Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svetainės kalbos pasirinkimas

Imatinib Teva (imatinib) – ženklinimas - L01XE01

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasImatinib Teva
ATC kodasL01XE01
Sudėtisimatinib
GamintojasTeva B.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Imatinib Teva 100 mg plėvele dengtos tabletės

Imatinibas

2.VEIKLIOJI (IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėjė yra 100 mg imatinibo (mesilato pavidalu)

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengta tabletė.

20x1 plėvele dengtų tablečių

60 plėvele dengtų tablečių

60x1 plėvele dengtų tablečių

120 plėvele dengtų tablečių

120x1 plėvele dengtų tablečių

180x1 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nyderlandai

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/12/808/001

20 x 1 plėvele dengtų tablečių

 

EU/1/12/808/002

60 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

EU/1/12/808/003

60 x 1 plėvele dengtų tablečių

 

EU/1/12/808/004

120 plėvele dengtų tablečių

 

 

EU/1/12/808/005

120 x 1 plėvele dengtų tablečių

EU/1/12/808/006

180 x 1 plėvele dengtų tablečių

EU/1/12/808/007

20 x 1 plėvele dengtų tablečių

 

EU/1/12/808/008

60 plėvele dengtų tablečių

 

 

EU/1/12/808/009

60 x 1 plėvele dengtų tablečių

 

EU/1/12/808/010

120 plėvele dengtų tablečių

 

 

EU/1/12/808/011

120 x 1 plėvele dengtų tablečių

EU/1/12/808/012

180 x 1 plėvele dengtų tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Imatinib Teva 100 mg plėvele dengtos tabletės

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Imatinib Teva 100 mg plėvele dengtos tabletės

Imatinibas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Teva B.V.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Imatinib Teva 400 mg plėvele dengtos tabletės

Imatinibas

2. VEIKLIOJI (IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėjė yra 400 mg imatinibo (mesilato pavidalu)

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengta tabletė.

30 plėvele dengtų tablečių

30x1 plėvele dengtų tablečių

90 plėvele dengtų tablečių

90x1 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nyderlandai

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/12/808/013

30 plėvele dengtų tablečių

 

EU/1/12/808/014

30 x 1 plėvele dengtų tablečių

EU/1/12/808/015

90 plėvele dengtų tablečių

 

EU/1/12/808/016

90 x 1 plėvele dengtų tablečių

EU/1/12/808/017

30 plėvele dengtų tablečių

 

EU/1/12/808/018

30 x 1 plėvele dengtų tablečių

EU/1/12/808/019

90 plėvele dengtų tablečių

 

EU/1/12/808/020

90 x 1 plėvele dengtų tablečių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Imatinib Teva 400 mg plėvele dengtos tabletės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Imatinib Teva 400 mg plėvele dengtos tabletės

Imatinibas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Teva B.V.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Imatinib Teva 100 mg kietosios kapsulės

Imatinibas

2. VEIKLIOJI (IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 100 mg imatinibo (mesilato pavidalu)

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Kietoji kapsulė.

20x1 kietųjų kapsulių

60 kietųjų kapsulių

60x1 kietųjų kapsulių

120 kietųjų kapsulių

120x1 kietųjų kapsulių

180x1 kietųjų kapsulių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30˚C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nyderlandai

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/12/808/021

20 x 1 kietųjų kapsulių

 

EU/1/12/808/022

60 kietųjų kapsulių

 

 

 

EU/1/12/808/023

60 x 1 kietųjų kapsulių

 

EU/1/12/808/024

120 kietųjų kapsulių

 

 

EU/1/12/808/025

120 x 1 kietųjų kapsulių

EU/1/12/808/026

180 x 1 kietųjų kapsulių

EU/1/12/808/027

20 x 1 kietųjų kapsulių

 

EU/1/12/808/028

60 kietųjų kapsulių

 

 

EU/1/12/808/029

60 x 1 kietųjų kapsulių

 

EU/1/12/808/030

120 kietųjų kapsulių

 

 

EU/1/12/808/031

120 x 1 kietųjų kapsulių

EU/1/12/808/012

180 x 1 kietųjų kapsulių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Imatinib Teva 100 mg kietosios kapsulės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Imatinib Teva 100 mg kietosios kapulės

Imatinibas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Teva B.V.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Imatinib Teva 400 mg kietosios kapsulės

Imatinibas

2. VEIKLIOJI (IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 400 mg imatinibo (mesilato pavidalu)

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Kietoji kapsulė.

30 kietųjų kapsulių

30x1 kietųjų kapsulių

90 kietųjų kapsulių

90x1 kietųjų kapsulių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30˚C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nyderlandai

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/12/808/033

30 kietųjų kapsulių

 

EU/1/12/808/034

30 x 1 kietųjų kapsulių

EU/1/12/808/035

90 kietųjų kapsulių

 

EU/1/12/808/036

90 x 1 kietųjų kapsulių

EU/1/12/808/037

30 kietųjų kapsulių

 

EU/1/12/808/038

30 x 1 kietųjų kapsulių

EU/1/12/808/039

90 kietųjų kapsulių

 

EU/1/12/808/040

90 x 1 kietųjų kapsulių

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Imatinib Teva 400 mg kietosios kapsulės

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Imatinib Teva 400 mg kietosios kapulės

Imatinibas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Teva B.V.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai