Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Hirobriz Breezhaler (indacaterol maleate) – ženklinimas - R03AC18

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasHirobriz Breezhaler
ATC kodasR03AC18
Sudėtisindacaterol maleate
GamintojasNovartis Europharm Ltd

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ, KURIOJE YRA VAISTINIO PREPARATO RINKINYS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Hirobriz Breezhaler 150 mikrogramų įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) Indacaterolum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje kapsulėje yra indakaterolio maleato, atitinkančio 150 mikrogramų indakaterolio.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės (daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje) ir želatinos.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Įkvepiamieji milteliai (kietoji kapsulė)

10 kapsulių ir 1 inhaliatorius

30 kapsulių ir 1 inhaliatorius

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Įkvėpti.

Kapsulių negalima nuryti.

Vartoti tik kartu su pakuotėje esančiu inhaliatoriumi. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Norėdami atidaryti, kelkite čia.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo lizdinėje plokštelėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės, ir išimti iš lizdinės plokštelės tik prieš pat vartojimą.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/594/001

10 kapsulių ir 1 inhaliatorius

EU/1/09/594/002

 

30 kapsulių ir 1 inhaliatorius

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Hirobriz Breezhaler 150

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SUDĖTINĖS PAKUOTĖS DĖŽUTĖ (SU ĮRĖMINTU ĮSPĖJIMU)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Hirobriz Breezhaler 150 mikrogramų įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės)

Indacaterolum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje kapsulėje yra indakaterolio maleato, atitinkančio 150 mikrogramų indakaterolio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės (daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje) ir želatinos.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Įkvepiamieji milteliai (kietoji kapsulė)

Sudėtinėje pakuotėje yra 60 (2 dėžutės po 30 kapsulių ir 1 inhaliatorius). Sudėtinėje pakuotėje yra 90 (3 dėžutės po 30 kapsulių ir 1 inhaliatorius). Sudėtinėje pakuotėje yra 300 (30 dėžučių po 10 kapsulių ir 1 inhaliatorius).

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Įkvėpti.

Kapsulių negalima nuryti.

Vartoti tik kartu su pakuotėje esančiu inhaliatoriumi. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Norėdami atidaryti, kelkite čia.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo lizdinėje plokštelėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės, ir išimti iš lizdinės plokštelės tik prieš pat vartojimą.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/594/003

60 kapsulių ir 2 inhaliatoriai

 

 

 

EU/1/09/594/004

 

90 kapsulių ir 3 inhaliatoriai

 

 

 

EU/1/09/594/005

 

300 kapsulių ir 30 inhaliatorių

 

 

 

 

 

13. SERIJOS NUMERIS

 

 

 

Serija

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Hirobriz Breezhaler 150

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SUDĖTINĖS PAKUOTĖS TARPINĖ DĖŽUTĖ (BE ĮRĖMINTO ĮSPĖJIMO)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Hirobriz Breezhaler 150 mikrogramų įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės)

Indacaterolum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje kapsulėje yra indakaterolio maleato, atitinkančio 150 mikrogramų indakaterolio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės (daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje) ir želatinos.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Įkvepiamieji milteliai (kietoji kapsulė)

10 kapsulių ir1 inhaliatorius. Sudėtinė pakuotė. Neparduodama atskirai. 30 kapsulių ir 1 inhaliatorius. Sudėtinė pakuotė. Neparduodama atskirai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Įkvėpti.

Kapsulių negalima nuryti.

Vartoti tik kartu su pakuotėje esančiu inhaliatoriumi. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Norėdami atidaryti, kelkite čia.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo lizdinėje plokštelėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės, ir išimti iš lizdinės plokštelės tik prieš pat vartojimą.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/594/003

60 kapsulių ir 2 inhaliatoriai

 

 

 

EU/1/09/594/004

 

90 kapsulių ir 3 inhaliatoriai

 

 

 

EU/1/09/594/005

 

300 kapsulių ir 30 inhaliatorių

 

 

 

 

 

13. SERIJOS NUMERIS

 

 

 

Serija

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Hirobriz Breezhaler 150

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖS, KURIOJE YRA VAISTINIO PREPARATO RINKINYS, BEI TARPINĖS SUDĖTINĖS PAKUOTĖS DĖŽUTĖS VIDINIS DANGTELIS

1.KITA

Kaip vartoti šio vaisto žr. pakuotės lapelyjeHirobriz.

Vartojimo pradžios data

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Hirobriz Breezhaler 150 mikrogramų įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės)

Indacaterolum

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Novartis Europharm Limited

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

Tik įkvėpti. Negalima nuryti.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ, KURIOJE YRA VAISTINIO PREPARATO RINKINYS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Hirobriz Breezhaler 300 mikrogramų įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės)

Indacaterolum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje kapsulėje yra indakaterolio maleato, atitinkančio 300 mikrogramų indakaterolio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės (daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje) ir želatinos.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Įkvepiamieji milteliai (kietoji kapsulė)

10 kapsulių ir 1 inhaliatorius

30 kapsulių ir 1 inhaliatorius

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Įkvėpti.

Kapsulių negalima nuryti.

Vartoti tik kartu su pakuotėje esančiu inhaliatoriumi. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Norėdami atidaryti, kelkite čia.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo lizdinėje plokštelėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės, ir išimti iš lizdinės plokštelės tik prieš pat vartojimą.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/594/006

10 kapsulių ir 1 inhaliatorius

EU/1/09/594/007

 

30 kapsulių ir 1 inhaliatorius

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Hirobriz Breezhaler 300

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SUDĖTINĖS PAKUOTĖS DĖŽUTĖ (SU ĮRĖMINTU ĮSPĖJIMU)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Hirobriz Breezhaler 300 mikrogramų įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės)

Indacaterolum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje kapsulėje yra indakaterolio maleato, atitinkančio 300 mikrogramų indakaterolio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės (daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje) ir želatinos.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Įkvepiamieji milteliai (kietoji kapsulė)

Sudėtinėje pakuotėje yra 60 (2 dėžutės po 30 kapsulių ir 1 inhaliatorius). Sudėtinėje pakuotėje yra 90 (3 dėžutės po 30 kapsulių ir 1 inhaliatorius). Sudėtinėje pakuotėje yra 300 (30 dėžučių po 10 kapsulių ir 1 inhaliatorius).

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Įkvėpti.

Kapsulių negalima nuryti.

Vartoti tik kartu su pakuotėje esančiu inhaliatoriumi. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Norėdami atidaryti, kelkite čia.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo lizdinėje plokštelėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės, ir išimti iš lizdinės plokštelės tik prieš pat vartojimą.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/594/008

60 kapsulių ir 2 inhaliatoriai

 

 

 

EU/1/09/594/009

 

90 kapsulių ir 3 inhaliatoriai

 

 

 

EU/1/09/594/010

 

300 kapsulių ir 30 inhaliatorių

 

 

 

 

 

13. SERIJOS NUMERIS

 

 

 

Serija

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Hirobriz Breezhaler 300

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SUDĖTINĖS PAKUOTĖS TARPINĖ DĖŽUTĖ (BE ĮRĖMINTO ĮSPĖJIMO)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Hirobriz Breezhaler 300 mikrogramų įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės)

Indacaterolum

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje kapsulėje yra indakaterolio maleato, atitinkančio 300 mikrogramų indakaterolio.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės (daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje) ir želatinos.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Įkvepiamieji milteliai (kietoji kapsulė)

10 kapsulių ir 1 inhaliatorius. Sudėtinė pakuotė. Neparduodama atskirai. 30 kapsulių ir 1 inhaliatorius. Sudėtinė pakuotė. Neparduodama atskirai.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Įkvėpti.

Kapsulių negalima nuryti.

Vartoti tik kartu su pakuotėje esančiu inhaliatoriumi. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Norėdami atidaryti, kelkite čia.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo lizdinėje plokštelėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės, ir išimti iš lizdinės plokštelės tik prieš pat vartojimą.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/594/008

60 kapsulių ir 2 inhaliatoriai

 

 

 

EU/1/09/594/009

 

90 kapsulių ir 3 inhaliatoriai

 

 

 

EU/1/09/594/010

 

300 kapsulių ir 30 inhaliatorių

 

 

 

 

 

13. SERIJOS NUMERIS

 

 

 

Serija

 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Hirobriz Breezhaler 300

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖS, KURIOJE YRA VAISTINIO PREPARATO RINKINYS, BEI TARPINĖS SUDĖTINĖS PAKUOTĖS DĖŽUTĖS VIDINIS DANGTELIS

1. KITA

Kaip vartoti šio vaisto žr. pakuotės lapelyje.Hirobriz

Vartojimo pradžios data

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Hirobriz Breezhaler 300 mikrogramų įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės)

Indacaterolum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Novartis Europharm Limited

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Tik įkvėpti. Negalima nuryti.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai