Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – ženklinimas - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasGardasil
ATC kodasJ07BM01
Sudėtishuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
GamintojasMSD VACCINS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖS DĖŽUTĖS TEKSTAS

Gardasil injekcinė suspensija – vienos dozės flakonas, pakuotėje yra 1 flakonas, 10, 20 flakonų

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Gardasil injekcinė suspensija

Žmogaus papilomos viruso (6, 11, 16 ir 18 tipų) vakcina (rekombinantinė, adsorbuota)

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 dozėje (0,5 ml) yra:

ŽPV 6 tipo L1 baltymo 20 mikrogramų ŽPV 11 tipo L1 baltymo 40 mikrogramų ŽPV 16 tipo L1 baltymo 40 mikrogramų ŽPV 18 tipo L1 baltymo 20 mikrogramų

adsorbuota ant amorfinio aliuminio hidroksifosfato sulfato (0,225 mg Al).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, L-histidinas, polisorbatas 80, natrio boratas, injekcinis vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija.

1 dozės flakonas, 0,5 ml.

10 vienos dozės flakonų po 0,5 ml.

20 vienos dozės flakonų po 0,5 ml.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į raumenis (i.m.).

Prieš vartojimą gerai sukratykite.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI)(JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prancūzija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/357/001 – 1 flakono pakuotė.

EU/1/06/357/002 – 10 flakonų pakuotė.

EU/1/06/357/018 – 20 flakonų pakuotė.

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONO ETIKETĖS TEKSTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Gardasil injekcinė suspensija

Leisti i.m.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė, 0,5 ml.

6.KITA

MSD VACCINS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖS DĖŽUTĖS TEKSTAS

Gardasil injekcinė suspensija – užpildytas švirkštas be adatos, pakuotėje yra 1 užpildytas švirkštas be adatos, 10, 20 užpildytų švirkštų be adatos

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Gardasil injekcinė suspensija užpildytame švirkšte.

Žmogaus papilomos viruso (6, 11, 16 ir 18 tipų) vakcina (rekombinantinė, adsorbuota)

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 dozėje (0,5 ml) yra:

ŽPV 6 tipo L1 baltymo 20 mikrogramų ŽPV 11 tipo L1 baltymo 40 mikrogramų ŽPV 16 tipo L1 baltymo 40 mikrogramų ŽPV 18 tipo L1 baltymo 20 mikrogramų

adsorbuota ant amorfinio aliuminio hidroksifosfato sulfato (0,225 mg Al).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, L-histidinas, polisorbatas 80, natrio boratas, injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija užpildytame švirkšte.

1 dozė, užpildytame švirkšte be adatos yra 0,5 ml.

10 vienos dozės užpildytų švirkštų po 0,5 ml be adatos. 20 vienos dozės užpildytų švirkštų po 0,5 ml be adatos.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į raumenis (i.m.).

Prieš vartojimą gerai sukratykite.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Švirkštą laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prancūzija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/357/003 – 1 švirkšto pakuotė.

EU/1/06/357/004 – 10 švirkštų pakuotė.

EU/1/06/357/019 – 20 švirkštų pakuotė.

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖS DĖŽUTĖS TEKSTAS

Gardasil injekcinė suspensija – užpildytas švirkštas su 1 adata, pakuotėje yra 1 užpildytas švirkštas su 1 adata, 10, 20 užpildytų švirkštų su 1 adata

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Gardasil injekcinė suspensija užpildytame švirkšte

Žmogaus papilomos viruso (6, 11, 16 ir 18 tipų) vakcina (rekombinantinė, adsorbuota)

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 dozėje (0,5 ml) yra:

ŽPV 6 tipo L1 baltymo 20 mikrogramų ŽPV 11 tipo L1 baltymo 40 mikrogramų ŽPV 16 tipo L1 baltymo 40 mikrogramų ŽPV 18 tipo L1 baltymo 20 mikrogramų

adsorbuota ant amorfinio aliuminio hidroksifosfato sulfato (0,225 mg Al).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, L-histidinas, polisorbatas 80, natrio boratas, injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija užpildytame švirkšte.

1 dozė, užpildytame švirkšte su 1 adata yra 0,5 ml.

10 vienos dozės užpildytų švirkštų po 0,5 ml su 1 adata. 20 vienos dozės užpildytų švirkštų po 0,5 ml su 1 adata.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į raumenis (i.m.).

Prieš vartojimą gerai sukratykite.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Švirkštą laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prancūzija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/357/005 – 1 švirkšto pakuotė.

EU/1/06/357/006 – 10 švirkštų pakuotė.

EU/1/06/357/020 – 20 švirkštų pakuotė.

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖS DĖŽUTĖS TEKSTAS

Gardasil injekcinė suspensija – užpildytas švirkštas su 2 adatom, pakuotėje yra 1 užpildytas švirkštas su 2 adatom, 10, 20 užpildytų švirkštų su 2 adatom

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Gardasil injekcinė suspensija užpildytame švirkšte

Žmogaus papilomos viruso (6, 11, 16 ir 18 tipų) vakcina (rekombinantinė, adsorbuota)

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 dozėje (0,5 ml) yra:

ŽPV 6 tipo L1 baltymo 20 mikrogramų ŽPV 11 tipo L1 baltymo 40 mikrogramų ŽPV 16 tipo L1 baltymo 40 mikrogramų ŽPV 18 tipo L1 baltymo 20 mikrogramų

adsorbuota ant amorfinio aliuminio hidroksifosfato sulfato (0,225 mg Al).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas, L-histidinas, polisorbatas 80, natrio boratas, injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija užpildytame švirkšte.

1 dozė, užpildytame švirkšte su 2 adatom yra 0,5 ml.

10 vienos dozės užpildytų švirkštų po 0,5 ml su 2 adatomis. 20 vienos dozės užpildytų švirkštų po 0,5 ml su 2 adatomis.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į raumenis (i.m.).

Prieš vartojimą gerai sukratykite.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.

Švirkštą laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prancūzija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/357/007 – 1 švirkšto pakuotė.

EU/1/06/357/008 – 10 švirkštų pakuotė.

EU/1/06/357/021 – 20 švirkštų pakuotė.

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

UŽPILDYTO ŠVIRKŠTO ETIKETĖS TEKSTAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Gardasil injekcinė suspensija užpildytame švirkšte

Leisti i.m.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 dozė, 0,5 ml.

6. KITA

MSD VACCINS

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai