Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hemangiol (propranolol hydrochloride) – ženklinimas - C07AA05

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasHemangiol
ATC kodasC07AA05
Sudėtispropranolol hydrochloride
GamintojasPierre Fabre Dermatologie

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ / BUTELIUKAI

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

HEMANGIOL 3,75 mg/ml geriamasis tirpalas

Propranololis

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml tirpalo yra 4,28 mg propranololio hidrochlorido, atitinkančio 3,75 mg propranololio.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Geriamasis tirpalas. 120 ml.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Naudokite su geriamuoju švirkštu, sugraduotu prorpanololio mg, esančiu pakuotėje. Nenaudokite jokio kito matavimo prietaiso.

Prieš naudojimą buteliuko nepurtykite.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Pirmą kartą atidarius, vaistą reikia suvartoti per 2 mėnesius.

19/31

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Buteliuką reikia laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Tarp kiekvieno naudojimo, buteliuką ir švirkštą laikykite kartono dėžutėje.

Negalima užšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE 45 place Abel Gance

F- 92100 Boulogne Prancūzija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/14/919/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

HEMANGIOL

20/31

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai