, daugiausia dėl dažnesnių pranešimų apie skausmą. Eritema ir jautrumas buvo dažniausios vietinės kūdikių reakcijos, apie kurias buvo prašoma pranešti; dirglumas ir neįprastas verksmas buvo dažniausios sisteminės reakcijos, apie kurias buvo prašoma pranešti. Skausmas buvo dažniausia vaikų ir paauglių vietinė reakcija, apie kurią buvo prašoma pranešti, o nuovargis ir galvos skausmas buvo dažniausios sisteminės reakcijos, apie kurias buvo prašoma pranešti. Visose amžiaus grupėse mažiausias procentas tiriamųjų pranešė apie karščiavimą. Remiantis saugumo duomenimis, gautais vaikams ir paaugliams suvartojus pirmą ir antrą tos pačios pandeminės vakcinos (Focetria H1N1v) dozę, nurodoma, jog aH5N1 modelio vakcinos formulės (Foclivia) saugumas yra panašus.

Žemiau pateikiama informacija apie nepageidaujamų reakcijų dažnį, nustatytą klinikiniais tyrimais ir vaistui patekus į rinką

Klinikiniai tyrimai

Nepageidaujamos reakcijos, nustatytos klinikinių tyrimų metu suaugusiems ir senyvo amžiaus žmonėms (vyresniems nei 18 metų amžiaus)

Nepageidaujamų reakcijų dažnis buvo vertinamas keturiuose klinikiniuose tyrimuose su skirtingomis gripo padermėmis ir formuluotėmis (H5N3, H9N2 ir H5N1); buvo vakcinuoti 3696 suaugusieji ir senyvo amžiaus tiriamieji. Iš jų 3618 tiriamųjų gavo vakcinos Foclivia modelį (A/H5N1)

(žr. 5.1 skyrių).

Klinikiniuose tyrimuose nustatyti natūralaus Foclivia modelio vakcinų nepageidaujami poveikiai išvardyti žemiau.

Vyresniems kaip 60 metų amžiaus žmonėms nepageidaujami poveikiai stebėti rečiau nei 18-60 metų amžiaus asmenims.

Kiekvienoje grupėje nepageidaujami poveikiai pateikti pagal jų sunkumo pobūdį:

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni (nuo 1/100 iki <1/10): galvos skausmas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni (nuo 1/100 iki <1/10): prakaitavimas

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Dažni (nuo 1/100 iki <1/10): sąnarių skausmas ir raumenų skausmas

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Dažni (nuo 1/100 iki <1/10): paraudimas injekcijos vietoje, patinimas injekcijos vietoje, sukietėjimas injekcijos vietoje, ekchimozės injekcijos vietoje ir skausmas injekcijos vietoje, karščiavimas, negalavimas, nuovargis, drebulys.

Dauguma šių reakcijų paprastai išnyksta po 1–2 dienų negydant.

Nepageidaujamos reakcijos, nustatytos klinikinių tyrimų metu vaikams nuo 6 mėnesių iki 17 metų amžiaus

Buvo atliktas klinikinis tyrimas (V87P6), kuriame buvo lyginama H5N1 vakcina, sujungta su adjuvantu MF59C.1, (n=334) ir sezoninio gripo vakcina (n=137).

 

Pirma dozė

 

Antra dozė (21 diena

 

Trečia dozė

 

 

 

po pirmos dozės)

(12 mėnesių po antros

 

 

 

 

 

dozės)

 

 

H5N1 adjuvantinė vakcina

 

Kūdikiai (6-<36 mėnesių)

N=145

 

N=138

 

N=124

Bet kokia

76%

 

68%

 

80%

Vietinė

47%

 

46%

 

60%

Sisteminė

59%

 

51%

 

54%

Karščiavimas ≥ 38°C

0%

 

0%

 

0%

(≥ 40°C)

 

 

 

 

 

Bet koks kitas

54%

 

49%

 

35%

nepageidaujamas reiškinys

 

 

 

 

 

Vaikai (3-<9 metų)

N=96

 

N=93

 

N=85

Bet kokia

72%

 

68%

 

79%

Vietinė

66%

 

58%

 

74%

Sisteminė

32%

 

33%

 

45%

Karščiavimas ≥ 38°C

4%

 

2%

 

6%

(≥ 40°C)

 

 

 

 

 

Bet koks kitas

36%

 

31%

 

19%

nepageidaujamas reiškinys

 

 

 

 

 

Paaugliai (9-<18 years)

N=93

 

N=91

 

N=83

Bet kokia

91%

 

82%

 

89%

Vietinė

81%

 

70%

 

81%

Sisteminė

69%

 

52%

 

69%

Karščiavimas ≥ 38°C

0%

 

1%

 

2%

(≥ 40°C)

 

 

 

 

 

Bet koks kitas

30%

 

27%

 

22%

nepageidaujamas reiškinys

 

 

 

 

 

Focetria (H1N1v)

Praėjus savaitei po vakcinacijos Focetria H1N1v vakcina, kurios 7,5 mikrogramų dozė buvo

skirta 77 vaikams (3–8 metų amžiaus) ir 80 vaikų ir paauglių (9–17 metų amžiaus), buvo pranešta apie tokias nepageidaujamas reakcijas:

 

1 injekcija

2 injekcija

Vaikai (3–8 metų amžiaus)

N = 77

N = 75

Bet kokia nepageidaujama reakcija

74 %

69 %

Vietinė

62 %

56 %

Sisteminė

39 %

35 %

Karščiavimas ≥ 38–38,9 °C

4 %

1 %

Karščiavimas 39–39,9 °C

0 %

1 %

Karščiavimas ≥ 40 °C

0 %

0 %

Bet koks kitas nepageidaujamas

14 %

17 %

reiškinys

 

 

Paaugliai (9–17 metų amžiaus)

N = 80

N = 79

Bet kokia nepageidaujama reakcija

79 %

66 %

Vietinė

70 %

58 %

Sisteminė

45 %

30 %

Karščiavimas ≥ 38–38,9 °C

3 %

1 %

Karščiavimas 39–39,9 °C

0 %

0 %

Karščiavimas ≥ 40 °C

0 %

0 %

Bet koks kitas nepageidaujamas

13 %

10 %

reiškinys

 

 

Remiantis 3–17 metų amžiaus vaikų ir paauglių tyrimų duomenimis, pastebimas nežymus nepageidaujamų reakcijų sumažėjimas po antros dozės ir nepadidėjęs karščiavimo dažnis.

Labai dažnos reakcijos, pasireiškusios 3–17 metų amžiaus vaikams ir paaugliams: skausmas, sukietėjimas ir eritema, negalavimas, mialgija, galvos skausmas ir nuovargis.

Praėjus savaitei po vakcinacijos Focetria H1N1v vakcina, kurios 7,5 mikrogramų dozė buvo skirta 73 naujagimiams (6–11 mėnesių amžiaus) ir 73 kūdikiams (12–35 mėnesių amžiaus), buvo pranešta apie tokias nepageidaujamas reakcijas:

 

1 injekcija

2 injekcija

Naujagimiai (6–11 mėnesių amžiaus)

N = 73

N = 68

Bet kokia nepageidaujama reakcija

79 %

65 %

Vietinė

44 %

26 %

Sisteminė

70 %

56 %

Karščiavimas ≥ 38–38,9 °C

11 %

9 %

Karščiavimas 39–39,9 °C

3 %

4 %

Karščiavimas ≥ 40 °C

0 %

0 %

Bet koks kitas nepageidaujamas

32 %

31 %

reiškinys

 

 

Kūdikiai (12–35 mėnesių amžiaus)

N = 73

N = 71

Bet kokia nepageidaujama reakcija

70 %

71 %

Vietinė

51 %

49 %

Sisteminė

60 %

49 %

Karščiavimas ≥ 38–38,9 °C

10 %

11 %

Karščiavimas 39–39,9 °C

4 %

1 %

Karščiavimas ≥ 40 °C

1 %

0 %

Bet koks kitas nepageidaujamas

21 %

24 %

reiškinys

 

 

Remiantis 6–35 mėnesių amžiaus naujagimių ir kūdikių tyrimų duomenimis, pastebimas nežymus nepageidaujamų reakcijų sumažėjimas po antros dozės ir nepadidėjęs karščiavimo dažnis.

Labai dažnos reakcijos, pasireiškusios 146 naujagimiams ir kūdikiams (6–35 mėnesių amžiaus): jautrumas, eritema, dirglumas, neįprastas verksmas, mieguistumas, viduriavimas, vėmimas ir pakitę mitybos įpročiai. Sukietėjimas ir kraujosruvos buvo labai dažnos reakcijos, pasireiškusios kūdikiams, tačiau jos rečiau pasireiškė naujagimiams

Poregistracinis stebėjimas

Be nepageidaujamų reakcijų, apie kurias pranešta atlikus klinikinius tyrimus, preparatui Focetria H1N1v patekus į rinką pranešta apie šias reakcijas:

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Limfadenopatija.

Širdies sutrikimai

Palpitacija, tachikardija.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Astenija.

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Raumenų silpnumas, galūnių skausmas.

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Kosulys.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Bendra odos reakcija, įskaitant niežulį, dilgėlinę arba nespecifinį bėrimą; angioedema.

Virškinamojo trakto sutrikimai

Virškinamojo trakto sutrikimai, pvz., pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas ir viduriavimas.

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos skausmas, galvos svaigimas, mieguistumas, alpimas. Neurologiniai sutrikimai, pvz., neuralgija, parestezija, traukuliai ir neuritas.

Imuninės sistemos sutrikimai

Alerginės reakcijos, anafilaksija, įskaitant dusulį, bronchų spazmus, gerklų edemą, dėl kurių retais atvejais gali ištikti šokas.

Interpandeminių trivalenčių vakcinų su adjuvantu, kurių sudėtis panaši į Foclivia

(MF59C.1 pandemines vakcinas su adjuvantu H1N1) poregistracinio stebėjimo metu nustatytos tokios papildomos nepageidaujamos reakcijos:

Retos (nuo >1/10 000, iki <1/1 000):

Trombocitopenija (labai retai pasitaikė sunkių atvejų, kai trombocitų skaičius buvo mažesnis nei 5 000 viename mm3)

Labai retos (<1/10 000):

Vaskulitas su laikinu inkstu pažeidimu ir daugiaformė eksudacinė eritema.

Neurologiniai sutrikimai tokie kaip encefalomielitas, neuritas ir Guillain Barré sindromas.

Poregistracinio stebėjimo metu nustatyti pandeminės vakcinos nepageidaujami poveikiai: duomenys nebūtini.

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra tiomersalio (organinis gyvsidabrio junginys), kuris yra konservantas ir todėl yra tikimybė, kad Jums gali pasireikšti alerginė reakcija (žr. skyrių 4.4).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Perdozavimo atvejų nepastebėta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – Vakcina nuo gripo, ATC kodas: J07BB02

Šiame skyriuje aprašyta klinikinė natūralaus H5N1 modelio vakcinų patirtis, skiriant dvi dozes po 7,5 mikrogramų.

Natūralaus modelio vakcinų sudėtyje yra gripo viruso antigenų, kurie skiriasi nuo šiuo metu cirkuliuojančių gripo virusų. Šie antigenai atpažįstami kaip „nauji“ antigenai ir stimuliuoja situaciją, kurioje vakcinuojama populiacija yra imunologiškai naivi. Duomenys gauti vartojant natūralaus

modelio vakcinas palaiko vakcinavimo strategiją, kuri turėtų būti naudojama pandeminėms vakcinoms: klinikinio veiksmingumo ir saugumo duomenys būdingi natūralaus modelio vakcinoms tinkami ir pandeminėms vakcinoms.

Suaugusieji (18-60 metų)

Buvo atliktas II fazės vakcinos H5N1, sujungtos su adjuvantu MF59C.1, klinikinis tyrimas (V87P1), kuriame dalyvavo 312 sveikų suaugusųjų. 156 tiriamiesiems su trijų savaičių pertrauka buvo paskirtos dvi vakcinos dozės, kurių sudėtyje yra H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinino (HA)/dozė su adjuvantu).

Kitame klinikiniame tyrime (III fazės) (tyrimas V87P13) dalyvavo 2693 sveiki suaugusieji ir gavo su trijų savaičių pertrauka dvi vakcinos dozes, kurių sudėtyje yra H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dozė su adjuvantu). Imunogeniškumas buvo vertinamas tyrimo populiacijos pogrupyje (n=197).

Suaugusiųjų asmenų anti-HA antikūnų prieš H5N1 A/Vietnam/1194/2004 seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos faktorius**, matuojant pagal vienetinės radialinės hemolizės (VRH) tyrimą, buvo toks:

 

Klinikinis tyrimas V87P1

Klinikinis tyrimas V87P13

Anti-HA antikūnai (VRH)

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

N=149

N=197

Seroprotekcijos lygis (95%PI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Serokonversijos lygis (95%PI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Serokonversijos faktorius (95%PI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Klinikinis tyrimas V87P13

Klinikinis tyrimas V87P13

Anti-HA antikūnai (VRH)

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

N=69

N=128

Pradinė serologinė būklė

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotekcijos lygis (95%PI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Serokonversijos lygis (95%PI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Serokonversijos faktorius (95%PI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*matuota pagal VRH tyrimą ≥ 25 mm2

**VRH geometrinis vidurkis

Mikroneutralizacijos (MN) tyrimų rezultatai prieš A/Vietnam/1194/2004 rodo, kad seroprotekcijos ir serokonversijos lygis yra atitinkamai nuo 67% (60-74) iki 85% (78-90) ir nuo 65% (58-72) iki 83% (77-89). Vakcinacijos imuninio atsako MN tyrimo rezultatai panašūs į rezultatus, gautus, atliekant VRH.

Antikūnų išsilaikymas šioje populiacijoje po pirminės vakcinacijos buvo vertinti pagal hemagliutinacijos slopinimo (HI), VRH ir MN tyrimus. 202 dieną antikūnų lygis sumažėjo nuo 1/5 iki ½ jų pradinio lygio, lyginant su antikūnų lygiu 43 dieną po pirminės vakcinacijos pabaigos.

Senyvo amžiaus žmonės ( 60 metų)

Senyvo amžiaus, vyresnių kaip 60 metų, žmonių (ribotas skaičius vyresnių nei 70 metų amžiaus tiriamųjų) anti-HA antikūnų prieš H5N1 A/Vietnam/1194/2004 seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos faktorius** matuojant pagal VRH dviejuose klinikiniuose tyrimuose buvo toks:

Anti-HA antikūnai (VRH)

Klinikinis tyrimas V87P1

Klinikinis tyrimas V87P13

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

 

N=84

N=210

Seroprotekcijos lygis (95%PI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Serokonversijos lygis (95%PI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Serokonversijos faktorius (95%PI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Klinikinis tyrimas V87P13

Klinikinis tyrimas V87P13

Anti-HA antikūnai (VRH)

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

N=66

N=143

Pradinė serologinė būklė

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Seroprotekcijos lygis (95%PI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Serokonversijos lygis (95%PI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Serokonversijos faktorius (95%PI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*matuota pagal VRH tyrimą ≥ 25 mm2

**VRH geometrinis vidurkis

MN tyrimų rezultatai prieš A/Vietnam/1194/2004 rodo, kad seroprotekcijos ir serokonversijos lygis yra atitinkamai nuo 57% (50-64) iki 79% (68-87) ir nuo 55% (48-62) iki 58% (47-69). MN rezultatai yra panašūs į VRH rezultatus ir rodo, kad yra stiprus imuninis atsakas po pirminės vakcinacijos kurso senyvo amžiaus tiriamųjų populiacijoje.

Antikūnų išsilaikymas šioje populiacijoje po pirminės vakcinacijos buvo vertinti pagal HI, VRH ir MN tyrimus, ir MN tyrimo rezultatai sumažėjo nuo ½ iki 1/5 jų lygio po vakcinacijos 202 dieną, lyginant su 43 diena po pirminės vakcinacijos, vertinant pagal HI, VRH ir MN tyrimus. Po šešių mėnesių iki 50 % H5N1 vakcina, sujungta su MF59C, imunizuotų vyresnio amžiaus žmonių turėjo serologinę apsaugą.

Stiprinamoji dozė

Trečia H5N1 vakcinos, sujungtos su MF59C, dozė (stiprinamoji) buvo paskirta praėjus 6 mėnesiams po pirminės vakcinacijos dozių. Pateikiami rezultatai pagal VRH.

Anti-HA antikūnų prieš H5N1 A/Vietnam/1194/2004 seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos faktorius** matuojant pagal VRH buvo toks:

 

Klinikinis tyrimas

Klinikinis tyrimas V87P1 senyvo

 

V87P1 suaugusiųjų

amžiaus žmonių

 

stiprinamoji dozė

stiprinamoji dozė

 

(6 mėnesiai po 2-os dozės)

(6 mėnesiai po 2-os dozės)

 

 

 

VRH

N=71

N=38

Seroprotekcijos lygis

89% (79-95)

84% (69-94)

(95%PI)*

 

 

Serokonversijos lygis

83% (72-91)

63% (46-78)

(95%PI)*

 

 

Serokonversijos faktorius

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

(95%PI)**

 

 

*matuota pagal VRH tyrimą ≥ 25 mm2

**VRH geometrinis vidurkis

Patirtis su senyvo amžiaus žmonių stiprinamąja doze yra ribota.

Palaikomieji tyrimai su suaugusiųjų ir senyvo amžiaus žmonių populiacija

Dviejų dozių išvadų tyrimuose 78 suaugusiems buvo skirta natūralaus modelio vakcina (H5N3 arba H9N2). H5N3 (A/Duck/Singapore/97) štamą turinti vakcina buvo skiriama du kartus, 3 skirtingomis dozėmis (7,5; 15 ir 30 µg HA/dozė), vakcinos buvo skiriamos 3 savaičių skirtumu.

Kraujo plazmos mėginiai buvo tiriami dėl originalaus H5N3 ir dėl H5N1 izoliatų skaičiaus. Serologinis atsakas tirtas atliekant VRH parodė, kad 100 % asmenų įgijo seroprotekciją bei 100 % asmenų įgijo serokonversiją po dviejų 7,5 µg injekcijų. Be to, nustatyta, kad vakcina su adjuvantu skatina susidaryti antikūnus, kurie kryžmiškai apsaugojo nuo H5N1 štamų, izoliuotų 2003 ir 2004 metais, kurie rodė tam tikrą antigeninį slinkimą, lyginant su originaliais štamais.

H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) štamą turinti vakcina buvo skiriama du kartus, 4 skirtingomis dozėmis (3,75; 7,5; 15 ir 30 μg HA/dozei). Vakcinos buvo skiriamos keturių savaičių skirtumu. Serologinis atsakas buvo tirtas atliekant HI tyrimą, parodžiusį, kad 92% tiriamųjų įgavo seroprotekciją ir 75% tiriamųjų įgavo serokonversiją po dviejų 7,5 µg injekcijų.

Kryžminis reaktyvumas

Suaugusieji (18-60 metų)

18-60 metų amžiaus suaugusiųjų anti-HA antikūnų prieš H5N1 A/turkey/Turkey/05 seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos faktorius** po antros dozės matuojant pagal VRH ir HI buvo toks:

 

Anti-HA antikūnai

Klinikinis tyrimas V87P1

Klinikinis tyrimas V87P13

 

 

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

 

N=70

N=197

 

 

 

 

VRH

Seroprotekcijos lygis

70% (58-80)

59% (52-66)

 

(95%PI)*

 

 

 

 

 

 

 

Serokonversijos lygis

Netaikoma ***

49% (42-56)

 

(95%PI)*

 

 

 

Serokonversijos faktorius

Netaikoma ***

2,37 (2,1-2,67)

 

(95%PI)**

 

 

 

 

N=69

N=197

HI

Seroprotekcijos lygis

36%(25-49)

23% (18-30)

 

(95%PI)°

 

 

 

Serokonversijos lygis

Netaikoma***

19% (14-25)

 

(95%PI)°

 

 

 

Serokonversijos faktorius

Netaikoma ***

1,92 (1,64-2,25)

 

(95%PI)°°

 

 

*matuota pagal VRH tyrimą ≥ 25 mm2

**VRH geometrinis vidurkis

° matuota pagal HI tyrimą ≥ 40 °° HI geometrinis vidurkis

*** Tyrime V87P1 pradinis lygis nematuotas

Klinikinių tyrimų MN rezultatai, pateikti prieš tai esančioje lentelėje, parodė, kad seroprotekcijos lygis prieš A/turkey/Turkey/05 svyruoja nuo 27% (17-39) (V87P1) iki 39% (32-46) (V87P13),

o klinikiniame tyrime V87P13 serokonversijos lygis yra 36% (29-43). Klinikinio tyrimo V87P13 MN rezultatų geometrinis vidurkis prieš A/turkey/Turkey/05 yra 2,77 (2,4-3,2).

Senyvo amžiaus žmonės ( 60 metų)

Senyvo amžiaus žmonių (>60 metų amžiaus) anti-HA antikūnų prieš

H5N1 A/turkey/Turkey/05 seroprotekcijos lygis*, serokonversijos lygis* ir serokonversijos faktorius** po antros dozės matuojant pagal VRH ir HI buvo toks:

 

Anti-HA antikūnai

Klinikinis tyrimas V87P1

Klinikinis tyrimas V87P13

 

 

21 diena po 2-os dozės

21 diena po 2-os dozės

 

 

N=37

N=207

 

 

 

 

SRH

Seroprotekcijos lygis

57% (39-73)

20% (18-23)

 

(95%PI)*

 

 

 

Serokonversijos lygis

Netaikoma***

48% (41-55)

 

(95%PI)*

 

 

 

Serokonversijos

Netaikoma***

1,74 (1,57-1,94)

 

faktorius (95%PI)**

 

 

 

 

N=36

N=208

HI

Seroprotekcijos lygis

36%(21-54)

25% (19-32)

 

(95%PI)°

 

 

 

Serokonversijos lygis

Netaikoma***

19% (14-25)

 

(95%PI)°

 

 

 

Serokonversijos

Netaikoma***

1,79 (1,56-2,06)

 

faktorius (95%PI)°°

 

 

*matuota pagal VRH tyrimą ≥ 25 mm2

**VRH geometrinis vidurkis

° matuota pagal HI tyrimą ≥ 40 °° HI geometrinis vidurkis

*** Tyrime V87P1 pradinis lygis nematuotas

Klinikinių tyrimų MN rezultatai, pateikti prieš tai esančioje lentelėje, parodė, kad seroprotekcijos lygis prieš A/turkey/Turkey/05 svyruoja nuo 11% (3-25) (klinikiniame tyrime V87P1) iki 30% (24-37) (klinikiniame tyrime V87P13), o serokonversijos lygis klinikiniame tyrime V87P13 yra 25% (19-31). Klinikinio tyrimo V87P13 MN rezultatų geometrinis vidurkis prieš

A/turkey/Turkey/05 yra 2,01 (1,78-2,26).

Vaikų populiacijos duomenys

Buvo atliktas vakcinos H5N1, sujungtos su adjuvantu MF59C.1, klinikinis tyrimas (V87P6), kuriame dalyvavo 471 vaikas nuo 6 mėnesių iki 17 metų amžiaus. Buvo paskirtos dvi vakcinos dozės

po 7,5 mikrogramų su trijų savaičių pertrauka ir trečia dozė praėjus 12 mėnesių po pirmosios dozės. Praėjus 3 savaitėms po antrosios vakcinacijos (43 diena) visose amžiaus grupėse (t. y., 6-35 mėnesių, 3-8 metų ir 9-17 metų) buvo aukštas antikūnų titras prieš (A/Vietnam/1194/2004) matuojant pagal VRH ir HI – pateikta toliau esančioje lentelėje*. Šiame klinikiniame tyrime nebuvo stebėta su vakcina susijusių sunkių nepageidaujamų reiškinių.

 

 

Kūdikiai

Vaikai (3-<9 metų)

Paaugliai (9-<18 metų)

 

 

(6-<36 mėnesių)

 

 

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Seroprotekcijos lygis

97%

97%

89%

 

(95%PI)

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

43-a diena

 

 

 

 

Serokonversijos

HI

faktorius (95% PI)

(109-151)

(97-142)

(51-88)

Nuo 43-os dienos

 

 

 

 

 

 

 

 

iki 1-os dienos

 

 

 

 

Serokonversijos lygis

97%

97%

89%

 

(95%PI)

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

43-a diena

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Seroprotekcijos lygis

100%

100%

100%

 

(95%PI)

(97-100)

(96-100)

(96-100)

 

43-a diena

 

 

 

 

Serokonversijos

VRH faktorius (95% PI)

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Nuo 43-os dienos

 

 

 

 

iki 1-os dienos

 

 

 

 

Serokonversijos lygis

98%

100%

99%

 

(95%PI)

(95-100)

(96-100)

(94-100)

 

43-a diena

 

 

 

* Kadangi nėra Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komiteto (CHMP) imunogeniškumo kriterijų vaikams, tai serologiniams duomenims, gautiems po vaikų vakcinacijos, buvo taikomi CHMP

suaugusiųjų sezoninio gripo vertinimo imunogeniškumo kriterijai. Tačiau tiesioginis ryšys su klinikine apsauga nežinomas.

MN rezultatai prieš A/Vietnam/1194/2004 rodo, kad seroprotekcijos lygis yra 99% (95%PI: 94-100), serokonversijos lygis nuo 97% (95%PI: 91-99) iki 99% (95%PI: 96-100) ir GMR

nuo 29 (95%PI: 25-35) iki 50 (95%PI: 44-58).

Focetria H1N1v (V111_03 tyrimas) imunogeniškumo rezultatai

Seroprotekcijos lygis* ir serokonversijos lygis* išmatuoti atlikus HI tyrimą, o serokonversijos faktorius**, išreikštas kaip HI geometrinis anti-HA antikūno prieš H1N1 vidurkis, suvartojus vieną ir dvi 7,5 mikrogramų Focetria dozes, buvo įvertintas ištyrus 70 vaikų ir paauglių (9–17 metų amžiaus), 60 vaikų (3–8 metų amžiaus), 58 vaikus (12–35 mėnesių amžiaus) ir 49 kūdikius

(6–11 mėnesių amžiaus). CHMP suaugusiems asmenims (18–60 metų amžiaus) nustatyti imunogeniškumo kriterijai buvo patenkinti tiek po 1-osios, tiek po 2-osios dozės visose aukščiau išvardytose amžiaus grupėse (bendrojoje populiacijoje ir serologiškai neigiamos pradinės būklės pogrupyje).

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Foclivia tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis aktyviai imunizacijai prieš gripo A viruso H5N1 pogrupį. Vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje.

Foclivia registruotas “išimtinėmis sąlygomis”.

Tai reiškia, kad dėl mokslinių argumentų nebuvo įmanoma gauti visos informacijos apie šį vaistinį preparatą.

Europos vaistų agentūra (EMA) kasmet peržiūrės visą naujai gautą informaciją ir jei reikės atnaujins šią PCS.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Duomenys nebūtini.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Remiantis neklinikiniais duomenimis, gautais ištyrus Foclivia ir sezoninio gripo vakciną, kurios sudėtyje yra MF59C.1 adjuvanto, specifinis pavojus žmonėms, atsižvelgiant į įprastus kartotinių dozių toksiškumo tyrimus, vietinį toleravimą, moterų vaisingumą ir toksiškumą reprodukcijai bei vystymuisi (iki žindymo laikotarpio pabaigos), nenustatytas.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio chloridas,

Kalio chloridas,

Kalio-divandenilio fosfatas,

Dinatrio fosfatas dihidratas,

Magnio chloridas heksahidratas,

Kalcio chloridas dihidratas,

Natrio citratas,

Citrinų rūgštis,

Tiomersalis,

Injekcinis vanduo.

Apie adjuvantą žr. 2 skyriuje.

6.2 Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3 Tinkamumo laikas

1 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 C – 8 C). Negalima užšaldyti. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

5,0 ml dešimties dozių flakone (I tipo stiklas) su fiksatoriumi (halobutilo guma). Pakuotėje po 10x. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Prieš vartodami apžiūrėkite suspensiją. Jei yra bet kokių dalelių ir (arba) suspensijos išvaizda neįprasta, vakciną reikia išmesti.

Kiekvieną kartą į švirkštą įtraukdami vakcinos dozę (0,5 ml), švelniai supurtykite daugiadozį flakoną. Prieš vartojimą reikia palaukti, kol įtraukta vakcina sušils iki kambario temperatūros. Nors preparato Foclivia, tiekiamo daugiadoziuose flakonuose, sudėtyje yra konservantų, kurie slopina mikrobų augimą, už daugiadozio flakono užkrėtimo pavojaus sumažinimą atsakingas vartotojas.

Pirmos dozės įtraukimo datą ir laiką užrašykite ant flakono etiketės.

Nenaudojamas daugiadozis flakonas turi būti laikomas rekomenduojamomis sąlygomis 2–8 °C temperatūroje. Daugiadozio flakono turinį geriausia suvartoti per 24 valandas įtraukus pirmą dozę. Yra duomenų, jog daugiadozių flakonų turinį galima suvartoti ne daugiau nei per 72 valandas įtraukus pirmą dozę, tačiau tokį ilgą periodą preparato geriau nelaikyti.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena,

Italija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/577/004

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2009 m. spalio mėn. 19 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta: 2014 m. spalio mėn. 19 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai