Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Grepid (clopidogrel besilate) – ženklinimas - B01AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasGrepid
ATC kodasB01AC04
Sudėtisclopidogrel besilate
GamintojasPharmathen S.A.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 arba 100 plėvele dengtų tablečių lizdinėms plokštelėms

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Grepid 75 mg plėvele dengtos tabletės clopidogrelum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 75 mg klopidogrelio (bezilato pavidalu).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje taip pat yra laktozės. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

10 plėvele dengtų tablečių

14 plėvele dengtų tablečių

28 plėvele dengtos tabletės

30 plėvele dengtų tablečių

50 plėvele dengtų tablečių

84 plėvele dengtos tabletės

90 plėvele dengtų tablečių

100 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki:

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje (PVC/PE/PVDC/aliuminio folijos lizdinės plokštelės). Arba Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia (aliuminio folijos lizdinės plokštelės).

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pharmathen S.A.,

6 Dervenakion

15351 Pallini Attiki

Graikija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/535/001-16

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Grepid 75 mg

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖJE PLOKŠTELĖJE YRA10, 14, 28,30, 50, 84, 90 arba 100 plėvele dengtų tablečių

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Grepid 75 mg plėvele dengtos tabletės clopidogrelum

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Pharmathen S.A.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

Kalendorinės dienos

P.

A.

T.

K.

Pn.

Š.

S.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai