Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Helixate NexGen (octocog alfa) – Preparato charakteristikų santrauka - B02BD02

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasHelixate NexGen
ATC kodasB02BD02
Sudėtisoctocog alfa
GamintojasBayer AG  

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Helixate NexGen 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui.

Helixate NexGen 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Helixate NexGen 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Helixate NexGen 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Helixate NexGen 3000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename flakone nominaliai yra 250/500/1000/2000/3000 TV žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktoriaus (INN: oktokogas alfa).

Žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktorius gaunamas rekombinantinės DNR technologijos (rDNR) būdu genetiškai modifikuotose žiurkėnų jauniklių inkstų ląstelėse, turinčiose įterptą žmogaus VIII faktoriaus geną.

Viename mililitre paruošto Helixate NexGen 250 TV tirpalo yra maždaug 100 TV (250 TV/2,5 ml) žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktoriaus (INN: oktokogas alfa).

Viename mililitre paruošto Helixate NexGen 500 TV tirpalo yra maždaug 200 TV (500 TV/2,5 ml) žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktoriaus (INN: oktokogas alfa).

Viename mililitre paruošto Helixate NexGen 1000 TV tirpalo yra maždaug 400 TV (1000 TV/2,5 ml) žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktoriaus (INN: oktokogas alfa).

Viename mililitre paruošto Helixate NexGen 2000 TV tirpalo yra maždaug 400 TV (2000 TV/5 ml) žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktoriaus (INN: oktokogas alfa).

Viename mililitre paruošto Helixate NexGen 3000 TV tirpalo yra maždaug 600 TV (3000 TV/5 ml) žmogaus VIII kraujo krešėjimo faktoriaus (INN: oktokogas alfa).

Preparato poveikio stiprumas tarptautiniais vienetais (TV) nustatomas atliekant vieno etapo kraujo krešėjimo tyrimą (angl. one-stage clotting assay) su JAV Maisto ir vaistų administracijos (FDA) Mega standartu, suderintu su Pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos (PSO) tarptautiniu standartu. Helixate NexGen specifinis aktyvumas yra maždaug 4000 TV/mg baltymo.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui.

Milteliai: sausi balti ar gelsvi milteliai arba gabaliukai.

Tirpiklis: injekcinis vanduo - skaidrus, bespalvis tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Pacientų, sergančių hemofilija A (įgimtu VIII faktoriaus trūkumu), kraujavimo gydymas ir profilaktika. Šiame preparate nėra Willebrando faktoriaus, todėl sergant Willebrando liga šis vaistas nevartotinas.

Šis preparatas skirtas suaugusiesiems, paaugliams ir įvairaus amžiaus vaikams.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydyti reikia prižiūrint gydytojui, kuris turi hemofilijos gydymo patirties.

Dozavimas

VIII faktoriaus veikimo vienetų stiprumas yra išreiškiamas tarptautiniais vienetais (TV), kurie nustatomi remiantis šiuolaikiniais PSO standartais, taikomais VIII faktoriaus preparatams.

VIII faktoriaus aktyvumas plazmoje išreiškiamas procentais (palyginus su sveiko žmogaus plazma) arba tarptautiniais vienetais (palyginus su VIII faktoriaus plazmoje tarptautiniu standartu).

Vienas VIII faktoriaus aktyvumo TV yra tolygus tokiam VIII faktoriaus kiekiui, kuris yra viename sveiko žmogaus plazmos mililitre.

Gydymas pagal poreikį

Ligoniui reikalinga VIII faktoriaus dozė nustatoma, remiantis tuo, kad VIII faktoriaus 1 TV/ kg kūno svorio gali padidinti VIII faktoriaus aktyvumą plazmoje nuo 1,5 % iki 2,5 %, lyginant su normaliu aktyvumu. Reikiama dozė apskaičiuojama taip:

I.Reikiamas kiekis (TV) = kūno svoris (kg) × reikiamas VIII faktoriaus aktyvumo padidėjimas

 

(%, lyginant su norma) × 0,5

II.

Numatomas VIII faktoriaus padidėjimas (%, lyginant su norma) = 2 × skiriamo preparato TV

 

kūno svoris (kg)

Pakaitinio gydymo dozės, dažnis ir trukmė turi būti nustatoma individualiai, atsižvelgiant į paciento poreikius (svorį, hemostatinės funkcijos sutrikimo sunkumą, kraujavimo vietą ir apimtį, inhibitorių buvimą bei reikiamą VIII faktoriaus lygį).

Toliau lentelėje nurodyti minimalūs VIII faktoriaus kiekiai. Pasireiškus lentelėje nurodyto tipo kraujavimui, šiuo laikotarpiu VIII faktoriaus aktyvumas plazmoje neturėtų būti mažesnis negu nurodytas lentelėje (%, palyginus su sveiko žmogaus plazma).

1 lentelė. Dozavimo rekomendacijos kraujavimo epizodams ir chirurginėms procedūroms

Kraujavimo sunkumo laipsnis/

Reikiamas VIII

Vartojimo dažnis (valandos) ir

Chirurginės procedūros rūšis

faktoriaus kiekis (%)

trukmė (dienos)

 

(TV/dl)

 

Kraujavimas

 

 

Tik prasidėję kraujavimai į

20–40

Infuzija kartojama kas 12–24 valandas,

sąnarius (hemartrozė), raumenis

 

mažiausiai 1 dieną, kol praeina

arba iš burnos

 

kraujavimo epizodas, kurį rodo

 

 

skausmas, arba kol užgyja pažeidimas.

Didesni kraujavimai į sąnarius,

30–60

Preparato infuzuojama kas 12–

raumenis arba hematoma

 

24 valandas 3–4 dienas arba ilgiau, kol

Gyvybei pavojingi kraujavimai (į

 

skausmas ir pažeidimas išnyksta.

60–100

Preparato infuzuojama kas 8–

kaukolės ertmę, į gerklę, sunkus

 

24 valandas tol, kol pavojus išnyksta

kraujavimas į pilvo ertmę)

 

 

Chirurginė procedūra

 

 

Smulki chirurginė procedūra,

30–60

Preparato infuzuojama kas 24 val.,

įskaitant danties ekstrakciją

 

 

mažiausiai 1 dieną, kol užgyja

Didelės apimties chirurginė

 

pažeidimas

80–100

a) Infuzija boliusu (suleidžiant iš karto)

procedūra

(prieš ir po chirurginės

Infuziją kartokite kas 8–24 val., kol

 

procedūros)

žaizda bus tinkamai išgydyta, tada

 

 

tęskite gydymą ne trumpiau nei dar

 

 

7 dienas, išlaikant 30 %–60 % (TV/dl)

 

 

VIII faktoriaus aktyvumą

 

 

b) Naudojant nepertraukiamą infuziją

 

 

Padidinkite VIII faktoriaus efektyvumą

 

 

prieš chirurginę procedūrą naudodami

 

 

pradinę infuziją boliusu (suleidžiant iš

 

 

karto) ir nedelsiant naudokite

 

 

nepertraukiamą infuziją (TV/kg/h), ją

 

 

reguliuodami pagal paciento paros

 

 

klirensą ir pageidaujamus

 

 

VIII faktoriaus lygius bent 7 dienas.

Vaisto kiekis ir vartojimo dažnis kiekvienu atveju turi būti nustatomas individualiai, atsižvelgiant į terapinį poveikį. Kai kada gali prireikti didesnio vaisto kiekio nei buvo apskaičiuota, ypač skiriant pradinę dozę.

Gydymo laikotarpiu rekomenduojama nustatinėti VIII faktoriaus aktyvumą plazmoje, kad pagal jį būtų galima apskaičiuoti dozes ir infuzijų dažnį. Labai svarbu, ypač vykdant didelės apimties chirurgines procedūras, atidžiai stebėti pakaitinę terapiją atliekant krešėjimo (VIII faktoriaus aktyvumo plazmoje) analizę. Atskirų pacientų reakcija į VIII faktorių gali skirtis, taip pat skiriasi preparato pusinės eliminacijos laikas ir pacientų pasveikimas.

Nepertraukiama infuzija

Norint apskaičiuoti pradinį infuzijos koeficientą, klirensą galima gauti prieš chirurginę procedūrą nustatant irimo kreivę arba pradedant nuo vidutinės populiacijos reikšmės (3,0–3,5 ml/h/kg), tada atitinkamai sureguliuojant.

Infuzijos koeficientas (TV/kg/h) = klirensas (ml/h/kg) × pageidaujamas faktoriaus VIII lygis (TV/ml)

Nepertraukiamos infuzijos, klinikinis ir in vitro stabilumas pastebėtas naudojant ambulatorines pompas su PVC rezervuaru. Preparate Helixate NexGen yra nedidelis pagalbinės medžiagos polisorbato 80 lygis, kuris pagreitina di-(2-etilheksil)ftalato (DEHP) ištraukimą iš polivinil chlorido (PVC) medžiagų. Į tai reikia atsižvelgti naudojant nepertraukiamą infuziją.

Profilaktika

Ilgalaikei kraujavimo profilaktikai pacientams, kurie serga sunkia hemofilija A, įprastos dozės yra 20-40 TV preparato Helixate NexGen 1 kg kūno svorio, kas 2–3 dienas.

Kai kuriais atvejais, ypač jaunesniems ligoniams, gali prireikti vartoti didesnes dozes arba trumpinti intervalus tarp dozių.

Specialios populiacijos

Vaikų populiacija

Helixate NexGen saugumas ir veiksmingumas visų amžiaus grupių vaikams ištirtas. Duomenys gauti, atlikus klinikinius tyrimus su 61 vaiku iki 6 metų amžiaus ir neintervencinius tyrimus su visų amžiaus grupių vaikais.

Pacientai, kurių organizme yra inhibitorių

Reikia stebėti, ar pacientų organizme neatsiranda VIII faktoriaus inhibitorių. Jei reikiamas VIII faktoriaus aktyvumas plazmoje nepasiekiamas arba vartojant tinkamą dozę kraujavimas

nesustoja, reikia ištirti, ar neatsirado VIII faktoriaus inhibitorių. Jei jų koncentracija yra mažesnė nei 10 Bethesda vienetų (BV) viename mililitre, vartojant papildomas rekombinantinio VIII kraujo krešėjimo faktoriaus dozes inhibitorius galima neutralizuoti ir tęsti klinikiniu požiūriu efektyvų gydymą preparatu Helixate NexGen. Tačiau atsiradus inhibitorių, reikalinga dozė skirsis; ji turi būti parenkama individualiai, atsižvelgiant į organizmo reakciją ir VIII faktoriaus aktyvumą plazmoje. Pacientams, kurių VIII faktoriaus inhibitorių titras yra didesnis kaip 10 BV arba kurių anamnezėje yra aukšto lygio reakcija į gydymą, gali prireikti skirti aktyvintą protrombino komplekso koncentrato (angl. PCC) arba rekombinantinio aktyvinto VII (rFVIIa) faktoriaus preparatus. Tokį gydymą gali skirti tik gydytojas, turintis hemofilija sergančių ligonių gydymo patirties.

Vartojimo metodas

Leisti į veną.

Preparatas Helixate NexGen suleidžiamas į veną per 2–5 minutes. Injekcijos greitis nustatomas pagal paciento reakciją (maksimalus injekcijos greitis: 2 ml/min.).

Nepertraukiama infuzija

Helixate NexGen preparatą galima vartoti nepertraukiamos infuzijos būdu. Infuzijos koeficientą reikia apskaičiuoti pagal klirensą ir pageidaujamą FVIII lygį.

Pavyzdys: 75 kg svorio pacientui, kurio klirensas yra 3 ml/h/kg, pradinis infuzijos koeficientas yra 3 TV/h/kg, norint pasiekti 100% FVIII lygį. Norėdami apskaičiuoti ml/val., infuzijos koeficientą TV/h/kg padauginkite iš kg kūno masės/tirpalo koncentracijos (TV/ml).

2 lentelė. Nepertraukiamos infuzijos koeficiento po pradinės iš karto sušvirkštos („boliusinės“) injekcijos skaičiavimo pavyzdys

 

Pageidaujamas FVIII

Infuzijos

Infuzijos koeficientas 75 kg pacientui ml/h

 

lygis plazmoje

koeficientas

 

 

 

 

 

 

TV/h/kg

 

 

 

Klirensas:

 

 

 

rFVIII tirpalo koncentracijos

3 ml/h/kg

 

 

 

100 TV/ml

200 TV/ml

400 TV/ml

 

100 % (1 TV/ml)

3,0

2,25

1,125

0,56

 

60 % (0,6

TV/ml)

1,8

1,35

0,68

0,34

 

40 % (0,4

TV/ml)

1,2

0,9

0,45

0,225

Didesnių infuzijos koeficientų gali reikėti, kai didelio kraujavimo metu arba esant ekstensyviam audinių pažeidimui chirurginių intervencijų metu padidėja klirensas.

Po pirmųjų 24 nepertraukiamos infuzijos valandų kiekvieną dieną reikia perskaičiuoti klirensą pagal lygtį, esant pastoviai koncentracijai, naudojant nustatytą FVIII lygį, o infuzijos koeficientą – pagal šią lygtį: klirensas = infuzijos koeficientas / faktinis FVIII lygis.

Nuolatinės infuzijos metu infuzijos maišelius reikia keisti kas 24 valandas.

Vaistinio preparato ruošimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje ir pakuotės lapelyje.

4.3

Kontraindikacijos

-

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

-

Nustatytos alerginės reakcijos į pelių ar žiurkėnų baltymą.

4.4

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Padidėjęs jautrumas

Vartojant Helixate NexGen, galimos alerginės padidėjusio jautrumo reakcijos. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra pelės bei žiurkėno baltymų pėdsakų ir žmogaus baltymų (kitų nei VIII faktorius) (žr. 5.1 skyrių).

Pacientams reikia paaiškinti, kad pasireiškus padidėjusio jautrumo reakcijos simptomams būtina nedelsiant nutraukti vaistinio preparato vartojimą ir kreiptis į savo gydytoją.

Pacientus reikia informuoti apie ankstyvuosius padidėjusio jautrumo reakcijos požymius, įskaitant dilgėlinę, pykinimą, generalizuotą dilgėlinę, krūtinės spaudimą, švokštimą, hipotenziją ir anafilaksiją. Šoko ištiktam pacientui reikia taikyti įprastinius šoko gydymo būdus.

Inhibitoriai

Žinoma hemofilija A sergančių ligonių gydymo komplikacija yra VIII faktorių neutralizuojančių antikūnų (inhibitorių) atsiradimas. Šie inhibitoriai paprastai yra IgG imunoglobulinai, veikiantys prieš VIII faktoriaus koaguliacinį aktyvumą, ir matuojami Bethesda vienetais (BV) viename ml plazmos, taikant modifikuotą tyrimą. Inhibitorių atsiradimo rizika priklauso ir nuo VIII faktoriaus vartojimo trukmės bei genetinių veiksnių; šis pavojus būna didesnis pirmas dvidešimt vartojimo dienų. Retais atvejais inhibitoriai gali atsirasti po pirmų šimto vartojimo dienų.

Daugiau kaip 100 dienų anksčiau gydytiems pacientams, kurių anamnezėje – inhibitorių atsiradimas, vieną VIII faktoriaus preparatą pakeitus kitu, pastebėti kartotinio inhibitorių atsiradimo (mažo titro) atvejai. Todėl, pakeitus vaistinį preparatą, visus pacientus rekomenduojama atidžiai stebėti dėl inhibitorių atsiradimo.

Apskritai visus pacientus, gydomus vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra žmogaus VIII krešėjimo faktoriaus, reikia atidžiai stebėti, ar neatsiranda inhibitorių, sekant atitinkamus klinikinius požymius bei laboratorinius tyrimus.

Jeigu, skiriant reikiamą dozę, laukiamas VIII faktoriaus aktyvumas plazmoje nepasiekiamas arba kraujavimas nesustabdomas, reikia ištirti, ar nėra VIII faktoriaus inhibitorių. Pacientams, kurių organizme yra didelė inhibitorių koncentracija, gydymas VIII faktoriumi gali būti neveiksmingas ir reikia apsvarstyti kitas gydymo galimybes. Tokius pacientus turi gydyti gydytojai, turintys hemofilijos gydymo ir VIII faktoriaus inhibitorių kontrolės patirties.

Nepertraukiama infuzija

Klinikinio tyrimo metu tiriant nepertraukiamos infuzijos naudojimą chirurginės procedūros metu, siekiant išvengti tromboflebito infuzijos vietoje kaip ir su kitomis ilgalaikėmis infuzijomis į veną, naudotas heparinas.

Natrio kiekis

Šio vaistinio preparato flakone yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

Širdies ir kraujagyslių reiškiniai

Hemofilija sergantiems pacientams, kuriems yra širdies ir kraujagyslių ligų ar jų rizikos veiksnių, širdies ir kraujagyslių reiškinių rizika gali būti tokia pati, kaip ir nesergantiems hemofilija pacientams, kai krešėjimas normalizuotas gydant VIII faktoriumi. Padidėjęs VIII faktoriaus kiekis po suleidimo, ypač kai yra širdies ir kraujagyslių rizikos veiksnių, pacientui gali sukelti ne mažesnę kraujagyslių užsikimšimo ar miokardo infarkto riziką kaip nesergantiems hemofilija. Todėl pacientai turi būti įvertinti ir stebimi dėl širdies rizikos veiksnių.

Su kateteriu susijusios komplikacijos

Jei reikalingas centrinės venos kateteris (CVK), reikia atsižvelgti į su CVK susijusių komplikacijų, įskaitant vietines infekcijas, bakteremiją ir trombozę kateterio vietoje, riziką.

Dokumentavimas

Ypač rekomenduojama kiekvieną kartą pacientui suleidus Helixate NexGen, registruoti preparato pavadinimą ir serijos numerį, kad būtų galima išlaikyti sąsają tarp paciento ir vaistinio preparato serijos.

Vaikų populiacija

Aprašyti įspėjimai ir atsargumo priemonės tinka tiek suaugusiesiems, tiek ir vaikams.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Helixate NexGen preparato sąveikos su kitais vaistais nepranešta.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Helixate NexGen poveikio reprodukcijai tyrimų su gyvūnais neatlikta.

Nėštumas ir žindymas

Kadangi moterys hemofilija A serga retai, ar preparatą Helixate NexGen saugu vartoti nėštumo ir žindymo metu, netirta. Todėl Helixate NexGen nėštumo ir žindymo metu vartoti galima tik neabejotinai būtinais atvejais.

Vaisingumas

Duomenų apie vaisingumą nėra.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Helixate NexGen gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Vartojant rekombinantinio VIII faktoriaus preparatus, buvo stebimos padidėjusio jautrumo arba alerginės reakcijos (įskaitant angioneurozinę edemą, infuzijos vietos deginimą ir gėlimą, drebulį, staigų paraudimą, generalizuotą dilgėlinę, galvos skausmą, dilgėlinę, hipotenziją, letargiją, pykinimą, neramumą, tachikardiją, krūtinės spaudimą, dilgčiojimą, vėmimą, švokštimą), o kai kuriais atvejais jos gali progresuoti iki sunkios anafilaksijos (įskaitant šoką). Dažnai gali pasireikšti būtent odos reakcijos, bet jos retai progresuoja iki sunkios anafilaksijos (įskaitant šoką).

Pacientams, sergantiems hemofilija A, gali atsirasti VIII faktorių neutralizuojančių antikūnų (inhibitorių). Pati būklė gali pasireikšti kaip nepakankamas klinikinis atsakas. Tokiais atvejais rekomenduojama kreiptis į specializuotą hemofilijos centrą.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Žemiau pateikiama lentelė atitinka MedDRA organų sistemų klasifikaciją (OSK ir tinkamiausią terminologiją).

Dažnis buvo įvertintas pagal tokį susitarimą: labai dažni ( 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti (< 1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

3 lentelė. Nepageidaujamų vaisto reakcijų dažnis

 

 

 

MedDRA

 

 

Dažnis

 

 

standartas

 

 

 

 

 

Organų sistemų

 

 

 

 

 

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Labai reti /

klasė

 

 

 

 

dažnis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nežinomas

Kraujo ir

FVIII

 

FVIII

 

 

limfinės

inhibitorių

 

inhibitorių

 

 

sistemos

susidarymas

 

susidarymas

 

 

sutrikimai

(stebėtas ANP

 

(stebėtas AGP

 

 

 

ir MGP)*

 

klinikinių

 

 

 

 

 

tyrimų metu ir

 

 

 

 

 

po vaisto

 

 

 

 

 

patekimo į

 

 

 

 

 

rinką)*

 

 

Bendrieji

 

Infuzijos

 

Su infuzija

 

sutrikimai ir

 

vietos reakcija

 

susijusi

 

vartojimo

 

 

 

karščiavimo

 

vietos

 

 

 

reakcija

 

pažeidimai

 

 

 

(karščiavimas)

 

Imuninės

 

Su oda

 

Sisteminės

 

sistemos

 

susijusios

 

padidėjusio

 

sutrikimai

 

padidėjusio

 

jautrumo

 

 

 

jautrumo

 

reakcijos

 

 

 

reakcijos

 

(įskaitant

 

 

 

(niežėjimas,

 

anafilaksinę

 

 

 

dilgėlinė ir

 

reakciją,

 

 

 

bėrimas)

 

pykinimą,

 

 

 

 

 

nenormalų

 

 

 

 

 

kraujospūdį ir

 

 

 

 

 

svaigulį)

 

Nervų sistemos

 

 

 

 

Disgeuzija

sutrikimai

 

 

 

 

 

ANP = anksčiau negydyti pacientai AGP = anksčiau gydyti pacientai MGP = minimaliai gydyti pacientai

* žr. toliau esantį skyrių

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

Inhibitorių susidarymas

Buvo pranešta apie inhibitorių susidarymą anksčiau negydytiems ir gydytiems pacientams (ANP ir AGP) (žr. 4.4 skyrių).

Klinikinių tyrimų metu Helixate NexGen buvo vartojamas gydant kraujavimo epizodus 37 anksčiau negydytiems pacientams (ANP) ir 23 minimaliai gydytiems pacientams vaikams (MGP, jie apibūdinti kaip vartoję vaistinį preparatą ≤ 4 dienas), kai likutinė FVIII koncentracija < 2 TV/dl. Penkiems iš 37 (14 %) ANP ir keturiems iš 23 (17 %) MGP, vartojusių Helixate NexGen, per 20 gydymo dienų atsirado inhibitorių. Iš viso inhibitorių atsirado 9 iš 60 (15 %) pacientų. Vienas pacientas nebuvo stebimas, nes su juo prarastas ryšys; vienam pacientui stebėjimo laikotarpiu po klinikinio tyrimo nustatytas mažas inhibitorių titras.

Viename stebėjimo tyrime inhibitorių susidarymo dažnis anksčiau negydytiems sunkia hemofilija

A sergantiems pacientams, vartojusiems Helixate NexGen, buvo 64 iš 183 (37,7 %) (pacientai stebėti iki 75 vartojimo dienų).

Klinikiniuose tyrimuose, 4 metus stebint 73 anksčiau gydytus pacientus (AGP, jie apibūdinti kaip vartoję vaistinį preparatą ≥100 dienų), de-novo susidariusių inhibitorių nenustatyta.

Helixate NexGen išplėstiniai poregistraciniai stebėjimo tyrimai su daugiau kaip 1000 pacientų rodo, kad de-novo inhibitorių atsirado mažiau nei 0,2 % AGP organizme.

Vaikų populiacija

Tikėtina, kad nepageidaujamų reakcijų dažnis, tipas ir sunkumas vaikams yra toks pats, kaip ir visose populiacijų grupėse, išskyrus kai formuojasi inhibitoriai.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Rekombinantinio VIII kraujo krešėjimo faktoriaus perdozavimo atvejų nepastebėta.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vaistai nuo hemoragijos, VIII kraujo krešėjimo faktorius, ATC kodas – B02BD02.

Veikimo mechanizmas

VIII faktoriaus / Willebrando faktoriaus (vWF) kompleksą sudaro dvi molekulės (VIII faktoriaus ir vWF) su skirtingomis fiziologinėmis funkcijomis. Patekęs į hemofilija sergančio paciento kraujotaką, VIII faktorius jungiasi prie Willebrando faktoriaus. Aktyvintas VIII faktorius veikia kaip kofaktorius ir aktyvina IX faktorių, greitindamas X faktoriaus virtimą aktyvintu X faktoriumi. Aktyvintas X faktorius paverčia protrombiną trombinu. Po to dėl trombino poveikio fibrinogenas virsta fibrinu ir susidaro krešulys. Hemofilija A yra lytiškai determinuotas paveldimas kraujo krešėjimo sutrikimas, kuris atsiranda dėl VIII:C faktoriaus trūkumo ir pasireiškia gausiu kraujavimu į sąnarius, raumenis arba vidaus organus, kuris įvyksta spontaniškai arba dėl atsitiktinių ar chirurginių traumų. Pakaitinė terapija didina VIII faktoriaus aktyvumą plazmoje, tokiu būdu laikinai atitaiso faktoriaus trūkumą ir sulaiko kraujavimą.

Farmakodinaminis poveikis

Dalinio aktyvinto tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas yra įprastinis in vitro tyrimo metodas, leidžiantis nustatyti VIII faktoriaus biologinį aktyvumą. Visų hemofilija sergančių ligonių ADTL būna pailgėjęs. Vartojant preparatą Helixate NexGen, ADTL normalizavimo laipsnis ir trukmė yra panašūs kaip ir vartojant iš plazmos išskirtą VIII faktorių.

Nepertraukiama infuzija

Atliekant klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo suaugę hemofilija A sergantys pacientai, kuriems buvo taikoma didelės apimties chirurginę procedūrą, nustatyta, kad Helixate NexGen galima naudoti nepertraukiamai infuzijai atliekant chirurgines procedūras (prieš chirurginę procedūrą, jos metu ir po jos). Šio tyrimo metu, siekiant išvengti tromboflebito infuzijos vietoje, kaip ir su kitomis ilgalaikėmis infuzijomis į veną, naudotas heparinas.

Padidėjęs jautrumas

Tyrimų metu nė vienam pacientui nesusiformavo kliniškai reikšmingi antikūnų titrai prieš preparate esančius pėdsakinius pelių baltymo ir žiurkėnų baltymo kiekius. Vis dėto egzistuoja alerginių reakcijų į sudedamąsias dalis, t. y. preparate esančius pėdsakinius pelių ir žiurkėnų baltymo kiekius, galimybė kai kuriems turintiems polinkį pacientams (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

Imuninės tolerancijos indukcija (ITI)

Surinkti duomenys apie hemofilija A sergančių pacientų, kuriems atsirado inhibitorių FVIII, imuninės tolerancijos indukciją. Atlikta 40 pacientų retrospektyvi apžvalga, į būsimą tyrėjo inicijuojamą klinikinį tyrimą įtraukti 39 pacientai. Duomenys rodo, kad Helixate NexGen buvo vartojamas imuninei tolerancijai indukuoti. Pacientų, kuriems buvo pasiekta imuninė tolerancija, kraujavimams išvengti arba sustabdyti vėl buvo galima vartoti Helixate NexGen ir šiems pacientams toliau taikyti profilaktinį gydymą kaip palaikomąją terapiją.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Anksčiau gydytų pacientų, kuriems praėjo kraujavimai, analizė parodė, kad in vivo vidutiniškai 2 % TV/kg kūno svorio padidėjo VIII faktoriaus aktyvumas, vartojant Helixate NexGen. Panašus rezultatas buvo gautas ir gydant iš žmogaus plazmos išskirtu VIII faktoriumi.

Pasiskirstymas ir eliminacija

Po Helixate NexGen pavartojimo maksimalus VIII faktoriaus aktyvumas mažėjo dviejomis fazėmis, vidutinis pusinės eliminacijos periodas sudarė apie 15 valandų. Panašiai buvo ir vartojant iš plazmos išskirtą VIII faktorių, kurio vidutinis pusinės eliminacijos periodas – apie 13 valandų. Kiti Helixate NexGen farmakokinetiniai parametrai: vidutinis buvimo kraujyje laikas [MRT (0–48)] - apie 22 val., klirensas – apie 160 ml/h. Vidutinis pradinis klirensas 14 suaugusių pacientų po sunkios chirurginės procedūros su nepertraukiama infuzija yra 188 ml/h, kuri atitinka 3,0 ml/h/kg (diapazonas

1,6-4,6 ml/h/kg).

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Tiriant laboratorinius gyvūnus (peles, žiurkes, triušius ir šunis), ūmaus ar apyūmio toksinio poveikio nenustatyta net vartojant Helixate NexGen dozes, kurios keletą kartų viršijo rekomenduojamą klinikinę dozę (pagal kūno svorį).

Kartotinių dozių toksinio poveikio reprodukcijai, lėtinio toksiškumo bei kancegoriškumo tyrimų su oktokogu alfa neatlikta, nes visų rūšių žinduolių organizme pasireiškia imuninė reakcija į heterologinius baltymus.

Kadangi preparato Helixate NexGen pirmtako mutageninio poveikio in vitro arba in vivo nenustatyta, Helixate NexGen mutageninio poveikio tyrimų neatlikta.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Milteliai

Glicinas

Natrio chloridas

Kalcio chloridas

Histidinas

Polisorbatas 80

Sacharozė

Tirpiklis

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus nurodytus 6.6 skyriuje.

Galima naudoti tik pakuotėje pateiktus rinkinius, nes infuzuojant netinkamomis infuzijų sistemomis žmogaus VIII krešėjimo faktorių adsorbuoja vidinis sistemos paviršius ir vaisto poveikis gali nepasireikšti.

6.3Tinkamumo laikas

30 mėnesių.

Dėl galimo mikrobiologinio užteršimo paruoštą preparatą reikia nedelsiant vartoti. Jei preparatas nėra vartojamas nedelsiant, už laikymo trukmę ir sąlygas atsako vartotojas.

Tačiau in vitro tyrimų metu įrodytas cheminis ir fizinis preparato stabilumas PVC maišeliuose, skirtuose nuolatinei infuzijai, yra 24 valandos, esant 30 °C temperatūrai. In vitro tyrimais įrodyta, kad po ištirpinimo cheminis ir fizinis stabilumas yra 3 valandos.

Paruošto preparato negalima šaldyti.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti. Flakonus laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Per visą 30 mėnesių tinkamumo laiką preparatą išorinėje dėžutėje galima laikyti kambario temperatūroje (iki 25 °C) ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Šiuo atveju preparato tinkamumo laikas baigiasi šio 12 mėnesių laikotarpio pabaigoje arba pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant flakono (priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė). Naują tinkamumo datą reikia užrašyti ant išorinės dėžutės.

Paruošto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys bei speciali vartojimo ar implantavimo įranga

Kiekvienoje Helixate NexGen pakuotėje yra:

vienas flakonas su milteliais (10 ml I tipo skaidraus stiklo flakonas su belateksiu pilku halogenobutilo gumos kamšteliu ir aliuminio dangteliu)

vienas flakonas su tirpikliu (6 ml 1 tipo skaidraus stiklo flakonas su belateksiu pilku bromobutilo gumos kamšteliu ir aliuminio dangteliu)

papildoma pakuotė, kurioje yra:

-1 filtruojantis perpylimo įtaisas 20/20 [Mix2Vial]

-1 venepunkcijos rinkinys

-1 vienkartinis 5 ml švirkštas

-2 vienkartinio naudojimo tamponai, suvilgyti alkoholiu

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Išsami preparato vartojimo instrukcija pateikiama preparato Helixate NexGen pakuotėje esančiame pakuotės lapelyje.

Paruoštas vaistinis preparatas yra skaidrus, bespalvis tirpalas.

Helixate NexGen miltelius reikia ištirpinti tik pateiktame tirpiklyje (2,5 ml (250 TV, 500 TV ir 1000 TV) arba 5 ml (2000 TV ir 3000 TV) injekcinio vandens), naudojant pateiktą sterilų Mix2Vial filtruojantį perpylimo įtaisą. Infuzijai preparatą reikia paruošti aseptinėmis sąlygomis. Jei bent vienas pakuotės komponentas yra atidarytas ar pažeistas, šio komponento naudoti negalima.

Švelniai pasukiokite flakoną, kol milteliai visiškai ištirps. Paruoštas tirpalas yra skaidrus. Prieš vartojant parenterinius vaistinius preparatus, būtina apžiūrėti, ar juose nėra dalelių ir ar nepakitusi tirpalo spalva. Jei preparatas Helixate NexGen yra neskaidrus arba jame yra matomų dalelių, jo vartoti negalima.

Paruoštas tirpalas įtraukiamas į sterilų vienkartinį švirkštą per Mix2Vial filtruojantį perpylimo įtaisą (abu pridedami). Helixate NexGen reikia paruošti ir suleisti naudojant kiekvienoje pakuotėje pateiktus komponentus.

Paruoštą preparatą prieš vartojant reikia filtruoti, kad būtų pašalintos tirpale galinčios būti dalelės. Filtruojama naudojant Mix2vial adapterį.

Tik vienkartiniam vartojimui.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Vokietija

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/00/144/001 – Helixate NexGen 250 TV

EU/1/00/144/002 – Helixate NexGen 500 TV

EU/1/00/144/003 – Helixate NexGen 1000 TV

EU/1/00/144/004 – Helixate NexGen 2000 TV

EU/1/00/144/005 – Helixate NexGen 3000 TV

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO/ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 2000 m. rugpjūčio 4 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta: 2010 m. rugpjūčio 6 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai