Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hizentra (human normal immunoglobulin (SCIg)) – ženklinimas - J06BA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasHizentra
ATC kodasJ06BA01
Sudėtishuman normal immunoglobulin (SCIg)
GamintojasCSL Behring GmbH

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Hizentra 200 mg/ml injekcinis tirpalas leisti po oda Žmogaus normalusis imunoglobulinas (SCIg)

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

1 ml yra:

 

 

žmogaus plazmos baltymo ......

200 mg

IgG ...........................................

 

≥ 98%

IgA...........................

≤ 50 mikrogramų

1 g/5 ml

2 g/10 ml

4 g/20 ml

10 g/50 ml

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: L-prolinas, polisorbatas 80, injekcinis vanduo.

Detalesnė informacija pateikta pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas

1 x 5 ml

1 x 10 ml

1 x 20 ml

1 x 50 ml

10 x 5 ml

10 x 10 ml

10 x 20 ml

10 x 50 ml

20 x 5 ml

20 x 10 ml

20 x 20 ml

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti tik po oda.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Negalima leisti į kraujagyslę.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

CSL Behring GmbH

D-35041 Marburg

Vokietija

12.REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/687/001 1 x 5 ml

EU/1/11/687/002 10 x 5 ml

EU/1/11/687/003 20 x 5 ml

EU/1/11/687/004 1 x 10 ml

EU/1/11/687/005 10 x 10 m

EU/1/11/687/006 20 x 10 ml

EU/1/11/687/010 1 x 20 ml

EU/1/11/687/011 10 x 20 ml

EU/1/11/687/012 20 x 20 ml

EU/1/11/687/013 1 x 50 ml

EU/1/11/687/014 10 x 50 ml

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Hizentra

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Hizentra 200 mg/ml injekcinis tirpalas leisti po oda Žmogaus normalusis imunoglobulinas (SCIg) Leisti tik po oda.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

1 g/5 ml

2 g/10 ml

4 g/20 ml

10 g/50 ml

6.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai