Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Helixate NexGen (octocog alfa) – ženklinimas - B02BD02

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasHelixate NexGen
ATC kodasB02BD02
Sudėtisoctocog alfa
GamintojasBayer AG  

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Helixate NexGen 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Helixate NexGen 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Helixate NexGen 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Helixate NexGen 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Helixate NexGen 3000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Rekombinantinis VIII kraujo krešėjimo faktorius (oktokogas alfa)

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename mililitre paruošto Helixate NexGen 250 TV = 100 TV (250 TV / 2,5 mL) oktokogo alfa. Viename mililitre paruošto Helixate NexGen 500 TV = 200 TV (500 TV / 2,5 mL) oktokogo alfa. Viename mililitre paruošto Helixate NexGen 1000 TV = 400 TV (1000 TV / 2,5 mL) oktokogo alfa. Viename mililitre paruošto Helixate NexGen 2000 TV = 400 TV (2000 TV / 5 mL) oktokogo alfa. Viename mililitre paruošto Helixate NexGen 3000 TV = 600 TV (3000 TV / 5 mL) oktokogo alfa.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Glicinas, natrio chloridas, kalcio chloridas, histidinas, polisorbatas 80, sacharozė.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 flakonas su milteliais injekciniam tirpalui.

1 flakonas su 2,5 ml injekcinio vandens.

1 flakonas su 5 ml injekcinio vandens.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į veną, tik viena dozė.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Tinka iki (laikant kambario temperatūroje – kol pasibaigs 12 mėnesių tinkamumo laikas): ............

Pasibaigus šiam laikui, vartoti negalima.

Per tinkamumo laiką, nurodytą ant etiketės, galima laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Atkreipkite dėmesį į naują tinkamumo laiką. Paruoštą preparatą reikia suvartoti per 3 valandas. Paruošto preparato negalima šaldyti.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2°C - 8°C). Negalima užšaldyti.

Flakonus laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą tirpalą reikia išmesti.

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Vokietija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/00/144/001 – Helixate NexGen 250 TV

EU/1/00/144/002 – Helixate NexGen 500 TV

EU/1/00/144/003 – Helixate NexGen 1000 TV

EU/1/00/144/004 – Helixate NexGen 2000 TV

EU/1/00/144/005 – Helixate NexGen 3000 TV

13.SERIJOS NUMERIS, DONACIJA IR PREPARATO KODAI

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Helixate NexGen 250

Helixate NexGen 500

Helixate NexGen 1000

Helixate NexGen 2000

Helixate NexGen 3000

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONAS SU MILTELIAIS INJEKCINIAM TIRPALUI

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Helixate NexGen 250 TV milteliai injekciniam tirpalui

Helixate NexGen 500 TV milteliai injekciniam tirpalui

Helixate NexGen 1000 TV milteliai injekciniam tirpalui

Helixate NexGen 2000 TV milteliai injekciniam tirpalui

Helixate NexGen 3000 TV milteliai injekciniam tirpalui

Rekombinantinis VIII kraujo krešėjimo faktorius (oktokogas alfa)

Leisti į veną.

2.VARTOJIMO METODAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

250 TV oktokogo alfa (paruošus – 100 TV/ml).

500 TV oktokogo alfa (paruošus – 200 TV/ml).

1000 TV oktokogo alfa (paruošus – 400 TV/ml).

2000 TV oktokogo alfa (paruošus – 400 TV/ml).

3000 TV oktokogo alfa (paruošus – 600 TV/ml).

6.KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONAS SU 2,5 ML ARBA 5 ML INJEKCINIO VANDENS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Injekcinis vanduo

2. VARTOJIMO METODAS

Kaip paruošti Helixate NexGen žiūrėkite pakuotės lapelyje. Sunaudokite visą preparatą.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

2,5 ml [250/500/1000 TV stiprumų ruošimui]

5 ml [2000/3000 TV stiprumų ruošimui]

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai