Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – ženklinimas - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasGanfort
ATC kodasS01ED51
Sudėtisbimatoprost / timolol
GamintojasAllergan Pharmaceuticals Ireland

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ VIENAM BUTELIUKUI

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml akių lašai (tirpalas)

Bimatoprostas/timololis

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml tirpalo yra 0,3 mg bimatoprosto ir 5 mg timololio (6,8 mg timololio maleato pavidalu).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Benzalkonio chloridas, natrio chloridas, dinatrio fosfatas heptahidratas, citrinų rūgštis monohidratas, vandenilio chlorido rūgštis ar natrio hidroksidas (pH reguliuoti) ir išgrynintas vanduo.

Išsamesnę informaciją rasite pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas) 3 ml

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti ant akių.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Prieš vartojimą išimti kontaktinius lęšius.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Sunaikinti praėjus keturioms savaitėms po atidarymo.

Atidaryta:

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Airija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/340/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

GANFORT

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ, KURIOJE YRA TRYS BUTELIUKAI

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml akių lašai (tirpalas)

Bimatoprostas/timololis

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml tirpalo yra 0,3 mg bimatoprosto ir 5 mg timololio (6,8 mg timololio maleato pavidalu)

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Benzalkonio chloridas, natrio chloridas, dinatrio fosfatas heptahidratas, citrinų rūgštis monohidratas, vandenilio chlorido rūgštis ar natrio hidroksidas (pH reguliuoti) ir išgrynintas vanduo.

Išsamesnę informaciją rasite pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas) 3 x 3 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti ant akių.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Prieš vartojimą išimti kontaktinius lęšius.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Sunaikinti praėjus keturioms savaitėms po atidarymo.

Atidaryta (1)

Atidaryta (2)

Atidaryta (3)

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/340/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

GANFORT

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml akių lašai (tirpalas)

Bimatoprostas/timololis

Vartoti ant akių

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

MAIŠELIS, KURIAME YRA 5 VIENADOZIŲ TALPYKLIŲ JUOSTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml akių lašai (tirpalas vienadozėje talpyklėje)

Bimatoprostas/timololis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml tirpalo yra 0,3 mg bimatoprosto ir 5 mg timololio (6,8 mg timololio maleato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, dinatrio fosfatas heptahidratas, citrinų rūgštis monohidratas, vandenilio chlorido rūgštis ar natrio hidroksidas (pH reguliuoti) ir išgrynintas vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas)

5 x 0,4 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti ant akių.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Atidarę maišelį, suvartokite vienadozes talpykles per 7 paras.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Vienadozes talpykles laikykite maišelyje, kad jos būtų apsaugotos nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Atidarytą vienadozę talpyklę po vartojimo nedelsdami išmeskite.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/340/003-005

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Skirta vartoti tik vieną kartą

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ MAIŠELIUI, KURIAME YRA 5 VIENADOZIŲ TALPYKLIŲ JUOSTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml akių lašai (tirpalas vienadozėje talpyklėje) bimatoprostas / timololis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename tirpalo ml yra 0,3 ml bimatoprosto ir 5 mg timololio (6,8 mg timololio maleato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, dinatrio fosfatas heptahidratas, citrinų rūgštis monohidratas, vandenilio chlorido rūgštis arba natrio hidroksidas (pH reguliuoti) ir išgrynintas vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas)

5 x 0,4 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti ant akių.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Vienadozes talpykles laikykite maišelyje, kad jos būtų apsaugotos nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Atidarytą vienadozę talpyklę po vartojimo nedelsdami išmeskite.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/340/003

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Skirta vartoti tik vieną kartą

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

GANFORT vienadozėje talpyklėje

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ, KURIOJE YRA 30 VIENADOZIŲ TALPYKLIŲ (6 MAIŠELIUOSE,

KURIUOSE YRA PO 5 VIENADOZES TALPYKLES)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml akių lašai (tirpalas vienadozėje talpyklėje) bimatoprostas / timololis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename ml tirpalo yra 0,3 mg bimatoprosto ir 5 mg timololio (6,8 mg timololio maleato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, dinatrio fosfatas heptahidratas, citrinų rūgštis monohidratas, vandenilio chlorido rūgštis ar natrio hidroksidas (pH reguliuoti) ir išgrynintas vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas)

30 x 0,4 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti ant akių.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Vienadozes talpykles laikykite maišelyje, kad jos būtų apsaugotos nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Atidarytą vienadozę talpyklę po vartojimo nedelsdami išmeskite.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/340/004

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Skirta vartoti tik vieną kartą

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

GANFORT vienadozėje talpyklėje

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ, KURIOJE YRA 90 VIENADOZIŲ TALPYKLIŲ (18 MAIŠELIŲ, KURIUOSE YRA

PO 5 VIENADOZES TALPYKLES)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml akių lašai (tirpalas vienadozėje talpyklėje) bimatoprostas / timololis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename tirpalo ml yra 0,3 ml bimatoprosto ir 5 mg timololio (6,8 mg timololio maleato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, dinatrio fosfatas heptahidratas, citrinų rūgštis monohidratas, vandenilio chlorido rūgštis arba natrio hidroksidas (pH reguliuoti) ir išgrynintas vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Akių lašai (tirpalas)

90 x 0,4 ml

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti ant akių.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Vienadozes talpykles laikykite maišelyje, kad jos būtų apsaugotos nuo šviesos ir drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Atidarytą vienadozę talpyklę po vartojimo nedelsdami išmeskite.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/340/005

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Skirta vartoti tik vieną kartą

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

GANFORT vienadozėje talpyklėje

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

VIENADOZĖ TALPYKLĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

GANFORT bimatoprost / timolol

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

0,4 ml

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai