Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Preparato charakteristikų santrauka - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasGalafold
ATC kodasAmicus Therapeu
Sudėtismigalastat hydrochloride
GamintojasAuthorised

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Galafold 123 mg kietosios kapsulės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje kapsulėje yra migalastato hidrochlorido, kurio kiekis atitinka 123 mg migalastato.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Kietoji kapsulė.

2 dydžio kietoji kapsulė (6,4 x 18,0 mm), kurios korpusas –matinės baltos spalvos, o gaubtelis – matinės mėlynos spalvos; ant kapsulės juodu rašalu užrašyta „A1001“, viduje – balti arba rusvi milteliai.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Galafold skirtas suaugusiųjų ir paauglių nuo 16 metų, kuriems patvirtinta Fabry ligos (α-galaktozidazės A trūkumo) diagnozė ir nustatyta gydymui pasiduodanti mutacija (angl. amenable mutation) (žr. lenteles 5.1 skyriuje) ilgalaikiam gydymui.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą Galafold gali pradėti ir prižiūrėti tik Fabry ligos diagnozavimo ir gydymo patirties turintys gydytojai specialistai. Galafold nėra skirtas vartoti kartu su pakaitinės fermentų terapijos vaistiniais preparatais (žr. 4.4 skyrių).

Dozavimas

Suaugusiesiems ir paaugliams nuo 16 metų rekomenduojamas dozavimo režimas – 123 mg migalastato dozė (1 kapsulė), vartojama vieną kartą kas antrą dieną tuo pačiu paros metu.

Praleista dozė

Galafold negalima vartoti 2 dienas iš eilės. Pamiršus išgerti Galafold dozę visą dieną, vėl vaistinio preparato reikia išgerti kitą pagal dozavimo režimą numatytą dieną ir numatytu laiku.

Vaikų populiacija

Galafold saugumas ir veiksmingumas vaikams nuo 0 iki 15 metų neištirti. Duomenų nėra.

Ypatingos populiacijos

Senyvų pacientų populiacija

Koreguoti vaistinio preparato dozavimo pagal amžių nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Sutrikusi inkstų veikla

Galafold nerekomenduojama vartoti tiems Fabry liga sergantiems pacientams, kurių apytikriai apskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis (aaGFG) yra mažesnis nei 30 ml/min/1,73m2 (žr. 5.2 skyrių).

Sutrikusi kepenų veikla

Pacientams, kurių kepenų veikla sutrikusi, koreguoti Galafold dozės nereikia (žr. 5.2 skyrių).

Vartojimo metodas

Vartoti per burną. Su maistu vartojamo Galafold ekspozicija sumažėja maždaug 40 proc., todėl šio vaistinio preparato negalima vartoti 2 valandas iki valgymo ar po jo. Siekiat užtikrinti optimalią naudą pacientui, Galafold reikia vartoti kas antrą dieną tuo pačiu paros metu.

Kapsulę reikia nuryti visą. Jų negalima smulkinti, sutrinti ar kramtyti.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Rekomenduojama periodiškai tikrinti pacientų, pradėjusių vartoti Galafold arba perėjusių prie gydymo šiuo vaistiniu preparatu, inkstų funkciją, echokardiografinius parametrus ir biocheminius žymenis (kas 6 mėnesius). Reikšmingo klinikinių rodiklių pablogėjimo atveju reikėtų apsvarstyti galimybę atlikti išsamesnį klinikinį vertinimą arba nutraukti gydymą Galafold.

Galafold nėra skirtas pacientams, kuriems nustatytos gydymui nepasiduodančios mutacijos (angl. non-amenable mutation) (žr. 5.1 skyrių).

Galafold gydomų pacientų šlapime nustatytas baltymų kiekis nesumažėjo.

Galafold nerekomenduojama vartoti pacientams, kuriems diagnozuotas sunkus inkstų nepakankamumas, t. y. kai apytikriai apskaičiuotas GFG yra mažesnis nei 30 ml/min/1,73m2 (žr. 5.2 skyrių).

Iš negausių duomenų matyti, kad tuo pat metu išgėrus vieną Galafold dozę ir atlikus standartinę pakaitinės fermentų terapijos vaistinių preparatų infuziją, agalzidazės ekspozicija padidėja iki 5 kartų. Šis tyrimas taip pat parodė, kad agalzidazė neturi poveikio migalastato farmakokinetikai. Galafold nėra skirtas vartoti kartu su pakaitinės fermentų terapijos vaistiniais preparatais.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Remiantis in vitro tyrimų duomenimis, migalastatas nėra CYP1A2, 2B6 ir 3A4 induktorius. Be to, migalastatas nėra CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ar 3A4/5 inhibitorius ar nėra jų substratas. Migalastatas nėra žmogaus efliuksinių nešiklių MDR1 ar BCRP substratas ir nėra žmogaus efliuksinių nešiklių BCRP, MDR1 ar BSEP inhibitorius. Be to, migalastatas nėra žmogaus absorbcinių nešiklių MATE1, MATE2-K, OAT1, OAT3 ar OCT2 substratas ir nėra žmogaus absorbcinių nešiklių

OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2, MATE1 ar MATE2-K inhibitorius.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingo amžiaus moterys ir vyrų bei moterų kontracepcija

Galafold nerekomenduojama vartoti kontracepcijos priemonių nenaudojančioms vaisingo amžiaus moterims.

Nėštumas

Duomenų apie Galafold vartojimą nėštumo metu nėra daug. Tiriant triušius, toksinis poveikis vystymuisi buvo nustatytas tik naudojant motininei triušei toksiškas vaistinio preparato dozes (žr. 5.3 skyrių). Galafold nerekomenduojama vartoti nėštumo metu.

Žindymas

Nežinoma, ar Galafold išsiskiria į motinos pieną. Vis dėlto nustatyta, kad migalastatas išsiskiria į laktuojančių žiurkių pieną. Todėl migalastato patekimo į žindomo kūdikio organizmą galimybės negalima atmesti. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir į gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą ar nutraukti gydymą Galafold.

Vaisingumas

Galafold poveikis žmonių vaisingumui neištirtas. Taikant gydymą visomis migalastato dozėmis, žiurkių patinams pasireiškė laikinas ir visiškai praeinantis nevaisingumas. Vaisingumas visiškai atsistatė praėjus 4 savaitėms po vaistinio preparato nutraukimo. Panašūs rezultatai nustatyti atlikus ikiklinikinius tyrimus po gydymo kitais iminosacharidais (žr. 5.3 skyrių). Migalastatas neveikė žiurkių patelių vaisingumo.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Galafold gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo charakteristikų santrauka

Dažniausia nepageidaujama reakcija buvo galvos skausmas, kuris pasireiškė maždaug 10 proc. Galafold vartojusių pacientų.

Lentelės forma pateikiamas nepageidaujamų reakcijų sąrašas

Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip: labai dažnas (≥1/10), dažnas (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažnas (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), retas (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai retas (<1/10,000) ir nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos pagal dažnį mažėjančia tvarka kiekvienoje organų sisteminėje klasėje.

1 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos, apie kurias pranešta atliekant Galafold klinikinius tyrimus

Organų sisteminė klasė

Labai dažnas

Dažnos

Psichikos sutrikimai

 

Depresija

 

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

Galvos skausmas

Parestezija

 

 

Galvos svaigimas

 

 

Hipestezija

 

 

 

Ausų ir labirintų sutrikimai

 

Galvos sukimasis

 

 

 

Širdies sutrikimai

 

Palpitacijos

 

 

 

Kvėpavimo sistemos, krūtinės

 

Dispnėja

ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

 

Epistaksė

 

 

 

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

 

Viduriavimas

 

 

Pykinimas

 

 

Pilvo skausmas

 

 

Vidurių užkietėjimas

 

 

Išsausėjusi burna

 

 

Staigiai atsiradęs poreikis

 

 

tuštintis

 

 

Dispepsija

 

 

 

Odos ir poodinio audinio

 

Išbėrimas

sutrikimai

 

Pruritas

 

 

 

 

 

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

 

Raumenų spazmai

audinio sutrikimai

 

Mialgija

 

Tortikolis

 

 

Galūnių skausmas

 

 

 

Inkstų ir šlapimo takų

 

Proteinurija

sutrikimai

 

 

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

 

Nuovargis

vartojimo vietos pažeidimai

 

Skausmas

 

 

 

 

 

Tyrimai

 

Padidėjęs kreatinino

 

 

fosfokinazės kiekis kraujyje

 

 

Padidėjęs kūno svoris

 

 

 

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Perdozavus rekomenduojama bendroji medicininė priežiūra. Dažniausios nepageidaujamos reakcijos, apie kurias pranešta išgėrus iki 1250 mg ir 2000 mg Galafold, buvo atitinkamai galvos skausmas ir galvos svaigimas.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – {dar nepriskirta}, ATC kodas – {dar nepriskirtas}.

Fabry liga yra progresuojantis su X chromosoma susijęs lizosominis kaupimo sutrikimas, kuriuo serga ir vyrai, ir moterys. Fabry ligą sukeliančios GLA geno mutacijos sukelia lizosominio fermento α-galaktozidazės A (α-Gal A), kuris būtinas glikosfingolipidinio substrato (pvz., GL-3, lizo-Gb3) metabolizmui, trūkumą. Todėl sumažėjęs α-Gal A aktyvumas siejamas su progresuojančiu substrato kaupimusi pažeidžiamuose organuose ir audiniuose, kuris sukelia su Fabry liga siejamas ligas ir mirties atvejus.

Veikimo mechanizmas

Esant tam tikroms GLA mutacijoms, gali gamintis netaisyklingai sulankstytų ir nestabilių mutavusių formų α-Gal A. Migalastatas yra farmakologinis šaperonas, kuris sumodeliuotas taip, kad selektyviai ir grįžtamai stipriai jungtųsi su aktyviomis tam tikrų mutavusių formų α-Gal A vietomis (mutavusių formų α-Gal A genotipai vadinami gydymui pasiduodančiomis mutacijomis). Prisijungus migalastatui, endoplazminiame tinkle šių mutavusių formų α-Gal A stabilizuojama ir sudaromos sąlygos tinkamam jos transportavimui į lizosomas. Jai patekus į lizosomas, atsiskyrus migalastatui atkuriamas α-Gal A aktyvumas, dėl to prasideda GL-3 ir susijusių medžiagų katabolizmas.

Gydymui pasiduodančios ir nepasiduodančios GLA mutacijos išvardytos atitinkamai 2-oje ir 3-ioje lentelėse. Informaciją apie GLA mutacijas sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai taip pat gali rasti adresu www.galafoldamenabilitytable.com.

Išvardyti nukleotidų pakitimai – tai galimi DNR sekos pakitimai, kurie lemia aminorūgščių mutaciją. Aminorūgščių mutacija (baltymų sekos pakitimas) yra svarbu nustatant, ar mutacija pasiduodanti gydymui. Jei dviguba mutacija yra toje pačioje chromosomoje (vyrų ir moterų), gydymą tam pacientui galima taikyti, jeigu dviguba mutacija nurodyta tame pačiame 2-os lentelės langelyje (pvz., D55V/Q57L). Jei dviguba mutacija yra skirtingose chromosomose (tik moterų), tai gydymą tai pacientei galima taikyti, jei bent viena iš tų mutacijų nurodyta 2-oje lentelėje.

2 lentelė. Pasidavimo gydymui Galafold (migalastatu) lentelė

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.7C>G

c.C7G

L3V

c.8T>C

c.T8C

L3P

c.[11G>T; 620A>C]

c.G11T/A620C

R4M/Y207S

c.37G>A

c.G37A

A13T

c.37G>C

c.G37C

A13P

c.43G>A

c.G43A

A15T

c.44C>G

c.C44G

A15G

c.53T>G

c.T53G

F18C

c.58G>C

c.G58C

A20P

c.59C>A

c.C59A

A20D

c.70T>C arba c.70T>A

c.T70C arba c.T70A

W24R

c.70T>G

c.T70G

W24G

c.72G>C arba c.72G>T

c.G72C arba c.G72T

W24C

c.95T>C

c.T95C

L32P

c.97G>T

c.G97T

D33Y

c.98A>G

c.A98G

D33G

c.100A>G

c.A100G

N34D

c.101A>C

c.A101C

N34T

c.101A>G

c.A101G

N34S

c.102T>G arba c.102T>A

c.T102G arba c.T102A

N34K

c.103G>C arba c.103G>A

c.G103C arba c.G103A

G35R

c.104G>A

c.G104A

G35E

c.104G>T

c.G104T

G35V

c.107T>C

c.T107C

L36S

c.107T>G

c.T107G

L36W

c.108G>C arba c.108G>T

c.G108C arba c.G108T

L36F

c.109G>A

c.G109A

A37T

c.110C>T

c.C110T

A37V

c.122C>T

c.C122T

T41I

c.124A>C arba c.124A>T

c.A124C arba c.A124T

M42L

c.124A>G

c.A124G

M42V

c.125T>A

c.T125A

M42K

c.125T>C

c.T125C

M42T

c.125T>G

c.T125G

M42R

c.126G>A arba c.126G>C arba

c.G126A arba c.G126C arba

M42I

c.126G>T

c.G126T

 

c.137A>C

c.A137C

H46P

c.142G>C

c.G142C

E48Q

 

 

2 lentelė. Pasidavimo gydymui Galafold (migalastatu) lentelė

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.152T>A

c.T152A

M51K

c.153G>A arba c.153G>T arba

c.G153A arba c.G153T arba

M51I

c.153G>C

c.G153C

 

c.157A>G

c.A157G

N53D

c.[157A>C; 158A>T]

c.A157C/A158T

N53L

c.160C>T

c.C160T

L54F

c.161T>C

c.T161C

L54P

c.164A>G

c.A164G

D55G

c.164A>T

c.A164T

D55V

c.[164A>T; 170A>T]

c.A164T/A170T

D55V/Q57L

c.167G>T

c.G167T

C56F

c.167G>A

c.G167A

C56Y

c.170A>T

c.A170T

Q57L

c.175G>A

c.G175A

E59K

c.178C>A

c.C178A

P60T

c.178C>T

c.C178T

P60S

c.179C>T

c.C179T

P60L

c.196G>A

c.G196A

E66K

c.197A>G

c.A197G

E66G

c.207C>A arba c.207C>G

c.C207A arba c.C207G

F69L

c.214A>G

c.A214G

M72V

c.216G>A arba c.216G>T arba

c.G216A arba c.G216T arba

M72I

c.216G>C

c.G216C

 

c.218C>T

c.C218T

A73V

c.227T>C

c.T227C

M76T

c.239G>A

c.G239A

G80D

c.247G>A

c.G247A

D83N

c.253G>A

c.G253A

G85S

c.254G>A

c.G254A

G85D

c.[253G>A; 254G>A]

c.G253A/G254A

G85N

c.[253G>A; 254G>T; 255T>G]

c. G253A/G254T/T255G

G85M

c.261G>C arba c.261G>T

c.G261C arba c.G261T

E87D

c.265C>T

c.C265T

L89F

c.272T>C

c.T272C

I91T

c.288G>A arba c.288G>T arba

c.G288A arba c.G288T arba

M96I

c.288G>C

c.G288C

 

c.289G>C

c.G289C

A97P

c.290C>T

c.C290T

A97V

c.305C>T

c.C305T

S102L

c.311G>T

c.G311T

G104V

c.316C>T

c.C316T

L106F

c.322G>A

c.G322A

A108T

c.326A>G

c.A326G

D109G

c.334C>G

c.C334G

R112G

c.335G>A

c.G335A

R112H

c.337T>A

c.T337A

F113I

c.337T>C arba c.339T>A arba

c.T337C arba c.T339A arba

F113L

c.339T>G

c.T339G

 

c.352C>T

c.C352T

R118C

c.361G>A

c.G361A

A121T

2 lentelė. Pasidavimo gydymui Galafold (migalastatu) lentelė

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.368A>G

c.A368G

Y123C

c.373C>T

c.C373T

H125Y

c.374A>T

c.A374T

H125L

c.376A>G

c.A376G

S126G

c.383G>A

c.G383A

G128E

c.399T>G

c.T399G

I133M

c.404C>T

c.C404T

A135V

c.408T>A arba c.408T>G

c.T408A arba c.T408G

D136E

c.416A>G

c.A416G

N139S

c.419A>C

c.A419C

K140T

c.427G>A

c.G427A

A143T

c.431G>A

c.G431A

G144D

c.431G>T

c.G431T

G144V

c.434T>C

c.T434C

F145S

c.436C>T

c.C436T

P146S

c.437C>G

c.C437G

P146R

c.454T>C

c.T454C

Y152H

c.455A>G

c.A455G

Y152C

c.466G>A

c.G466A

A156T

c.467C>T

c.C467T

A156V

c.471G>C arba c.471G>T

c.G471C arba c.G471T

Q157H

c.484T>G

c.T484G

W162G

c.493G>C

c.G493C

D165H

c.494A>G

c.A494G

D165G

c.[496C>G; 497T>G]

c.C496G/T497G

L166G

c.496C>G

c.C496G

L166V

c.496_497delinsTC

c.496_497delinsTC

L166S

c.499C>G

c.C499G

L167V

c.506T>C

c.T506C

F169S

c.511G>A

c.G511A

G171S

c.520T>C

c.T520C

C174R

c.520T>G

c.T520G

C174G

c.525C>G arba c.525C>A

c.C525G arba c.C525A

D175E

c.539T>G

c.T539G

L180W

c.540G>C

c.G540C

L180F

c.548G>C

c.G548C

G183A

c.548G>A

c.G548A

G183D

c.550T>A

c.T550A

Y184N

c.551A>G

c.A551G

Y184C

c.553A>G

c.A553G

K185E

c.559A>G

c.A559G

M187V

c.559_564dup

c.559_564dup

p.M187_S188dup

c.560T>C

c.T560C

M187T

c.561G>T arba c.561G>A arba

c.G561T arba c.G561A arba

M187I

c.561G>C

c.G561C

 

c.572T>A

c.T572A

L191Q

c.581C>T

c.C581T

T194I

c.584G>T

c.G584T

G195V

c.586A>G

c.A586G

R196G

c.593T>C

c.T593C

I198T

2 lentelė. Pasidavimo gydymui Galafold (migalastatu) lentelė

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.595G>A

c.G595A

V199M

c.596T>C

c.T596C

V199A

c.596T>G

c.T596G

V199G

c.599A>G

c.A599G

Y200C

c.602C>T

c.C602T

S201F

c.602C>A

c.C602A

S201Y

c.608A>T

c.A608T

E203V

c.609G>C arba c.609G>T

c.G609C arba c.G609T

E203D

c.613C>A

c.C613A

P205T

c.613C>T

c.C613T

P205S

c.614C>T

c.C614T

P205L

c.619T>C

c.T619C

Y207H

c.620A>C

c.A620C

Y207S

c.623T>G

c.T623G

M208R

c.628C>T

c.C628T

P210S

c.629C>T

c.C629T

P210L

c.638A>G

c.A638G

K213R

c.638A>T

c.A638T

K213M

c.640C>T

c.C640T

P214S

c.641C>T

c.C641T

P214L

c.643A>G

c.A643G

N215D

c.644A>G

c.A644G

N215S

c.644A>T

c.A644T

N215I

c.[644A>G; 937G>T]

c.A644G/G937T

N215S/D313Y

c.646T>G

c.T646G

Y216D

c.647A>G

c.A647G

Y216C

c.655A>C

c.A655C

I219L

c.656T>A

c.T656A

I219N

c.656T>C

c.T656C

I219T

c.659G>A

c.G659A

R220Q

c.659G>C

c.G659C

R220P

c.662A>C

c.A662C

Q221P

c.671A>C

c.A671C

N224T

c.671A>G

c.A671G

N224S

c.673C>G

c.C673G

H225D

c.683A>G

c.A683G

N228S

c.687T>A arba c.687T>G

c.T687A arba c.T687G

F229L

c.695T>C

c.T695C

I232T

c.713G>A

c.G713A

S238N

c.716T>C

c.T716C

I239T

c.720G>C arba c.720G>T

c.G720C arba c.G720T

K240N

c.724A>G

c.A724G

I242V

c.724A>T

c.A724T

I242F

c.725T>A

c.T725A

I242N

c.725T>C

c.T725C

I242T

c.728T>G

c.T728G

L243W

c.729G>C arba c.729G>T

c.G729C arba c.G729T

L243F

c.730G>A

c.G730A

D244N

c.730G>C

c.G730C

D244H

c.733T>G

c.T733G

W245G

2 lentelė. Pasidavimo gydymui Galafold (migalastatu) lentelė

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.740C>G

c.C740G

S247C

c.747C>G arba c.747C>A

c.C747G arba c.C747A

N249K

c.749A>C

c.A749C

Q250P

c.749A>G

c.A749G

Q250R

c.750G>C

c.G750C

Q250H

c.758T>C

c.T758C

I253T

c.758T>G

c.T758G

I253S

c.760-762delGTT

c.760_762delGTT

p.V254del

c.769G>C

c.G769C

A257P

c.770C>G

c.C770G

A257G

c.772G>C arba c.772G>A

c.G772C arba c.G772A

G258R

c.773G>T

c.G773T

G258V

c.776C>G

c.C776G

P259R

c.776C>T

c.C776T

P259L

c.779G>A

c.G779A

G260E

c.779G>C

c.G779C

G260A

c.781G>A

c.G781A

G261S

c.781G>C

c.G781C

G261R

c.781G>T

c.G781T

G261C

c.788A>G

c.A788G

N263S

c.790G>T

c.G790T

D264Y

c.794C>T

c.C794T

P265L

c.800T>C

c.T800C

M267T

c.805G>A

c.G805A

V269M

c.806T>C

c.T806C

V269A

c.809T>C

c.T809C

I270T

c.810T>G

c.T810G

I270M

c.811G>A

c.G811A

G271S

c.[811G>A; 937G>T]

c.G811A/G937T

G271S/D313Y

c.812G>A

c.G812A

G271D

c.823C>G

c.C823G

L275V

c.827G>A

c.G827A

S276N

c.829T>G

c.T829G

W277G

c.831G>T arba c.831G>C

c.G831T arba c.G831C

W277C

c.832A>T

c.A832T

N278Y

c.835C>G

c.C835G

Q279E

c.838C>A

c.C838A

Q280K

c.840A>T arba c.840A>C

c.A840T arba c.A840C

Q280H

c.844A>G

c.A844G

T282A

c.845C>T

c.C845T

T282I

c.850A>G

c.A850G

M284V

c.851T>C

c.T851C

M284T

c.860G>T

c.G860T

W287L

c.862G>C

c.G862C

A288P

c.866T>G

c.T866G

I289S

c.868A>C arba c.868A>T

c.A868C arba c.A868T

M290L

c.869T>C

c.T869C

M290T

c.870G>A arba c.870G>C arba

c.G870A arba c.G870C arba

M290I

c.870G>T

c.G870T

 

c.871G>A

c.G871A

A291T

2 lentelė. Pasidavimo gydymui Galafold (migalastatu) lentelė

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.877C>A

c.C877A

P293T

c.881T>C

c.T881C

L294S

c.884T>G

c.T884G

F295C

c.886A>G

c.A886G

M296V

c.886A>T arba c.886A>C

c.A886T arba c.A886C

M296L

c.887T>C

c.T887C

M296T

c.888G>A arba c.888G>T arba

c.G888A arba c.G888T arba

M296I

c.888G>C

c.G888C

 

c.893A>G

c.A893G

N298S

c.897C>G arba c.897C>A

c.C897G arba c.C897A

D299E

c.898C>T

c.C898T

L300F

c.899T>C

c.T899C

L300P

c.901C>G

c.C901G

R301G

c.902G>C

c.G902C

R301P

c.902G>A

c.G902A

R301Q

c.902G>T

c.G902T

R301L

c.907A>T

c.A907T

I303F

c.908T>A

c.T908A

I303N

c.911G>A

c.G911A

S304N

c.911G>C

c.G911C

S304T

c.919G>A

c.G919A

A307T

c.922A>G

c.A922G

K308E

c.924A>T arba c.924A>C

c.A924T arba c.A924C

K308N

c.925G>C

c.G925C

A309P

c.926C>T

c.C926T

A309V

c.928C>T

c.C928T

L310F

c.931C>G

c.C931G

L311V

c.935A>G

c.A935G

Q312R

c.936G>T arba c.936G>C

c.G936T arba c.G936C

Q312H

c.937G>T

c.G937T

D313Y

c.[937G>T; 1232G>A]

c.G937T/G1232A

D313Y/G411D

c.938A>G

c.A938G

D313G

c.946G>A

c.G946A

V316I

c.947T>G

c.T947G

V316G

c.950T>C

c.T950C

I317T

c.955A>T

c.A955T

I319F

c.956T>C

c.T956C

I319T

c.959A>T

c.A959T

N320I

c.962A>G

c.A962G

Q321R

c.962A>T

c.A962T

Q321L

c.963G>C arba c.963G>T

c.G963C arba c.G963T

Q321H

c.964G>A

c.G964A

D322N

c.964G>C

c.G964C

D322H

c.966C>A arba c.966C>G

c.C966A arba c.C966G

D322E

c.968C>G

c.C968G

P323R

c.973G>A

c.G973A

G325S

c.973G>C

c.G973C

G325R

c.978G>C arba c.978G>T

c.G978C arba c.G978T

K326N

c.979C>G

c.C979G

Q327E

c.980A>T

c.A980T

Q327L

2 lentelė. Pasidavimo gydymui Galafold (migalastatu) lentelė

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.983G>C

c.G983C

G328A

c.989A>G

c.A989G

Q330R

c.1001G>A

c.G1001A

G334E

c.1010T>C

c.T1010C

F337S

c.1012G>A

c.G1012A

E338K

c.1016T>A

c.T1016A

V339E

c.1027C>A

c.C1027A

P343T

c.1028C>T

c.C1028T

P343L

c.1033T>C

c.T1033C

S345P

c.1046G>C

c.G1046C

W349S

c.1055C>G

c.C1055G

A352G

c.1055C>T

c.C1055T

A352V

c.1061T>A

c.T1061A

I354K

c.1066C>G

c.C1066G

R356G

c.1066C>T

c.C1066T

R356W

c.1067G>A

c.G1067A

R356Q

c.1067G>C

c.G1067C

R356P

c.1072G>C

c.G1072C

E358Q

c.1073A>C

c.A1073C

E358A

c.1073A>G

c.A1073G

E358G

c.1074G>T arba c.1074G>C

c.G1074T arba c.G1074C

E358D

c.1076T>C

c.T1076C

I359T

c.1078G>A

c.G1078A

G360S

c.1078G>T

c.G1078T

G360C

c.1079G>A

c.G1079A

G360D

c.1082G>A

c.G1082A

G361E

c.1082G>C

c.G1082C

G361A

c.1084C>A

c.C1084A

P362T

c.1085C>T

c.C1085T

P362L

c.1087C>T

c.C1087T

R363C

c.1088G>A

c.G1088A

R363H

c.1102G>A

c.G1102A

A368T

c.1117G>A

c.G1117A

G373S

c.1124G>A

c.G1124A

G375E

c.1153A>G

c.A1153G

T385A

c.1168G>A

c.G1168A

V390M

c.1172A>C

c.A1172C

K391T

c.1184G>A

c.G1184A

G395E

c.1184G>C

c.G1184C

G395A

c.1192G>A

c.G1192A

E398K

c.1202_1203insGACTTC

c.1202_1203insGACTTC

p.T400_S401dup

c.1208T>C

c.T1208C

L403S

c.1225C>G

c.C1225G

P409A

c.1225C>T

c.C1225T

P409S

c.1225C>A

c.C1225A

P409T

c.1228A>G

c.A1228G

T410A

c.1229C>T

c.C1229T

T410I

c.1232G>A

c.G1232A

G411D

c.1235C>A

c.C1235A

T412N

c.1253A>G

c.A1253G

E418G

2 lentelė. Pasidavimo gydymui Galafold (migalastatu) lentelė

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.1261A>G

c.A1261G

M421V

 

 

NP GAL 0719

Gydymui nepasiduodančios mutacijos išvardytos 3-ioje lentelėje toliau.

Skiltyje „Baltymų sekos pakitimas“ NEŽINOMAS reiškia, kad mutacijų sukeltų baltymų sekos pokyčių negalima nustatyti pagal nukleotidų pokyčius ir kad juos reikia nustatyti atliekant bandymus. Tokiais atvejais klaustukai šalia esančiuose lenktiniuose skliaustuose rodo, kad tame langelyje nurodyti pokyčiai bandymais nepatvirtinti ir gali būti neteisingi.

3 lentelė. Gydymui Galafold (migalastatu) nepasiduodančios mutacijos.

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.1A>C arba c.1A>T

c.A1C arba c.A1T

M1L

c.1A>G

c.A1G

M1V

c.2T>G

c.T2G

M1R

c.2T>C

c.T2C

M1T

c.2T>A

c.T2A

M1K

c.3G>A arba c.3G>T arba

c.G3A arba c.G3T arba c.G3C

M1I

c.3G>C

 

 

c.19G>T

c.G19T

E7X

c.41T>C

c.T41C

L14P

c.43G>C

c.G43C

A15P

c.44C>A

c.C44A

A15E

c.46C>G

c.C46G

L16V

c.47T>A

c.T47A

L16H

c.47T>C

c.T47C

L16P

c.47T>G

c.T47G

L16R

c.53T>C

c.T53C

F18S

c.56T>A

c.T56A

L19Q

c.56T>C

c.T56C

L19P

c.59C>T

c.C59T

A20V

c.61C>T

c.C61T

L21F

c.62T>C

c.T62C

L21P

c.62T>G

c.T62G

L21R

c.71G>A arba c.72G>A

c.G71A arba c.G72A

W24X

c.92C>T

c.C92T

A31V

c.109G>C

c.G109C

A37P

c.118C>G

c.C118G

P40A

c.118C>T

c.C118T

P40S

c.119C>A

c.C119A

P40H

c.119C>G

c.C119G

P40R

c.119C>T

c.C119T

P40L

c.127G>C

c.G127C

G43R

c.127G>A

c.G127A

G43S

c.128G>A

c.G128A

G43D

c.128G>T

c.G128T

G43V

c.131G>A arba c.132G>A

c.G131A arba c.G132A

W44X

c.132G>T arba c.132G>C

c.G132T arba c.G132C

W44C

3 lentelė. Gydymui Galafold (migalastatu) nepasiduodančios mutacijos.

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.134T>C

c.T134C

L45P

c.134T>G

c.T134G

L45R

c.134_138delTGCACinsGCTCG

c.134_138delTGCACinsGCTC

L45R/H46S

 

G

 

c.136C>T

c.C136T

H46Y

c.137A>T

c.A137T

H46L

c.137A>G

c.A137G

H46R

c.[138C>G; 153G>T; 167G>T]

c.C138G/G153T/G167T

H46Q/M51I/C56F

c.139T>C arba c.139T>A

c.T139C arba c.T139A

W47R

c.139T>G

c.T139G

W47G

c.140G>A arba 141G>A

c.G140A arba G141A

W47X

c.140G>T

c.G140T

W47L

c.141G>C arba c.141G>T

c.G141C arba c.G141T

W47C

c.142G>A

c.G142A

E48K

c.144G>T arba c.144G>C

c.G144T arba c.G144C

E48D

c.145C>T

c.C145T

R49C

c.145C>A

c.C145A

R49S

c.145C>G

c.C145G

R49G

c.146G>C

c.G146C

R49P

c.146G>T

c.G146T

R49L

c.149T>G

c.T149G

F50C

c.154T>G

c.T154G

C52G

c.154T>C

c.T154C

C52R

c.154T>A arba c.155G>C

c.T154A arba c.G155C

C52S

c.155G>A

c.G155A

C52Y

c.156C>A

c.C156A

C52X

c.156C>G

c.C156G

C52W

c.166T>G

c.T166G

C56G

c.166T>A arba c.167G>C

c.T166A arba c.G167C

C56S

c.168C>A

c.C168A

C56X

c.187T>C

c.T187C

C63R

c.188G>A

c.G188A

C63Y

c.187T>A arba c.188G>C

c.T187A arba c.G188C

C63S

c.194G>C (spėjama sujungimo

c.G194C (spėjama sujungimo

NEŽINOMA (S65T )

vieta)

vieta)

 

c.194G>T (spėjama sujungimo

c.G194T (spėjama sujungimo

NEŽINOMA (S65I )

vieta)

vieta)

 

c.196G>C

c.G196C

E66Q

c.[196G>C; 1061T>A]

c.G196C/T1061A

E66Q/I354K

c.202C>T

c.C202T

L68F

c.206T>C

c.T206C

F69S

c.208A>G

c.A208G

M70V

c.215T>G

c.T215G

M72R

c.218C>A

c.C218A

A73E

c.227T>G

c.T227G

M76R

c.228G>C arba c.228G>A arba

c.G228C arba c.G228A arba

M76I

c.228G>T

c.G228T

 

c.233C>G arba c.233C>A

c.C233G arba c.C233A

S78X

c.235G>T

c.G235T

E79X

c.241T>C arba c.241T>A

c.T241C arba c.T241A

W81R

3 lentelė. Gydymui Galafold (migalastatu) nepasiduodančios mutacijos.

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.242G>A arba c.243G>A

c.G242A arba c.G243A

W81X

c.242G>C

c.G242C

W81S

c.243G>T arba c.243G>C

c.G243T arba c.G243C

W81C

c.244A>T

c.A244T

K82X

c.256T>G

c.T256G

Y86D

c.256T>C

c.T256C

Y86H

c.257A>G

c.A257G

Y86C

c.258T>G arba c.258T>A

c.T258G arba c.T258A

Y86X

c.262T>G

c.T262G

Y88D

c.266T>A

c.T266A

L89H

c.266T>C

c.T266C

L89P

c.266T>G

c.T266G

L89R

c.268T>C

c.T268C

C90R

c.269G>A

c.G269A

C90Y

c.270C>A

c.C270A

C90X

c.274G>C

c.G274C

D92H

c.274G>A

c.G274A

D92N

c.274G>T

c.G274T

D92Y

c.275A>G

c.A275G

D92G

c.275A>T

c.A275T

D92V

c.277G>A

c.G277A

D93N

c.277G>T

c.G277T

D93Y

c.278A>G

c.A278G

D93G

c.278A>T

c.A278T

D93V

c.279C>G arba c.279C>A

c.C279G arba c.C279A

D93E

c.280T>G

c.T280G

C94G

c.280T>A arba c.281G>C

c.T280A arba c.G281C

C94S

c.[280T>A; 281G>C]

c.T280A/G281C

C94T

c.281G>A

c.G281A

C94Y

c.281G>T

c.G281T

C94F

c.283T>G

c.T283G

W95G

c.284G>A arba c.285G>A

c.G284A arba c.G285A

W95X

c.284G>T

c.G284T

W95L

c.284G>C

c.G284C

W95S

c.285G>T arba c.285G>C

c.G285T arba c.G285C

W95C

c.295C>T

c.C295T

Q99X

c.299G>A

c.G299A

R100K

c.299G>C

c.G299C

R100T

c.305C>G arba c.305C>A

c.C305G arba c.C305A

S102X

c.307G>C

c.G307C

E103Q

c.307G>T

c.G307T

E103X

c.317T>G

c.T317G

L106R

c.319C>T

c.C319T

Q107X

c.320A>T

c.A320T

Q107L

c.331C>T

c.C331T

Q111X

c.334C>T

c.C334T

R112C

c.334C>A

c.C334A

R112S

c.338T>C

c.T338C

F113S

c.347G>T

c.G347T

G116V

c.350T>G

c.T350G

I117S

3 lentelė. Gydymui Galafold (migalastatu) nepasiduodančios mutacijos.

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.355C>T

c.C355T

Q119X

c.354_368del15

c.354_368del15

Q119_Y123del5

c.358C>G

c.C358G

L120V

c.[358C>T; 359T>C]

c.C358T/T359C

L120S

c.359T>C

c.T359C

L120P

c.[359T>C; 361G>A]

c.T359C/G361A

L120P/A121T

c.361G>C

c.G361C

A121P

c.369T>G arba c.369T>A

c.T369G arba c.T369A

Y123X

c.371T>A

c.T371A

V124D

c.374A>C

c.A374C

H125P

c.379A>T

c.A379T

K127X

c.386T>C

c.T386C

L129P

c.389A>G

c.A389G

K130R

c.392T>A

c.T392A

L131Q

c.392T>C

c.T392C

L131P

c.394G>A arba c.394G>C

c.G394A arba c.G394C

G132R

c.395G>A

c.G395A

G132E

c.395G>C

c.G395C

G132A

c.398T>A

c.T398A

I133N

c.400T>C

c.T400C

Y134H

c.400T>G

c.T400G

Y134D

c.401A>C

c.A401C

Y134S

c.402T>G arba c.402T>A

c.T402G arba c.T402A

Y134X

c.406G>C

c.G406C

D136H

c.406G>T

c.G406T

D136Y

c.412G>A arba c.412G>C

c.G412A arba c.G412C

G138R

c.413G>A

c.G413A

G138E

c.416A>C

c.A416C

N139T

c.422C>A

c.C422A

T141N

c.422C>T

c.C422T

T141I

c.424T>C

c.T424C

C142R

c.425G>A

c.G425A

C142Y

c.426C>A

c.C426A

C142X

c.426C>G

c.C426G

C142W

c.427G>C

c.G427C

A143P

c.439G>A arba c.439G>C

c.G439A arba c.G439C

G147R

c.440G>A

c.G440A

G147E

c.443G>A

c.G443A

S148N

c.442A>C arba c.444T>A arba

c.A442C arba c.T444A arba

S148R

c.444T>G

c.T444G

 

c.453C>G arba c.453C>A

c.C453G arba c.C453A

Y151X

c.456C>A arba c.456C>G

c.C456A arba c.C456G

Y152X

c.463G>C

c.G463C

D155H

c.467C>A

c.C467A

A156D

c.469C>T

c.C469T

Q157X

c.484T>C arba c.484T>A

c.T484C arba c.T484A

W162R

c.485G>A arba c.486G>A

c.G485A arba c.G486A

W162X

c.485G>T

c.G485T

W162L

c.486G>C arba c.486G>T

c.G486C arba c.G486T

W162C

c.488G>T

c.G488T

G163V

3 lentelė. Gydymui Galafold (migalastatu) nepasiduodančios mutacijos.

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.491T>G

c.T491G

V164G

c.493G>T

c.G493T

D165Y

c.494A>T

c.A494T

D165V

c.500T>A

c.T500A

L167Q

c.500T>C

c.T500C

L167P

c.503A>G

c.A503G

K168R

c.504A>C arba c.504A>T

c.A504C arba c.A504T

K168N

c.508G>A

c.G508A

D170N

c.508G>C

c.G508C

D170H

c.509A>G

c.A509G

D170G

c.509A>T

c.A509T

D170V

c.511G>C

c.G511C

G171R

c.511G>T

c.G511T

G171C

c.512G>A

c.G512A

G171D

c.514T>G

c.T514G

C172G

c.514T>C

c.T514C

C172R

c.514T>A arba c.515G>C

c.T514A arba c.G515C

C172S

c.515G>T

c.G515T

C172F

c.515G>A

c.G515A

C172Y

c.516T>G

c.T516G

C172W

c.519C>A arba c.519C>G

c.C519A arba c.C519G

Y173X

c.522T>A

c.T522A

C174X

c.523G>A

c.G523A

D175N

c.530T>A

c.T530A

L177X

c.547G>A (spėjama sujungimo

c.G547A (spėjama sujungimo

NEŽINOMA (G183S )

vieta)

vieta)

 

c.548G>T

c.G548T

G183V

c.552T>A arba c.552T>G

c.T552A arba c.T552G

Y184X

c.553A>T

c.A553T

K185X

c.557A>C

c.A557C

H186P

c.560T>G

c.T560G

M187R

c.572T>C

c.T572C

L191P

c.588A>T arba c.588A>C

c.A588T arba c.A588C

R196S

c.601T>C

c.T601C

S201P

c.604T>C

c.T604C

C202R

c.605G>A

c.G605A

C202Y

c.606T>G

c.T606G

C202W

c.607G>A

c.G607A

E203K

c.610T>C arba c.610T>A

c.T610C arba c.T610A

W204R

c.611G>A arba 612G>A

c.G611A arba G612A

W204X

c.612G>T arba c.612G>C

c.G612T arba c.G612C

W204C

c.614C>G

c.C614G

P205R

c.617T>C

c.T617C

L206P

c.620A>G

c.A620G

Y207C

c.626G>A

c.G626A

W209X

c.634C>T

c.C634T

Q212X

c.639G>A (spėjama sujungimo

c.G639A (spėjama sujungimo

NEŽINOMA

vieta)

vieta)

 

c.[644A>G; 811G>A]

c.A644G/G811A

N215S/G271S

c.[644A>G; 811G>A; 937G>T]

c.A644G/G811A/G937T

N215S/G271S/D313Y

3 lentelė. Gydymui Galafold (migalastatu) nepasiduodančios mutacijos.

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.648T>A arba c.648T>G

c.T648A arba c.T648G

Y216X

c.658C>T

c.C658T

R220X

c.661C>T

c.C661T

Q221X

c.666C>A arba c.666C>G

c.C666A arba c.C666G

Y222X

c.667T>G

c.T667G

C223G

c.667T>C

c.T667C

C223R

c.668G>A

c.G668A

C223Y

c.670A>G

c.A670G

N224D

c.674A>G

c.A674G

H225R

c.676T>C arba c.676T>A

c.T676C arba c.T676A

W226R

c.677G>A arba c.678G>A

c.G677A arba c.G678A

W226X

c.678G>T arba c.678G>C

c.G678T arba c.G678C

W226C

c.679C>T

c.C679T

R227X

c.680G>A

c.G680A

R227Q

c.680G>C

c.G680C

R227P

c.688G>A

c.G688A

A230T

c.691G>A

c.G691A

D231N

c.692A>G

c.A692G

D231G

c.692A>T

c.A692T

D231V

c.695T>G

c.T695G

I232S

c.700G>T

c.G700T

D234Y

c.701A>T

c.A701T

D234V

c.702T>G arba c.702T>A

c.T702G arba c.T702A

D234E

c.704C>A

c.C704A

S235Y

c.704C>G

c.C704G

S235C

c.704C>T

c.C704T

S235F

c.706T>C arba c.706T>A

c.T706C arba c.T706A

W236R

c.707G>A arba c.708G>A

c.G707A arba c.G708A

W236X

c.707G>T

c.G707T

W236L

c.708G>C arba c.708G>T

c.G708C arba c.G708T

W236C

c.712A>C arba c.714T>A arba

c.A712C arba c.T714A arba

S238R

c.714T>G

c.T714G

 

c.718A>T

c.A718T

K240X

c.734G>A arba c.735G>A

c.G734A arba c.G735A

W245X

c.734G>T

c.G734T

W245L

c.739T>C

c.T739C

S247P

c.748C>T

c.C748T

Q250X

c.751G>T

c.G751T

E251X

c.755G>C

c.G755C

R252T

c.770C>A

c.C770A

A257D

c.778G>C arba c.778G>A

c.G778C arba c.G778A

G260R

c.782G>A

c.G782A

G261D

c.782G>T

c.G782T

G261V

c.784T>A arba c.784T>C

c.T784A arba c.T784C

W262R

c.785G>A arba c.786G>A

c.G785A arba c.G786A

W262X

c.785G>T

c.G785T

W262L

c.786G>C arba c.786G>T

c.G786C arba c.G786T

W262C

c.789T>A arba c.789T>G

c.T789A arba c.T789G

N263K

c.790G>T; c.805G>A

c.G790T/G805A

D264Y/V269M

c.791A>C

c.A791C

D264A

3 lentelė. Gydymui Galafold (migalastatu) nepasiduodančios mutacijos.

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.791A>T

c.A791T

D264V

c.793C>T

c.C793T

P265S

c.794C>G

c.C794G

P265R

c.796G>C

c.G796C

D266H

c.796G>T

c.G796T

D266Y

c.796G>A

c.G796A

D266N

c.797A>C

c.A797C

D266A

c.797A>G

c.A797G

D266G

c.797A>T

c.A797T

D266V

c.798T>A arba c.798T>G

c.T798A arba c.T798G

D266E

c.800T>G

c.T800G

M267R

c.801G>A (spėjama sujungimo

c.G801A (spėjama sujungimo

NEŽINOMA (M267I )

vieta)

vieta)

 

c.803T>C

c.T803C

L268S

c.806T>A

c.T806A

V269E

c.[806T>G; 937G>T]

c.T806G/G937T

V269G/D313Y

c.808A>T

c.A808T

I270F

c.811G>T

c.G811T

G271C

c.812G>T

c.G812T

G271V

c.815A>G

c.A815G

N272S

c.816C>A arba c.816C>G

c.C816A arba c.C816G

N272K

c.817T>C arba c.819T>A arba

c.T817C arba c.T819A arba

F273L

c.819T>G

c.T819G

 

c.820G>A

c.G820A

G274S

c.820G>T

c.G820T

G274C

c.821G>T

c.G821T

G274V

c.823C>T

c.C823T

L275F

c.824T>A

c.T824A

L275H

c.826A>G

c.A826G

S276G

c.826A>T

c.A826T

S276C

c.830G>A arba c.831G>A

c.G830A arba c.G831A

W277X

c.835C>T

c.C835T

Q279X

c.835C>A

c.C835A

Q279K

c.836A>G

c.A836G

Q279R

c.837G>C arba c.837G>T

c.G837C arba c.G837T

Q279H

c.838C>T

c.C838T

Q280X

c.845C>A

c.C845A

T282N

c.847C>T

c.C847T

Q283X

c.848A>C

c.A848C

Q283P

c.848A>G

c.A848G

Q283R

c.853G>C

c.G853C

A285P

c.854C>A

c.C854A

A285D

c.859T>C arba c.859T>A

c.T859C arba c.T859A

W287R

c.859T>G

c.T859G

W287G

c.860G>A arba c.861G>A

c.G860A arba c.G861A

W287X

c.861G>C arba c.861G>T

c.G861C arba c.G861T

W287C

c.863C>A

c.C863A

A288D

c.865A>T

c.A865T

I289F

c.871G>C

c.G871C

A291P

c.874G>A

c.G874A

A292T

3 lentelė. Gydymui Galafold (migalastatu) nepasiduodančios mutacijos.

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.874G>C

c.G874C

A292P

c.875C>T

c.C875T

A292V

c.877C>G

c.C877G

P293A

c.877C>T

c.C877T

P293S

c.878C>A

c.C878A

P293H

c.878C>T

c.C878T

P293L

c.881T>G arba c.881T>A

c.T881G arba c.T881A

L294X

c.890C>G

c.C890G

S297C

c.890C>T

c.C890T

S297F

c.892A>C

c.A892C

N298H

c.894T>G arba c.894T>A

c.T894G arba c.T894A

N298K

c.896A>G

c.A896G

D299G

c.899T>A

c.T899A

L300H

c.901C>T

c.C901T

R301X

c.916C>T

c.C916T

Q306X

c.929T>G

c.T929G

L310R

c.931C>T

c.C931T

L311F

c.932T>C

c.T932C

L311P

c.932T>G

c.T932G

L311R

c.934C>T

c.C934T

Q312X

c.935A>C

c.A935C

Q312P

c.947T>A

c.T947A

V316E

c.949A>T

c.A949T

I317F

c.950T>A

c.T950A

I317N

c.950T>G

c.T950G

I317S

c.958A>T

c.A958T

N320Y

c.960T>G arba c.960T>A

c.T960G arba c.T960A

N320K

c.961C>G

c.C961G

Q321E

c.961C>T

c.C961T

Q321X

c.963_964GG>CA

c.G963C/G964A

Q321H/D322N

c.974G>A

c.G974A

G325D

c.979C>A

c.C979A

Q327K

c.982G>A arba c.982G>C

c.G982A arba c.G982C

G328R

c.982G>T

c.G982T

G328W

c.983G>A

c.G983A

G328E

c.983G>T

c.G983T

G328V

c.988C>T

c.C988T

Q330X

c.997C>T

c.C997T

Q333X

c.998A>G

c.A998G

Q333R

c.1012G>T

c.G1012T

E338X

c.1016T>G

c.T1016G

V339G

c.1018T>C arba c.1018T>A

c.T1018C arba c.T1018A

W340R

c.1019G>C

c.G1019C

W340S

c.1019G>A arba c.1020G>A

c.G1019A arba c.G1020A

W340X

c.1021G>A

c.G1021A

E341K

c.1021G>T

c.G1021T

E341X

c.1023A >C arba c.1023A>T

c.A1023C arba c.A1023T

E341D

c.1024C>G

c.C1024G

R342G

c.1024C>T

c.C1024T

R342X

c.1025G>A

c.G1025A

R342Q

3 lentelė. Gydymui Galafold (migalastatu) nepasiduodančios mutacijos.

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.1025G>C

c.G1025C

R342P

c.1025G>T

c.G1025T

R342L

c.1031T>C

c.T1031C

L344P

c.1034C>G arba c.1034C>A

c.C1034G arba c.C1034A

S345X

c.1042G>C

c.G1042C

A348P

c.1045T>C arba c.1045T>A

c.T1045C arba c.T1045A

W349R

c.1046G>A arba c.1047G>A

c.G1046A arba c.G1047A

W349X

c.1048G>C

c.G1048C

A350P

c.1054G>C

c.G1054C

A352P

c.1055C>A

c.C1055A

A352D

c.1058T>G

c.T1058G

M353R

c.1065C>A arba c.1065C>G

c.C1065A arba c.C1065G

N355K

c.1069C>T

c.C1069T

Q357X

c.1072G>A

c.G1072A

E358K

c.1081G>T

c.G1081T

G361X

c.1081G>A arba c.1081G>C

c.G1081A arba c.G1081C

G361R

c.1088G>C

c.G1088C

R363P

c.1095T>A arba c.1095T>G

c.T1095A arba c.T1095G

Y365X

c.1115T>A

c.T1115A

L372Q

c.1115T>C

c.T1115C

L372P

c.1115T>G

c.T1115G

L372R

c.1117G>C

c.G1117C

G373R

c.1118G>A

c.G1118A

G373D

c.1124_1129del

c.1124_1129del

G375_V376del

c.1129_1140dup

c.1129_1140dup

A377_P380dup

c.1130C>A

c.C1130A

A377D

c.1132T>C

c.T1132C

C378R

c.1133G>A

c.G1133A

C378Y

c.1144T>C

c.T1144C

C382R

c.1145G>A

c.G1145A

C382Y

c.1146C>G

c.C1146G

C382W

c.1147T>C arba c.1149C>G arba

c.T1147C arba c.C1149G arba

F383L

c.1149C>A

c.C1149A

 

c.1151T>A

c.T1151A

I384N

c.1153A>C

c.A1153C

T385P

c.1156C>T

c.C1156T

Q386X

c.1157A>C

c.A1157C

Q386P

c.1163T>C

c.T1163C

L388P

c.1165C>G

c.C1165G

P389A

c.1166C>G

c.C1166G

P389R

c.1166C>T

c.C1166T

P389L

c.1181_1183dup

c.1181_1183dup

L394_G395insV

c.1187T>A

c.T1187A

F396Y

c.1192G>T

c.G1192T

E398X

c.1193A>C

c.A1193C

E398A

c.1196G>A arba c.1197G>A

c.G1196A arba c.G1197A

W399X

c.1196G>C

c.G1196C

W399S

c.1202C>G arba c.1202C>A

c.C1202G arba c.C1202A

S401X

c.1215T>A

c.T1215A

S405R

c.1217A>G

c.A1217G

H406R

3 lentelė. Gydymui Galafold (migalastatu) nepasiduodančios mutacijos.

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.1219A>G

c.A1219G

I407V

c.1220T>A

c.T1220A

I407K

c.1220T>G

c.T1220G

I407R

c.1226_1231del

c.1226_1231del

p.409_410delinsR

c.1228A>C

c.A1228C

T410P

c.1229C>A

c.C1229A

T410K

c.1241T>C

c.T1241C

L414S

c.1243C>T

c.C1243T

L415F

c.1244T>C

c.T1244C

L415P

c.1246C>T

c.C1246T

Q416X

c.1247A>C

c.A1247C

Q416P

c.1247_1248CT>AA

c.C1247A/T1248A

L417K

c.1250T>G

c.T1250G

L417R

c.1250T>C

c.T1250C

L417P

c.1288T>C

c.T1288C

X430Q

g.941_5845del

c.1-179_369+577del

p.?(Exon1_2del)

g.?_?del

c.?_?

NEŽINOMA (del

 

 

Exon1_2?)

c.18delA

c.18delA

p.P6fs*114

c.26delA

c.26delA

p.H9Lfs*111

c.32delG

c.32delG

p.G11Afs*109

c.33delC

c.33delC

p.G11fs*109

c.34_42del

c.34_42del

p.C12_L14del

c.34_57del

c.34_57del

p.C12_L19del

c.35_47del

c.35_47del

p.C12Ffs*104

c.42_48delTGCGCTT

c.42_48delTGCGCTT

p.L14Sfs*12

c.58_72del

c.58_72del

p.A20_W24del

c.58_83del

c.58_83del

p.A20_G28delfs*2

c.85dupG

c.85dupG

p.A29Gfs*1

c.89delG

c.89delG

p.R30Kfs*89

c.123delC

c.123delC

p.T41fs*79

c.123_126dupCATG

c.123_126dupCATG

p.G43Hfs*13

c.124_125del

c.124_125del

p.M42Gfs*12

c.125_137del

c.125_137del

p.M42Tfs*74

c.147_148insCCC

c.147_148insCCC

p.49insP

c.147_148insCGC

c.147_148insCGC

p.R49ins

c.154delT

c.154delT

p.C52Afs*68

c.157_160delAACC

c.157_160delAACC

p.C52fs*67

c.162delT

c.162delT

p.L54fs*66

c.172delG

c.172delG

p.E58Kfs*61

c.181_182dupA

c.181_182dupA

p.D61Efs*5

c.184delT

c.184delT

p.S62Pfs*58

c.186delC

c.186delC

p.S62fs*58

g.2594_10904dup

c.195-2500_999+197dup

NEŽINOMA

g.3422_6041delinsCG

c.194+2049_369+773del2620in

NEŽINOMA

 

sCG

 

g.?_?del

c.195-?_547+?del

NEŽINOMA (del

 

 

Exon2_3?)

g.?_?dup

c.?_?dup

NEŽINOMA

 

 

(Exon2_4dup?)

3 lentelė. Gydymui Galafold (migalastatu) nepasiduodančios mutacijos.

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

g.2934_6378del

c.194+1561_370-891del

NEŽINOMA

 

 

(E66_Y123del; del

 

 

Exon2?)

g.3396_6012del

c.194+2023_370-1257del

NEŽINOMA

 

 

(E66_Y123del; del

 

 

Exon2?)

g.3260_6410del

c.194+1887_370-859del

NEŽINOMA

 

 

(E66_Y123del; del

 

 

Exon2?)

g.2979_6442del

c.194+1606_369+1174del

NEŽINOMA

 

 

(E66_Y123del; del Exon2)

c.210insT

c.210insT

p.E71X

c.214delA

c.214delA

p.M72Wfs*47

c.256delT

c.256delT

p.Y88Mfs*42

g.5052_5079del28

g.5052_5079del28

NEŽINOMA

g.5106_5919delins231

c.207_369+651del814ins231

NEŽINOMA (del Exon2?)

c.259_276del

c.259_276del

p.87_92del

c.267_268dupCT

c.267_268dupCT

p.C90Sfs*31

c.270delC

c.270delC

p.C90X

c.281_286delinsT

c.281_286delinsT

p.C94Ffs*26

c.290delC

c.290delC

p.A97Vfs*22

c.297_298del

c.297_298del

p.Q99fs*22

c.297_300delAAGA

c.297_300delAAGA

p.Q99fs*19

c.305delC

c.305delC

p.S102X

c.317_327del

c.317_327del

p.S102fs*16

c.323_324insCAGA

c.323_324insCAGA

p.D109Rfs*14

c.336del18

c.336del18

p.113del6aa

c.354_368del

c.354_368del

p.Q119_Y123del

c.358del6

c.358del6

p.120del2aa/L120H

c.363delT

c.363delT

p.A121fs*8

g.5271_9366del4096insT

c.369+3_639+954del3129insT

NEŽINOMA (del Exon3 ir

 

 

4?)

g.6009_9741del

c.369+741_640-390del

NEŽINOMA (del Exon3 ir

 

 

4?)

g.6547_9783del

c.369+1279_640-348del

NEŽINOMA (del Exon3

 

 

ir 4?)

g.6736_11545del

c.370-533_c.1290+277del

NEŽINOMA (del

 

 

Exon3_7?)

g.7086_7487del

c.370-183_547+41del

NEŽINOMA (del Exon3?)

g.>5.5kbdel to 3UTR

c.?_?del

UNKNOWN

 

 

(delExon3_3’UTR?)

c.[374A>T; 383G>A]

c.A374T/G383A

H125L/G128E

c.402delT

c.402delT

p.Y134X

c.409delG

c.409delG

p.V137Lfs*27

c.413dupG

c.413dupG

p.G138fs*2

c.421delA

c.421delA

p.T141Pfs*23

c.426dupC

c.426dupC

p.A143Rfs*13

c.452delA

c.452delA

p.Y151Sfs*13

c.457_459del

c.457_459del

p.153delD

c.477delT

c.477delT

p.F159Lfs*5

3 lentelė. Gydymui Galafold (migalastatu) nepasiduodančios mutacijos.

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.486_498del

c.486_498del

p.W162Cfs*1

c.512delG

c.512delG

p.G171Vfs*19

c.516insGAC

c.516insGAC

p.152insD

c.520delT

c.520delT

p.C174Vfs*17

c.560delT

c.560delT

p.M187Sfs*3

c.568delG

c.568delG

p.A190Pfs*1

c.590delG

c.590delG

p.S197Tfs*42

c.[604T>C; 644A>G]

c.T604C/A644G

p.C202R/N215S

c.606delT

c.606delT

p.C202Wfs*37

c.613_621del

c.613_621del

p.205_207del

c.614delC

c.614delC

p.P205Lfs*34

c.618_619del

c.618_619del

p.L206fs*24

c.621dupT

c.621dupT

p.M208Yfs*24

g.?_?del

c.?_?del

NEŽINOMA (del

 

 

Exon5_7?)

g.[10237_11932del;

g.[10237_11932del;

NEŽINOMA

11933_12083inv;

11933_12083inv;

 

12084_12097del]

12084_12097del]

 

c.646dupT

c.646dupT

p.Y216Lfs*15

c.646delT

c.646delT

p.Y216Ifs*23

c.650_663dup14

c.650_663dup14

p.Q221fs*23

c.672_673ins37

c.672_673ins37

p.H225Tfs*18

c.674_732del

c.674_732del

p.H225Lfs*5

c.678delG

c.678delG

p.A230Lfs*9

c.700_702del

c.700_702del

p.D234del

c.715_717del

c.715_717del

p.delI239

c.716dupT

c.716dupT

p.I239fs*10

c.718_719del

c.718_719del

p.K240Efs*8

c.719dupA

c.719dupA

p.K240fs*9

c.722delG

c.722delG

p.S241Ifs*27

c.723dupT

c.723dupT

p.I242Yfs*8

c.736_739delinsCAA

c.736_739delinsCAA

p.T246Qfs*21

c.732delC

c.732delC

p.D244fs*24

c.741ins9

c.741ins9

p.247ins3

c.744delT

c.744delT

p.F248Lfs*20

c.744_745del

c.744_745del

p.F248Lfs*6

c.746_747del

c.746_747del

p.N249Tfs*5

c.756delA

c.756delA

p.I253Vfs*14

c.759delT

c.759delT

p.I253Mfs*15

c.760dupG

c.760dupG

p.V254Gfs*1

c.761_762del

c.761_762del

p.V254Gfs*9

c.774_775del

c.774_775del

p.G258fx*5

c.777delA

c.777delA

p.P259fs*9

c.782dupG

c.782dupG

p.G261fs*3

c.802-2_802-3delCA

c.802-2_802-3delCA

NEŽINOMA

c.803_806delTAGT

c.803_806delTAGT

p.L268X

c.807delG

c.807delG

p.V269fs*12

c.833dupA

c.833dupA

p.N278Kfs*20

c.833delA

c.833delA

p.N278Ifs*3

c.833_845del

c.833_845del

p.W277fs*34

3 lentelė. Gydymui Galafold (migalastatu) nepasiduodančios mutacijos.

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.838_849del

c.838_849del

p.Q280_283del

c.841_844delGTAA

c.841_844delGTAA

p.Q280fs*34

c.842_844del

c.842_844del

p.V281AdelT282

c.848_851delAGAT

c.848_851delAGAT

Q283Rfs*33

c.858_863delinsTTGG

c.858_863delinsTTGG

p.W287fs*9

c.863delC

c.863delC

p.A288Vfs*29

c.881delT

c.881delT

p.L294Yfs*22

c.891dupT

c.891dupT

p.N298X

c.892_893insT

c.892_893insT

p.N298Ifs*1

c.893_894insG

c.893_894insG

p.N298Kfs*1

c.902dupG

c.902dupG

p.R301fs*13

c.909_918del

c.909_918del

p.I303Mfx*10

c.914delC

c.914delC

p.P305Lfs*11

c.931delC

c.931delC

p.L311Ffs*5

c.941_961del

c.941_961del

p.D315_Q321del

c.946delG

c.946delG

p.V316X

c.946_954dup

c.946_954dup

p.V316_A318dup

c.950_954dupTTGCC

c.950_954dupTTGCC

p.A318fs*31

c.972delG

c.972delG

p.G325Afs*21

c.974dupG

c.974dupG

p.G325fs*7

c.986delA

c.986delA

p.Y329Sfs*18

c.988delC

c.988delC

p.Q330Sfs*17

c.946_966del

c.946_966del

p.V316_D322del

c.994delA

c.994delA

p.R332Dfs*15

c.994dupA

c.994dupA

p.R332Kfs*5

c.996_999del

c.996_999del

p.R332fs*14

c.997dupC

c.997dupC

p.Q333Pfs*5

c.1011_1029del

c.1011_1029del

p.F337fs*4

c.1017_1020delins24

c.1017_1020delins24

p.V339fs*7

c.1017_1027del

c.1017_1027del

p.V339fs*5

c.1021delG

c.1021delG

p.E341Nfs*6

c.1025delG

c.1025delG

p.R342Hfs*5

c.1028delC

c.1028delC

p.343Lfs*3

c.1029_1030delTC

c.1029_1030delTC

p.P343fs*29

c.1030_1031insT

c.1030_1031insT

p.L344fs*30

c.1033_1034del

c.1033_1034del

p.S345Rfs*28

c.1037delG

c.1037delG

p.G346Afs*1

c.1040dupT

c.1040dupT

p.L347Ffs*27

c.1041dupA

c.1041dupA

p.L347fs*27

c.1042dupG

c.1042dupG

p.A348Gfs*26

c.1043_1044insG

c.1043_1044insG

p.A348fs*26

c.1049delC

c.1049delC

p.A350Vfs*1

c.1055_1056delCT

c.1055_1056delCT

p.A352Dfs*20

c.1055_1057dup

c.1055_1057dup

p.353insT

c.1057_1058del

c.1057_1058del

p.M353Dfs*20

c.1072_1074del

c.1072_1074del

p.358delE

c.1074_1075del

c.1074_1075del

p.E358Dfs*15

c.1077delT

c.1077delT

p.I359Mfs*31

c.1081_1100del

c.1081_1100del

p.G360fs*7

c.1086_1098del

c.1086_1098del

p.P362fs*24

3 lentelė. Gydymui Galafold (migalastatu) nepasiduodančios mutacijos.

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

c.1088delG

c.1088delG

p.R363Pfs*27

c.1091_1092del

c.1091_1092del

p.S364Lfs*9

c.1093dupT

c.1093dupT

p.Y365Lfs*9

c.1095delT

c.1095delT

p.Y365X

c.1096_1100del

c.1096_1100del

p.Y365fs*7

c.1102delG

c.1102delG

p.A368Qfs*21

c.1102delGinsTTATAC

c.1102delGinsTTATAC

p.A368delinsFYfs*23

c.1114_1115insTCCC

c.1114_1115insTCCC

p.G373Pfs*1

c.1122_1125del

c.1122_1125del

p.K374fs*15

c.1123_1175del

c.1123_1175del

p.G375_R392del

c.1139delC

c.1139delC

p.380Lfs*10

c.1145_1149del

c.1145_1149del

p.C382Yfs*14

c.1146_1148del

c.1146_1148del

p.383delF

c.1151_1152delinsAT

c.1151_1152delinsAT

p.I384N

c.1156_1157del

c.1156_1157del

p.Q386Afs*10

c.1167dupT

c.1167dupT

p.P389fs*9

c.1168insT

c.1168insT

p.V390fs*9

c.1176_1179del

c.1176_1179del

p.R392Sfs*1

c.1177_1178del

c.1177_1178del

p.K393Afs*4

c.1181_1192del

c.1181_1192del

p.L394_E398delinsQ

c.1187dupT

c.1187dupT

p.F396fs*2

c.1187delT

c.1187delT

p.F396Sfs*7

c.1188delC

c.1188delC

p.F396fs*7

c.1193_1196delAATG

c.1193_1196delAATG

p.E398Gfs*3

c.1201dupT

c.1201dupT

p.S401Ffs*49

c.1202dupC

c.1202dupC

p.R402Kfs*48

c.1208delT

c.1208delT

p.L403X

c.1208ins21

c.1208ins21

NEŽINOMA

c.1209_1211del

c.1209_1211del

p.404delR

c.1223delA

c.1223delA

p.N408Ifs*9

c.1235_1236del

c.1235_1236del

p.T412Sfs*37

c.1277_1278del

c.1277_1278del

p.K426Rfs*23

c.1281_1282insCTTA

c.1281_1282insCTTA

p.L429Ifs*21

c.1284_1287del

c.1284_1287del

p.L428Ffs*23

IVS1+2T>C

c.194+2T>C

NEŽINOMA

IVS1+39delAT

c.194+39delAT

NEŽINOMA

IVS1-1G>A

c.195-1G>A

NEŽINOMA

IVS1-1G>T

c.195-1G>T

NEŽINOMA

IVS1-2A>G

c.195-2A>G

NEŽINOMA

IVS1-2A>G; IVS1-49T>C

c.[195-2A>G; 195-49T>C]

NEŽINOMA

IVS2+1G>A

c.369+1G>A

NEŽINOMA

IVS2+1G>T

c.369+1G>T

NEŽINOMA

IVS2+2T>G

c.369+2T>G

NEŽINOMA

IVS2-2A>G

c.370-2A>G

NEŽINOMA

IVS3+1G>A

c.547+1G>A

NEŽINOMA

IVS3+1G>C

c.547+1G>C

NEŽINOMA

IVS3-162A>T

c.548-162A>T

NEŽINOMA

IVS3-2A>G

c.548-2A>G

NEŽINOMA

IVS3-1G>A

c.548-1G>A

NEŽINOMA

3 lentelė. Gydymui Galafold (migalastatu) nepasiduodančios mutacijos.

Nukleotido pakitimas

Nukleotido pakitimas

Baltymų sekos pakitimas

 

 

 

IVS3-1G>C

c.548-1G>C

NEŽINOMA

IVS3-1G>T

c.548-1G>T

NEŽINOMA

IVS4+1G>A

c.639+1G>A

NEŽINOMA

IVS4+1G>C

c.639+1G>C

NEŽINOMA

IVS4+4A>T

c.639+4A>T

NEŽINOMA

IVS4+861C>T

c.639+861C>T

NEŽINOMA

IVS4+919G>A

c.639+919G>A

NEŽINOMA

IVS4-859C>T

c.640-859C>T

NEŽINOMA

IVS4-11T>A

c.640-11T>A

NEŽINOMA

IVS4-3C>G

c.640-3C>G

NEŽINOMA

IVS4-2A>T

c.640-2A>T

NEŽINOMA

IVS4-1G>A

c.640-1G>A

NEŽINOMA

IVS4-1G>T

c.640-1G>T

NEŽINOMA

IVS5+2T>C

c.801+2T>C

NEŽINOMA

IVS5+3A>G

c.801+3A>G

NEŽINOMA

IVS5+3A>T

c.801+3A>T

NEŽINOMA

IVS5+4A>G

c.801+4A>G

NEŽINOMA

IVS5-2A>G

c.802-2A>G

NEŽINOMA

IVS6+1G>T

c.999+1G>T

NEŽINOMA

IVS6+2T>C

c.999+2T>C

NEŽINOMA

IVS6-2A>G

c.1000-2A>G

NEŽINOMA

IVS6-2A>T

c.1000-2A>T

NEŽINOMA

IVS6-1G>A

c.1000-1G>A

NEŽINOMA

IVS6-1G>C

c.1000-1G>C

NEŽINOMA

IVS6-10G>A; IVS6-22C>T

c.[1000-10G>A; 1000-22C>T]

NEŽINOMA

 

 

NP GAL 0719

Bandymai atlikti ne su visomis mutacijomis.

Farmakodinaminis poveikis

Taikant gydymą Galafold 2 fazės farmakodinaminių tyrimų metu, dažniausiai daugumai pacientų padidėdavo endogeninės α-Gal A aktyvumas baltuosiuose kraujo kūneliuose (BKK), taip pat odoje ir inkstuose. Pacientams, kuriems nustatytos gydymui pasiduodančios mutacijos, paprastai sumažėdavo GL-3 kiekis šlapime ir inkstų intersticinio audinio kapiliaruose.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Galafold klinikinis veiksmingumas ir saugumas buvo vertinami atliekant du pagrindinius 3 fazės tyrimus, taip pat atviro gydymo modelio (AGM) tyrimo tęsinyje. Visi pacientai kas antrą dieną vartojo rekomenduojamą Galafold 123 mg dozę.

Pirmasis 3 fazės tyrimas (ATTRACT) buvo atsitiktinių imčių, atviras, palyginamasis tyrimas, kurio metu Galafold veiksmingumas ir saugumas buvo lyginamas su kitos veikliosios medžiagos, pakaitinės fermentų terapijos (PFT) vaisto (agalzidazės beta, agalzidazės alfa) veiksmingumu ir saugumu; tyrime dalyvavo 52 Fabry liga sergantys vyrai ir moterys, kurie prieš tyrimą vartojo PFT vaistinį preparatą ir kuriems buvo nustatytos gydymui pasiduodančios mutacijos (PFT vaistiniais preparatais gydytų pacientų tyrimas). Tyrimas buvo suskirstytas į du laikotarpius. Per pirmąjį laikotarpį (18 mėnesių trukmės) PFT vaistiniais preparatais gydytiems pacientams atsitiktinės atrankos būdu buvo paskirta

pereiti nuo PFT prie Galafold arba toliau vartoti PFT. Antrasis laikotarpis buvo pasirinktinis

12 mėnesių trukmės atviras tęstinis laikotarpis, per kurį visiems tiriamiesiems buvo skiriama Galafold.

Antrasis 3 fazės tyrimas (FACETS) buvo 6 mėnesių trukmės, atsitiktinių imčių, abipusiai aklas, placebu kontroliuojamas tyrimas (toks modelis taikytas 6 mėnesius), kuris buvo pratęstas dar

18 mėnesių, taikant atviro gydymo modelį; šiuo tyrimu siekta įvertinti Galafold veiksmingumą ir saugumą gydant 50 Fabry liga sergančių vyrų ir moterų, kuriems anksčiau nebuvo taikytas gydymas PFT vaistiniais preparatais arba kuriems anksčiau buvo taikytas gydymas PFT vaistiniais preparatais, bet jis buvo nutrauktas prieš ne mažiau kaip 6 mėnesius ir kuriems buvo nustatytos gydymui pasiduodančios mutacijos (PFT vaistiniais preparatais negydytų pacientų tyrimas).

Inkstų veikla

PFT vaistiniais preparatais gydytų pacientų tyrimo metu taikant gydymą Galafold inkstų funkcija išliko stabili iki 18 mėnesių. Anualizuotas aaGFGCKD-EPI (angl. Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, CKD-EPI) pokyčio vidurkis buvo -0,40 ml/min/1,73 m2 (95 proc. pasikliautinasis intervalas (PI): -2,272, 1,478; n=34) Galafold grupėje, palyginti su -1,03 mL/min/1,73 m2 (95 proc. PI: -3,636, 1,575; n=18) PFT grupėje. 30 mėnesių Galafold vartojusiems pacientams anualizuotas aaGFGCKD-EPI pokyčio vidurkis nuo gydymo pradžios buvo -1,72 mL/min/1,73 m2 (95 proc. PI: -2,653, -0,782; n=31).

PFT vaistiniais preparatais negydytų pacientų tyrimo ir jo tęsinio pagal atviro gydymo modelį metu taikant gydymą Galafold inkstų funkcija išliko stabili 3 metus. Po vidutiniškai 36 mėnesių anualizuotas aaGFGCKD-EPI pokyčio vidurkis buvo -0,81 ml/min/1,73 m2 (95 proc. PI: -2,00, 0,37). Per pirmus 6 placebu kontroliuojamo tyrimo mėnesius kliniškai reikšmingų skirtumų nenustatyta.

Kairiojo skilvelio masės indeksas (KSMi)

Atliekant FTP vaistiniais preparatais gydytų pacientų tyrimą, po 18 gydymo Galafold mėnesių nustatytas statistiškai reikšmingas KSMi sumažėjimas (p< 0,05). Pradinio įvertinimo vertės: 95,3 g/m2

„Galafold“ pogrupyje ir 92,9 g/m2 „ERT” pogrupyje, o KSMi rodiklio vidutinis pokytis nuo pradinio įvertinimo vertės 18 mėnesį: -6,6 (95 proc. PI: -11,0, -2,1; n=31) „Galafold” pogrupyje ir

-2,0 (95 proc. PI: -11,0, 7,0; n=13) „ERT” pogrupyje. KSMi pokytis nuo gydymo pradžios iki 18-o mėnesio pacientams, kuriems diagnozuota kairiojo skilvelio hipertrofija (moterų pradinis KSMi >

95 g/m2, vyrų – > 115 g/m2), buvo -8,4 (95 proc. PI: -15,7, 2,6; n=13) migalastato grupėje ir

4,5 (95 proc. PI: -10,7, 18,4; n=5) – PFT grupėje. 30 mėnesių pavartojus Galafold, vidutinis KSMi pokytis nuo gydymo pradžios buvo -3,8 (95 proc. PI: -8,9, 1,3; n=28), o vidutinis KSMi pokytis nuo gydymo pradžios pacientams, kuriems gydymo pradžioje diagnozuota kairiojo skilvelio hipertrofija, buvo -10,0 (95 proc. PI: -16,6, -3,3; n=10).

PFT vaistais negydytų pacientų tyrimo metu vartojant Galafold, nustatytas statistiškai reikšmingas

KSMi sumažėjimas (p< 0,05); vidutinis KSMi pokytis nuo gydymo pradžios iki 18–24-o mėnesio buvo -7,7 (95 proc. PI: -15,4, -0,01; n=27). Po kontrolinio laikotarpio AGM tyrimo tęsinyje vidutinis KSMi pokytis nuo gydymo pradžios iki 30–36-o mėnesio buvo -17,0 (95 proc. PI: -26,2, -7,9; n=15). Vidutinis KSMi pokytis nuo gydymo pradžios iki 18–24-o mėnesio pacientams, kuriems gydymo pradžioje diagnozuota kairiojo skilvelio hipertrofija (moterų pradinis KSMi > 95 g/m2, vyrų – >

115 g/m2), buvo -18,6 (95 proc. PI: -38,2, 1,0; n=8). Po kontrolinio laikotarpio AGM tyrimo tęsinyje pacientams, kuriems gydymo pradžioje diagnozuota kairiojo skilvelio hipertrofija, vidutinis KSMi pokytis nuo gydymo pradžios iki 30–36-o mėnesio buvo -30,0 (95 proc. PI: -57,9, -2,2; n=4). Per pirmus 6 placebu kontroliuojamo tyrimo mėnesius kliniškai reikšmingų KSMi skirtumų nenustatyta.

Ligos pagrindas

Atliekant PFT vaistiniais preparatais gydytų pacientų tyrimą, lizo-Gb3 kiekis pacientų, kuriems buvo nustatytos gydymui pasiduodančios mutacijos ir kuriems 30 tyrimo mėnesių buvo skiriama Galafold, kraujo plazmoje šiek tiek padidėjo, bet išliko nedidelis. Lizo-Gb3 kiekis pacientų, kuriems buvo taikoma PFT, kraujo plazmoje taip pat išliko nedidelis iki 18 mėnesių.

Atliekant PFT vaistiniais preparatais negydytų pacientų tyrimą, vartojant Galafold, lizo-Gb3 koncentracija pacientų, kuriems buvo nustatytos gydymui pasiduodančios mutacijos, kraujo plazmoje ir GL-3 inkliuzų kiekis jų inkstų intersticinio audinio kapiliaruose sumažėjo statistiškai reikšmingai. Pacientams, kurie 1 etape atsitiktinės atrankos būdu buvo priskirti prie Galafold grupės, po 6 mėnesių buvo nustatytas statistiškai reikšmingai didesnis sumažėjimas GL-3 kaupimosi intersticinio audinio kapiliaruose vidurkis (-0,25±0,10; -39 proc.), palyginti su vartojusiais placebą (+0,07 ± 0,13;

+14 proc.) (p=0,008). Pacientams, kurie 1 etape atsitiktinės atrankos būdu buvo priskirti prie placebo grupės, o po 6 mėnesių perėjo prie gydymo Galafold (2 etape), 12-ą mėnesį taip pat nustatytas statistiškai reikšmingas GL-3 inkliuzų kiekio intersticinio audinio kapiliaruose sumažėjimas (-0,33±0,15; -58 proc.) (p=0,014). Per 12 mėnesių gydymo Galafold laikotarpį stebėtas kokybinis GL-3 kiekio mažėjimas kelių rūšių inkstų ląstelėse: podocituose, mesangialinėse ląstelėse ir glomerulų endotelio ląstelėse.

Bendri klinikiniai gydymo rezultatai

Po PFT vaistiniais preparatais gydytų pacientų tyrimo atlikus bendrų klinikinių gydymo rezultatų analizę (į ją įtraukti inkstų, širdies ir galvos smegenų kraujagyslių reiškiniaiar mirties atvejai), nustatyta, kad per 18 mėnesių Galafold gydymo grupėje tokie reiškiniai pasireiškė 29 proc. pacientų, palyginti su 44 proc. pacientų PFT grupėje. Reiškinių dažnis pacientams, 30 mėnesių

gydytiems Galafold (32 proc.), buvo panašus į 18 mėnesių laikotarpio.

Pacientų atliktas gydymo rezultatų vertinimas – virškinimo trakto simptomų vertinimo skalė

Po PFT vaistiniais preparatais negydytų pacientų tyrimo atlikus virškinimo trakto simptomų vertinimo skalės analizes, nustatyta, kad palyginti su placebu, taikant gydymą Galafold, nuo gydymo pradžios iki 6-o mėnesio statistiškai reikšmingai (p<0,05) pagerėjo su viduriavimu ir refliuksu susiję pacientų, kurie jautė simptomus gydymo pradžioje, vertinimai. AGM tyrimo tęsinio metu statistiškai reikšmingai (p<0,05), palyginti su gydymo pradžia, pagerėjo vertinimai, susiję su viduriavimu ir virškinimo sutrikimu, taip pat pastebėta su vidurių užkietėjimu susijusių vertinimų gerėjimo tendencija.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įsipareigojimą pateikti Galafold tyrimų su viena ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių gydant Fabry ligą rezultatus (vartojimo vaikams informacija pateikiama

4.2skyriuje).

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Absoliutus per burną suvartotos arba per 2 val. į veną sulašintos vienos 150 mg migalastato hidrochlorido dozės biologinis įsisavinamumas (AUC) buvo maždaug 75 proc. Išgėrus vieną 150 mg migalastato hidrochlorido tirpalo dozę, didžiausia vaistinio preparato koncentracija kraujo plazmoje susidarė per maždaug 3 valandas. Iš migalastato ekspozicijos kraujo plazmoje (AUC0-∞ ) ir Cmax matyti, kad šių rodiklių didėjimas buvo proporcingas geriamojo migalastatohidrochlorido dozės didėjimui nuo 50 iki 1 250 mg.

Migalastato išgėrus valgant riebų patiekalą, likus valandai iki suvalgant riebų ar lengvai virškinimą patiekalą arba praėjus valandai po lengvo patiekalo, vidutinė bendra migalastato ekspozicija (AUC0-∞ ) buvo reikšmingai mažesnė (37–42 proc.), nei jį išgėrus tuščiu skrandžiu; vidutinė didžiausia migalastato ekspozicija (Cmax) taip pat buvo 15–40 proc. mažesnė. Žr. 4.2 skyrių.

Pasiskirstymas

Atlikus tyrimus su sveikais savanoriais, nustatyta, kad migalastato pasiskirstymo tūris (Vz/F) išgėrus vis didesnes pavienes šio vaistinio preparato dozes (25–675 mg migalastato HCl), svyravo nuo 77 iki 133 l, o tai rodo, kad šis vaistinis prepratas gerai pasiskirsto audiniuose ir kad jo pasiskirstymo tūris

yra didesnis už bendrą vandens kiekį organizme (42 litrai). Pavartojus 1–100 M koncentracijos [14C]-migalastato hidrochlorido, vaistinio preparato jungimosi prie baltymų kraujo plazmoje požymių nenustatyta.

Biotransformacija

Remiantis in vivo tyrimų duomenimis, migalastatas yra UGT substratas ir tai ne pagrindinis migalastato eliminacijos būdas. In vitro migalastatas nėra P-glikoproteino (P-gP) substratas ir manoma, kad migalastato ir citochromo P450 fermentų vaistinių preparatų tarpusavio sąveikos tikimybė yra mažai tikėtina. Atlikus farmakokinetinį tyrimą su sveikais savanoriais vyrais, kurie išgėrė 150 mg [14C]-migalastato HCl, nustatyta, kad 99 proc. radioaktyviai pažymėtos dozės, patekusios į kraujo plazmą, sudarė nepakitęs migalastatas (77 proc.) ir trys dehidrinti O-gliukuronido konjuguoti metabolitai, M1–M3 (13 proc.). Maždaug 9 proc. bendrojo radioaktyvumo nepriskirta konkrečioms medžiagoms.

Eliminacija

Atlikus farmakokinetinį tyrimą su sveikais savanoriais vyrais, kurie išgėrė 150 mg [14C]-migalastato hidrochlorido, nustatyta, kad maždaug 77 proc. radioaktyviai pažymėtos dozės pateko į šlapimą, iš kurių 55 proc. iš organizmo pašalinti kaip nepakitęs migalastatas, o 4 proc. – kaip konjuguoti metabolitai M1, M2 ir M3. Apytiksliai 5 proc. bendro mėginio radioaktyviųjų medžiagų kiekio sudarė nenustatytos sudedamosios dalys. Maždaug 20 proc. visos radioaktyviai pažymėtos dozės pasišalino su išmatomis ir nepakitęs migalastatas buvo vienintelė sudedamoji dalis, kurios koncentraciją pavyko įvertinti.

Išgėrus vis didesnes pavienes vaistinio prpearato dozes (25–675 mg migalastato hidrochlorido), atitinkamų klirenso (CL/F) tendencijų nenustatyta. Išgėrus 150 mg dozę, CL/F buvo maždaug 11-14 l/val. Išgėrus tokias pat vaistinio preprato dozes, vidutinis pusinės eliminacijos laikas (t1/2) svyravo nuo maždaug 3 iki 5 val.

Ypatingos populiacijos

Pacientai, kurių inkstų veikla sutrikusi

Galafold tyrimų su Fabry liga sergančiais pacientais, kurių GFG yra mažesnis nei 30 ml/min/1,73 m2 neatlikta. Atliekant Galafold vienos dozės tyrimą su Fabry liga nesergančiais pacientais, kuriems buvo nustatytas skirtingo laipsnio inkstų nepakankamumas, esant sunkiems inkstų veiklos sutrikimams

(GFG < 30 mL/min/1,73 m2), vaistinio preparato ekspozicija buvo 4,3 karto didesnė.

Pacientai, kurių kepenų veikla sutrikusi

Tyrimų su pacientais, kurių kepenų veikla sutrikusi, neatlikta. Atsižvelgiant į metabolizmo ir šalinimo reakcijų seką, manoma, kad sutrikusi kepenų veikla neturėtų veikti migalastato farmakokinetikos.

Senyvi pacientai (> 65 metų)

Klinikiniuose Galafold tyrimuose dalyvavo nedaug 65 metų ir vyresnių pacientų. Amžiaus poveikis buvo vertinamas farmakokinetinės migalastato plazmos klirenso analizės populiacijoje, remiantis PFT vaistiniais preparatais negydytų pacientų tyrimo duomenimis. Klirenso skirtumas tarp ≥ 65 metų ir

< 65 metų Fabry liga sergančių pacientų buvo 20 proc. ir vertinimas kaip kliniškai nereikšmingas.

Lytis

Reikšmingų farmakokinetinių migalastato savybių skirtumų tarp moterų ir vyrų ir tarp sveikų savanorių ir Fabry liga sergančių pacientų nenustatyta.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Remiantis neklinikiniais vienos dozės ir kartotinių dozių tyrimais, specifinio pavojaus žmogui nenustatyta, tik žiurkių patinams pasireiškė su gydymu migalastatu siejamas laikinas ir visiškai praeinantis nevaisingumas. Su gydymu migalastatu siejamas nevaisingumas pasireiškė esant kliniškai reikšmingai ekspozicijai. Vaisingumas visiškai atsistatė praėjus 4 savaitėms po vaistinio preparato nutraukimo. Panašūs rezultatai nustatyti atlikus ikiklinikinius tyrimus po gydymo kitais iminosacharidais. Atliekant toksinio poveikio triušio embrionui ir vaisiui tyrimą, embriono ar vaisiaus žūties, sumažėjusio vidutinio vaisiaus svorio, sulėtėjusios osifikacijos atvejų ir šiek tiek daugiau nedidelių skeleto patologijų atvejų nustatyta tik, kai buvo naudojamos motininei triušei toksiškos vaistinio preparato dozės.

Atliekant 104 savaičių trukmės kancerogeniškumo tyrimą su žiurkėmis, naudojant vaistinio preparato dozę, kuri 19 kartų viršija vaistinio preparato ekspoziciją (AUC), kai vartojama kliniškai veiksminga dozė, tarp žiurkių patinų nustatyta daugiau kasos salelių ląstelių adenomos atvejų. Tai tarp ad libitum šeriamų žiurkių patinų paplitęs spontaninis navikas. Atsižvelgiant į tai, kad, tiriant žiurkių pateles, panašių rezultatų nebuvo nustatyta, taip pat į tai, kad atlikus tyrimus genotoksiškumo testų baterijoje ir kancerogeniškumo tyrimą su Tg.rasH2 pelėmis, kancerogeniškumo požymių nenustatyta, o atlikus tyrimus su graužikais ir beždžionėmis, ikineoplastinių kasos pakitimų nenustatyta, manoma, kad minėti žiurkių patinų tyrimų rezultatai nesusiję su gydymu ir nežinoma, kiek jie aktualūs žmonėms.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kapsulės turinys

Pregelifikuotas krakmolas (kukurūzų)

Magnio stearatas

Kapsulės apvalkalas

Želatina

Titano dioksidas (E171) Indigotinas (E132)

Spausdinimo rašalas Šelakas

Juodasis geležies oksidas (E172), Kalio hidroksidas

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

4 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Šio vaistinio preparato laikymui specialių temperatūros sąlygų nereikalaujama. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

PVC, PCTFE ir PVC su Al lizdinė plokštelė.

Pakuotės dydis – 14 kapsulių.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Amicus Therapeutics UK Ltd

Phoenix House,

Oxford Road,

Tatling End,

Gerrards Cross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Jungtinė Karalystė

Tel.+44 1753 888 567

Faksas +44 1753 437 192

El. paštas info@amicusrx.co.uk

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/15/1082/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

2016 m. gegužės 26 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

MMMM m. {mėnesio} DD d.

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai